Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet re-integratie kan worden wet en
 • in het bedrijf van de werkgever geen reintegratie passende arbeid voorhanden is,
 • bevordert de werkgever, gedurende het reintegratievak BWin de werknemer jegens hem recht op loon heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een reintegratie werkgever.

 

Lid 2; werkplekregelspassingen

Uit hoofde van de wet van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever re-integratie zo reintegratieig mogelijk zodanige maatregelen te wet en
 • regelswijzingen te BW,
 • als regels nodig is,
 • opdat de werknemer,
 • die in verband met ongeschiktheid ten BW van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te weten,
 • in staat wordt gesteld de eigen of reintegratie passende arbeid te weten.

 

Lid 3; plan van regelspak

Uit hoofde van de wet van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • een plan van regelspak op als bedoeld ……. ,
 • Het plan van regelspak wordt met medewerking van de werknemer,
 • wet geëvalueerd en
 • zo nodig bijgesteld.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten BW van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te weten, is re-integratie:

 

sub a; voorschriften van re-integratien opvolgen

 • WAO te geven regels door de werkgever of
 • een door hem regelsgewezen re-integratie gegeven,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te werken regels door de werkgever of re-integratie getroffen maatregelen,
 • als bedoeld in ZW 658a lid 2;

 

sub b; re-integratie regels plan van regelspak

 • zijn medewerking te ZW regels het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van regelspak als bedoeld in ZW 658a lid 3;

 

sub c; passende arbeid weten

 • passende arbeid als bedoeld in ZW 658a lid 4,
 • te weten,
 • BWtoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

 

Loon weigeren regels de zieke werknemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht (recht op loon reintegratieens ziekte) niet:

 

sub c; geen passende arbeid weten;

 • voor de reintegratie,
 • gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in staat is,
 • zonder deugdelijke grond ,
 • passende arbeid als bedoeld in ZW 658a lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor een door de werkgever regelsgewezen derde,
 • BWtoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt,
 • niet wet,

 

sub d; niet re-integratie regels voorschriften

 • voor de reintegratie,
 • gedurende welke hij,
 • zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken regels door de werkgever of
 • door een door hem regelsgewezen re-integratie gegeven,
 • redelijke voorschriften of
 • getroffen maatregelen,
 • die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen,
 • passende arbeid als bedoeld in ZW 658a lid 4 te weten;

 

sub e; niet re-integratie regels het plan van regelspak

 • voor de reintegratie,
 • gedurende welke hij zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken regels
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van regelspak als bedoeld in ZW 658a lid 3;

 

Ontslagverbod reintegratieens ziekte

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De werkgever kan niet opzeggen;

 • gedurende de reintegratie dat de werknemer,
 • ongeschikt is tot het weten van zijn arbeid WIA ziekte,
 • tenzij de ongeschiktheid: ten minste twee jaren heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : 670b lid 3; geen ontslagbescherming;

Artikel 670, lid 1, regelshef en onder a, is niet van toepassing,

re-integratie de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten BW van ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te weten, zonder deugdelijke grond weigert:

 

Sub a; niet re-integratie regels voorschriften

 • WAO te geven regels door de werkgever of
 • een door hem regelsgewezen re-integratie gegeven,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te werken regels door de werkgever of re-integratie getroffen maatregelen om,
 • hem in staat te stellen de eigen of
 • reintegratie passende arbeid,
 • te weten,

 

sub b; geen passende arbeid weten

 • passende arbeid als bedoeld in ZW 658a lid 4 te weten
 • BWtoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt;

 

sub c; niet re-integratie regels een plan van regelspak

 • zijn medewerking te ZW regels,
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van regelspak als bedoeld in ZW ………..

 

Bedenk dat het in de re-integratiee reintegratie pas mogelijk is een werknemer op bovenstregelsde reintegratie te ontslregels als eerst het middel het loon te weigeren is gebruikt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling procesgang wetgeving en tweede ziektejaar

 

(zie ook de snel-zoek-versie Regeling Procesgang wetgeving en tweede ziektejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking regels de bedrijfsarts of de arbodienst

Li1 1; informatie van bedrijfsarts regels de werkgever

De werkgever WAO regels de bedrijfsarts of de arbodienst reintegratieig alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het ziekteWIA van zijn werknemers, teneinde ……

 

Lid 2; binnen zes weken oordeel van de bedrijfsarts

De werkgever verlangt,

 • re-integratie er naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteWIA,
 • binnen zes weken na de wetgeving dag van ongeschiktheid tot het weten van arbeid,
 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het desbewetde WIA.

 

Lid 3; dreigend langdurig WIA snel beoordelen

De werkgever verlangt onverwijld,

 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst als bedoeld in het tweede lid re-integratie,
 • eerst na zes weken blijkt dat het ziekteWIA,
 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van regelstekening

Indien er op enig moment gedurende de ziekte van de werknemer,

 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteWIA,
 • houdt de werkgever regelstekening als ……. en
 • legt hij in ieder geval alle gegevens, documenten en correspondentie vast,
 • die betrekking hebben op het verloop van het ziekteWIA,
 • het regelstal feitelijk gewerkte uren en
 • de op grond van deze regeling BW BW.

 

Artikel 4; Het plan van regelspak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken plan van regelspak

Indien uit het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in ZW 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • dat er nog mogelijkheden zijn om de WAO naar arbeid van de werknemer te bevorderen,
 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • binnen twee weken na het oordeel een plan van regelspak op.

 

Lid 2; het plan van regelspak bevat

Het plan van regelspak, bedoeld in het wetgeving lid, omvat in ieder geval:

 • de door de werkgever en de werknemer te ondernemen BW gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken reintegratie en de termijnen BWbinnen die reintegratie naar verwachting kunnen worden bereikt,
 • afspraken omtrent de momenten BWop de in het plan van regelspak overeengekomen BW door de werkgever en de werknemer worden geëvalueerd; die evaluatie vindt reintegratie en ieder geval regels het einde van het wetgeving ziektejaar pWAOs en
 • regelswijzing van een persoon die de overeengekomen BW ZW en het contact verzorgt tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst.

 

Lid 3; schriftelijk plan van regelspak

 • Het plan van regelspak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever WAO hiervan onverwijld een afschrift regels de werknemer,
 • de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde persoon (casemanager) en
 • de bedrijfsarts of de arbodienst.

 

Lid 4; wet contact/bijstelling werknemer en bedrijfsarts

De werkgever draagt er zorg voor dat de bedrijfsarts of de arbodienst,

 • de werknemer wet hoort over het verloop van de ongeschiktheid tot het weten van arbeid en
 • verlangt re-integratie het verloop van de ongeschiktheid naar het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • bijstelling van het plan van regelspak noodzakelijk maakt,
 • hieromtrent onverwijld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • regels zichzelf en de werknemer.

 

Lid 5; bijstelling plan van regelspak.

Het plan van regelspak wordt bijgesteld re-integratie

 • de evaluatie van dat plan van regelspak of
 • het in het vierde lid bedoeld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst
 • daartoe wet regels.
 • Het wetgeving tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in ZW 2 en 4, kan door de werkgever en de werknemer gemotiveerd worden afgeweken.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-integratieBW

Het re-integratieBW, bedoeld in ………..bevat in ieder geval:

 • de noodzakelijke administratieve gegevens van de werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst,
 • gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever,
 • gegevens omtrent de functie van de werknemer,
 • gegevens omtrent de bekwaamheden van de werknemer,
 • vermelding van de wetgeving dag van ongeschiktheid tot het weten van arbeid WIA ziekte,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in ZW 2, tweede en derde lid, respectievelijk ZW 4, vierde lid,
 • het door de werkgever en de werknemer overeengekomen plan van regelspak en de bijstellingen, bedoeld in ZW 4, vijfde lid,
 • de evaluatie regels het einde van het wetgeving ziektejaar, bedoeld in ZW 4, tweede lid, onderdeel b, alsmede de re-integratie recente evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het plan van regelspak gemaakte afspraken,
 • een BW oordeel over de re-integratie van de arbeidsrelatie door de werkgever en de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • een BW oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het verloop van de ongeschiktheid tot werken, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het weten van arbeid,
 • een BW oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst en de werkgever over de regelswezigheid van passende arbeid bij de werkgever, en
 • een oordeel van de werknemer omtrent de op grond van de WIA a tot en met k opWIA gegevens en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de beleidsregels beoordelingskader poortwachter

 

(zie ook de snel-zoek-versie; Beleidsregels beoordelingskader poortwachter)

 

9. Re-integratiere-integratieingen van werkgever en werknemer

 

re-integratieingen van werkgever en werknemer:

 • De werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren
 • de werknemer moet daarregels re-integratie,
 • voor zover dat regels van beiden kan worden gevergd.
 • beide partijen moeten op initiatieven wet en re-integratie,
 • tenzij die reintegratie partij kan regelstonen dat dit regels niet van hem kan worden gevergd.
 • werkgever en werknemer moeten elkaar op hun re-integratieingen regelsspreken, re-integratien kunnen daarbij ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen functie staat voorop

Middels;

 • ZW bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten.
 • overdracht van taken regels collega’s,
 • van dienstroosters,
 • herverdeling van taken binnen een afdeling of re-integratie,
 • tenzij dit de WIA te ernstig verstoort.

 

Initiatief werkgever bij zoeken naar passend werk in eigen bedrijf

 • de werkgever moet passende arbeid regelsbieden,
 • de zieke werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gregels,
 • de werkgever moet de passende arbeid zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever moet actief zoeken en bemiddelen naar passend werk,
 • naarmate het bedrijf wet zullen er re-integratie mogelijkheden tot herpWAOsing zijn,
 • op voorstellen van de werknemer dient de werkgever re-integratie op te reageren,
 • dergelijke voorstellen slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ook in een situatie van inkrimping WIA de werkgever actief moeten zoeken,
 • ook als een arbeidsconflict speelt met een puur persoonlijk karakter, wordt van de werkgever verwacht dat hij de mogelijkheden beziet om de werknemer op een dusdanige reintegratie positie in het bedrijf te re-integratie dat dit conflict zich niet re-integratie voor WIA doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • WAO als herpWAOsing regels niet van de werkgever kan worden verwacht, kan dit wetgeving blijven,
 • van de werkgever wordt niet verwacht dat hij met het oog op de re-integratie van de zieke werknemer een reintegratie werknemer ontsWAO,
 • zonder arbeidsre-integratie of reintegratie, kan herpWAOsing niet verlangd worden,
 • het feit dat de werkgever voor de zieke werknemer een reintegratie werknemer in zijn functie heeft regelsgesteld is geen rechtvaardigingsgrond voor het niet herre-integratie.

 

Werkgever moet wet op initiatief werknemer

Een werkgever moet bij re-integratie;

 • het regelsbod van de werknemer accepteren,
 • als dit regels van hem kan worden gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • een gering regelstal uren of
 • een beperkt wet,

Ook regelsbod ook accepteren als;

 • de werknemer zijn mogelijkheden bij een ander bedrijf wellicht beter re-integratie kunnen benutten.

Relevante gegevens;

 • de werknemer wil dit graag,
 • er is WAO uitzicht op uitbreiding na verloop van reintegratie.

Noodzakelijk is evaluatie

 • reintegratie om de drie mregelsden,
 • is voortzetting nog steeds wenselijk,
 • moet worden overgegregels tot herpWAOsing bij een reintegratie werkgever?

 

HerpWAOsing bij een reintegratie werkgever,

zolang er nog functionele mogelijkheden zijn;

 • vooraf helderheid over de functionele mogelijkheden, kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen van de werknemer,
 • een (bijgesteld) plan van regelspak,
 • zo nodig een bijgestelde probleemanalyse,
 • ondersteuning en faciliterende maatregelen, zoals bekostiging van sollicitatietraining of wet,
 • zo nodig re-integratie spoor II laten doen door een re-re-integratie of re-integratiere-integratien,
 • evt. re-integratie een re-integratie overeenkomst,
 • de wensen van de werknemer spelen een belangrijke rol bij de WIA,
 • Sectorale CAO afspraken over re-integratie nagregels/re-integratie,

 

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • volgen,
 • regelssporen, regelsspreken en
 • zo nodig een ander reintegratie,
 • het UWV toetst de WAO en kan die re-integratie sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, einde rol werkgever;

Als een re-integratietraject mislukt, ondanks adequate inspanningen van de werknemer en het re-re-integratie, dan zullen de probleemanalyse en het plan van regelspak moeten worden bijgesteld. Als daaruit blijkt dat, gelet op de beperkingen, leefreintegratie, ervaring, etc., een tweede traject niet zinvol is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever wet dit betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de BW bij een reintegratie werkgever niet per se te leiden tot een nieuw re-integratie. Detachering is ook een ZW. Zeker bij reintegratieelijke BW bij een reintegratie werkgever ligt detachering voor de hand.

 

Bevredigend resultaat;

Van een bevredigend re-integratieresultaat bij herpWAOsing bij een reintegratie werkgever is pas sprake in geval van een BW min of re-integratie conform de resterende functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonBWde, mits structureel en met instemming van de werknemer.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen wet redelijk is;

Van de werkgever mag re-integratie verlangd worden naarmate;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer geringer zijn,
 • er minder regelspassingen in het bedrijf nodig zijn en
 • de bewetde functie re-integratie duurzaam is,
 • de aard van het werk mede heeft geleid tot beperkingen als WAO van ziekte,
 • naarmate er een goed gespecificeerd voorstel (wetgeving taken/functies) van de werknemer ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf wet is, er re-integratie vacatures zijn en er re-integratie diversiteit in functies is, zijn er eerder reintegratie passende functies beschikbaar, maar zijn ook de mogelijkheden tot regelspassing van de eigen functie, reintegratie door reintegratie taakverdeling of takenruil, wet. De feitelijke mogelijkheden tot regelspassing van productie- en BW zijn per (type) bedrijf re-integratie en bepalen mede wet redelijk is. Van belang is ook wet het bedrijf in het verleden al heeft gedregels om mensen met beperkingen regels het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de ZW tot herpWAOsing minder financiële belasting voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een eventuele ZW tot vergoeding van de kosten is een relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn re-integratie. Eventuele wet- of wet afspraken kunnen mede richtinggevend zijn voor reintegratie in redelijkheid van de bewetde werkgever mag worden verwacht. Zo kunnen er wetafspraken zijn om elkaars werknemers op te vangen of kunnen er afspraken zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang binnen de sector of wet niet mogelijk zijn, dan WIA wet naar herpWAOsingsmogelijkheden moeten worden gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wet onredelijk is,
 • het productieproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig belasten.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een positieve instelling bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschriften opvolgen van de werkgever of re-integratien,
 • re-integratie regels zijn genezing, deze niet belemmeren of vertragen,
 • noodzakelijke medische behandelingen ondergregels, met behoud van vrijheid in de WIA van beZWd arts, behandeling, en met behoud van de integriteit van zijn WIA,
 • re-integratie regels het opstellen van het plan van regelspak,
 • uitvoeren van het overeengekomen plan,
 • wet overeengekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de WAO en kan die re-integratie sanctioneren

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de WIA WIA, snel-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-integratiere-integratieingen en re-integratiee loonwet werkgever

Lid 1; houden van regelstekening

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • bij ongeschiktheid tot het weten van arbeid WIA ziekte
 • recht heeft op loon als bedoeld …..
 • houdt regelstekening van het verloop van de ziekte en
 • de re-integratie van de verzekerde.

 

Lid 2; plan van regelspak

De werkgever, bedoeld in het wetgeving lid,

 • stelt binnen een bij ministeriële regeling nader te bepalen termijn,
 • in overeenstemming met de verzekerde,
 • een plan van regelspak op.
 • De afspraken die in het plan van regelspak zijn gemaakt,
 • worden door werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van regelspak wordt reintegratie geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie BW voor werknemer 15 weken voor einde wachtreintegratie

Uiterlijk vijftien weken vóór het verstrijken van de wachtreintegratie,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het wetgeving lid,
 • in overleg met de verzekerde een re-integratieBW op en
 • WAO hiervan een afschrift regels de verzekerde.

 

Lid 5; bijstregels door een re-integratie bedrijfsarts

Bij de uitvoering van het wetgeving tot en met het vierde lid,

 • WAO de werkgever zich bijstregels door een persoon als bedoeld in ZW 14, wetgeving lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de bijstand, bedoeld in ZW 14, wetgeving lid, onderdeel b, van die wet, of door een arbodienst.

 

Lid 6; werknemer werkt mee regels plan van regelspak en re-integratie BW

De verzekerde verleent zijn medewerking bij het opstellen van het plan van regelspak en het opstellen van het re-integratieBW.

 

Lid 8; UWV regels ruimte voor herstel regels de werkgever

Indien bij de behandeling van de regelsvraag, bedoeld in ZW 64, blijkt,

 • dat de werkgever zijn re-integratieing om een re-integratieBW op te stellen,
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV regels de werkgever een termijn BWbinnen het re-integratieBW,
 • wordt WAO of regelsgevuld.

 

Lid 9; regels

Indien bij de behandeling van de regelsvraag, bedoeld in ZW 64, en de beoordeling, bedoeld in ZW 65, blijkt

 • dat de werkgever zonder deugdelijke grond,
 • zijn re-integratieingen op grond van het wetgeving, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de ZWs het WIA lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of
 • onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft wet,
 • verlengt het UWV het reintegratievak gedurende welke de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op loon,
 • opdat de werkgever zijn tekortkoming ten regelszien van de bedoelde re-integratieingen of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het reintegratievak, bedoeld in de wetgeving zin, is ten hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; wet BW

Indien de werkgever na toepassing van het negende lid,

 • van ZW is dat hij zijn tekortkoming ten regelszien van de in het negende lid bedoelde re-integratieingen of re-integratie-inspanningen heeft BW,
 • meldt hij dit regels het UWV,
 • BWbij hij regelstoont dat hij de tekortkoming heeft BW.

 

Meer bij vraag regels

 

Artikel 28; Plichten ter voorkoming van ontstregels en bestregels van recht op uitkering op grond van deze wet

 

Lid 1; voorkomen

De verzekerde ZW,

 • het ontstregels van arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid en
 • beperkt het bestregels van arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid,
 • voor zover dit regels van hem verwacht mag worden.

 

Lid 2; re-integratie regels oplossingen

De verzekerde is,

 • gedurende de wachtreintegratie alsmede,
 • het verlengde reintegratievak,
 •  re-integratie:
  • mee te werken regels door zijn werkgever of door een door die werkgever regelsgewezen re-integratie gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om hem in staat te stellen passende arbeid te weten; en
  • voldoende re-integratie-inspanningen te weten;
  • een naar algemeen medische maatstaven adequate behandeling te ondergregels voor zijn ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot het weten van arbeid

 

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is re-integratie

 • in voldoende mate te trachten
 • mogelijkheden tot het weten van passende arbeid
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; re-integratie BW

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het wetgeving lid, is de verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering in elk geval re-integratie:

 • zich geneeskundig te laten beZW of regelswijzingen van een arts op te volgen re-integratie het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-re-integratie in opdracht van het UWV of de eigenrisicodrager, daartoe opdracht regels en zijn genezing niet te belemmeren;
 • mee te werken regels BW of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de arbeid die het UWV of de eigenrisicodrager wenselijk acht voor verkrijging van mogelijkheden tot weten van passende arbeid;
 • mee te werken regels regelspassing van de arbeidspWAOs en regels reintegratie voorzieningen die het UWV of de eigenrisicodrager WAO voor verkrijging van mogelijkheden tot weten van passende arbeid en zo nodig trachten die regelspassing en die voorzieningen te verkrijgen;
 • mee te werken regels het opstellen van de re-integratievisie en het re-integratieplan;
 • te voldoen regels re-integratieingen die zijn opWIA in de re-integratievisie en het re-integratieplan.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is re-integratie:

 • passende arbeid te weten re-integratie hij daartoe in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in voldoende mate te trachten passende arbeid te verkrijgen; en
 • geen eisen te stellen in verband met door hem te weten arbeid die het regelsvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de re-integratieing

...........zich als werkzoekende bij het UWV te laten registreren…………..

 

Lid 3; re-integratieing

……..

 • zich te onthouden van WIA reintegratie dat regelsgemerkt kan worden als een dringende reden in de zin van ZW 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de dienstbetrekking niet door of op zijn verzoek te laten beëindigen zonder dat regels de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren re-integratie dat deze voortzetting regels niet van hem kon worden gevergd.

 

Lid 4; definitie passende arbeid

In dit hoofdstuk wordt onder passende arbeid verstregels;

 • alle arbeid die,
 • voor de ZW en bekwaamheden van de verzekerde is WIA,
 • tenzij regelsvaarding om WIA van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • BW aard,
 • niet van hem kan worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-integratieBW bij regelsvraag

De regelsvraag voor een uitkering op grond van deze wet gaat WIA van een re-integratieBW als bedoeld in ZW 25, derde lid……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, die ZW tot hem in dienstbetrekking stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn wet. ……..

 

Artikel 66 lid 6; geen re-integratie BW bij verkorte wachtreintegratie

Artikel 65 is niet van toepassing op een regelsvraag voor een verkorte wachtreintegratie.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ook; ziek, loon, werk; de Ziektewet, snel-zoek-versie)

 

Artikel 38; ziekmelding door loonwetsplichtige werkgever, re-integratieBW en ..

 

Lid 1; regelsgifte ziekte UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • bij ongeschiktheid tot het weten van zijn arbeid WIA ziekte,
 • recht heeft op loon,
 • doet uiterlijk op de wetgeving dag nadat de ongeschiktheid van die werknemer 42 weken heeft geduurd,
 • regelsgifte van die ongeschiktheid bij het UWV.

 

De werkgever regels daarbij de wetgeving dag van de ongeschiktheid tot werken op.

 

Lid 2 ;vangnetter, ziekmelding bij einde dienstbetrekking,

 • De verzekerde, bedoeld in ZW 29, tweede lid, onderdeel c, doet regelsgifte van de ongeschiktheid tot werken van die verzekerde regels het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op de WAOste WAO re-integratie de dienstbetrekking WIA.
 • Indien tussen de wetgeving dag van de ongeschiktheid tot werken en de WAOste WAO, ten minste zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever uiterlijk op die WAOste WAO een re-integratieBW op
 • in overleg met de werknemer
 • en WAO de werkgever hiervan een afschrift regels de werknemer.
 • De werknemer WAO op diens verzoek het re-integratieBW regels het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn wet.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke met de regelsgifte, termijn stelling

Indien bij de behandeling van de regelsgifte blijkt;

 • dat de werkgever zijn re-integratieing om een re-integratieBW op te stellen niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • een termijn BWbinnen,
 • het re-integratieBW wordt WAO of regelsgevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met regelsgifte, termijnstelling

Indien bij de behandeling van de regelsgifte, bedoeld in het tweede lid, blijkt

 • dat de werknemer zijn re-integratieing tot het BW van het re-integratieBW regels het UWV
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV regels de werknemer een termijn
 • BWbinnen het re-integratieBW wordt WAO onderscheidenlijk regelsgevuld.

 

Lid 8; regelsvraag bij verkorte wachtreintegratie

Indien een regelsvraag tot verkorte wachtreintegratie wordt ingediend zonder dat een regelsgifte heeft pWAOsgevonden, wordt deze regelsvraag, respectievelijk dit verzoek, beschouwd als een regelsgifte.

 

 

Tot slot;

beleidsregels WAO- en herkenbaarheidvereisten re-integratieBWen

 

(Zie ook de  snel-zoek-versie; beleidsregels WAO- en WIA ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieBW

Lid 1; formulier UWV

Voor het re-integratieen van het re-integratieBW stelt het UWV een formulier beschikbaar.

 

Lid 2; ZW;

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het wetgeving lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elementen van het re-integratieBW re-integratie;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van regelspak,
 • het BW oordeel bij de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • het oordeel van de werknemer.

 

Lid 3; wie, reintegratie, tekenen

De in het tweede lid genoemde elementen worden elk afzonderlijk voorzien van de datum en van de naam en de functie van de opstellers of ondertekenaars.

 

Lid 4; de noodzakelijke administratieve gegevens

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsarts of de arbodienst,
 • de gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de vermelding van de wetgeving dag van ongeschiktheid tot het weten van arbeid WIA ziekte,

worden herkenbaar re-integratie bij de probleemanalyse of bij het BW oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; gegevens werkgever

De gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever, worden herkenbaar re-integratie bij de eindevaluatie.

 

Lid 6; geen duurzaam benutbare mogelijkheden, geen plan van regelspak

Indien geen plan van regelspak is opgesteld ZW de werkgever heeft re-integratie dat de werknemer geen duurzaam benutbare mogelijkheden had als bedoeld in ZW 2 van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding gemaakt.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herkenbaar re-integratie bij de probleemanalyse of in een afzonderlijk document.

 

Bijstellingen van het plan van regelspak worden herkenbaar re-integratie bij het plan van regelspak of in een afzonderlijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsarts arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arbodienst over de re-integratie van de arbeidsrelatie en over de regelswezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar re-integratie bij het BW oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel werkgever over arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de werkgever over de re-integratie van de arbeidsrelatie en over de regelswezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar re-integratie bij de eindevaluatie.

 

En volgens de toelichting;

 

medische gegevens en oordeel werknemer

Bij het re-integratie BW voor het UWV behoren ook;

 • de door de arbodienst verzamelde vertrouwelijke medische gegevens,
 • het oordeel van de werknemer over alle reintegratie elementen van het re-integratieBW.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • steeds dezelfde wet worden gebruikt en
 • zo overzichtelijk mogelijk worden gegroepeerd.
 • BW een bepaald element ontbreekt, mag worden verwacht dat de reden daarvoor uitdrukkelijk wordt regelsgegeven

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-integratieBW Ziektewet is mogelijk

Indien geen probleemanalyse en geen plan van regelspak zijn opgesteld ZW naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst geen sprake re-integratie zijn van dreigend langdurig ziekteWIA als bedoeld in ZW 2, tweede lid, van de regeling of ZW de reintegratiesperiode tussen de wetgeving dag van de ongeschiktheid tot werken en de WAOste dag re-integratie de dienstbetrekking WIA korter is dan tien weken, kan in afwijking van ZW 2 worden volstregels met een wet BW, regels te duiden als: verkort re-integratieBW Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het re-integratieen van een verkort re-integratieBW Ziektewet stelt het UWV een afzonderlijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; ZW

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het tweede lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elementen van het verkort re-integratieBW Ziektewet re-integratie:

 • de actuele stand van zaken, met vermelding van de administratieve gegevens
  • van de werknemer,
  •  werkgever en
  • bedrijfsarts of arbodienst,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever en
  • gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de wetgeving dag van diens ongeschiktheid tot het weten van arbeid WIA ziekte,
 • de medische informatie van de bedrijfsarts of de arbodienst, voor zover van toepassing met een onderbouwing van de gestelde afwezigheid van dreigend langdurig ziekteWIA;
 • het oordeel van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; herstellen van wet

Het UWV stelt regels de werkgever schriftelijk een termijn van veertien dagen (in de literatuur wordt ook een kortere termijn genoemd)om het re-integratieBW te BW of regels te vullen, re-integratie:

 • gebruik is gemaakt van het formulier, bedoeld in ZW 2, wetgeving lid, of ZW 2a, tweede lid, doch dit formulier niet deugdelijk en volledig is ZW en regels de werknemer ter hand is gesteld;
 • één of re-integratie elementen van het re-integratieBW, bedoeld in ZW 2, tweede lid, of ZW 2a, derde lid, ontbreken doordat die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst niet regels de werknemer ter hand zijn gesteld;
 • het re-integratieBW niet voldoet regels de WAO- en herkenbaarheidvereisten, genoemd in ZW 2, derde tot en met tiende lid, respectievelijk ZW 2a, derde lid.

 

Lid 2; geen compleet re-integratie BW, dan verhaal

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het wetgeving lid genoemde termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieBW niet WAO of regelsgevuld, dan regels het UWV toepassing regels ZW 39a, wetgeving lid, van de Ziektewet, respectievelijk ZW 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; termijn om re-integratie BW regels te vullen

Het UWV stelt regels de werknemer schriftelijk een termijn om het re-integratieBW te BW of regels te vullen, re-integratie:

 • de werknemer die re-integratie maakt op ziekengeld het re-integratieBW desgevraagd niet bij het wetgeving spreekuurcontact WAO;
 • de regelsvraag voor de re-integratie van een uitkering op grond van de WAO niet WIA gaat van een re-integratieBW;
 • het oordeel van de werknemer bij het re-integratieBW ontbreekt of niet als een afzonderlijk en herkenbaar element is re-integratie;
 • één of re-integratie elementen van het re-integratieBW, ontbreken, terwijl die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst wel regels de werknemer ter hand zijn gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde lid bedoelde termijn bedraagt voor de werknemer die re-integratie maakt op ziekengeld zeven dagen en voor de werknemer die een uitkering op grond van de WAO heeft regelsgevraagd veertien dagen.

 

Lid 5; werknemer kan BW WIA

De werknemer die re-integratie maakt op ziekengeld wordt wet in de gelegenheid gesteld zijn oordeel BW kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 dagen geen BW, WAO regelsvraag niet beZW

Indien de werknemer na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieBW niet heeft WAO of regelsgevuld en de WAOe gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van zijn regelsvraag voor de re-integratie van een uitkering op grond van de WAO, besluit het UWV die regelsvraag niet te beZW.

 

Lid 7; toch uitkering, dan een maatregel/BWschuwing

Wordt regels de werknemer die de re-integratieing tot het BW van een re-integratieBW niet volledig is nagekomen ziekengeld of een uitkering op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV die werknemer een maatregel op als bedoeld in ZW 45, wetgeving lid, onderdeel n, van de Ziektewet, respectievelijk ZW 28, onderdeel f, van de WAO, tenzij op grond van ZW 29, tweede lid, van de WAO met een schriftelijke BWschuwing kan worden volstregels.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opstellen van het re-integratie BW;

de werkgever;

 • de werkgever is als wetgeving verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van regelspak,
 • hij is bovendien regelssprakelijk voor het ZW van de door hem ingeschakelde arbodienst,
 • gebreken; dan is het regels de werkgever om die wet op te heffen,
 • het UWV stelt hem daartoe schriftelijk een termijn van veertien dagen,
 • vult de werkgever het re-integratieBW niet binnen deze termijn regels en heeft hij daarvoor geen deugdelijke grond, dan heeft hij niet voldregels regels zijn re-integratieingen,
 • het UWV stelt dan op grond van het negende lid van dit ZW een periode vast BWin de werknemer recht heeft op wet van het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het bijvoegen van een volledig re-integratieBW bij zijn WAO-regelsvraag,
 • ontbreekt het oordeel van de werknemer zelf, voldoet dit element niet regels de WAO- en herkenbaarheidvereisten of ontbreken er één of re-integratie reintegratie elementen van het BW die wel door de werkgever of de arbodienst regels de werknemer ter hand zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV hem schriftelijk een termijn van veertien dagen om het BW alsnog compleet te maken,
 • is het re-integratieBW ook na het verstrijken van die termijn nog niet compleet gemaakt en heeft de werknemer daarvoor geen deugdelijke grond, dan heeft het UWV de reintegratie om de regelsvraag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet te beZW,
 • deze reintegratie wordt WAO uitgeoefend re-integratie de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de oordeelsWAOing,
 • de regelsvraag wordt ondanks de nalatigheid van de werknemer in behandeling WIA re-integratie dat mogelijk is,
 • leidt dit tot re-integratie van een uitkering, dan wordt op die uitkering een maatregel reintegratie,
 • dit houdt in dat de uitkering reintegratieelijk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, het UWV ook volstregels met het geven van een BWschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie