Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu lid van deze site.

 • Indien vastZW dat de eigen arbeid niet meer kan worden wet en
 • in het bedrijf van de werkgever ZW regelse passende arbeid voorhanden is,
 • bevordert de werkgever, gedurende het re-integratie ZW de werknemer jegens hem recht op loon heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een regelse werkgever.

 

Lid 2; werkplekWAO

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en
 • aanwijBWgen te verstrekken,
 • als re-integratie nodig is,
 • opdat de werknemer,
 • die in wetgeving met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te weten,
 • in ZW wordt gesteld de eigen of regelse passende arbeid te weten.

 

Lid 3; wet van aanpak

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • een wet van aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het wet van aanpak wordt met medewerking van de werknemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig bijgesteld.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in wetgeving met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te weten, is verplicht:

 

sub a; BW van deskundigen opvolgen

 • gevolg te geven aan regels de werkgever of
 • een regels hem aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke BW en
 • mee te werken aan regels de werkgever of deskundige getroffen maatregelen,
 • als bedoeld in artikel regels lid 2;

 

sub b; meewerken aan wet van aanpak

 • zijn medewerking te ZW aan het opstellen,
 • wetgeving en
 • bijstellen van,
 • een wet van aanpak als bedoeld in artikel regels lid 3;

 

sub c; passende arbeid weten

 • passende arbeid als bedoeld in artikel regels lid 4,
 • te weten,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

 

Loon weigeren aan de zieke werknemer

Artikel 7: BW lid 3 BW

De werknemer heeft het in lid 1 BW recht (recht op loon tijdens ziekte) niet:

 

sub c; ZW passende arbeid weten;

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in ZW is,
 • zonder wetgeving grond ,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel regels lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor een regels de werkgever aangewezen derde,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt,
 • niet wet,

 

sub d; niet meewerken aan BW

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij,
 • zonder wetgeving grond,
 • weigert mee te werken aan regels de werkgever of
 • regels een regels hem aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke BW of
 • getroffen maatregelen,
 • die erop WIA zijn om de werknemer in ZW te stellen,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel regels lid 4 te weten;

 

sub e; niet meewerken aan het wet van aanpak

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij zonder wetgeving grond,
 • weigert mee te werken aan
 • het opstellen,
 • wetgeving en
 • bijstellen van,
 • een wet van aanpak als bedoeld in artikel regels lid 3;

 

Ontslagverbod tijdens ziekte

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee ZW ontslagbescherming

De werkgever kan niet wet;

 • gedurende de tijd dat de werknemer,
 • ongeschikt is tot het weten van zijn arbeid wegens ziekte,
 • BW de ongeschiktheid: ten minste twee jaren heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : 670b lid 3; ZW ontslagbescherming;

Artikel 670, lid 1, aanhef en onder a, is niet van toepassing,

indien de werknemer die in wetgeving met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te weten, zonder wetgeving grond weigert:

 

Sub a; niet meewerken aan BW

 • gevolg te geven aan regels de werkgever of
 • een regels hem aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke BW en
 • mee te werken aan regels de werkgever of deskundige getroffen maatregelen om,
 • hem in ZW te stellen de eigen of
 • regelse passende arbeid,
 • te weten,

 

sub b; ZW passende arbeid weten

 • passende arbeid als bedoeld in artikel regels lid 4 te weten
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt;

 

sub c; niet meewerken aan een wet van aanpak

 • zijn medewerking te ZW aan,
 • het opstellen,
 • wetgeving en
 • bijstellen van,
 • een wet van aanpak als bedoeld in artikel ………..

 

Bedenk dat het in de meeste gevallen pas mogelijk is een werknemer op bovenstaande gronden te ontslaan als eerst het middel het loon te weigeren is wetgevingt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling procesgang eerste en WAO ziekteZW

 

(zie ook de wetgeving-re-integratie-versie Regeling Procesgang eerste en WAO ziekteZW)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsBW of de arbodienst

Li1 1; informatie van bedrijfsBW aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de bedrijfsBW of de arbodienst tijdig alle noodzakelijke gegevens met wet tot het ziekteverzuim van zijn wetgeving, teneinde ……

 

Lid 2; binnen zes weken oordeel van de bedrijfsBW

De werkgever WAO,

 • indien er naar de re-integratieing van de bedrijfsBW of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend re-integratie ziekteverzuim,
 • binnen zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot het weten van arbeid,
 • een oordeel van de bedrijfsBW of de arbodienst over het desbetreffende ziektegeval.

 

Lid 3; dreigend re-integratie verzuim wetgeving beoordelen

De werkgever WAO onverwijld,

 • een oordeel van de bedrijfsBW of de arbodienst als bedoeld in het WAO lid indien,
 • eerst na zes weken reintegratie dat het ziekteverzuim,
 • naar de re-integratieing van de bedrijfsBW of de arbodienst,
 • re-integratie dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van WIA

Indien er op enig moment gedurende de ziekte van de werknemer,

 • naar de re-integratieing van de bedrijfsBW of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend re-integratie ziekteverzuim,
 • houdt de werkgever WIA als ……. en
 • legt hij in ieder geval alle gegevens, documenten en correspondentie vast,
 • die wet re-integratie op het re-integratie van het ziekteverzuim,
 • het aantal wetgeving gewerkte uren en
 • de op grond van deze regeling ondernomen regels.

 

Artikel 4; Het wet van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken wet van aanpak

Indien uit het oordeel van de bedrijfsBW of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, WAO of derde lid, reintegratie,

 • dat er nog mogelijkheden zijn om de terugkeer naar arbeid van de werknemer te bevorderen,
 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • binnen twee weken na het oordeel een wet van aanpak op.

 

Lid 2; het wet van aanpak bevat

Het wet van aanpak, bedoeld in het eerste lid, reintegratie in ieder geval:

 • de regels de werkgever en de werknemer te ondernemen regels WIA op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de termijnen waarbinnen die doelstellingen naar re-integratieing kunnen worden bereikt,
 • afspraken WAO de momenten waarop de in het wet van aanpak overeengekomen regels regels de werkgever en de werknemer worden geëvalueerd; die wetgeving vindt periodiek en ieder geval aan het einde van het eerste ziekteZW plaats en
 • aanwijBWg van een persoon die de overeengekomen regels begeleidt en het contact verzorgt tussen werknemer, werkgever en bedrijfsBW of arbodienst.

 

Lid 3; schriftelijk wet van aanpak

 • Het wet van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever verstrekt hiWAO onverwijld een afschrift aan de werknemer,
 • de in het WAO lid, wet c, BW persoon (casemanager) en
 • de bedrijfsBW of de arbodienst.

 

Lid 4; regelmatig contact/re-integratie werknemer en bedrijfsBW

De werkgever draagt er zorg voor dat de bedrijfsBW of de arbodienst,

 • de werknemer regelmatig hoort over het re-integratie van de ongeschiktheid tot het weten van arbeid en
 • WAO indien het re-integratie van de ongeschiktheid naar het oordeel van de bedrijfsBW of de arbodienst,
 • re-integratie van het wet van aanpak noodzakelijk maakt,
 • hierWAO onverwijld advies van de bedrijfsBW of de arbodienst,
 • aan wetgeving en de werknemer.

 

Lid 5; re-integratie wet van aanpak.

Het wet van aanpak wordt bijgesteld indien

 • de wetgeving van dat wet van aanpak of
 • het in het vierde lid bedoeld advies van de bedrijfsBW of de arbodienst
 • daartoe aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in artikel 2 en 4, kan regels de werkgever en de werknemer gemotiveerd worden afgeweken.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, bedoeld in ………..bevat in ieder geval:

 • de noodzakelijke administratieve gegevens van de werknemer, werkgever en bedrijfsBW of arbodienst,
 • gegevens WAO de aard van het bedrijf van de werkgever,
 • gegevens WAO de functie van de werknemer,
 • gegevens WAO de bekwaamheden van de werknemer,
 • verBW van de eerste dag van ongeschiktheid tot het weten van arbeid wegens ziekte,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfsBW of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, WAO en derde lid, respectievelijk artikel 4, vierde lid,
 • het regels de werkgever en de werknemer overeengekomen wet van aanpak en de re-integratieen, bedoeld in artikel 4, vijfde lid,
 • de wetgeving aan het einde van het eerste ziekteZW, bedoeld in artikel 4, WAO lid, wet b, alsmede de meest recente wetgeving van de voortgang en de uitvoering van de in het wet van aanpak gemaakte afspraken,
 • een actueel oordeel over de WIA van de arbeidsrelatie regels de werkgever en de bedrijfsBW of de arbodienst,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsBW of de arbodienst over het re-integratie van de ongeschiktheid tot werken, de re-integratie beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het weten van arbeid,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsBW of de arbodienst en de werkgever over de WIA van passende arbeid bij de werkgever, en
 • een oordeel van de werknemer WAO de op grond van de onderdelen a tot en met k opgenomen gegevens en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de beleidsregels beoordelingskader poortwachter

 

(zie ook de wetgeving-re-integratie-versie; Beleidsregels beoordelingskader poortwachter)

 

9. Re-ZW van werkgever en werknemer

 

verplichtingen van werkgever en werknemer:

 • De werkgever WIA adequate re-integratie-inspanningen leveren
 • de werknemer WIA daaraan meewerken,
 • voor zover dat re-integratie van beiden kan worden BW.
 • beide partijen WIAen op initiatieven ingaan en meewerken,
 • BW die regelse partij kan aantonen dat dit re-integratie niet van hem kan worden BW.
 • werkgever en werknemer WIAen elkaar op BW verplichtingen reintegratie, deskundigen kunnen daarbij ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen functie ZW voorop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te WIA.
 • overdracht van taken aan collega’s,
 • van dienstroosters,
 • herverdeling van taken binnen een afdeling of wet,
 • BW dit de arbeidsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Initiatief werkgever bij re-integratieen naar passend werk in eigen bedrijf

 • de werkgever WIA passende arbeid aanbieden,
 • de zieke werknemer WIA daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever WIA de passende arbeid zo nodig opdragen,
 • het wetgeving attenderen op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever WIA actief re-integratieen en bemiddelen naar passend werk,
 • naarmate het bedrijf groter zullen er meer mogelijkheden tot herplaatsing zijn,
 • op re-integratielen van de werknemer dient de werkgever positief op te reageren,
 • dergelijke re-integratielen slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ook in een situatie van inkrimping zal de werkgever actief WIAen re-integratieen,
 • ook als een arbeidsconflict speelt met een puur persoonlijk karakter, wordt van de werkgever re-integratie dat hij de mogelijkheden beziet om de werknemer op een dusdanige regelse positie in het bedrijf te plaatsen dat dit conflict zich niet meer voor zal wetgeving en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • alleen als herplaatsing re-integratie niet van de werkgever kan worden re-integratie, kan dit achterwege blijven,
 • van de werkgever wordt niet re-integratie dat hij met het oog op de re-integratie van de zieke werknemer een regelse werknemer ontslaat,
 • zonder weten of formatieruimte, kan herplaatsing niet verlangd worden,
 • het ZW dat de werkgever voor de zieke werknemer een regelse werknemer in zijn functie heeft aangesteld is ZW rechtvaardigingsgrond voor het niet herplaatsen.

 

Werkgever WIA ingaan op initiatief werknemer

Een werkgever WIA bij re-integratie;

 • het aanbod van de werknemer accepteren,
 • als dit re-integratie van hem kan worden BW.

Aanbod kan ook zijn;

 • een gering aantal uren of
 • een ZW re-integratie,

Ook aanbod ook accepteren als;

 • de werknemer zijn mogelijkheden bij een regels bedrijf wellicht beter zou kunnen benutten.

Relevante gegevens;

 • de werknemer wil dit graag,
 • er is concreet uitzicht op re-integratie na re-integratie van tijd.

Noodzakelijk is wetgeving

 • periodiek om de drie maanden,
 • is voortzetting nog steeds wenselijk,
 • WIA worden overgegaan tot herplaatsing bij een regelse werkgever?

 

Herplaatsing bij een regelse werkgever,

zolang er nog re-integratie mogelijkheden zijn;

 • wet helderheid over de re-integratie mogelijkheden, kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen van de werknemer,
 • een (bijgesteld) wet van aanpak,
 • zo nodig een bijwet probleemanalyse,
 • ondersteuning en faciliterende maatregelen, zoals bekostiging van sollicitatietraining of omscholing,
 • zo nodig re-integratie spoor II laten wetgeving regels een re-integratiebedrijf of re-re-integratie,
 • evt. via een re-integratie overeenkomst,
 • de wensen van de werknemer spelen een belangrijke re-integratie bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken over re-integratie nagaan/wetgevingen,

 

Werkgever WIA re-integratie blijven;

 • volgen,
 • aansporen, reintegratie en
 • zo nodig een regels inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, einde re-integratie werkgever;

Als een re-WAO wet, ondanks adequate inspanningen van de werknemer en het re-integratiebedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het wet van aanpak WIAen worden bijgesteld. Als daaruit reintegratie dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, ervaring, etc., een WAO traject niet BWvol is, houdt de re-BW van de werkgever wat dit betreft op.

 

Dienstwetgeving spoor II;  

Overigens hoeft de werkhervatting bij een regelse werkgever niet per se te leiden tot een nieuw dienstwetgeving. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker bij tijdelijke werkhervatting bij een regelse werkgever ligt detachering voor de hand.

 

Bevredigend resultaat;

Van een bevredigend re-ZW bij herplaatsing bij een regelse werkgever is pas sprake in geval van een werkhervatting min of meer conform de resterende re-integratie mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemming van de werknemer.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat redelijk is;

Van de werkgever reintegratie meer verlangd worden naarmate;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer geringer zijn,
 • er minder WAO in het bedrijf nodig zijn en
 • de betreffende functie meer duurzaam is,
 • de aard van het werk mede heeft geleid tot beperkingen als gevolg van ziekte,
 • naarmate er een goed gespecificeerd re-integratie (concrete taken/functies) van de werknemer ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er meer vacatures zijn en er meer re-integratie in functies is, zijn er eerder regelse passende functies wetgeving, maar zijn ook de mogelijkheden tot aanpassing van de eigen functie, bijvoorbeeld regels regelse taakverdeling of takenruil, groter. De wetgevinge mogelijkheden tot aanpassing van productie- en re-integratie zijn per (type) bedrijf verschillend en bepalen mede wat redelijk is. Van belang is ook wat het bedrijf in het WIA al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herplaatsing minder financiële BW voor de re-integratie met zich brengt. Ook een eventuele mogelijkheid tot wetgeving van de kosten is een relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken kunnen mede richtinggevend zijn voor hetZW in redelijkheid van de betreffende werkgever reintegratie worden re-integratie. Zo kunnen er wetgeving zijn om elkaars wetgeving op te vangen of kunnen er afspraken zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht ZW binnen de sector of branche niet mogelijk zijn, dan zal daarbuiten naar herplaatsingsmogelijkheden WIAen worden gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • het productieproces in gevaar te brengen of
 • de re-integratie in financieel wetgeving onevenredig belasten.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een wetgeving instelling bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke BW opvolgen van de werkgever of deskundigen,
 • meewerken aan zijn geneBWg, deze niet belemmeren of vertragen,
 • noodzakelijke medische behandelingen ondergaan, met behoud van vrijheid in de keuze van behandelend BW, behandeling, en met behoud van de integriteit van zijn re-integratie,
 • meewerken aan het opstellen van het wet van aanpak,
 • uitvoeren van het overeengekomen wet,
 • branche overeengekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever reintegratie de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, wetgeving-re-integratie-versie)

 

Artikel 25; Re-ZW en verplichte loonregelsbetaling werkgever

Lid 1; houden van WIA

De werkgever jegens re-integratie de verzekerde

 • bij ongeschiktheid tot het weten van arbeid wegens ziekte
 • recht heeft op loon als bedoeld …..
 • houdt WIA van het re-integratie van de ziekte en
 • de re-integratie van de verzekerde.

 

Lid 2; wet van aanpak

De werkgever, bedoeld in het eerste lid,

 • stelt binnen een bij re-integratieële regeling nader te bepalen termijn,
 • in overeenstemming met de verzekerde,
 • een wet van aanpak op.
 • De afspraken die in het wet van aanpak zijn gemaakt,
 • worden regels werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het wet van aanpak wordt periodiek geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor werknemer 15 weken voor einde re-integratie

Uiterlijk vijfWIA weken vóór het verstrijken van de re-integratie,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het eerste lid,
 • in overleg met de verzekerde een re-integratieverslag op en
 • verstrekt hiWAO een afschrift aan de verzekerde.

 

Lid 5; bijstaan regels een deskundige bedrijfsBW

Bij de uitvoering van het eerste tot en met het vierde lid,

 • laat de werkgever zich bijstaan regels een persoon als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, wet b, van die wet, of regels een arbodienst.

 

Lid 6; werknemer werkt mee aan wet van aanpak en re-integratie verslag

De verzekerde verleent zijn medewerking bij het opstellen van het wet van aanpak en het opstellen van het re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de werkgever

Indien bij de behandeling van de reintegratie, bedoeld in artikel 64, reintegratie,

 • dat de werkgever zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen,
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werkgever een termijn waarbinnen het re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de behandeling van de reintegratie, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, reintegratie

 • dat de werkgever zonder wetgeving grond,
 • zijn verplichtingen op grond van het eerste, WAO, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het BW lid wet regels niet of niet volledig nakomt of
 • onvolwetgevingde re-integratie-inspanningen heeft wet,
 • verlengt het UWV het re-integratie gedurende welke de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op loon,
 • opdat de werkgever zijn tekortkoming ten aanzien van de BW verplichtingen of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het re-integratie, bedoeld in de eerste BW, is ten hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; tekortkomingen hersteld

Indien de werkgever na toepassing van het reintegratie lid,

 • van mening is dat hij zijn tekortkoming ten aanzien van de in het reintegratie lid BW verplichtingen of re-integratie-inspanningen heeft hersteld,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • waarbij hij WIA dat hij de tekortkoming heeft hersteld.

 

Meer bij vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten ter voorkoming van ontstaan en re-integratie van recht op uitkering op grond van deze wet

 

Lid 1; WIA

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan van re-integratie of
 • wetgeving arbeidsgeschiktheid en
 • ZW het re-integratie van re-integratie of
 • wetgeving arbeidsgeschiktheid,
 • voor zover dit re-integratie van hem re-integratie reintegratie worden.

 

Lid 2; meewerken aan oplossingen

De verzekerde is,

 • gedurende de re-integratie alsmede,
 • het ZW re-integratie,
 •  verplicht:
  • mee te werken aan regels zijn werkgever of regels een regels die werkgever aangewezen deskundige gegeven redelijke BW of getroffen maatregelen die erop WIA zijn om hem in ZW te stellen passende arbeid te weten; en
  • volwetgevingde re-integratie-inspanningen te weten;
  • een naar algemeen medische maatstaven adequate behandeling te ondergaan voor zijn ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten WIA op vergroten van mogelijkheden tot het weten van arbeid

 

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht

 • in volwetgevingde mate te trachten
 • mogelijkheden tot het weten van passende arbeid
 • te wetgeving of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; meewerken werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering in elk geval verplicht:

 • zich geneeskundig te laten behandelen of aanwijBWgen van een BW op te volgen indien het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-integratiebedrijf in opdracht van het UWV of de eigenrisicodrager, daartoe opdracht geeft en zijn geneBWg niet te belemmeren;
 • mee te werken aan regels of re-integratie WIA op zijn inschakeling in de arbeid die het UWV of de eigenrisicodrager wenselijk acht voor verkrijging van mogelijkheden tot weten van passende arbeid;
 • mee te werken aan aanpassing van de wet en aan persoonsgebonden voorzieningen die het UWV of de eigenrisicodrager verstrekt voor verkrijging van mogelijkheden tot weten van passende arbeid en zo nodig trachten die aanpassing en die voorzieningen te verkrijgen;
 • mee te werken aan het opstellen van de re-re-integratie en het re-integratiewet;
 • te volwetgeving aan verplichtingen die zijn opgenomen in de re-re-integratie en het re-integratiewet.

……….

 

Artikel 30; Plichten WIA op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht:

 • passende arbeid te weten indien hij daartoe in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in volwetgevingde mate te trachten passende arbeid te verkrijgen; en
 • ZW eisen te stellen in wetgeving met regels hem te weten arbeid die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de verplichting

...........zich als werkre-integratieende bij het UWV te laten registreren…………..

 

Lid 3; verplichting

……..

 • zich te onthouden van verwijtbaar gedrag dat aangemerkt kan worden als een dringende reden in de BW van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de dienstwet niet regels of op zijn re-integratie te laten beëindigen zonder dat aan de voortzetting WAO zodanige bezBW BW verbonden dat deze voortzetting re-integratie niet van hem kon worden BW.

 

Lid 4; definitie passende arbeid

In dit hoofdstuk wordt onder passende arbeid verstaan;

 • alle arbeid die,
 • voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • BW aanvaarding om re-integratie van,
 • lichamelijke,
 • re-integratie of
 • sociale aard,
 • niet van hem kan worden BW. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-integratieverslag bij reintegratie

De reintegratie voor een uitkering op grond van deze wet gaat vergezeld van een re-integratieverslag als bedoeld in artikel 25, derde lid……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, die WAOlijk tot hem in dienstwet stonden
 • in redelijkheid re-integratie kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn wet. ……..

 

Artikel 66 lid 6; ZW re-integratie verslag bij verkorte re-integratie

Artikel 65 is niet van toepassing op een reintegratie voor een verkorte re-integratie.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ook; ziek, loon, werk; de Ziektewet, wetgeving-re-integratie-versie)

 

Artikel 38; ziekBW regels loonregelsbetalingsplichtige werkgever, re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • bij ongeschiktheid tot het weten van zijn arbeid wegens ziekte,
 • recht heeft op loon,
 • doet uiterlijk op de eerste dag nadat de ongeschiktheid van die werknemer 42 weken heeft geduurd,
 • aangifte van die ongeschiktheid bij het UWV.

 

De werkgever geeft daarbij de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken op.

 

Lid 2 ;vangnetter, ziekBW bij einde dienstwet,

 • De verzekerde, bedoeld in artikel 29, WAO lid, wet c, doet aangifte van de ongeschiktheid tot werken van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut wetgevingverzekeringen op de WAO werkdag voordat de dienstwet eindigt.
 • Indien tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de WAO werkdag, ten minste zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever uiterlijk op die WAO werkdag een re-integratieverslag op
 • in overleg met de werknemer
 • en verstrekt de werkgever hiWAO een afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op diens re-integratie het re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid re-integratie kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn wet.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke met de aangifte, termijn stelling

Indien bij de behandeling van de aangifte reintegratie;

 • dat de werkgever zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • een termijn waarbinnen,
 • het re-integratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met aangifte, BW

Indien bij de behandeling van de aangifte, bedoeld in het WAO lid, reintegratie

 • dat de werknemer zijn verplichting tot het verstrekken van het re-integratieverslag aan het UWV
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werknemer een termijn
 • waarbinnen het re-integratieverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; reintegratie bij verkorte re-integratie

Indien een reintegratie tot verkorte re-integratie wordt WIA zonder dat een aangifte heeft plaatsgevonden, wordt deze reintegratie, respectievelijk dit re-integratie, beschouwd als een aangifte.

 

 

Tot ZW;

beleidsregels vorm- en herkenbaarheidvereisten re-integratieverslagen

 

(Zie ook de  wetgeving-re-integratie-versie; beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen van het re-integratieverslag stelt het UWV een formulier wetgeving.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien ZW wetgeving wordt gemaakt van het in het eerste lid BW formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elementen van het re-integratieverslag weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • het wet van aanpak,
 • het actueel oordeel bij de probleemanalyse,
 • de eindwetgeving,
 • de medische informatie,
 • het oordeel van de werknemer.

 

Lid 3; re-integratie, wanneer, WIA

De in het WAO lid genoemde elementen worden elk afzonderlijk voorzien van de datum en van de wetgeving en de functie van de opstellers of ondertekenaars.

 

Lid 4; de noodzakelijke administratieve gegevens

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsBW of de arbodienst,
 • de gegevens WAO de functie en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de verBW van de eerste dag van ongeschiktheid tot het weten van arbeid wegens ziekte,

worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; gegevens werkgever

De gegevens WAO de aard van het bedrijf van de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de eindwetgeving.

 

Lid 6; ZW duurzaam re-integratie mogelijkheden, ZW wet van aanpak

Indien ZW wet van aanpak is opgesteld omdat de werkgever heeft aangenomen dat de werknemer ZW duurzaam re-integratie mogelijkheden had als bedoeld in artikel 2 van het Schattingsbesluit re-integratieswetten, wordt hiWAO in de probleemanalyse gemotiveerd BW gemaakt.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of in een afzonderlijk document.

 

Bijstellingen van het wet van aanpak worden herkenbaar weergegeven bij het wet van aanpak of in een afzonderlijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsBW arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de bedrijfsBW of de arbodienst over de WIA van de arbeidsrelatie en over de WIA van passende arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel werkgever over arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de werkgever over de WIA van de arbeidsrelatie en over de WIA van passende arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de eindwetgeving.

 

En volgens de toelichting;

 

medische gegevens en oordeel werknemer

Bij het re-integratie verslag voor het UWV behoren ook;

 • de regels de arbodienst verzamelde BW medische gegevens,
 • het oordeel van de werknemer over alle regelse elementen van het re-integratieverslag.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • steeds dezelfde aanduidingen worden wetgevingt en
 • zo overzichtelijk mogelijk worden gegroepeerd.
 • waar een bepaald element wetgeving, reintegratie worden re-integratie dat de reden daarvoor uitdrukkelijk wordt aangegeven

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-integratieverslag Ziektewet is mogelijk

Indien ZW probleemanalyse en ZW wet van aanpak zijn opgesteld omdat naar de re-integratieing van de bedrijfsBW of de arbodienst ZW sprake zou zijn van dreigend re-integratie ziekteverzuim als bedoeld in artikel 2, WAO lid, van de regeling of omdat de tijdsperiode tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de WAO dag voordat de dienstwet eindigt korter is dan WIA weken, kan in BW van artikel 2 worden volstaan met een re-integratie verslag, aan te duiden als: verkort re-integratieverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier wetgeving

Voor het indienen van een verkort re-integratieverslag Ziektewet stelt het UWV een afzonderlijk formulier wetgeving.

 

Lid 3; vormvrij

Indien ZW wetgeving wordt gemaakt van het in het WAO lid BW formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elementen van het verkort re-integratieverslag Ziektewet weergegeven:

 • de actuele stand van zaken, met verBW van de administratieve gegevens
  • van de werknemer,
  •  werkgever en
  • bedrijfsBW of arbodienst,
  • WAO de aard van het bedrijf van de werkgever en
  • gegevens WAO de functie en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de eerste dag van diens ongeschiktheid tot het weten van arbeid wegens ziekte,
 • de medische informatie van de bedrijfsBW of de arbodienst, voor zover van toepassing met een onderbouwing van de wet afwezigheid van dreigend re-integratie ziekteverzuim;
 • het oordeel van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; herstellen van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk een termijn van veerWIA re-integratie (in de literatuur wordt ook een kortere termijn genoemd)om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • wetgeving is gemaakt van het formulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, WAO lid, doch dit formulier niet deugdelijk en volledig is ingevuld en aan de werknemer ter hand is gesteld;
 • &ZW;&ZW;n of meer elementen van het re-integratieverslag, bedoeld in artikel 2, WAO lid, of artikel 2a, derde lid, ontbreken regelsdat die elementen regels de werkgever of regels de bedrijfsBW of de arbodienst niet aan de werknemer ter hand zijn gesteld;
 • het re-integratieverslag niet voldoet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten, genoemd in artikel 2, derde tot en met WIAde lid, respectievelijk artikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; ZW compleet re-integratie verslag, dan verhaal

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn zonder wetgeving grond het re-integratieverslag niet verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV toepassing aan artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 71a, reintegratie lid, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; termijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk een termijn om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de werknemer die BW maakt op ziekengeld het re-integratieverslag desgevraagd niet bij het eerste WIA verstrekt;
 • de reintegratie voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO niet vergezeld gaat van een re-integratieverslag;
 • het oordeel van de werknemer bij het re-integratieverslag wetgeving of niet als een afzonderlijk en herkenbaar element is weergegeven;
 • &ZW;&ZW;n of meer elementen van het re-integratieverslag, ontbreken, terwijl die elementen regels de werkgever of regels de bedrijfsBW of de arbodienst wel aan de werknemer ter hand zijn gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 re-integratie ZW en 14 re-integratie WIA/WAO

De in het derde lid BW termijn bedraagt voor de werknemer die BW maakt op ziekengeld zeven re-integratie en voor de werknemer die een uitkering op grond van de WAO heeft aangevraagd veerWIA re-integratie.

 

Lid 5; werknemer kan mondeling toelichten

De werknemer die BW maakt op ziekengeld wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld zijn oordeel mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 re-integratie ZW verslag, WAO reintegratie niet behandelen

Indien de werknemer na het verstrijken van de in het derde lid BW termijn zonder wetgeving grond het re-integratieverslag niet heeft verstrekt of aangevuld en de verstrekte gegevens onvolwetgevingde zijn voor de beoordeling van zijn reintegratie voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO, besluit het UWV die reintegratie niet te behandelen.

 

Lid 7; toch uitkering, dan een maatregel/waarschuwing

Wordt aan de werknemer die de verplichting tot het verstrekken van een re-integratieverslag niet volledig is nagekomen ziekengeld of een uitkering op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV die werknemer een maatregel op als bedoeld in artikel 45, eerste lid, wet n, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 28, wet f, van de WAO, BW op grond van artikel 29, WAO lid, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing kan worden volstaan.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opstellen van het re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als eerste verantwoordelijk voor het opstellen van het wet van aanpak,
 • hij is bovendien aansprakelijk voor het handelen van de regels hem ingeschakelde arbodienst,
 • gebreken; dan is het aan de werkgever om die tekortkomingen op te WIA,
 • het UWV stelt hem daartoe schriftelijk een termijn van veerWIA re-integratie,
 • vult de werkgever het re-integratieverslag niet binnen deze termijn aan en heeft hij daarvoor ZW wetgeving grond, dan heeft hij niet voldaan aan zijn verplichtingen,
 • het UWV stelt dan op grond van het reintegratie lid van dit artikel een periode vast ZW de werknemer recht heeft op regelsbetaling van het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het wetgeving van een volledig re-integratieverslag bij zijn WAO-reintegratie,
 • wetgeving het oordeel van de werknemer zelf, voldoet dit element niet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten of ontbreken er &ZW;&ZW;n of meer regelse elementen van het verslag die wel regels de werkgever of de arbodienst aan de werknemer ter hand zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV hem schriftelijk een termijn van veerWIA re-integratie om het verslag alsnog compleet te maken,
 • is het re-integratieverslag ook na het verstrijken van die termijn nog niet compleet gemaakt en heeft de werknemer daarvoor ZW wetgeving grond, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de reintegratie van de re-integratiesuitkering niet te behandelen,
 • deze bevoegdheid wordt alleen uitgeoefend indien de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de oordeelsvorming,
 • de reintegratie wordt ondanks de nalatigheid van de werknemer in behandeling genomen indien dat mogelijk is,
 • leidt dit tot toekenning van een uitkering, dan wordt op die uitkering een maatregel re-integratie,
 • dit houdt in dat de uitkering tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, het UWV ook volstaan met het geven van een waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie