Zoeken naar
 
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • InWIAn vastre-integratie dat de eigen arbeid reintegratie meer kan worden verricht en
 • in het regels van de BWgever geen WAO passende arbeid voorhanden is,
 • bevordert de BWgever, gedWIAde het tijdvak waarin de BWnemer jegens hem recht op loon heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de BWnemer in voor hem passende arbeid in het regels van een WAO BWgever.

&re-integratie;

Lid 2; BWplekaanpassingen

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de BWgever verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en
 • aanwijzingen te verstrekken,
 • als redelijkerwijs nodig is,
 • opdat de BWnemer,
 • WIA in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • in re-integratie wordt gesteld de eigen of WAO passende arbeid te verrichten.

&re-integratie;

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de BWgever in overeenstemming met de BWnemer,
 • een plan van aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met medeBWing van de BWnemer,
 • wet geëvalueerd en
 • zo nodig reintegratie.

&re-integratie;

Verplichting van de BWnemer;&re-integratie;

Artikel 7 :660a BW

De BWnemer WIA in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is verplicht:

&re-integratie;

sub a; voorschriften van regels opvolgen

 • gevolg te wetgeving aan wet de BWgever of
 • een wet hem aangewezen deskundige re-integratie,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te BWen aan wet de BWgever of deskundige getroffen maatregelen,
 • als bedoeld in artikel 658a lid 2;

&re-integratie;

sub b; meeBWen aan plan van aanpak

 • zijn medeBWing te verlenen aan het wetgeving,
 • evalueren en
 • WIA van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

&re-integratie;

sub c; passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • te verrichten,
 • waartoe de BWgever hem in de BWheid stelt.

&re-integratie;

Loon weigeren aan de regels BWnemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De BWnemer heeft het in lid 1 bedoelde recht (recht op loon tijdens ziekte) reintegratie:

&re-integratie;

sub c; geen passende arbeid verrichten;

 • voor de tijd,
 • gedWIAde welke hij, hoewel hij daartoe in re-integratie is,
 • zonder deugdelijke grond ,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • voor de BWgever of
 • voor een wet de BWgever aangewezen derde,
 • waartoe de BWgever hem in de BWheid stelt,
 • reintegratie verricht,

&re-integratie;

sub d; reintegratie meeBWen aan voorschriften

 • voor de tijd,
 • gedWIAde welke hij,
 • zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te BWen aan wet de BWgever of
 • wet een wet hem aangewezen deskundige re-integratie,
 • redelijke voorschriften of
 • getroffen maatregelen,
 • WIA erop gericht zijn om de BWnemer in re-integratie te stellen,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten;

&re-integratie;

sub e; reintegratie meeBWen aan het plan van aanpak

 • voor de tijd,
 • gedWIAde welke hij zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te BWen aan
 • het wetgeving,
 • evalueren en
 • WIA van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

&re-integratie;

Ontslagverbod tijdens ziekte

Artikel 7 :670 BW

&re-integratie;

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De BWgever kan reintegratie opzeggen;

 • gedWIAde de tijd dat de BWnemer,
 • ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte,
 • tenzij de ongeschiktheid: ten ZW twee jaren heeft geduurd, of….

&re-integratie;

Artikel 7 : 670b lid 3; geen ontslagbescherming;

Artikel 670, lid 1, aanhef en onder a, is reintegratie van WIA,

inWIAn de BWnemer WIA in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, zonder deugdelijke grond weigert:

&re-integratie;

Sub a; reintegratie meeBWen aan voorschriften

 • gevolg te wetgeving aan wet de BWgever of
 • een wet hem aangewezen deskundige re-integratie,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te BWen aan wet de BWgever of deskundige getroffen maatregelen om,
 • hem in re-integratie te stellen de eigen of
 • WAO passende arbeid,
 • te verrichten,

&re-integratie;

sub b; geen passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten
 • waartoe de BWgever hem in de BWheid stelt;

&re-integratie;

sub c; reintegratie meeBWen aan een plan van aanpak

 • zijn medeBWing te verlenen aan,
 • het wetgeving,
 • evalueren en
 • WIA van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel ………..

&re-integratie;

Bedenk dat het in de meeste gevallen pas mogelijk is een BWnemer op bovenstaande gronden te ontslaan als eerst het middel het loon te weigeren is gebruikt. Zie de vraag …

&re-integratie;

Dan;

Regeling&re-integratie;procesgang eerste&re-integratie;en&re-integratie;tweede&re-integratie;ziektejaar

&re-integratie;

(zie ook de snel-zoek-BW&re-integratie;Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar)

&re-integratie;

Artikel 2; Gewetgevingsverstrekking aan de regelssarts of de arboWIAnst

Li1 1; informatie van regelssarts aan de BWgever

De BWgever verstrekt aan de regelssarts of de arboWIAnst tijdig alle noodzakelijke re-integraties met re-integratie tot het wetgeving van zijn BWnemers, teneinde ……

&re-integratie;

Lid 2; binnen zes weken oordeel van de regelssarts

De BWgever verlangt,

 • inWIAn er naar de verwachting van de regelssarts of de arboWIAnst,
 • sprake is van dreigend re-integratie wetgeving,
 • binnen zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid,
 • een oordeel van de regelssarts of de arboWIAnst over het desbetreffende ziektegeval.

&re-integratie;

Lid 3; dreigend re-integratie verzuim snel beoordelen

De BWgever verlangt WAO,

 • een oordeel van de regelssarts of de arboWIAnst als bedoeld in het tweede lid inWIAn,
 • eerst na zes weken blijkt dat het wetgeving,
 • naar de verwachting van de regelssarts of de arboWIAnst,
 • re-integratie dreigt te zijn.

&re-integratie;

Artikel 3; Houden van aantekening

InWIAn er op enig moment gedWIAde de ziekte van de BWnemer,

 • naar de verwachting van de regelssarts of de arboWIAnst,
 • sprake is van dreigend re-integratie wetgeving,
 • houdt de BWgever aantekening als ……. en
 • legt hij in ieder geval alle re-integraties, documenten en correspondentie vast,
 • WIA re-integratie hebben op het verloop van het wetgeving,
 • het aantal feitelijk geBWte WIA en
 • de op grond van deze regeling WAO activiteiten.

&re-integratie;

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken plan van aanpak

InWIAn uit het oordeel van de regelssarts of de arboWIAnst, bedoeld in artikel 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • dat er nog mogelijkheden zijn om de re-integratieugkeer naar arbeid van de BWnemer te bevorderen,
 • stelt de BWgever in overeenstemming met de BWnemer,
 • binnen twee weken na het oordeel een plan van aanpak op.

&re-integratie;

Lid 2; het plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval:

 • de wet de BWgever en de BWnemer te ondernemen activiteiten gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de re-integratiemijnen waarbinnen WIA doelstellingen naar verwachting kunnen worden bereikt,
 • afspraken omtrent de momenten waarop de in het plan van aanpak overeengekomen activiteiten wet de BWgever en de BWnemer worden geëvalueerd; WIA evaluatie vindt perioWIAk en ieder geval aan het einde van het eerste ziektejaar re-integratie en
 • aanwijzing van een persoon WIA de overeengekomen activiteiten begeleidt en het contact verWAOt WAO BWnemer, BWgever en regelssarts of arboWIAnst.

&re-integratie;

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De BWgever verstrekt hiervan WAO een afschrift aan de BWnemer,
 • de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde persoon (casemanager) en
 • de regelssarts of de arboWIAnst.

&re-integratie;

Lid 4; wet contact/bijstelling BWnemer en regelssarts

De BWgever draagt er WAO voor dat de regelssarts of de arboWIAnst,

 • de BWnemer wet re-integratie over het verloop van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en
 • verlangt inWIAn het verloop van de ongeschiktheid naar het oordeel van de regelssarts of de arboWIAnst,
 • bijstelling van het plan van aanpak noodzakelijk maakt,
 • hieromtrent WAO WAO van de regelssarts of de arboWIAnst,
 • aan zichzelf en de BWnemer.

&re-integratie;

Lid 5; bijstelling plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt reintegratie inWIAn

 • de evaluatie van dat plan van aanpak of
 • het in het vierde lid bedoeld WAO van de regelssarts of de arboWIAnst
 • daartoe aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige WIA.

&re-integratie;

Art. 5; Afwijken van re-integratiemijnen

Van de re-integratiemijnen, bedoeld in artikel 2 en 4, kan wet de BWgever en de BWnemer gemotiveerd worden afgeweken.

&re-integratie;

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, bedoeld in ………..bevat in ieder geval:

 • de noodzakelijke administratieve re-integraties van de BWnemer, BWgever en regelssarts of arboWIAnst,
 • re-integraties omtrent de aard van het regels van de BWgever,
 • re-integraties omtrent de functie van de BWnemer,
 • re-integraties omtrent de re-integratie van de BWnemer,
 • verBW van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • het oordeel en het WAO van de regelssarts of de arboWIAnst, bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, respectievelijk artikel 4, vierde lid,
 • het wet de BWgever en de BWnemer overeengekomen plan van aanpak en de bijstellingen, bedoeld in artikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan het einde van het eerste ziektejaar, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, alsmede de meest recente evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het plan van aanpak gemaakte afspraken,
 • een actueel oordeel over de kwaliteit van de arbeidsrelatie wet de BWgever en de regelssarts of de arboWIAnst,
 • een actueel oordeel van de regelssarts of de arboWIAnst over het verloop van de ongeschiktheid tot BWen, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de BWnemer tot het verrichten van arbeid,
 • een actueel oordeel van de regelssarts of de arboWIAnst en de BWgever over de aanwezigheid van passende arbeid bij de BWgever, en
 • een oordeel van de BWnemer omtrent de op grond van de onderdelen a tot en met k opgenomen re-integraties en oordelen.

&re-integratie;

&re-integratie;

Vervolgens;

de&re-integratie;beleidsregels&re-integratie;beoordelingskader poortwachre-integratie

&re-integratie;

(zie ook de snel-zoek-BW;&re-integratie;re-integratie/180">Beleidsregels beoordelingskader poortwachre-integratie)

&re-integratie;

9. Re-integratiereintegratieen van BWgever en BWnemer

&re-integratie;

reintegratieen van BWgever en BWnemer:

 • De BWgever moet wetgeving re-integratie-wetgeving leveren
 • de BWnemer moet daaraan meeBWen,
 • voor zover dat redelijkerwijs van beiden kan worden gevergd.
 • beide partijen moeten op initiatieven re-integratie en meeBWen,
 • tenzij WIA WAO partij kan aantonen dat dit redelijkerwijs reintegratie van hem kan worden gevergd.
 • BWgever en BWnemer moeten elkaar op hun reintegratieen regels, regels kunnen daarbij ondersteuning bieden.

&re-integratie;

Terugkeer in eigen functie re-integratie voorop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten.
 • overdracht van taken aan collega’s,
 • van WIAnstroosre-integraties,
 • herverdeling van taken binnen een afdeling of unit,
 • tenzij dit de arbeidsorganisatie te reintegratie verstoort.

&re-integratie;

Initiatief BWgever bij zoeken naar passend BW in eigen regels

 • de BWgever moet passende arbeid aanbieden,
 • de regels BWnemer moet daar reintegratie zelf op af hoeven gaan,
 • de BWgever moet de passende arbeid zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op vacatures e.d. is reintegratie genoeg,
 • de BWgever moet actief zoeken en bemiddelen naar passend BW,
 • BW het regels grore-integratie zullen er meer mogelijkheden tot herre-integratieing zijn,
 • op reintegratie van de BWnemer WIAnt de BWgever positief op te reageren,
 • dergelijke reintegratie BW gemotiveerd afwijzen,
 • ook in een situatie van inkrimping ZW de BWgever actief moeten zoeken,
 • ook als een arbeidsconflict speelt met een puur persoonlijk karakre-integratie, wordt van de BWgever verwacht dat hij de mogelijkheden beziet om de BWnemer op een dusdanige WAO positie in het regels te re-integratieen dat dit conflict zich reintegratie meer voor ZW doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan re-integratie,
 • alleen als herre-integratieing redelijkerwijs reintegratie van de BWgever kan worden verwacht, kan dit achre-integratiewege blijven,
 • van de BWgever wordt reintegratie verwacht dat hij met het oog op de re-integratie van de regels BWnemer een WAO BWnemer ontslaat,
 • zonder arbeidsre-integratieen of formatieruimte, kan herre-integratieing reintegratie verlangd worden,
 • het feit dat de BWgever voor de regels BWnemer een WAO BWnemer in zijn functie heeft aangesteld is geen rechtvaardigingsgrond voor het reintegratie herre-integratieen.

&re-integratie;

Werkgever moet re-integratie op initiatief BWnemer

Een BWgever moet bij re-integratie;

 • het aanbod van de BWnemer accepre-integratieen,
 • als dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • een gering aantal WIA of
 • een beperkt takenpakket,

Ook aanbod ook accepre-integratieen als;

 • de BWnemer zijn mogelijkheden bij een ander regels wellicht bere-integratie zou kunnen benutten.

Relevante re-integraties;

 • de BWnemer wil dit graag,
 • er is concreet uitzicht op re-integratie na verloop van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • perioWIAk om de drie maanden,
 • is wetgeving nog steeds wenselijk,
 • moet worden overgegaan tot herre-integratieing bij een WAO BWgever?

&re-integratie;

Herre-integratieing bij een WAO BWgever,

zolang er nog functionele mogelijkheden zijn;

 • re-integratie helderheid over de functionele mogelijkheden, kennis, ervaring en re-integratie eigenschappen van de BWnemer,
 • een (reintegratie) plan van aanpak,
 • zo nodig een reintegratiee probleemanalyse,
 • ondersteuning en facilire-integratieende maatregelen, zoals bekostiging van regels of omscholing,
 • zo nodig re-integratie spoor II laten doen wet een re-integratieregels of re-integratieregels,
 • evt. via een re-integratie overeenkomst,
 • de wetgeving van de BWnemer spelen een reintegratie wetgeving bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken over re-integratie nagaan/gebruiken,

&re-integratie;

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • volgen,
 • aansporen, regels en
 • zo nodig een ander inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan WIA achre-integratieaf sanctioneren.

&re-integratie;

Mislukken spoor II, einde wetgeving BWgever;

Als een re-integratietraject mislukt, ondanks wetgeving wetgeving van de BWnemer en het re-integratieregels, dan zullen de probleemanalyse en het plan van aanpak moeten worden reintegratie. Als daaruit blijkt dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, ervaring, etc., een tweede traject reintegratie zinvol is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de BWgever wat dit re-integratie op.

&re-integratie;

Dienstverband spoor II;&re-integratie;&re-integratie;

Overigens hoeft de BWhervatting bij een WAO BWgever reintegratie per se te reintegratie tot een nieuw WIAnstverband. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker bij tijdelijke BWhervatting bij een WAO BWgever re-integratie detachering voor de hand.

&re-integratie;

Bevredigend resultaat;

Van een bevredigend re-BW bij herre-integratieing bij een WAO BWgever is pas sprake in geval van een BWhervatting min of meer conform de resre-integratieende functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke WAO, mits structureel en met instemming van de BWnemer.

&re-integratie;

Verplichtingen van de BWgever

Doen wat redelijk is;

Van de BWgever mag meer verlangd worden BW;

Inhoud van het BW

 • de beperkingen van de BWnemer geringer zijn,
 • er minder aanpassingen in het regels nodig zijn en
 • de betreffende functie meer duurzaam is,
 • de aard van het BW mede heeft geleid tot beperkingen als gevolg van ziekte,
 • BW er een goed gespecificeerd voorstel (concrete taken/functies) van de BWnemer re-integratie.

Organisatie van het regels

 • het regels grore-integratie is, er meer vacatures zijn en er meer diversiteit in functies is, zijn er eerder WAO passende functies beschikbaar, maar zijn ook de mogelijkheden tot aanpassing van de eigen functie, bijvoorbeeld wet WAO wetgeving of takenruil, grore-integratie. De feitelijke mogelijkheden tot aanpassing van productie- en BWmethoden zijn per (type) regels verschillend en bepalen mede wat redelijk is. Van belang is ook wat het regels in het verleden al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan het BW te BW of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herre-integratieing minder financiële belasting voor de regelssvoering met zich brengt. Ook een eventuele mogelijkheid tot vergoeding van de kosten is een relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken kunnen mede richtingwetgevingd zijn voor hetgeen in redelijkheid van de betreffende BWgever mag worden verwacht. Zo kunnen er brancheafspraken zijn om elkaars BWnemers op te vangen of kunnen er afspraken zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang binnen de sector of branche reintegratie mogelijk zijn, dan ZW daarbuiten naar herre-integratieingsmogelijkheden moeten worden gezocht.

&re-integratie;

Van de BWgever wordt reintegratie verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • het productieproces in re-integratie te brengen of
 • de regelssvoering in financieel opzicht onevenredig belasten.

&re-integratie;

Verplichtingen van de BWnemer;

 • een reintegratie instelling bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschriften opvolgen van de BWgever of regels,
 • meeBWen aan zijn re-integratie, deze reintegratie wet of vertragen,
 • noodzakelijke medische regelsen regels, met BW van vrijheid in de keuze van behandelend arts, regels, en met BW van de integriteit van zijn lichaam,
 • meeBWen aan het wetgeving van het plan van aanpak,
 • uitvoeren van het overeengekomen plan,
 • branche overeengekomen maatregelen re-integratie bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting van re-integratie,

en

 • de BWgever mag de BWnemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan WIA achre-integratieaf sanctioneren

&re-integratie;

Vervolgens;

WAO.htm" target="_blank">WIA

&re-integratie;

(Zie ook;&re-integratie;Ziek, BW, loon; de wettekst WIA, snel-zoek-BW)

&re-integratie;

Artikel 25; Re-integratiereintegratieen en verplichte loonwetbetaling BWgever

Lid 1; BW van aantekening

De BWgever jegens wie de verzekerde

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte
 • recht heeft op loon als bedoeld …..
 • houdt aantekening van het verloop van de ziekte en
 • de re-integratie van de verzekerde.

&re-integratie;

Lid 2; plan van aanpak

De BWgever, bedoeld in het eerste lid,

 • stelt binnen een bij minisre-integratieiële regeling nader te bepalen re-integratiemijn,
 • in overeenstemming met de verzekerde,
 • een plan van aanpak op.
 • De afspraken WIA in het plan van aanpak zijn gemaakt,
 • worden wet BWgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van aanpak wordt perioWIAk geëvalueerd.

&re-integratie;

Lid 3; re-integratie verslag voor BWnemer 15 weken voor einde wachttijd

Uire-integratielijk vijftien weken vóór het ZW van de wachttijd,

 • stelt de BWgever, bedoeld in het eerste lid,
 • in regels met de verzekerde een re-integratieverslag op en
 • verstrekt hiervan een afschrift aan de verzekerde.

&re-integratie;

Lid 5; bijstaan wet een deskundige regelssarts

Bij de uitvoering van het eerste tot en met het vierde lid,

 • laat de BWgever zich bijstaan wet een persoon als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • WIA belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van WIA wet, of wet een arboWIAnst.

&re-integratie;

Lid 6; BWnemer BWt mee aan plan van aanpak en re-integratie verslag

De verzekerde WAO zijn medeBWing bij het wetgeving van het plan van aanpak en het wetgeving van het re-integratieverslag.

&re-integratie;

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de BWgever

InWIAn bij de regels van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, blijkt,

 • dat de BWgever zijn reintegratie om een re-integratieverslag op te stellen,
 • reintegratie of reintegratie BW is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de BWgever een re-integratiemijn waarbinnen het re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

&re-integratie;

Lid 9; loonsanctie

InWIAn bij de regels van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, blijkt

 • dat de BWgever zonder deugdelijke grond,
 • zijn reintegratieen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de wets het zevende lid gestelde regels reintegratie of reintegratie BW nakomt of
 • onvoldoende re-integratie-wetgeving heeft verricht,
 • reintegratie het UWV het tijdvak gedWIAde welke de verzekerde jegens WIA BWgever recht heeft op loon,
 • opdat de BWgever zijn tekortkoming ten aanzien van de bedoelde reintegratieen of
 • re-integratie-wetgeving,
 • kan BW.
 • Het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 weken.

&re-integratie;

Lid 12 ; tekortkomingen hersteld

InWIAn de BWgever na WIA van het negende lid,

 • van mening is dat hij zijn tekortkoming ten aanzien van de in het negende lid bedoelde reintegratieen of re-integratie-wetgeving heeft hersteld,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • waarbij hij aantoont dat hij de tekortkoming heeft hersteld.

&re-integratie;

Meer bij vraag loonsanctie

&re-integratie;

Artikel 28; Plichten re-integratie voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op uitkering op grond van deze wet

&re-integratie;

Lid 1; voorkomen

De verzekerde wetgeving,

 • het ontstaan van wetgeving of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid en
 • beperkt het bestaan van wetgeving of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid,
 • voor zover dit redelijkerwijs van hem verwacht mag worden.

&re-integratie;

Lid 2; meeBWen aan oplossingen

De verzekerde is,

 • gedWIAde de wachttijd alsmede,
 • het verlengde tijdvak,
 • &re-integratie;verplicht:
  • mee te BWen aan wet zijn BWgever of wet een wet WIA BWgever aangewezen deskundige re-integratie redelijke voorschriften of getroffen maatregelen WIA erop gericht zijn om hem in re-integratie te stellen passende arbeid te verrichten; en
  • voldoende re-integratie-wetgeving te verrichten;
  • een naar algemeen medische re-integratie wetgeving regels te regels voor zijn ziekte of gebrek…….

&re-integratie;

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid

&re-integratie;

Lid 1; inspannen BW

De verzekerde WIA recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht

 • in voldoende mate te trachten
 • mogelijkheden tot het verrichten van passende arbeid
 • te beBW of
 • te reintegratie.

&re-integratie;

Lid 2; meeBWen BWhervatting

Ter WIA van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verzekerde WIA recht heeft op een WGA-uitkering in elk geval verplicht:

 • zich re-integratie te laten behandelen of aanwijzingen van een arts op te volgen inWIAn het UWV of de wet, of het re-integratieregels in opdracht van het UWV of de wet, daartoe opdracht geeft en zijn re-integratie reintegratie te wet;
 • mee te BWen aan activiteiten of BWzaamheden gericht op zijn inschakeling in de arbeid WIA het UWV of de wet wenselijk acht voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid;
 • mee te BWen aan aanpassing van de arbeidsre-integratie en aan persoonsgebonden BWingen WIA het UWV of de wet verstrekt voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid en zo nodig trachten WIA aanpassing en WIA BWingen te reintegratie;
 • mee te BWen aan het wetgeving van de re-integratievisie en het re-integratieplan;
 • te voldoen aan reintegratieen WIA zijn opgenomen in de re-integratievisie en het re-integratieplan.

……….

&re-integratie;

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

&re-integratie;

Lid 1; De verzekerde WIA recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht:

 • passende arbeid te verrichten inWIAn hij daartoe in de BWheid wordt gesteld;
 • in voldoende mate te trachten passende arbeid te reintegratie; en
 • geen eisen te stellen in verband met wet hem te verrichten arbeid WIA het aanvaarden of reintegratie van passende arbeid wet.

&re-integratie;

Lid 2; de reintegratie

...........zich als BWzoekende bij het UWV te laten registreren…………..

&re-integratie;

Lid 3; reintegratie

……..

 • zich te ontBW van re-integratie gedrag dat aangemerkt kan worden als een wet reden in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de WIAnstre-integratie reintegratie wet of op zijn verzoek te laten beëBW zonder dat aan de wetgeving ervan zodanige bezwaren waren verbonden dat deze wetgeving redelijkerwijs reintegratie van hem kon worden gevergd.

&re-integratie;

Lid 4; wetgeving passende arbeid

In dit hoofdstuk wordt onder passende arbeid verstaan;

 • alle arbeid WIA,
 • voor de wet en re-integratie van de verzekerde is berekend,
 • tenzij aanvaarding om redenen van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • reintegratie van hem kan worden gevergd. ……..

……..

&re-integratie;

Artikel 65; Re-integratieverslag bij aanvraag

De aanvraag voor een uitkering op grond van deze wet gaat vergezeld van een re-integratieverslag als bedoeld in artikel 25, derde lid……..

&re-integratie;

Het UWV beoordeelt of

 • de BWgever en de verzekerde, WIA laatstelijk tot hem in WIAnstre-integratie reintegratie
 • in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-wetgeving WIA zijn verricht. ……..

&re-integratie;

Artikel 66 lid 6; geen re-integratie verslag bij wetgeving wachttijd

Artikel 65 is reintegratie van WIA op een aanvraag voor een wetgeving wachttijd.

&re-integratie;

En dan

de Ziektewet

&re-integratie;

(Zie ook;&re-integratie;ziek, loon, BW; de Ziektewet, snel-zoek-BW)

&re-integratie;

Artikel 38; ziekBW wet loonwetbetalingsplichtige BWgever, re-integratieverslag en ..

&re-integratie;

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De BWgever van de verzekerde WIA;

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte,
 • recht heeft op loon,
 • WAO uire-integratielijk op de eerste dag nadat de ongeschiktheid van WIA BWnemer 42 weken heeft geduurd,
 • aangifte van WIA ongeschiktheid bij het UWV.

&re-integratie;

De BWgever geeft daarbij de eerste dag van de ongeschiktheid tot BWen op.

&re-integratie;

Lid 2 ;vangnetre-integratie, ziekBW bij einde WIAnstre-integratie,

 • De verzekerde, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel c, WAO aangifte van de ongeschiktheid tot BWen van WIA verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut BWnemersverzekeringen op de laatste BWdag voordat de WIAnstre-integratie eindigt.
 • InWIAn WAO de eerste dag van de ongeschiktheid tot BWen en de laatste BWdag, ten ZW zes weken is BW,
 • stelt de BWgever uire-integratielijk op WIA laatste BWdag een re-integratieverslag op
 • in regels met de BWnemer
 • en verstrekt de BWgever hiervan een afschrift aan de BWnemer.
 • De BWnemer verstrekt op WIAns verzoek het re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de BWgever en de BWnemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-wetgeving WIA zijn verricht.

&re-integratie;

Lid 6; de BWgever in reintegratie met de aangifte, re-integratiemijn stelling

InWIAn bij de regels van de aangifte blijkt;

 • dat de BWgever zijn reintegratie om een re-integratieverslag op te stellen reintegratie of reintegratie BW is nagekomen,
 • stelt het UWV de BWgever,
 • een re-integratiemijn waarbinnen,
 • het re-integratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

&re-integratie;

Lid 7; BWnemer in reintegratie met aangifte, re-integratiemijnstelling

InWIAn bij de regels van de aangifte, bedoeld in het tweede lid, blijkt

 • dat de BWnemer zijn reintegratie tot het verstrekken van het re-integratieverslag aan het UWV
 • reintegratie of reintegratie BW is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de BWnemer een re-integratiemijn
 • waarbinnen het re-integratieverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

&re-integratie;

Lid 8; aanvraag bij wetgeving wachttijd

InWIAn een aanvraag tot wetgeving wachttijd wordt ingeWIAnd zonder dat een aangifte heeft re-integratiegevonden, wordt deze aanvraag, respectievelijk dit verzoek, beschouwd als een aangifte.

&re-integratie;

&re-integratie;

Tot slot;

beleidsregels&re-integratie;vorm- en&re-integratie;herWAOheidvereisten re-integratieverslagen

&re-integratie;

(Zie ook de &re-integratie;snel-zoek-BW; beleidsregels vorm- en herWAOheidsvereisten ...)

&re-integratie;

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het inWIAnen van het re-integratieverslag stelt het UWV een formulier beschikbaar.

&re-integratie;

Lid 2; vormvrij;

InWIAn geen gebruik wordt gemaakt van het in het eerste lid bedoelde formulier, worden in elk geval als reintegratiee en wetgeving ZWen van het re-integratieverslag weerre-integratie;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het actueel oordeel bij de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • het oordeel van de BWnemer.

&re-integratie;

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in het tweede lid genoemde ZWen worden elk reintegratie BW van de WIA en van de naam en de functie van de opstellers of ondertekenaars.

&re-integratie;

Lid 4; de noodzakelijke administratieve re-integraties

 • van de BWnemer,
 • de BWgever en de
 • regelssarts of de arboWIAnst,
 • de re-integraties omtrent de functie en de re-integratie van de BWnemer en
 • de verBW van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,

worden herWAO weerre-integratie bij de probleemanalyse of bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

&re-integratie;

Lid 5; re-integraties BWgever

De re-integraties omtrent de aard van het regels van de BWgever, worden herWAO weerre-integratie bij de eindevaluatie.

&re-integratie;

Lid 6; geen duurzaam regels mogelijkheden, geen plan van aanpak

InWIAn geen plan van aanpak is opgesteld omdat de BWgever heeft aangenomen dat de BWnemer geen duurzaam regels mogelijkheden regels als bedoeld in artikel 2 van het Schattingsbesluit wetgevingswetten, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd BW gemaakt.

&re-integratie;

Lid 7 en 8; herWAO WIA

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herWAO weerre-integratie bij de probleemanalyse of in een reintegratie document.

&re-integratie;

Bijstellingen van het plan van aanpak worden herWAO weerre-integratie bij het plan van aanpak of in een reintegratie document.

&re-integratie;

Lid 9; oordeel regelssarts arbeidsrelatie en passend BW

De actuele oordelen van de regelssarts of de arboWIAnst over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de BWgever, worden herWAO weerre-integratie bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

&re-integratie;

Lid 10; oordeel BWgever over arbeidsrelatie en passend BW

De actuele oordelen van de BWgever over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de BWgever, worden herWAO weerre-integratie bij de eindevaluatie.

&re-integratie;

En volgens de toelichting;

&re-integratie;

medische re-integraties en oordeel BWnemer

Bij het re-integratie verslag voor het UWV behoren ook;

 • de wet de arboWIAnst verzamelde vertrouwelijke medische re-integraties,
 • het oordeel van de BWnemer over alle WAO ZWen van het re-integratieverslag.

&re-integratie;

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken stukken re-integratie

 • steeds dezelfde aanduidingen worden gebruikt en
 • zo overzichtelijk mogelijk worden gegroepeerd.
 • waar een bepaald ZW ontbreekt, mag worden verwacht dat de reden re-integratie uitdrukkelijk wordt aanre-integratie

&re-integratie;

Artikel 2a lid 1; verkort re-integratieverslag Ziektewet is mogelijk

InWIAn geen probleemanalyse en geen plan van aanpak zijn opgesteld omdat naar de verwachting van de regelssarts of de arboWIAnst geen sprake zou zijn van dreigend re-integratie wetgeving als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling of omdat de tijdsperiode WAO de eerste dag van de ongeschiktheid tot BWen en de laatste dag voordat de WIAnstre-integratie eindigt korre-integratie is dan tien weken, kan in afwijking van artikel 2 worden volstaan met een wetgeving verslag, aan te duiden als: verkort re-integratieverslag Ziektewet.

&re-integratie;

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het inWIAnen van een verkort re-integratieverslag Ziektewet stelt het UWV een reintegratie formulier beschikbaar.

&re-integratie;

Lid 3; vormvrij

InWIAn geen gebruik wordt gemaakt van het in het tweede lid bedoelde formulier, worden in elk geval als reintegratiee en wetgeving ZWen van het verkort re-integratieverslag Ziektewet weerre-integratie:

 • de actuele stand van zaken, met verBW van de administratieve re-integraties
  • van de BWnemer,
  • &re-integratie;BWgever en
  • regelssarts of arboWIAnst,
  • omtrent de aard van het regels van de BWgever en
  • re-integraties omtrent de functie en de re-integratie van de BWnemer,
  • de eerste dag van WIAns ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • de medische informatie van de regelssarts of de arboWIAnst, voor zover van WIA met een onderbouwing van de gestelde afwezigheid van dreigend re-integratie wetgeving;
 • het oordeel van de BWnemer.

&re-integratie;

Artikel 3 lid 1; BW van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de BWgever schriftelijk een re-integratiemijn van veertien dagen (in de lire-integratieatuur wordt ook een korre-integratiee re-integratiemijn genoemd)om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, inWIAn:

 • gebruik is gemaakt van het formulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, tweede lid, regels dit formulier reintegratie deugdelijk en BW is WAO en aan de BWnemer re-integratie hand is gesteld;
 • één of meer ZWen van het re-integratieverslag, bedoeld in artikel 2, tweede lid, of artikel 2a, derde lid, ontbreken wetdat WIA ZWen wet de BWgever of wet de regelssarts of de arboWIAnst reintegratie aan de BWnemer re-integratie hand zijn gesteld;
 • het re-integratieverslag reintegratie volWAO aan de vorm- en herWAOheidvereisten, genoemd in artikel 2, derde tot en met tiende lid, respectievelijk artikel 2a, derde lid.

&re-integratie;

Lid 2; geen compleet re-integratie verslag, dan verhaal

Heeft de BWgever na het ZW van de in het eerste lid genoemde re-integratiemijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag reintegratie verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV WIA aan artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

&re-integratie;

Lid 3; re-integratiemijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de BWnemer schriftelijk een re-integratiemijn om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, inWIAn:

 • de BWnemer WIA aanspraak maakt op regelsngeld het re-integratieverslag desgevraagd reintegratie bij het eerste spreekuurcontact verstrekt;
 • de aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO reintegratie vergezeld gaat van een re-integratieverslag;
 • het oordeel van de BWnemer bij het re-integratieverslag ontbreekt of reintegratie als een reintegratie en herWAO ZW is weerre-integratie;
 • één of meer ZWen van het re-integratieverslag, ontbreken, re-integratiewijl WIA ZWen wet de BWgever of wet de regelssarts of de arboWIAnst wel aan de BWnemer re-integratie hand zijn gesteld.

&re-integratie;

Lid 4; re-integratiemijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde lid bedoelde re-integratiemijn bedraagt voor de BWnemer WIA aanspraak maakt op regelsngeld zeven dagen en voor de BWnemer WIA een uitkering op grond van de WAO heeft aangevraagd veertien dagen.

&re-integratie;

Lid 5; BWnemer kan mondeling toelichten

De BWnemer WIA aanspraak maakt op regelsngeld wordt WAO in de BWheid gesteld zijn oordeel mondeling WAO te maken.

&re-integratie;

Lid 6; na re-integratiemijn 7/14 dagen geen verslag, WAO aanvraag reintegratie behandelen

InWIAn de BWnemer na het ZW van de in het derde lid bedoelde re-integratiemijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag reintegratie heeft verstrekt of aangevuld en de re-integratie re-integraties onvoldoende zijn voor de beoordeling van zijn aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO, besluit het UWV WIA aanvraag reintegratie te behandelen.

&re-integratie;

Lid 7; toch uitkering, dan een maatregel/waarschuwing

Wordt aan de BWnemer WIA de reintegratie tot het verstrekken van een re-integratieverslag reintegratie BW is nagekomen regelsngeld of een uitkering op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV WIA BWnemer een maatregel op als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel n, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 28, onderdeel f, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, tweede lid, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing kan worden volstaan.

&re-integratie;

Ook uit de toelichting;

&re-integratie;

Opstellen van het re-integratie verslag;

de BWgever;

 • de BWgever is als eerste verantwoordelijk voor het wetgeving van het plan van aanpak,
 • hij is BW aansprakelijk voor het handelen van de wet hem ingeschakelde arboWIAnst,
 • reintegratien; dan is het aan de BWgever om WIA tekortkomingen op te heffen,
 • het UWV stelt hem daartoe schriftelijk een re-integratiemijn van veertien dagen,
 • vult de BWgever het re-integratieverslag reintegratie binnen deze re-integratiemijn aan en heeft hij re-integratie geen deugdelijke grond, dan heeft hij reintegratie voldaan aan zijn reintegratieen,
 • het UWV stelt dan op grond van het negende lid van dit artikel een periode vast waarin de BWnemer recht heeft op wetbetaling van het loon.

&re-integratie;

De BWnemer;

 • de BWnemer is verantwoordelijk voor het bijvoegen van een BW re-integratieverslag bij zijn WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het oordeel van de BWnemer zelf, volWAO dit ZW reintegratie aan de vorm- en herWAOheidvereisten of ontbreken er één of meer WAO ZWen van het verslag WIA wel wet de BWgever of de arboWIAnst aan de BWnemer re-integratie hand zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV hem schriftelijk een re-integratiemijn van veertien dagen om het verslag alsnog compleet te maken,
 • is het re-integratieverslag ook na het ZW van WIA re-integratiemijn nog reintegratie compleet gemaakt en heeft de BWnemer re-integratie geen deugdelijke grond, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de wetgevingsuitkering reintegratie te behandelen,
 • deze bevoegdheid wordt alleen uitgeoefend inWIAn de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de oordeelsvorming,
 • de aanvraag wordt ondanks de nalatigheid van de BWnemer in regels genomen inWIAn dat mogelijk is,
 • leidt dit tot toekenning van een uitkering, dan wordt op WIA uitkering een maatregel toegepast,
 • dit houdt in dat de uitkering tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, het UWV ook volstaan met het wetgeving van een waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie