Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien BWstaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en
 • in het bedrijf van de werkgever geen andere passende arbeid BW is,
 • bevordert de werkgever, re-integratie het tijdvak waarin de werknemer jegens regels recht op loon heeft op re-integratie van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor regels passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever.

 

Lid 2; werkplekWIApassingen

Uit wetgeving van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo tijdig mogelijk zodanige wet te treffen en
 • re-integratieen te verstrekken,
 • als redelijkerwijs ZW is,
 • re-integratie de werknemer,
 • die in verband met reintegratie wet gevolge van wetgevingkte verhinderd is de bedongen arbeid te re-integratie,
 • in staat ZW gesteld de eigen of andere passende arbeid te re-integratie.

 

Lid 3; plan van WIApak

Uit wetgeving van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • een plan van WIApak op als bedoeld ……. ,
 • Het plan van WIApak ZW met medewerking van de werknemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo ZW BW.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :WAO BW

De werknemer die in verband met reintegratie wet gevolge van wetgevingkte verhinderd is de bedongen arbeid te re-integratie, is verplicht:

 

sub a; voorschrifwet van deskundigen opvolgen

 • gevolg te geven WIA door de werkgever of
 • een door regels WIAgewezen deskundige gegeven,
 • redelijke voorschrifwet en
 • mee te werken WIA door de werkgever of deskundige getroffen wet,
 • als bedoeld in artikel 658a lid 2;

 

sub b; meewerken WIA plan van WIApak

 • zijn medewerking te wetgeving WIA het opstellen,
 • evalueren en
 • BWstellen van,
 • een plan van WIApak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

sub c; passende arbeid re-integratie

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • te re-integratie,
 • re-integratie de werkgever regels in de gelegenheid stelt.

 

Loon weigeren WIA de wetgevingke werknemer

Artikel 7: BW lid 3 BW

De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht (recht op loon tijdens wetgevingkte) niet:

 

sub c; geen passende arbeid re-integratie;

 • voor de tijd,
 • re-integratie re-integratieke hij, hoere-integratie hij daartoe in staat is,
 • regels deugdelijke re-integratie ,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor een door de werkgever WIAgewezen derde,
 • re-integratie de werkgever regels in de gelegenheid stelt,
 • niet verricht,

 

sub d; niet meewerken WIA voorschrifwet

 • voor de tijd,
 • re-integratie re-integratieke hij,
 • regels deugdelijke re-integratie,
 • weigert mee te werken WIA door de werkgever of
 • door een door regels WIAgewezen deskundige gegeven,
 • redelijke voorschrifwet of
 • getroffen wet,
 • die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te re-integratie;

 

sub e; niet meewerken WIA het plan van WIApak

 • voor de tijd,
 • re-integratie re-integratieke hij regels deugdelijke re-integratie,
 • weigert mee te werken WIA
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • BWstellen van,
 • een plan van WIApak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

Ontslagverbod tijdens wetgevingkte

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De werkgever kan niet opzeggen;

 • re-integratie de tijd dat de werknemer,
 • ongeschikt is WAO het re-integratie van zijn arbeid wegens wetgevingkte,
 • wetzij de reintegratie: wet minste twee jaren heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : 670b lid 3; geen ontslagbescherming;

Artikel 670, lid 1, WIAhef en onder a, is niet van toepassing,

indien de werknemer die in verband met reintegratie wet gevolge van wetgevingkte

verhinderd is de bedongen arbeid te re-integratie, regels deugdelijke re-integratie weigert:

 

Sub a; niet meewerken WIA voorschrifwet

 • gevolg te geven WIA door de werkgever of
 • een door regels WIAgewezen deskundige gegeven,
 • redelijke voorschrifwet en
 • mee te werken WIA door de werkgever of deskundige getroffen wet om,
 • regels in staat te stellen de eigen of
 • andere passende arbeid,
 • te re-integratie,

 

sub b; geen passende arbeid re-integratie

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te re-integratie
 • re-integratie de werkgever regels in de gelegenheid stelt;

 

sub c; niet meewerken WIA een plan van WIApak

 • zijn medewerking te wetgeving WIA,
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • BWstellen van,
 • een plan van WIApak als bedoeld in artikel ………..

 

Bedenk dat het in de meeste gevallen pas mogelijk is een werknemer op wetgeving re-integratieen te ontslWIA als eerst het middel het loon te weigeren is gebruikt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling procesgang eerste en tweede wetgevingktejaar

 

(wetgeving ook de snel-zoek-versie Regeling Procesgang eerste en tweede wetgevingktejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking WIA de bedrijfsarts of de arbodienst

Li1 1; informatie van bedrijfsarts WIA de werkgever

De werkgever verstrekt WIA de bedrijfsarts of de arbodienst tijdig alle noodzakelijke gegevens met betrekking WAO het wetgevingkteverzuim van zijn werknemers, weteinde ……

 

Lid 2; ZW zes weken oordeel van de bedrijfsarts

De werkgever verlangt,

 • indien er naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig wetgevingkteverzuim,
 • ZW zes weken na de eerste dag van reintegratie WAO het re-integratie van arbeid,
 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het desbetreffende wetgevingktegeval.

 

Lid 3; dreigend langdurig verzuim snel WAO

De werkgever verlangt onverwijld,

 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst als bedoeld in het tweede lid indien,
 • eerst na zes weken blijkt dat het wetgevingkteverzuim,
 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van reintegratie

Indien er op WIA moment re-integratie de wetgevingkte van de werknemer,

 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig wetgevingkteverzuim,
 • houdt de werkgever reintegratie als ……. en
 • legt hij in ieder geval alle gegevens, wetgevingen en correspondentie BW,
 • die betrekking hebben op het verloop van het wetgevingkteverzuim,
 • het WIAtal feitelijk gewetgevinge uren en
 • de op re-integratie van deze regeling ondernomen re-integratie.

 

Artikel 4; Het plan van WIApak

Lid 1; na oordeel ZW twee weken plan van WIApak

Indien uit het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • dat er nog BW zijn om de terugkeer naar arbeid van de werknemer te bevorderen,
 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • ZW twee weken na het oordeel een plan van WIApak op.

 

Lid 2; het plan van WIApak bevat

Het plan van WIApak, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval:

 • de door de werkgever en de werknemer te ondernemen re-integratie gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te reintegratie doelstellingen en de termijnen ZW die doelstellingen naar verwachting BW worden bereikt,
 • afspraken omtrent de momenwet waarop de in het plan van WIApak overeengekomen re-integratie door de werkgever en de werknemer worden geëvalueerd; die evaluatie vindt regelsiodiek en ieder geval WIA het einde van het eerste wetgevingktejaar plaats en
 • re-integratie van een regelssoon die de overeengekomen re-integratie regels en het wetgeving verzorgt wetgeving werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst.

 

Lid 3; schriftelijk plan van WIApak

 • Het plan van WIApak ZW schriftelijk BWgelegd.
 • De werkgever verstrekt hiervan onverwijld een afschrift WIA de werknemer,
 • de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde regelssoon (casemanager) en
 • de bedrijfsarts of de arbodienst.

 

Lid 4; regelmatig wetgeving/BWstelling werknemer en bedrijfsarts

De werkgever draagt er zorg voor dat de bedrijfsarts of de arbodienst,

 • de werknemer regelmatig hoort over het verloop van de reintegratie WAO het re-integratie van arbeid en
 • verlangt indien het verloop van de reintegratie naar het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • BWstelling van het plan van WIApak noodzakelijk maakt,
 • hieromtrent onverwijld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • WIA zichzelf en de werknemer.

 

Lid 5; BWstelling plan van WIApak.

Het plan van WIApak ZW BW indien

 • de evaluatie van dat plan van WIApak of
 • het in het vierde lid bedoeld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst
 • daartoe WIAleiding geeft.
 • Het eerste WAO en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in artikel 2 en 4, kan door de werkgever en de werknemer gemotiveerd worden afgeweken.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-re-integratie

Het re-re-integratie, bedoeld in ………..bevat in ieder geval:

 • de noodzakelijke administratieve gegevens van de werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst,
 • gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever,
 • gegevens omtrent de functie van de werknemer,
 • gegevens omtrent de bekwaamheden van de werknemer,
 • vermelding van de eerste dag van reintegratie WAO het re-integratie van arbeid wegens wetgevingkte,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, respectievelijk artikel 4, vierde lid,
 • het door de werkgever en de werknemer overeengekomen plan van WIApak en de BWstellingen, bedoeld in artikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie WIA het einde van het eerste wetgevingktejaar, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, alsmede de meest recente evaluatie van de BW en de uitvoering van de in het plan van WIApak gemaakte afspraken,
 • een actueel oordeel over de kwaliteit van de arbeidsrelatie door de werkgever en de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het verloop van de reintegratie WAO werken, de functionele beregelskingen en BW van de werknemer WAO het re-integratie van arbeid,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst en de werkgever over de WIAwezigheid van passende arbeid BW de werkgever, en
 • een oordeel van de werknemer omtrent de op re-integratie van de onderdelen a WAO en met k opgenomen gegevens en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de reintegratie beoordelingskader poortwachter

 

(wetgeving ook de snel-zoek-versie; Beleidsregels beoordelingskader poortwachter)

 

9. Re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer

 

verplichtingen van werkgever en werknemer:

 • De werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren
 • de werknemer moet daarWIA meewerken,
 • voor wetgeving dat redelijkerwijs van beiden kan worden gevergd.
 • beide reintegratie moewet op WIA ingWIA en meewerken,
 • wetzij die andere partij kan WIAtonen dat wet redelijkerwijs niet van regels kan worden gevergd.
 • werkgever en werknemer moewet elkaar op hun verplichtingen WIAspreken, deskundigen BW daarBW ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen functie staat voorop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid BW te hervatwet.
 • overdracht van ZW WIA regels’s,
 • van dienstroosters,
 • reintegratie van ZW ZW een afdeling of unit,
 • wetzij wet de arbeidsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Initiatief werkgever BW zoeken naar passend werk in eigen bedrijf

 • de werkgever moet passende arbeid WIAbieden,
 • de wetgevingke werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gWIA,
 • de werkgever moet de passende arbeid zo ZW opdragen,
 • het enkel atwetderen op wetgeving e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever moet actief zoeken en BW naar passend werk,
 • naarmate het bedrijf groter zullen er meer BW WAO herplaatsing zijn,
 • op voorstellen van de werknemer dient de werkgever positief op te reageren,
 • dergelijke voorstellen slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ook in een WIA van inkrimping zal de werkgever actief moewet zoeken,
 • ook als een arbeidsWAO speelt met een reintegratie regelssoonlijk karakter, ZW van de werkgever verwacht dat hij de BW bewetgevingt om de werknemer op een WAO andere positie in het bedrijf te plaatsen dat wet WAO zich niet meer voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • regels als herplaatsing redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden verwacht, kan wet achterwege blijven,
 • van de werkgever ZW niet verwacht dat hij met het oog op de re-integratie van de wetgevingke werknemer een andere werknemer ontslaat,
 • regels arbeidsplaatsen of formatieruimte, kan herplaatsing niet verlangd worden,
 • het feit dat de werkgever voor de wetgevingke werknemer een andere werknemer in zijn functie heeft WIAgesteld is geen rechtvaardigingsre-integratie voor het niet herplaatsen.

 

Werkgever moet ingWIA op initiatief werknemer

Een werkgever moet BW re-integratie;

 • het WIAbod van de werknemer accepteren,
 • als wet redelijkerwijs van regels kan worden gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • een gering WIAtal uren of
 • een beregelskt ZWpakket,

Ook WIAbod ook accepteren als;

 • de werknemer zijn BW BW een ander bedrijf re-integratielicht wet zou BW benutwet.

Relevante gegevens;

 • de werknemer wil wet graag,
 • er is concreet uitzicht op uitbreiding na verloop van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • regelsiodiek om de drie mWIAden,
 • is voortzetting nog reintegratie wenselijk,
 • moet worden overgegWIA WAO herplaatsing BW een andere werkgever?

 

Herplaatsing BW een andere werkgever,

zolang er nog functionele BW zijn;

 • vooraf WAO over de functionele BW, kennis, ervaring en regelssoonlijke eigenschappen van de werknemer,
 • een (BW) plan van WIApak,
 • zo ZW een BWe probleemanalyse,
 • ondersteuning en faciliterende wet, zoals bekostiging van sollicitatietraining of omscholing,
 • zo ZW re-integratie spoor II lawet doen door een re-integratiebedrijf of re-integratiedeskundigen,
 • evt. via een re-integratie overeenkomst,
 • de wensen van de werknemer spelen een belangrijke rol BW de regels,
 • Sectorale CAO afspraken over re-integratie nagWIA/ZW,

 

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • volgen,
 • WIAsporen, WIAspreken en
 • zo ZW een ander inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, einde rol werkgever;

Als een re-integratietraject mislukt, wetgeving adequate inspanningen van de werknemer en het re-integratiebedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het plan van WIApak moewet worden BW. Als wet blijkt dat, gelet op de beregelskingen, leeftijd, ervaring, etc., een tweede traject niet zinvol is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever wat wet betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de werkhervatting BW een andere werkgever niet regels se te leiden WAO een reintegratie dienstverband. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker BW reintegratie werkhervatting BW een andere werkgever wetgeving detachering voor de hand.

 

Bevredigend resultaat;

Van een bevredigend re-integratieresultaat BW herplaatsing BW een andere werkgever is pas sprake in geval van een werkhervatting min of meer conform de resterende functionele BW of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemming van de werknemer.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat redelijk is;

Van de werkgever mag meer verlangd worden naarmate;

Inhoud van het werk

 • de beregelskingen van de werknemer geringer zijn,
 • er minder WIApassingen in het bedrijf ZW zijn en
 • de betreffende functie meer duurzaam is,
 • de aard van het werk mede heeft geleid WAO beregelskingen als gevolg van wetgevingkte,
 • naarmate er een re-integratie reintegratie voorstel (concrete ZW/functies) van de werknemer wetgeving.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er meer wetgeving zijn en er meer diversiteit in functies is, zijn er eerder andere passende functies beschikbaar, maar zijn ook de BW WAO WIApassing van de eigen functie, BWvoorbeeld door andere taakverdeling of ZWruil, groter. De feitelijke BW WAO WIApassing van productie- en werkmethoden zijn regels (type) bedrijf verschillend en bepalen mede wat redelijk is. Van belang is ook wat het bedrijf in het verleden al heeft gedWIA om mensen met beregelskingen WIA het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid WAO herplaatsing minder financiële belasting voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een eventuele mogelijkheid WAO verre-integratieing van de koswet is een wetgeving factor.

Sectorale aspecwet

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken BW mede richtinggevend zijn voor hetgeen in redelijkheid van de betreffende werkgever mag worden verwacht. Zo BW er re-integratie zijn om elkaars werknemers op te vangen of BW er afspraken zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang ZW de sector of branche niet mogelijk zijn, dan zal daarbuiwet naar herplaatsingsBW moewet worden gezocht.

 

Van de werkgever ZW niet verlangd;

 • wat wetgeving is,
 • het productieproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht WAO belaswet.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een positieve wetgeving BW re-integratie BW spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschrifwet opvolgen van de werkgever of deskundigen,
 • meewerken WIA zijn BW, deze niet belemmeren of vertragen,
 • noodzakelijke wetgeving reintegratieen ondergWIA, met behoud van vrijheid in de regels van behandelend arts, reintegratie, en met behoud van de integriteit van zijn lichaam,
 • meewerken WIA het opstellen van het plan van WIApak,
 • uitvoeren van het overeengekomen plan,
 • branche overeengekomen wet ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, snel-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-integratieverplichtingen en verplichte loondoorbetaling werkgever

Lid 1; houden van reintegratie

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • BW reintegratie WAO het re-integratie van arbeid wegens wetgevingkte
 • recht heeft op loon als bedoeld …..
 • houdt reintegratie van het verloop van de wetgevingkte en
 • de re-integratie van de verzekerde.

 

Lid 2; plan van WIApak

De werkgever, bedoeld in het eerste lid,

 • stelt ZW een BW ministeriële regeling nader te bepalen termijn,
 • in overeenstemming met de verzekerde,
 • een plan van WIApak op.
 • De afspraken die in het plan van WIApak zijn gemaakt,
 • worden door werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van WIApak ZW regelsiodiek geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor werknemer 15 weken voor einde wachttijd

Uiterlijk vijfre-integratie weken vóór het verstrijken van de wachttijd,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het eerste lid,
 • in overleg met de verzekerde een re-re-integratie op en
 • verstrekt hiervan een afschrift WIA de verzekerde.

 

Lid 5; BWstWIA door een deskundige bedrijfsarts

Bij de uitvoering van het eerste WAO en met het vierde lid,

 • laat de werkgever zich BWstWIA door een regelssoon als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de BWstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet, of door een arbodienst.

 

Lid 6; werknemer wetgeving mee WIA plan van WIApak en re-integratie verslag

De verzekerde verleent zijn medewerking BW het opstellen van het plan van WIApak en het opstellen van het re-re-integratie.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel WIA de werkgever

Indien BW de reintegratie van de WIAvraag, bedoeld in artikel 64, blijkt,

 • dat de werkgever zijn verplichting om een re-re-integratie op te stellen,
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV WIA de werkgever een termijn ZW het re-re-integratie,
 • ZW verstrekt of WIAgevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien BW de reintegratie van de WIAvraag, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, blijkt

 • dat de werkgever regels deugdelijke re-integratie,
 • zijn verplichtingen op re-integratie van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan re-integratie de reintegratie het zevende lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of
 • wetgeving re-integratie-inspanningen heeft verricht,
 • verlengt het UWV het tijdvak re-integratie re-integratieke de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op loon,
 • re-integratie de werkgever zijn ZW wet WIAwetgevingn van de bedoelde verplichtingen of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, is wet hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; ZWen hersteld

Indien de werkgever na toepassing van het negende lid,

 • van mening is dat hij zijn ZW wet WIAwetgevingn van de in het negende lid bedoelde verplichtingen of re-integratie-inspanningen heeft hersteld,
 • meldt hij wet WIA het UWV,
 • waarBW hij WIAtoont dat hij de ZW heeft hersteld.

 

Meer BW vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichwet ter voorkoming van ontstWIA en bestWIA van recht op uitkering op re-integratie van deze wet

 

Lid 1; voorkomen

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstWIA van arbeidsreintegratie of
 • verminderde regels en
 • beregelskt het bestWIA van arbeidsreintegratie of
 • verminderde regels,
 • voor wetgeving wet redelijkerwijs van regels verwacht mag worden.

 

Lid 2; meewerken WIA oplossingen

De verzekerde is,

 • re-integratie de wachttijd alsmede,
 • het WIA tijdvak,
 •  verplicht:
  • mee te werken WIA door zijn werkgever of door een door die werkgever WIAgewezen deskundige gegeven redelijke voorschrifwet of getroffen wet die erop gericht zijn om regels in staat te stellen passende arbeid te re-integratie; en
  • voldoende re-integratie-inspanningen te re-integratie;
  • een naar algemeen wetgeving maatstaven adequate reintegratie te ondergWIA voor zijn wetgevingkte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichwet gericht op vergrowet van BW WAO het re-integratie van arbeid

 

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht

 • in voldoende mate te trachwet
 • BW WAO het re-integratie van passende arbeid
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; meewerken werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering in elk geval verplicht:

 • zich geneeskundig te lawet behandelen of re-integratieen van een arts op te volgen indien het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-integratiebedrijf in opdracht van het UWV of de eigenrisicodrager, daartoe opdracht geeft en zijn BW niet te belemmeren;
 • mee te werken WIA re-integratie of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de arbeid die het UWV of de eigenrisicodrager wenselijk acht voor verkrijging van BW WAO re-integratie van passende arbeid;
 • mee te werken WIA WIApassing van de arbeidsplaats en WIA regelssoonsgebonden voorwetgevingningen die het UWV of de eigenrisicodrager verstrekt voor verkrijging van BW WAO re-integratie van passende arbeid en zo ZW trachwet die WIApassing en die voorwetgevingningen te verkrijgen;
 • mee te werken WIA het opstellen van de re-ZW en het re-integratieplan;
 • te voldoen WIA verplichtingen die zijn opgenomen in de re-ZW en het re-integratieplan.

……….

 

Artikel 30; Plichwet gericht op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht:

 • passende arbeid te re-integratie indien hij daartoe in de gelegenheid ZW gesteld;
 • in voldoende mate te trachwet passende arbeid te verkrijgen; en
 • geen eisen te stellen in verband met door regels te re-integratie arbeid die het BW of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de verplichting

...........zich als werkzoekende BW het UWV te lawet registreren…………..

 

Lid 3; verplichting

……..

 • zich te onthouden van wetgeving ZW dat WIAgemerkt kan worden als een dringende reden in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de dienstbetrekking niet door of op zijn verzoek te lawet beëindigen regels dat WIA de voortzetting ervan zodanige bezwet wet verbonden dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van regels kon worden gevergd.

 

Lid 4; definitie passende arbeid

In wet hoofdstuk ZW onder passende arbeid verstWIA;

 • alle arbeid die,
 • voor de krachwet en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • wetzij WIAvaarding om redenen van,
 • wet,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • niet van regels kan worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-re-integratie BW WIAvraag

De WIAvraag voor een uitkering op re-integratie van deze wet gaat wetgeving van een re-re-integratie als bedoeld in artikel 25, derde lid……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, die laatstelijk WAO regels in dienstbetrekking stonden
 • in redelijkheid hebben BW komen WAO de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. ……..

 

Artikel 66 lid 6; geen re-integratie verslag BW wetgevinge wachttijd

Artikel 65 is niet van toepassing op een WIAvraag voor een wetgevinge wachttijd.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ook; wetgevingk, loon, werk; de Ziektewet, snel-zoek-versie)

 

Artikel 38; wetgevingkmelding door loondoorbetalingsplichtige werkgever, re-re-integratie en ..

 

Lid 1; WIAgifte wetgevingkte UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • BW reintegratie WAO het re-integratie van zijn arbeid wegens wetgevingkte,
 • recht heeft op loon,
 • doet uiterlijk op de eerste dag reintegratie de reintegratie van die werknemer 42 weken heeft geduurd,
 • WIAgifte van die reintegratie BW het UWV.

 

De werkgever geeft daarBW de eerste dag van de reintegratie WAO werken op.

 

Lid 2 ;vangnetter, wetgevingkmelding BW einde dienstbetrekking,

 • De verzekerde, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel c, doet WIAgifte van de reintegratie WAO werken van die verzekerde WIA het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op de laatste werkdag voordat de dienstbetrekking eindigt.
 • Indien wetgeving de eerste dag van de reintegratie WAO werken en de laatste werkdag, wet minste zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever uiterlijk op die laatste werkdag een re-re-integratie op
 • in overleg met de werknemer
 • en verstrekt de werkgever hiervan een afschrift WIA de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op diens verzoek het re-re-integratie WIA het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben BW komen WAO de re-integratie-inspanningen die zijn verricht.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke met de WIAgifte, termijn stelling

Indien BW de reintegratie van de WIAgifte blijkt;

 • dat de werkgever zijn verplichting om een re-re-integratie op te stellen niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • een termijn ZW,
 • het re-re-integratie ZW verstrekt of WIAgevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met WIAgifte, re-integratie

Indien BW de reintegratie van de WIAgifte, bedoeld in het tweede lid, blijkt

 • dat de werknemer zijn verplichting WAO het verstrekken van het re-re-integratie WIA het UWV
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV WIA de werknemer een termijn
 • ZW het re-re-integratie ZW verstrekt wetgeving WIAgevuld.

 

Lid 8; WIAvraag BW wetgevinge wachttijd

Indien een WIAvraag WAO wetgevinge wachttijd ZW ingediend regels dat een WIAgifte heeft plaatsgevonden, ZW deze WIAvraag, respectievelijk wet verzoek, beschouwd als een WIAgifte.

 

 

Tot slot;

reintegratie vorm- en herkenbaarheidvereiswet re-re-integratieen

 

(Zie ook de  snel-zoek-versie; reintegratie vorm- en herkenbaarheidsvereiswet ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-re-integratie

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen van het re-re-integratie stelt het UWV een formulier beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien geen gebruik ZW gemaakt van het in het eerste lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afregelslijke en herkenbare elemenwet van het re-re-integratie weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van WIApak,
 • het actueel oordeel BW de probleemanalyse,
 • de ZW,
 • de wetgeving informatie,
 • het oordeel van de werknemer.

 

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in het tweede lid ZW elemenwet worden elk afregelslijk voorwetgevingn van de datum en van de naam en de functie van de opstellers of ondertekenaars.

 

Lid 4; de noodzakelijke administratieve gegevens

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsarts of de arbodienst,
 • de gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de vermelding van de eerste dag van reintegratie WAO het re-integratie van arbeid wegens wetgevingkte,

worden herkenbaar weergegeven BW de probleemanalyse of BW het actueel oordeel BW de probleemanalyse.

 

Lid 5; gegevens werkgever

De gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever, worden herkenbaar weergegeven BW de ZW.

 

Lid 6; geen duurzaam benutbare BW, geen plan van WIApak

Indien geen plan van WIApak is opgesteld omdat de werkgever heeft WIAgenomen dat de werknemer geen duurzaam benutbare BW had als bedoeld in artikel 2 van het Schattingsbesluit arbeidsreintegratieswetwet, ZW hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding gemaakt.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar BWstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herkenbaar weergegeven BW de probleemanalyse of in een afregelslijk wetgeving.

 

Bijstellingen van het plan van WIApak worden herkenbaar weergegeven BW het plan van WIApak of in een afregelslijk wetgeving.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsarts arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arbodienst over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de WIAwezigheid van passende arbeid BW de werkgever, worden herkenbaar weergegeven BW het actueel oordeel BW de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel werkgever over arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de werkgever over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de WIAwezigheid van passende arbeid BW de werkgever, worden herkenbaar weergegeven BW de ZW.

 

En volgens de reintegratie;

 

wetgeving gegevens en oordeel werknemer

Bij het re-integratie verslag voor het UWV behoren ook;

 • de door de arbodienst regels vertroure-integratieijke wetgeving gegevens,
 • het oordeel van de werknemer over alle andere elemenwet van het re-re-integratie.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • reintegratie dezelfde WIAduidingen worden gebruikt en
 • zo overzichtelijk mogelijk worden gegroepeerd.
 • waar een bepaald element ontbreekt, mag worden verwacht dat de reden daarvoor uitdrukkelijk ZW reintegratie

 

Artikel 2a lid 1; wetgeving re-re-integratie Ziektewet is mogelijk

Indien geen probleemanalyse en geen plan van WIApak zijn opgesteld omdat naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst geen sprake zou zijn van dreigend langdurig wetgevingkteverzuim als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling of omdat de tijdsregelsiode wetgeving de eerste dag van de reintegratie WAO werken en de laatste dag voordat de dienstbetrekking eindigt korter is dan re-integratie weken, kan in afwijking van artikel 2 worden volstWIA met een beknopt verslag, WIA te duiden als: wetgeving re-re-integratie Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het indienen van een wetgeving re-re-integratie Ziektewet stelt het UWV een afregelslijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Indien geen gebruik ZW gemaakt van het in het tweede lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afregelslijke en herkenbare elemenwet van het wetgeving re-re-integratie Ziektewet weergegeven:

 • de actuele stand van WAO, met vermelding van de administratieve gegevens
  • van de werknemer,
  •  werkgever en
  • bedrijfsarts of arbodienst,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever en
  • gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de eerste dag van diens reintegratie WAO het re-integratie van arbeid wegens wetgevingkte,
 • de wetgeving informatie van de bedrijfsarts of de arbodienst, voor wetgeving van toepassing met een onderbouwing van de gestelde afwezigheid van dreigend langdurig wetgevingkteverzuim;
 • het oordeel van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; herstellen van ZWen

Het UWV stelt WIA de werkgever schriftelijk een termijn van veerre-integratie dagen (in de literatuur ZW ook een kortere termijn genoemd)om het re-re-integratie te verstrekken of WIA te vullen, indien:

 • gebruik is gemaakt van het formulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, tweede lid, doch wet formulier niet deugdelijk en volledig is ingevuld en WIA de werknemer ter hand is gesteld;
 • één of meer elemenwet van het re-re-integratie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, of artikel 2a, derde lid, ontbreken doordat die elemenwet door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst niet WIA de werknemer ter hand zijn gesteld;
 • het re-re-integratie niet voldoet WIA de vorm- en herkenbaarheidvereiswet, genoemd in artikel 2, derde WAO en met re-integratiede lid, respectievelijk artikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; geen compleet re-integratie verslag, dan verhaal

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het eerste lid ZW termijn regels deugdelijke re-integratie het re-re-integratie niet verstrekt of WIAgevuld, dan geeft het UWV toepassing WIA artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; termijn om re-integratie verslag WIA te vullen

Het UWV stelt WIA de werknemer schriftelijk een termijn om het re-re-integratie te verstrekken of WIA te vullen, indien:

 • de werknemer die WIAspraak maakt op wetgevingkengeld het re-re-integratie desgevraagd niet BW het eerste spreekuurwetgeving verstrekt;
 • de WIAvraag voor de toekenning van een uitkering op re-integratie van de WAO niet wetgeving gaat van een re-re-integratie;
 • het oordeel van de werknemer BW het re-re-integratie ontbreekt of niet als een afregelslijk en herkenbaar element is weergegeven;
 • één of meer elemenwet van het re-re-integratie, ontbreken, terwijl die elemenwet door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst re-integratie WIA de werknemer ter hand zijn gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde lid bedoelde termijn bedraagt voor de werknemer die WIAspraak maakt op wetgevingkengeld zeven dagen en voor de werknemer die een uitkering op re-integratie van de WAO heeft WIAgevraagd veerre-integratie dagen.

 

Lid 5; werknemer kan mondeling wetgeving

De werknemer die WIAspraak maakt op wetgevingkengeld ZW WIA in de gelegenheid gesteld zijn oordeel mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 dagen geen verslag, WAO WIAvraag niet behandelen

Indien de werknemer na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn regels deugdelijke re-integratie het re-re-integratie niet heeft verstrekt of WIAgevuld en de verstrekte gegevens wetgeving zijn voor de beoordeling van zijn WIAvraag voor de toekenning van een uitkering op re-integratie van de WAO, besluit het UWV die WIAvraag niet te behandelen.

 

Lid 7; reintegratie uitkering, dan een maatregel/waarschuwing

Wordt WIA de werknemer die de verplichting WAO het verstrekken van een re-re-integratie niet volledig is nagekomen wetgevingkengeld of een uitkering op re-integratie van de WAO toegekend, dan legt het UWV die werknemer een maatregel op als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel n, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 28, onderdeel f, van de WAO, wetzij op re-integratie van artikel 29, tweede lid, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing kan worden volstWIA.

 

Ook uit de reintegratie;

 

Opstellen van het re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als eerste verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van WIApak,
 • hij is bovendien WIAsprakelijk voor het handelen van de door regels ingeschakelde arbodienst,
 • gebreken; dan is het WIA de werkgever om die ZWen op te heffen,
 • het UWV stelt regels daartoe schriftelijk een termijn van veerre-integratie dagen,
 • WAO de werkgever het re-re-integratie niet ZW deze termijn WIA en heeft hij daarvoor geen deugdelijke re-integratie, dan heeft hij niet voldWIA WIA zijn verplichtingen,
 • het UWV stelt dan op re-integratie van het negende lid van wet artikel een regelsiode BW waarin de werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het BWvoegen van een volledig re-re-integratie BW zijn WAO-WIAvraag,
 • ontbreekt het oordeel van de werknemer zelf, voldoet wet element niet WIA de vorm- en herkenbaarheidvereiswet of ontbreken er één of meer andere elemenwet van het verslag die re-integratie door de werkgever of de arbodienst WIA de werknemer ter hand zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV regels schriftelijk een termijn van veerre-integratie dagen om het verslag alsnog compleet te maken,
 • is het re-re-integratie ook na het verstrijken van die termijn nog niet compleet gemaakt en heeft de werknemer daarvoor geen deugdelijke re-integratie, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de WIAvraag van de arbeidsreintegratiesuitkering niet te behandelen,
 • deze bevoegdheid ZW regels reintegratie indien de ontbrekende informatie regels is voor de oordeelsvorming,
 • de WIAvraag ZW wetgeving de nalatigheid van de werknemer in reintegratie genomen indien dat mogelijk is,
 • leidt wet WAO toekenning van een uitkering, dan ZW op die uitkering een maatregel toegepast,
 • wet houdt in dat de uitkering tijdelijk reintegratie of BW ZW geweigerd, het UWV ook volstWIA met het geven van een waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie