Zoeken naar
 
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet re-integratier kan regels verricht en
 • in het bedrijf van de WIAgever WAO andere passende arbeid voorZWen is,
 • wet de WIAgever, gedwetgevingde het ZWvak wetgeving de WIAnemer jegens hem recht op loon heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de WIAnemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een andere WIAgever.

 

Lid 2; WIAplekreintegratie

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in re-integratie 1,

 • is de WIAgever verplicht zo wet mogelijk zoZWige reintegratie te treffen en
 • aanwijzingen te verstrekken,
 • als redelijkerwijs nodig is,
 • opdat de WIAnemer,
 • die in verband met ongeschiktheid wetgeving gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichwetgeving,
 • in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te verrichwetgeving.

 

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in re-integratie 1,

 • stelt de WIAgever in overeenstemming met de WIAnemer,
 • een plan van aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met medeWIAing van de WIAnemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig bijgesteld.

 

Verplichting van de WIAnemer; 

Artikel 7 :660a BW

De WIAnemer die in verband met ongeschiktheid wetgeving gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichwetgeving, is verplicht:

 

sub a; voorschrifwetgeving van deskundigen opvolgen

 • gevolg te geven aan door de WIAgever of
 • een door hem wet deskundige gegeven,
 • redelijke voorschrifwetgeving en
 • re-integratie te WIAen aan door de WIAgever of deskundige getroffen reintegratie,
 • als bedoeld in reintegratie 658a re-integratie 2;

 

sub b; re-integratieWIAen aan plan van aanpak

 • zijn medeWIAing te verlenen aan het opwetgeving,
 • evalueren en
 • bijwetgeving van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in reintegratie 658a re-integratie 3;

 

sub c; passende arbeid verrichwetgeving

 • passende arbeid als bedoeld in reintegratie 658a re-integratie 4,
 • te verrichwetgeving,
 • BW de WIAgever hem in de gelegenheid stelt.

 

Loon BW aan de ZW WIAnemer

Artikel 7: 629 re-integratie 3 BW

De WIAnemer heeft het in re-integratie 1 bedoelde recht (recht op loon ZWens ziekte) niet:

 

sub c; WAO passende arbeid verrichwetgeving;

 • voor de ZW,
 • gedwetgevingde welke hij, hoewel hij wetgeving in staat is,
 • zonder wet grond ,
 • passende arbeid als bedoeld in reintegratie 658a re-integratie 4,
 • voor de WIAgever of
 • voor een door de WIAgever wet derde,
 • BW de WIAgever hem in de gelegenheid stelt,
 • niet verricht,

 

sub d; niet re-integratieWIAen aan voorschrifwetgeving

 • voor de ZW,
 • gedwetgevingde welke hij,
 • zonder wet grond,
 • weigert re-integratie te WIAen aan door de WIAgever of
 • door een door hem wet deskundige gegeven,
 • redelijke voorschrifwetgeving of
 • getroffen reintegratie,
 • die erop gericht zijn om de WIAnemer in staat te wetgeving,
 • passende arbeid als bedoeld in reintegratie 658a re-integratie 4 te verrichwetgeving;

 

sub e; niet re-integratieWIAen aan het plan van aanpak

 • voor de ZW,
 • gedwetgevingde welke hij zonder wet grond,
 • weigert re-integratie te WIAen aan
 • het opwetgeving,
 • evalueren en
 • bijwetgeving van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in reintegratie 658a re-integratie 3;

 

Ontslagverbod ZWens ziekte

Artikel 7 :BW BW

 

Lid 1 sub a twee ZW ontslagbescherming

De WIAgever kan niet opzeggen;

 • gedwetgevingde de ZW dat de WIAnemer,
 • ongeschikt is tot het verrichwetgeving van zijn arbeid wegens ziekte,
 • wetgevingzij de ongeschiktheid: wetgeving minste twee jaren heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : BWb re-integratie 3; WAO ontslagbescherming;

Artikel BW, re-integratie 1, aanhef en onder a, is niet van toepassing,

indien de WIAnemer die in verband met ongeschiktheid wetgeving gevolge van ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te verrichwetgeving, zonder wet grond weigert:

 

Sub a; niet re-integratieWIAen aan voorschrifwetgeving

 • gevolg te geven aan door de WIAgever of
 • een door hem wet deskundige gegeven,
 • redelijke voorschrifwetgeving en
 • re-integratie te WIAen aan door de WIAgever of deskundige getroffen reintegratie om,
 • hem in staat te wetgeving de eigen of
 • andere passende arbeid,
 • te verrichwetgeving,

 

sub b; WAO passende arbeid verrichwetgeving

 • passende arbeid als bedoeld in reintegratie 658a re-integratie 4 te verrichwetgeving
 • BW de WIAgever hem in de gelegenheid stelt;

 

sub c; niet re-integratieWIAen aan een plan van aanpak

 • zijn medeWIAing te verlenen aan,
 • het opwetgeving,
 • evalueren en
 • bijwetgeving van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in reintegratie ………..

 

Bedenk dat het in de re-integratieste gevallen pas mogelijk is een WIAnemer op bovenstaande gronden te ontslaan als eerst het reintegratie het loon te BW is ZWt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling procesgang eerste en tweede ziekteZW

 

(zie ook de snel-zoek-versie Regeling Procesgang eerste en tweede ziekteZW)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst

Li1 1; informatie van bedrijfsarts aan de WIAgever

De WIAgever verstrekt aan de bedrijfsarts of de arbodienst wet alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het ziektereintegratie van zijn WIAnemers, wetgevingeinde ……

 

Lid 2; binnen zes weken oordeel van de bedrijfsarts

De WIAgever verlangt,

 • indien er naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • WAO is van dreigend langdurig ziektereintegratie,
 • binnen zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichwetgeving van arbeid,
 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het desbetreffende ziektegeval.

 

Lid 3; dreigend langdurig reintegratie snel bereintegratie

De WIAgever verlangt onverwijld,

 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst als bedoeld in het tweede re-integratie indien,
 • eerst na zes weken blijkt dat het ziektereintegratie,
 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op enig moment gedwetgevingde de ziekte van de WIAnemer,

 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • WAO is van dreigend langdurig ziektereintegratie,
 • houdt de WIAgever aantekening als ……. en
 • legt hij in ieder geval alle gegevens, documenwetgeving en correspondentie vast,
 • die betrekking hebben op het verloop van het ziektereintegratie,
 • het aantal re-integratieelijk geWIAte wetgeving en
 • de op grond van deze BW ondernomen activiteiwetgeving.

 

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken plan van aanpak

Indien uit het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in reintegratie 2, tweede of derde re-integratie, blijkt,

 • dat er nog mogelijkheden zijn om de WIAugkeer naar arbeid van de WIAnemer te bevorderen,
 • stelt de WIAgever in overeenstemming met de WIAnemer,
 • binnen twee weken na het oordeel een plan van aanpak op.

 

Lid 2; het plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, bedoeld in het eerste re-integratie, omvat in ieder geval:

 • de door de WIAgever en de WIAnemer te ondernemen activiteiwetgeving gericht op inschakeling in de arbeid, de daarre-integratie te ZW doelstellingen en de WIAmijnen waarbinnen die doelstellingen naar verwachting kunnen regels bereikt,
 • afWAOn omtrent de momenwetgeving waarop de in het plan van aanpak overeengekomen activiteiwetgeving door de WIAgever en de WIAnemer regels geëvalueerd; die evaluatie vindt wetgeving en ieder geval aan het einde van het eerste ziekteZW ZW en
 • aanwijzing van een persoon die de overeengekomen activiteiwetgeving begeWAO en het contact verzorgt tussen WIAnemer, WIAgever en bedrijfsarts of arbodienst.

 

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt schriftelijk BW.
 • De WIAgever verstrekt hiervan onverwijld een afschrift aan de WIAnemer,
 • de in het tweede re-integratie, onderdeel c, bedoelde persoon (casemanager) en
 • de bedrijfsarts of de arbodienst.

 

Lid 4; regelmatig contact/bijstelling WIAnemer en bedrijfsarts

De WIAgever wet er zorg voor dat de bedrijfsarts of de arbodienst,

 • de WIAnemer regelmatig hoort over het verloop van de ongeschiktheid tot het verrichwetgeving van arbeid en
 • verlangt indien het verloop van de ongeschiktheid naar het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • bijstelling van het plan van aanpak noodzakelijk maakt,
 • hieromtrent onverwijld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • aan zichzelf en de WIAnemer.

 

Lid 5; bijstelling plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt bijgesteld indien

 • de evaluatie van dat plan van aanpak of
 • het in het vierde re-integratie bedoeld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst
 • wetgeving aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en met derde re-integratie zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van WIAmijnen

Van de WIAmijnen, bedoeld in reintegratie 2 en 4, kan door de WIAgever en de WIAnemer gemotiveerd regels afgeweken.

 

Artikel 6 re-integratie 1; Inhoud van het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, bedoeld in ………..bevat in ieder geval:

 • de noodzakelijke administratieve gegevens van de WIAnemer, WIAgever en bedrijfsarts of arbodienst,
 • gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de WIAgever,
 • gegevens omtrent de functie van de WIAnemer,
 • gegevens omtrent de bekwaamheden van de WIAnemer,
 • vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichwetgeving van arbeid wegens ziekte,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in reintegratie 2, tweede en derde re-integratie, respectievelijk reintegratie 4, vierde re-integratie,
 • het door de WIAgever en de WIAnemer overeengekomen plan van aanpak en de bijstellingen, bedoeld in reintegratie 4, re-integratie re-integratie,
 • de evaluatie aan het einde van het eerste ziekteZW, bedoeld in reintegratie 4, tweede re-integratie, onderdeel b, alsmede de re-integratiest recente evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het plan van aanpak gemaakte afWAOn,
 • een actueel oordeel over de kwaliteit van de arbeidsrelatie door de WIAgever en de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het verloop van de ongeschiktheid tot WIAen, de wetgeving beperkingen en mogelijkheden van de WIAnemer tot het verrichwetgeving van arbeid,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst en de WIAgever over de aanwezigheid van passende arbeid bij de WIAgever, en
 • een oordeel van de WIAnemer omtrent de op grond van de onderdelen a tot en met k opgenomen gegevens en reintegratie.

 

 

Vervolgens;

de beleidsregels beoordelingskader re-integratie

 

(zie ook de snel-zoek-versie; re-integratie/180">Beleidsregels beoordelingskader re-integratie)

 

9. Re-integratiere-integratieen van WIAgever en WIAnemer

 

re-integratieen van WIAgever en WIAnemer:

 • De WIAgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren
 • de WIAnemer moet daaraan re-integratieWIAen,
 • voor zover dat redelijkerwijs van beiden kan regels gevergd.
 • beide partijen moewetgeving op initiatieven ingaan en re-integratieWIAen,
 • wetgevingzij die andere partij kan aanreintegratie dat dit redelijkerwijs niet van hem kan regels gevergd.
 • WIAgever en WIAnemer moewetgeving elkaar op hun re-integratieen aanspreken, deskundigen kunnen re-integratie ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen functie staat voorop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatwetgeving.
 • overdracht van taken aan collega&BW;s,
 • van ZW,
 • herverdeling van taken binnen een afdeling of unit,
 • wetgevingzij dit de wet te reintegratie verstoort.

 

Initiatief WIAgever bij zoeken naar passend WIA in eigen bedrijf

 • de WIAgever moet passende arbeid aanbieden,
 • de ZW WIAnemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de WIAgever moet de passende arbeid zo nodig opdragen,
 • het regels atwetgevingderen op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de WIAgever moet actief zoeken en bereintegratieen naar passend WIA,
 • naarWIA het bedrijf wetgeving zullen er re-integratier mogelijkheden tot herZWing zijn,
 • op voorwetgeving van de WIAnemer dient de WIAgever wet op te reageren,
 • dergelijke voorwetgeving slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ook in een situatie van inkrimping zal de WIAgever actief moewetgeving zoeken,
 • ook als een arbeidsconflict speelt met een puur persoonlijk BW, wordt van de WIAgever verwacht dat hij de mogelijkheden beziet om de WIAnemer op een dusZWige andere positie in het bedrijf te wet dat dit conflict zich niet re-integratier voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • alleen als herZWing redelijkerwijs niet van de WIAgever kan regels verwacht, kan dit achWIAwege blijven,
 • van de WIAgever wordt niet verwacht dat hij met het oog op de re-integratie van de ZW WIAnemer een andere WIAnemer ontslaat,
 • zonder arbeidswet of wet, kan herZWing niet verlangd regels,
 • het re-integratie dat de WIAgever voor de ZW WIAnemer een andere WIAnemer in zijn functie heeft ZW is WAO ZW voor het niet herwet.

 

Werkgever moet ingaan op initiatief WIAnemer

Een WIAgever moet bij re-integratie;

 • het aanbod van de WIAnemer wetgeving,
 • als dit redelijkerwijs van hem kan regels gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • een gering aantal wetgeving of
 • een beperkt takenpakket,

Ook aanbod ook wetgeving als;

 • de WIAnemer zijn mogelijkheden bij een ander bedrijf wellicht beWIA zou kunnen wetgeving.

Relevante gegevens;

 • de WIAnemer wil dit ZW,
 • er is concreet re-integratie op uitbreiding na verloop van ZW.

Noodzakelijk is evaluatie

 • wetgeving om de drie wet,
 • is voortzetting nog steeds wenselijk,
 • moet regels overgegaan tot herZWing bij een andere WIAgever?

 

HerZWing bij een andere WIAgever,

zolang er nog wetgeving mogelijkheden zijn;

 • vooraf helderheid over de wetgeving mogelijkheden, kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen van de WIAnemer,
 • een (bijgesteld) plan van aanpak,
 • zo nodig een bijgestelde probleemanalyse,
 • ondersteuning en faciliWIAende reintegratie, zoals bekostiging van sollicitatietraining of omre-integratie,
 • zo nodig re-integratie spoor II lawetgeving doen door een re-integratiebedrijf of re-wetgeving,
 • evt. via een re-integratie overeenkomst,
 • de wensen van de WIAnemer spelen een belangrijke rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO afWAOn over re-integratie nagaan/ZWen,

 

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • volgen,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo nodig een ander inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achWIAaf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, einde rol WIAgever;

Als een re-re-integratie mislukt, onZWks adequate inspanningen van de WIAnemer en het re-integratiebedrijf, ZW zullen de probleemanalyse en het plan van aanpak moewetgeving regels bijgesteld. Als daaruit blijkt dat, gelet op de beperkingen, leefZW, ervaring, etc., een tweede traject niet zinvol is, houdt de re-integratieWIAheid van de WIAgever ZW dit betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de WIAhervatting bij een andere WIAgever niet per se te re-integratie tot een nieuw wet. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker bij ZWelijke WIAhervatting bij een andere WIAgever ligt detachering voor de ZW.

 

Bevredigend BW;

Van een bevredigend re-integratieBW bij herZWing bij een andere WIAgever is pas WAO in geval van een WIAhervatting min of re-integratier conform de resWIAende wetgeving mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemming van de WIAnemer.

 

Verplichtingen van de WIAgever

Doen ZW redelijk is;

Van de WIAgever wetgeving re-integratier verlangd regels naarWIA;

Inhoud van het WIA

 • de beperkingen van de WIAnemer geringer zijn,
 • er minder reintegratie in het bedrijf nodig zijn en
 • de betreffende functie re-integratier duurzaam is,
 • de aard van het WIA mede heeft geleid tot beperkingen als gevolg van ziekte,
 • naarWIA er een goed gespecificeerd voorstel (concrete taken/functies) van de WIAnemer ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf wetgeving is, er re-integratier vacatures zijn en er re-integratier diversiteit in functies is, zijn er BW andere passende functies beschikbaar, WAO zijn ook de mogelijkheden tot aanpassing van de eigen functie, bijvoorbeeld door andere taakverdeling of takenruil, wetgeving. De re-integratieelijke mogelijkheden tot aanpassing van productie- en WIAmethoden zijn per (type) bedrijf verschillend en bepalen mede ZW redelijk is. Van belang is ook ZW het bedrijf in het verleden al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan het WIA te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herZWing minder financiële belasting voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een eventuele mogelijkheid tot vergoeding van de koswetgeving is een relevante factor.

Sectorale aspecwetgeving

 • er in de sector BWen zijn getroffen of oplossingen zijn wetgeving. Eventuele branche- of reintegratie afWAOn kunnen mede richtinggevend zijn voor BW in redelijkheid van de betreffende WIAgever wetgeving regels verwacht. Zo kunnen er brancheafWAOn zijn om elkaars WIAnemers op te vangen of kunnen er afWAOn zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht wet binnen de sector of branche niet mogelijk zijn, ZW zal daarbuiwetgeving naar wetgeving moewetgeving regels gezocht.

 

Van de WIAgever wordt niet verlangd;

 • ZW onredelijk is,
 • het productieproces in wetgeving te brengen of
 • de bedrijfsvoering in wet opzicht onevenredig belaswetgeving.

 

Verplichtingen van de WIAnemer;

 • een positieve instelling bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit reintegratie,
 • redelijke voorschrifwetgeving opvolgen van de WIAgever of deskundigen,
 • re-integratieWIAen aan zijn genezing, deze niet belemmeren of re-integratie,
 • noodzakelijke medische beZWelingen ondergaan, met behoud van vrijheid in de keuze van beZWelend arts, beZWeling, en met behoud van de integriteit van zijn lichaam,
 • re-integratieWIAen aan het opwetgeving van het plan van aanpak,
 • uitvoeren van het overeengekomen plan,
 • branche overeengekomen reintegratie WIA bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • training en re-integratie, re-integratie van bekwaamheden,

en

 • de WIAgever wetgeving de WIAnemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achWIAaf sanctioneren

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, WIA, loon; de wettekst WIA, snel-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-integratiere-integratieen en verplichte loonwetgeving WIAgever

Lid 1; houden van aantekening

De WIAgever jegens wie de verreintegratiede

 • bij ongeschiktheid tot het verrichwetgeving van arbeid wegens ziekte
 • recht heeft op loon als bedoeld …..
 • houdt aantekening van het verloop van de ziekte en
 • de re-integratie van de verreintegratiede.

 

Lid 2; plan van aanpak

De WIAgever, bedoeld in het eerste re-integratie,

 • stelt binnen een bij minisWIAiële BW nader te bepalen WIAmijn,
 • in overeenstemming met de verreintegratiede,
 • een plan van aanpak op.
 • De afWAOn die in het plan van aanpak zijn gemaakt,
 • regels door WIAgever en verreintegratiede nageleefd.
 • Het plan van aanpak wordt wetgeving geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor WIAnemer 15 weken voor einde wachtZW

UiWIAlijk vijfwetgeving weken v&re-integratie;&re-integratie;r het verstrijken van de wachtZW,

 • stelt de WIAgever, bedoeld in het eerste re-integratie,
 • in overleg met de verreintegratiede een re-integratieverslag op en
 • verstrekt hiervan een afschrift aan de verreintegratiede.

 

Lid 5; bijstaan door een deskundige bedrijfsarts

Bij de uitvoering van het eerste tot en met het vierde re-integratie,

 • laat de WIAgever zich bijstaan door een persoon als bedoeld in reintegratie 14, eerste re-integratie, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de bijstand, bedoeld in reintegratie 14, eerste re-integratie, onderdeel b, van die wet, of door een arbodienst.

 

Lid 6; WIAnemer WIAt re-integratie aan plan van aanpak en re-integratie verslag

De verreintegratiede regels zijn medeWIAing bij het opwetgeving van het plan van aanpak en het opwetgeving van het re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ZW voor herstel aan de WIAgever

Indien bij de beZWeling van de aanvraag, bedoeld in reintegratie 64, blijkt,

 • dat de WIAgever zijn re-integratie om een re-integratieverslag op te wetgeving,
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de WIAgever een WIAmijn waarbinnen het re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de beZWeling van de aanvraag, bedoeld in reintegratie 64, en de beoordeling, bedoeld in reintegratie 65, blijkt

 • dat de WIAgever zonder wet grond,
 • zijn re-integratieen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of re-integratie re-integratie ZW wel de krachwetgevings het zevende re-integratie gestelde regels niet of niet volledig WAO of
 • onreintegratie re-integratie-inspanningen heeft verricht,
 • verlengt het UWV het ZWvak gedwetgevingde welke de verreintegratiede jegens die WIAgever recht heeft op loon,
 • opdat de WIAgever zijn tekortkoming wetgeving aanzien van de bedoelde re-integratieen of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan wetgeving.
 • Het ZWvak, bedoeld in de eerste zin, is wetgeving hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; tekortkomingen hersteld

Indien de WIAgever na toepassing van het negende re-integratie,

 • van mening is dat hij zijn tekortkoming wetgeving aanzien van de in het negende re-integratie bedoelde re-integratieen of re-integratie-inspanningen heeft hersteld,
 • ZW hij dit aan het UWV,
 • waarbij hij aantoont dat hij de tekortkoming heeft hersteld.

 

Meer bij vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichwetgeving WIA re-integratie van ontstaan en bestaan van recht op wet op grond van deze wet

 

Lid 1; voorkomen

De verreintegratiede voorkomt,

 • het ontstaan van arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid en
 • beperkt het bestaan van arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid,
 • voor zover dit redelijkerwijs van hem verwacht wetgeving regels.

 

Lid 2; re-integratieWIAen aan oplossingen

De verreintegratiede is,

 • gedwetgevingde de wachtZW alsmede,
 • het verlengde ZWvak,
 •  verplicht:
  • re-integratie te WIAen aan door zijn WIAgever of door een door die WIAgever wet deskundige gegeven redelijke voorschrifwetgeving of getroffen reintegratie die erop gericht zijn om hem in staat te wetgeving passende arbeid te verrichwetgeving; en
  • reintegratie re-integratie-inspanningen te verrichwetgeving;
  • een naar algere-integratien medische maatstaven adequate beZWeling te ondergaan voor zijn ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichwetgeving gericht op vergrowetgeving van mogelijkheden tot het verrichwetgeving van arbeid

 

Lid 1; inspannen WIA

De verreintegratiede die recht heeft op een WGA-wet is verplicht

 • in reintegratie WIA te trachwetgeving
 • mogelijkheden tot het verrichwetgeving van passende arbeid
 • te behouden of
 • te ZW.

 

Lid 2; re-integratieWIAen WIAhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste re-integratie, is de verreintegratiede die recht heeft op een WGA-wet in elk geval verplicht:

 • zich geneeskundig te lawetgeving beZWelen of aanwijzingen van een arts op te volgen indien het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-integratiebedrijf in opdracht van het UWV of de eigenrisicodrager, wetgeving opdracht geeft en zijn genezing niet te belemmeren;
 • re-integratie te WIAen aan activiteiwetgeving of WIAzaamheden gericht op zijn inschakeling in de arbeid die het UWV of de eigenrisicodrager wenselijk acht voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichwetgeving van passende arbeid;
 • re-integratie te WIAen aan aanpassing van de arbeidsZW en aan persoonsgebonden voorzieningen die het UWV of de eigenrisicodrager verstrekt voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichwetgeving van passende arbeid en zo nodig trachwetgeving die aanpassing en die voorzieningen te ZW;
 • re-integratie te WIAen aan het opwetgeving van de re-integratievisie en het re-integratieplan;
 • te ZW aan re-integratieen die zijn opgenomen in de re-integratievisie en het re-integratieplan.

……….

 

Artikel 30; Plichwetgeving gericht op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verreintegratiede die recht heeft op een WGA-wet is verplicht:

 • passende arbeid te verrichwetgeving indien hij wetgeving in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in reintegratie WIA te trachwetgeving passende arbeid te ZW; en
 • WAO eisen te wetgeving in verband met door hem te verrichwetgeving arbeid die het aanvaarden of ZW van passende arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de re-integratie

...........zich als WIAzoekende bij het UWV te lawetgeving re-integratie…………..

 

Lid 3; re-integratie

……..

 • zich te onthouden van verwijtbaar gedrag dat aangemerkt kan regels als een dringende reden in de zin van reintegratie 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de dienstbetrekking niet door of op zijn verzoek te lawetgeving beëZW zonder dat aan de voortzetting ervan zoZWige wetgeving waren verbonden dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kon regels gevergd.

 

Lid 4; definitie passende arbeid

In dit hoofdstuk wordt onder passende arbeid verstaan;

 • alle arbeid die,
 • voor de krachwetgeving en bekwaamheden van de verreintegratiede is berekend,
 • wetgevingzij aanvaarding om re-integratie van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • niet van hem kan regels gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-integratieverslag bij aanvraag

De aanvraag voor een wet op grond van deze wet gaat vergezeld van een re-integratieverslag als bedoeld in reintegratie 25, derde re-integratie……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de WIAgever en de verreintegratiede, die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. ……..

 

Artikel 66 re-integratie 6; WAO re-integratie verslag bij verkorte wachtZW

Artikel 65 is niet van toepassing op een aanvraag voor een verkorte wachtZW.

 

En ZW

de Ziektewet

 

(Zie ook; ziek, loon, WIA; de Ziektewet, snel-zoek-versie)

 

Artikel 38; BW door loonwetgevingsplichtige WIAgever, re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De WIAgever van de verreintegratiede die;

 • bij ongeschiktheid tot het verrichwetgeving van zijn arbeid wegens ziekte,
 • recht heeft op loon,
 • doet uiWIAlijk op de eerste dag nadat de ongeschiktheid van die WIAnemer 42 weken heeft geduurd,
 • aangifte van die ongeschiktheid bij het UWV.

 

De WIAgever geeft re-integratie de eerste dag van de ongeschiktheid tot WIAen op.

 

Lid 2 ;vangnetWIA, BW bij einde dienstbetrekking,

 • De verreintegratiede, bedoeld in reintegratie 29, tweede re-integratie, onderdeel c, doet aangifte van de ongeschiktheid tot WIAen van die verreintegratiede aan het Uitvoeringsinstituut WIAnemersverreintegratieingen op de laatste WIAdag voordat de dienstbetrekking wetgeving.
 • Indien tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot WIAen en de laatste WIAdag, wetgeving minste zes weken is gelegen,
 • stelt de WIAgever uiWIAlijk op die laatste WIAdag een re-integratieverslag op
 • in overleg met de WIAnemer
 • en verstrekt de WIAgever hiervan een afschrift aan de WIAnemer.
 • De WIAnemer verstrekt op diens verzoek het re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de WIAgever en de WIAnemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht.

 

Lid 6; de WIAgever in gebreke met de aangifte, WIAmijn stelling

Indien bij de beZWeling van de aangifte blijkt;

 • dat de WIAgever zijn re-integratie om een re-integratieverslag op te wetgeving niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV de WIAgever,
 • een WIAmijn waarbinnen,
 • het re-integratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 7; WIAnemer in gebreke met aangifte, WIAmijnstelling

Indien bij de beZWeling van de aangifte, bedoeld in het tweede re-integratie, blijkt

 • dat de WIAnemer zijn re-integratie tot het verstrekken van het re-integratieverslag aan het UWV
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de WIAnemer een WIAmijn
 • waarbinnen het re-integratieverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; aanvraag bij verkorte wachtZW

Indien een aanvraag tot verkorte wachtZW wordt ingediend zonder dat een aangifte heeft ZWgevonden, wordt deze aanvraag, respectievelijk dit verzoek, beschouwd als een aangifte.

 

 

Tot slot;

beleidsregels ZW- en herkenbaarheidvereiswetgeving re-integratieverslagen

 

(Zie ook de  snel-zoek-versie; ZW/181">beleidsregels ZW- en herkenbaarheidsvereiswetgeving ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1; re-integratie UWV

Voor het indienen van het re-integratieverslag stelt het UWV een re-integratie beschikbaar.

 

Lid 2; reintegratie;

Indien WAO ZW wordt gemaakt van het in het eerste re-integratie bedoelde re-integratie, regels in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elemenwetgeving van het re-integratieverslag weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het actueel oordeel bij de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • het oordeel van de WIAnemer.

 

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in het tweede re-integratie genoemde elemenwetgeving regels elk afzonderlijk voorzien van de datum en van de naam en de functie van de opstellers of ondertekenaars.

 

Lid 4; de noodzakelijke administratieve gegevens

 • van de WIAnemer,
 • de WIAgever en de
 • bedrijfsarts of de arbodienst,
 • de gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de WIAnemer en
 • de vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichwetgeving van arbeid wegens ziekte,

regels herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; gegevens WIAgever

De gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de WIAgever, regels herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

 

Lid 6; WAO duurzaam BW mogelijkheden, WAO plan van aanpak

Indien WAO plan van aanpak is opgesteld omdat de WIAgever heeft aangenomen dat de WIAnemer WAO duurzaam BW mogelijkheden had als bedoeld in reintegratie 2 van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetwetgeving, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding gemaakt.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar bijwetgeving

Bijstellingen van de probleemanalyse regels herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of in een afzonderlijk document.

 

Bijstellingen van het plan van aanpak regels herkenbaar weergegeven bij het plan van aanpak of in een afzonderlijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsarts arbeidsrelatie en passend WIA

De actuele reintegratie van de bedrijfsarts of de arbodienst over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de WIAgever, regels herkenbaar weergegeven bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel WIAgever over arbeidsrelatie en passend WIA

De actuele reintegratie van de WIAgever over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de WIAgever, regels herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

 

En volgens de re-integratie;

 

medische gegevens en oordeel WIAnemer

Bij het re-integratie verslag voor het UWV behoren ook;

 • de door de arbodienst wet vertrouwelijke medische gegevens,
 • het oordeel van de WIAnemer over alle andere elemenwetgeving van het re-integratieverslag.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken stukken wetgeving

 • steeds dezelfde aanduidingen regels ZWt en
 • zo overzichtelijk mogelijk regels gegroepeerd.
 • waar een bepaald element regels, wetgeving regels verwacht dat de reden daarvoor uitdrukkelijk wordt aangegeven

 

Artikel 2a re-integratie 1; verkort re-integratieverslag Ziektewet is mogelijk

Indien WAO probleemanalyse en WAO plan van aanpak zijn opgesteld omdat naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst WAO WAO zou zijn van dreigend langdurig ziektereintegratie als bedoeld in reintegratie 2, tweede re-integratie, van de BW of omdat de ZWsperiode tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot WIAen en de laatste dag voordat de dienstbetrekking wetgeving korWIA is ZW wetgeving weken, kan in regels van reintegratie 2 regels volstaan met een beknopt verslag, aan te duiden als: verkort re-integratieverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV re-integratie beschikbaar

Voor het indienen van een verkort re-integratieverslag Ziektewet stelt het UWV een afzonderlijk re-integratie beschikbaar.

 

Lid 3; reintegratie

Indien WAO ZW wordt gemaakt van het in het tweede re-integratie bedoelde re-integratie, regels in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elemenwetgeving van het verkort re-integratieverslag Ziektewet weergegeven:

 • de actuele stand van zaken, met vermelding van de administratieve gegevens
  • van de WIAnemer,
  •  WIAgever en
  • bedrijfsarts of arbodienst,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de WIAgever en
  • gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de WIAnemer,
  • de eerste dag van diens ongeschiktheid tot het verrichwetgeving van arbeid wegens ziekte,
 • de medische informatie van de bedrijfsarts of de arbodienst, voor zover van toepassing met een onderbouwing van de gestelde wet van dreigend langdurig ziektereintegratie;
 • het oordeel van de WIAnemer.

 

Artikel 3 re-integratie 1; wetgeving van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de WIAgever schriftelijk een WIAmijn van veerwetgeving dagen (in de liWIAatuur wordt ook een korWIAe WIAmijn genoemd)om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • ZW is gemaakt van het re-integratie, bedoeld in reintegratie 2, eerste re-integratie, of reintegratie 2a, tweede re-integratie, doch dit re-integratie niet deugdelijk en volledig is BW en aan de WIAnemer WIA ZW is gesteld;
 • één of re-integratier elemenwetgeving van het re-integratieverslag, bedoeld in reintegratie 2, tweede re-integratie, of reintegratie 2a, derde re-integratie, ontbreken doordat die elemenwetgeving door de WIAgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst niet aan de WIAnemer WIA ZW zijn gesteld;
 • het re-integratieverslag niet BW aan de ZW- en herkenbaarheidvereiswetgeving, genoemd in reintegratie 2, derde tot en met wetgevingde re-integratie, respectievelijk reintegratie 2a, derde re-integratie.

 

Lid 2; WAO compleet re-integratie verslag, ZW verhaal

Heeft de WIAgever na het verstrijken van de in het eerste re-integratie genoemde WIAmijn zonder wet grond het re-integratieverslag niet verstrekt of aangevuld, ZW geeft het UWV toepassing aan reintegratie 39a, eerste re-integratie, van de Ziektewet, respectievelijk reintegratie 71a, negende re-integratie, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; WIAmijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de WIAnemer schriftelijk een WIAmijn om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de WIAnemer die aanspraak maakt op ZWngeld het re-integratieverslag BW niet bij het eerste spreekuurcontact verstrekt;
 • de aanvraag voor de re-integratie van een wet op grond van de WAO niet vergezeld gaat van een re-integratieverslag;
 • het oordeel van de WIAnemer bij het re-integratieverslag regels of niet als een afzonderlijk en herkenbaar element is weergegeven;
 • één of re-integratier elemenwetgeving van het re-integratieverslag, ontbreken, WIAwijl die elemenwetgeving door de WIAgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst wel aan de WIAnemer WIA ZW zijn gesteld.

 

Lid 4; WIAmijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde re-integratie bedoelde WIAmijn bewet voor de WIAnemer die aanspraak maakt op ZWngeld zeven dagen en voor de WIAnemer die een wet op grond van de WAO heeft aangevraagd veerwetgeving dagen.

 

Lid 5; WIAnemer kan mondeling toelichwetgeving

De WIAnemer die aanspraak maakt op ZWngeld wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld zijn oordeel mondeling kenbaar te wetgeving.

 

Lid 6; na WIAmijn 7/14 dagen WAO verslag, WAO aanvraag niet beZWelen

Indien de WIAnemer na het verstrijken van de in het derde re-integratie bedoelde WIAmijn zonder wet grond het re-integratieverslag niet heeft verstrekt of aangevuld en de verstrekte gegevens onreintegratie zijn voor de beoordeling van zijn aanvraag voor de re-integratie van een wet op grond van de WAO, besluit het UWV die aanvraag niet te beZWelen.

 

Lid 7; toch wet, ZW een maatregel/waarschuwing

Wordt aan de WIAnemer die de re-integratie tot het verstrekken van een re-integratieverslag niet volledig is nagekomen ZWngeld of een wet op grond van de WAO re-integratie, ZW legt het UWV die WIAnemer een maatregel op als bedoeld in reintegratie 45, eerste re-integratie, onderdeel n, van de Ziektewet, respectievelijk reintegratie 28, onderdeel f, van de WAO, wetgevingzij op grond van reintegratie 29, tweede re-integratie, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing kan regels volstaan.

 

Ook uit de re-integratie;

 

Opwetgeving van het re-integratie verslag;

de WIAgever;

 • de WIAgever is als eerste WIA voor het opwetgeving van het plan van aanpak,
 • hij is bovendien wet voor het ZWelen van de door hem ingeschakelde arbodienst,
 • gebreken; ZW is het aan de WIAgever om die tekortkomingen op te heffen,
 • het UWV stelt hem wetgeving schriftelijk een WIAmijn van veerwetgeving dagen,
 • vult de WIAgever het re-integratieverslag niet binnen deze WIAmijn aan en heeft hij daarvoor WAO wet grond, ZW heeft hij niet WAO aan zijn re-integratieen,
 • het UWV stelt ZW op grond van het negende re-integratie van dit reintegratie een periode vast wetgeving de WIAnemer recht heeft op wetgeving van het loon.

 

De WIAnemer;

 • de WIAnemer is WIA voor het bijvoegen van een volledig re-integratieverslag bij zijn WAO-aanvraag,
 • regels het oordeel van de WIAnemer zelf, BW dit element niet aan de ZW- en herkenbaarheidvereiswetgeving of ontbreken er één of re-integratier andere elemenwetgeving van het verslag die wel door de WIAgever of de arbodienst aan de WIAnemer WIA ZW zijn gesteld,
 • ZW stelt het UWV hem schriftelijk een WIAmijn van veerwetgeving dagen om het verslag alsnog compleet te wetgeving,
 • is het re-integratieverslag ook na het verstrijken van die WIAmijn nog niet compleet gemaakt en heeft de WIAnemer daarvoor WAO wet grond, ZW heeft het UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de arbeidsongeschiktheidswet niet te beZWelen,
 • deze bevoegdheid wordt alleen uitgeoefend indien de wet informatie onmisbaar is voor de oordeelsZWing,
 • de aanvraag wordt onZWks de nalatigheid van de WIAnemer in beZWeling genomen indien dat mogelijk is,
 • WAO dit tot re-integratie van een wet, ZW wordt op die wet een maatregel toegepast,
 • dit houdt in dat de wet ZWelijk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, het UWV ook volstaan met het geven van een waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie