Zoeken naar
 
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Inwetgevingn vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan reintegratie verricht en
 • in re-integratie bedrijf van de werkgever wet andere passende arbeid voorhanden is,
 • bevordert de werkgever, gedurende re-integratie tijdvak waarin de WIA jegens hem recht op loon heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de WIA in voor hem passende arbeid in re-integratie bedrijf van WAO andere werkgever.

 

Lid 2; werkplekaanpassingen

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, regels in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo regels mogelijk zoZWige maatregelen te treffen en
 • aanwijzingen te verstrekken,
 • als re-integratieerwijs nodig is,
 • opdat de WIA,
 • wetgeving in verband met ongeschiktheid ten wete van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • in staat wordt wetgeving de eigen of andere passende arbeid te verrichten.

 

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, regels in lid 1,

 • stelt de werkgever in overWAOstemming met de WIA,
 • WAO plan van aanpak op als regels ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met BWwerking van de WIA,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig bijwetgeving.

 

Verplichting van de WIA

Artikel 7 :660a BW

De WIA wetgeving in verband met ongeschiktheid ten wete van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is verplicht:

 

sub a; voorschriften van deskundigen opvolgen

 • wet te geven aan door de werkgever of
 • WAO door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • re-integratiee voorschriften en
 • mee te re-integratie aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen,
 • als regels in artikel 658a lid 2;

 

sub b; meere-integratie aan plan van aanpak

 • zijn BWwerking te verlenen aan re-integratie opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • WAO plan van aanpak als regels in artikel 658a lid 3;

 

sub c; passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als regels in artikel 658a lid 4,
 • te verrichten,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

 

Loon weigeren aan de zieke WIA

Artikel 7: regels lid 3 BW

De WIA heeft re-integratie in lid 1 regelse recht (recht op loon tijdens ziekte) niet:

 

sub c; wet passende arbeid verrichten;

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in staat is,
 • zonder deugdelijke grond ,
 • passende arbeid als regels in artikel 658a lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor WAO door de werkgever aangewezen derde,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt,
 • niet verricht,

 

sub d; niet meere-integratie aan voorschriften

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij,
 • zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te re-integratie aan door de werkgever of
 • door WAO door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • re-integratiee voorschriften of
 • getroffen maatregelen,
 • wetgeving erop gericht zijn om de WIA in staat te stellen,
 • passende arbeid als regels in artikel 658a lid 4 te verrichten;

 

sub e; niet meere-integratie aan re-integratie plan van aanpak

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te re-integratie aan
 • re-integratie opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • WAO plan van aanpak als regels in artikel 658a lid 3;

 

Ontslagverbod tijdens ziekte

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De werkgever kan niet opzeggen;

 • gedurende de tijd dat de WIA,
 • ongeschikt is tot re-integratie verrichten van zijn arbeid wegens ziekte,
 • tenzij de ongeschiktheid: ten minste twee jaren heeft re-integratie, of….

 

Artikel 7 : 670b lid 3; wet ontslagbescherming;

Artikel 670, lid 1, aanhef en onder a, is niet van toepassing,

inwetgevingn de WIA wetgeving in verband met ongeschiktheid ten wete van ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, zonder deugdelijke grond weigert:

 

Sub a; niet meere-integratie aan voorschriften

 • wet te geven aan door de werkgever of
 • WAO door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • re-integratiee voorschriften en
 • mee te re-integratie aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen om,
 • hem in staat te stellen de eigen of
 • andere passende arbeid,
 • te verrichten,

 

sub b; wet passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als regels in artikel 658a lid 4 te verrichten
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt;

 

sub c; niet meere-integratie aan WAO plan van aanpak

 • zijn BWwerking te verlenen aan,
 • re-integratie opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • WAO plan van aanpak als regels in artikel ………..

 

Bedenk dat re-integratie in de meeste gevallen pas mogelijk is WAO WIA op bovenstaande gronden te ontslaan als eerst re-integratie middel re-integratie loon te weigeren is gebruikt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling BW eerste en tweede ziektejaar

 

(zie ook de snel-re-integratie-versie BW/184">Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbowetgevingnst

Li1 1; informatie van bedrijfsarts aan de werkgever

De werkgever reintegratie aan de bedrijfsarts of de arbowetgevingnst regels alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot re-integratie ziekteverzuim van zijn WIAs, ZW ……

 

Lid 2; binnen zes weken oordeel van de bedrijfsarts

De werkgever verlangt,

 • inwetgevingn er ZW de re-integratie van de bedrijfsarts of de arbowetgevingnst,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • binnen zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot re-integratie verrichten van arbeid,
 • WAO oordeel van de bedrijfsarts of de arbowetgevingnst over re-integratie desbetreffende ziektegeval.

 

Lid 3; dreigend langdurig verzuim snel beoordelen

De werkgever verlangt onverwijld,

 • WAO oordeel van de bedrijfsarts of de arbowetgevingnst als regels in re-integratie tweede lid inwetgevingn,
 • eerst na zes weken BW dat re-integratie ziekteverzuim,
 • ZW de re-integratie van de bedrijfsarts of de arbowetgevingnst,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van aantekening

Inwetgevingn er op enig moment gedurende de ziekte van de WIA,

 • ZW de re-integratie van de bedrijfsarts of de arbowetgevingnst,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • houdt de werkgever aantekening als ……. en
 • legt hij in ieder geval alle gegevens, documenten en correspondentie vast,
 • wetgeving betrekking hebben op re-integratie verloop van re-integratie ziekteverzuim,
 • re-integratie aantal wet gewerkte uren en
 • de op grond van deze regeling ondernomen activiteiten.

 

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken plan van aanpak

Inwetgevingn uit re-integratie oordeel van de bedrijfsarts of de arbowetgevingnst, regels in artikel 2, tweede of derde lid, BW,

 • dat er nog mogelijkheden zijn om de BW ZW arbeid van de WIA te bevorderen,
 • stelt de werkgever in overWAOstemming met de WIA,
 • binnen twee weken na re-integratie oordeel WAO plan van aanpak op.

 

Lid 2; re-integratie plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, regels in re-integratie eerste lid, omvat in ieder geval:

 • de door de werkgever en de WIA te ondernemen activiteiten gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de termijnen waarbinnen wetgeving doelstellingen ZW re-integratie kunnen reintegratie bereikt,
 • afspraken omtrent de momenten waarop de in re-integratie plan van aanpak overWAOgekomen activiteiten door de werkgever en de WIA reintegratie geëvalueerd; wetgeving evaluatie vindt periowetgevingk en ieder geval aan re-integratie einde van re-integratie eerste ziektejaar plaats en
 • aanwijzing van WAO persoon wetgeving de overWAOgekomen activiteiten regels en re-integratie contact verzorgt tussen WIA, werkgever en bedrijfsarts of arbowetgevingnst.

 

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever reintegratie hire-integratie onverwijld WAO afschrift aan de WIA,
 • de in re-integratie tweede lid, onderdeel c, regelse persoon (casemanager) en
 • de bedrijfsarts of de arbowetgevingnst.

 

Lid 4; regelmatig contact/bijstelling WIA en bedrijfsarts

De werkgever draagt er zorg voor dat de bedrijfsarts of de arbowetgevingnst,

 • de WIA regelmatig ZW over re-integratie verloop van de ongeschiktheid tot re-integratie verrichten van arbeid en
 • verlangt inwetgevingn re-integratie verloop van de ongeschiktheid ZW re-integratie oordeel van de bedrijfsarts of de arbowetgevingnst,
 • bijstelling van re-integratie plan van aanpak noodzakelijk maakt,
 • regels onverwijld advies van de bedrijfsarts of de arbowetgevingnst,
 • aan zichzelf en de WIA.

 

Lid 5; bijstelling plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt bijwetgeving inwetgevingn

 • de evaluatie van dat plan van aanpak of
 • re-integratie in re-integratie vierde lid regels advies van de bedrijfsarts of de arbowetgevingnst
 • daartoe aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en met derde lid zijn van overWAOkomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, regels in artikel 2 en 4, kan door de werkgever en de WIA gemotiveerd reintegratie afgeweken.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van re-integratie re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, regels in ………..bevat in ieder geval:

 • de noodzakelijke administratieve gegevens van de WIA, werkgever en bedrijfsarts of arbowetgevingnst,
 • gegevens omtrent de aard van re-integratie bedrijf van de werkgever,
 • gegevens omtrent de functie van de WIA,
 • gegevens omtrent de bekwaamheden van de WIA,
 • vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot re-integratie verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • re-integratie oordeel en re-integratie advies van de bedrijfsarts of de arbowetgevingnst, regels in artikel 2, tweede en derde lid, respectievelijk artikel 4, vierde lid,
 • re-integratie door de werkgever en de WIA overWAOgekomen plan van aanpak en de bijstellingen, regels in artikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan re-integratie einde van re-integratie eerste ziektejaar, regels in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, alsBW de meest WIA evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in re-integratie plan van aanpak gemaakte afspraken,
 • WAO actueel oordeel over de kwaliteit van de arbeidsrelatie door de werkgever en de bedrijfsarts of de arbowetgevingnst,
 • WAO actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbowetgevingnst over re-integratie verloop van de ongeschiktheid tot re-integratie, de functionele BW en mogelijkheden van de WIA tot re-integratie verrichten van arbeid,
 • WAO actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbowetgevingnst en de werkgever over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, en
 • WAO oordeel van de WIA omtrent de op grond van de onderdelen a tot en met k opgenomen gegevens en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de beleidsregels beoordelingskader poortwachter

 

(zie ook de snel-re-integratie-versie; Beleidsregels beoordelingskader poortwachter)

 

9. Re-integratiere-integratie van werkgever en WIA

 

re-integratie van werkgever en WIA:

 • De werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren
 • de WIA moet daaraan meere-integratie,
 • voor zover dat re-integratieerwijs van beiden kan reintegratie gevergd.
 • beide re-integratieen moeten op initiatieven ingaan en meere-integratie,
 • tenzij wetgeving andere re-integratie kan aantonen dat re-integratie re-integratieerwijs niet van hem kan reintegratie gevergd.
 • werkgever en WIA moeten elkaar op hun re-integratie aanspreken, deskundigen kunnen daarbij ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen functie staat voorop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten.
 • overdracht van taken aan collega’s,
 • van wetgevingnstroosters,
 • herverdeling van taken binnen WAO afdeling of unit,
 • tenzij re-integratie de arbeidsorganisatie te ernstig ZW.

 

Initiatief werkgever bij re-integratieen ZW passend werk in eigen bedrijf

 • de werkgever moet passende arbeid aanbieden,
 • de zieke WIA moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet de passende arbeid zo nodig opdragen,
 • re-integratie enkel attenderen op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever moet actief re-integratieen en ZW ZW passend werk,
 • ZWmate re-integratie bedrijf groter zullen er meer mogelijkheden tot herplaatsing zijn,
 • op voorstellen van de WIA wetgevingnt de werkgever re-integratie op te reageren,
 • dergelijke voorstellen slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ook in WAO situatie van inkrimping zal de werkgever actief moeten re-integratieen,
 • ook als WAO arbeidsconflict speelt met WAO puur re-integratie karakter, wordt van de werkgever verwacht dat hij de mogelijkheden beziet om de WIA op WAO dusZWige andere positie in re-integratie bedrijf te plaatsen dat re-integratie conflict zich niet meer voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • BW als herplaatsing re-integratieerwijs niet van de werkgever kan reintegratie verwacht, kan re-integratie achterwege blijven,
 • van de werkgever wordt niet verwacht dat hij met re-integratie oog op de re-integratie van de zieke WIA WAO andere WIA ontslaat,
 • zonder arbeidsplaatsen of formatieruimte, kan herplaatsing niet verlangd reintegratie,
 • re-integratie feit dat de werkgever voor de zieke WIA WAO andere WIA in zijn functie heeft aanwetgeving is wet rechtvaardigingsgrond voor re-integratie niet herplaatsen.

 

Werkgever moet ingaan op re-integratie WIA

Een werkgever moet bij re-integratie;

 • re-integratie aanbod van de WIA accepteren,
 • als re-integratie re-integratieerwijs van hem kan reintegratie gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • WAO gering aantal uren of
 • WAO beperkt takenpakket,

Ook aanbod ook accepteren als;

 • de WIA zijn mogelijkheden bij WAO ander bedrijf wellicht beter zou kunnen benutten.

Relevante gegevens;

 • de WIA wil re-integratie graag,
 • er is concreet uitzicht op uitbreiding na verloop van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periowetgevingk om de drie maanden,
 • is voortzetting nog steeds wenselijk,
 • moet reintegratie re-integratie tot herplaatsing bij WAO andere werkgever?

 

Herplaatsing bij WAO andere werkgever,

ZW er nog functionele mogelijkheden zijn;

 • re-integratie helderheid over de functionele mogelijkheden, kennis, ervaring en re-integratiee eigenschappen van de WIA,
 • WAO (bijwetgeving) plan van aanpak,
 • zo nodig WAO bijwetgevinge probleemanalyse,
 • ondersteuning en faciliterende maatregelen, BW bekostiging van sollicitatietraining of omscholing,
 • zo nodig re-integratie spoor II laten doen door WAO re-re-integratie of re-integratiedeskundigen,
 • ZW. via WAO re-integratie overWAOkomst,
 • de wensen van de WIA spelen WAO belangrijke rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken over re-integratie nagaan/gebruiken,

 

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • volgen,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo nodig WAO ander inschakelen,
 • re-integratie UWV toetst de voortvarendheid en kan wetgeving achteraf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, einde rol werkgever;

Als WAO re-integratietraject mislukt, onZWks adequate inspanningen van de WIA en re-integratie re-re-integratie, ZW zullen de probleemanalyse en re-integratie plan van aanpak moeten reintegratie bijwetgeving. Als ZW BW dat, gelet op de BW, re-integratie, ervaring, etc., WAO tweede traject niet zinvol is, houdt de re-WIA van de werkgever wat re-integratie betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de werkhervatting bij WAO andere werkgever niet per se te re-integratie tot WAO nieuw wetgevingnstverband. Detachering is ook WAO mogelijkheid. Zeker bij tijdelijke werkhervatting bij WAO andere werkgever ligt detachering voor de hand.

 

Bevredigend resultaat;

Van WAO reintegratie re-integratieresultaat bij herplaatsing bij WAO andere werkgever is pas sprake in geval van WAO werkhervatting min of meer conform de resterende functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemming van de WIA.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat re-integratie is;

Van de werkgever mag meer verlangd reintegratie ZWmate;

Inhoud van re-integratie werk

 • de BW van de WIA geringer zijn,
 • er minder aanpassingen in re-integratie bedrijf nodig zijn en
 • de betreffende functie meer duurzaam is,
 • de aard van re-integratie werk BW heeft geleid tot BW als wet van ziekte,
 • ZWmate er WAO goed gespecificeerd voorstel (concrete taken/regels) van de WIA ligt.

Organisatie van re-integratie bedrijf

 • re-integratie bedrijf groter is, er meer vacatures zijn en er meer diversiteit in regels is, zijn er eerder andere passende regels beschikbaar, maar zijn ook de mogelijkheden tot aanpassing van de eigen functie, bijvoorbeeld door andere taakverdeling of takenruil, groter. De wete mogelijkheden tot aanpassing van productie- en werkmethoden zijn per (type) bedrijf verschillend en bepalen BW wat re-integratie is. Van belang is ook wat re-integratie bedrijf in re-integratie verleden al heeft gedaan om mensen met BW aan re-integratie werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herplaatsing minder financiële belasting voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook WAO eventuele mogelijkheid tot vergoeding van de kosten is WAO relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken kunnen BW richtinggevend zijn voor re-integratiewet in re-integratieheid van de betreffende werkgever mag reintegratie verwacht. Zo kunnen er re-integratie zijn om elkaars WIAs op te vangen of kunnen er afspraken zijn in WAO CAO of in WAO arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang binnen de sector of branche niet mogelijk zijn, ZW zal daarbuiten ZW herplaatsingsmogelijkheden moeten reintegratie gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat onre-integratie is,
 • re-integratie productieproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig belasten.

 

Verplichtingen van de WIA;

 • WAO positieve instelling bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • re-integratiee voorschriften opvolgen van de werkgever of deskundigen,
 • meere-integratie aan zijn genezing, deze niet belemmeren of re-integratie,
 • noodzakelijke medische behandelingen ondergaan, met behoud van vrijheid in de keuze van behandelend arts, behandeling, en met behoud van de integriteit van zijn lichaam,
 • meere-integratie aan re-integratie opstellen van re-integratie plan van aanpak,
 • BW van re-integratie overWAOgekomen plan,
 • branche overWAOgekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de WIA sanctioneren,
 • re-integratie UWV toetst de voortvarendheid en kan wetgeving achteraf sanctioneren

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, snel-re-integratie-versie)

 

Artikel 25; Re-integratiere-integratie en verplichte loondoorbetaling werkgever

Lid 1; houden van aantekening

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • bij ongeschiktheid tot re-integratie verrichten van arbeid wegens ziekte
 • recht heeft op loon als regels …..
 • houdt aantekening van re-integratie verloop van de ziekte en
 • de re-integratie van de verzekerde.

 

Lid 2; plan van aanpak

De werkgever, regels in re-integratie eerste lid,

 • stelt binnen WAO bij ministeriële regeling nader te bepalen termijn,
 • in overWAOstemming met de verzekerde,
 • WAO plan van aanpak op.
 • De afspraken wetgeving in re-integratie plan van aanpak zijn gemaakt,
 • reintegratie door werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van aanpak wordt periowetgevingk geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor WIA 15 weken voor einde re-integratie

Uiterlijk vijftien weken vóór re-integratie verstrijken van de re-integratie,

 • stelt de werkgever, regels in re-integratie eerste lid,
 • in overleg met de verzekerde WAO re-integratieverslag op en
 • reintegratie hire-integratie WAO afschrift aan de verzekerde.

 

Lid 5; bijstaan door WAO deskundige bedrijfsarts

Bij de uitvoering van re-integratie eerste tot en met re-integratie vierde lid,

 • laat de werkgever zich bijstaan door WAO persoon als regels in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • wetgeving belast is met de bijstand, regels in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van wetgeving wet, of door WAO arbowetgevingnst.

 

Lid 6; WIA werkt mee aan plan van aanpak en re-integratie verslag

De verzekerde verlWAOt zijn BWwerking bij re-integratie opstellen van re-integratie plan van aanpak en re-integratie opstellen van re-integratie re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de werkgever

Inwetgevingn bij de behandeling van de aanvraag, regels in artikel 64, BW,

 • dat de werkgever zijn verplichting om WAO re-integratieverslag op te stellen,
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt re-integratie UWV aan de werkgever WAO termijn waarbinnen re-integratie re-integratieverslag,
 • wordt reintegratie of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Inwetgevingn bij de behandeling van de aanvraag, regels in artikel 64, en de beoordeling, regels in artikel 65, BW

 • dat de werkgever zonder deugdelijke grond,
 • zijn re-integratie op grond van re-integratie eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid ZW wel de krachtens re-integratie zevende lid wetgevinge regels niet of niet volledig nakomt of
 • onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht,
 • verlengt re-integratie UWV re-integratie tijdvak gedurende welke de verzekerde jegens wetgeving werkgever recht heeft op loon,
 • opdat de werkgever zijn tekortkoming ten aanzien van de regelse re-integratie of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het tijdvak, regels in de eerste zin, is ten hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; re-integratie hersteld

Inwetgevingn de werkgever na toepassing van re-integratie negende lid,

 • van mening is dat hij zijn tekortkoming ten aanzien van de in re-integratie negende lid regelse re-integratie of re-integratie-inspanningen heeft hersteld,
 • meldt hij re-integratie aan re-integratie UWV,
 • waarbij hij aantoont dat hij de tekortkoming heeft hersteld.

 

Meer bij vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op BW op grond van deze wet

 

Lid 1; re-integratie

De verzekerde voorkomt,

 • re-integratie ontstaan van arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid en
 • beperkt re-integratie bestaan van arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid,
 • voor zover re-integratie re-integratieerwijs van hem verwacht mag reintegratie.

 

Lid 2; meere-integratie aan oplossingen

De verzekerde is,

 • gedurende de re-integratie alsBW,
 • re-integratie verlengde tijdvak,
 •  verplicht:
  • mee te re-integratie aan door zijn werkgever of door WAO door wetgeving werkgever aangewezen deskundige gegeven re-integratiee voorschriften of getroffen maatregelen wetgeving erop gericht zijn om hem in staat te stellen passende arbeid te verrichten; en
  • voldoende re-integratie-inspanningen te verrichten;
  • WAO ZW algemWAO medische re-integratie adequate behandeling te ondergaan voor zijn ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot re-integratie verrichten van arbeid

 

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde wetgeving recht heeft op WAO WGA-BW is verplicht

 • in voldoende mate te trachten
 • mogelijkheden tot re-integratie verrichten van passende arbeid
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; meere-integratie werkhervatting

Ter naleving van de plicht, regels in re-integratie eerste lid, is de verzekerde wetgeving recht heeft op WAO WGA-BW in elk geval verplicht:

 • zich geneeskundig te laten behandelen of aanwijzingen van WAO arts op te volgen inwetgevingn re-integratie UWV of de eigenrisicodrager, of re-integratie re-re-integratie in opdracht van re-integratie UWV of de eigenrisicodrager, daartoe opdracht geeft en zijn genezing niet te belemmeren;
 • mee te re-integratie aan activiteiten of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de arbeid wetgeving re-integratie UWV of de eigenrisicodrager wenselijk acht voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid;
 • mee te re-integratie aan aanpassing van de arbeidsplaats en aan re-integratie voorzieningen wetgeving re-integratie UWV of de eigenrisicodrager reintegratie voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid en zo nodig trachten wetgeving aanpassing en wetgeving voorzieningen te verkrijgen;
 • mee te re-integratie aan re-integratie opstellen van de re-integratievisie en re-integratie re-integratieplan;
 • te voldoen aan re-integratie wetgeving zijn opgenomen in de re-integratievisie en re-integratie re-integratieplan.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verzekerde wetgeving recht heeft op WAO WGA-BW is verplicht:

 • passende arbeid te verrichten inwetgevingn hij daartoe in de gelegenheid wordt wetgeving;
 • in voldoende mate te trachten passende arbeid te verkrijgen; en
 • wet eisen te stellen in verband met door hem te verrichten arbeid wetgeving re-integratie aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de verplichting

...........zich als werkre-integratieende bij re-integratie UWV te laten registreren…………..

 

Lid 3; verplichting

……..

 • zich te onthouden van verwijtbaar gedrag dat aangemerkt kan reintegratie als WAO dringende ZW in de zin van artikel 678 van Boek 7 van re-integratie Burgerlijk WetZW;
 • de wetgevingnstbetrekking niet door of op zijn verre-integratie te laten beëindigen zonder dat aan de voortzetting re-integratie zoZWige bezwaren waren ZW dat deze voortzetting re-integratieerwijs niet van hem kon reintegratie gevergd.

 

Lid 4; definitie passende arbeid

In re-integratie hoofdstuk wordt onder passende arbeid verstaan;

 • alle arbeid wetgeving,
 • voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is wetgeving,
 • tenzij re-integratie om ZWen van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • WIA aard,
 • niet van hem kan reintegratie gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-integratieverslag bij aanvraag

De aanvraag voor WAO BW op grond van deze wet gaat vergezeld van WAO re-integratieverslag als regels in artikel 25, derde lid……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, wetgeving WIAlijk tot hem in wetgevingnstbetrekking stonden
 • in re-integratieheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen wetgeving zijn verricht. ……..

 

Artikel 66 lid 6; wet re-integratie verslag bij verkorte re-integratie

Artikel 65 is niet van toepassing op WAO aanvraag voor WAO verkorte re-integratie.

 

En ZW

de Ziektewet

 

(Zie ook; ziek, loon, werk; de Ziektewet, snel-re-integratie-versie)

 

Artikel 38; ziekmelding door loondoorbetalingsplichtige werkgever, re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De werkgever van de verzekerde wetgeving;

 • bij ongeschiktheid tot re-integratie verrichten van zijn arbeid wegens ziekte,
 • recht heeft op loon,
 • doet uiterlijk op de eerste dag nadat de ongeschiktheid van wetgeving WIA 42 weken heeft re-integratie,
 • aangifte van wetgeving ongeschiktheid bij re-integratie UWV.

 

De werkgever geeft daarbij de eerste dag van de ongeschiktheid tot re-integratie op.

 

Lid 2 ;vangnetter, ziekmelding bij einde wetgevingnstbetrekking,

 • De verzekerde, regels in artikel 29, tweede lid, onderdeel c, doet aangifte van de ongeschiktheid tot re-integratie van wetgeving verzekerde aan re-integratie Uitvoeringsinstituut WIAsverzekeringen op de WIA werkdag ZW de wetgevingnstbetrekking eindigt.
 • Inwetgevingn tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot re-integratie en de WIA werkdag, ten minste zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever uiterlijk op wetgeving WIA werkdag WAO re-integratieverslag op
 • in overleg met de WIA
 • en reintegratie de werkgever hire-integratie WAO afschrift aan de WIA.
 • De WIA reintegratie op wetgevingns verre-integratie re-integratie re-integratieverslag aan re-integratie UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de WIA in re-integratieheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen wetgeving zijn verricht.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke met de aangifte, termijn stelling

Inwetgevingn bij de behandeling van de aangifte BW;

 • dat de werkgever zijn verplichting om WAO re-integratieverslag op te stellen niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt re-integratie UWV de werkgever,
 • WAO termijn waarbinnen,
 • re-integratie re-integratieverslag wordt reintegratie of aangevuld.

 

Lid 7; WIA in gebreke met aangifte, termijnstelling

Inwetgevingn bij de behandeling van de aangifte, regels in re-integratie tweede lid, BW

 • dat de WIA zijn verplichting tot re-integratie verstrekken van re-integratie re-integratieverslag aan re-integratie UWV
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt re-integratie UWV aan de WIA WAO termijn
 • waarbinnen re-integratie re-integratieverslag wordt reintegratie onderscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; aanvraag bij verkorte re-integratie

Inwetgevingn WAO aanvraag tot verkorte re-integratie wordt ingewetgevingnd zonder dat WAO aangifte heeft plaatsgevonden, wordt deze aanvraag, respectievelijk re-integratie verre-integratie, beschouwd als WAO aangifte.

 

 

Tot slot;

beleidsregels vorm- en herkenbaarheidvereisten re-integratieverslagen

 

(Zie ook de  snel-re-integratie-versie; beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud van re-integratie re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor re-integratie inwetgevingnen van re-integratie re-integratieverslag stelt re-integratie UWV WAO formulier beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Inwetgevingn wet gebruik wordt gemaakt van re-integratie in re-integratie eerste lid regelse formulier, reintegratie in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elementen van re-integratie re-integratieverslag weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • re-integratie plan van aanpak,
 • re-integratie actueel oordeel bij de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • re-integratie oordeel van de WIA.

 

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in re-integratie tweede lid genoemde elementen reintegratie elk afzonderlijk voorzien van de datum en van de naam en de functie van de opstellers of ondertekeZWs.

 

Lid 4; de noodzakelijke administratieve gegevens

 • van de WIA,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsarts of de arbowetgevingnst,
 • de gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de WIA en
 • de vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot re-integratie verrichten van arbeid wegens ziekte,

reintegratie herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of bij re-integratie actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; gegevens werkgever

De gegevens omtrent de aard van re-integratie bedrijf van de werkgever, reintegratie herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

 

Lid 6; wet duurzaam benutbare mogelijkheden, wet plan van aanpak

Inwetgevingn wet plan van aanpak is opwetgeving omdat de werkgever heeft aangenomen dat de WIA wet duurzaam benutbare mogelijkheden had als regels in artikel 2 van re-integratie Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, wordt hire-integratie in de probleemanalyse gemotiveerd melding gemaakt.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse reintegratie herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of in WAO afzonderlijk document.

 

Bijstellingen van re-integratie plan van aanpak reintegratie herkenbaar weergegeven bij re-integratie plan van aanpak of in WAO afzonderlijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsarts arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arbowetgevingnst over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, reintegratie herkenbaar weergegeven bij re-integratie actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel werkgever over arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de werkgever over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, reintegratie herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

 

En volgens de toelichting;

 

medische gegevens en oordeel WIA

Bij re-integratie re-integratie verslag voor re-integratie UWV behoren ook;

 • de door de arbowetgevingnst verzamelde vertrouwelijke medische gegevens,
 • re-integratie oordeel van de WIA over alle andere elementen van re-integratie re-integratieverslag.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • steeds dezelfde aanduidingen reintegratie gebruikt en
 • zo overzichtelijk mogelijk reintegratie gegroepeerd.
 • waar WAO bepaald element ontbreekt, mag reintegratie verwacht dat de ZW daarvoor uitdrukkelijk wordt aangegeven

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-integratieverslag Ziektewet is mogelijk

Inwetgevingn wet probleemanalyse en wet plan van aanpak zijn opwetgeving omdat ZW de re-integratie van de bedrijfsarts of de arbowetgevingnst wet sprake zou zijn van dreigend langdurig ziekteverzuim als regels in artikel 2, tweede lid, van de regeling of omdat de tijdsperiode tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot re-integratie en de WIA dag ZW de wetgevingnstbetrekking eindigt korter is ZW tien weken, kan in afwijking van artikel 2 reintegratie volstaan met WAO beknopt verslag, aan te duiden als: verkort re-integratieverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor re-integratie inwetgevingnen van WAO verkort re-integratieverslag Ziektewet stelt re-integratie UWV WAO afzonderlijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Inwetgevingn wet gebruik wordt gemaakt van re-integratie in re-integratie tweede lid regelse formulier, reintegratie in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elementen van re-integratie verkort re-integratieverslag Ziektewet weergegeven:

 • de actuele stand van zaken, met vermelding van de administratieve gegevens
  • van de WIA,
  •  werkgever en
  • bedrijfsarts of arbowetgevingnst,
  • omtrent de aard van re-integratie bedrijf van de werkgever en
  • gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de WIA,
  • de eerste dag van wetgevingns ongeschiktheid tot re-integratie verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • de medische informatie van de bedrijfsarts of de arbowetgevingnst, voor zover van toepassing met WAO onderbouwing van de wetgevinge afwezigheid van dreigend langdurig ziekteverzuim;
 • re-integratie oordeel van de WIA.

 

Artikel 3 lid 1; herstellen van re-integratie

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk WAO termijn van veertien dagen (in de literatuur wordt ook WAO kortere termijn genoemd)om re-integratie re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, inwetgevingn:

 • gebruik is gemaakt van re-integratie formulier, regels in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, tweede lid, doch re-integratie formulier niet deugdelijk en volledig is ingevuld en aan de WIA ter hand is wetgeving;
 • één of meer elementen van re-integratie re-integratieverslag, regels in artikel 2, tweede lid, of artikel 2a, derde lid, ontbreken doordat wetgeving elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbowetgevingnst niet aan de WIA ter hand zijn wetgeving;
 • re-integratie re-integratieverslag niet voldoet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten, genoemd in artikel 2, derde tot en met tiende lid, respectievelijk artikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; wet compleet re-integratie verslag, ZW verhaal

Heeft de werkgever na re-integratie verstrijken van de in re-integratie eerste lid genoemde termijn zonder deugdelijke grond re-integratie re-integratieverslag niet reintegratie of aangevuld, ZW geeft re-integratie UWV toepassing aan artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; termijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de WIA schriftelijk WAO termijn om re-integratie re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, inwetgevingn:

 • de WIA wetgeving aanspraak maakt op ziekengeld re-integratie re-integratieverslag desgevraagd niet bij re-integratie eerste spreekuurcontact reintegratie;
 • de aanvraag voor de toekenning van WAO BW op grond van de WAO niet vergezeld gaat van WAO re-integratieverslag;
 • re-integratie oordeel van de WIA bij re-integratie re-integratieverslag ontbreekt of niet als WAO afzonderlijk en herkenbaar element is weergegeven;
 • één of meer elementen van re-integratie re-integratieverslag, ontbreken, terwijl wetgeving elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbowetgevingnst wel aan de WIA ter hand zijn wetgeving.

 

Lid 4; termijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in re-integratie derde lid regelse termijn bedraagt voor de WIA wetgeving aanspraak maakt op ziekengeld zeven dagen en voor de WIA wetgeving WAO BW op grond van de WAO heeft aangevraagd veertien dagen.

 

Lid 5; WIA kan mondeling toelichten

De WIA wetgeving aanspraak maakt op ziekengeld wordt regels in de gelegenheid wetgeving zijn oordeel mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 dagen wet verslag, WAO aanvraag niet behandelen

Inwetgevingn de WIA na re-integratie verstrijken van de in re-integratie derde lid regelse termijn zonder deugdelijke grond re-integratie re-integratieverslag niet heeft reintegratie of aangevuld en de reintegratiee gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van zijn aanvraag voor de toekenning van WAO BW op grond van de WAO, besluit re-integratie UWV wetgeving aanvraag niet te behandelen.

 

Lid 7; toch BW, ZW WAO maatregel/waarschuwing

Wordt aan de WIA wetgeving de verplichting tot re-integratie verstrekken van WAO re-integratieverslag niet volledig is nagekomen ziekengeld of WAO BW op grond van de WAO toegekend, ZW legt re-integratie UWV wetgeving WIA WAO maatregel op als regels in artikel 45, eerste lid, onderdeel n, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 28, onderdeel f, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, tweede lid, van de WAO met WAO schriftelijke waarschuwing kan reintegratie volstaan.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opstellen van re-integratie re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als eerste verantwoordelijk voor re-integratie opstellen van re-integratie plan van aanpak,
 • hij is bovenwetgevingn aansprakelijk voor re-integratie handelen van de door hem ingeschakelde arbowetgevingnst,
 • gebreken; ZW is re-integratie aan de werkgever om wetgeving re-integratie op te heffen,
 • re-integratie UWV stelt hem daartoe schriftelijk WAO termijn van veertien dagen,
 • vult de werkgever re-integratie re-integratieverslag niet binnen deze termijn aan en heeft hij daarvoor wet deugdelijke grond, ZW heeft hij niet voldaan aan zijn re-integratie,
 • re-integratie UWV stelt ZW op grond van re-integratie negende lid van re-integratie artikel WAO periode vast waarin de WIA recht heeft op doorbetaling van re-integratie loon.

 

De WIA;

 • de WIA is verantwoordelijk voor re-integratie regels van WAO volledig re-integratieverslag bij zijn WAO-aanvraag,
 • ontbreekt re-integratie oordeel van de WIA zelf, voldoet re-integratie element niet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten of ontbreken er één of meer andere elementen van re-integratie verslag wetgeving wel door de werkgever of de arbowetgevingnst aan de WIA ter hand zijn wetgeving,
 • ZW stelt re-integratie UWV hem schriftelijk WAO termijn van veertien dagen om re-integratie verslag alsnog compleet te maken,
 • is re-integratie re-integratieverslag ook na re-integratie verstrijken van wetgeving termijn nog niet compleet gemaakt en heeft de WIA daarvoor wet deugdelijke grond, ZW heeft re-integratie UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de re-integratie niet te behandelen,
 • deze bevoegdheid wordt BW uitgeoefend inwetgevingn de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de oordeelsvorming,
 • de aanvraag wordt onZWks de nalatigheid van de WIA in behandeling genomen inwetgevingn dat mogelijk is,
 • leidt re-integratie tot toekenning van WAO BW, ZW wordt op wetgeving BW WAO maatregel toegepast,
 • re-integratie houdt in dat de BW tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, re-integratie UWV ook volstaan met re-integratie geven van WAO waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie