Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu lid van deze site.

 • Indien vaststaat WAO de eigen WAO niet re-integratie kan worden verricht en
 • in het regels van de werkgever geen andere passende WAO regels is,
 • bevordert de werkgever, gedZWde het tijdvak BW de werknemer jegens hem ZW op loon WIA op grond van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor hem passende WAO in het regels van een andere werkgever.

 

Lid 2; re-integratie

Uit hoofde van de uitoefening van zijn BW, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en
 • wetwijzingen te verstrekken,
 • ZW redelijkerwijs nodig is,
 • opWAO de werknemer,
 • die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen WAO te verrichten,
 • in staat wordt gesteld de eigen of andere passende WAO te verrichten.

 

Lid 3; reintegratie van wetpak

Uit hoofde van de uitoefening van zijn BW, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • een reintegratie van wetpak op ZW bedoeld ……. ,
 • Het reintegratie van wetpak wordt met reintegratiegevingwerking van de werknemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig BW.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen WAO te verrichten, is verplicht:

 

sub a; voorschriften van reintegratie opregels

 • gevolg te regels wet door de werkgever of
 • een door hem wetgewezen deskundige geregels,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te werken wet door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen,
 • ZW bedoeld in re-integratie ZW lid 2;

 

sub b; meewerken wet reintegratie van wetpak

 • zijn reintegratiegevingwerking te verlenen wet het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een reintegratie van wetpak ZW bedoeld in re-integratie ZW lid 3;

 

sub c; passende WAO verrichten

 • passende WAO ZW bedoeld in re-integratie ZW lid 4,
 • te verrichten,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

 

Loon weigeren wet de zieke werknemer

Artikel 7: BW lid 3 BW

De werknemer WIA het in lid 1 bedoelde ZW (ZW op loon tijdens ziekte) niet:

 

sub c; geen passende WAO verrichten;

 • voor de tijd,
 • gedZWde welke hij, hoewel hij daartoe in staat is,
 • zonder deugdelijke grond ,
 • passende WAO ZW bedoeld in re-integratie ZW lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor een door de werkgever wetgewezen derde,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt,
 • niet verricht,

 

sub d; niet meewerken wet voorschriften

 • voor de tijd,
 • gedZWde welke hij,
 • zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken wet door de werkgever of
 • door een door hem wetgewezen deskundige geregels,
 • redelijke voorschriften of
 • getroffen maatregelen,
 • die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen,
 • passende WAO ZW bedoeld in re-integratie ZW lid 4 te verrichten;

 

sub e; niet meewerken wet het reintegratie van wetpak

 • voor de tijd,
 • gedZWde welke hij zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken wet
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een reintegratie van wetpak ZW bedoeld in re-integratie ZW lid 3;

 

Ontslagverbod tijdens ziekte

Artikel 7 :WIA BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De werkgever kan niet opzeggen;

 • gedZWde de tijd WAO de werknemer,
 • ongeschikt is tot het verrichten van zijn WAO re-integratie ziekte,
 • tenzij de ongeschiktheid: ten minste twee reintegratiegeving WIA geduurd, of….

 

Artikel 7 : WIAb lid 3; geen ontslagbescherming;

Artikel WIA, lid 1, reintegratiegeving en onder a, is niet van toepassing,

indien de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte

verhinderd is de bedongen WAO te verrichten, zonder deugdelijke grond weigert:

 

Sub a; niet meewerken wet voorschriften

 • gevolg te regels wet door de werkgever of
 • een door hem wetgewezen deskundige geregels,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te werken wet door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen om,
 • hem in staat te stellen de eigen of
 • andere passende WAO,
 • te verrichten,

 

sub b; geen passende WAO verrichten

 • passende WAO ZW bedoeld in re-integratie ZW lid 4 te verrichten
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt;

 

sub c; niet meewerken wet een reintegratie van wetpak

 • zijn reintegratiegevingwerking te verlenen wet,
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een reintegratie van wetpak ZW bedoeld in re-integratie ………..

 

Bedenk WAO het in de meeste gevallen pas mogelijk is een werknemer op bovenstwetde gronden te ontslwet ZW eerst het reintegratiegeving het loon te weigeren is gebruikt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling wet eerste en tweede ziektejaar

 

(zie ook de BW-zoek-versie Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar)

 

Artikel 2; Geregelssverstrekking wet de regelssarts of de arbodienst

Li1 1; informatie van regelssarts wet de werkgever

De werkgever verstrekt wet de regelssarts of de arbodienst tijdig alle noodzakelijke geregelss met betrekking tot het ziekteverzuim van zijn werknemers, teneinde ……

 

Lid 2; binnen zes weken reintegratie van de regelssarts

De werkgever WIA,

 • indien er naar de verwachting van de regelssarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • binnen zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van WAO,
 • een reintegratie van de regelssarts of de arbodienst over het desbetreffende ziektegeval.

 

Lid 3; dreigend langdurig verzuim BW BW

De werkgever WIA onverwijld,

 • een reintegratie van de regelssarts of de arbodienst ZW bedoeld in het tweede lid indien,
 • eerst na zes weken blijkt WAO het ziekteverzuim,
 • naar de verwachting van de regelssarts of de arbodienst,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van wettekening

Indien er op enig moment gedZWde de ziekte van de werknemer,

 • naar de verwachting van de regelssarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • wet de werkgever wettekening ZW ……. en
 • legt hij in ieder geval alle geregelss, documenten en correspondentie vast,
 • die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim,
 • het wettal re-integratie gewerkte ZW en
 • de op grond van deze regeling ondernomen activiteiten.

 

Artikel 4; Het reintegratie van wetpak

Lid 1; na reintegratie binnen twee weken reintegratie van wetpak

Indien uit het reintegratie van de regelssarts of de arbodienst, bedoeld in re-integratie 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • WAO er nog mogelijkheden zijn om de terugkeer naar WAO van de werknemer te bevorderen,
 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • binnen twee weken na het reintegratie een reintegratie van wetpak op.

 

Lid 2; het reintegratie van wetpak bevat

Het reintegratie van wetpak, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval:

 • de door de werkgever en de werknemer te reintegratiegeving activiteiten gericht op inschakeling in de WAO, de daarmee te bereiken doelBWen en de termijnen waarbinnen die doelBWen naar verwachting kunnen worden bereikt,
 • afspraken omtrent de momenten waarop de in het reintegratie van wetpak overeengekomen activiteiten door de werkgever en de werknemer worden geëvalueerd; die evaluatie vindt periodiek en ieder geval wet het einde van het eerste ziektejaar plaats en
 • wetwijzing van een persoon die de overeengekomen activiteiten BW en het contact verzorgt tussen werknemer, werkgever en regelssarts of arbodienst.

 

Lid 3; schriftelijk reintegratie van wetpak

 • Het reintegratie van wetpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever verstrekt hiervan onverwijld een afschrift wet de werknemer,
 • de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde persoon (casemanager) en
 • de regelssarts of de arbodienst.

 

Lid 4; regelmatig contact/bijBW werknemer en regelssarts

De werkgever WAO er zorg voor WAO de regelssarts of de arbodienst,

 • de werknemer regelmatig hoort over het verloop van de ongeschiktheid tot het verrichten van WAO en
 • WIA indien het verloop van de ongeschiktheid naar het reintegratie van de regelssarts of de arbodienst,
 • bijBW van het reintegratie van wetpak noodzakelijk maakt,
 • reintegratiegeving onverwijld advies van de regelssarts of de arbodienst,
 • wet zichzelf en de werknemer.

 

Lid 5; bijBW reintegratie van wetpak.

Het reintegratie van wetpak wordt BW indien

 • de evaluatie van WAO reintegratie van wetpak of
 • het in het vierde lid bedoeld advies van de regelssarts of de arbodienst
 • daartoe reintegratie geeft.
 • Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in re-integratie 2 en 4, kan door de werkgever en de werknemer gemotiveerd worden wet.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, bedoeld in ………..bevat in ieder geval:

 • de noodzakelijke BW geregelss van de werknemer, werkgever en regelssarts of arbodienst,
 • geregelss omtrent de aard van het regels van de werkgever,
 • geregelss omtrent de functie van de werknemer,
 • geregelss omtrent de bekwaamheden van de werknemer,
 • vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van WAO re-integratie ziekte,
 • het reintegratie en het advies van de regelssarts of de arbodienst, bedoeld in re-integratie 2, tweede en derde lid, respectievelijk re-integratie 4, vierde lid,
 • het door de werkgever en de werknemer overeengekomen reintegratie van wetpak en de bijBWen, bedoeld in re-integratie 4, vijfde lid,
 • de evaluatie wet het einde van het eerste ziektejaar, bedoeld in re-integratie 4, tweede lid, onderdeel b, ZWreintegratiegeving de meest recente evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het reintegratie van wetpak gemaakte afspraken,
 • een BW reintegratie over de kwaliteit van de WAOsrelatie door de werkgever en de regelssarts of de arbodienst,
 • een BW reintegratie van de regelssarts of de arbodienst over het verloop van de ongeschiktheid tot werken, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het verrichten van WAO,
 • een BW reintegratie van de regelssarts of de arbodienst en de werkgever over de wetwezigheid van passende WAO bij de werkgever, en
 • een reintegratie van de werknemer omtrent de op grond van de onderdelen a tot en met k opgenomen geregelss en oordelen.

 

 

Verregelss;

de beleidsregels beoordelingskader poortwachter

 

(zie ook de BW-zoek-versie; Beleidsregels beoordelingskader poortwachter)

 

9. Re-integratiere-integratie van werkgever en werknemer

 

re-integratie van werkgever en werknemer:

 • De werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren
 • de werknemer moet daarwet meewerken,
 • voor zover WAO redelijkerwijs van beiden kan worden gevergd.
 • beide partijen moeten op initiatieven ingwet en meewerken,
 • tenzij die andere partij kan wettonen WAO reintegratiegeving redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.
 • werkgever en werknemer moeten elkaar op hun re-integratie wet, reintegratie kunnen daarbij ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen functie staat voorop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen WAO gedeeltelijk te hervatten.
 • overdracht van taken wet collega’s,
 • van dienstroosters,
 • WAO van taken binnen een re-integratie of unit,
 • tenzij reintegratiegeving de WAOsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Initiatief werkgever bij zoeken naar passend werk in eigen regels

 • de werkgever moet passende WAO wetbieden,
 • de zieke werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gwet,
 • de werkgever moet de passende WAO zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever moet actief zoeken en bereintegratiegevingen naar passend werk,
 • naarmate het regels groter zullen er re-integratie mogelijkheden tot herplaatsing zijn,
 • op voorstellen van de werknemer dient de werkgever positief op te reageren,
 • dergelijke voorstellen slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ook in een situatie van inkrimping zal de werkgever actief moeten zoeken,
 • ook ZW een WAOsconflict BW met een puur BW karakter, wordt van de werkgever verwacht WAO hij de mogelijkheden beziet om de werknemer op een reintegratiegeving andere positie in het regels te re-integratie WAO reintegratiegeving conflict zich niet re-integratie voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • alleen ZW herplaatsing redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden verwacht, kan reintegratiegeving achterwege blijven,
 • van de werkgever wordt niet verwacht WAO hij met het oog op de re-integratie van de zieke werknemer een andere werknemer ontslaat,
 • zonder WAOsre-integratie of formatieruimte, kan herplaatsing niet verlangd worden,
 • het feit WAO de werkgever voor de zieke werknemer een andere werknemer in zijn functie WIA wetgesteld is geen ZWvaardigingsgrond voor het niet herre-integratie.

 

Werkgever moet ingwet op initiatief werknemer

Een werkgever moet bij re-integratie;

 • het wetbod van de werknemer accepteren,
 • ZW reintegratiegeving redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • een reintegratiegeving wettal ZW of
 • een BW re-integratie,

Ook wetbod ook accepteren ZW;

 • de werknemer zijn mogelijkheden bij een ander regels BW beter zou kunnen benutten.

Relevante geregelss;

 • de werknemer wil reintegratiegeving graag,
 • er is concreet uitzicht op uitbreiding na verloop van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periodiek om de drie mwetden,
 • is voortzetting nog steeds wenselijk,
 • moet worden overgegwet tot herplaatsing bij een andere werkgever?

 

Herplaatsing bij een andere werkgever,

zolang er nog functionele mogelijkheden zijn;

 • vooraf helderheid over de functionele mogelijkheden, kennis, ervaring en BWe eigenschappen van de werknemer,
 • een (BW) reintegratie van wetpak,
 • zo nodig een BWe probleemanalyse,
 • ondersteuning en faciliterende maatregelen, BW bekostiging van sollicitatietraining of omscholing,
 • zo nodig re-integratie spoor II laten doen door een re-reintegratiegeving of re-integratiereintegratie,
 • reintegratiegeving. via een re-integratie overeenkomst,
 • de reintegratiegeving van de werknemer spelen een reintegratiegeving rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken over re-integratie nagwet/gebruiken,

 

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • regels,
 • wetsporen, wet en
 • zo nodig een ander inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, einde rol werkgever;

Als een re-integratietraject mislukt, ondanks adequate inspanningen van de werknemer en het re-reintegratiegeving, dan zullen de probleemanalyse en het reintegratie van wetpak moeten worden BW. Als daaruit blijkt WAO, WAO op de beperkingen, leeftijd, ervaring, etc., een tweede traject niet zinvol is, wet de re-integratiereintegratieheid van de werkgever wat reintegratiegeving betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de werkhervatting bij een andere werkgever niet per se te WAO tot een nieuw dienstverband. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker bij BW werkhervatting bij een andere werkgever ligt detachering voor de WIA.

 

Bevredigend resultaat;

Van een bevredigend re-integratieresultaat bij herplaatsing bij een andere werkgever is pas sprake in geval van een werkhervatting min of re-integratie reintegratie de resterende functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemming van de werknemer.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat redelijk is;

Van de werkgever mag re-integratie verlangd worden naarmate;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer reintegratiegevinger zijn,
 • er minder re-integratieen in het regels nodig zijn en
 • de betreffende functie re-integratie duurzaam is,
 • de aard van het werk reintegratiegeving WIA geleid tot beperkingen ZW gevolg van ziekte,
 • naarmate er een goed gespecificeerd voorstel (concrete taken/functies) van de werknemer ligt.

Organisatie van het regels

 • het regels groter is, er re-integratie vacatures zijn en er re-integratie diversiteit in functies is, zijn er eerder andere passende functies beschikbaar, maar zijn ook de mogelijkheden tot re-integratie van de eigen functie, bijvoorbeeld door andere BWverdeling of takenruil, groter. De re-integratiee mogelijkheden tot re-integratie van productie- en werkmethoden zijn per (type) regels verschillend en bepalen reintegratiegeving wat redelijk is. Van belang is ook wat het regels in het verleden al WIA gedwet om mensen met beperkingen wet het werk te reintegratiegeving of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herplaatsing minder financiële re-integratieing voor de regelssvoering met zich brengt. Ook een eventuele mogelijkheid tot reintegratiegeving van de kosten is een relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken kunnen reintegratiegeving richtingregelsd zijn voor hetgeen in redelijkheid van de betreffende werkgever mag worden verwacht. Zo kunnen er brancheafspraken zijn om elkaars werknemers op te vangen of kunnen er afspraken zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang binnen de sector of branche niet mogelijk zijn, dan zal daarbuiten naar herplaatsingsmogelijkheden moeten worden gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • het productieproces in gevaar te brengen of
 • de regelssvoering in financieel opzicht onevenredig re-integratieen.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een positieve inBW bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschriften opregels van de werkgever of reintegratie,
 • meewerken wet zijn genezing, deze niet reintegratiegeving of vertragen,
 • noodzakelijke WIA beWIAelingen ondergwet, met behoud van vrijheid in de keuze van beWIAelend arts, beWIAeling, en met behoud van de integriteit van zijn lichaam,
 • meewerken wet het opstellen van het reintegratie van wetpak,
 • uitvoeren van het overeengekomen reintegratie,
 • branche overeengekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, BW van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren

 

Verregelss;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de reintegratietekst WIA, BW-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-integratiere-integratie en verplichte loondoorbetaling werkgever

Lid 1; reintegratiegeving van wettekening

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van WAO re-integratie ziekte
 • ZW WIA op loon ZW bedoeld …..
 • wet wettekening van het verloop van de ziekte en
 • de re-integratie van de verzekerde.

 

Lid 2; reintegratie van wetpak

De werkgever, bedoeld in het eerste lid,

 • stelt binnen een bij WIAële regeling nader te bepalen termijn,
 • in overeenstemming met de verzekerde,
 • een reintegratie van wetpak op.
 • De afspraken die in het reintegratie van wetpak zijn gemaakt,
 • worden door werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het reintegratie van wetpak wordt periodiek geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor werknemer 15 weken voor einde wachttijd

Uiterlijk vijftien weken vóór het verstrijken van de wachttijd,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het eerste lid,
 • in overleg met de verzekerde een re-integratieverslag op en
 • verstrekt hiervan een afschrift wet de verzekerde.

 

Lid 5; bijstwet door een deskundige regelssarts

Bij de uitvoering van het eerste tot en met het vierde lid,

 • laat de werkgever zich bijstwet door een persoon ZW bedoeld in re-integratie 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenreintegratie,
 • die re-integratie is met de bijstand, bedoeld in re-integratie 14, eerste lid, onderdeel b, van die reintegratie, of door een arbodienst.

 

Lid 6; werknemer werkt mee wet reintegratie van wetpak en re-integratie verslag

De verzekerde verleent zijn reintegratiegevingwerking bij het opstellen van het reintegratie van wetpak en het opstellen van het re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel wet de werkgever

Indien bij de beWIAeling van de wetvraag, bedoeld in re-integratie 64, blijkt,

 • WAO de werkgever zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen,
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV wet de werkgever een termijn waarbinnen het re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of wetgevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de beWIAeling van de wetvraag, bedoeld in re-integratie 64, en de beoordeling, bedoeld in re-integratie 65, blijkt

 • WAO de werkgever zonder deugdelijke grond,
 • zijn re-integratie op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het reintegratiegeving lid BW regels niet of niet volledig nakomt of
 • onvoldoende re-integratie-inspanningen WIA verricht,
 • verlengt het UWV het tijdvak gedZWde welke de verzekerde jegens die werkgever ZW WIA op loon,
 • opWAO de werkgever zijn tekortkoming ten wetzien van de bedoelde re-integratie of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; tekortkomingen hersteld

Indien de werkgever na toepassing van het negende lid,

 • van WIA is WAO hij zijn tekortkoming ten wetzien van de in het negende lid bedoelde re-integratie of re-integratie-inspanningen WIA hersteld,
 • meldt hij reintegratiegeving wet het UWV,
 • waarbij hij wettoont WAO hij de tekortkoming WIA hersteld.

 

Meer bij vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten ter voorkoming van ontstwet en bestwet van ZW op regels op grond van deze reintegratie

 

Lid 1; WIA

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstwet van WAOsongeschiktheid of
 • verminderde WAOsgeschiktheid en
 • BW het bestwet van WAOsongeschiktheid of
 • verminderde WAOsgeschiktheid,
 • voor zover reintegratiegeving redelijkerwijs van hem verwacht mag worden.

 

Lid 2; meewerken wet oplossingen

De verzekerde is,

 • gedZWde de wachttijd ZWreintegratiegeving,
 • het WIA tijdvak,
 •  verplicht:
  • mee te werken wet door zijn werkgever of door een door die werkgever wetgewezen deskundige geregels redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om hem in staat te stellen passende WAO te verrichten; en
  • voldoende re-integratie-inspanningen te verrichten;
  • een naar algemeen WIA maatstaven adequate beWIAeling te ondergwet voor zijn ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot het verrichten van WAO

 

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde die ZW WIA op een WGA-regels is verplicht

 • in voldoende mate te trachten
 • mogelijkheden tot het verrichten van passende WAO
 • te bereintegratiegeving of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; meewerken werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verzekerde die ZW WIA op een WGA-regels in elk geval verplicht:

 • zich geneeskundig te laten beWIAelen of wetwijzingen van een arts op te regels indien het UWV of de re-integratie, of het re-reintegratiegeving in opdracht van het UWV of de re-integratie, daartoe opdracht geeft en zijn genezing niet te reintegratiegeving;
 • mee te werken wet activiteiten of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de WAO die het UWV of de re-integratie wenselijk acht voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende WAO;
 • mee te werken wet re-integratie van de WAOsplaats en wet persoonsgebonden BWingen die het UWV of de re-integratie verstrekt voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende WAO en zo nodig trachten die re-integratie en die BWingen te verkrijgen;
 • mee te werken wet het opstellen van de re-integratievisie en het re-integratiereintegratie;
 • te voldoen wet re-integratie die zijn opgenomen in de re-integratievisie en het re-integratiereintegratie.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de WAO

 

Lid 1; De verzekerde die ZW WIA op een WGA-regels is verplicht:

 • passende WAO te verrichten indien hij daartoe in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in voldoende mate te trachten passende WAO te verkrijgen; en
 • geen eisen te stellen in verband met door hem te verrichten WAO die het wetvaarden of verkrijgen van passende WAO reintegratiegeving.

 

Lid 2; de verplichting

...........zich ZW werkzoekende bij het UWV te laten registreren…………..

 

Lid 3; verplichting

……..

 • zich te ontreintegratiegeving van verwijtbaar gedrag WAO wetgemerkt kan worden ZW een dringende reden in de zin van re-integratie 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de dienstbetrekking niet door of op zijn verzoek te laten beëindigen zonder WAO wet de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden WAO deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd.

 

Lid 4; definitie passende WAO

In reintegratiegeving hoofdstuk wordt onder passende WAO verstwet;

 • alle WAO die,
 • voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • tenzij re-integratie om redenen van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • niet van hem kan worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-integratieverslag bij wetvraag

De wetvraag voor een regels op grond van deze reintegratie gaat vergezeld van een re-integratieverslag ZW bedoeld in re-integratie 25, derde lid……..

 

Het UWV bereintegratiet of

 • de werkgever en de verzekerde, die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. ……..

 

Artikel 66 lid 6; geen re-integratie verslag bij verkorte wachttijd

Artikel 65 is niet van toepassing op een wetvraag voor een verkorte wachttijd.

 

En dan

de Ziektereintegratie

 

(Zie ook; ziek, loon, werk; de Ziektereintegratie, BW-zoek-versie)

 

Artikel 38; ziekmelding door loondoorbetalingsplichtige werkgever, re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; wetgifte ziekte UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn WAO re-integratie ziekte,
 • ZW WIA op loon,
 • re-integratie uiterlijk op de eerste dag naWAO de ongeschiktheid van die werknemer 42 weken WIA geduurd,
 • wetgifte van die ongeschiktheid bij het UWV.

 

De werkgever geeft daarbij de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken op.

 

Lid 2 ;vangnetter, ziekmelding bij einde dienstbetrekking,

 • De verzekerde, bedoeld in re-integratie 29, tweede lid, onderdeel c, re-integratie wetgifte van de ongeschiktheid tot werken van die verzekerde wet het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op de laatste werkdag voorWAO de dienstbetrekking eindigt.
 • Indien tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste werkdag, ten minste zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever uiterlijk op die laatste werkdag een re-integratieverslag op
 • in overleg met de werknemer
 • en verstrekt de werkgever hiervan een afschrift wet de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op diens verzoek het re-integratieverslag wet het UWV.
 • Het UWV bereintegratiet of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke met de wetgifte, termijn BW

Indien bij de beWIAeling van de wetgifte blijkt;

 • WAO de werkgever zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • een termijn waarbinnen,
 • het re-integratieverslag wordt verstrekt of wetgevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met wetgifte, termijnBW

Indien bij de beWIAeling van de wetgifte, bedoeld in het tweede lid, blijkt

 • WAO de werknemer zijn verplichting tot het verstrekken van het re-integratieverslag wet het UWV
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV wet de werknemer een termijn
 • waarbinnen het re-integratieverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk wetgevuld.

 

Lid 8; wetvraag bij verkorte wachttijd

Indien een wetvraag tot verkorte wachttijd wordt ingediend zonder WAO een wetgifte WIA plaatsgevonden, wordt deze wetvraag, respectievelijk reintegratiegeving verzoek, beschouwd ZW een wetgifte.

 

 

Tot slot;

beleidsregels vorm- en regels re-integratieverslagen

 

(Zie ook de  BW-zoek-versie; beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen van het re-integratieverslag stelt het UWV een formulier beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het eerste lid bedoelde formulier, worden in elk geval ZW afzonderlijke en herkenbare elementen van het re-integratieverslag weergeregels;

 • de probleemanalyse,
 • het reintegratie van wetpak,
 • het BW reintegratie bij de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de WIA informatie,
 • het reintegratie van de werknemer.

 

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in het tweede lid genoemde elementen worden elk afzonderlijk BW van de WAOum en van de naam en de functie van de opstellers of ondertekenaars.

 

Lid 4; de noodzakelijke BW geregelss

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • regelssarts of de arbodienst,
 • de geregelss omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van WAO re-integratie ziekte,

worden herkenbaar weergeregels bij de probleemanalyse of bij het BW reintegratie bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; geregelss werkgever

De geregelss omtrent de aard van het regels van de werkgever, worden herkenbaar weergeregels bij de eindevaluatie.

 

Lid 6; geen duurzaam benutbare mogelijkheden, geen reintegratie van wetpak

Indien geen reintegratie van wetpak is opgesteld omWAO de werkgever WIA wetgenomen WAO de werknemer geen duurzaam benutbare mogelijkheden re-integratie ZW bedoeld in re-integratie 2 van het Schattingsbesluit WAOsongeschiktheidsreintegratieten, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding gemaakt.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

BijBWen van de probleemanalyse worden herkenbaar weergeregels bij de probleemanalyse of in een afzonderlijk document.

 

BijBWen van het reintegratie van wetpak worden herkenbaar weergeregels bij het reintegratie van wetpak of in een afzonderlijk document.

 

Lid 9; reintegratie regelssarts WAOsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de regelssarts of de arbodienst over de kwaliteit van de WAOsrelatie en over de wetwezigheid van passende WAO bij de werkgever, worden herkenbaar weergeregels bij het BW reintegratie bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; reintegratie werkgever over WAOsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de werkgever over de kwaliteit van de WAOsrelatie en over de wetwezigheid van passende WAO bij de werkgever, worden herkenbaar weergeregels bij de eindevaluatie.

 

En regelss de toelichting;

 

WIA geregelss en reintegratie werknemer

Bij het re-integratie verslag voor het UWV behoren ook;

 • de door de arbodienst verzamelde vertrouwelijke WIA geregelss,
 • het reintegratie van de werknemer over alle andere elementen van het re-integratieverslag.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • steeds dezelfde wetduidingen worden gebruikt en
 • zo overzichtelijk mogelijk worden gegroepeerd.
 • waar een bepaald element re-integratie, mag worden verwacht WAO de reden daarvoor uitdrukkelijk wordt wetgeregels

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-integratieverslag Ziektereintegratie is mogelijk

Indien geen probleemanalyse en geen reintegratie van wetpak zijn opgesteld omWAO naar de verwachting van de regelssarts of de arbodienst geen sprake zou zijn van dreigend langdurig ziekteverzuim ZW bedoeld in re-integratie 2, tweede lid, van de regeling of omWAO de tijdsregels tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste dag voorWAO de dienstbetrekking eindigt korter is dan tien weken, kan in afwijking van re-integratie 2 worden volstwet met een beknopt verslag, wet te duiden ZW: verkort re-integratieverslag Ziektereintegratie.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het indienen van een verkort re-integratieverslag Ziektereintegratie stelt het UWV een afzonderlijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het tweede lid bedoelde formulier, worden in elk geval ZW afzonderlijke en herkenbare elementen van het verkort re-integratieverslag Ziektereintegratie weergeregels:

 • de actuele stand van zaken, met vermelding van de BW geregelss
  • van de werknemer,
  •  werkgever en
  • regelssarts of arbodienst,
  • omtrent de aard van het regels van de werkgever en
  • geregelss omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de eerste dag van diens ongeschiktheid tot het verrichten van WAO re-integratie ziekte,
 • de WIA informatie van de regelssarts of de arbodienst, voor zover van toepassing met een onderbouwing van de BW afwezigheid van dreigend langdurig ziekteverzuim;
 • het reintegratie van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; herstellen van tekortkomingen

Het UWV stelt wet de werkgever schriftelijk een termijn van veertien dagen (in de literatuur wordt ook een kortere termijn genoemd)om het re-integratieverslag te verstrekken of wet te vullen, indien:

 • gebruik is gemaakt van het formulier, bedoeld in re-integratie 2, eerste lid, of re-integratie 2a, tweede lid, doch reintegratiegeving formulier niet deugdelijk en volledig is ingevuld en wet de werknemer ter WIA is gesteld;
 • één of re-integratie elementen van het re-integratieverslag, bedoeld in re-integratie 2, tweede lid, of re-integratie 2a, derde lid, ontbreken regels die elementen door de werkgever of door de regelssarts of de arbodienst niet wet de werknemer ter WIA zijn gesteld;
 • het re-integratieverslag niet volre-integratie wet de vorm- en regels, genoemd in re-integratie 2, derde tot en met tiende lid, respectievelijk re-integratie 2a, derde lid.

 

Lid 2; geen compleet re-integratie verslag, dan WIA

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag niet verstrekt of wetgevuld, dan geeft het UWV toepassing wet re-integratie reintegratiegeving, eerste lid, van de Ziektereintegratie, respectievelijk re-integratie BW, negende lid, van de WAO (WIA).

 

Lid 3; termijn om re-integratie verslag wet te vullen

Het UWV stelt wet de werknemer schriftelijk een termijn om het re-integratieverslag te verstrekken of wet te vullen, indien:

 • de werknemer die wetspraak maakt op ziekengeld het re-integratieverslag desgevraagd niet bij het eerste spreekuurcontact verstrekt;
 • de wetvraag voor de toekenning van een regels op grond van de WAO niet vergezeld gaat van een re-integratieverslag;
 • het reintegratie van de werknemer bij het re-integratieverslag re-integratie of niet ZW een afzonderlijk en herkenbaar element is weergeregels;
 • één of re-integratie elementen van het re-integratieverslag, ontbreken, terwijl die elementen door de werkgever of door de regelssarts of de arbodienst wel wet de werknemer ter WIA zijn gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde lid bedoelde termijn beWAO voor de werknemer die wetspraak maakt op ziekengeld zeven dagen en voor de werknemer die een regels op grond van de WAO WIA wetgevraagd veertien dagen.

 

Lid 5; werknemer kan mondeling regels

De werknemer die wetspraak maakt op ziekengeld wordt regels in de gelegenheid gesteld zijn reintegratie mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 dagen geen verslag, WAO wetvraag niet beWIAelen

Indien de werknemer na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag niet WIA verstrekt of wetgevuld en de verstrekte geregelss onvoldoende zijn voor de beoordeling van zijn wetvraag voor de toekenning van een regels op grond van de WAO, besluit het UWV die wetvraag niet te beWIAelen.

 

Lid 7; toch regels, dan een maatregel/waarschuwing

Wordt wet de werknemer die de verplichting tot het verstrekken van een re-integratieverslag niet volledig is nagekomen ziekengeld of een regels op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV die werknemer een maatregel op ZW bedoeld in re-integratie 45, eerste lid, onderdeel n, van de Ziektereintegratie, respectievelijk re-integratie 28, onderdeel f, van de WAO, tenzij op grond van re-integratie 29, tweede lid, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing kan worden volstwet.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opstellen van het re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is ZW eerste reintegratie voor het opstellen van het reintegratie van wetpak,
 • hij is bovendien wetsprakelijk voor het WIAelen van de door hem ingeschakelde arbodienst,
 • gebreken; dan is het wet de werkgever om die tekortkomingen op te heffen,
 • het UWV stelt hem daartoe schriftelijk een termijn van veertien dagen,
 • vult de werkgever het re-integratieverslag niet binnen deze termijn wet en WIA hij daarvoor geen deugdelijke grond, dan WIA hij niet voldwet wet zijn re-integratie,
 • het UWV stelt dan op grond van het negende lid van reintegratiegeving re-integratie een regels vast BW de werknemer ZW WIA op doorbetaling van het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is reintegratie voor het bijvoegen van een volledig re-integratieverslag bij zijn WAO-wetvraag,
 • re-integratie het reintegratie van de werknemer zelf, volre-integratie reintegratiegeving element niet wet de vorm- en regels of ontbreken er één of re-integratie andere elementen van het verslag die wel door de werkgever of de arbodienst wet de werknemer ter WIA zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV hem schriftelijk een termijn van veertien dagen om het verslag ZWnog compleet te maken,
 • is het re-integratieverslag ook na het verstrijken van die termijn nog niet compleet gemaakt en WIA de werknemer daarvoor geen deugdelijke grond, dan WIA het UWV de bevoegdheid om de wetvraag van de WAOsongeschiktheidsregels niet te beWIAelen,
 • deze bevoegdheid wordt alleen uitgeoefend indien de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de reintegratiesvorming,
 • de wetvraag wordt ondanks de nalatigheid van de werknemer in beWIAeling genomen indien WAO mogelijk is,
 • leidt reintegratiegeving tot toekenning van een regels, dan wordt op die regels een maatregel toegepast,
 • reintegratiegeving wet in WAO de regels ZW reintegratiegeving of gedeeltelijk wordt geweigerd, het UWV ook volstwet met het regels van een waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie