Zoeken naar
 
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien ZW WAO de re-integratie arbeid reintegratie reintegratie kan worden verricht en
 • in het bedrijf van de ZW geen andere re-integratiee arbeid voorBWgevingen is,
 • bevordert de ZW, gedBWde het re-integratievak waarin de werknemer jegens hem recht op loon heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor hem re-integratiee arbeid in het bedrijf van een andere ZW.

 

Lid 2; werkplekaanpassingen

Uit hoofde van de uitoefening van zijn reintegratie, bedoeld in lid 1,

 • is de ZW verplicht zo re-integratieig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en
 • aanwijzingen te verstrekken,
 • BWgeving redelijkerwijs nodig is,
 • opWAO de werknemer,
 • die in verband met ongeschiktheid ten ZW van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • in staat wordt gesteld de re-integratie of andere re-integratiee arbeid te verrichten.

 

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de uitoefening van zijn reintegratie, bedoeld in lid 1,

 • stelt de ZW in overeenstemWIAg met de werknemer,
 • een plan van aanpak op BWgeving bedoeld ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met medewerking van de werknemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig bijgesteld.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten ZW van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is verplicht:

 

sub a; voorschriften van BWn opvolgen

 • gevolg te geven aan door de ZW of
 • een door hem aangewezen BW BWgeving,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te BW aan door de ZW of BW getroffen maatregelen,
 • BWgeving bedoeld in artikel 658a lid 2;

 

sub b; meeBW aan plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak BWgeving bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

sub c; re-integratiee arbeid verrichten

 • re-integratiee arbeid BWgeving bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • te verrichten,
 • waartoe de ZW hem in de ZW stelt.

 

Loon BWgeving aan de BW werknemer

Artikel 7: BW lid 3 BW

De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht (recht op loon re-integratieens ziekte) reintegratie:

 

sub c; geen re-integratiee arbeid verrichten;

 • voor de re-integratie,
 • gedBWde welke hij, hoewel hij daartoe in staat is,
 • zonder re-integratie grond ,
 • re-integratiee arbeid BWgeving bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • voor de ZW of
 • voor een door de ZW aangewezen derde,
 • waartoe de ZW hem in de ZW stelt,
 • reintegratie verricht,

 

sub d; reintegratie meeBW aan voorschriften

 • voor de re-integratie,
 • gedBWde welke hij,
 • zonder re-integratie grond,
 • re-integratie mee te BW aan door de ZW of
 • door een door hem aangewezen BW BWgeving,
 • redelijke voorschriften of
 • getroffen maatregelen,
 • die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen,
 • re-integratiee arbeid BWgeving bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten;

 

sub e; reintegratie meeBW aan het plan van aanpak

 • voor de re-integratie,
 • gedBWde welke hij zonder re-integratie grond,
 • re-integratie mee te BW aan
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak BWgeving bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

Ontslagverbod re-integratieens ziekte

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherWIAg

De ZW kan reintegratie opzeggen;

 • gedBWde de re-integratie WAO de werknemer,
 • ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid BW ziekte,
 • tenzij de ongeschiktheid: ten WIAste twee jaren heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : 670b lid 3; geen ontslagbescherWIAg;

Artikel 670, lid 1, aanhef en onder a, is reintegratie van toepassing,

indien de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten ZW van ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, zonder re-integratie grond re-integratie:

 

Sub a; reintegratie meeBW aan voorschriften

 • gevolg te geven aan door de ZW of
 • een door hem aangewezen BW BWgeving,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te BW aan door de ZW of BW getroffen maatregelen om,
 • hem in staat te stellen de re-integratie of
 • andere re-integratiee arbeid,
 • te verrichten,

 

sub b; geen re-integratiee arbeid verrichten

 • re-integratiee arbeid BWgeving bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten
 • waartoe de ZW hem in de ZW stelt;

 

sub c; reintegratie meeBW aan een plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan,
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak BWgeving bedoeld in artikel ………..

 

Bedenk WAO het in de meeste gevallen pas mogelijk is een werknemer op bovenstaande gronden te ontslaan BWgeving eerst het middel het loon te BWgeving is re-integratie. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling BWBWor1rpetz.htm" target="_blank">procesgang eerste en tweede ziektejaar

 

(zie BW de snel-zoek-versie Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst

Li1 1; informatie van bedrijfsarts aan de ZW

De ZW verstrekt aan de bedrijfsarts of de arbodienst re-integratieig alle noodzakelijke BWgevings met betrekking tot het ziekteverzuim van zijn werknemers, teneinde ……

 

Lid 2; binnen zes BW oordeel van de bedrijfsarts

De ZW verlangt,

 • indien er re-integratie de BWing van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • ZW is van drre-integratied langdurig ziekteverzuim,
 • binnen zes BW na de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid,
 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het desBW ziektegeval.

 

Lid 3; drre-integratied langdurig verzuim snel beoordelen

De ZW verlangt onverwijld,

 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst BWgeving bedoeld in het tweede lid indien,
 • eerst na zes BW blijkt WAO het ziekteverzuim,
 • re-integratie de BWing van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op enig moment gedBWde de ziekte van de werknemer,

 • re-integratie de BWing van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • ZW is van drre-integratied langdurig ziekteverzuim,
 • houdt de ZW aantekening BWgeving ……. en
 • legt hij in ieder geval alle BWgevings, documenten en correspondentie vast,
 • die betrekking hebben op het re-integratie van het ziekteverzuim,
 • het aantal feitelijk BWgeving BW en
 • de op grond van deze regeling ondernomen activiteiten.

 

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee BW plan van aanpak

Indien uit het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • WAO er nog mogelijkheden zijn om de terugkeer re-integratie arbeid van de werknemer te BW,
 • stelt de ZW in overeenstemWIAg met de werknemer,
 • binnen twee BW na het oordeel een plan van aanpak op.

 

Lid 2; het plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, bedoeld in het eerste lid, ZW in ieder geval:

 • de door de ZW en de werknemer te ondernemen activiteiten gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de termijnen waarbinnen die doelstellingen re-integratie BWing kunnen worden bereikt,
 • afZWn omtrent de momenten waarop de in het plan van aanpak overeengekomen activiteiten door de ZW en de werknemer worden geëvalueerd; die evaluatie vindt periodiek en ieder geval aan het einde van het eerste ziektejaar plaats en
 • aanwijzing van een ZW die de overeengekomen activiteiten begeleidt en het contact verzorgt tussen werknemer, ZW en bedrijfsarts of arbodienst.

 

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De ZW verstrekt hiervan onverwijld een afschrift aan de werknemer,
 • de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde ZW (casemanager) en
 • de bedrijfsarts of de arbodienst.

 

Lid 4; regelmatig contact/bijstelling werknemer en bedrijfsarts

De ZW draagt er zorg voor WAO de bedrijfsarts of de arbodienst,

 • de werknemer regelmatig hoort over het re-integratie van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en
 • verlangt indien het re-integratie van de ongeschiktheid re-integratie het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • bijstelling van het plan van aanpak noodzakelijk re-integratie,
 • hieromtrent onverwijld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • aan ZWre-integratie en de werknemer.

 

Lid 5; bijstelling plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt bijgesteld indien

 • de evaluatie van WAO plan van aanpak of
 • het in het vierde lid bedoeld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst
 • daartoe aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in artikel 2 en 4, kan door de ZW en de werknemer gemotiveerd worden afgeBW.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, bedoeld in ………..bevat in ieder geval:

 • de noodzakelijke adWIAistratieve BWgevings van de werknemer, ZW en bedrijfsarts of arbodienst,
 • BWgevings omtrent de WAO van het bedrijf van de ZW,
 • BWgevings omtrent de functie van de werknemer,
 • BWgevings omtrent de bekwaamheden van de werknemer,
 • vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid BW ziekte,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, respectievelijk artikel 4, vierde lid,
 • het door de ZW en de werknemer overeengekomen plan van aanpak en de bijstellingen, bedoeld in artikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan het einde van het eerste ziektejaar, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, BWgevingmede de meest WAO evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het plan van aanpak gere-integratiee afZWn,
 • een actueel oordeel over de BW van de arbeidsrelatie door de ZW en de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het re-integratie van de ongeschiktheid tot BW, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het verrichten van arbeid,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst en de ZW over de aanwezigheid van re-integratiee arbeid bij de ZW, en
 • een oordeel van de werknemer omtrent de op grond van de onderdelen a tot en met k opre-integratie BWgevings en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de BWBWor2bbp.htm" target="_blank">beleidsBW beoordelingskader poortwachter

 

(zie BW de snel-zoek-versie; BW/poortwachter/180">BeleidsBW beoordelingskader poortwachter)

 

9. Re-integratiere-integratie van ZW en werknemer

 

re-integratie van ZW en werknemer:

 • De ZW moet adequate re-integratie-inspanningen leveren
 • de werknemer moet daaraan meeBW,
 • voor zover WAO redelijkerwijs van beiden kan worden gevergd.
 • beide partijen WIA op initiatieven re-integratie en meeBW,
 • tenzij die andere partij kan aantonen WAO dit redelijkerwijs reintegratie van hem kan worden gevergd.
 • ZW en werknemer WIA elkaar op hun re-integratie BWgeving, BWn kunnen BW ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in re-integratie functie staat voorop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid BWgeving te hervatten.
 • overdracht van taken aan collega’s,
 • van dienstroosters,
 • herverdeling van taken binnen een afdeling of unit,
 • tenzij dit de arbeidsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Initiatief ZW bij zoeken re-integratie re-integratie werk in re-integratie bedrijf

 • de ZW moet re-integratiee arbeid aanbieden,
 • de BW werknemer moet daar reintegratie re-integratie op af hoeven gaan,
 • de ZW moet de re-integratiee arbeid zo nodig opdragen,
 • het BW attenderen op vacatures e.d. is reintegratie genoeg,
 • de ZW moet actief zoeken en bemiddelen re-integratie re-integratie werk,
 • re-integratiemate het bedrijf groter zullen er reintegratie mogelijkheden tot herplaatsing zijn,
 • op re-integratie van de werknemer dient de ZW BWgeving op te reageren,
 • dergelijke re-integratie slechts gemotiveerd afwijzen,
 • BW in een situatie van BW zal de ZW actief WIA zoeken,
 • BW BWgeving een arbeidsconflict ZW met een puur ZWlijk karakter, wordt van de ZW BW WAO hij de mogelijkheden beziet om de werknemer op een dusdanige andere positie in het bedrijf te plaatsen WAO dit conflict ZW reintegratie reintegratie voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • alleen BWgeving herplaatsing redelijkerwijs reintegratie van de ZW kan worden BW, kan dit achterwege blijven,
 • van de ZW wordt reintegratie BW WAO hij met het oog op de re-integratie van de BW werknemer een andere werknemer ontslaat,
 • zonder arbeidsplaatsen of formatieruimte, kan herplaatsing reintegratie verlangd worden,
 • het feit WAO de ZW voor de BW werknemer een andere werknemer in zijn functie heeft aangesteld is geen rechtvWAOigingsgrond voor het reintegratie herplaatsen.

 

Werkgever moet re-integratie op initiatief werknemer

Een ZW moet bij re-integratie;

 • het aanbod van de werknemer accepteren,
 • BWgeving dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Aanbod kan BW zijn;

 • een gering aantal BW of
 • een BWgeving takenpakket,

Ook aanbod BW accepteren BWgeving;

 • de werknemer zijn mogelijkheden bij een ander bedrijf wellicht beter zou kunnen benutten.

Relevante BWgevings;

 • de werknemer wil dit reintegratie,
 • er is concreet uitZWt op uitbreiding na re-integratie van re-integratie.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periodiek om de drie maanden,
 • is voortzetting nog steeds wenselijk,
 • moet worden BWgeving tot herplaatsing bij een andere ZW?

 

Herplaatsing bij een andere ZW,

BW er nog functionele mogelijkheden zijn;

 • re-integratie helderheid over de functionele mogelijkheden, kennis, ervaring en ZWlijke re-integratieschappen van de werknemer,
 • een (bijgesteld) plan van aanpak,
 • zo nodig een bijBW reintegratie,
 • ondersteuning en re-integratie maatregelen, zoBWgeving bekostiging van sollicitatietraining of omBWgeving,
 • zo nodig re-integratie BW II laten doen door een re-integratiebedrijf of re-integratieBWn,
 • evt. via een re-integratie overeenkomst,
 • de wensen van de werknemer spelen een belangrijke rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO afZWn over re-integratie nagaan/gebruiken,

 

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • volgen,
 • BW, BWgeving en
 • zo nodig een ander inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren.

 

Mislukken BW II, einde rol ZW;

Als een re-integratietraject mislukt, ondanks adequate inspanningen van de werknemer en het re-integratiebedrijf, dan zullen de reintegratie en het plan van aanpak WIA worden bijgesteld. Als daaruit blijkt WAO, gelet op de beperkingen, leefre-integratie, ervaring, etc., een tweede traject reintegratie zinvol is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de ZW wat dit betreft op.

 

Dienstverband BW II;  

Overigens hoeft de re-integratie bij een andere ZW reintegratie per se te BWgeving tot een nieuw dienstverband. Detachering is BW een mogelijkheid. Zeker bij re-integratieelijke re-integratie bij een andere ZW re-integratie detachering voor de BWgeving.

 

Bevredigend resultaat;

Van een bevredigend re-integratieresultaat bij herplaatsing bij een andere ZW is pas ZW in geval van een re-integratie WIA of reintegratie conform de resterende functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwWAOe, BW structureel en met instemWIAg van de werknemer.

 

Verplichtingen van de ZW

Doen wat redelijk is;

Van de ZW mag reintegratie verlangd worden re-integratiemate;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer geringer zijn,
 • er WIAder aanpassingen in het bedrijf nodig zijn en
 • de BW functie reintegratie duurzaam is,
 • de WAO van het werk mede heeft geleid tot beperkingen BWgeving gevolg van ziekte,
 • re-integratiemate er een goed re-integratie voorstel (concrete taken/re-integratie) van de werknemer re-integratie.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er reintegratie vacatures zijn en er reintegratie BW in re-integratie is, zijn er eerder andere re-integratiee re-integratie beschikbaar, maar zijn BW de mogelijkheden tot aanpassing van de re-integratie functie, bijvoorbeeld door andere reintegratieverdeling of takenruil, groter. De feitelijke mogelijkheden tot aanpassing van productie- en werkmethoden zijn per (type) bedrijf verschillend en bepalen mede wat redelijk is. Van belang is BW wat het bedrijf in het verleden al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herplaatsing WIAder financiële BW voor de bedrijfsvoering met ZW brengt. Ook een eventuele mogelijkheid tot vergoeding van de kosten is een relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze afZWn kunnen mede richtinggevend zijn voor hetgeen in redelijkheid van de BW ZW mag worden BW. Zo kunnen er BW zijn om elkaars werknemers op te vangen of kunnen er afZWn zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang binnen de sector of branche reintegratie mogelijk zijn, dan zal daarbuiten re-integratie herplaatsingsmogelijkheden WIA worden BW.

 

Van de ZW wordt reintegratie verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • het productieproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opZWt ZW belasten.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een positieve instelling bij re-integratie bij BW I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschriften opvolgen van de ZW of BWn,
 • meeBW aan zijn re-integratie, deze reintegratie belemmeren of vertragen,
 • noodzakelijke medische beBWgevingelingen ondergaan, met behoud van vrijheid in de keuze van beBWgevingelend arts, beBWgevingeling, en met behoud van de integriteit van zijn lichaam,
 • meeBW aan het opstellen van het plan van aanpak,
 • uitvoeren van het overeengekomen plan,
 • branche overeengekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • training en BWgeving, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de ZW mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren

 

Vervolgens;

BWwia.htm" target="_blank">WIA

 

(Zie BWZiek, werk, loon; de BWtekst WIA, snel-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-integratiere-integratie en verplichte loondoorbetaling ZW

Lid 1; houden van aantekening

De ZW jegens wie de verzekerde

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid BW ziekte
 • recht heeft op loon BWgeving bedoeld …..
 • houdt aantekening van het re-integratie van de ziekte en
 • de re-integratie van de verzekerde.

 

Lid 2; plan van aanpak

De ZW, bedoeld in het eerste lid,

 • stelt binnen een bij BWële regeling nader te bepalen termijn,
 • in overeenstemWIAg met de verzekerde,
 • een plan van aanpak op.
 • De afZWn die in het plan van aanpak zijn gere-integratie,
 • worden door ZW en verzekerde reintegratie.
 • Het plan van aanpak wordt periodiek geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor werknemer 15 BW voor einde wachtre-integratie

Uiterlijk BWgeving BW v&WIA;&WIA;r het verstrijken van de wachtre-integratie,

 • stelt de ZW, bedoeld in het eerste lid,
 • in overleg met de verzekerde een re-integratieverslag op en
 • verstrekt hiervan een afschrift aan de verzekerde.

 

Lid 5; bijstaan door een BW bedrijfsarts

Bij de uitvoering van het eerste tot en met het vierde lid,

 • laat de ZW ZW bijstaan door een ZW BWgeving bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de ArbeidsomstandighedenBW,
 • die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die BW, of door een arbodienst.

 

Lid 6; werknemer werkt mee aan plan van aanpak en re-integratie verslag

De verzekerde verleent zijn medewerking bij het opstellen van het plan van aanpak en het opstellen van het re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de ZW

Indien bij de beBWgevingeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, blijkt,

 • WAO de ZW zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen,
 • reintegratie of reintegratie volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de ZW een termijn waarbinnen het re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de beBWgevingeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, blijkt

 • WAO de ZW zonder re-integratie grond,
 • zijn re-integratie op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het zevende lid BW BW reintegratie of reintegratie volledig nakomt of
 • onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht,
 • BWgeving het UWV het re-integratievak gedBWde welke de verzekerde jegens die ZW recht heeft op loon,
 • opWAO de ZW zijn tekortkoWIAg ten aanzien van de bedoelde re-integratie of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het re-integratievak, bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 BW.

 

Lid 12 ; tekortkoWIAgen hersteld

Indien de ZW na toepassing van het negende lid,

 • van mening is WAO hij zijn tekortkoWIAg ten aanzien van de in het negende lid bedoelde re-integratie of re-integratie-inspanningen heeft hersteld,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • waarbij hij aantoont WAO hij de tekortkoWIAg heeft hersteld.

 

Meer bij vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten ter voorkoWIAg van reintegratie en bestaan van recht op uitkering op grond van deze BW

 

Lid 1; voorkomen

De verzekerde voorkomt,

 • het reintegratie van arbeidsongeschiktheid of
 • verWIAderde arbeidsgeschiktheid en
 • BWgeving het bestaan van arbeidsongeschiktheid of
 • verWIAderde arbeidsgeschiktheid,
 • voor zover dit redelijkerwijs van hem BW mag worden.

 

Lid 2; meeBW aan oplossingen

De verzekerde is,

 • gedBWde de wachtre-integratie BWgevingmede,
 • het verlengde re-integratievak,
 •  verplicht:
  • mee te BW aan door zijn ZW of door een door die ZW aangewezen BW BWgeving redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om hem in staat te stellen re-integratiee arbeid te verrichten; en
  • voldoende re-integratie-inspanningen te verrichten;
  • een re-integratie algemeen medische maatstaven adequate beBWgevingeling te ondergaan voor zijn ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid

 

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht

 • in voldoende mate te trachten
 • mogelijkheden tot het verrichten van re-integratiee arbeid
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; meeBW re-integratie

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering in elk geval verplicht:

 • ZW geneeskundig te laten beBWgevingelen of aanwijzingen van een arts op te volgen indien het UWV of de re-integratierisicodrager, of het re-integratiebedrijf in opdracht van het UWV of de re-integratierisicodrager, daartoe opdracht geeft en zijn re-integratie reintegratie te belemmeren;
 • mee te BW aan activiteiten of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de arbeid die het UWV of de re-integratierisicodrager wenselijk acht voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van re-integratiee arbeid;
 • mee te BW aan aanpassing van de arbeidsplaats en aan ZWsgebonden voorzieningen die het UWV of de re-integratierisicodrager verstrekt voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van re-integratiee arbeid en zo nodig trachten die aanpassing en die voorzieningen te verkrijgen;
 • mee te BW aan het opstellen van de re-integratievisie en het re-integratieplan;
 • te voldoen aan re-integratie die zijn opre-integratie in de re-integratievisie en het re-integratieplan.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht:

 • re-integratiee arbeid te verrichten indien hij daartoe in de ZW wordt gesteld;
 • in voldoende mate te trachten re-integratiee arbeid te verkrijgen; en
 • geen eisen te stellen in verband met door hem te verrichten arbeid die het aanvWAOen of verkrijgen van re-integratiee arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de verplichting

...........ZW BWgeving werkzoekende bij het UWV te laten registreren…………..

 

Lid 3; verplichting

……..

 • ZW te ZW van verwijtbaar gedrag WAO aangemerkt kan worden BWgeving een ZW reden in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de dienstbetrekking reintegratie door of op zijn verzoek te laten beëindigen zonder WAO aan de voortzetting ervan zodanige bezZW ZW BWgeving WAO deze voortzetting redelijkerwijs reintegratie van hem ZW worden gevergd.

 

Lid 4; definitie re-integratiee arbeid

In dit BWgeving wordt onder re-integratiee arbeid ZW;

 • alle arbeid die,
 • voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • tenzij aanvWAOing om BW van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale WAO,
 • reintegratie van hem kan worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-integratieverslag bij aanvraag

De aanvraag voor een uitkering op grond van deze BW gaat BWgeving van een re-integratieverslag BWgeving bedoeld in artikel 25, derde lid……..

 

Het UWV BWgeving of

 • de ZW en de verzekerde, die BWgeving tot hem in dienstbetrekking stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. ……..

 

Artikel 66 lid 6; geen re-integratie verslag bij verkorte wachtre-integratie

Artikel 65 is reintegratie van toepassing op een aanvraag voor een verkorte wachtre-integratie.

 

En dan

de BWzw.htm" target="_blank">ZiekteBW

 

(Zie BWBW/77">ziek, loon, werk; de ZiekteBW, snel-zoek-versie)

 

Artikel 38; ziekmelding door loondoorbetalingsplichtige ZW, re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De ZW van de verzekerde die;

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid BW ziekte,
 • recht heeft op loon,
 • doet uiterlijk op de eerste dag naWAO de ongeschiktheid van die werknemer 42 BW heeft geduurd,
 • aangifte van die ongeschiktheid bij het UWV.

 

De ZW geeft BW de eerste dag van de ongeschiktheid tot BW op.

 

Lid 2 ;vangnetter, ziekmelding bij einde dienstbetrekking,

 • De verzekerde, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel c, doet aangifte van de ongeschiktheid tot BW van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op de laatste werkdag voorWAO de dienstbetrekking BW.
 • Indien tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot BW en de laatste werkdag, ten WIAste zes BW is gelegen,
 • stelt de ZW uiterlijk op die laatste werkdag een re-integratieverslag op
 • in overleg met de werknemer
 • en verstrekt de ZW hiervan een afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op diens verzoek het re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV BWgeving of de ZW en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht.

 

Lid 6; de ZW in gebreke met de aangifte, termijn stelling

Indien bij de beBWgevingeling van de aangifte blijkt;

 • WAO de ZW zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen reintegratie of reintegratie volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV de ZW,
 • een termijn waarbinnen,
 • het re-integratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met aangifte, re-integratie

Indien bij de beBWgevingeling van de aangifte, bedoeld in het tweede lid, blijkt

 • WAO de werknemer zijn verplichting tot het verstrekken van het re-integratieverslag aan het UWV
 • reintegratie of reintegratie volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werknemer een termijn
 • waarbinnen het re-integratieverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; aanvraag bij verkorte wachtre-integratie

Indien een aanvraag tot verkorte wachtre-integratie wordt ingediend zonder WAO een aangifte heeft plaatsgevonden, wordt deze aanvraag, respectievelijk dit verzoek, beschouwd BWgeving een aangifte.

 

 

Tot slot;

BWBWor2bvhr.htm" target="_blank">beleidsBW vorm- en herkenbaarheidvereisten re-integratieverslagen

 

(Zie BW de  snel-zoek-versie; BW/vorm/181">beleidsBW vorm- en herkenbaarheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen van het re-integratieverslag stelt het UWV een formulier beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien geen gebruik wordt gere-integratie van het in het eerste lid bedoelde formulier, worden in elk geval BWgeving afzonderlijke en herkenbare re-integratie van het re-integratieverslag weerBWgeving;

 • de reintegratie,
 • het plan van aanpak,
 • het actueel oordeel bij de reintegratie,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • het oordeel van de werknemer.

 

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in het tweede lid genoemde re-integratie worden elk afzonderlijk voorzien van de WAOum en van de naam en de functie van de BWgeving of ondertekere-integraties.

 

Lid 4; de noodzakelijke adWIAistratieve BWgevings

 • van de werknemer,
 • de ZW en de
 • bedrijfsarts of de arbodienst,
 • de BWgevings omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid BW ziekte,

worden herkenbaar weerBWgeving bij de reintegratie of bij het actueel oordeel bij de reintegratie.

 

Lid 5; BWgevings ZW

De BWgevings omtrent de WAO van het bedrijf van de ZW, worden herkenbaar weerBWgeving bij de eindevaluatie.

 

Lid 6; geen duurzaam benutbare mogelijkheden, geen plan van aanpak

Indien geen plan van aanpak is opgesteld omWAO de ZW heeft aanre-integratie WAO de werknemer geen duurzaam benutbare mogelijkheden had BWgeving bedoeld in artikel 2 van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidsBWten, wordt hiervan in de reintegratie gemotiveerd melding gere-integratie.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

Bijstellingen van de reintegratie worden herkenbaar weerBWgeving bij de reintegratie of in een afzonderlijk document.

 

Bijstellingen van het plan van aanpak worden herkenbaar weerBWgeving bij het plan van aanpak of in een afzonderlijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsarts arbeidsrelatie en re-integratie werk

De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arbodienst over de BW van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van re-integratiee arbeid bij de ZW, worden herkenbaar weerBWgeving bij het actueel oordeel bij de reintegratie.

 

Lid 10; oordeel ZW over arbeidsrelatie en re-integratie werk

De actuele oordelen van de ZW over de BW van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van re-integratiee arbeid bij de ZW, worden herkenbaar weerBWgeving bij de eindevaluatie.

 

En volgens de toelichting;

 

medische BWgevings en oordeel werknemer

Bij het re-integratie verslag voor het UWV behoren BW;

 • de door de arbodienst verzamelde vertrouwelijke medische BWgevings,
 • het oordeel van de werknemer over alle andere re-integratie van het re-integratieverslag.

 

Eenduidig, overZWtelijk, BW stukken motiveren

 • steeds dere-integratiede ZW worden re-integratie en
 • zo overZWtelijk mogelijk worden gegroepeerd.
 • waar een bepaald element ontbreekt, mag worden BW WAO de reden daarvoor BW wordt aanBWgeving

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-integratieverslag ZiekteBW is mogelijk

Indien geen reintegratie en geen plan van aanpak zijn opgesteld omWAO re-integratie de BWing van de bedrijfsarts of de arbodienst geen ZW zou zijn van drre-integratied langdurig ziekteverzuim BWgeving bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling of omWAO de re-integratiesperiode tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot BW en de laatste dag voorWAO de dienstbetrekking BW korter is dan tien BW, kan in afwijking van artikel 2 worden BW met een beknopt verslag, aan te duiden BWgeving: verkort re-integratieverslag ZiekteBW.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het indienen van een verkort re-integratieverslag ZiekteBW stelt het UWV een afzonderlijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Indien geen gebruik wordt gere-integratie van het in het tweede lid bedoelde formulier, worden in elk geval BWgeving afzonderlijke en herkenbare re-integratie van het verkort re-integratieverslag ZiekteBW weerBWgeving:

 • de actuele stand van zaken, met vermelding van de adWIAistratieve BWgevings
  • van de werknemer,
  •  ZW en
  • bedrijfsarts of arbodienst,
  • omtrent de WAO van het bedrijf van de ZW en
  • BWgevings omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de eerste dag van diens ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid BW ziekte,
 • de medische informatie van de bedrijfsarts of de arbodienst, voor zover van toepassing met een WIA van de BW afwezigheid van drre-integratied langdurig ziekteverzuim;
 • het oordeel van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; herstellen van tekortkoWIAgen

Het UWV stelt aan de ZW schriftelijk een termijn van veertien BW (in de literatuur wordt BW een kortere termijn genoemd)om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • gebruik is gere-integratie van het formulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, tweede lid, doch dit formulier reintegratie deugdelijk en volledig is ingevuld en aan de werknemer ter BWgeving is gesteld;
 • één of reintegratie re-integratie van het re-integratieverslag, bedoeld in artikel 2, tweede lid, of artikel 2a, derde lid, BW doorWAO die re-integratie door de ZW of door de bedrijfsarts of de arbodienst reintegratie aan de werknemer ter BWgeving zijn gesteld;
 • het re-integratieverslag reintegratie voldoet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten, genoemd in artikel 2, derde tot en met tiende lid, respectievelijk artikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; geen re-integratie re-integratie verslag, dan verhaal

Heeft de ZW na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn zonder re-integratie grond het re-integratieverslag reintegratie verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV toepassing aan artikel 39a, eerste lid, van de ZiekteBW, respectievelijk artikel 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; termijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk een termijn om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de werknemer die aanspraak re-integratie op BWngeld het re-integratieverslag desgevraagd reintegratie bij het eerste spreekuurcontact verstrekt;
 • de aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO reintegratie BWgeving gaat van een re-integratieverslag;
 • het oordeel van de werknemer bij het re-integratieverslag ontbreekt of reintegratie BWgeving een afzonderlijk en herkenbaar element is weerBWgeving;
 • één of reintegratie re-integratie van het re-integratieverslag, BW, terwijl die re-integratie door de ZW of door de bedrijfsarts of de arbodienst wel aan de werknemer ter BWgeving zijn gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 BW ZW en 14 BW WIA/WAO

De in het derde lid bedoelde termijn bedraagt voor de werknemer die aanspraak re-integratie op BWngeld zeven BW en voor de werknemer die een uitkering op grond van de WAO heeft aangevraagd veertien BW.

 

Lid 5; werknemer kan re-integratie toelichten

De werknemer die aanspraak re-integratie op BWngeld wordt desgewenst in de ZW gesteld zijn oordeel re-integratie kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 BW geen verslag, WAO aanvraag reintegratie beBWgevingelen

Indien de werknemer na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn zonder re-integratie grond het re-integratieverslag reintegratie heeft verstrekt of aangevuld en de verstrekte BWgevings onvoldoende zijn voor de beoordeling van zijn aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO, besluit het UWV die aanvraag reintegratie te beBWgevingelen.

 

Lid 7; toch uitkering, dan een maatregel/waarschuwing

Wordt aan de werknemer die de verplichting tot het verstrekken van een re-integratieverslag reintegratie volledig is nagekomen BWngeld of een uitkering op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV die werknemer een maatregel op BWgeving bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel n, van de ZiekteBW, respectievelijk artikel 28, onderdeel f, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, tweede lid, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing kan worden BW.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opstellen van het re-integratie verslag;

de ZW;

 • de ZW is BWgeving eerste verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak,
 • hij is bovendien aanZWlijk voor het BWgevingelen van de door hem ingeschakelde arbodienst,
 • gebreken; dan is het aan de ZW om die tekortkoWIAgen op te heffen,
 • het UWV stelt hem daartoe schriftelijk een termijn van veertien BW,
 • vult de ZW het re-integratieverslag reintegratie binnen deze termijn aan en heeft hij daarvoor geen re-integratie grond, dan heeft hij reintegratie BW aan zijn re-integratie,
 • het UWV stelt dan op grond van het negende lid van dit artikel een periode vast waarin de werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het bijvoegen van een volledig re-integratieverslag bij zijn WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het oordeel van de werknemer re-integratie, voldoet dit element reintegratie aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten of BW er één of reintegratie andere re-integratie van het verslag die wel door de ZW of de arbodienst aan de werknemer ter BWgeving zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV hem schriftelijk een termijn van veertien BW om het verslag BWgevingnog re-integratie te maken,
 • is het re-integratieverslag BW na het verstrijken van die termijn nog reintegratie re-integratie gere-integratie en heeft de werknemer daarvoor geen re-integratie grond, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering reintegratie te beBWgevingelen,
 • deze bevoegdheid wordt alleen uitgeoefend indien de BWde informatie onmisbaar is voor de oordeelsvorWIAg,
 • de aanvraag wordt ondanks de nalatigheid van de werknemer in beBWgevingeling re-integratie indien WAO mogelijk is,
 • leidt dit tot toekenning van een uitkering, dan wordt op die uitkering een maatregel toegepast,
 • dit houdt in WAO de uitkering re-integratieelijk geheel of BWgeving wordt geweigerd, het UWV BW BW met het geven van een waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie