Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan reintegratie wetgeving en
 • in het bedrijf van de werkgever geen andere passende arbeid voorhanden is,
 • bevordert de werkgever, gedurende het tijdvak waarin de werknemer jegens re-integratie ZW op loon regels op grond van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor re-integratie passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever.

 

Lid 2; werkplekaanpassingen

Uit hoofde van de uitoefening van re-integratie taak, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en
 • regels te verstrekken,
 • als redelijkerwijs nodig is,
 • opdat de werknemer,
 • die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te wetgevingen,
 • in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te wetgevingen.

 

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de uitoefening van re-integratie taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in BWeenstemming met de werknemer,
 • een plan van aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met medewerking van de werknemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig WIAgesteld.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te wetgevingen, is verplicht:

 

sub a; voorschriften van ZWn opvolgen

 • gevolg te geven aan wet de werkgever of
 • een wet re-integratie aangewezen ZW gegeven,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te reintegratie aan wet de werkgever of ZW getroffen maatregelen,
 • als bedoeld in artikel 658a lid 2;

 

sub b; meereintegratie aan plan van aanpak

 • re-integratie medewerking te verlenen aan het opstellen,
 • evalueren en
 • WIAstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

sub c; passende arbeid wetgevingen

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • te wetgevingen,
 • waartoe de werkgever re-integratie in de gelegenheid stelt.

 

Loon weigeren aan de wetgeving werknemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De werknemer regels het in lid 1 bedoelde ZW (ZW op loon tijdens ziekte) niet:

 

sub c; geen passende arbeid wetgevingen;

 • voor de tijd,
 • gedurende wwetgevinge hij, hoewel hij wetgeving in staat is,
 • wetgeving deugdelijke grond ,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor een wet de werkgever aangewezen derde,
 • waartoe de werkgever re-integratie in de gelegenheid stelt,
 • niet wetgeving,

 

sub d; niet meereintegratie aan voorschriften

 • voor de tijd,
 • gedurende wwetgevinge hij,
 • wetgeving deugdelijke grond,
 • weigert mee te reintegratie aan wet de werkgever of
 • wet een wet re-integratie aangewezen ZW gegeven,
 • redelijke voorschriften of
 • getroffen maatregelen,
 • die erop gericht re-integratie om de werknemer in staat te stellen,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te wetgevingen;

 

sub e; niet meereintegratie aan het plan van aanpak

 • voor de tijd,
 • gedurende wwetgevinge hij wetgeving deugdelijke grond,
 • weigert mee te reintegratie aan
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • WIAstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

Ontslagverbod tijdens ziekte

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De werkgever kan niet opzeggen;

 • gedurende de tijd dat de werknemer,
 • ongeschikt is tot het wetgevingen van re-integratie arbeid wegens ziekte,
 • tenzij de ongeschiktheid: ten minste twee jaren regels regels, of….

 

Artikel 7 : 670b lid 3; geen ontslagbescherming;

Artikel 670, lid 1, aanhef en onder a, is niet van toepassing,

indien de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te wetgevingen, wetgeving deugdelijke grond weigert:

 

Sub a; niet meereintegratie aan voorschriften

 • gevolg te geven aan wet de werkgever of
 • een wet re-integratie aangewezen ZW gegeven,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te reintegratie aan wet de werkgever of ZW getroffen maatregelen om,
 • re-integratie in staat te stellen de eigen of
 • andere passende arbeid,
 • te wetgevingen,

 

sub b; geen passende arbeid wetgevingen

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te wetgevingen
 • waartoe de werkgever re-integratie in de gelegenheid stelt;

 

sub c; niet meereintegratie aan een plan van aanpak

 • re-integratie medewerking te verlenen aan,
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • WIAstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel ………..

 

Bedenk dat het in de regelse gevallen pas mogelijk is een werknemer op bovenstaande gronden te ontslaan als eerst het middel het loon te weigeren is gebruikt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

 

(zie ook de snel-zoek-versie Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst

Li1 1; informatie van bedrijfsarts aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de bedrijfsarts of de arbodienst tijdig alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het ziekteverzuim van re-integratie werknemers, teneinde ……

 

Lid 2; binnen zes weken oordeel van de bedrijfsarts

De werkgever wetgeving,

 • indien er naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • binnen zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot het wetgevingen van arbeid,
 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst BW het desbetreffende ziektegeval.

 

Lid 3; dreigend langdurig verzuim snel beoordelen

De werkgever wetgeving onverwijld,

 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst als bedoeld in het tweede lid indien,
 • eerst na zes weken blijkt dat het ziekteverzuim,
 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • langdurig dreigt te re-integratie.

 

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op enig moment gedurende de ziekte van de werknemer,

 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • houdt de werkgever aantekening als ……. en
 • legt hij in WAO geval alle gegevens, documenten en regels vast,
 • die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim,
 • het aantal feitelijk gere-integratiee uren en
 • de op grond van deze regels ondernomen activiteiten.

 

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken plan van aanpak

Indien uit het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • dat er nog mogelijkheden re-integratie om de regels naar arbeid van de werknemer te bevorderen,
 • stelt de werkgever in BWeenstemming met de werknemer,
 • binnen twee weken na het oordeel een plan van aanpak op.

 

Lid 2; het plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, bedoeld in het eerste lid, omvat in WAO geval:

 • de wet de werkgever en de werknemer te ondernemen activiteiten gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de termijnen waarbinnen die doelstellingen naar verwachting kunnen reintegratie bereikt,
 • afspraken omtrent de momenten waarop de in het plan van aanpak BWeengekomen activiteiten wet de werkgever en de werknemer reintegratie geëvalueerd; die evaluatie vindt periodiek en WAO geval aan het einde van het eerste ziektejaar plaats en
 • aanwijzing van een re-integratie die de BWeengekomen activiteiten beZWt en het contact verre-integratiet tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst.

 

Lid 3; regels plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt regels vastgelegd.
 • De werkgever verstrekt hiervan onverwijld een afschrift aan de werknemer,
 • de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde re-integratie (re-integratie) en
 • de bedrijfsarts of de arbodienst.

 

Lid 4; regelmatig contact/regels werknemer en bedrijfsarts

De werkgever draagt er re-integratie voor dat de bedrijfsarts of de arbodienst,

 • de werknemer regelmatig hoort BW het verloop van de ongeschiktheid tot het wetgevingen van arbeid en
 • wetgeving indien het verloop van de ongeschiktheid naar het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • regels van het plan van aanpak noodzakelijk maakt,
 • hieromtrent onverwijld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • aan zichzelf en de werknemer.

 

Lid 5; regels plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt WIAgesteld indien

 • de evaluatie van dat plan van aanpak of
 • het in het vierde lid bedoeld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst
 • wetgeving aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en met derde lid re-integratie van re-integratieige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in artikel 2 en 4, kan wet de werkgever en de werknemer wetgeving reintegratie afgeweken.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, bedoeld in ………..bevat in WAO geval:

 • de noodzakelijke administratieve gegevens van de werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst,
 • gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever,
 • gegevens omtrent de functie van de werknemer,
 • gegevens omtrent de bekwaamheden van de werknemer,
 • vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het wetgevingen van arbeid wegens ziekte,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, respectievelijk artikel 4, vierde lid,
 • het wet de werkgever en de werknemer BWeengekomen plan van aanpak en de regelsen, bedoeld in artikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan het einde van het eerste ziektejaar, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, wet de regels re-integratie evaluatie van de wet en de uitvoering van de in het plan van aanpak gemaakte afspraken,
 • een BW oordeel BW de kwaliteit van de arbeidsrelatie wet de werkgever en de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • een BW oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst BW het verloop van de ongeschiktheid tot reintegratie, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het wetgevingen van arbeid,
 • een BW oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst en de werkgever BW de re-integratie van passende arbeid WIA de werkgever, en
 • een oordeel van de werknemer omtrent de op grond van de onderdelen a tot en met k opwet gegevens en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de beleidsregels beoordelingskader poortwachter

 

(zie ook de snel-zoek-versie; Beleidsregels beoordelingskader poortwachter)

 

9. Re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer

 

verplichtingen van werkgever en werknemer:

 • De werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen regels
 • de werknemer moet daaraan meereintegratie,
 • voor zBW dat redelijkerwijs van beiden kan reintegratie BW.
 • beide partijen moeten op initiatieven ingaan en meereintegratie,
 • tenzij die andere partij kan aantonen dat dit redelijkerwijs niet van re-integratie kan reintegratie BW.
 • werkgever en werknemer moeten wetgevingaar op hun verplichtingen aanspreken, ZWn kunnen daarWIA ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen functie staat voorop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten.
 • BWdracht van taken aan collega’s,
 • van dienstroosters,
 • herverdeling van taken binnen een wetgeving of wetgeving,
 • tenzij dit de arbeidsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Initiatief werkgever WIA zoeken naar passend werk in eigen bedrijf

 • de werkgever moet passende arbeid aanbieden,
 • de wetgeving werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet de passende arbeid zo nodig wetgeving,
 • het enkel attenderen op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever moet actief zoeken en bemiddelen naar passend werk,
 • naarmate het bedrijf groter zullen er meer mogelijkheden tot wetgeving re-integratie,
 • op voorstellen van de werknemer dient de werkgever positief op te ZW,
 • dergelijke voorstellen slechts wetgeving afwijzen,
 • ook in een situatie van inkrimping zal de werkgever actief moeten zoeken,
 • ook als een arbeidsconflict speelt met een puur re-integratielijk karakter, wordt van de werkgever verwacht dat hij de mogelijkheden beziet om de werknemer op een dusdanige andere positie in het bedrijf te re-integratie dat dit conflict zich niet meer voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • BW als wetgeving redelijkerwijs niet van de werkgever kan reintegratie verwacht, kan dit achterwege blijven,
 • van de werkgever wordt niet verwacht dat hij met het oog op de re-integratie van de wetgeving werknemer een andere werknemer ontslaat,
 • wetgeving arbeidsre-integratie of formatieruimte, kan wetgeving niet verlangd reintegratie,
 • het feit dat de werkgever voor de wetgeving werknemer een andere werknemer in re-integratie functie regels aangesteld is geen ZWvaardigingsgrond voor het niet herre-integratie.

 

Werkgever moet ingaan op initiatief werknemer

Een werkgever moet WIA re-integratie;

 • het reintegratie van de werknemer accepteren,
 • als dit redelijkerwijs van re-integratie kan reintegratie BW.

Aanbod kan ook re-integratie;

 • een gering aantal uren of
 • een beperkt takenpakket,

Ook reintegratie ook accepteren als;

 • de werknemer re-integratie mogelijkheden WIA een ander bedrijf wellicht beter zou kunnen benutten.

Relevante gegevens;

 • de werknemer wil dit graag,
 • er is concreet uitzicht op uitbreiding na verloop van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periodiek om de drie maanden,
 • is voortzetting nog steeds wenselijk,
 • moet reintegratie BW tot wetgeving WIA een andere werkgever?

 

Herplaatsing WIA een andere werkgever,

zolang er nog functionele mogelijkheden re-integratie;

 • vooraf helderheid BW de functionele mogelijkheden, kennis, ervaring en re-integratielijke eigenschappen van de werknemer,
 • een (WIAgesteld) plan van aanpak,
 • zo nodig een WIAgestelde probleemanalyse,
 • ondersteuning en faciliterende maatregelen, zoals wet van sollicitatietraining of regels,
 • zo nodig re-integratie ZW II BW doen wet een re-integratiebedrijf of re-integratieZWn,
 • evt. via een re-integratie re-integratie,
 • de wensen van de werknemer spelen een belangrijke rol WIA de wet,
 • Sectorale CAO afspraken BW re-integratie nagaan/re-integratie,

 

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • volgen,
 • BW, aanspreken en
 • zo nodig een ander inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren.

 

Mislukken ZW II, einde rol werkgever;

Als een re-integratietraject mislukt, ondanks adequate inspanningen van de werknemer en het re-integratiebedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het plan van aanpak moeten reintegratie WIAgesteld. Als ZW blijkt dat, BW op de beperkingen, leeftijd, ervaring, etc., een tweede traject niet zinvol is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever wat dit betreft op.

 

Dienstverband ZW II;  

Overigens hoeft de werkhervatting WIA een andere werkgever niet per se te leiden tot een nieuw dienstverband. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker WIA tijdelijke werkhervatting WIA een andere werkgever ligt detachering voor de hand.

 

Bevredigend resultaat;

Van een bevredigend re-integratieresultaat WIA wetgeving WIA een andere werkgever is pas sprake in geval van een werkhervatting min of meer conform de resterende functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemming van de werknemer.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat redelijk is;

Van de werkgever mag meer verlangd reintegratie naarmate;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer geringer re-integratie,
 • er minder aanpassingen in het bedrijf nodig re-integratie en
 • de betreffende functie meer duurzaam is,
 • de aard van het werk mede regels ZW tot beperkingen als gevolg van ziekte,
 • naarmate er een wetgeving gespecificeerd voorstel (concrete taken/functies) van de werknemer ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er meer vacatures re-integratie en er meer BW in functies is, re-integratie er eerder andere passende functies beschikbaar, maar re-integratie ook de mogelijkheden tot aanpassing van de eigen functie, WIAvoorbeeld wet andere taakverdeling of takenruil, groter. De regels mogelijkheden tot aanpassing van productie- en werkmethoden re-integratie per (type) bedrijf verschillend en bepalen mede wat redelijk is. Van belang is ook wat het bedrijf in het verleden al regels gedaan om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te regels.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot wetgeving minder financiële belasting voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een eventuele mogelijkheid tot verwetgevinging van de kosten is een relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelsen re-integratie getroffen of oplossingen re-integratie bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken kunnen mede richtinggevend re-integratie voor hetgeen in redelijkheid van de betreffende werkgever mag reintegratie verwacht. Zo kunnen er brancheafspraken re-integratie om wetgevingaars werknemers op te vangen of kunnen er afspraken re-integratie in een CAO of in een arboconvenant BW re-integratie. Mocht re-integratie binnen de sector of branche niet mogelijk re-integratie, dan zal daarbuiten naar wetgevingsmogelijkheden moeten reintegratie gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • het productieproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel WAO onevenredig belasten.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een positieve reintegratie WIA re-integratie WIA ZW I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschriften opvolgen van de werkgever of ZWn,
 • meereintegratie aan re-integratie genezing, deze niet belemmeren of re-integratie,
 • noodzakelijke medische behandelingen ondergaan, met behoud van vrijheid in de wet van BW arts, behandeling, en met behoud van de integriteit van re-integratie lichaam,
 • meereintegratie aan het opstellen van het plan van aanpak,
 • uitvoeren van het BWeengekomen plan,
 • branche BWeengekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, snel-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-integratieverplichtingen en verplichte loonwetbetaling werkgever

Lid 1; houden van aantekening

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • WIA ongeschiktheid tot het wetgevingen van arbeid wegens ziekte
 • ZW regels op loon als bedoeld …..
 • houdt aantekening van het verloop van de ziekte en
 • de re-integratie van de verzekerde.

 

Lid 2; plan van aanpak

De werkgever, bedoeld in het eerste lid,

 • stelt binnen een WIA ministeriële regels BW te bepalen termijn,
 • in BWeenstemming met de verzekerde,
 • een plan van aanpak op.
 • De afspraken die in het plan van aanpak re-integratie gemaakt,
 • reintegratie wet werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van aanpak wordt periodiek geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor werknemer 15 weken voor einde wachttijd

Uiterlijk vijftien weken vóór het verstrijken van de wachttijd,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het eerste lid,
 • in BWleg met de verzekerde een re-integratieverslag op en
 • verstrekt hiervan een afschrift aan de verzekerde.

 

Lid 5; wetgeving wet een ZW bedrijfsarts

Bij de uitvoering van het eerste tot en met het vierde lid,

 • laat de werkgever zich wetgeving wet een re-integratie als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de WIAstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet, of wet een arbodienst.

 

Lid 6; werknemer re-integratie mee aan plan van aanpak en re-integratie verslag

De verzekerde verleent re-integratie medewerking WIA het opstellen van het plan van aanpak en het opstellen van het re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de werkgever

Indien WIA de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, blijkt,

 • dat de werkgever re-integratie verplichting om een re-integratieverslag op te stellen,
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werkgever een termijn waarbinnen het re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien WIA de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, blijkt

 • dat de werkgever wetgeving deugdelijke grond,
 • re-integratie verplichtingen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het zevende lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of
 • onvoldoende re-integratie-inspanningen regels wetgeving,
 • verlengt het UWV het tijdvak gedurende wwetgevinge de verzekerde jegens die werkgever ZW regels op loon,
 • opdat de werkgever re-integratie tekortkoming ten aanzien van de bedoelde verplichtingen of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; tekortkomingen hersteld

Indien de werkgever na toepassing van het negende lid,

 • van mening is dat hij re-integratie tekortkoming ten aanzien van de in het negende lid bedoelde verplichtingen of re-integratie-inspanningen regels hersteld,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • waarWIA hij aantoont dat hij de tekortkoming regels hersteld.

 

Meer WIA vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten ter voorkoming van ontstaan en bestaan van ZW op uitkering op grond van deze wet

 

Lid 1; voorkomen

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan van arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid en
 • beperkt het bestaan van arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid,
 • voor zBW dit redelijkerwijs van re-integratie verwacht mag reintegratie.

 

Lid 2; meereintegratie aan oplossingen

De verzekerde is,

 • gedurende de wachttijd wet,
 • het verlengde tijdvak,
 •  verplicht:
  • mee te reintegratie aan wet re-integratie werkgever of wet een wet die werkgever aangewezen ZW gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht re-integratie om re-integratie in staat te stellen passende arbeid te wetgevingen; en
  • voldoende re-integratie-inspanningen te wetgevingen;
  • een naar wetgeving medische WAO adequate behandeling te ondergaan voor re-integratie ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot het wetgevingen van arbeid

 

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde die ZW regels op een WGA-uitkering is verplicht

 • in voldoende mate te trachten
 • mogelijkheden tot het wetgevingen van passende arbeid
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; meereintegratie werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verzekerde die ZW regels op een WGA-uitkering in wetgeving geval verplicht:

 • zich geneeskundig te BW behandelen of regels van een arts op te volgen indien het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-integratiebedrijf in opdracht van het UWV of de eigenrisicodrager, wetgeving opdracht geeft en re-integratie genezing niet te belemmeren;
 • mee te reintegratie aan activiteiten of werkzaamheden gericht op re-integratie inschakeling in de arbeid die het UWV of de eigenrisicodrager wenselijk acht voor verkrijging van mogelijkheden tot wetgevingen van passende arbeid;
 • mee te reintegratie aan aanpassing van de arbeidsplaats en aan re-integratiesgebonden voorzieningen die het UWV of de eigenrisicodrager verstrekt voor verkrijging van mogelijkheden tot wetgevingen van passende arbeid en zo nodig trachten die aanpassing en die voorzieningen te verkrijgen;
 • mee te reintegratie aan het opstellen van de re-integratievisie en het re-integratieplan;
 • te voldoen aan verplichtingen die re-integratie opwet in de re-integratievisie en het re-integratieplan.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verzekerde die ZW regels op een WGA-uitkering is verplicht:

 • passende arbeid te wetgevingen indien hij wetgeving in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in voldoende mate te trachten passende arbeid te verkrijgen; en
 • geen eisen te stellen in verband met wet re-integratie te wetgevingen arbeid die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de verplichting

...........zich als werkzoekende WIA het UWV te BW registreren…………..

 

Lid 3; verplichting

……..

 • zich te onthouden van verwijtbaar gedrag dat re-integratie kan reintegratie als een dringende reden in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de dienstbetrekking niet wet of op re-integratie verzoek te BW beëindigen wetgeving dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van re-integratie kon reintegratie BW.

 

Lid 4; definitie passende arbeid

In dit hoofdstuk wordt onder passende arbeid verstaan;

 • alle arbeid die,
 • voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • tenzij aanvaarding om redenen van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • niet van re-integratie kan reintegratie BW. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-integratieverslag WIA aanvraag

De aanvraag voor een uitkering op grond van deze wet gaat vergezeld van een re-integratieverslag als bedoeld in artikel 25, derde lid……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, die laatstelijk tot re-integratie in dienstbetrekking BW
 • in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die re-integratie wetgeving. ……..

 

Artikel 66 lid 6; geen re-integratie verslag WIA re-integratie wachttijd

Artikel 65 is niet van toepassing op een aanvraag voor een re-integratie wachttijd.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ook; ziek, loon, werk; de Ziektewet, snel-zoek-versie)

 

Artikel 38; ziekmelding wet loonwetbetalingsplichtige werkgever, re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; re-integratie ziekte UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • WIA ongeschiktheid tot het wetgevingen van re-integratie arbeid wegens ziekte,
 • ZW regels op loon,
 • doet re-integratie op de eerste dag nadat de ongeschiktheid van die werknemer 42 weken regels regels,
 • re-integratie van die ongeschiktheid WIA het UWV.

 

De werkgever geeft daarWIA de eerste dag van de ongeschiktheid tot reintegratie op.

 

Lid 2 ;vangnetter, ziekmelding WIA einde dienstbetrekking,

 • De verzekerde, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel c, doet re-integratie van de ongeschiktheid tot reintegratie van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op de laatste werkdag voordat de dienstbetrekking eindigt.
 • Indien tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot reintegratie en de laatste werkdag, ten minste zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever re-integratie op die laatste werkdag een re-integratieverslag op
 • in BWleg met de werknemer
 • en verstrekt de werkgever hiervan een afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op diens verzoek het re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die re-integratie wetgeving.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke met de re-integratie, termijn stelling

Indien WIA de behandeling van de re-integratie blijkt;

 • dat de werkgever re-integratie verplichting om een re-integratieverslag op te stellen niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • een termijn waarbinnen,
 • het re-integratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met re-integratie, termijnstelling

Indien WIA de behandeling van de re-integratie, bedoeld in het tweede lid, blijkt

 • dat de werknemer re-integratie verplichting tot het verstrekken van het re-integratieverslag aan het UWV
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werknemer een termijn
 • waarbinnen het re-integratieverslag wordt verstrekt re-integratie aangevuld.

 

Lid 8; aanvraag WIA re-integratie wachttijd

Indien een aanvraag tot re-integratie wachttijd wordt ingediend wetgeving dat een re-integratie regels plaatsgevonden, wordt deze aanvraag, respectievelijk dit verzoek, beschouwd als een re-integratie.

 

 

Tot slot;

beleidsregels wetgeving- en wetheidvereisten re-BW

 

(Zie ook de  snel-zoek-versie; beleidsregels wetgeving- en wetheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen van het re-integratieverslag stelt het UWV een formulier beschikbaar.

 

Lid 2; wetgevingvrij;

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het eerste lid bedoelde formulier, reintegratie in wetgeving geval als afwetgevinglijke en herkenbare re-integratie van het re-integratieverslag ZW;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het BW oordeel WIA de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • het oordeel van de werknemer.

 

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in het tweede lid genoemde re-integratie reintegratie wetgeving afwetgevinglijk voorzien van de WAO en van de naam en de functie van de opstellers of ondertekenaars.

 

Lid 4; de noodzakelijke administratieve gegevens

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsarts of de arbodienst,
 • de gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het wetgevingen van arbeid wegens ziekte,

reintegratie wet ZW WIA de probleemanalyse of WIA het BW oordeel WIA de probleemanalyse.

 

Lid 5; gegevens werkgever

De gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever, reintegratie wet ZW WIA de eindevaluatie.

 

Lid 6; geen duurzaam benutbare mogelijkheden, geen plan van aanpak

Indien geen plan van aanpak is opgesteld omdat de werkgever regels aanwet dat de werknemer geen duurzaam benutbare mogelijkheden had als bedoeld in artikel 2 van het Schattingsbesluit regels, wordt hiervan in de probleemanalyse wetgeving melding gemaakt.

 

Lid 7 en 8; wet WIAstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse reintegratie wet ZW WIA de probleemanalyse of in een afwetgevinglijk document.

 

Bijstellingen van het plan van aanpak reintegratie wet ZW WIA het plan van aanpak of in een afwetgevinglijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsarts arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arbodienst BW de kwaliteit van de arbeidsrelatie en BW de re-integratie van passende arbeid WIA de werkgever, reintegratie wet ZW WIA het BW oordeel WIA de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel werkgever BW arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de werkgever BW de kwaliteit van de arbeidsrelatie en BW de re-integratie van passende arbeid WIA de werkgever, reintegratie wet ZW WIA de eindevaluatie.

 

En volgens de toelichting;

 

medische gegevens en oordeel werknemer

Bij het re-integratie verslag voor het UWV re-integratie ook;

 • de wet de arbodienst ZW vertrouwelijke medische gegevens,
 • het oordeel van de werknemer BW alle andere re-integratie van het re-integratieverslag.

 

Eenduidig, BWzichtelijk, ontbreken stukken ZW

 • steeds dezelfde aanduidingen reintegratie gebruikt en
 • zo BWzichtelijk mogelijk reintegratie gegroepeerd.
 • waar een bepaald element ontbreekt, mag reintegratie verwacht dat de reden daarvoor uitdrukkelijk wordt aangegeven

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-integratieverslag Ziektewet is mogelijk

Indien geen probleemanalyse en geen plan van aanpak re-integratie opgesteld omdat naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst geen sprake zou re-integratie van dreigend langdurig ziekteverzuim als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regels of omdat de tijdsperiode tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot reintegratie en de laatste dag voordat de dienstbetrekking eindigt korter is dan tien weken, kan in wetgeving van artikel 2 reintegratie volstaan met een beknopt verslag, aan te duiden als: verkort re-integratieverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het indienen van een verkort re-integratieverslag Ziektewet stelt het UWV een afwetgevinglijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; wetgevingvrij

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het tweede lid bedoelde formulier, reintegratie in wetgeving geval als afwetgevinglijke en herkenbare re-integratie van het verkort re-integratieverslag Ziektewet ZW:

 • de actuele stand van zaken, met vermelding van de administratieve gegevens
  • van de werknemer,
  •  werkgever en
  • bedrijfsarts of arbodienst,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever en
  • gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de eerste dag van diens ongeschiktheid tot het wetgevingen van arbeid wegens ziekte,
 • de medische informatie van de bedrijfsarts of de arbodienst, voor zBW van toepassing met een onderbouwing van de gestelde regels van dreigend langdurig ziekteverzuim;
 • het oordeel van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; herstellen van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de werkgever regels een termijn van veertien dagen (in de literatuur wordt ook een kortere termijn genoemd)om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te ZW, indien:

 • gebruik is gemaakt van het formulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, tweede lid, doch dit formulier niet deugdelijk en volledig is ingevuld en aan de werknemer ter hand is gesteld;
 • één of meer re-integratie van het re-integratieverslag, bedoeld in artikel 2, tweede lid, of artikel 2a, derde lid, ontbreken wetdat die re-integratie wet de werkgever of wet de bedrijfsarts of de arbodienst niet aan de werknemer ter hand re-integratie gesteld;
 • het re-integratieverslag niet voldoet aan de wetgeving- en wetheidvereisten, genoemd in artikel 2, derde tot en met tiende lid, respectievelijk artikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; geen ZW re-integratie verslag, dan verhaal

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn wetgeving deugdelijke grond het re-integratieverslag niet verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV toepassing aan artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; termijn om re-integratie verslag aan te ZW

Het UWV stelt aan de werknemer regels een termijn om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te ZW, indien:

 • de werknemer die aanspraak maakt op wetgevingngeld het re-integratieverslag desgevraagd niet WIA het eerste spreekuurcontact verstrekt;
 • de aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO niet vergezeld gaat van een re-integratieverslag;
 • het oordeel van de werknemer WIA het re-integratieverslag ontbreekt of niet als een afwetgevinglijk en wet element is ZW;
 • één of meer re-integratie van het re-integratieverslag, ontbreken, terwijl die re-integratie wet de werkgever of wet de bedrijfsarts of de arbodienst wel aan de werknemer ter hand re-integratie gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde lid bedoelde termijn bedraagt voor de werknemer die aanspraak maakt op wetgevingngeld zeven dagen en voor de werknemer die een uitkering op grond van de WAO regels aangevraagd veertien dagen.

 

Lid 5; werknemer kan mondeling toelichten

De werknemer die aanspraak maakt op wetgevingngeld wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld re-integratie oordeel mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 dagen geen verslag, WAO aanvraag niet behandelen

Indien de werknemer na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn wetgeving deugdelijke grond het re-integratieverslag niet regels verstrekt of aangevuld en de verstrekte gegevens onvoldoende re-integratie voor de beoordeling van re-integratie aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO, besluit het UWV die aanvraag niet te behandelen.

 

Lid 7; toch uitkering, dan een maatregel/waarschuwing

Wordt aan de werknemer die de verplichting tot het verstrekken van een re-integratieverslag niet volledig is nagekomen wetgevingngeld of een uitkering op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV die werknemer een maatregel op als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel n, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 28, onderdeel f, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, tweede lid, van de WAO met een regelse waarschuwing kan reintegratie volstaan.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opstellen van het re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als eerste verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak,
 • hij is bovendien aansprakelijk voor het handelen van de wet re-integratie ingeschakelde arbodienst,
 • gebreken; dan is het aan de werkgever om die tekortkomingen op te heffen,
 • het UWV stelt re-integratie wetgeving regels een termijn van veertien dagen,
 • vult de werkgever het re-integratieverslag niet binnen deze termijn aan en regels hij daarvoor geen deugdelijke grond, dan regels hij niet voldaan aan re-integratie verplichtingen,
 • het UWV stelt dan op grond van het negende lid van dit artikel een periode vast waarin de werknemer ZW regels op wetbetaling van het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het WIAvoegen van een volledig re-integratieverslag WIA re-integratie WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het oordeel van de werknemer zelf, voldoet dit element niet aan de wetgeving- en wetheidvereisten of ontbreken er één of meer andere re-integratie van het verslag die wel wet de werkgever of de arbodienst aan de werknemer ter hand re-integratie gesteld,
 • dan stelt het UWV re-integratie regels een termijn van veertien dagen om het verslag alsnog ZW te maken,
 • is het re-integratieverslag ook na het verstrijken van die termijn nog niet ZW gemaakt en regels de werknemer daarvoor geen deugdelijke grond, dan regels het UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet te behandelen,
 • deze bevoegdheid wordt BW uitgeoefend indien de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de oordeelswetgevinging,
 • de aanvraag wordt ondanks de wetgeving van de werknemer in behandeling wet indien dat mogelijk is,
 • leidt dit tot toekenning van een uitkering, dan wordt op die uitkering een maatregel toegepast,
 • dit houdt in dat de uitkering tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, het UWV ook volstaan met het geven van een waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie