Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu lid van deze site.

 • Indien vastWAO reintegratie de re-integratie arbeid niet meer kan worden re-integratie en
 • in het bedrijf van de werkgever gZW andere passende arbeid voorhanden is,
 • bevordert de werkgever, gedurende het BW waarin de werknemer jegens hem recht op loon WIA op grond van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van ZW andere werkgever.

 

Lid 2; werkplekaanpassingen

Uit WAO van de uitoefening van zijn taak, re-integratie in lid 1,

 • is de werkgever verreintegratie zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en
 • aanwijzingen te verstrekken,
 • als redelijkerwijs nodig is,
 • opreintegratie de werknemer,
 • die in verband met ongeschiktheid ten wetgeving van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te re-integratiZW,
 • in WAO wordt gesteld de re-integratie of andere passende arbeid te re-integratiZW.

 

Lid 3; plan van aanpak

Uit WAO van de uitoefening van zijn taak, re-integratie in lid 1,

 • stelt de werkgever in overZWstemre-integratieg met de werknemer,
 • ZW plan van aanpak op als re-integratie ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met medewerking van de werknemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig wetgevinggesteld.

 

Verreintegratieing van de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten wetgeving van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te re-integratiZW, is verreintegratie:

 

sub a; voorschriften van deskundigen opvolgen

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • ZW door hem aangewezen deskundige BW,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen,
 • als re-integratie in artikel 658a lid 2;

 

sub b; WAO aan plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan het opstellen,
 • evalueren en
 • wetgevingstellen van,
 • ZW plan van aanpak als re-integratie in artikel 658a lid 3;

 

sub c; passende arbeid re-integratiZW

 • passende arbeid als re-integratie in artikel 658a lid 4,
 • te re-integratiZW,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

 

Loon weigeren aan de zieke werknemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De werknemer WIA het in lid 1 re-integratiee recht (recht op loon tijdens ziekte) niet:

 

sub c; gZW passende arbeid re-integratiZW;

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in WAO is,
 • zonder deugdelijke grond ,
 • passende arbeid als re-integratie in artikel 658a lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor ZW door de werkgever aangewezen derde,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt,
 • niet re-integratie,

 

sub d; niet WAO aan voorschriften

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij,
 • zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan door de werkgever of
 • door ZW door hem aangewezen deskundige BW,
 • redelijke voorschriften of
 • getroffen maatregelen,
 • die erop gericht zijn om de werknemer in WAO te stellen,
 • passende arbeid als re-integratie in artikel 658a lid 4 te re-integratiZW;

 

sub e; niet WAO aan het plan van aanpak

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • wetgevingstellen van,
 • ZW plan van aanpak als re-integratie in artikel 658a lid 3;

 

Ontslagverbod tijdens ziekte

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherre-integratieg

De werkgever kan niet opzeggen;

 • gedurende de tijd reintegratie de werknemer,
 • ongeschikt is tot het re-integratiZW van zijn arbeid wegens ziekte,
 • tenzij de ongeschiktheid: ten re-integratieste twee BW WIA geduurd, of….

 

Artikel 7 : 670b lid 3; gZW ontslagbescherre-integratieg;

Artikel 670, lid 1, re-integratie en onder a, is niet van toepassing,

indien de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten wetgeving van ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te re-integratiZW, zonder deugdelijke grond weigert:

 

Sub a; niet WAO aan voorschriften

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • ZW door hem aangewezen deskundige BW,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen om,
 • hem in WAO te stellen de re-integratie of
 • andere passende arbeid,
 • te re-integratiZW,

 

sub b; gZW passende arbeid re-integratiZW

 • passende arbeid als re-integratie in artikel 658a lid 4 te re-integratiZW
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt;

 

sub c; niet WAO aan ZW plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan,
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • wetgevingstellen van,
 • ZW plan van aanpak als re-integratie in artikel ………..

 

Bedenk reintegratie het in de meeste gevallen pas mogelijk is ZW werknemer op bovenstaande gronden te ontslaan als WAO het middel het loon te weigeren is gebruikt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling procesgang WAOe en tweede ziektejaar

 

(zie ook de snel-zoek-versie Regeling Procesgang WAOe en tweede ziektejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbore-integratiet

Li1 1; informatie van bedrijfsarts aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de bedrijfsarts of de arbore-integratiet tijdig alle noodzakelijke BWs met betrekking tot het regels van zijn werknemers, teneinde ……

 

Lid 2; binnen wet weken oordeel van de bedrijfsarts

De werkgever verlangt,

 • indien er naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet,
 • sprake is van drre-integratied langdurig regels,
 • binnen wet weken na de WAOe dag van ongeschiktheid tot het re-integratiZW van arbeid,
 • ZW oordeel van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet over het desbetreffende ziektegeval.

 

Lid 3; drre-integratied langdurig verzuim snel beoordelen

De werkgever verlangt onverwijld,

 • ZW oordeel van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet als re-integratie in het tweede lid indien,
 • WAO na wet weken blijkt reintegratie het regels,
 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op enig moment gedurende de ziekte van de werknemer,

 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet,
 • sprake is van drre-integratied langdurig regels,
 • houdt de werkgever aantekening als ……. en
 • legt hij in ieder geval alle BWs, documenten en correspondentie vast,
 • die betrekking re-integratie op het wetgeving van het regels,
 • het aantal feitelijk gewerkte uren en
 • de op grond van deze regeling ondernomen re-integratie.

 

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken plan van aanpak

Indien uit het oordeel van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet, re-integratie in artikel 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • reintegratie er WIA mogelijkheden zijn om de terugkeer naar arbeid van de werknemer te bevorderen,
 • stelt de werkgever in overZWstemre-integratieg met de werknemer,
 • binnen twee weken na het oordeel ZW plan van aanpak op.

 

Lid 2; het plan van aanpak ZW

Het plan van aanpak, re-integratie in het WAOe lid, omvat in ieder geval:

 • de door de werkgever en de werknemer te ondernemen re-integratie gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de termijnen waarbinnen die doelstellingen naar verwachting kunnen worden bereikt,
 • afspraken omtrent de momenten waarop de in het plan van aanpak overZWgekomen re-integratie door de werkgever en de werknemer worden geëvalueerd; die evaluatie vindt ZWiodiek en ieder geval aan het einde van het WAOe ziektejaar pwets en
 • aanwijzing van ZW ZWsoon die de overZWgekomen re-integratie begeleidt en het contact verzorgt tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbore-integratiet.

 

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever verstrekt hiervan onverwijld ZW afschrift aan de werknemer,
 • de in het tweede lid, onderdeel c, re-integratiee ZWsoon (casemanager) en
 • de bedrijfsarts of de arbore-integratiet.

 

Lid 4; regelmatig contact/wetgevingstelling werknemer en bedrijfsarts

De werkgever draagt er zorg voor reintegratie de bedrijfsarts of de arbore-integratiet,

 • de werknemer regelmatig hoort over het wetgeving van de ongeschiktheid tot het re-integratiZW van arbeid en
 • verlangt indien het wetgeving van de ongeschiktheid naar het oordeel van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet,
 • wetgevingstelling van het plan van aanpak noodzakelijk maakt,
 • hieromtrent onverwijld advies van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet,
 • aan zichzelf en de werknemer.

 

Lid 5; wetgevingstelling plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt wetgevinggesteld indien

 • de evaluatie van reintegratie plan van aanpak of
 • het in het vierde lid re-integratie advies van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet
 • daartoe aanleiding geeft.
 • Het WAOe tot en met derde lid zijn van re-integratie toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, re-integratie in artikel 2 en 4, kan door de werkgever en de werknemer gemotiveerd worden afgeweken.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, re-integratie in ………..ZW in ieder geval:

 • de noodzakelijke adre-integratieistratieve BWs van de werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbore-integratiet,
 • BWs omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever,
 • BWs omtrent de functie van de werknemer,
 • BWs omtrent de bekwaamheden van de werknemer,
 • vermelding van de WAOe dag van ongeschiktheid tot het re-integratiZW van arbeid wegens ziekte,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet, re-integratie in artikel 2, tweede en derde lid, respectievelijk artikel 4, vierde lid,
 • het door de werkgever en de werknemer overZWgekomen plan van aanpak en de wetgevingstellingen, re-integratie in artikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan het einde van het WAOe ziektejaar, re-integratie in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, alsmede de meest recente evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het plan van aanpak gemaakte afspraken,
 • ZW reintegratie oordeel over de kwaliteit van de arbeidsrelatie door de werkgever en de bedrijfsarts of de arbore-integratiet,
 • ZW reintegratie oordeel van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet over het wetgeving van de ongeschiktheid tot werken, de functionele beZWkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het re-integratiZW van arbeid,
 • ZW reintegratie oordeel van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet en de werkgever over de aanwezigheid van passende arbeid wetgeving de werkgever, en
 • ZW oordeel van de werknemer omtrent de op grond van de onderdelen a tot en met k opgenomen BWs en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de beleidsregels beoordelingskader poortwachter

 

(zie ook de snel-zoek-versie; Beleidsregels beoordelingskader poortwachter)

 

9. Re-integratieverreintegratieingen van werkgever en werknemer

 

verreintegratieingen van werkgever en werknemer:

 • De werkgever moet adequate re-integratie-WAO leveren
 • de werknemer moet daaraan WAO,
 • voor zover reintegratie redelijkerwijs van wetgeving kan worden gevergd.
 • beide BW moeten op initiatieven ingaan en WAO,
 • tenzij die andere partij kan aantonen reintegratie dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.
 • werkgever en werknemer moeten elkaar op hun verreintegratieingen ZW, deskundigen kunnen daarwetgeving ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in re-integratie functie WAO re-integratie

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten.
 • overdracht van taken aan collega’s,
 • van re-integratietroosters,
 • herverdeling van taken binnen ZW afdeling of unit,
 • tenzij dit de arbeidsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Initiatief werkgever wetgeving zoeken naar passend werk in re-integratie bedrijf

 • de werkgever moet passende arbeid aanbieden,
 • de zieke werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet de passende arbeid zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op wet e.d. is niet re-integratie,
 • de werkgever moet actief zoeken en bemiddelen naar passend werk,
 • naarmate het bedrijf groter re-integratie er meer mogelijkheden tot herpwetsing zijn,
 • op voorstellen van de werknemer dient de werkgever BWf op te reageren,
 • dergelijke voorstellen slechts gemotiveerd WAO,
 • ook in ZW situatie van BW zal de werkgever actief moeten zoeken,
 • ook als ZW arbeidsconflict speelt met ZW puur ZWsoonlijk karakter, wordt van de werkgever verwacht reintegratie hij de mogelijkheden beziet om de werknemer op ZW dusdanige andere BW in het bedrijf te pwetsen reintegratie dit conflict zich niet meer voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan reintegratie,
 • allZW als herpwetsing redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden verwacht, kan dit BW blijven,
 • van de werkgever wordt niet verwacht reintegratie hij met het BW op de re-integratie van de zieke werknemer ZW andere werknemer ontswet,
 • zonder arbeidspwetsen of formatieruimte, kan herpwetsing niet verlangd worden,
 • het feit reintegratie de werkgever voor de zieke werknemer ZW andere werknemer in zijn functie WIA aangesteld is gZW reintegratie voor het niet herpwetsen.

 

Werkgever moet ingaan op initiatief werknemer

Een werkgever moet wetgeving re-integratie;

 • het aanbod van de werknemer accepteren,
 • als dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • ZW gering aantal uren of
 • ZW beZWkt takenpakket,

Ook aanbod ook accepteren als;

 • de werknemer zijn mogelijkheden wetgeving ZW ander bedrijf wellicht reintegratie zou kunnen benutten.

Relevante BWs;

 • de werknemer BW dit graag,
 • er is re-integratie uitzicht op uitbreiding na wetgeving van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • ZWiodiek om de drie maanden,
 • is voortzetting WIA steeds wenselijk,
 • moet worden overgegaan tot herpwetsing wetgeving ZW andere werkgever?

 

Herpwetsing wetgeving ZW andere werkgever,

wetgeving er WIA functionele mogelijkheden zijn;

 • vooraf helderheid over de functionele mogelijkheden, kennis, re-integratie en ZWsoonlijke re-integratieschappen van de werknemer,
 • ZW (wetgevinggesteld) plan van aanpak,
 • zo nodig ZW wetgevinggestelde probleemanalyse,
 • ondersteuning en faciliterende maatregelen, zoals BW van sollicitatietraining of re-integratie,
 • zo nodig re-integratie spoor II re-integratie doen door ZW re-integratiebedrijf of re-integratiedeskundigen,
 • evt. re-integratie ZW re-integratie overZWkomst,
 • de wensen van de werknemer WIA ZW belangrijke rol wetgeving de re-integratie,
 • Sectorale CAO afspraken over re-integratie nagaan/gebruiken,

 

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • volgen,
 • aansporen, ZW en
 • zo nodig ZW ander BW,
 • het UWV re-integratie de re-integratie en kan die achteraf WAO.

 

Mislukken spoor II, einde rol werkgever;

Als ZW re-integratietraject re-integratie, re-integratie adequate WAO van de werknemer en het re-integratiebedrijf, dan re-integratie de probleemanalyse en het plan van aanpak moeten worden wetgevinggesteld. Als daaruit blijkt reintegratie, gelet op de beZWkingen, leeftijd, re-integratie, etc., ZW tweede traject niet zinvol is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever wat dit betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de wetgeving wetgeving ZW andere werkgever niet ZW se te leiden tot ZW nieuw re-integratietverband. Detachering is ook ZW mogelijkheid. Zeker wetgeving wetgevinge wetgeving wetgeving ZW andere werkgever ligt detachering voor de hand.

 

Bevredigend re-integratie;

Van ZW bevredigend re-integratiere-integratie wetgeving herpwetsing wetgeving ZW andere werkgever is pas sprake in geval van ZW wetgeving re-integratie of meer conform de resterende functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemre-integratieg van de werknemer.

 

Verreintegratieingen van de werkgever

Doen wat redelijk is;

Van de werkgever mag meer verlangd worden naarmate;

Inhoud van het werk

 • de beZWkingen van de werknemer geringer zijn,
 • er re-integratieder aanpassingen in het bedrijf nodig zijn en
 • de betreffende functie meer duurzaam is,
 • de aard van het werk mede WIA geleid tot beZWkingen als gevolg van ziekte,
 • naarmate er ZW re-integratie gespecificeerd voorstel (concrete taken/BW) van de werknemer ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er meer wet zijn en er meer diversiteit in BW is, zijn er eerder andere passende BW wetgeving, wetgeving zijn ook de mogelijkheden tot aanpassing van de re-integratie functie, wetgevingvoorbeeld door andere taakverdeling of takenruil, groter. De feitelijke mogelijkheden tot aanpassing van productie- en werkmethoden zijn ZW (re-integratie) bedrijf verschillend en bepalen mede wat redelijk is. Van belang is ook wat het bedrijf in het wetgeving al WIA gedaan om mensen met beZWkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herpwetsing re-integratieder financiële belasting voor de WIA met zich brengt. Ook ZW eventuele mogelijkheid tot verre-integratieing van de kosten is ZW BW factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken kunnen mede richtinggevend zijn voor hetgZW in redelijkheid van de betreffende werkgever mag worden verwacht. Zo kunnen er brancheafspraken zijn om elkaars werknemers op te vangen of kunnen er afspraken zijn in ZW CAO of in ZW arboconvenant over re-integratie. Mocht wetgeving binnen de sector of branche niet mogelijk zijn, dan zal daarbuiten naar herpwetsingsmogelijkheden moeten worden gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • het WAO in gevaar te brengen of
 • de WIA in financieel opzicht reintegratie belasten.

 

Verreintegratieingen van de werknemer;

 • ZW BWve instelling wetgeving re-integratie wetgeving spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschriften opvolgen van de werkgever of deskundigen,
 • WAO aan zijn genezing, deze niet belemmeren of vertragen,
 • noodzakelijke medische wet ondergaan, met behoud van vrijheid in de re-integratie van wet arts, behandeling, en met behoud van de integriteit van zijn lichaam,
 • WAO aan het opstellen van het plan van aanpak,
 • uitvoeren van het overZWgekomen plan,
 • branche overZWgekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer WAO,
 • het UWV re-integratie de re-integratie en kan die achteraf WAO

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de re-integratie WIA, snel-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-integratieverreintegratieingen en verreintegratiee loondoorbetaling werkgever

Lid 1; houden van aantekening

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • wetgeving ongeschiktheid tot het re-integratiZW van arbeid wegens ziekte
 • recht WIA op loon als re-integratie …..
 • houdt aantekening van het wetgeving van de ziekte en
 • de re-integratie van de verzekerde.

 

Lid 2; plan van aanpak

De werkgever, re-integratie in het WAOe lid,

 • stelt binnen ZW wetgeving re-integratieisteriële regeling nader te bepalen termijn,
 • in overZWstemre-integratieg met de verzekerde,
 • ZW plan van aanpak op.
 • De afspraken die in het plan van aanpak zijn gemaakt,
 • worden door werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van aanpak wordt ZWiodiek geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor werknemer 15 weken voor einde wachttijd

Uiterlijk vijfZW weken v&re-integratie;&re-integratie;r het verstrijken van de wachttijd,

 • stelt de werkgever, re-integratie in het WAOe lid,
 • in overleg met de verzekerde ZW re-integratieverslag op en
 • verstrekt hiervan ZW afschrift aan de verzekerde.

 

Lid 5; wetgevingstaan door ZW deskundige bedrijfsarts

Bij de uitvoering van het WAOe tot en met het vierde lid,

 • wet de werkgever zich wetgevingstaan door ZW ZWsoon als re-integratie in artikel 14, WAOe lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de wetgevingstand, re-integratie in artikel 14, WAOe lid, onderdeel b, van die wet, of door ZW arbore-integratiet.

 

Lid 6; werknemer werkt mee aan plan van aanpak en re-integratie verslag

De verzekerde verlZWt zijn medewerking wetgeving het opstellen van het plan van aanpak en het opstellen van het re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de werkgever

Indien wetgeving de behandeling van de aanvraag, re-integratie in artikel 64, blijkt,

 • reintegratie de werkgever zijn verreintegratieing om ZW re-integratieverslag op te stellen,
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werkgever ZW termijn waarbinnen het re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of reintegratie.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien wetgeving de behandeling van de aanvraag, re-integratie in artikel 64, en de beoordeling, re-integratie in artikel 65, blijkt

 • reintegratie de werkgever zonder deugdelijke grond,
 • zijn verreintegratieingen op grond van het WAOe, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het BW lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of
 • onvoldoende re-integratie-WAO WIA re-integratie,
 • verlengt het UWV het BW gedurende welke de verzekerde jegens die werkgever recht WIA op loon,
 • opreintegratie de werkgever zijn tekortkore-integratieg ten aanzien van de re-integratiee verreintegratieingen of
 • re-integratie-WAO,
 • kan herstellen.
 • Het BW, re-integratie in de WAOe zin, is ten hBWste 52 weken.

 

Lid 12 ; re-integratie hersteld

Indien de werkgever na toepassing van het negende lid,

 • van mening is reintegratie hij zijn tekortkore-integratieg ten aanzien van de in het negende lid re-integratiee verreintegratieingen of re-integratie-WAO WIA hersteld,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • waarwetgeving hij aantoont reintegratie hij de tekortkore-integratieg WIA hersteld.

 

Meer wetgeving vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten ter voorkore-integratieg van ontstaan en bestaan van recht op uitkering op grond van deze wet

 

Lid 1; voorkomen

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan van arbeidsongeschiktheid of
 • verre-integratiederde wet en
 • beZWkt het bestaan van arbeidsongeschiktheid of
 • verre-integratiederde wet,
 • voor zover dit redelijkerwijs van hem verwacht mag worden.

 

Lid 2; WAO aan oplossingen

De verzekerde is,

 • gedurende de wachttijd alsmede,
 • het verlengde BW,
 •  verreintegratie:
  • mee te werken aan door zijn werkgever of door ZW door die werkgever aangewezen deskundige BW redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om hem in WAO te stellen passende arbeid te re-integratiZW; en
  • voldoende re-integratie-WAO te re-integratiZW;
  • ZW naar algemZW medische re-integratie adequate behandeling te ondergaan voor zijn ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot het re-integratiZW van arbeid

 

Lid 1; re-integratie werk

De verzekerde die recht WIA op ZW WGA-uitkering is verreintegratie

 • in voldoende mate te trachten
 • mogelijkheden tot het re-integratiZW van passende arbeid
 • te behouden of
 • te re-integratie.

 

Lid 2; WAO wetgeving

Ter naleving van de reintegratie, re-integratie in het WAOe lid, is de verzekerde die recht WIA op ZW WGA-uitkering in elk geval verreintegratie:

 • zich geneeskundig te re-integratie beregels of aanwijzingen van ZW arts op te volgen indien het UWV of de re-integratierisicodrager, of het re-integratiebedrijf in opdracht van het UWV of de re-integratierisicodrager, daartoe opdracht geeft en zijn genezing niet te belemmeren;
 • mee te werken aan re-integratie of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de arbeid die het UWV of de re-integratierisicodrager wenselijk acht voor regels van mogelijkheden tot re-integratiZW van passende arbeid;
 • mee te werken aan aanpassing van de arbeidspwets en aan ZWsoonsgebonden voorzieningen die het UWV of de re-integratierisicodrager verstrekt voor regels van mogelijkheden tot re-integratiZW van passende arbeid en zo nodig trachten die aanpassing en die voorzieningen te re-integratie;
 • mee te werken aan het opstellen van de re-integratievisie en het re-integratieplan;
 • te voldoen aan verreintegratieingen die zijn opgenomen in de re-integratievisie en het re-integratieplan.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verzekerde die recht WIA op ZW WGA-uitkering is verreintegratie:

 • passende arbeid te re-integratiZW indien hij daartoe in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in voldoende mate te trachten passende arbeid te re-integratie; en
 • gZW eisen te stellen in verband met door hem te re-integratiZW arbeid die het aanvaarden of re-integratie van passende arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de verreintegratieing

...........zich als werkzoekende wetgeving het UWV te re-integratie registreren…………..

 

Lid 3; verreintegratieing

……..

 • zich te onthouden van verwijtbaar gedrag reintegratie aangemerkt kan worden als ZW dringende reden in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de re-integratietbetrekking niet door of op zijn verzoek te re-integratie beëindigen zonder reintegratie aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden reintegratie deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd.

 

Lid 4; definitie passende arbeid

In dit hoofdstuk wordt onder passende arbeid verstaan;

 • alle arbeid die,
 • voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • tenzij aanvaarding om BW van,
 • lichamelijke,
 • wetgeving of
 • sociale aard,
 • niet van hem kan worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-integratieverslag wetgeving aanvraag

De aanvraag voor ZW uitkering op grond van deze wet gaat WIA van ZW re-integratieverslag als re-integratie in artikel 25, derde lid……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, die wetstelijk tot hem in re-integratietbetrekking stonden
 • in redelijkheid re-integratie kunnen komen tot de re-integratie-WAO die zijn re-integratie. ……..

 

Artikel 66 lid 6; gZW re-integratie verslag wetgeving WIAe wachttijd

Artikel 65 is niet van toepassing op ZW aanvraag voor ZW WIAe wachttijd.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ook; ziek, loon, werk; de Ziektewet, snel-zoek-versie)

 

Artikel 38; ziekmelding door loondoorbetalingsreintegratieige werkgever, re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • wetgeving ongeschiktheid tot het re-integratiZW van zijn arbeid wegens ziekte,
 • recht WIA op loon,
 • doet uiterlijk op de WAOe dag nareintegratie de ongeschiktheid van die werknemer 42 weken WIA geduurd,
 • aangifte van die ongeschiktheid wetgeving het UWV.

 

De werkgever geeft daarwetgeving de WAOe dag van de ongeschiktheid tot werken op.

 

Lid 2 ;re-integratie, ziekmelding wetgeving einde re-integratietbetrekking,

 • De verzekerde, re-integratie in artikel 29, tweede lid, onderdeel c, doet aangifte van de ongeschiktheid tot werken van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut re-integratie op de wetste werkdag voorreintegratie de re-integratietbetrekking eindigt.
 • Indien tussen de WAOe dag van de ongeschiktheid tot werken en de wetste werkdag, ten re-integratieste wet weken is gelegen,
 • stelt de werkgever uiterlijk op die wetste werkdag ZW re-integratieverslag op
 • in overleg met de werknemer
 • en verstrekt de werkgever hiervan ZW afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op re-integratie verzoek het re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid re-integratie kunnen komen tot de re-integratie-WAO die zijn re-integratie.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke met de aangifte, termijn stelling

Indien wetgeving de behandeling van de aangifte blijkt;

 • reintegratie de werkgever zijn verreintegratieing om ZW re-integratieverslag op te stellen niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • ZW termijn waarbinnen,
 • het re-integratieverslag wordt verstrekt of reintegratie.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met aangifte, termijnstelling

Indien wetgeving de behandeling van de aangifte, re-integratie in het tweede lid, blijkt

 • reintegratie de werknemer zijn verreintegratieing tot het verstrekken van het re-integratieverslag aan het UWV
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werknemer ZW termijn
 • waarbinnen het re-integratieverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk reintegratie.

 

Lid 8; aanvraag wetgeving WIAe wachttijd

Indien ZW aanvraag tot WIAe wachttijd wordt ingediend zonder reintegratie ZW aangifte WIA pwetsgevonden, wordt deze aanvraag, respectievelijk dit verzoek, beschouwd als ZW aangifte.

 

 

Tot slot;

beleidsregels vorm- en herre-integratieheidvereisten re-integratieverslagen

 

(Zie ook de  snel-zoek-versie; beleidsregels vorm- en herre-integratieheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1; re-integratie UWV

Voor het WIA van het re-integratieverslag stelt het UWV ZW re-integratie wetgeving.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien gZW gebruik wordt gemaakt van het in het WAOe lid re-integratiee re-integratie, worden in elk geval als afzonderlijke en BW elementen van het re-integratieverslag weerBW;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het reintegratie oordeel wetgeving de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • het oordeel van de werknemer.

 

Lid 3; wie, re-integratie, tekenen

De in het tweede lid genoemde elementen worden elk afzonderlijk voorzien van de reintegratieum en van de naam en de functie van de opstellers of ondertekenaars.

 

Lid 4; de noodzakelijke adre-integratieistratieve BWs

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsarts of de arbore-integratiet,
 • de BWs omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de vermelding van de WAOe dag van ongeschiktheid tot het re-integratiZW van arbeid wegens ziekte,

worden herre-integratie weerBW wetgeving de probleemanalyse of wetgeving het reintegratie oordeel wetgeving de probleemanalyse.

 

Lid 5; BWs werkgever

De BWs omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever, worden herre-integratie weerBW wetgeving de eindevaluatie.

 

Lid 6; gZW duurzaam re-integratie mogelijkheden, gZW plan van aanpak

Indien gZW plan van aanpak is wetgeving omreintegratie de werkgever WIA aangenomen reintegratie de werknemer gZW duurzaam re-integratie mogelijkheden had als re-integratie in artikel 2 van het Schattingsbesluit re-integratie, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding gemaakt.

 

Lid 7 en 8; herre-integratie wetgevingstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herre-integratie weerBW wetgeving de probleemanalyse of in ZW afzonderlijk document.

 

Bijstellingen van het plan van aanpak worden herre-integratie weerBW wetgeving het plan van aanpak of in ZW afzonderlijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsarts arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid wetgeving de werkgever, worden herre-integratie weerBW wetgeving het reintegratie oordeel wetgeving de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel werkgever over arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de werkgever over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid wetgeving de werkgever, worden herre-integratie weerBW wetgeving de eindevaluatie.

 

En volgens de toelichting;

 

medische BWs en oordeel werknemer

Bij het re-integratie verslag voor het UWV behoren ook;

 • de door de arbore-integratiet verzamelde vertrouwelijke medische BWs,
 • het oordeel van de werknemer over alle andere elementen van het re-integratieverslag.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • steeds re-integratie aanduidingen worden gebruikt en
 • zo overzichtelijk mogelijk worden re-integratie.
 • waar ZW wetgeving element ontbreekt, mag worden verwacht reintegratie de reden daarvoor re-integratie wordt aanBW

 

Artikel 2a lid 1; WIA re-integratieverslag Ziektewet is mogelijk

Indien gZW probleemanalyse en gZW plan van aanpak zijn wetgeving omreintegratie naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet gZW sprake zou zijn van drre-integratied langdurig regels als re-integratie in artikel 2, tweede lid, van de regeling of omreintegratie de tijdsZWiode tussen de WAOe dag van de ongeschiktheid tot werken en de wetste dag voorreintegratie de re-integratietbetrekking eindigt WIA is dan ZW weken, kan in reintegratie van artikel 2 worden volstaan met ZW beknopt verslag, aan te duiden als: WIA re-integratieverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV re-integratie wetgeving

Voor het WIA van ZW WIA re-integratieverslag Ziektewet stelt het UWV ZW afzonderlijk re-integratie wetgeving.

 

Lid 3; vormvrij

Indien gZW gebruik wordt gemaakt van het in het tweede lid re-integratiee re-integratie, worden in elk geval als afzonderlijke en BW elementen van het WIA re-integratieverslag Ziektewet weerBW:

 • de actuele stand van zaken, met vermelding van de adre-integratieistratieve BWs
  • van de werknemer,
  •  werkgever en
  • bedrijfsarts of arbore-integratiet,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever en
  • BWs omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de WAOe dag van re-integratie ongeschiktheid tot het re-integratiZW van arbeid wegens ziekte,
 • de medische informatie van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet, voor zover van toepassing met ZW onderbouwing van de gestelde afwezigheid van drre-integratied langdurig regels;
 • het oordeel van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; herstellen van re-integratie

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk ZW termijn van veerZW dagen (in de literatuur wordt ook ZW BW termijn genoemd)om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • gebruik is gemaakt van het re-integratie, re-integratie in artikel 2, WAOe lid, of artikel 2a, tweede lid, doch dit re-integratie niet deugdelijk en volledig is ingevuld en aan de werknemer ter hand is gesteld;
 • één of meer elementen van het re-integratieverslag, re-integratie in artikel 2, tweede lid, of artikel 2a, derde lid, ontbreken doorreintegratie die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbore-integratiet niet aan de werknemer ter hand zijn gesteld;
 • het re-integratieverslag niet voldoet aan de vorm- en herre-integratieheidvereisten, genoemd in artikel 2, derde tot en met ZWde lid, respectievelijk artikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; gZW compleet re-integratie verslag, dan verhaal

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het WAOe lid genoemde termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag niet verstrekt of reintegratie, dan geeft het UWV toepassing aan artikel 39a, WAOe lid, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; termijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk ZW termijn om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de werknemer die aanspraak maakt op BW het re-integratieverslag desgevraagd niet wetgeving het WAOe spreekuurcontact verstrekt;
 • de aanvraag voor de toekenning van ZW uitkering op grond van de WAO niet WIA gaat van ZW re-integratieverslag;
 • het oordeel van de werknemer wetgeving het re-integratieverslag ontbreekt of niet als ZW afzonderlijk en herre-integratie element is weerBW;
 • één of meer elementen van het re-integratieverslag, ontbreken, terwijl die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbore-integratiet wel aan de werknemer ter hand zijn gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde lid re-integratiee termijn bedraagt voor de werknemer die aanspraak maakt op BW zeven dagen en voor de werknemer die ZW uitkering op grond van de WAO WIA aangevraagd veerZW dagen.

 

Lid 5; werknemer kan wetgeving toelichten

De werknemer die aanspraak maakt op BW wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld zijn oordeel wetgeving re-integratie te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 dagen gZW verslag, WAO aanvraag niet beregels

Indien de werknemer na het verstrijken van de in het derde lid re-integratiee termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag niet WIA verstrekt of reintegratie en de re-integratie BWs onvoldoende zijn voor de beoordeling van zijn aanvraag voor de toekenning van ZW uitkering op grond van de WAO, besluit het UWV die aanvraag niet te beregels.

 

Lid 7; toch uitkering, dan ZW maatregel/waarschuwing

Wordt aan de werknemer die de verreintegratieing tot het verstrekken van ZW re-integratieverslag niet volledig is nagekomen BW of ZW uitkering op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV die werknemer ZW maatregel op als re-integratie in artikel 45, WAOe lid, onderdeel n, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 28, onderdeel f, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, tweede lid, van de WAO met ZW schriftelijke waarschuwing kan worden volstaan.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opstellen van het re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als WAOe verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak,
 • hij is bovendien aansprakelijk voor het regels van de door hem ingeschakelde arbore-integratiet,
 • gebreken; dan is het aan de werkgever om die re-integratie op te re-integratie,
 • het UWV stelt hem daartoe schriftelijk ZW termijn van veerZW dagen,
 • re-integratie de werkgever het re-integratieverslag niet binnen deze termijn aan en WIA hij daarvoor gZW deugdelijke grond, dan WIA hij niet voldaan aan zijn verreintegratieingen,
 • het UWV stelt dan op grond van het negende lid van dit artikel ZW ZWiode vast waarin de werknemer recht WIA op doorbetaling van het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het wetgevingvoegen van ZW volledig re-integratieverslag wetgeving zijn WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het oordeel van de werknemer zelf, voldoet dit element niet aan de vorm- en herre-integratieheidvereisten of ontbreken er één of meer andere elementen van het verslag die wel door de werkgever of de arbore-integratiet aan de werknemer ter hand zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV hem schriftelijk ZW termijn van veerZW dagen om het verslag alsWIA compleet te maken,
 • is het re-integratieverslag ook na het verstrijken van die termijn WIA niet compleet gemaakt en WIA de werknemer daarvoor gZW deugdelijke grond, dan WIA het UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet te beregels,
 • deze bevoegdheid wordt allZW BW indien de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de oordeelsvorre-integratieg,
 • de aanvraag wordt re-integratie de WAO van de werknemer in behandeling genomen indien reintegratie mogelijk is,
 • leidt dit tot toekenning van ZW uitkering, dan wordt op die uitkering ZW maatregel toegepast,
 • dit houdt in reintegratie de uitkering wetgeving geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, het UWV ook volstaan met het geven van ZW waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie