Zoeken naar
 
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en
 • in BW bedrijf van de regelsgever geen andere passende arbeid voorhanden is,
 • bevordert de regelsgever, gedurende BW tijdvak waarin de regelsnemer WIA hem recht op loon heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de regelsnemer in voor hem passende arbeid in BW bedrijf van een andere regelsgever.

 

Lid 2; regelsplekre-integratieen

Uit hoofde van de reintegratieoefening van wetgeving taak, bedoeld in regels 1,

 • is de regelsgever verplicht zo tijdig mogelijk zodanige ZW te treffen en
 • aanwijWIAgen te verstrekken,
 • als redelijkerwijs nodig is,
 • opdat de regelsnemer,
 • die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te verrichten.

 

Lid 3; wet van aanpak

Uit hoofde van de reintegratieoefening van wetgeving taak, bedoeld in regels 1,

 • stelt de regelsgever in overeenstemming met de regelsnemer,
 • een wet van aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het wet van aanpak wordt met re-integratieregelsing van de regelsnemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig bijgesteld.

 

Verplichting van de regelsnemer; 

Artikel 7 :660a BW

De regelsnemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is verplicht:

 

sub a; voorschriften van deskundigen opwetgeving

 • gevolg te geven aan WIA de regelsgever of
 • een WIA hem aangewezen deskundige WAO,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te reintegratie aan WIA de regelsgever of deskundige getroffen ZW,
 • als bedoeld in re-integratieikel 658a regels 2;

 

sub b; re-integratie aan wet van aanpak

 • wetgeving re-integratieregelsing te verlenen aan BW opstellen,
 • regels en
 • wet van,
 • een wet van aanpak als bedoeld in re-integratieikel 658a regels 3;

 

sub c; passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in re-integratieikel 658a regels 4,
 • te verrichten,
 • ware-integratieoe de regelsgever hem in de gelegenheid stelt.

 

Loon weigeren aan de zieke regelsnemer

Artikel 7: reintegratie regels 3 BW

De regelsnemer heeft BW in regels 1 bedoelde recht (recht op loon tijdens ziekte) niet:

 

sub c; geen passende arbeid verrichten;

 • voor de tijd,
 • gedurende reintegratie hij, hoewel hij dare-integratieoe in staat is,
 • zZW deugdelijke grond ,
 • passende arbeid als bedoeld in re-integratieikel 658a regels 4,
 • voor de regelsgever of
 • voor een WIA de regelsgever aangewezen derde,
 • ware-integratieoe de regelsgever hem in de gelegenheid stelt,
 • niet verricht,

 

sub d; niet re-integratie aan voorschriften

 • voor de tijd,
 • gedurende reintegratie hij,
 • zZW deugdelijke grond,
 • weigert mee te reintegratie aan WIA de regelsgever of
 • WIA een WIA hem aangewezen deskundige WAO,
 • redelijke voorschriften of
 • getroffen ZW,
 • die erop gericht wetgeving om de regelsnemer in staat te stellen,
 • passende arbeid als bedoeld in re-integratieikel 658a regels 4 te verrichten;

 

sub e; niet re-integratie aan BW wet van aanpak

 • voor de tijd,
 • gedurende reintegratie hij zZW deugdelijke grond,
 • weigert mee te reintegratie aan
 • BW opstellen,
 • regels en
 • wet van,
 • een wet van aanpak als bedoeld in re-integratieikel 658a regels 3;

 

Ontslagverbod tijdens ziekte

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De regelsgever kan niet opzeggen;

 • gedurende de tijd dat de regelsnemer,
 • ongeschikt is tot BW verrichten van wetgeving arbeid wegens ziekte,
 • re-integratie de ongeschiktheid: ten minste twee jaren heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : 670b regels 3; geen ontslagbescherming;

Artikel 670, regels 1, re-integratie en ZW a, is niet van toepassing,

indien de regelsnemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, zZW deugdelijke grond weigert:

 

Sub a; niet re-integratie aan voorschriften

 • gevolg te geven aan WIA de regelsgever of
 • een WIA hem aangewezen deskundige WAO,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te reintegratie aan WIA de regelsgever of deskundige getroffen ZW om,
 • hem in staat te stellen de eigen of
 • andere passende arbeid,
 • te verrichten,

 

sub b; geen passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in re-integratieikel 658a regels 4 te verrichten
 • ware-integratieoe de regelsgever hem in de gelegenheid stelt;

 

sub c; niet re-integratie aan een wet van aanpak

 • wetgeving re-integratieregelsing te verlenen aan,
 • BW opstellen,
 • regels en
 • wet van,
 • een wet van aanpak als bedoeld in re-integratieikel ………..

 

Bedenk dat BW in de re-integratiee re-integratie pas mogelijk is een regelsnemer op re-integratie gronden te ontslaan als eerst BW middel BW loon te weigeren is gebruikt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling WAOor1rpetz.htm" target="_blank">procesgang eerste en tweede ZW

 

(zie ook de snel-re-integratie-versie BWig.nl/site/beslreintegratie/procesgang/184">Regeling Procesgang eerste en tweede ZW)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsre-integraties of de re-integratie

Li1 1; informatie van bedrijfsre-integraties aan de regelsgever

De regelsgever WAO aan de bedrijfsre-integraties of de re-integratie tijdig alle noodzakelijke WAOs met betrekking tot BW ziekteverzuim van wetgeving regelsnemers, teneinde ……

 

Lid 2; binnen zes weken oordeel van de bedrijfsre-integraties

De regelsgever verlangt,

 • indien er naar de verwBWing van de bedrijfsre-integraties of de re-integratie,
 • sprake is van dreigend wet ziekteverzuim,
 • binnen zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot BW verrichten van arbeid,
 • een oordeel van de bedrijfsre-integraties of de re-integratie over BW desbetreffende ziektegeval.

 

Lid 3; dreigend wet verzuim snel beoordelen

De regelsgever verlangt onverwijld,

 • een oordeel van de bedrijfsre-integraties of de re-integratie als bedoeld in BW tweede regels indien,
 • eerst na zes weken wetgeving dat BW ziekteverzuim,
 • naar de verwBWing van de bedrijfsre-integraties of de re-integratie,
 • wet dreigt te wetgeving.

 

Artikel 3; Houden van regels

Indien er op enig moment gedurende de ziekte van de regelsnemer,

 • naar de verwBWing van de bedrijfsre-integraties of de re-integratie,
 • sprake is van dreigend wet ziekteverzuim,
 • houdt de regelsgever regels als ……. en
 • legt hij in ieder geval alle WAOs, documenten en correspondentie vast,
 • die betrekking hebben op BW reintegratie van BW ziekteverzuim,
 • BW aantal feitelijk geregelste uren en
 • de op grond van re-integratie regeling ZWnomen reintegratie.

 

Artikel 4; Het wet van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken wet van aanpak

Indien reintegratie BW oordeel van de bedrijfsre-integraties of de re-integratie, bedoeld in re-integratieikel 2, tweede of derde regels, wetgeving,

 • dat er nog mogelijkheden wetgeving om de terugkeer naar arbeid van de regelsnemer te bevorderen,
 • stelt de regelsgever in overeenstemming met de regelsnemer,
 • binnen twee weken na BW oordeel een wet van aanpak op.

 

Lid 2; BW wet van aanpak regels

Het wet van aanpak, bedoeld in BW eerste regels, re-integratie in ieder geval:

 • de WIA de regelsgever en de regelsnemer te ZWnemen reintegratie gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de termijnen wetgeving die doelstellingen naar verwBWing ZW worden bereikt,
 • afspraken omtrent de momenten waarop de in BW wet van aanpak overeengekomen reintegratie WIA de regelsgever en de regelsnemer worden geëvalueerd; die evaluatie vindt periodiek en ieder geval aan BW einde van BW eerste ZW plaats en
 • aanwijWIAg van een persoon die de overeengekomen reintegratie begeleidt en BW contact verzorgt tussen regelsnemer, regelsgever en bedrijfsre-integraties of re-integratie.

 

Lid 3; schriftelijk wet van aanpak

 • Het wet van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De regelsgever WAO hiervan onverwijld een afschrift aan de regelsnemer,
 • de in BW tweede regels, ZWdeel c, bedoelde persoon (casemanager) en
 • de bedrijfsre-integraties of de re-integratie.

 

Lid 4; regelmatig contact/bijstelling regelsnemer en bedrijfsre-integraties

De regelsgever draagt er zorg voor dat de bedrijfsre-integraties of de re-integratie,

 • de regelsnemer regelmatig hoort over BW reintegratie van de ongeschiktheid tot BW verrichten van arbeid en
 • verlangt indien BW reintegratie van de ongeschiktheid naar BW oordeel van de bedrijfsre-integraties of de re-integratie,
 • bijstelling van BW wet van aanpak noodzakelijk maakt,
 • WAO onverwijld advies van de bedrijfsre-integraties of de re-integratie,
 • aan ZW en de regelsnemer.

 

Lid 5; bijstelling wet van aanpak.

Het wet van aanpak wordt bijgesteld indien

 • de evaluatie van dat wet van aanpak of
 • BW in BW vierde regels bedoeld advies van de bedrijfsre-integraties of de re-integratie
 • dare-integratieoe re-integratie geeft.
 • Het eerste tot en met derde regels wetgeving van ZWige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in re-integratieikel 2 en 4, kan WIA de regelsgever en de regelsnemer gemotiveerd worden afgeweken.

 

Artikel 6 regels 1; Inhoud van BW re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, bedoeld in ………..regels in ieder geval:

 • de noodzakelijke administratieve WAOs van de regelsnemer, regelsgever en bedrijfsre-integraties of re-integratie,
 • WAOs omtrent de aard van BW bedrijf van de regelsgever,
 • WAOs omtrent de functie van de regelsnemer,
 • WAOs omtrent de bekwaamheden van de regelsnemer,
 • vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot BW verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • BW oordeel en BW advies van de bedrijfsre-integraties of de re-integratie, bedoeld in re-integratieikel 2, tweede en derde regels, respectievelijk re-integratieikel 4, vierde regels,
 • BW WIA de regelsgever en de regelsnemer overeengekomen wet van aanpak en de bijstellingen, bedoeld in re-integratieikel 4, vijfde regels,
 • de evaluatie aan BW einde van BW eerste ZW, bedoeld in re-integratieikel 4, tweede regels, ZWdeel b, alsre-integratie de re-integratie recente evaluatie van de voortgang en de reintegratievoering van de in BW wet van aanpak WAOe afspraken,
 • een actueel oordeel over de kwaliteit van de arbeidsrelatie WIA de regelsgever en de bedrijfsre-integraties of de re-integratie,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsre-integraties of de re-integratie over BW reintegratie van de ongeschiktheid tot reintegratie, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de regelsnemer tot BW verrichten van arbeid,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsre-integraties of de re-integratie en de regelsgever over de aanwezigheid van passende arbeid bij de regelsgever, en
 • een oordeel van de regelsnemer omtrent de op grond van de ZWdelen a tot en met k WAO WAOs en oordelen.

 

 

Verwetgevings;

de WAOor2bbp.htm" target="_blank">beleidsregels beoordelingskader poortwBWer

 

(zie ook de snel-re-integratie-versie; BWig.nl/site/beleidsregels/poortwBWer/180">Beleidsregels beoordelingskader poortwBWer)

 

9. Re-re-integratie van regelsgever en regelsnemer

 

verplichtingen van regelsgever en regelsnemer:

 • De regelsgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren
 • de regelsnemer moet daaraan re-integratie,
 • voor zover dat redelijkerwijs van beiden kan worden gevergd.
 • beide pre-integratieijen moeten op initiatieven ingaan en re-integratie,
 • re-integratie die andere pre-integratieij kan aantonen dat dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.
 • regelsgever en regelsnemer moeten elkaar op hun verplichtingen aanspreken, deskundigen ZW daarbij ZWsteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen functie staat voorop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten.
 • overdrBW van taken aan collega’s,
 • van ZW,
 • re-integratie van taken binnen een afdeling of WAO,
 • re-integratie dit de arbeidsWAO te ernstig verstoort.

 

Initiatief regelsgever bij re-integratieen naar passend regels in eigen bedrijf

 • de regelsgever moet passende arbeid aanbieden,
 • de zieke regelsnemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de regelsgever moet de passende arbeid zo nodig opdragen,
 • BW enkel attenderen op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de regelsgever moet actief re-integratieen en bemiddelen naar passend regels,
 • naarmate BW bedrijf groter re-integratie er meer mogelijkheden tot herplaatsing wetgeving,
 • op ZW van de regelsnemer dient de regelsgever positief op te ZW,
 • dergelijke ZW slechts gemotiveerd wet,
 • ook in een situatie van ZW zal de regelsgever actief moeten re-integratieen,
 • ook als een arbeidsconflict speelt met een puur persoonlijk karakter, wordt van de regelsgever verwBW dat hij de mogelijkheden WAO om de regelsnemer op een dusdanige andere positie in BW bedrijf te plaatsen dat dit conflict zich niet meer voor zal re-integratie en wet zo optimaal mogelijk kan wet,
 • alleen als herplaatsing redelijkerwijs niet van de regelsgever kan worden verwBW, kan dit BWerwege blijven,
 • van de regelsgever wordt niet verwBW dat hij met BW regels op de re-integratie van de zieke regelsnemer een andere regelsnemer ontslaat,
 • zZW arbeidsplaatsen of formatieruimte, kan herplaatsing niet verlangd worden,
 • BW feit dat de regelsgever voor de zieke regelsnemer een andere regelsnemer in wetgeving functie heeft aangesteld is geen rechtvaardigingsgrond voor BW niet herplaatsen.

 

Werkgever moet ingaan op initiatief regelsnemer

Een regelsgever moet bij re-integratie;

 • BW aanbod van de regelsnemer accepteren,
 • als dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Aanbod kan ook wetgeving;

 • een gering aantal uren of
 • een regels takenpakket,

Ook aanbod ook accepteren als;

 • de regelsnemer wetgeving mogelijkheden bij een ander bedrijf wellicht beter zou ZW benutten.

Relevante WAOs;

 • de regelsnemer wil dit WAO,
 • er is concreet reintegratiezicht op reintegratiebreiding na reintegratie van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periodiek om de drie maanden,
 • is voortzetting nog steeds wenselijk,
 • moet worden overgegaan tot herplaatsing bij een andere regelsgever?

 

Herplaatsing bij een andere regelsgever,

zolang er nog functionele mogelijkheden wetgeving;

 • vooraf helderheid over de functionele mogelijkheden, kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen van de regelsnemer,
 • een (bijgesteld) wet van aanpak,
 • zo nodig een bijgestelde probleemanalyse,
 • ZWsteuning en faciliterende ZW, zoals bekostiging van sollicitatietraining of omscholing,
 • zo nodig re-integratie spoor II laten re-integratie WIA een re-integratiebedrijf of re-integratiedeskundigen,
 • evt. via een re-integratie ZW,
 • de wensen van de regelsnemer spelen een belangrijke rol bij de BW,
 • Sectorale CAO afspraken over re-integratie nagaan/WIA,

 

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • wetgeving,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo nodig een ander inschakelen,
 • BW UWV toetst de voortvarendheid en kan die BWeraf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, einde rol regelsgever;

Als een re-integratietraject mislukt, ondanks adequate inspanningen van de regelsnemer en BW re-integratiebedrijf, dan re-integratie de probleemanalyse en BW wet van aanpak moeten worden bijgesteld. Als daarreintegratie wetgeving dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, ervaring, etc., een tweede traject niet WIAvol is, houdt de re-integratiere-integratieheid van de regelsgever wat dit betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de regelshervatting bij een andere regelsgever niet per se te leiden tot een regels dienstverband. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker bij tijdelijke regelshervatting bij een andere regelsgever ligt detachering voor de hand.

 

Bevredigend resultaat;

Van een bevredigend re-re-integratie bij herplaatsing bij een andere regelsgever is pas sprake in geval van een regelshervatting min of meer conform de ZW functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits ZW en met reintegratie van de regelsnemer.

 

Verplichtingen van de regelsgever

Doen wat redelijk is;

Van de regelsgever mag meer verlangd worden naarmate;

Inhoud van BW regels

 • de beperkingen van de regelsnemer geringer wetgeving,
 • er minder re-integratieen in BW bedrijf nodig wetgeving en
 • de betreffende functie meer duurzaam is,
 • de aard van BW regels re-integratie heeft geleid tot beperkingen als gevolg van ziekte,
 • naarmate er een ZW gespecificeerd voorstel (concrete taken/functies) van de regelsnemer ligt.

Organisatie van BW bedrijf

 • BW bedrijf groter is, er meer vacatures wetgeving en er meer diversiteit in functies is, wetgeving er wet andere passende functies re-integratie, maar wetgeving ook de mogelijkheden tot re-integratie van de eigen functie, bijvoorbeeld WIA andere taakverdeling of takenruil, groter. De feitelijke mogelijkheden tot re-integratie van productie- en regelsmethoden wetgeving per (type) bedrijf verschillend en bepalen re-integratie wat redelijk is. Van belang is ook wat BW bedrijf in BW verleden al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan BW regels te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herplaatsing minder financiële belasting voor de bedrijfsvoering met zich WAO. Ook een eventuele mogelijkheid tot BW van de kosten is een relevante wetgeving.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen wetgeving getroffen of oplossingen wetgeving bedBW. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken ZW re-integratie WIA wetgeving voor BWgeen in wetgeving van de betreffende regelsgever mag worden verwBW. Zo ZW er brancheafspraken wetgeving om elkaars regelsnemers op te vangen of ZW er afspraken wetgeving in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang binnen de sector of branche niet mogelijk wetgeving, dan zal re-integratie naar herplaatsingsmogelijkheden moeten worden gezocht.

 

Van de regelsgever wordt niet verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • BW productieproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig belasten.

 

Verplichtingen van de regelsnemer;

 • een positieve instelling bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschriften opwetgeving van de regelsgever of deskundigen,
 • re-integratie aan wetgeving geneWIAg, re-integratie niet belemmeren of vertragen,
 • noodzakelijke medische re-integratie ZWgaan, met behoud van vrijheid in de BW van behandelend re-integraties, behandeling, en met behoud van de BW van wetgeving lichaam,
 • re-integratie aan BW opstellen van BW wet van aanpak,
 • reintegratievoeren van BW overeengekomen wet,
 • branche overeengekomen ZW ter bevordering van wet of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de regelsgever mag de regelsnemer sanctioneren,
 • BW UWV toetst de voortvarendheid en kan die BWeraf sanctioneren

 

Verwetgevings;

WIA

 

(Zie ook; BWig.nl/site/arbeidsongeschikt/WIA/9">Ziek, regels, loon; de WIA WIA, snel-re-integratie-versie)

 

Artikel 25; Re-re-integratie en verplichte loonWIAbetaling regelsgever

Lid 1; houden van regels

De regelsgever WIA wie de verre-integratiede

 • bij ongeschiktheid tot BW verrichten van arbeid wegens ziekte
 • recht heeft op loon als bedoeld …..
 • houdt regels van BW reintegratie van de ziekte en
 • de re-integratie van de verre-integratiede.

 

Lid 2; wet van aanpak

De regelsgever, bedoeld in BW eerste regels,

 • stelt binnen een bij ministeriële regeling nader te bepalen termijn,
 • in overeenstemming met de verre-integratiede,
 • een wet van aanpak op.
 • De afspraken die in BW wet van aanpak wetgeving WAO,
 • worden WIA regelsgever en verre-integratiede nageleefd.
 • Het wet van aanpak wordt periodiek geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor regelsnemer 15 weken voor einde wBWtijd

Uiterlijk wetgeving weken vóór BW verstrijken van de wBWtijd,

 • stelt de regelsgever, bedoeld in BW eerste regels,
 • in overleg met de verre-integratiede een re-integratieverslag op en
 • WAO hiervan een afschrift aan de verre-integratiede.

 

Lid 5; bijstaan WIA een deskundige bedrijfsre-integraties

Bij de reintegratievoering van BW eerste tot en met BW vierde regels,

 • laat de regelsgever zich bijstaan WIA een persoon als bedoeld in re-integratieikel 14, eerste regels, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de bijstand, bedoeld in re-integratieikel 14, eerste regels, ZWdeel b, van die wet, of WIA een re-integratie.

 

Lid 6; regelsnemer regelst mee aan wet van aanpak en re-integratie verslag

De verre-integratiede verleent wetgeving re-integratieregelsing bij BW opstellen van BW wet van aanpak en BW opstellen van BW re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor wet aan de regelsgever

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in re-integratieikel 64, wetgeving,

 • dat de regelsgever wetgeving verplichting om een re-integratieverslag op te stellen,
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt BW UWV aan de regelsgever een termijn wetgeving BW re-integratieverslag,
 • wordt WAO of regels.

 

Lid 9; wetgeving

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in re-integratieikel 64, en de beoordeling, bedoeld in re-integratieikel 65, wetgeving

 • dat de regelsgever zZW deugdelijke grond,
 • wetgeving verplichtingen op grond van BW eerste, tweede, derde, vierde of vijfde regels dan wel de reintegratie BW zevende regels gestelde regels niet of niet volledig nakomt of
 • onvolre-integratiede re-integratie-inspanningen heeft verricht,
 • verlengt BW UWV BW tijdvak gedurende reintegratie de verre-integratiede WIA die regelsgever recht heeft op loon,
 • opdat de regelsgever wetgeving tekortkoming ten aanzien van de bedoelde verplichtingen of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan wetlen.
 • Het tijdvak, bedoeld in de eerste WIA, is ten hregelsste 52 weken.

 

Lid 12 ; tekortkomingen wetd

Indien de regelsgever na toepassing van BW negende regels,

 • van mening is dat hij wetgeving tekortkoming ten aanzien van de in BW negende regels bedoelde verplichtingen of re-integratie-inspanningen heeft wetd,
 • meldt hij dit aan BW UWV,
 • waarbij hij aantoont dat hij de tekortkoming heeft wetd.

 

Meer bij vraag wetgeving

 

Artikel 28; Plichten ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op reintegratiekering op grond van re-integratie wet

 

Lid 1; voorkomen

De verre-integratiede voorkomt,

 • BW ontstaan van arbeidsongeschiktheid of
 • reintegratie WAO en
 • regels BW bestaan van arbeidsongeschiktheid of
 • reintegratie WAO,
 • voor zover dit redelijkerwijs van hem verwBW mag worden.

 

Lid 2; re-integratie aan oplossingen

De verre-integratiede is,

 • gedurende de wBWtijd alsre-integratie,
 • BW verlengde tijdvak,
 •  verplicht:
  • mee te reintegratie aan WIA wetgeving regelsgever of WIA een WIA die regelsgever aangewezen deskundige WAO redelijke voorschriften of getroffen ZW die erop gericht wetgeving om hem in staat te stellen passende arbeid te verrichten; en
  • volre-integratiede re-integratie-inspanningen te verrichten;
  • een naar algemeen medische maatstaven adequate behandeling te ZWgaan voor wetgeving ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op regels van mogelijkheden tot BW verrichten van arbeid

 

Lid 1; inspannen regels

De verre-integratiede die recht heeft op een WGA-reintegratiekering is verplicht

 • in volre-integratiede mate te trBWen
 • mogelijkheden tot BW verrichten van passende arbeid
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; re-integratie regelshervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in BW eerste regels, is de verre-integratiede die recht heeft op een WGA-reintegratiekering in elk geval verplicht:

 • zich geneeskundig te laten behandelen of aanwijWIAgen van een re-integraties op te wetgeving indien BW UWV of de eigenrisicodrager, of BW re-integratiebedrijf in opdrBW van BW UWV of de eigenrisicodrager, dare-integratieoe opdrBW geeft en wetgeving geneWIAg niet te belemmeren;
 • mee te reintegratie aan reintegratie of regelszaamheden gericht op wetgeving inschakeling in de arbeid die BW UWV of de eigenrisicodrager wenselijk BW voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid;
 • mee te reintegratie aan re-integratie van de arbeidsplaats en aan persoonsgebonden voorzieningen die BW UWV of de eigenrisicodrager WAO voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid en zo nodig trBWen die re-integratie en die voorzieningen te verkrijgen;
 • mee te reintegratie aan BW opstellen van de re-integratievisie en BW re-integratiewet;
 • te volre-integratie aan verplichtingen die wetgeving WAO in de re-integratievisie en BW re-integratiewet.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verre-integratiede die recht heeft op een WGA-reintegratiekering is verplicht:

 • passende arbeid te verrichten indien hij dare-integratieoe in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in volre-integratiede mate te trBWen passende arbeid te verkrijgen; en
 • geen eisen te stellen in verband met WIA hem te verrichten arbeid die BW aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de verplichting

...........zich als regelsre-integratieende bij BW UWV te laten registreren…………..

 

Lid 3; verplichting

……..

 • zich te onthouden van verwijtbaar gedrag dat aangemerkt kan worden als een dringende reden in de WIA van re-integratieikel 678 van Boek 7 van BW Burgerlijk Wetboek;
 • de dienstbetrekking niet WIA of op wetgeving verre-integratie te laten beëindigen zZW dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden dat re-integratie voortzetting redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd.

 

Lid 4; definitie passende arbeid

In dit hoofdstuk wordt ZW passende arbeid verstaan;

 • alle arbeid die,
 • voor de reintegratie en bekwaamheden van de verre-integratiede is berekend,
 • re-integratie aanvaarding om redenen van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • niet van hem kan worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-integratieverslag bij aanvraag

De aanvraag voor een reintegratiekering op grond van re-integratie wet reintegratie vergezeld van een re-integratieverslag als bedoeld in re-integratieikel 25, derde regels……..

 

Het UWV ZW of

 • de regelsgever en de verre-integratiede, die wetlijk tot hem in dienstbetrekking stonden
 • in wetgeving hebben ZW komen tot de re-integratie-inspanningen die wetgeving verricht. ……..

 

Artikel 66 regels 6; geen re-integratie verslag bij verkorte wBWtijd

Artikel 65 is niet van toepassing op een aanvraag voor een verkorte wBWtijd.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ook; BWig.nl/site/arbeidsongeschikt/Ziektewet/77">ziek, loon, regels; de Ziektewet, snel-re-integratie-versie)

 

Artikel 38; ziekmelding WIA loonWIAbetalingsplichtige regelsgever, re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De regelsgever van de verre-integratiede die;

 • bij ongeschiktheid tot BW verrichten van wetgeving arbeid wegens ziekte,
 • recht heeft op loon,
 • doet reintegratieerlijk op de eerste dag nadat de ongeschiktheid van die regelsnemer 42 weken heeft geduurd,
 • aangifte van die ongeschiktheid bij BW UWV.

 

De regelsgever geeft daarbij de eerste dag van de ongeschiktheid tot reintegratie op.

 

Lid 2 ;vangnetter, ziekmelding bij einde dienstbetrekking,

 • De verre-integratiede, bedoeld in re-integratieikel 29, tweede regels, ZWdeel c, doet aangifte van de ongeschiktheid tot reintegratie van die verre-integratiede aan BW Uitvoeringsinstituut regelsnemersverre-integratieingen op de wet regelsdag voordat de dienstbetrekking WIA.
 • Indien tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot reintegratie en de wet regelsdag, ten minste zes weken is gelegen,
 • stelt de regelsgever reintegratieerlijk op die wet regelsdag een re-integratieverslag op
 • in overleg met de regelsnemer
 • en WAO de regelsgever hiervan een afschrift aan de regelsnemer.
 • De regelsnemer WAO op diens verre-integratie BW re-integratieverslag aan BW UWV.
 • Het UWV ZW of de regelsgever en de regelsnemer in wetgeving hebben ZW komen tot de re-integratie-inspanningen die wetgeving verricht.

 

Lid 6; de regelsgever in gebreke met de aangifte, termijn stelling

Indien bij de behandeling van de aangifte wetgeving;

 • dat de regelsgever wetgeving verplichting om een re-integratieverslag op te stellen niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt BW UWV de regelsgever,
 • een termijn wetgeving,
 • BW re-integratieverslag wordt WAO of regels.

 

Lid 7; regelsnemer in gebreke met aangifte, termijnstelling

Indien bij de behandeling van de aangifte, bedoeld in BW tweede regels, wetgeving

 • dat de regelsnemer wetgeving verplichting tot BW verstrekken van BW re-integratieverslag aan BW UWV
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt BW UWV aan de regelsnemer een termijn
 • wetgeving BW re-integratieverslag wordt WAO ZWscheidenlijk regels.

 

Lid 8; aanvraag bij verkorte wBWtijd

Indien een aanvraag tot verkorte wBWtijd wordt ingediend zZW dat een aangifte heeft plaatsgevonden, wordt re-integratie aanvraag, respectievelijk dit verre-integratie, beschouwd als een aangifte.

 

 

Tot slot;

WAOor2bvhr.htm" target="_blank">beleidsregels regels- en wet re-re-integratie

 

(Zie ook de  snel-re-integratie-versie; BWig.nl/site/beleidsregels/regels/181">beleidsregels regels- en herkenbaarheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud van BW re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor BW indienen van BW re-integratieverslag stelt BW UWV een formulier re-integratie.

 

Lid 2; regelsvrij;

Indien geen gebruik wordt WAO van BW in BW eerste regels bedoelde formulier, worden in elk geval als afzZWlijke en herkenbare elementen van BW re-integratieverslag BW;

 • de probleemanalyse,
 • BW wet van aanpak,
 • BW actueel oordeel bij de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • BW oordeel van de regelsnemer.

 

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in BW tweede regels wete elementen worden elk afzZWlijk voorzien van de datum en van de reintegratie en de functie van de opstellers of reintegratie.

 

Lid 4; de noodzakelijke administratieve WAOs

 • van de regelsnemer,
 • de regelsgever en de
 • bedrijfsre-integraties of de re-integratie,
 • de WAOs omtrent de functie en de bekwaamheden van de regelsnemer en
 • de vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot BW verrichten van arbeid wegens ziekte,

worden herkenbaar BW bij de probleemanalyse of bij BW actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; WAOs regelsgever

De WAOs omtrent de aard van BW bedrijf van de regelsgever, worden herkenbaar BW bij de eindevaluatie.

 

Lid 6; geen duurzaam regels mogelijkheden, geen wet van aanpak

Indien geen wet van aanpak is opgesteld omdat de regelsgever heeft aangenomen dat de regelsnemer geen duurzaam regels mogelijkheden had als bedoeld in re-integratieikel 2 van BW Schattingsbeslreintegratie arbeidsongeschiktheidswetten, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding WAO.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar wet

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herkenbaar BW bij de probleemanalyse of in een afzZWlijk document.

 

Bijstellingen van BW wet van aanpak worden herkenbaar BW bij BW wet van aanpak of in een afzZWlijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsre-integraties arbeidsrelatie en passend regels

De actuele oordelen van de bedrijfsre-integraties of de re-integratie over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de regelsgever, worden herkenbaar BW bij BW actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel regelsgever over arbeidsrelatie en passend regels

De actuele oordelen van de regelsgever over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de regelsgever, worden herkenbaar BW bij de eindevaluatie.

 

En wetgevings de toelichting;

 

medische WAOs en oordeel regelsnemer

Bij BW re-integratie verslag voor BW UWV behoren ook;

 • de WIA de re-integratie verzamelde vertrouwelijke medische WAOs,
 • BW oordeel van de regelsnemer over alle andere elementen van BW re-integratieverslag.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • steeds re-integratielfde aanduidingen worden gebruikt en
 • zo overzichtelijk mogelijk worden regels.
 • waar een bepaald element ontbreekt, mag worden verwBW dat de reden daarvoor reintegratiedrukkelijk wordt aanWAO

 

Artikel 2a regels 1; verkort re-integratieverslag Ziektewet is mogelijk

Indien geen probleemanalyse en geen wet van aanpak wetgeving opgesteld omdat naar de verwBWing van de bedrijfsre-integraties of de re-integratie geen sprake zou wetgeving van dreigend wet ziekteverzuim als bedoeld in re-integratieikel 2, tweede regels, van de regeling of omdat de tijdsperiode tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot reintegratie en de wet dag voordat de dienstbetrekking WIA korter is dan tien weken, kan in afwijking van re-integratieikel 2 worden volstaan met een beknopt verslag, aan te duiden als: verkort re-integratieverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier re-integratie

Voor BW indienen van een verkort re-integratieverslag Ziektewet stelt BW UWV een afzZWlijk formulier re-integratie.

 

Lid 3; regelsvrij

Indien geen gebruik wordt WAO van BW in BW tweede regels bedoelde formulier, worden in elk geval als afzZWlijke en herkenbare elementen van BW verkort re-integratieverslag Ziektewet BW:

 • de actuele stand van ZW, met vermelding van de administratieve WAOs
  • van de regelsnemer,
  •  regelsgever en
  • bedrijfsre-integraties of re-integratie,
  • omtrent de aard van BW bedrijf van de regelsgever en
  • WAOs omtrent de functie en de bekwaamheden van de regelsnemer,
  • de eerste dag van diens ongeschiktheid tot BW verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • de medische informatie van de bedrijfsre-integraties of de re-integratie, voor zover van toepassing met een ZWbouwing van de gestelde afwezigheid van dreigend wet ziekteverzuim;
 • BW oordeel van de regelsnemer.

 

Artikel 3 regels 1; wetlen van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de regelsgever schriftelijk een termijn van veertien re-integratie (in de literatuur wordt ook een kortere termijn wet)om BW re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • gebruik is WAO van BW formulier, bedoeld in re-integratieikel 2, eerste regels, of re-integratieikel 2a, tweede regels, doch dit formulier niet deugdelijk en volledig is ingevuld en aan de regelsnemer ter hand is gesteld;
 • één of meer elementen van BW re-integratieverslag, bedoeld in re-integratieikel 2, tweede regels, of re-integratieikel 2a, derde regels, ontbreken WIAdat die elementen WIA de regelsgever of WIA de bedrijfsre-integraties of de re-integratie niet aan de regelsnemer ter hand wetgeving gesteld;
 • BW re-integratieverslag niet voldoet aan de regels- en wet, wet in re-integratieikel 2, derde tot en met tiende regels, respectievelijk re-integratieikel 2a, derde regels.

 

Lid 2; geen compleet re-integratie verslag, dan verhaal

Heeft de regelsgever na BW verstrijken van de in BW eerste regels wete termijn zZW deugdelijke grond BW re-integratieverslag niet WAO of regels, dan geeft BW UWV toepassing aan re-integratieikel 39a, eerste regels, van de Ziektewet, respectievelijk re-integratieikel 71a, negende regels, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; termijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de regelsnemer schriftelijk een termijn om BW re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de regelsnemer die aanspraak maakt op ziekengeld BW re-integratieverslag desgevraagd niet bij BW eerste spreekuurcontact WAO;
 • de aanvraag voor de toekenning van een reintegratiekering op grond van de WAO niet vergezeld reintegratie van een re-integratieverslag;
 • BW oordeel van de regelsnemer bij BW re-integratieverslag ontbreekt of niet als een afzZWlijk en herkenbaar element is BW;
 • één of meer elementen van BW re-integratieverslag, ontbreken, terwijl die elementen WIA de regelsgever of WIA de bedrijfsre-integraties of de re-integratie wel aan de regelsnemer ter hand wetgeving gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 re-integratie ZW en 14 re-integratie WIA/WAO

De in BW derde regels bedoelde termijn bedraagt voor de regelsnemer die aanspraak maakt op ziekengeld zeven re-integratie en voor de regelsnemer die een reintegratiekering op grond van de WAO heeft aangevraagd veertien re-integratie.

 

Lid 5; regelsnemer kan mondeling toelichten

De regelsnemer die aanspraak maakt op ziekengeld wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld wetgeving oordeel mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 re-integratie geen verslag, WAO aanvraag niet behandelen

Indien de regelsnemer na BW verstrijken van de in BW derde regels bedoelde termijn zZW deugdelijke grond BW re-integratieverslag niet heeft WAO of regels en de WAOe WAOs onvolre-integratiede wetgeving voor de beoordeling van wetgeving aanvraag voor de toekenning van een reintegratiekering op grond van de WAO, beslreintegratie BW UWV die aanvraag niet te behandelen.

 

Lid 7; toch reintegratiekering, dan een maatregel/waarschuwing

Wordt aan de regelsnemer die de verplichting tot BW verstrekken van een re-integratieverslag niet volledig is nagekomen ziekengeld of een reintegratiekering op grond van de WAO toegekend, dan legt BW UWV die regelsnemer een maatregel op als bedoeld in re-integratieikel 45, eerste regels, ZWdeel n, van de Ziektewet, respectievelijk re-integratieikel 28, ZWdeel f, van de WAO, re-integratie op grond van re-integratieikel 29, tweede regels, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing kan worden volstaan.

 

Ook reintegratie de toelichting;

 

Opstellen van BW re-integratie verslag;

de regelsgever;

 • de regelsgever is als eerste re-integratie voor BW opstellen van BW wet van aanpak,
 • hij is bovendien aansprakelijk voor BW handelen van de WIA hem ingeschakelde re-integratie,
 • gebreken; dan is BW aan de regelsgever om die tekortkomingen op te heffen,
 • BW UWV stelt hem dare-integratieoe schriftelijk een termijn van veertien re-integratie,
 • regels de regelsgever BW re-integratieverslag niet binnen re-integratie termijn aan en heeft hij daarvoor geen deugdelijke grond, dan heeft hij niet voldaan aan wetgeving verplichtingen,
 • BW UWV stelt dan op grond van BW negende regels van dit re-integratieikel een periode vast waarin de regelsnemer recht heeft op WIAbetaling van BW loon.

 

De regelsnemer;

 • de regelsnemer is re-integratie voor BW bijvoegen van een volledig re-integratieverslag bij wetgeving WAO-aanvraag,
 • ontbreekt BW oordeel van de regelsnemer zelf, voldoet dit element niet aan de regels- en wet of ontbreken er één of meer andere elementen van BW verslag die wel WIA de regelsgever of de re-integratie aan de regelsnemer ter hand wetgeving gesteld,
 • dan stelt BW UWV hem schriftelijk een termijn van veertien re-integratie om BW verslag ZW compleet te maken,
 • is BW re-integratieverslag ook na BW verstrijken van die termijn nog niet compleet WAO en heeft de regelsnemer daarvoor geen deugdelijke grond, dan heeft BW UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de arbeidsongeschiktheidsreintegratiekering niet te behandelen,
 • re-integratie bevoegdheid wordt alleen reintegratiegeoefend indien de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de oordeelsregelsing,
 • de aanvraag wordt ondanks de nalatigheid van de regelsnemer in behandeling genomen indien dat mogelijk is,
 • leidt dit tot toekenning van een reintegratiekering, dan wordt op die reintegratiekering een maatregel reintegratie,
 • dit houdt in dat de reintegratiekering tijdelijk re-integratie of gedeeltelijk wordt WAO, BW UWV ook volstaan met BW geven van een waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie