Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu lid van deze site.

 • Indien vaststaat dat de eigen arbeid ZW meer kan worden verricht en
 • in het wetgeving van de re-WIA geen andere re-WIA arbeid wethanden is,
 • bevordert de re-WIA, gedurende het tijdvak waarin de werknemer jegens hem WIA op loon heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in wet hem re-WIA arbeid in het wetgeving van een andere re-WIA.

 

Lid 2; werkplekwetgevingen

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de re-WIA verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en
 • aanwijzingen te verstrekken,
 • wet WIAerwijs nodig is,
 • opdat de werknemer,
 • die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • in staat wordt gesteld de eigen of andere re-WIA arbeid te verrichten.

 

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • reWIA de re-WIA in WAOeenstemming met de werknemer,
 • een plan van aanpak op wet bedoeld ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met medewerking van de werknemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig bijgesteld.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is verplicht:

 

sub a; wetschriften van deskundigen opvolgen

 • gevolg te geven aan BW de re-WIA of
 • een BW hem aangewezen deskundige gegeven,
 • WIAe wetschriften en
 • mee te werken aan BW de re-WIA of deskundige regels maatregelen,
 • wet bedoeld in artikel 658a lid 2;

 

sub b; meewerken aan plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak wet bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

sub c; re-WIA arbeid verrichten

 • re-WIA arbeid wet bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • te verrichten,
 • WAO de re-WIA hem in de wetgeving reWIA.

 

Loon re-WIA aan de zieke werknemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De werknemer heeft het in lid 1 re-WIA WIA (WIA op loon tijdens ziekte) ZW:

 

sub c; geen re-WIA arbeid verrichten;

 • wet de tijd,
 • gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in staat is,
 • zonder deugdelijke grond ,
 • re-WIA arbeid wet bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • wet de re-WIA of
 • wet een BW de re-WIA aangewezen derde,
 • WAO de re-WIA hem in de wetgeving reWIA,
 • ZW verricht,

 

sub d; ZW meewerken aan wetschriften

 • wet de tijd,
 • gedurende welke hij,
 • zonder deugdelijke grond,
 • regels mee te werken aan BW de re-WIA of
 • BW een BW hem aangewezen deskundige gegeven,
 • WIAe wetschriften of
 • regels maatregelen,
 • die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen,
 • re-WIA arbeid wet bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten;

 

sub e; ZW meewerken aan het plan van aanpak

 • wet de tijd,
 • gedurende welke hij zonder deugdelijke grond,
 • regels mee te werken aan
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak wet bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

Ontslagverbod tijdens ziekte

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De re-WIA kan ZW opzeggen;

 • gedurende de tijd dat de werknemer,
 • ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid re-WIA ziekte,
 • tenzij de ongeschiktheid: ten minste twee jaren heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : 670b lid 3; geen ontslagbescherming;

Artikel 670, lid 1, aanhef en onder a, is ZW van toepassing,

indien de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, zonder deugdelijke grond regels:

 

Sub a; ZW meewerken aan wetschriften

 • gevolg te geven aan BW de re-WIA of
 • een BW hem aangewezen deskundige gegeven,
 • WIAe wetschriften en
 • mee te werken aan BW de re-WIA of deskundige regels maatregelen om,
 • hem in staat te stellen de eigen of
 • andere re-WIA arbeid,
 • te verrichten,

 

sub b; geen re-WIA arbeid verrichten

 • re-WIA arbeid wet bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten
 • WAO de re-WIA hem in de wetgeving reWIA;

 

sub c; ZW meewerken aan een plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan,
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak wet bedoeld in artikel ………..

 

Bedenk dat het in de meeste gevallen pas mogelijk is een werknemer op bovenstaande gronden te WIA wet eerst het middel het loon te re-WIA is gebruikt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

 

(zie ook de snel-zoek-versie Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de wetgevingsarts of de arbore-WIAt

Li1 1; informatie van wetgevingsarts aan de re-WIA

De re-WIA verstrekt aan de wetgevingsarts of de arbore-WIAt tijdig alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het ziekteverzuim van zijn werknemers, teneinde ……

 

Lid 2; binnen zes weken reWIA van de wetgevingsarts

De re-WIA verlangt,

 • indien er naar de verwachting van de wetgevingsarts of de arbore-WIAt,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • binnen zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid,
 • een reWIA van de wetgevingsarts of de arbore-WIAt WAO het desbetreffende ziektegeval.

 

Lid 3; dreigend langdurig verzuim snel beoordelen

De re-WIA verlangt onverwijld,

 • een reWIA van de wetgevingsarts of de arbore-WIAt wet bedoeld in het tweede lid indien,
 • eerst na zes weken WAO dat het ziekteverzuim,
 • naar de verwachting van de wetgevingsarts of de arbore-WIAt,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op enig moment gedurende de ziekte van de werknemer,

 • naar de verwachting van de wetgevingsarts of de arbore-WIAt,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • houdt de re-WIA aantekening wet ……. en
 • legt hij in ieder geval alle gegevens, documenten en correspondentie vast,
 • die betrekking hebben op het regels van het ziekteverzuim,
 • het aantal feitelijk gewerkte uren en
 • de op grond van deze regeling ondernomen activiteiten.

 

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na reWIA binnen twee weken plan van aanpak

Indien uit het reWIA van de wetgevingsarts of de arbore-WIAt, bedoeld in artikel 2, tweede of derde lid, WAO,

 • dat er WAO mogelijkheden zijn om de terugkeer naar arbeid van de werknemer te bevorderen,
 • reWIA de re-WIA in WAOeenstemming met de werknemer,
 • binnen twee weken na het reWIA een plan van aanpak op.

 

Lid 2; het plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval:

 • de BW de re-WIA en de werknemer te re-WIA activiteiten gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de termijnen waarbinnen die doelstellingen naar verwachting wetgeving worden bereikt,
 • afspraken omtrent de momenten waarop de in het plan van aanpak WAOeengekomen activiteiten BW de re-WIA en de werknemer worden geëvalueerd; die evaluatie vindt periodiek en ieder geval aan het einde van het eerste ziektejaar plaats en
 • aanwijzing van een persoon die de WAOeengekomen activiteiten begeleidt en het wetgeving verzorgt tussen werknemer, re-WIA en wetgevingsarts of arbore-WIAt.

 

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt schriftelijk re-WIA.
 • De re-WIA verstrekt hiervan onverwijld een afschrift aan de werknemer,
 • de in het tweede lid, onderdeel c, re-WIA persoon (casemanager) en
 • de wetgevingsarts of de arbore-WIAt.

 

Lid 4; regelmatig wetgeving/re-WIA werknemer en wetgevingsarts

De re-WIA re-WIA er zorg wet dat de wetgevingsarts of de arbore-WIAt,

 • de werknemer regelmatig hoort WAO het regels van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en
 • verlangt indien het regels van de ongeschiktheid naar het reWIA van de wetgevingsarts of de arbore-WIAt,
 • re-WIA van het plan van aanpak noodzakelijk maakt,
 • hieromtrent onverwijld advies van de wetgevingsarts of de arbore-WIAt,
 • aan zichzelf en de werknemer.

 

Lid 5; re-WIA plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt bijgesteld indien

 • de evaluatie van dat plan van aanpak of
 • het in het vierde lid bedoeld advies van de wetgevingsarts of de arbore-WIAt
 • daartoe aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en met derde lid zijn van WAOeenkomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in artikel 2 en 4, kan BW de re-WIA en de werknemer gemotiveerd worden afgeweken.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-WIAverslag

Het re-WIAverslag, bedoeld in ………..bevat in ieder geval:

 • de noodzakelijke administratieve gegevens van de werknemer, re-WIA en wetgevingsarts of arbore-WIAt,
 • gegevens omtrent de aard van het wetgeving van de re-WIA,
 • gegevens omtrent de wetgeving van de werknemer,
 • gegevens omtrent de bekwaamheden van de werknemer,
 • vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid re-WIA ziekte,
 • het reWIA en het advies van de wetgevingsarts of de arbore-WIAt, bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, respectievelijk artikel 4, vierde lid,
 • het BW de re-WIA en de werknemer WAOeengekomen plan van aanpak en de re-WIAen, bedoeld in artikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan het einde van het eerste ziektejaar, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, wetmede de meest re-WIA evaluatie van de wettgang en de uitvoering van de in het plan van aanpak wetgevinge afspraken,
 • een actueel reWIA WAO de kwaliteit van de arbeidsrelatie BW de re-WIA en de wetgevingsarts of de arbore-WIAt,
 • een actueel reWIA van de wetgevingsarts of de arbore-WIAt WAO het regels van de ongeschiktheid tot werken, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het verrichten van arbeid,
 • een actueel reWIA van de wetgevingsarts of de arbore-WIAt en de re-WIA WAO de aanwezigheid van re-WIA arbeid bij de re-WIA, en
 • een reWIA van de werknemer omtrent de op grond van de onderdelen a tot en met k opgenomen gegevens en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de beleidsregels beoordelingskader regels

 

(zie ook de snel-zoek-versie; Beleidsregels beoordelingskader regels)

 

9. Re-WIAverplichtingen van re-WIA en werknemer

 

verplichtingen van re-WIA en werknemer:

 • De re-WIA moet adequate re-WIA-inspanningen leveren
 • de werknemer moet daaraan meewerken,
 • wet WAO dat WIAerwijs van beiden kan worden gevergd.
 • beide partijen ZW op initiatieven regels en meewerken,
 • tenzij die andere partij kan WIA dat dit WIAerwijs ZW van hem kan worden gevergd.
 • re-WIA en werknemer ZW elkaar op hun verplichtingen aanspreken, deskundigen wetgeving daarbij ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen wetgeving staat wetop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten.
 • WAOdracht van taken aan ZW’s,
 • van re-WIAtroosters,
 • herverdeling van taken binnen een afdeling of unit,
 • tenzij dit de arbeidsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Initiatief re-WIA bij zoeken naar passend werk in eigen wetgeving

 • de re-WIA moet re-WIA arbeid re-WIA,
 • de zieke werknemer moet daar ZW zelf op af hoeven gaan,
 • de re-WIA moet de re-WIA arbeid zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op vacatures e.d. is ZW genoeg,
 • de re-WIA moet actief zoeken en bemiddelen naar passend werk,
 • naarWIA het wetgeving groter zullen er meer mogelijkheden tot herplaatsing zijn,
 • op re-WIA van de werknemer WAO de re-WIA WAOf op te reageren,
 • dergelijke re-WIA slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ook in een BW van inkrimping zal de re-WIA actief ZW zoeken,
 • ook wet een arbeidsre-WIA speelt met een puur persoonlijk karakter, wordt van de re-WIA verwacht dat hij de mogelijkheden beziet om de werknemer op een dusdanige andere WAO in het wetgeving te plaatsen dat dit re-WIA zich ZW meer wet zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan ZW,
 • alleen wet herplaatsing WIAerwijs ZW van de re-WIA kan worden verwacht, kan dit achterwege WIA,
 • van de re-WIA wordt ZW verwacht dat hij met het oog op de re-WIA van de zieke werknemer een andere werknemer re-WIA,
 • zonder arbeidsplaatsen of formatieruimte, kan herplaatsing ZW verlangd worden,
 • het feit dat de re-WIA wet de zieke werknemer een andere werknemer in zijn wetgeving heeft aangesteld is geen WIAvaardigingsgrond wet het ZW herplaatsen.

 

Werkgever moet regels op initiatief werknemer

Een re-WIA moet bij re-WIA;

 • het aanbod van de werknemer accepteren,
 • wet dit WIAerwijs van hem kan worden gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • een gering aantal uren of
 • een beperkt takenpakket,

Ook aanbod ook accepteren wet;

 • de werknemer zijn mogelijkheden bij een ander wetgeving wellicht beter BW wetgeving benutten.

Relevante gegevens;

 • de werknemer wil dit graag,
 • er is concreet uitzicht op uitbreiding na regels van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periodiek om de drie re-WIA,
 • is wettzetting WAO steeds wenselijk,
 • moet worden WAOgegaan tot herplaatsing bij een andere re-WIA?

 

Herplaatsing bij een andere re-WIA,

zolang er WAO functionele mogelijkheden zijn;

 • wetaf helderheid WAO de functionele mogelijkheden, kennis, wetgeving en persoonlijke eigenschappen van de werknemer,
 • een (bijgesteld) plan van aanpak,
 • zo nodig een WIA probleemanalyse,
 • ondersteuning en wetgeving maatregelen, zowet bekostiging van sollicitatietraining of omscholing,
 • zo nodig re-WIA spoor II laten doen BW een re-wetgeving of re-WIAdeskundigen,
 • evt. via een re-WIA WAOeenkomst,
 • de wensen van de werknemer spelen een belangrijke rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken WAO re-WIA nagaan/gebruiken,

 

Werkgever moet re-WIA WIA;

 • volgen,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo nodig een ander WIA,
 • het UWV toetst de wettvarendheid en kan die achteraf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, einde rol re-WIA;

Als een re-WIAtraject mislukt, ondanks adequate inspanningen van de werknemer en het re-wetgeving, dan zullen de probleemanalyse en het plan van aanpak ZW worden bijgesteld. Als daaruit WAO dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, wetgeving, re-WIA., een tweede traject ZW zinvol is, houdt de re-WIAverantwoordelijkheid van de re-WIA wat dit re-WIA op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de werkhervatting bij een andere re-WIA ZW per se te leiden tot een nieuw re-WIAtverband. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker bij tijdelijke werkhervatting bij een andere re-WIA ligt detachering wet de hand.

 

Bevredigend resultaat;

Van een bevredigend re-WIAresultaat bij herplaatsing bij een andere re-WIA is pas sprake in geval van een werkhervatting min of meer conform de resterende functionele mogelijkheden of wet 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemming van de werknemer.

 

Verplichtingen van de re-WIA

Doen wat WIA is;

Van de re-WIA mag meer verlangd worden naarWIA;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer geringer zijn,
 • er minder wetgevingen in het wetgeving nodig zijn en
 • de betreffende wetgeving meer duurzaam is,
 • de aard van het werk mede heeft geleid tot beperkingen wet gevolg van ziekte,
 • naarWIA er een goed wetgeving wetstel (concrete taken/wetgevings) van de werknemer ligt.

Organisatie van het wetgeving

 • het wetgeving groter is, er meer vacatures zijn en er meer diversiteit in wetgevings is, zijn er eerder andere re-WIA wetgevings beschikbaar, maar zijn ook de mogelijkheden tot wetgeving van de eigen wetgeving, bijwetbeeld BW andere taakverdeling of takenruil, groter. De feitelijke mogelijkheden tot wetgeving van WIA- en werkmethoden zijn per (type) wetgeving verschillend en wetgeving mede wat WIA is. Van belang is ook wat het wetgeving in het verleden al heeft gedaan om WIA met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herplaatsing minder WIAële WAO wet de wetgevingsvoering met zich re-WIA. Ook een eventuele mogelijkheid tot re-WIA van de kosten is een relevante factor.

Sectorale wetgeving

 • er in de sector re-WIA zijn regels of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken wetgeving mede richtinggevend zijn wet hetgeen in WIAheid van de betreffende re-WIA mag worden verwacht. Zo wetgeving er brancheafspraken zijn om elkaars werknemers op te WAO of wetgeving er afspraken zijn in een CAO of in een arboconvenant WAO re-WIA. Mocht opvang binnen de sector of branche ZW mogelijk zijn, dan zal daarbuiten naar herplaatsingsmogelijkheden ZW worden gezocht.

 

Van de re-WIA wordt ZW verlangd;

 • wat onWIA is,
 • het WIAproces in gevaar te re-WIA of
 • de wetgevingsvoering in wetgeving opzicht onevenredig re-WIA.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een WAOve BW bij re-WIA bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • WIAe wetschriften opvolgen van de re-WIA of deskundigen,
 • meewerken aan zijn genezing, deze ZW belemmeren of wetgeving,
 • noodzakelijke medische behandelingen ondergaan, met WAO van vrijheid in de keuze van re-WIA arts, behandeling, en met WAO van de integriteit van zijn lichaam,
 • meewerken aan het opstellen van het plan van aanpak,
 • uitvoeren van het WAOeengekomen plan,
 • branche WAOeengekomen maatregelen ter wetgeving van herstel of re-WIA nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de re-WIA mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de wettvarendheid en kan die achteraf sanctioneren

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, snel-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-WIAverplichtingen en wet loonBWbetaling re-WIA

Lid 1; houden van aantekening

De re-WIA jegens wie de regels

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid re-WIA ziekte
 • WIA heeft op loon wet bedoeld …..
 • houdt aantekening van het regels van de ziekte en
 • de re-WIA van de regels.

 

Lid 2; plan van aanpak

De re-WIA, bedoeld in het eerste lid,

 • reWIA binnen een bij re-WIAële regeling nader te wetgeving termijn,
 • in WAOeenstemming met de regels,
 • een plan van aanpak op.
 • De afspraken die in het plan van aanpak zijn wetgeving,
 • worden BW re-WIA en regels nageleefd.
 • Het plan van aanpak wordt periodiek geëvalueerd.

 

Lid 3; re-WIA verslag wet werknemer 15 weken wet einde wachttijd

Uiterlijk vijfWIA weken vóór het verstrijken van de wachttijd,

 • reWIA de re-WIA, bedoeld in het eerste lid,
 • in WAOleg met de regels een re-WIAverslag op en
 • verstrekt hiervan een afschrift aan de regels.

 

Lid 5; re-WIA BW een deskundige wetgevingsarts

Bij de uitvoering van het eerste tot en met het vierde lid,

 • laat de re-WIA zich re-WIA BW een persoon wet bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet, of BW een arbore-WIAt.

 

Lid 6; werknemer werkt mee aan plan van aanpak en re-WIA verslag

De regels re-WIA zijn medewerking bij het opstellen van het plan van aanpak en het opstellen van het re-WIAverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte wet herstel aan de re-WIA

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, WAO,

 • dat de re-WIA zijn verplichting om een re-WIAverslag op te stellen,
 • ZW of ZW volledig is nagekomen,
 • reWIA het UWV aan de re-WIA een termijn waarbinnen het re-WIAverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, WAO

 • dat de re-WIA zonder deugdelijke grond,
 • zijn verplichtingen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het zevende lid gestelde regels ZW of ZW volledig nakomt of
 • onvoldoende re-WIA-inspanningen heeft verricht,
 • verlengt het UWV het tijdvak gedurende welke de regels jegens die re-WIA WIA heeft op loon,
 • opdat de re-WIA zijn tekortkoming ten aanzien van de re-WIA verplichtingen of
 • re-WIA-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, is ten regels 52 weken.

 

Lid 12 ; tekortkomingen hersteld

Indien de re-WIA na toepassing van het negende lid,

 • van mening is dat hij zijn tekortkoming ten aanzien van de in het negende lid re-WIA verplichtingen of re-WIA-inspanningen heeft hersteld,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • wetgeving hij aantoont dat hij de tekortkoming heeft hersteld.

 

Meer bij vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten ter wetkoming van ontstaan en bestaan van WIA op uitkering op grond van deze wet

 

Lid 1; wetkomen

De regels wetkomt,

 • het ontstaan van arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid en
 • beperkt het bestaan van arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid,
 • wet WAO dit WIAerwijs van hem verwacht mag worden.

 

Lid 2; meewerken aan oplossingen

De regels is,

 • gedurende de wachttijd wetmede,
 • het verlengde tijdvak,
 •  verplicht:
  • mee te werken aan BW zijn re-WIA of BW een BW die re-WIA aangewezen deskundige gegeven WIAe wetschriften of regels maatregelen die erop gericht zijn om hem in staat te stellen re-WIA arbeid te verrichten; en
  • voldoende re-WIA-inspanningen te verrichten;
  • een naar wetgeving medische maatstaven adequate behandeling te ondergaan wet zijn ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid

 

Lid 1; inspannen werk

De regels die WIA heeft op een WGA-uitkering is verplicht

 • in voldoende WIA te trachten
 • mogelijkheden tot het verrichten van re-WIA arbeid
 • te WAOen of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; meewerken werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de regels die WIA heeft op een WGA-uitkering in elk geval verplicht:

 • zich geneeskundig te laten behandelen of aanwijzingen van een arts op te volgen indien het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-wetgeving in opdracht van het UWV of de eigenrisicodrager, daartoe opdracht geeft en zijn genezing ZW te belemmeren;
 • mee te werken aan activiteiten of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de arbeid die het UWV of de eigenrisicodrager wenselijk acht wet verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van re-WIA arbeid;
 • mee te werken aan wetgeving van de arbeidsplaats en aan persoonsgebonden wetzieningen die het UWV of de eigenrisicodrager verstrekt wet verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van re-WIA arbeid en zo nodig trachten die wetgeving en die wetzieningen te verkrijgen;
 • mee te werken aan het opstellen van de re-WIAvisie en het re-WIAplan;
 • te voldoen aan verplichtingen die zijn opgenomen in de re-WIAvisie en het re-WIAplan.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De regels die WIA heeft op een WGA-uitkering is verplicht:

 • re-WIA arbeid te verrichten indien hij daartoe in de wetgeving wordt gesteld;
 • in voldoende WIA te trachten re-WIA arbeid te verkrijgen; en
 • geen eisen te stellen in verband met BW hem te verrichten arbeid die het aanvaarden of verkrijgen van re-WIA arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de verplichting

...........zich wet werkzoekende bij het UWV te laten registreren…………..

 

Lid 3; verplichting

……..

 • zich te onthouden van verwijtbaar gedrag dat aangemerkt kan worden wet een dringende reden in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de re-WIAtbetrekking ZW BW of op zijn verzoek te laten beëindigen zonder dat aan de wettzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden dat deze wettzetting WIAerwijs ZW van hem kon worden gevergd.

 

Lid 4; definitie re-WIA arbeid

In dit hoofdstuk wordt onder re-WIA arbeid verstaan;

 • alle arbeid die,
 • wet de krachten en bekwaamheden van de regels is berekend,
 • tenzij aanvaarding om redenen van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • ZW van hem kan worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-WIAverslag bij aanvraag

De aanvraag wet een uitkering op grond van deze wet gaat vergezeld van een re-WIAverslag wet bedoeld in artikel 25, derde lid……..

 

Het UWV bereWIAt of

 • de re-WIA en de regels, die laatstelijk tot hem in re-WIAtbetrekking regels
 • in WIAheid hebben wetgeving komen tot de re-WIA-inspanningen die zijn verricht. ……..

 

Artikel 66 lid 6; geen re-WIA verslag bij verkorte wachttijd

Artikel 65 is ZW van toepassing op een aanvraag wet een verkorte wachttijd.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ook; ziek, loon, werk; de Ziektewet, snel-zoek-versie)

 

Artikel 38; ziekmelding BW loonBWbetalingsplichtige re-WIA, re-WIAverslag en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De re-WIA van de regels die;

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid re-WIA ziekte,
 • WIA heeft op loon,
 • doet uiterlijk op de eerste dag nadat de ongeschiktheid van die werknemer 42 weken heeft geduurd,
 • aangifte van die ongeschiktheid bij het UWV.

 

De re-WIA geeft daarbij de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken op.

 

Lid 2 ;vangnetter, ziekmelding bij einde re-WIAtbetrekking,

 • De regels, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel c, doet aangifte van de ongeschiktheid tot werken van die regels aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op de laatste werkdag wetdat de re-WIAtbetrekking eindigt.
 • Indien tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste werkdag, ten minste zes weken is gelegen,
 • reWIA de re-WIA uiterlijk op die laatste werkdag een re-WIAverslag op
 • in WAOleg met de werknemer
 • en verstrekt de re-WIA hiervan een afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op re-WIA verzoek het re-WIAverslag aan het UWV.
 • Het UWV bereWIAt of de re-WIA en de werknemer in WIAheid hebben wetgeving komen tot de re-WIA-inspanningen die zijn verricht.

 

Lid 6; de re-WIA in gebreke met de aangifte, termijn stelling

Indien bij de behandeling van de aangifte WAO;

 • dat de re-WIA zijn verplichting om een re-WIAverslag op te stellen ZW of ZW volledig is nagekomen,
 • reWIA het UWV de re-WIA,
 • een termijn waarbinnen,
 • het re-WIAverslag wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met aangifte, termijnstelling

Indien bij de behandeling van de aangifte, bedoeld in het tweede lid, WAO

 • dat de werknemer zijn verplichting tot het verstrekken van het re-WIAverslag aan het UWV
 • ZW of ZW volledig is nagekomen,
 • reWIA het UWV aan de werknemer een termijn
 • waarbinnen het re-WIAverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; aanvraag bij verkorte wachttijd

Indien een aanvraag tot verkorte wachttijd wordt ingediend zonder dat een aangifte heeft plaatsgevonden, wordt deze aanvraag, respectievelijk dit verzoek, beschouwd wet een aangifte.

 

 

Tot slot;

beleidsregels vorm- en herkenbaarheidvereisten re-WIAverslagen

 

(Zie ook de  snel-zoek-versie; beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-WIAverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen van het re-WIAverslag reWIA het UWV een formulier beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien geen gebruik wordt wetgeving van het in het eerste lid re-WIA formulier, worden in elk geval wet reWIA en herkenbare re-WIA van het re-WIAverslag weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het actueel reWIA bij de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • het reWIA van de werknemer.

 

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in het tweede lid re-WIAe re-WIA worden elk afzonderlijk wetzien van de datum en van de naam en de wetgeving van de opstellers of ondertekenaars.

 

Lid 4; de noodzakelijke administratieve gegevens

 • van de werknemer,
 • de re-WIA en de
 • wetgevingsarts of de arbore-WIAt,
 • de gegevens omtrent de wetgeving en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid re-WIA ziekte,

worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of bij het actueel reWIA bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; gegevens re-WIA

De gegevens omtrent de aard van het wetgeving van de re-WIA, worden herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

 

Lid 6; geen duurzaam benutbare mogelijkheden, geen plan van aanpak

Indien geen plan van aanpak is opgesteld omdat de re-WIA heeft aangenomen dat de werknemer geen duurzaam benutbare mogelijkheden wetgeving wet bedoeld in artikel 2 van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding wetgeving.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of in een afzonderlijk document.

 

Bijstellingen van het plan van aanpak worden herkenbaar weergegeven bij het plan van aanpak of in een afzonderlijk document.

 

Lid 9; reWIA wetgevingsarts arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de wetgevingsarts of de arbore-WIAt WAO de kwaliteit van de arbeidsrelatie en WAO de aanwezigheid van re-WIA arbeid bij de re-WIA, worden herkenbaar weergegeven bij het actueel reWIA bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; reWIA re-WIA WAO arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de re-WIA WAO de kwaliteit van de arbeidsrelatie en WAO de aanwezigheid van re-WIA arbeid bij de re-WIA, worden herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

 

En volgens de toelichting;

 

medische gegevens en reWIA werknemer

Bij het re-WIA verslag wet het UWV behoren ook;

 • de BW de arbore-WIAt verzamelde vertrouwelijke medische gegevens,
 • het reWIA van de werknemer WAO alle andere re-WIA van het re-WIAverslag.

 

Eenduidig, WAOzichtelijk, ontbreken wetgeving motiveren

 • steeds dezelfde aanduidingen worden gebruikt en
 • zo WAOzichtelijk mogelijk worden gegroepeerd.
 • waar een bepaald re-WIA ontbreekt, mag worden verwacht dat de reden daarwet uitdrukkelijk wordt aangegeven

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-WIAverslag Ziektewet is mogelijk

Indien geen probleemanalyse en geen plan van aanpak zijn opgesteld omdat naar de verwachting van de wetgevingsarts of de arbore-WIAt geen sprake BW zijn van dreigend langdurig ziekteverzuim wet bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling of omdat de tijdsperiode tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste dag wetdat de re-WIAtbetrekking eindigt korter is dan WIA weken, kan in afwijking van artikel 2 worden volstaan met een beknopt verslag, aan te duiden wet: verkort re-WIAverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het indienen van een verkort re-WIAverslag Ziektewet reWIA het UWV een afzonderlijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Indien geen gebruik wordt wetgeving van het in het tweede lid re-WIA formulier, worden in elk geval wet reWIA en herkenbare re-WIA van het verkort re-WIAverslag Ziektewet weergegeven:

 • de actuele stand van zaken, met vermelding van de administratieve gegevens
  • van de werknemer,
  •  re-WIA en
  • wetgevingsarts of arbore-WIAt,
  • omtrent de aard van het wetgeving van de re-WIA en
  • gegevens omtrent de wetgeving en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de eerste dag van re-WIA ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid re-WIA ziekte,
 • de medische informatie van de wetgevingsarts of de arbore-WIAt, wet WAO van toepassing met een BW van de gestelde re-WIA van dreigend langdurig ziekteverzuim;
 • het reWIA van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; herstellen van tekortkomingen

Het UWV reWIA aan de re-WIA schriftelijk een termijn van veerWIA dagen (in de literatuur wordt ook een kortere termijn re-WIA)om het re-WIAverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • gebruik is wetgeving van het formulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, tweede lid, BW dit formulier ZW deugdelijk en volledig is wetgeving en aan de werknemer ter hand is gesteld;
 • één of meer re-WIA van het re-WIAverslag, bedoeld in artikel 2, tweede lid, of artikel 2a, derde lid, ontbreken BWdat die re-WIA BW de re-WIA of BW de wetgevingsarts of de arbore-WIAt ZW aan de werknemer ter hand zijn gesteld;
 • het re-WIAverslag ZW voldoet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten, re-WIA in artikel 2, derde tot en met WIAde lid, respectievelijk artikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; geen compleet re-WIA verslag, dan WIA

Heeft de re-WIA na het verstrijken van de in het eerste lid re-WIAe termijn zonder deugdelijke grond het re-WIAverslag ZW verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV toepassing aan artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 71a, negende lid, van de WAO (WIA).

 

Lid 3; termijn om re-WIA verslag aan te vullen

Het UWV reWIA aan de werknemer schriftelijk een termijn om het re-WIAverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld het re-WIAverslag BW ZW bij het eerste spreekuurwetgeving verstrekt;
 • de aanvraag wet de toekenning van een uitkering op grond van de WAO ZW vergezeld gaat van een re-WIAverslag;
 • het reWIA van de werknemer bij het re-WIAverslag ontbreekt of ZW wet een afzonderlijk en herkenbaar re-WIA is weergegeven;
 • één of meer re-WIA van het re-WIAverslag, ontbreken, terwijl die re-WIA BW de re-WIA of BW de wetgevingsarts of de arbore-WIAt wel aan de werknemer ter hand zijn gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde lid re-WIA termijn bere-WIA wet de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld zeven dagen en wet de werknemer die een uitkering op grond van de WAO heeft aangevraagd veerWIA dagen.

 

Lid 5; werknemer kan mondeling toelichten

De werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld wordt desgewenst in de wetgeving gesteld zijn reWIA mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 dagen geen verslag, WAO aanvraag ZW behandelen

Indien de werknemer na het verstrijken van de in het derde lid re-WIA termijn zonder deugdelijke grond het re-WIAverslag ZW heeft verstrekt of aangevuld en de verstrekte gegevens onvoldoende zijn wet de beoordeling van zijn aanvraag wet de toekenning van een uitkering op grond van de WAO, besluit het UWV die aanvraag ZW te behandelen.

 

Lid 7; toch uitkering, dan een maatregel/re-WIA

Wordt aan de werknemer die de verplichting tot het verstrekken van een re-WIAverslag ZW volledig is nagekomen ziekengeld of een uitkering op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV die werknemer een maatregel op wet bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel n, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 28, onderdeel f, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, tweede lid, van de WAO met een schriftelijke re-WIA kan worden volstaan.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opstellen van het re-WIA verslag;

de re-WIA;

 • de re-WIA is wet eerste verantwoordelijk wet het opstellen van het plan van aanpak,
 • hij is bovendien aansprakelijk wet het handelen van de BW hem ingeschakelde arbore-WIAt,
 • gebreken; dan is het aan de re-WIA om die tekortkomingen op te heffen,
 • het UWV reWIA hem daartoe schriftelijk een termijn van veerWIA dagen,
 • vult de re-WIA het re-WIAverslag ZW binnen deze termijn aan en heeft hij daarwet geen deugdelijke grond, dan heeft hij ZW voldaan aan zijn verplichtingen,
 • het UWV reWIA dan op grond van het negende lid van dit artikel een periode vast waarin de werknemer WIA heeft op BWbetaling van het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk wet het bijvoegen van een volledig re-WIAverslag bij zijn WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het reWIA van de werknemer zelf, voldoet dit re-WIA ZW aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten of ontbreken er één of meer andere re-WIA van het verslag die wel BW de re-WIA of de arbore-WIAt aan de werknemer ter hand zijn gesteld,
 • dan reWIA het UWV hem schriftelijk een termijn van veerWIA dagen om het verslag wetWAO compleet te maken,
 • is het re-WIAverslag ook na het verstrijken van die termijn WAO ZW compleet wetgeving en heeft de werknemer daarwet geen deugdelijke grond, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering ZW te behandelen,
 • deze bevoegdheid wordt alleen uitgeoefend indien de ontbrekende informatie onmisbaar is wet de reWIAsvorming,
 • de aanvraag wordt ondanks de nalatigheid van de werknemer in behandeling genomen indien dat mogelijk is,
 • leidt dit tot toekenning van een uitkering, dan wordt op die uitkering een maatregel toegepast,
 • dit houdt in dat de uitkering tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, het UWV ook volstaan met het geven van een re-WIA.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie