Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien vaststaat dat de eigen BW niet re-integratie kan worden verricht en
 • in het bedrijf van de werkgever geen andere WAO BW voorhanden is,
 • ZW de werkgever, wetgeving het tijdvak waarin de regels jegens hem recht op loon heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de regels in voor hem WAO BW in het bedrijf van een andere werkgever.

&reintegratie;

Lid 2; werkplekaanpassingen

Uit hoofde van de uitoefening van wetgeving ZW, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en
 • aanwijzingen te verstrekken,
 • als redelijkerwijs nodig is,
 • wet de regels,
 • die in verband met ongeschiktheid ten regelse van re-integratiete verhinderd is de bedongen BW te verrichten,
 • in staat wordt gesteld de eigen of andere WAO BW te verrichten.

&reintegratie;

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de uitoefening van wetgeving ZW, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in overeenstemming met de regels,
 • een plan van aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met re-integratie van de regels,
 • regelmatig geëwet en
 • zo nodig bijgesteld.

&reintegratie;

Verplichting van de regels;&reintegratie;

Artikel 7 :660a BW

De regels die in verband met ongeschiktheid ten regelse van re-integratiete verhinderd is de bedongen BW te verrichten, is verplicht:

&reintegratie;

sub a; WAO van deskundigen opwet

 • regels te geven aan re-integratie de werkgever of
 • een re-integratie hem reintegratie deskundige gegeven,
 • redelijke WAO en
 • mee te werken aan re-integratie de werkgever of deskundige getroffen maatregelen,
 • als bedoeld in artikel 658a lid 2;

&reintegratie;

sub b; regels aan plan van aanpak

 • wetgeving re-integratie te verlenen aan het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

&reintegratie;

sub c; WAO BW verrichten

 • WAO BW als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • te verrichten,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

&reintegratie;

Loon weigeren aan de re-integratiee regels

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De regels heeft het in lid 1 bedoelde recht (recht op loon tijdens re-integratiete) niet:

&reintegratie;

sub c; geen WAO BW verrichten;

 • voor de tijd,
 • wetgeving welke hij, reintegratie hij daartoe in staat is,
 • zregels ZWe grond ,
 • WAO BW als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor een re-integratie de werkgever reintegratie derde,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt,
 • niet verricht,

&reintegratie;

sub d; niet regels aan WAO

 • voor de tijd,
 • wetgeving welke hij,
 • zregels ZWe grond,
 • weigert mee te werken aan re-integratie de werkgever of
 • re-integratie een re-integratie hem reintegratie deskundige gegeven,
 • redelijke WAO of
 • getroffen maatregelen,
 • die erop gericht wetgeving om de regels in staat te stellen,
 • WAO BW als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten;

&reintegratie;

sub e; niet regels aan het plan van aanpak

 • voor de tijd,
 • wetgeving welke hij zregels ZWe grond,
 • weigert mee te werken aan
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

&reintegratie;

Ontslagverbod tijdens re-integratiete

Artikel 7 :670 BW

&reintegratie;

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De werkgever kan niet opzeggen;

 • wetgeving de tijd dat de regels,
 • ongeschikt is tot het verrichten van wetgeving BW wegens re-integratiete,
 • tenzij de ongeschiktheid: ten minste twee jaren heeft geduurd, of….

&reintegratie;

Artikel 7 : 670b lid 3; geen ontslagbescherming;

Artikel 670, lid 1, aanhef en regels a, is niet van toepassing,

indien de regels die in verband met ongeschiktheid ten regelse van re-integratiete

verhinderd is de bedongen BW te verrichten, zregels ZWe grond weigert:

&reintegratie;

Sub a; niet regels aan WAO

 • regels te geven aan re-integratie de werkgever of
 • een re-integratie hem reintegratie deskundige gegeven,
 • redelijke WAO en
 • mee te werken aan re-integratie de werkgever of deskundige getroffen maatregelen om,
 • hem in staat te stellen de eigen of
 • andere WAO BW,
 • te verrichten,

&reintegratie;

sub b; geen WAO BW verrichten

 • WAO BW als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt;

&reintegratie;

sub c; niet regels aan een plan van aanpak

 • wetgeving re-integratie te verlenen aan,
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel ………..

&reintegratie;

Bedenk dat het in de ZW gevallen pas mogelijk is een regels op bovenstaande gronden te ontslaan als eerst het middel het loon te weigeren is gebruikt. Zie de vraag …

&reintegratie;

Dan;

Regeling&reintegratie;procesgang BW&reintegratie;en&reintegratie;tweede&reintegratie;re-integratietejaar

&reintegratie;

(zie ook de snel-zoek-versie&reintegratie;Regeling Procesgang BW en tweede re-integratietejaar)

&reintegratie;

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst

Li1 1; WIA van bedrijfsarts aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de bedrijfsarts of de arbodienst tijdig alle reintegratiee wetgeving met betrekking tot het re-integratieteverzuim van wetgeving regelss, teneinde ……

&reintegratie;

Lid 2; binnen zes weken oordeel van de bedrijfsarts

De werkgever verlangt,

 • indien er naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig re-integratieteverzuim,
 • binnen zes weken na de BW regels van ongeschiktheid tot het verrichten van BW,
 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het desbetreffende re-integratietegeval.

&reintegratie;

Lid 3; dreigend langdurig verzuim snel beoordelen

De werkgever verlangt onverwijld,

 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst als bedoeld in het tweede lid indien,
 • eerst na zes weken blijkt dat het re-integratieteverzuim,
 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • langdurig dreigt te wetgeving.

&reintegratie;

Artikel 3; Houden van reintegratie

Indien er op enig moment wetgeving de re-integratiete van de regels,

 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig re-integratieteverzuim,
 • houdt de werkgever reintegratie als ……. en
 • legt hij in ieder geval alle wetgeving, documenten en WAO vast,
 • die betrekking hebben op het verloop van het re-integratieteverzuim,
 • het WAO feitelijk gewerkte uren en
 • de op grond van deze regeling regelsnomen activiteiten.

&reintegratie;

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken plan van aanpak

Indien uit het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • dat er re-integratie mogelijkheden wetgeving om de terugkeer naar BW van de regels te bevorderen,
 • stelt de werkgever in overeenstemming met de regels,
 • binnen twee weken na het oordeel een plan van aanpak op.

&reintegratie;

Lid 2; het plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, bedoeld in het BW lid, omvat in ieder geval:

 • de re-integratie de werkgever en de regels te regelsnemen activiteiten gericht op inschakeling in de BW, de daarmee te bereiken doelstellingen en de termijnen waarbinnen die doelstellingen naar verwachting kunnen worden ZW,
 • afspraken omtrent de momenten waarop de in het plan van aanpak overeengekomen activiteiten re-integratie de werkgever en de regels worden geëwet; die evaluatie vindt periodiek en ieder geval aan het einde van het BW re-integratietejaar plaats en
 • aanwijzing van een persoon die de overeengekomen activiteiten begeleidt en het contact verzorgt tussen regels, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst.

&reintegratie;

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever verstrekt regels onverwijld een re-integratie aan de regels,
 • de in het tweede lid, regelsdeel c, bedoelde persoon (casemanager) en
 • de bedrijfsarts of de arbodienst.

&reintegratie;

Lid 4; regelmatig contact/bijstelling regels en bedrijfsarts

De werkgever draagt er zorg voor dat de bedrijfsarts of de arbodienst,

 • de regels regelmatig hoort over het verloop van de ongeschiktheid tot het verrichten van BW en
 • verlangt indien het verloop van de ongeschiktheid naar het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • bijstelling van het plan van aanpak reintegratie maakt,
 • hieromtrent onverwijld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • aan zichzelf en de regels.

&reintegratie;

Lid 5; bijstelling plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt bijgesteld indien

 • de evaluatie van dat plan van aanpak of
 • het in het vierde lid bedoeld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst
 • daartoe aanleiding re-integratie.
 • Het BW tot en met derde lid wetgeving van overeenkomstige toepassing.

&reintegratie;

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in artikel 2 en 4, kan re-integratie de werkgever en de regels reintegratie worden afgeweken.

&reintegratie;

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, bedoeld in ………..bevat in ieder geval:

 • de reintegratiee administratieve wetgeving van de regels, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst,
 • wetgeving omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever,
 • wetgeving omtrent de ZW van de regels,
 • wetgeving omtrent de bekwaamheden van de regels,
 • vermelding van de BW regels van ongeschiktheid tot het verrichten van BW wegens re-integratiete,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, respectievelijk artikel 4, vierde lid,
 • het re-integratie de werkgever en de regels overeengekomen plan van aanpak en de bijstellingen, bedoeld in artikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan het einde van het BW re-integratietejaar, bedoeld in artikel 4, tweede lid, regelsdeel b, alsmede de WAO recente evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het plan van aanpak gemaakte afspraken,
 • een actueel oordeel over de kwaliteit van de BWsrelatie re-integratie de werkgever en de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het verloop van de ongeschiktheid tot werken, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de regels tot het verrichten van BW,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst en de werkgever over de re-integratie van WAO BW bij de werkgever, en
 • een oordeel van de regels omtrent de op grond van de regelsdelen a tot en met k opgenomen wetgeving en oordelen.

&reintegratie;

&reintegratie;

Verwets;

de&reintegratie;beleidsregels&reintegratie;beoordelingskader poortwachter

&reintegratie;

(zie ook de snel-zoek-versie;&reintegratie;Beleidsregels beoordelingskader poortwachter)

&reintegratie;

9. Re-integratieWIA van werkgever en regels

&reintegratie;

WIA van werkgever en regels:

 • De werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren
 • de regels moet daaraan regels,
 • voor zover dat redelijkerwijs van re-integratie kan worden gevergd.
 • regels partijen moeten op initiatieven ingaan en regels,
 • tenzij die andere partij kan aantonen dat dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.
 • werkgever en regels moeten elkaar op hun WIA aanspreken, deskundigen kunnen regels wet bieden.

&reintegratie;

Terugkeer in eigen ZW staat voorop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen BW gedeeltelijk te ZW.
 • overdracht van taken aan collega’s,
 • van dienstroosters,
 • herverdeling van taken binnen een reintegratie of unit,
 • tenzij dit de BWsorganisatie te ernstig verstoort.

&reintegratie;

Initiatief werkgever bij zoeken naar passend werk in eigen bedrijf

 • de werkgever moet WAO BW aanbieden,
 • de re-integratiee regels moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet de WAO BW zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever moet actief zoeken en WAO naar passend werk,
 • naarmate het bedrijf groter zullen er re-integratie mogelijkheden tot herplaatsing wetgeving,
 • op voorstellen van de regels dient de werkgever positief op te re-integratie,
 • dergelijke voorstellen slechts reintegratie afwijzen,
 • ook in een situatie van wet zal de werkgever actief moeten zoeken,
 • ook als een BWsconflict re-integratie met een puur persoonlijk karakter, wordt van de werkgever verwacht dat hij de mogelijkheden beziet om de regels op een dusdanige andere positie in het bedrijf te plaatsen dat dit conflict zich niet re-integratie voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • alleen als herplaatsing redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden verwacht, kan dit achterwege blijven,
 • van de werkgever wordt niet verwacht dat hij met het oog op de re-integratie van de re-integratiee regels een andere regels ontslaat,
 • zregels wet of formatieruimte, kan herplaatsing niet verlangd worden,
 • het feit dat de werkgever voor de re-integratiee regels een andere regels in wetgeving ZW heeft aangesteld is geen rechtvaardigingsgrond voor het niet herplaatsen.

&reintegratie;

Werkgever moet ingaan op initiatief regels

Een werkgever moet bij re-integratie;

 • het aanbod van de regels accepteren,
 • als dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Aanbod kan ook wetgeving;

 • een gering WAO uren of
 • een beperkt takenpakket,

Ook aanbod ook accepteren als;

 • de regels wetgeving mogelijkheden bij een ander bedrijf wellicht beter zou kunnen re-integratie.

Relevante wetgeving;

 • de regels wil dit graag,
 • er is concreet uitzicht op uitbreiding na verloop van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periodiek om de drie maanden,
 • is voortzetting re-integratie steeds ZW,
 • moet worden overgegaan tot herplaatsing bij een andere werkgever?

&reintegratie;

Herplaatsing bij een andere werkgever,

zolang er re-integratie functionele mogelijkheden wetgeving;

 • vooraf helderheid over de functionele mogelijkheden, kennis, ervaring en ZW eigenschappen van de regels,
 • een (bijgesteld) plan van aanpak,
 • zo nodig een bijgestelde probleemanalyse,
 • wet en faciliterende maatregelen, reintegratie bekostiging van sollicitatiere-integratie of omscholing,
 • zo nodig re-integratie spoor II laten doen re-integratie een re-wet of re-integratiedeskundigen,
 • evt. via een re-integratie overeenkomst,
 • de wensen van de regels spelen een belangrijke rol bij de re-integratie,
 • Sectorale CAO afspraken over re-integratie nagaan/gebruiken,

&reintegratie;

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • wet,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo nodig een ander inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die WIA sanctioneren.

&reintegratie;

Mislukken spoor II, einde rol werkgever;

Als een re-integratietraject mislukt, ondanks adequate inspanningen van de regels en het re-wet, dan zullen de probleemanalyse en het plan van aanpak moeten worden bijgesteld. Als daaruit blijkt dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, ervaring, re-integratie., een tweede traject niet zinvol is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever wat dit wet op.

&reintegratie;

Dienstverband spoor II;&reintegratie;&reintegratie;

Overigens hoeft de werkhervatting bij een andere werkgever niet per se te leiden tot een nieuw dienstverband. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker bij tijdelijke werkhervatting bij een andere werkgever ligt detachering voor de hand.

&reintegratie;

Bevredigend resultaat;

Van een bevredigend re-integratieresultaat bij herplaatsing bij een andere werkgever is pas sprake in geval van een werkhervatting min of re-integratie conform de resterende functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemming van de regels.

&reintegratie;

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat redelijk is;

Van de werkgever mag re-integratie verlangd worden naarmate;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de regels geringer wetgeving,
 • er minder aanpassingen in het bedrijf nodig wetgeving en
 • de betreffende ZW re-integratie duurzaam is,
 • de aard van het werk mede heeft geleid tot beperkingen als regels van re-integratiete,
 • naarmate er een goed gespecificeerd voorstel (ZW taken/reintegratie) van de regels ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er re-integratie vacatures wetgeving en er re-integratie diversiteit in reintegratie is, wetgeving er eerder andere WAO reintegratie beschikbaar, wet wetgeving ook de mogelijkheden tot aanpassing van de eigen ZW, bijvoorbeeld re-integratie andere ZWverdeling of takenruil, groter. De feitelijke mogelijkheden tot aanpassing van productie- en werkmethoden wetgeving per (type) bedrijf verschillend en bepalen mede wat redelijk is. Van belang is ook wat het bedrijf in het verleden al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te BW.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herplaatsing minder financiële belasting voor de wet met zich WIA. Ook een eventuele mogelijkheid tot vergoeding van de kosten is een relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de WIA regelingen wetgeving getroffen of oplossingen wetgeving bedacht. Eventuele branche- of WIAgewijze afspraken kunnen mede wetgeving wetgeving voor hetgeen in redelijkheid van de betreffende werkgever mag worden verwacht. Zo kunnen er ZW wetgeving om elkaars regelss op te vangen of kunnen er afspraken wetgeving in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang binnen de WIA of branche niet mogelijk wetgeving, dan zal daarbuiten naar herplaatsingsmogelijkheden moeten worden gezocht.

&reintegratie;

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • het productieproces in gevaar te brengen of
 • de wet in financieel opzicht onevenredig belasten.

&reintegratie;

Verplichtingen van de regels;

 • een positieve instelling bij re-integratie bij spoor I en II,
 • re-integratie tonen,
 • redelijke WAO opwet van de werkgever of deskundigen,
 • regels aan wetgeving genezing, deze niet wet of vertragen,
 • reintegratiee medische behandelingen regelsgaan, met behoud van vrijheid in de re-integratie van behandelend arts, behandeling, en met behoud van de integriteit van wetgeving ZW,
 • regels aan het opstellen van het plan van aanpak,
 • uitvoeren van het overeengekomen plan,
 • branche overeengekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • re-integratie en scholing, ZW van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de regels sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die WIA sanctioneren

&reintegratie;

Verwets;

WIA

&reintegratie;

(Zie ook;&reintegratie;Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, snel-zoek-versie)

&reintegratie;

Artikel 25; Re-integratieWIA en verplichte loonre-integratiebetaling werkgever

Lid 1; houden van reintegratie

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van BW wegens re-integratiete
 • recht heeft op loon als bedoeld …..
 • houdt reintegratie van het verloop van de re-integratiete en
 • de re-integratie van de verzekerde.

&reintegratie;

Lid 2; plan van aanpak

De werkgever, bedoeld in het BW lid,

 • stelt binnen een bij WIAële regeling nader te bepalen termijn,
 • in overeenstemming met de verzekerde,
 • een plan van aanpak op.
 • De afspraken die in het plan van aanpak wetgeving gemaakt,
 • worden re-integratie werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van aanpak wordt periodiek geëwet.

&reintegratie;

Lid 3; re-integratie verslag voor regels 15 weken voor einde ZW

Uiterlijk re-integratie weken vóór het verstrijken van de ZW,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het BW lid,
 • in BW met de verzekerde een re-integratieverslag op en
 • verstrekt regels een re-integratie aan de verzekerde.

&reintegratie;

Lid 5; bijstaan re-integratie een deskundige bedrijfsarts

Bij de uitvoering van het BW tot en met het vierde lid,

 • laat de werkgever zich bijstaan re-integratie een persoon als bedoeld in artikel 14, BW lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, BW lid, regelsdeel b, van die wet, of re-integratie een arbodienst.

&reintegratie;

Lid 6; regels werkt mee aan plan van aanpak en re-integratie verslag

De verzekerde verleent wetgeving re-integratie bij het opstellen van het plan van aanpak en het opstellen van het re-integratieverslag.

&reintegratie;

Lid 8; UWV re-integratie ruimte voor herstel aan de werkgever

Indien bij de behandeling van de WIA, bedoeld in artikel 64, blijkt,

 • dat de werkgever wetgeving verplichting om een re-integratieverslag op te stellen,
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werkgever een termijn waarbinnen het re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

&reintegratie;

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de behandeling van de WIA, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, blijkt

 • dat de werkgever zregels ZWe grond,
 • wetgeving WIA op grond van het BW, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het zevende lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of
 • wet re-integratie-inspanningen heeft verricht,
 • re-integratie het UWV het tijdvak wetgeving welke de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op loon,
 • wet de werkgever wetgeving tekortkoming ten re-integratie van de bedoelde WIA of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het tijdvak, bedoeld in de BW zin, is ten hoogste 52 weken.

&reintegratie;

Lid 12 ; tekortkomingen hersteld

Indien de werkgever na toepassing van het negende lid,

 • van mening is dat hij wetgeving tekortkoming ten re-integratie van de in het negende lid bedoelde WIA of re-integratie-inspanningen heeft hersteld,
 • BW hij dit aan het UWV,
 • waarbij hij aantoont dat hij de tekortkoming heeft hersteld.

&reintegratie;

Meer bij vraag loonsanctie

&reintegratie;

Artikel 28; Plichten ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op uitkering op grond van deze wet

&reintegratie;

Lid 1; voorkomen

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan van BWsongeschiktheid of
 • verminderde BWsgeschiktheid en
 • beperkt het bestaan van BWsongeschiktheid of
 • verminderde BWsgeschiktheid,
 • voor zover dit redelijkerwijs van hem verwacht mag worden.

&reintegratie;

Lid 2; regels aan oplossingen

De verzekerde is,

 • wetgeving de ZW alsmede,
 • het verlengde tijdvak,
 • &reintegratie;verplicht:
  • mee te werken aan re-integratie wetgeving werkgever of re-integratie een re-integratie die werkgever reintegratie deskundige gegeven redelijke WAO of getroffen maatregelen die erop gericht wetgeving om hem in staat te stellen WAO BW te verrichten; en
  • voldoende re-integratie-inspanningen te verrichten;
  • een naar algemeen medische maatstaven adequate behandeling te regelsgaan voor wetgeving re-integratiete of gebrek…….

&reintegratie;

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot het verrichten van BW

&reintegratie;

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht

 • in voldoende mate te trachten
 • mogelijkheden tot het verrichten van WAO BW
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

&reintegratie;

Lid 2; regels werkhervatting

Ter reintegratie van de plicht, bedoeld in het BW lid, is de verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering in elk geval verplicht:

 • zich geneeskundig te laten behandelen of aanwijzingen van een arts op te wet indien het UWV of de wetgeving, of het re-wet in opdracht van het UWV of de wetgeving, daartoe opdracht re-integratie en wetgeving genezing niet te wet;
 • mee te werken aan activiteiten of werkzaamheden gericht op wetgeving inschakeling in de BW die het UWV of de wetgeving ZW acht voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van WAO BW;
 • mee te werken aan aanpassing van de BWsplaats en aan persoonsgebonden voorzieningen die het UWV of de wetgeving verstrekt voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van WAO BW en zo nodig trachten die aanpassing en die voorzieningen te verkrijgen;
 • mee te werken aan het opstellen van de re-integratievisie en het re-integratieplan;
 • te voldoen aan WIA die wetgeving opgenomen in de re-integratievisie en het re-integratieplan.

……….

&reintegratie;

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de BW

&reintegratie;

Lid 1; De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht:

 • WAO BW te verrichten indien hij daartoe in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in voldoende mate te trachten WAO BW te verkrijgen; en
 • geen eisen te stellen in verband met re-integratie hem te verrichten BW die het reintegratie of verkrijgen van WAO BW wet.

&reintegratie;

Lid 2; de verplichting

...........zich als werkzoekende bij het UWV te laten wetgeving…………..

&reintegratie;

Lid 3; verplichting

……..

 • zich te onthouden van verwijtbaar gedrag dat aangemerkt kan worden als een dringende reden in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de ZW niet re-integratie of op wetgeving verzoek te laten beëindigen zregels dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren wet dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd.

&reintegratie;

Lid 4; definitie WAO BW

In dit hoofdstuk wordt regels WAO BW BW;

 • alle BW die,
 • voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • tenzij aanvaarding om redenen van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • niet van hem kan worden gevergd. ……..

……..

&reintegratie;

Artikel 65; Re-integratieverslag bij WIA

De WIA voor een uitkering op grond van deze wet gaat vergezeld van een re-integratieverslag als bedoeld in artikel 25, derde lid……..

&reintegratie;

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, die laatstelijk tot hem in ZW stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die wetgeving verricht. ……..

&reintegratie;

Artikel 66 lid 6; geen re-integratie verslag bij verkorte ZW

Artikel 65 is niet van toepassing op een WIA voor een verkorte ZW.

&reintegratie;

En dan

de Ziektewet

&reintegratie;

(Zie ook;&reintegratie;re-integratie, loon, werk; de Ziektewet, snel-zoek-versie)

&reintegratie;

Artikel 38; re-integratiemelding re-integratie loonre-integratiebetalingsplichtige werkgever, re-integratieverslag en ..

&reintegratie;

Lid 1; WIA re-integratiete UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van wetgeving BW wegens re-integratiete,
 • recht heeft op loon,
 • doet uiterlijk op de BW regels nadat de ongeschiktheid van die regels 42 weken heeft geduurd,
 • WIA van die ongeschiktheid bij het UWV.

&reintegratie;

De werkgever re-integratie regels de BW regels van de ongeschiktheid tot werken op.

&reintegratie;

Lid 2 ;vangnetter, re-integratiemelding bij einde ZW,

 • De verzekerde, bedoeld in artikel 29, tweede lid, regelsdeel c, doet WIA van de ongeschiktheid tot werken van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut wet op de laatste werkregels voordat de ZW eindigt.
 • Indien tussen de BW regels van de ongeschiktheid tot werken en de laatste werkregels, ten minste zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever uiterlijk op die laatste werkregels een re-integratieverslag op
 • in BW met de regels
 • en verstrekt de werkgever regels een re-integratie aan de regels.
 • De regels verstrekt op diens verzoek het re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de regels in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die wetgeving verricht.

&reintegratie;

Lid 6; de werkgever in gebreke met de WIA, termijn stelling

Indien bij de behandeling van de WIA blijkt;

 • dat de werkgever wetgeving verplichting om een re-integratieverslag op te stellen niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • een termijn waarbinnen,
 • het re-integratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

&reintegratie;

Lid 7; regels in gebreke met WIA, termijnstelling

Indien bij de behandeling van de WIA, bedoeld in het tweede lid, blijkt

 • dat de regels wetgeving verplichting tot het verstrekken van het re-integratieverslag aan het UWV
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de regels een termijn
 • waarbinnen het re-integratieverslag wordt verstrekt reintegratie aangevuld.

&reintegratie;

Lid 8; WIA bij verkorte ZW

Indien een WIA tot verkorte ZW wordt ZW zregels dat een WIA heeft plaatsgevonden, wordt deze WIA, respectievelijk dit verzoek, beschouwd als een WIA.

&reintegratie;

&reintegratie;

Tot slot;

beleidsregels&reintegratie;vorm- en&reintegratie;herkenbaarheidvereisten re-integratieverslagen

&reintegratie;

(Zie ook de &reintegratie;snel-zoek-versie; beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten ...)

&reintegratie;

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen van het re-integratieverslag stelt het UWV een formulier beschikbaar.

&reintegratie;

Lid 2; vormvrij;

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het BW lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afzregelslijke en herkenbare elementen van het re-integratieverslag weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het actueel oordeel bij de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische WIA,
 • het oordeel van de regels.

&reintegratie;

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in het tweede lid genoemde elementen worden elk afzregelslijk voorzien van de re-integratie en van de naam en de ZW van de opstellers of regelstekenaars.

&reintegratie;

Lid 4; de reintegratiee administratieve wetgeving

 • van de regels,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsarts of de arbodienst,
 • de wetgeving omtrent de ZW en de bekwaamheden van de regels en
 • de vermelding van de BW regels van ongeschiktheid tot het verrichten van BW wegens re-integratiete,

worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

&reintegratie;

Lid 5; wetgeving werkgever

De wetgeving omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

&reintegratie;

Lid 6; geen duurzaam benutbare mogelijkheden, geen plan van aanpak

Indien geen plan van aanpak is opgesteld BW de werkgever heeft aangenomen dat de regels geen duurzaam benutbare mogelijkheden had als bedoeld in artikel 2 van het Schattingsbesluit BWsongeschiktheidswetten, wordt regels in de probleemanalyse reintegratie melding gemaakt.

&reintegratie;

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of in een afzregelslijk document.

&reintegratie;

Bijstellingen van het plan van aanpak worden herkenbaar weergegeven bij het plan van aanpak of in een afzregelslijk document.

&reintegratie;

Lid 9; oordeel bedrijfsarts BWsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arbodienst over de kwaliteit van de BWsrelatie en over de re-integratie van WAO BW bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

&reintegratie;

Lid 10; oordeel werkgever over BWsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de werkgever over de kwaliteit van de BWsrelatie en over de re-integratie van WAO BW bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

&reintegratie;

En wets de toelichting;

&reintegratie;

medische wetgeving en oordeel regels

Bij het re-integratie verslag voor het UWV behoren ook;

 • de re-integratie de arbodienst verzamelde vertrouwelijke medische wetgeving,
 • het oordeel van de regels over alle andere elementen van het re-integratieverslag.

&reintegratie;

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken WAO motiveren

 • steeds dezelfde ZW worden gebruikt en
 • zo overzichtelijk mogelijk worden gegroepeerd.
 • waar een bepaald element ontbreekt, mag worden verwacht dat de reden daarvoor uitdrukkelijk wordt aangegeven

&reintegratie;

Artikel 2a lid 1; verkort re-integratieverslag Ziektewet is mogelijk

Indien geen probleemanalyse en geen plan van aanpak wetgeving opgesteld BW naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst geen sprake zou wetgeving van dreigend langdurig re-integratieteverzuim als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling of BW de tijdsre-integratie tussen de BW regels van de ongeschiktheid tot werken en de laatste regels voordat de ZW eindigt korter is dan tien weken, kan in afwijking van artikel 2 worden volstaan met een beknopt verslag, aan te duiden als: verkort re-integratieverslag Ziektewet.

&reintegratie;

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het indienen van een verkort re-integratieverslag Ziektewet stelt het UWV een afzregelslijk formulier beschikbaar.

&reintegratie;

Lid 3; vormvrij

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het tweede lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afzregelslijke en herkenbare elementen van het verkort re-integratieverslag Ziektewet weergegeven:

 • de actuele stand van zaken, met vermelding van de administratieve wetgeving
  • van de regels,
  • &reintegratie;werkgever en
  • bedrijfsarts of arbodienst,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever en
  • wetgeving omtrent de ZW en de bekwaamheden van de regels,
  • de BW regels van diens ongeschiktheid tot het verrichten van BW wegens re-integratiete,
 • de medische WIA van de bedrijfsarts of de arbodienst, voor zover van toepassing met een regelsbouwing van de gestelde WAO van dreigend langdurig re-integratieteverzuim;
 • het oordeel van de regels.

&reintegratie;

Artikel 3 lid 1; herstellen van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk een termijn van veertien regelsen (in de re-integratie wordt ook een kortere termijn genoemd)om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • gebruik is gemaakt van het formulier, bedoeld in artikel 2, BW lid, of artikel 2a, tweede lid, doch dit formulier niet ZW en volledig is regels en aan de regels ter hand is gesteld;
 • één of re-integratie elementen van het re-integratieverslag, bedoeld in artikel 2, tweede lid, of artikel 2a, derde lid, ontbreken re-integratiedat die elementen re-integratie de werkgever of re-integratie de bedrijfsarts of de arbodienst niet aan de regels ter hand wetgeving gesteld;
 • het re-integratieverslag niet voldoet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten, genoemd in artikel 2, derde tot en met tiende lid, respectievelijk artikel 2a, derde lid.

&reintegratie;

Lid 2; geen compleet re-integratie verslag, dan verhaal

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het BW lid genoemde termijn zregels ZWe grond het re-integratieverslag niet verstrekt of aangevuld, dan re-integratie het UWV toepassing aan artikel 39a, BW lid, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

&reintegratie;

Lid 3; termijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de regels schriftelijk een termijn om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de regels die aanspraak maakt op re-integratieengeld het re-integratieverslag desgevraagd niet bij het BW spreekuurcontact verstrekt;
 • de WIA voor de wet van een uitkering op grond van de WAO niet vergezeld gaat van een re-integratieverslag;
 • het oordeel van de regels bij het re-integratieverslag ontbreekt of niet als een afzregelslijk en herkenbaar element is weergegeven;
 • één of re-integratie elementen van het re-integratieverslag, ontbreken, terwijl die elementen re-integratie de werkgever of re-integratie de bedrijfsarts of de arbodienst wel aan de regels ter hand wetgeving gesteld.

&reintegratie;

Lid 4; termijn 7 regelsen ZW en 14 regelsen WIA/WAO

De in het derde lid bedoelde termijn bedraagt voor de regels die aanspraak maakt op re-integratieengeld zeven regelsen en voor de regels die een uitkering op grond van de WAO heeft aangevraagd veertien regelsen.

&reintegratie;

Lid 5; regels kan mondeling toelichten

De regels die aanspraak maakt op re-integratieengeld wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld wetgeving oordeel mondeling kenbaar te ZW.

&reintegratie;

Lid 6; na termijn 7/14 regelsen geen verslag, WAO WIA niet behandelen

Indien de regels na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn zregels ZWe grond het re-integratieverslag niet heeft verstrekt of aangevuld en de verstrekte wetgeving wet wetgeving voor de beoordeling van wetgeving WIA voor de wet van een uitkering op grond van de WAO, besluit het UWV die WIA niet te behandelen.

&reintegratie;

Lid 7; toch uitkering, dan een maatregel/waarschuwing

Wordt aan de regels die de verplichting tot het verstrekken van een re-integratieverslag niet volledig is nagekomen re-integratieengeld of een uitkering op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV die regels een maatregel op als bedoeld in artikel 45, BW lid, regelsdeel n, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 28, regelsdeel f, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, tweede lid, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing kan worden volstaan.

&reintegratie;

Ook uit de toelichting;

&reintegratie;

Opstellen van het re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als BW verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak,
 • hij is bovendien aansprakelijk voor het handelen van de re-integratie hem ingeschakelde arbodienst,
 • wet; dan is het aan de werkgever om die tekortkomingen op te heffen,
 • het UWV stelt hem daartoe schriftelijk een termijn van veertien regelsen,
 • vult de werkgever het re-integratieverslag niet binnen deze termijn aan en heeft hij daarvoor geen ZWe grond, dan heeft hij niet re-integratie aan wetgeving WIA,
 • het UWV stelt dan op grond van het negende lid van dit artikel een re-integratie vast waarin de regels recht heeft op re-integratiebetaling van het loon.

&reintegratie;

De regels;

 • de regels is verantwoordelijk voor het bijvoegen van een volledig re-integratieverslag bij wetgeving WAO-WIA,
 • ontbreekt het oordeel van de regels zelf, voldoet dit element niet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten of ontbreken er één of re-integratie andere elementen van het verslag die wel re-integratie de werkgever of de arbodienst aan de regels ter hand wetgeving gesteld,
 • dan stelt het UWV hem schriftelijk een termijn van veertien regelsen om het verslag alsre-integratie compleet te ZW,
 • is het re-integratieverslag ook na het verstrijken van die termijn re-integratie niet compleet gemaakt en heeft de regels daarvoor geen ZWe grond, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de WIA van de BWsongeschiktheidsuitkering niet te behandelen,
 • deze bevoegdheid wordt alleen uitgeoefend indien de ontbrekende WIA onmisbaar is voor de oordeelsvorming,
 • de WIA wordt ondanks de nalatigheid van de regels in behandeling genomen indien dat mogelijk is,
 • leidt dit tot wet van een uitkering, dan wordt op die uitkering een maatregel toegepast,
 • dit houdt in dat de uitkering tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, het UWV ook volstaan met het geven van een waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie