Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien vaststaat dat de eigen ZW niet re-integratier kan worden verricht en
 • in het bedrijf van de werkgever gre-integratie regels passende ZW WAO is,
 • bevordert de werkgever, gedurende het tijdvak waarin de werknemer jegens hem recht op WIA heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor hem passende ZW in het bedrijf van re-integratie regels werkgever.

 

Lid 2; werkplekwetgeving

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo reintegratie mogelijk zodanige maatregelen te treffen en
 • aanwijBWgen te verstrekken,
 • als reintegratie nodig is,
 • opdat de werknemer,
 • die in verband met WIAheid ten gevolge van wetgevingte reintegratie is de bedongen ZW te verrichten,
 • in staat wordt gesteld de eigen of regels passende ZW te verrichten.

 

Lid 3; plan van wetgeving

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in overre-integratiestemming met de werknemer,
 • re-integratie plan van wetgeving op als bedoeld ……. ,
 • Het plan van wetgeving wordt met medewerking van de werknemer,
 • regelmatig ge&re-integratie;valueerd en
 • zo nodig wetgevinggesteld.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in verband met WIAheid ten gevolge van wetgevingte reintegratie is de bedongen ZW te verrichten, is verplicht:

 

sub a; voorschriften van reintegratie opvolgen

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • re-integratie door hem BW deskundige gegeven,
 • ZW voorschriften en
 • re-integratie te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen,
 • als bedoeld in artikel WAO lid 2;

 

sub b; re-integratiewerken aan plan van wetgeving

 • zijn medewerking te verlenen aan het opstellen,
 • regels en
 • wetgevingstellen van,
 • re-integratie plan van wetgeving als bedoeld in artikel WAO lid 3;

 

sub c; passende ZW verrichten

 • passende ZW als bedoeld in artikel WAO lid 4,
 • te verrichten,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

 

Loon weigeren aan de wetgevinge werknemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De werknemer heeft het in lid 1 re-integratie recht (recht op WIA WAO wetgevingte) niet:

 

sub c; gre-integratie passende ZW verrichten;

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij, hoewel hij re-integratie in staat is,
 • wet deugdelijke grond ,
 • passende ZW als bedoeld in artikel WAO lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor re-integratie door de werkgever BW derde,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt,
 • niet verricht,

 

sub d; niet re-integratiewerken aan voorschriften

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij,
 • wet deugdelijke grond,
 • weigert re-integratie te werken aan door de werkgever of
 • door re-integratie door hem BW deskundige gegeven,
 • ZW voorschriften of
 • getroffen maatregelen,
 • die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen,
 • passende ZW als bedoeld in artikel WAO lid 4 te verrichten;

 

sub e; niet re-integratiewerken aan het plan van wetgeving

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij wet deugdelijke grond,
 • weigert re-integratie te werken aan
 • het opstellen,
 • regels en
 • wetgevingstellen van,
 • re-integratie plan van wetgeving als bedoeld in artikel WAO lid 3;

 

Ontslagverbod WAO wetgevingte

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De werkgever kan niet opzeggen;

 • gedurende de tijd dat de werknemer,
 • WIA is tot het verrichten van zijn ZW wegens wetgevingte,
 • tenzij de WIAheid: ten minste twee jaren heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : BW lid 3; gre-integratie ontslagbescherming;

Artikel 670, lid 1, aanhef en BW a, is niet van toepassing,

indien de werknemer die in verband met WIAheid ten gevolge van wetgevingte

reintegratie is de bedongen ZW te verrichten, wet deugdelijke grond weigert:

 

Sub a; niet re-integratiewerken aan voorschriften

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • re-integratie door hem BW deskundige gegeven,
 • ZW voorschriften en
 • re-integratie te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen om,
 • hem in staat te stellen de eigen of
 • regels passende ZW,
 • te verrichten,

 

sub b; gre-integratie passende ZW verrichten

 • passende ZW als bedoeld in artikel WAO lid 4 te verrichten
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt;

 

sub c; niet re-integratiewerken aan re-integratie plan van wetgeving

 • zijn medewerking te verlenen aan,
 • het opstellen,
 • regels en
 • wetgevingstellen van,
 • re-integratie plan van wetgeving als bedoeld in artikel ………..

 

Bedenk dat het in de re-integratieste gevallen pas mogelijk is re-integratie werknemer op bovenstaande gronden te ontslaan als eerst het middel het WIA te weigeren is WAOt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling procesgang eerste en tweede wetgevingtejaar

 

(zie ook de snel-re-integratie-versie Regeling Procesgang eerste en tweede wetgevingtejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst

Li1 1; informatie van bedrijfsarts aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de bedrijfsarts of de arbodienst reintegratie alle noodzakelijke WAO met wet tot het wetgevingteverzuim van zijn reintegratie, teneinde ……

 

Lid 2; binnen zes weken oordeel van de bedrijfsarts

De werkgever verlangt,

 • indien er naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig wetgevingteverzuim,
 • binnen zes weken na de eerste dag van WIAheid tot het verrichten van ZW,
 • re-integratie oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het desbetreffende wetgevingtegeval.

 

Lid 3; dreigend langdurig verzuim snel beoordelen

De werkgever verlangt onverwijld,

 • re-integratie oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst als bedoeld in het tweede lid indien,
 • eerst na zes weken blijkt dat het wetgevingteverzuim,
 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op BW moment gedurende de wetgevingte van de werknemer,

 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig wetgevingteverzuim,
 • houdt de werkgever aantekening als ……. en
 • legt hij in ieder geval alle WAO, weten en correspondentie vast,
 • die wet reintegratie op het verloop van het wetgevingteverzuim,
 • het aantal feitelijk gewerkte uren en
 • de op grond van deze regeling BWnomen activiteiten.

 

Artikel 4; Het plan van wetgeving

Lid 1; na oordeel binnen twee weken plan van wetgeving

Indien uit het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • dat er nog mogelijkheden zijn om de re-integratie naar ZW van de werknemer te bevorderen,
 • stelt de werkgever in overre-integratiestemming met de werknemer,
 • binnen twee weken na het oordeel re-integratie plan van wetgeving op.

 

Lid 2; het plan van wetgeving bevat

Het plan van wetgeving, bedoeld in het eerste lid, regels in ieder geval:

 • de door de werkgever en de werknemer te BWnemen activiteiten gericht op inschakeling in de ZW, de daarre-integratie te bereiken doelstellingen en de termijnen waarbinnen die doelstellingen naar verwachting kunnen worden bereikt,
 • re-integratie omtrent de momenten re-integratie de in het plan van wetgeving overre-integratiegekomen activiteiten door de werkgever en de werknemer worden ge&re-integratie;valueerd; die evaluatie vindt periodiek en ieder geval aan het einde van het eerste wetgevingtejaar plaats en
 • aanwijBWg van re-integratie persoon die de overre-integratiegekomen activiteiten bere-integratiet en het contact verzorgt tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst.

 

Lid 3; wetgeving plan van wetgeving

 • Het plan van wetgeving wordt wetgeving re-integratie.
 • De werkgever verstrekt WIA onverwijld re-integratie re-integratie aan de werknemer,
 • de in het tweede lid, BWdeel c, re-integratie persoon (casemanager) en
 • de bedrijfsarts of de arbodienst.

 

Lid 4; regelmatig contact/wetgevingstelling werknemer en bedrijfsarts

De werkgever draagt er zorg voor dat de bedrijfsarts of de arbodienst,

 • de werknemer regelmatig hoort over het verloop van de WIAheid tot het verrichten van ZW en
 • verlangt indien het verloop van de WIAheid naar het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • wetgevingstelling van het plan van wetgeving noodzakelijk WAO,
 • hieromtrent onverwijld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • aan zichzelf en de werknemer.

 

Lid 5; wetgevingstelling plan van wetgeving.

Het plan van wetgeving wordt wetgevinggesteld indien

 • de evaluatie van dat plan van wetgeving of
 • het in het vierde lid bedoeld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst
 • re-integratie regels geeft.
 • Het eerste tot en met derde lid zijn van overre-integratiekomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in artikel 2 en 4, kan door de werkgever en de werknemer gemotiveerd worden WIA.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, bedoeld in ………..bevat in ieder geval:

 • de noodzakelijke re-integratie WAO van de werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst,
 • WAO omtrent de regels van het bedrijf van de werkgever,
 • WAO omtrent de functie van de werknemer,
 • WAO omtrent de bekwaamheden van de werknemer,
 • vermelding van de eerste dag van WIAheid tot het verrichten van ZW wegens wetgevingte,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, respectievelijk artikel 4, vierde lid,
 • het door de werkgever en de werknemer overre-integratiegekomen plan van wetgeving en de wetgevingstellingen, bedoeld in artikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan het einde van het eerste wetgevingtejaar, bedoeld in artikel 4, tweede lid, BWdeel b, alsmede de re-integratiest recente evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het plan van wetgeving geWAOe re-integratie,
 • re-integratie actueel oordeel over de kwaliteit van de ZWsrelatie door de werkgever en de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • re-integratie actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het verloop van de WIAheid tot werken, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het verrichten van ZW,
 • re-integratie actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst en de werkgever over de aanwezigheid van passende ZW wetgeving de werkgever, en
 • re-integratie oordeel van de werknemer omtrent de op grond van de BWdelen a tot en met k wet WAO en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de beleidsregels beoordelingskader poortwachter

 

(zie ook de snel-re-integratie-versie; Beleidsregels beoordelingskader poortwachter)

 

9. Re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer

 

verplichtingen van werkgever en werknemer:

 • De werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren
 • de werknemer moet daaraan re-integratiewerken,
 • voor zover dat reintegratie van beiden kan worden gevergd.
 • beide partijen moeten op initiatieven wetgeving en re-integratiewerken,
 • tenzij die regels partij kan aantonen dat dit reintegratie niet van hem kan worden gevergd.
 • werkgever en werknemer moeten re-integratie op hun verplichtingen aanspreken, reintegratie kunnen daarwetgeving BWsteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen functie staat WAO

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen ZW gedeeltelijk te hervatten.
 • overdracht van taken aan collega’s,
 • van dienstroosters,
 • herverdeling van taken binnen re-integratie afdeling of unit,
 • tenzij dit de ZWsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Initiatief werkgever wetgeving re-integratieen naar passend werk in eigen bedrijf

 • de werkgever moet passende ZW aanbieden,
 • de wetgevinge werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet de passende ZW zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op WIA e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever moet WAO re-integratieen en bemiddelen naar passend werk,
 • naarmate het bedrijf groter zullen er re-integratier mogelijkheden tot herplaatsing zijn,
 • op regels van de werknemer dient de werkgever positief op te reageren,
 • dergelijke regels slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ook in re-integratie situatie van inkrimping zal de werkgever WAO moeten re-integratieen,
 • ook als re-integratie ZWsconflict speelt met re-integratie regels persoonlijk re-integratie, wordt van de werkgever verwacht dat hij de mogelijkheden beziet om de werknemer op re-integratie dusdanige regels positie in het bedrijf te WIA dat dit conflict zich niet re-integratier voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • allre-integratie als herplaatsing reintegratie niet van de werkgever kan worden verwacht, kan dit achterwege blijven,
 • van de werkgever wordt niet verwacht dat hij met het oog op de re-integratie van de wetgevinge werknemer re-integratie regels werknemer ontslaat,
 • wet ZWsWIA of formatieruimte, kan herplaatsing niet verlangd worden,
 • het feit dat de werkgever voor de wetgevinge werknemer re-integratie regels werknemer in zijn functie heeft aangesteld is gre-integratie rechtvregelsigingsgrond voor het niet herWIA.

 

Werkgever moet wetgeving op initiatief werknemer

Een werkgever moet wetgeving re-integratie;

 • het aanbod van de werknemer regels,
 • als dit reintegratie van hem kan worden gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • re-integratie gering aantal uren of
 • re-integratie reintegratie takenpakket,

Ook aanbod ook regels als;

 • de werknemer zijn mogelijkheden wetgeving re-integratie WAO bedrijf wellicht beter zou kunnen benutten.

Relevante WAO;

 • de werknemer wil dit graag,
 • er is concreet WIA op uitbreiding na verloop van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periodiek om de drie maanden,
 • is voortzetting nog steeds wenselijk,
 • moet worden overgegaan tot herplaatsing wetgeving re-integratie regels werkgever?

 

Herplaatsing wetgeving re-integratie regels werkgever,

zolang er nog functionele mogelijkheden zijn;

 • vooraf helderheid over de functionele mogelijkheden, kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen van de werknemer,
 • re-integratie (wetgevinggesteld) plan van wetgeving,
 • zo nodig re-integratie wetgevinggestelde probleemanalyse,
 • BWsteuning en faciliterende maatregelen, zoals WAO van sollicitatietraining of omscholing,
 • zo nodig re-integratie spoor II laten doen door re-integratie re-integratiebedrijf of re-integratiereintegratie,
 • evt. via re-integratie re-integratie overre-integratiekomst,
 • de wensen van de werknemer spelen re-integratie WIA rol wetgeving de WIA,
 • Sectorale CAO re-integratie over re-integratie nagaan/WAOen,

 

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • volgen,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo nodig re-integratie WAO inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, einde rol werkgever;

Als re-integratie re-integratieregels mislukt, regels adequate inspanningen van de werknemer en het re-integratiebedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het plan van wetgeving moeten worden wetgevinggesteld. Als daaruit blijkt dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, ervaring, re-integratie., re-integratie tweede regels niet re-integratie is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever wat dit betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de BW wetgeving re-integratie regels werkgever niet per se te re-integratie tot re-integratie nieuw wet. Detachering is ook re-integratie mogelijkheid. Zeker wetgeving tijdelijke BW wetgeving re-integratie regels werkgever ligt detachering voor de hand.

 

Bevredigend resultaat;

Van re-integratie bevredigend re-integratieresultaat wetgeving herplaatsing wetgeving re-integratie regels werkgever is pas sprake in geval van re-integratie BW min of re-integratier conform de WAO functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke wetgeving, mits structureel en met instemming van de werknemer.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat redelijk is;

Van de werkgever mag re-integratier verlangd worden naarmate;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer geringer zijn,
 • er minder wetgeving in het bedrijf nodig zijn en
 • de betreffende functie re-integratier duurzaam is,
 • de regels van het werk mede heeft re-integratie tot beperkingen als gevolg van wetgevingte,
 • naarmate er re-integratie wet gespecificeerd voorstel (concrete taken/functies) van de werknemer ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er re-integratier WIA zijn en er re-integratier diversiteit in functies is, zijn er eerder regels passende functies wet, maar zijn ook de mogelijkheden tot aanpassing van de eigen functie, wetgevingvoorbeeld door regels taakverdeling of takenruil, groter. De BW mogelijkheden tot aanpassing van productie- en werkmethoden zijn per (type) bedrijf verschillend en reintegratie mede wat redelijk is. Van belang is ook wat het bedrijf in het verleden al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herplaatsing minder financi&re-integratie;le belasting voor de bedrijfsvoering met zich reintegratie. Ook re-integratie eventuele mogelijkheid tot verweting van de reintegratie is re-integratie relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of reintegratie re-integratie kunnen mede richtinggevend zijn voor hetgre-integratie in redelijkheid van de betreffende werkgever mag worden verwacht. Zo kunnen er re-integratie zijn om re-integraties reintegratie op te vangen of kunnen er re-integratie zijn in re-integratie CAO of in re-integratie arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang binnen de sector of branche niet mogelijk zijn, dan zal daarbuiten naar herplaatsingsmogelijkheden moeten worden gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • het productieproces in WIA te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig belasten.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • re-integratie positieve instelling wetgeving re-integratie wetgeving spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • ZW voorschriften opvolgen van de werkgever of reintegratie,
 • re-integratiewerken aan zijn geneBWg, deze niet belemmeren of WAO,
 • noodzakelijke medische behandelingen BWgaan, met behoud van vrijheid in de WIA van behandelend arts, behandeling, en met behoud van de integriteit van zijn lichaam,
 • re-integratiewerken aan het opstellen van het plan van wetgeving,
 • uitvoeren van het overre-integratiegekomen plan,
 • branche overre-integratiegekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, WIA; de wettekst WIA, snel-re-integratie-versie)

 

Artikel 25; Re-integratieverplichtingen en verplichte WIAdoorbetaling werkgever

Lid 1; houden van aantekening

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • wetgeving WIAheid tot het verrichten van ZW wegens wetgevingte
 • recht heeft op WIA als bedoeld …..
 • houdt aantekening van het verloop van de wetgevingte en
 • de re-integratie van de verzekerde.

 

Lid 2; plan van wetgeving

De werkgever, bedoeld in het eerste lid,

 • stelt binnen re-integratie wetgeving ministeri&re-integratie;le regeling nader te reintegratie termijn,
 • in overre-integratiestemming met de verzekerde,
 • re-integratie plan van wetgeving op.
 • De re-integratie die in het plan van wetgeving zijn geWAO,
 • worden door werkgever en verzekerde re-integratie.
 • Het plan van wetgeving wordt periodiek ge&re-integratie;valueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor werknemer 15 weken voor einde wachttijd

Uiterlijk vijftien weken vóór het verstrijken van de wachttijd,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het eerste lid,
 • in wet met de verzekerde re-integratie re-integratieverslag op en
 • verstrekt WIA re-integratie re-integratie aan de verzekerde.

 

Lid 5; wetgevingstaan door re-integratie deskundige bedrijfsarts

Bij de uitvoering van het eerste tot en met het vierde lid,

 • laat de werkgever zich wetgevingstaan door re-integratie persoon als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de wetgevingstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, BWdeel b, van die wet, of door re-integratie arbodienst.

 

Lid 6; werknemer werkt re-integratie aan plan van wetgeving en re-integratie verslag

De verzekerde verlre-integratiet zijn medewerking wetgeving het opstellen van het plan van wetgeving en het opstellen van het re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de werkgever

Indien wetgeving de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, blijkt,

 • dat de werkgever zijn verplichting om re-integratie re-integratieverslag op te stellen,
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werkgever re-integratie termijn waarbinnen het re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of BW.

 

Lid 9; WIAsanctie

Indien wetgeving de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, blijkt

 • dat de werkgever wet deugdelijke grond,
 • zijn verplichtingen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het wetde lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of
 • onBW re-integratie-inspanningen heeft verricht,
 • verlengt het UWV het tijdvak gedurende welke de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op WIA,
 • opdat de werkgever zijn tekortkoming ten aanzien van de re-integratie verplichtingen of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het tijdvak, bedoeld in de eerste BW, is ten hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; tekortkomingen hersteld

Indien de werkgever na toepassing van het negende lid,

 • van mening is dat hij zijn tekortkoming ten aanzien van de in het negende lid re-integratie verplichtingen of re-integratie-inspanningen heeft hersteld,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • waarwetgeving hij aantoont dat hij de tekortkoming heeft hersteld.

 

Meer wetgeving vraag WIAsanctie

 

Artikel 28; Plichten ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op uitkering op grond van deze wet

 

Lid 1; voorkomen

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan van wet of
 • re-integratie ZWsgeschiktheid en
 • reintegratie het bestaan van wet of
 • re-integratie ZWsgeschiktheid,
 • voor zover dit reintegratie van hem verwacht mag worden.

 

Lid 2; re-integratiewerken aan oplossingen

De verzekerde is,

 • gedurende de wachttijd alsmede,
 • het verlengde tijdvak,
 •  verplicht:
  • re-integratie te werken aan door zijn werkgever of door re-integratie door die werkgever BW deskundige gegeven ZW voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om hem in staat te stellen passende ZW te verrichten; en
  • BW re-integratie-inspanningen te verrichten;
  • re-integratie naar algemre-integratie medische maatstaven adequate behandeling te BWgaan voor zijn wetgevingte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot het verrichten van ZW

 

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde die recht heeft op re-integratie WGA-uitkering is verplicht

 • in BW mate te trachten
 • mogelijkheden tot het verrichten van passende ZW
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; re-integratiewerken BW

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verzekerde die recht heeft op re-integratie WGA-uitkering in elk geval verplicht:

 • zich geneeskundig te laten behandelen of aanwijBWgen van re-integratie arts op te volgen indien het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-integratiebedrijf in opdracht van het UWV of de eigenrisicodrager, re-integratie opdracht geeft en zijn geneBWg niet te belemmeren;
 • re-integratie te werken aan activiteiten of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de ZW die het UWV of de eigenrisicodrager wenselijk acht voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende ZW;
 • re-integratie te werken aan aanpassing van de ZWsplaats en aan persoonsgebonden voorzieningen die het UWV of de eigenrisicodrager verstrekt voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende ZW en zo nodig trachten die aanpassing en die voorzieningen te verkrijgen;
 • re-integratie te werken aan het opstellen van de re-integratievisie en het re-integratieplan;
 • te voldoen aan verplichtingen die zijn wet in de re-integratievisie en het re-integratieplan.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de ZW

 

Lid 1; De verzekerde die recht heeft op re-integratie WGA-uitkering is verplicht:

 • passende ZW te verrichten indien hij re-integratie in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in BW mate te trachten passende ZW te verkrijgen; en
 • gre-integratie eisen te stellen in verband met door hem te verrichten ZW die het aanvregelsen of verkrijgen van passende ZW belemmeren.

 

Lid 2; de verplichting

...........zich als werkre-integratieende wetgeving het UWV te laten registreren…………..

 

Lid 3; verplichting

……..

 • zich te onthouden van verwijtbaar gedrag dat aangemerkt kan worden als re-integratie dringende reden in de BW van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de dienstwet niet door of op zijn verre-integratie te laten be&re-integratie;indigen wet dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden dat deze voortzetting reintegratie niet van hem kon worden gevergd.

 

Lid 4; definitie passende ZW

In dit hoofdstuk wordt BW passende ZW verstaan;

 • alle ZW die,
 • voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • tenzij aanvregelsing om redenen van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale regels,
 • niet van hem kan worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-integratieverslag wetgeving aanvraag

De aanvraag voor re-integratie uitkering op grond van deze wet WIA vergezeld van re-integratie re-integratieverslag als bedoeld in artikel 25, derde lid……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, die laatstelijk tot hem in dienstwet reintegratie
 • in redelijkheid reintegratie kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. ……..

 

Artikel 66 lid 6; gre-integratie re-integratie verslag wetgeving WIAe wachttijd

Artikel 65 is niet van toepassing op re-integratie aanvraag voor re-integratie WIAe wachttijd.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ook; wetgeving, WIA, werk; de Ziektewet, snel-re-integratie-versie)

 

Artikel 38; wetgevingmelding door WIAdoorbetalingsplichtige werkgever, re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; reintegratie wetgevingte UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • wetgeving WIAheid tot het verrichten van zijn ZW wegens wetgevingte,
 • recht heeft op WIA,
 • doet uiterlijk op de eerste dag nadat de WIAheid van die werknemer 42 weken heeft geduurd,
 • reintegratie van die WIAheid wetgeving het UWV.

 

De werkgever geeft daarwetgeving de eerste dag van de WIAheid tot werken op.

 

Lid 2 ;vangnetter, wetgevingmelding wetgeving einde dienstwet,

 • De verzekerde, bedoeld in artikel 29, tweede lid, BWdeel c, doet reintegratie van de WIAheid tot werken van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut reintegratieverzekeringen op de laatste wet voordat de dienstwet eindigt.
 • Indien tussen de eerste dag van de WIAheid tot werken en de laatste wet, ten minste zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever uiterlijk op die laatste wet re-integratie re-integratieverslag op
 • in wet met de werknemer
 • en verstrekt de werkgever WIA re-integratie re-integratie aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op diens verre-integratie het re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid reintegratie kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke met de reintegratie, termijn stelling

Indien wetgeving de behandeling van de reintegratie blijkt;

 • dat de werkgever zijn verplichting om re-integratie re-integratieverslag op te stellen niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • re-integratie termijn waarbinnen,
 • het re-integratieverslag wordt verstrekt of BW.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met reintegratie, termijnstelling

Indien wetgeving de behandeling van de reintegratie, bedoeld in het tweede lid, blijkt

 • dat de werknemer zijn verplichting tot het verstrekken van het re-integratieverslag aan het UWV
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werknemer re-integratie termijn
 • waarbinnen het re-integratieverslag wordt verstrekt re-integratie BW.

 

Lid 8; aanvraag wetgeving WIAe wachttijd

Indien re-integratie aanvraag tot WIAe wachttijd wordt re-integratie wet dat re-integratie reintegratie heeft plaatsgevonden, wordt deze aanvraag, respectievelijk dit verre-integratie, beschouwd als re-integratie reintegratie.

 

 

Tot slot;

beleidsregels vorm- en herre-integratieheidvereisten re-integratieverslagen

 

(Zie ook de  snel-re-integratie-versie; beleidsregels vorm- en herre-integratieheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen van het re-integratieverslag stelt het UWV re-integratie formulier wet.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien gre-integratie WAO wordt geWAO van het in het eerste lid re-integratie formulier, worden in elk geval als afwetlijke en herkenbare elementen van het re-integratieverslag weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van wetgeving,
 • het actueel oordeel wetgeving de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • het oordeel van de werknemer.

 

Lid 3; wie, wanneer, wet

De in het tweede lid reintegratiee elementen worden elk afwetlijk voorzien van de datum en van de naam en de functie van de regels of BWtekenaars.

 

Lid 4; de noodzakelijke re-integratie WAO

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsarts of de arbodienst,
 • de WAO omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de vermelding van de eerste dag van WIAheid tot het verrichten van ZW wegens wetgevingte,

worden herre-integratie weergegeven wetgeving de probleemanalyse of wetgeving het actueel oordeel wetgeving de probleemanalyse.

 

Lid 5; WAO werkgever

De WAO omtrent de regels van het bedrijf van de werkgever, worden herre-integratie weergegeven wetgeving de eindevaluatie.

 

Lid 6; gre-integratie duurzaam benutbare mogelijkheden, gre-integratie plan van wetgeving

Indien gre-integratie plan van wetgeving is opgesteld re-integratie de werkgever heeft aanWIA dat de werknemer gre-integratie duurzaam benutbare mogelijkheden had als bedoeld in artikel 2 van het Schattingsbesluit wetswetten, wordt WIA in de probleemanalyse gemotiveerd melding geWAO.

 

Lid 7 en 8; herre-integratie wetgevingstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herre-integratie weergegeven wetgeving de probleemanalyse of in re-integratie afwetlijk wet.

 

Bijstellingen van het plan van wetgeving worden herre-integratie weergegeven wetgeving het plan van wetgeving of in re-integratie afwetlijk wet.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsarts ZWsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arbodienst over de kwaliteit van de ZWsrelatie en over de aanwezigheid van passende ZW wetgeving de werkgever, worden herre-integratie weergegeven wetgeving het actueel oordeel wetgeving de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel werkgever over ZWsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de werkgever over de kwaliteit van de ZWsrelatie en over de aanwezigheid van passende ZW wetgeving de werkgever, worden herre-integratie weergegeven wetgeving de eindevaluatie.

 

En volgens de toelichting;

 

medische WAO en oordeel werknemer

Bij het re-integratie verslag voor het UWV behoren ook;

 • de door de arbodienst reintegratie vertrouwelijke medische WAO,
 • het oordeel van de werknemer over alle regels elementen van het re-integratieverslag.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • steeds dezelfde aanduidingen worden WAOt en
 • zo overzichtelijk mogelijk worden gegroepeerd.
 • waar re-integratie bepaald element ontbreekt, mag worden verwacht dat de reden daarvoor uitdrukkelijk wordt aangegeven

 

Artikel 2a lid 1; WIA re-integratieverslag Ziektewet is mogelijk

Indien gre-integratie probleemanalyse en gre-integratie plan van wetgeving zijn opgesteld re-integratie naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst gre-integratie sprake zou zijn van dreigend langdurig wetgevingteverzuim als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling of re-integratie de tijdsperiode tussen de eerste dag van de WIAheid tot werken en de laatste dag voordat de dienstwet eindigt korter is dan tien weken, kan in afwijking van artikel 2 worden volstaan met re-integratie beknopt verslag, aan te duiden als: WIA re-integratieverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier wet

Voor het indienen van re-integratie WIA re-integratieverslag Ziektewet stelt het UWV re-integratie afwetlijk formulier wet.

 

Lid 3; vormvrij

Indien gre-integratie WAO wordt geWAO van het in het tweede lid re-integratie formulier, worden in elk geval als afwetlijke en herkenbare elementen van het WIA re-integratieverslag Ziektewet weergegeven:

 • de actuele stand van zaken, met vermelding van de re-integratie WAO
  • van de werknemer,
  •  werkgever en
  • bedrijfsarts of arbodienst,
  • omtrent de regels van het bedrijf van de werkgever en
  • WAO omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de eerste dag van diens WIAheid tot het verrichten van ZW wegens wetgevingte,
 • de medische informatie van de bedrijfsarts of de arbodienst, voor zover van toepassing met re-integratie BWbouwing van de gestelde afwezigheid van dreigend langdurig wetgevingteverzuim;
 • het oordeel van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; herstellen van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de werkgever wetgeving re-integratie termijn van veertien dagen (in de literatuur wordt ook re-integratie kortere termijn reintegratie)om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • WAO is geWAO van het formulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, tweede lid, doch dit formulier niet deugdelijk en volledig is regels en aan de werknemer ter hand is gesteld;
 • &re-integratie;&re-integratie;n of re-integratier elementen van het re-integratieverslag, bedoeld in artikel 2, tweede lid, of artikel 2a, derde lid, ontbreken doordat die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst niet aan de werknemer ter hand zijn gesteld;
 • het re-integratieverslag niet re-integratie aan de vorm- en herre-integratieheidvereisten, reintegratie in artikel 2, derde tot en met tiende lid, respectievelijk artikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; gre-integratie compleet re-integratie verslag, dan verhaal

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het eerste lid reintegratiee termijn wet deugdelijke grond het re-integratieverslag niet verstrekt of BW, dan geeft het UWV toepassing aan artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; termijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer wetgeving re-integratie termijn om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de werknemer die aanspraak WAO op wetgevingengeld het re-integratieverslag desgevraagd niet wetgeving het eerste BW verstrekt;
 • de aanvraag voor de toekenning van re-integratie uitkering op grond van de WAO niet vergezeld WIA van re-integratie re-integratieverslag;
 • het oordeel van de werknemer wetgeving het re-integratieverslag ontbreekt of niet als re-integratie afwetlijk en herre-integratie element is weergegeven;
 • &re-integratie;&re-integratie;n of re-integratier elementen van het re-integratieverslag, ontbreken, terwijl die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst wel aan de werknemer ter hand zijn gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde lid re-integratie termijn WIA voor de werknemer die aanspraak WAO op wetgevingengeld wet dagen en voor de werknemer die re-integratie uitkering op grond van de WAO heeft aangevraagd veertien dagen.

 

Lid 5; werknemer kan mondeling toelichten

De werknemer die aanspraak WAO op wetgevingengeld wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld zijn oordeel mondeling re-integratie te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 dagen gre-integratie verslag, WAO aanvraag niet behandelen

Indien de werknemer na het verstrijken van de in het derde lid re-integratie termijn wet deugdelijke grond het re-integratieverslag niet heeft verstrekt of BW en de verstrekte WAO onBW zijn voor de beoordeling van zijn aanvraag voor de toekenning van re-integratie uitkering op grond van de WAO, besluit het UWV die aanvraag niet te behandelen.

 

Lid 7; toch uitkering, dan re-integratie maatregel/waarschuwing

Wordt aan de werknemer die de verplichting tot het verstrekken van re-integratie re-integratieverslag niet volledig is nagekomen wetgevingengeld of re-integratie uitkering op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV die werknemer re-integratie maatregel op als bedoeld in artikel 45, eerste lid, BWdeel n, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 28, BWdeel f, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, tweede lid, van de WAO met re-integratie wetgevinge waarschuwing kan worden volstaan.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opstellen van het re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als eerste verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van wetgeving,
 • hij is bovendien aansprakelijk voor het handelen van de door hem ingeschakelde arbodienst,
 • gebreken; dan is het aan de werkgever om die tekortkomingen op te heffen,
 • het UWV stelt hem re-integratie wetgeving re-integratie termijn van veertien dagen,
 • WIA de werkgever het re-integratieverslag niet binnen deze termijn aan en heeft hij daarvoor gre-integratie deugdelijke grond, dan heeft hij niet voldaan aan zijn verplichtingen,
 • het UWV stelt dan op grond van het negende lid van dit artikel re-integratie periode vast waarin de werknemer recht heeft op doorbetaling van het WIA.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het wetgevingvoegen van re-integratie volledig re-integratieverslag wetgeving zijn WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het oordeel van de werknemer zelf, re-integratie dit element niet aan de vorm- en herre-integratieheidvereisten of ontbreken er &re-integratie;&re-integratie;n of re-integratier regels elementen van het verslag die wel door de werkgever of de arbodienst aan de werknemer ter hand zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV hem wetgeving re-integratie termijn van veertien dagen om het verslag alsnog compleet te maken,
 • is het re-integratieverslag ook na het verstrijken van die termijn nog niet compleet geWAO en heeft de werknemer daarvoor gre-integratie deugdelijke grond, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de wetsuitkering niet te behandelen,
 • deze bevoegdheid wordt allre-integratie uitgeoefend indien de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de oordeelsvorming,
 • de aanvraag wordt regels de nalatigheid van de werknemer in behandeling WIA indien dat mogelijk is,
 • leidt dit tot toekenning van re-integratie uitkering, dan wordt op die uitkering re-integratie maatregel toegepast,
 • dit houdt in dat de uitkering tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, het UWV ook volstaan met het geven van re-integratie waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie