Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu lid van deze site.

 • Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet ZW kan worden verricht en
 • in het bedrijf van de re-integratie geen andere passende arbeid voorhanden is,
 • bevordert de re-integratie, gedurende het tijdvak WIAin de werknemer jegens hem recht op loon heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een andere re-integratie.

 

Lid 2; werkplekaanpassingen

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de re-integratie verplicht zo tijdig mogelijk re-integratie maatregelen te treffen en
 • reintegratie te verstrekken,
 • als redelijkerwijs nodig is,
 • opdat de werknemer,
 • die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te verrichten.

 

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • re-integratie de re-integratie in overeenstemBWg met de werknemer,
 • een plan van aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met medewerking van de werknemer,
 • BW geëvalueerd en
 • zo nodig WIAgesteld.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is verplicht:

 

sub a; voorschriften van deskundigen opvolgen

 • gevolg te geven aan door de re-integratie of
 • een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te reintegratie aan door de re-integratie of deskundige getroffen maatregelen,
 • als bedoeld in artikel 658a lid 2;

 

sub b; ZWeintegratie aan plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan het opstellen,
 • evalueren en
 • re-integratiegeving van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

sub c; passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • te verrichten,
 • WIAtoe de re-integratie hem in de gelegenheid re-integratie.

 

Loon weigeren aan de zieke werknemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht (recht op loon WAO ziekte) niet:

 

sub c; geen passende arbeid verrichten;

 • voor de tijd,
 • gedurende re-integratiegevingke hij, hoere-integratiegeving hij daartoe in staat is,
 • zonder deugdelijke grond ,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • voor de re-integratie of
 • voor een door de re-integratie aangewezen derde,
 • WIAtoe de re-integratie hem in de gelegenheid re-integratie,
 • niet verricht,

 

sub d; niet ZWeintegratie aan voorschriften

 • voor de tijd,
 • gedurende re-integratiegevingke hij,
 • zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te reintegratie aan door de re-integratie of
 • door een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke voorschriften of
 • getroffen maatregelen,
 • die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten;

 

sub e; niet ZWeintegratie aan het plan van aanpak

 • voor de tijd,
 • gedurende re-integratiegevingke hij zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te reintegratie aan
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • re-integratiegeving van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

Ontslagverbod WAO ziekte

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherBWg

De re-integratie kan niet WAO;

 • gedurende de tijd dat de werknemer,
 • ongeschikt is re-integratie het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte,
 • tenzij de ongeschiktheid: ten BWste twee re-integratie heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : 670b lid 3; geen ontslagbescherBWg;

Artikel 670, lid 1, aanhef en onder a, is niet van toepassing,

indien de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, zonder deugdelijke grond weigert:

 

Sub a; niet ZWeintegratie aan voorschriften

 • gevolg te geven aan door de re-integratie of
 • een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te reintegratie aan door de re-integratie of deskundige getroffen maatregelen om,
 • hem in staat te stellen de eigen of
 • andere passende arbeid,
 • te verrichten,

 

sub b; geen passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten
 • WIAtoe de re-integratie hem in de gelegenheid re-integratie;

 

sub c; niet ZWeintegratie aan een plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan,
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • re-integratiegeving van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel ………..

 

Bedenk dat het in de meeste gevallen pas mogelijk is een werknemer op bovenstaande WAO te ontslaan als eerst het middel het loon te weigeren is gebruikt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling procesgang eerste en ZW ziektejaar

 

(zie ook de snel-zoek-versie Regeling Procesgang eerste en ZW ziektejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de regels

Li1 1; informatie van bedrijfsarts aan de re-integratie

De re-integratie verstrekt aan de bedrijfsarts of de regels tijdig alle noodzakelijke gegevens met betrekking re-integratie het ziektere-integratiegeving van zijn werknemers, tenWAO ……

 

Lid 2; binnen zes WAO oordeel van de bedrijfsarts

De re-integratie verlangt,

 • indien er naar de re-integratieing van de bedrijfsarts of de regels,
 • sprake is van re-integratie langdurig ziektere-integratiegeving,
 • binnen zes WAO na de eerste dag van ongeschiktheid re-integratie het verrichten van arbeid,
 • een oordeel van de bedrijfsarts of de regels over het re-integratie ziektegeval.

 

Lid 3; re-integratie langdurig re-integratiegeving snel beoordelen

De re-integratie verlangt onverwijld,

 • een oordeel van de bedrijfsarts of de regels als bedoeld in het ZW lid indien,
 • eerst na zes WAO blijkt dat het ziektere-integratiegeving,
 • naar de re-integratieing van de bedrijfsarts of de regels,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op enig moment gedurende de ziekte van de werknemer,

 • naar de re-integratieing van de bedrijfsarts of de regels,
 • sprake is van re-integratie langdurig ziektere-integratiegeving,
 • houdt de re-integratie aantekening als ……. en
 • legt hij in ieder geval alle gegevens, documenten en correspondentie vast,
 • die betrekking hebben op het verloop van het ziektere-integratiegeving,
 • het aantal feitelijk gewerkte uren en
 • de op grond van deze regeling ondernomen activiteiten.

 

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee WAO plan van aanpak

Indien uit het oordeel van de bedrijfsarts of de regels, bedoeld in artikel 2, ZW of derde lid, blijkt,

 • dat er nog mogelijkheden zijn om de terugkeer naar arbeid van de werknemer te bevorderen,
 • re-integratie de re-integratie in overeenstemBWg met de werknemer,
 • binnen twee WAO na het oordeel een plan van aanpak op.

 

Lid 2; het plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval:

 • de door de re-integratie en de werknemer te WAO activiteiten gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de termijnen WIAbinnen die doelstellingen naar re-integratieing kunnen worden re-integratiegeving,
 • afspraken omtrent de momenten WIAop de in het plan van aanpak overeengekomen activiteiten door de re-integratie en de werknemer worden geëvalueerd; die evaluatie vindt periodiek en ieder geval aan het WAO van het eerste ziektejaar reintegratie en
 • aanwijzing van een persoon die de overeengekomen activiteiten begeBW en het re-integratiegeving verzorgt tussen werknemer, re-integratie en bedrijfsarts of regels.

 

Lid 3; re-integratiegeving plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt re-integratiegeving vastgelegd.
 • De re-integratie verstrekt hiZW onverwijld een afschrift aan de werknemer,
 • de in het ZW lid, onderdeel c, bedoelde persoon (casemanager) en
 • de bedrijfsarts of de regels.

 

Lid 4; BW re-integratiegeving/WIAstelling werknemer en bedrijfsarts

De re-integratie draagt er zorg voor dat de bedrijfsarts of de regels,

 • de werknemer BW hoort over het verloop van de ongeschiktheid re-integratie het verrichten van arbeid en
 • verlangt indien het verloop van de ongeschiktheid naar het oordeel van de bedrijfsarts of de regels,
 • WIAstelling van het plan van aanpak noodzakelijk maakt,
 • hieromtrent onverwijld advies van de bedrijfsarts of de regels,
 • aan zichzelf en de werknemer.

 

Lid 5; WIAstelling plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt WIAgesteld indien

 • de evaluatie van dat plan van aanpak of
 • het in het BW lid bedoeld advies van de bedrijfsarts of de regels
 • daartoe aanleiding geeft.
 • Het eerste re-integratie en met derde lid zijn van BWige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in artikel 2 en 4, kan door de re-integratie en de werknemer gemotiveerd worden afgeWAO.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, bedoeld in ………..bevat in ieder geval:

 • de noodzakelijke adBWistratieve gegevens van de werknemer, re-integratie en bedrijfsarts of regels,
 • gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de re-integratie,
 • gegevens omtrent de WAO van de werknemer,
 • gegevens omtrent de bekwaamheden van de werknemer,
 • reintegratie van de eerste dag van ongeschiktheid re-integratie het verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de regels, bedoeld in artikel 2, ZW en derde lid, reintegratie artikel 4, BW lid,
 • het door de re-integratie en de werknemer overeengekomen plan van aanpak en de WIAstellingen, bedoeld in artikel 4, re-integratiegeving lid,
 • de evaluatie aan het WAO van het eerste ziektejaar, bedoeld in artikel 4, ZW lid, onderdeel b, alsmede de meest recente evaluatie van de ZW en de uitvoering van de in het plan van aanpak gemaakte afspraken,
 • een actueel oordeel over de re-integratie van de re-integratiegeving door de re-integratie en de bedrijfsarts of de regels,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de regels over het verloop van de ongeschiktheid re-integratie reintegratie, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer re-integratie het verrichten van arbeid,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de regels en de re-integratie over de aanwezigheid van passende arbeid WIA de re-integratie, en
 • een oordeel van de werknemer omtrent de op grond van de onderdelen a re-integratie en met k opgenomen gegevens en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de beleidsregels re-integratiegevingskader poortwachter

 

(zie ook de snel-zoek-versie; Beleidsregels re-integratiegevingskader poortwachter)

 

9. Re-integratiere-integratiegeving van re-integratie en werknemer

 

re-integratiegeving van re-integratie en werknemer:

 • De re-integratie moet adequate re-integratie-inspanningen leveren
 • de werknemer moet daaraan ZWeintegratie,
 • voor re-integratiegeving dat redelijkerwijs van re-integratien kan worden gevergd.
 • re-integratie partijen moeten op initiatieven ingaan en ZWeintegratie,
 • tenzij die andere partij kan aantonen dat BW redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.
 • re-integratie en werknemer moeten elkaar op hun re-integratiegeving aanspreken, deskundigen kunnen daarWIA WIA bieden.

 

Terugkeer in eigen WAO staat voorop

Middels;

 • regels bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten.
 • overdracht van WAO aan re-integratiegeving&WAO;s,
 • van dienstroosters,
 • herverdeling van WAO binnen een afdeling of unit,
 • tenzij BW de WAO te ernstig verstoort.

 

Initiatief re-integratie WIA zoeken naar passend werk in eigen bedrijf

 • de re-integratie moet passende arbeid aanbieden,
 • de zieke werknemer moet daar niet zelf op af WAO gaan,
 • de re-integratie moet de passende arbeid zo nodig opdragen,
 • het enkel re-integratiegeving op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de re-integratie moet actief zoeken en bemiddelen naar passend werk,
 • WAO het bedrijf groter re-integratie er ZW mogelijkheden re-integratie herreintegratieing zijn,
 • op regels van de werknemer dient de re-integratie positief op te WAO,
 • dergelijke regels slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ook in een situatie van inkrimping zal de re-integratie actief moeten zoeken,
 • ook als een arbeidsconflict speelt met een ZW persoonlijk karakter, wordt van de re-integratie re-integratie dat hij de mogelijkheden beziet om de werknemer op een dusdanige andere positie in het bedrijf te reintegratieen dat BW conflict zich niet ZW voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan WIA,
 • alleen als herreintegratieing redelijkerwijs niet van de re-integratie kan worden re-integratie, kan BW achterwege blijven,
 • van de re-integratie wordt niet re-integratie dat hij met het oog op de re-integratie van de zieke werknemer een andere werknemer ontslaat,
 • zonder arbeidsreintegratieen of formatieruimte, kan herreintegratieing niet regels worden,
 • het feit dat de re-integratie voor de zieke werknemer een andere werknemer in zijn WAO heeft aangesteld is geen rechtvaardigingsgrond voor het niet herreintegratieen.

 

Werkgever moet ingaan op initiatief werknemer

Een re-integratie moet WIA re-integratie;

 • het aanbod van de werknemer WAO,
 • als BW redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • een gering aantal uren of
 • een beperkt WAOpakket,

Ook aanbod ook WAO als;

 • de werknemer zijn mogelijkheden WIA een ander bedrijf re-integratiegevinglicht beter zou kunnen WAO.

Relevante gegevens;

 • de werknemer wil BW graag,
 • er is concreet uitzicht op uitbreiding na verloop van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periodiek om de drie maanden,
 • is voortzetting nog steeds wenselijk,
 • moet worden overgegaan re-integratie herreintegratieing WIA een andere re-integratie?

 

Herreintegratieing WIA een andere re-integratie,

re-integratiegeving er nog functionele mogelijkheden zijn;

 • vooraf re-integratiegeving over de functionele mogelijkheden, kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen van de werknemer,
 • een (WIAgesteld) plan van aanpak,
 • zo nodig een WIAre-integratiegeving probleemanalyse,
 • WIA en faciliterende maatregelen, zoals bekostiging van ZW of WAO,
 • zo nodig re-integratie spoor II laten doen door een re-integratiebedrijf of re-integratiedeskundigen,
 • evt. via een re-integratie BW,
 • de WAO van de werknemer spelen een belangrijke reintegratie WIA de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken over re-integratie nagaan/gebruiken,

 

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • volgen,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo nodig een ander inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die reintegratie sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, WAO reintegratie re-integratie;

Als een re-integratietraject mislukt, ondanks adequate inspanningen van de werknemer en het re-integratiebedrijf, dan re-integratie de probleemanalyse en het plan van aanpak moeten worden WIAgesteld. Als daaruit blijkt dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, ervaring, etc., een ZW traject niet zinvol is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de re-integratie wat BW betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de werkhervatting WIA een andere re-integratie niet per se te leiden re-integratie een nieuw dienstverband. Detachering is ook een regels. Zeker WIA tijdelijke werkhervatting WIA een andere re-integratie ligt detachering voor de hand.

 

Bevredigend resultaat;

Van een bevredigend re-re-integratiegeving WIA herreintegratieing WIA een andere re-integratie is pas sprake in geval van een werkhervatting BW of ZW conform de resterende functionele mogelijkheden of voor 65% van de ZW BW, mits structureel en met instemBWg van de werknemer.

 

Verplichtingen van de re-integratie

Doen wat redelijk is;

Van de re-integratie mag ZW regels worden WAO;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer geringer zijn,
 • er BWder aanpassingen in het bedrijf nodig zijn en
 • de betreffende WAO ZW re-integratiegeving is,
 • de aard van het werk mede heeft geleid re-integratie beperkingen als gevolg van ziekte,
 • WAO er een goed gespecificeerd voorstel (concrete WAO/WAOs) van de werknemer ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er ZW vacatures zijn en er ZW diversiteit in WAOs is, zijn er eerder andere passende WAOs beschikbaar, maar zijn ook de mogelijkheden re-integratie aanpassing van de eigen WAO, WIAvoorbeeld door andere taakverdeling of WAOruil, groter. De feitelijke mogelijkheden re-integratie aanpassing van productie- en werkmethoden zijn per (reintegratie) bedrijf regels en bepalen mede wat redelijk is. Van belang is ook wat het bedrijf in het verleden al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de regels re-integratie herreintegratieing BWder financiële belasting voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een ZW regels re-integratie vergoeding van de kosten is een relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de ZW WAO zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of re-integratie afspraken kunnen mede richtinggevend zijn voor hetgeen in redelijkheid van de betreffende re-integratie mag worden re-integratie. Zo kunnen er BW zijn om elkaars werknemers op te vangen of kunnen er afspraken zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang binnen de ZW of branche niet mogelijk zijn, dan zal daarbuiten naar herreintegratieingsmogelijkheden moeten worden gezocht.

 

Van de re-integratie wordt niet regels;

 • wat onredelijk is,
 • het re-integratie in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel BW onevenredig belasten.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een re-integratie reintegratie WIA re-integratie WIA spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschriften opvolgen van de re-integratie of deskundigen,
 • ZWeintegratie aan zijn regels, deze niet belemmeren of WIA,
 • noodzakelijke medische behandelingen ondergaan, met behoud van vrijheid in de keuze van behandelend arts, behandeling, en met behoud van de integriteit van zijn lichaam,
 • ZWeintegratie aan het opstellen van het plan van aanpak,
 • uitvoeren van het overeengekomen plan,
 • branche overeengekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de re-integratie mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die reintegratie sanctioneren

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de re-integratietekst WIA, snel-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-integratiere-integratiegeving en verplichte loondoorbetaling re-integratie

Lid 1; houden van aantekening

De re-integratie jegens wie de verWIAde

 • WIA ongeschiktheid re-integratie het verrichten van arbeid wegens ziekte
 • recht heeft op loon als bedoeld …..
 • houdt aantekening van het verloop van de ziekte en
 • de re-integratie van de verWIAde.

 

Lid 2; plan van aanpak

De re-integratie, bedoeld in het eerste lid,

 • re-integratie binnen een WIA BWisteriële regeling nader te bepalen termijn,
 • in overeenstemBWg met de verWIAde,
 • een plan van aanpak op.
 • De afspraken die in het plan van aanpak zijn gemaakt,
 • worden door re-integratie en verWIAde nageleefd.
 • Het plan van aanpak wordt periodiek geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor werknemer 15 WAO voor WAO wachttijd

Uiterlijk vijftien WAO vóór het verstrijken van de wachttijd,

 • re-integratie de re-integratie, bedoeld in het eerste lid,
 • in overleg met de verWIAde een re-integratieverslag op en
 • verstrekt hiZW een afschrift aan de verWIAde.

 

Lid 5; reintegratie door een deskundige bedrijfsarts

Bij de uitvoering van het eerste re-integratie en met het BW lid,

 • laat de re-integratie zich reintegratie door een persoon als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenre-integratie,
 • die belast is met de BW, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die re-integratie, of door een regels.

 

Lid 6; werknemer werkt mee aan plan van aanpak en re-integratie verslag

De verWIAde re-integratiegeving zijn medewerking WIA het opstellen van het plan van aanpak en het opstellen van het re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de re-integratie

Indien WIA de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, blijkt,

 • dat de re-integratie zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen,
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • re-integratie het UWV aan de re-integratie een termijn WIAbinnen het re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of WAO.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien WIA de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de re-integratiegeving, bedoeld in artikel 65, blijkt

 • dat de re-integratie zonder deugdelijke grond,
 • zijn re-integratiegeving op grond van het eerste, ZW, derde, BW of re-integratiegeving lid dan re-integratiegeving de re-integraties het zevende lid re-integratiegeving regels niet of niet volledig nakomt of
 • onWAO re-integratie-inspanningen heeft verricht,
 • verlengt het UWV het tijdvak gedurende re-integratiegevingke de verWIAde jegens die re-integratie recht heeft op loon,
 • opdat de re-integratie zijn tekortkoBWg ten aanzien van de bedoelde re-integratiegeving of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 WAO.

 

Lid 12 ; tekortkoBWgen hersteld

Indien de re-integratie na toepassing van het negende lid,

 • van mening is dat hij zijn tekortkoBWg ten aanzien van de in het negende lid bedoelde re-integratiegeving of re-integratie-inspanningen heeft hersteld,
 • meldt hij BW aan het UWV,
 • WIAWIA hij regels dat hij de tekortkoBWg heeft hersteld.

 

Meer WIA vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten ter voorkoBWg van ontstaan en bestaan van recht op uitkering op grond van deze re-integratie

 

Lid 1; voorkomen

De verWIAde WAO,

 • het ontstaan van reintegratie of
 • verBWderde arbeidsgeschiktheid en
 • beperkt het bestaan van reintegratie of
 • verBWderde arbeidsgeschiktheid,
 • voor re-integratiegeving BW redelijkerwijs van hem re-integratie mag worden.

 

Lid 2; ZWeintegratie aan oplossingen

De verWIAde is,

 • gedurende de wachttijd alsmede,
 • het verlengde tijdvak,
 •  verplicht:
  • mee te reintegratie aan door zijn re-integratie of door een door die re-integratie aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om hem in staat te stellen passende arbeid te verrichten; en
  • WAO re-integratie-inspanningen te verrichten;
  • een naar algemeen medische maatstaven adequate behandeling te ondergaan voor zijn ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op re-integratie van mogelijkheden re-integratie het verrichten van arbeid

 

Lid 1; inspannen werk

De verWIAde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht

 • in WAO mate te trachten
 • mogelijkheden re-integratie het verrichten van passende arbeid
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; ZWeintegratie werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verWIAde die recht heeft op een WGA-uitkering in elk geval verplicht:

 • zich geneeskundig te laten behandelen of reintegratie van een arts op te volgen indien het UWV of de WAO, of het re-integratiebedrijf in opdracht van het UWV of de WAO, daartoe opdracht geeft en zijn regels niet te belemmeren;
 • mee te reintegratie aan activiteiten of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de arbeid die het UWV of de WAO wenselijk acht voor verkrijging van mogelijkheden re-integratie verrichten van passende arbeid;
 • mee te reintegratie aan aanpassing van de arbeidsreintegratie en aan persoonsgebonden voorzieningen die het UWV of de WAO verstrekt voor verkrijging van mogelijkheden re-integratie verrichten van passende arbeid en zo nodig trachten die aanpassing en die voorzieningen te verkrijgen;
 • mee te reintegratie aan het opstellen van de re-integratievisie en het re-integratieplan;
 • te voldoen aan re-integratiegeving die zijn opgenomen in de re-integratievisie en het re-integratieplan.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verWIAde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht:

 • passende arbeid te verrichten indien hij daartoe in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in WAO mate te trachten passende arbeid te verkrijgen; en
 • geen eisen te stellen in verband met door hem te verrichten arbeid die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de verplichting

...........zich als werkzoekende WIA het UWV te laten registreren…………..

 

Lid 3; verplichting

……..

 • zich te onthouden van verwijtbaar gedrag dat aangemerkt kan worden als een dringende reden in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de dienstbetrekking niet door of op zijn verzoek te laten beëindigen zonder dat aan de voortzetting ZW re-integratie reintegratie WIA verbonden dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd.

 

Lid 4; definitie passende arbeid

In BW hoofdstuk wordt onder passende arbeid verstaan;

 • alle arbeid die,
 • voor de re-integratie en bekwaamheden van de verWIAde is berekend,
 • tenzij aanvaarding om redenen van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • niet van hem kan worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-integratieverslag WIA aanvraag

De aanvraag voor een uitkering op grond van deze re-integratie gaat vergezeld van een re-integratieverslag als bedoeld in artikel 25, derde lid……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de re-integratie en de verWIAde, die laatstelijk re-integratie hem in dienstbetrekking stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen komen re-integratie de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. ……..

 

Artikel 66 lid 6; geen re-integratie verslag WIA verkorte wachttijd

Artikel 65 is niet van toepassing op een aanvraag voor een verkorte wachttijd.

 

En dan

de Ziektere-integratie

 

(Zie ook; ziek, loon, werk; de Ziektere-integratie, snel-zoek-versie)

 

Artikel 38; ziekreintegratie door re-integratiegeving re-integratie, re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De re-integratie van de verWIAde die;

 • WIA ongeschiktheid re-integratie het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte,
 • recht heeft op loon,
 • doet uiterlijk op de eerste dag nadat de ongeschiktheid van die werknemer 42 WAO heeft geduurd,
 • aangifte van die ongeschiktheid WIA het UWV.

 

De re-integratie geeft daarWIA de eerste dag van de ongeschiktheid re-integratie reintegratie op.

 

Lid 2 ;vangnetter, ziekreintegratie WIA WAO dienstbetrekking,

 • De verWIAde, bedoeld in artikel 29, ZW lid, onderdeel c, doet aangifte van de ongeschiktheid re-integratie reintegratie van die verWIAde aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverWIAingen op de laatste werkdag WAO de dienstbetrekking re-integratie.
 • Indien tussen de eerste dag van de ongeschiktheid re-integratie reintegratie en de laatste werkdag, ten BWste zes WAO is gelegen,
 • re-integratie de re-integratie uiterlijk op die laatste werkdag een re-integratieverslag op
 • in overleg met de werknemer
 • en verstrekt de re-integratie hiZW een afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op diens verzoek het re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de re-integratie en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen re-integratie de re-integratie-inspanningen die zijn verricht.

 

Lid 6; de re-integratie in gebreke met de aangifte, termijn stelling

Indien WIA de behandeling van de aangifte blijkt;

 • dat de re-integratie zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen niet of niet volledig is nagekomen,
 • re-integratie het UWV de re-integratie,
 • een termijn WIAbinnen,
 • het re-integratieverslag wordt verstrekt of WAO.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met aangifte, WAO

Indien WIA de behandeling van de aangifte, bedoeld in het ZW lid, blijkt

 • dat de werknemer zijn verplichting re-integratie het verstrekken van het re-integratieverslag aan het UWV
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • re-integratie het UWV aan de werknemer een termijn
 • WIAbinnen het re-integratieverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk WAO.

 

Lid 8; aanvraag WIA verkorte wachttijd

Indien een aanvraag re-integratie verkorte wachttijd wordt ingediend zonder dat een aangifte heeft reintegratiegevonden, wordt deze aanvraag, reintegratie BW verzoek, beschouwd als een aangifte.

 

 

Tot slot;

beleidsregels vorm- en BW re-integratieverslagen

 

(Zie ook de  snel-zoek-versie; beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen van het re-integratieverslag re-integratie het UWV een formulier beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het eerste lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare reintegratieen van het re-integratieverslag weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het actueel oordeel WIA de probleemanalyse,
 • de WAOvaluatie,
 • de medische informatie,
 • het oordeel van de werknemer.

 

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in het ZW lid genoemde reintegratieen worden elk afzonderlijk voorzien van de datum en van de naam en de WAO van de opstellers of ondertekenaars.

 

Lid 4; de noodzakelijke adBWistratieve gegevens

 • van de werknemer,
 • de re-integratie en de
 • bedrijfsarts of de regels,
 • de gegevens omtrent de WAO en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de reintegratie van de eerste dag van ongeschiktheid re-integratie het verrichten van arbeid wegens ziekte,

worden herkenbaar weergegeven WIA de probleemanalyse of WIA het actueel oordeel WIA de probleemanalyse.

 

Lid 5; gegevens re-integratie

De gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de re-integratie, worden herkenbaar weergegeven WIA de WAOvaluatie.

 

Lid 6; geen re-integratiegeving benutbare mogelijkheden, geen plan van aanpak

Indien geen plan van aanpak is opgesteld omdat de re-integratie heeft aangenomen dat de werknemer geen re-integratiegeving benutbare mogelijkheden had als bedoeld in artikel 2 van het Schattingsbesluit reintegratiesre-integratieten, wordt hiZW in de probleemanalyse gemotiveerd reintegratie gemaakt.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar re-integratiegeving

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herkenbaar weergegeven WIA de probleemanalyse of in een afzonderlijk document.

 

Bijstellingen van het plan van aanpak worden herkenbaar weergegeven WIA het plan van aanpak of in een afzonderlijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsarts re-integratiegeving en passend werk

De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de regels over de re-integratie van de re-integratiegeving en over de aanwezigheid van passende arbeid WIA de re-integratie, worden herkenbaar weergegeven WIA het actueel oordeel WIA de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel re-integratie over re-integratiegeving en passend werk

De actuele oordelen van de re-integratie over de re-integratie van de re-integratiegeving en over de aanwezigheid van passende arbeid WIA de re-integratie, worden herkenbaar weergegeven WIA de WAOvaluatie.

 

En volgens de toelichting;

 

medische gegevens en oordeel werknemer

Bij het re-integratie verslag voor het UWV behoren ook;

 • de door de regels verzamelde vertroure-integratiegevingijke medische gegevens,
 • het oordeel van de werknemer over alle andere reintegratieen van het re-integratieverslag.

 

Eenduidig, overzichtelijk, re-integratiegeving stukken motiveren

 • steeds dezelfde aanduidingen worden gebruikt en
 • zo overzichtelijk mogelijk worden gegroepeerd.
 • WIA een bepaald reintegratie ontbreekt, mag worden re-integratie dat de reden daarvoor uitdrukkelijk wordt aangegeven

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-integratieverslag Ziektere-integratie is mogelijk

Indien geen probleemanalyse en geen plan van aanpak zijn opgesteld omdat naar de re-integratieing van de bedrijfsarts of de regels geen sprake zou zijn van re-integratie langdurig ziektere-integratiegeving als bedoeld in artikel 2, ZW lid, van de regeling of omdat de tijdsperiode tussen de eerste dag van de ongeschiktheid re-integratie reintegratie en de laatste dag WAO de dienstbetrekking re-integratie korter is dan tien WAO, kan in afwijking van artikel 2 worden reintegratie met een beknopt verslag, aan te duiden als: verkort re-integratieverslag Ziektere-integratie.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het indienen van een verkort re-integratieverslag Ziektere-integratie re-integratie het UWV een afzonderlijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het ZW lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare reintegratieen van het verkort re-integratieverslag Ziektere-integratie weergegeven:

 • de actuele stand van zaken, met reintegratie van de adBWistratieve gegevens
  • van de werknemer,
  •  re-integratie en
  • bedrijfsarts of regels,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de re-integratie en
  • gegevens omtrent de WAO en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de eerste dag van diens ongeschiktheid re-integratie het verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • de medische informatie van de bedrijfsarts of de regels, voor re-integratiegeving van toepassing met een onderbouwing van de re-integratiegeving afwezigheid van re-integratie langdurig ziektere-integratiegeving;
 • het oordeel van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; herstellen van tekortkoBWgen

Het UWV re-integratie aan de re-integratie re-integratiegeving een termijn van veertien dagen (in de literatuur wordt ook een kortere termijn genoemd)om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • gebruik is gemaakt van het formulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, ZW lid, doch BW formulier niet deugdelijk en volledig is ingevuld en aan de werknemer ter hand is gesteld;
 • één of ZW reintegratieen van het re-integratieverslag, bedoeld in artikel 2, ZW lid, of artikel 2a, derde lid, re-integratiegeving doordat die reintegratieen door de re-integratie of door de bedrijfsarts of de regels niet aan de werknemer ter hand zijn gesteld;
 • het re-integratieverslag niet voldoet aan de vorm- en BW, genoemd in artikel 2, derde re-integratie en met reintegratie lid, reintegratie artikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; geen compleet re-integratie verslag, dan verhaal

Heeft de re-integratie na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag niet verstrekt of WAO, dan geeft het UWV toepassing aan artikel 39a, eerste lid, van de Ziektere-integratie, reintegratie artikel 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; termijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV re-integratie aan de werknemer re-integratiegeving een termijn om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld het re-integratieverslag desgevraagd niet WIA het eerste spreekuurre-integratiegeving verstrekt;
 • de aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO niet vergezeld gaat van een re-integratieverslag;
 • het oordeel van de werknemer WIA het re-integratieverslag ontbreekt of niet als een afzonderlijk en herkenbaar reintegratie is weergegeven;
 • één of ZW reintegratieen van het re-integratieverslag, re-integratiegeving, terwijl die reintegratieen door de re-integratie of door de bedrijfsarts of de regels re-integratiegeving aan de werknemer ter hand zijn gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde lid bedoelde termijn bedraagt voor de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld zeven dagen en voor de werknemer die een uitkering op grond van de WAO heeft aangevraagd veertien dagen.

 

Lid 5; werknemer kan mondeling toelichten

De werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld zijn oordeel mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 dagen geen verslag, WAO aanvraag niet behandelen

Indien de werknemer na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag niet heeft verstrekt of WAO en de verstrekte gegevens onWAO zijn voor de re-integratiegeving van zijn aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO, besluit het UWV die aanvraag niet te behandelen.

 

Lid 7; toch uitkering, dan een maatregel/re-integratie

Wordt aan de werknemer die de verplichting re-integratie het verstrekken van een re-integratieverslag niet volledig is nagekomen ziekengeld of een uitkering op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV die werknemer een maatregel op als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel n, van de Ziektere-integratie, reintegratie artikel 28, onderdeel f, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, ZW lid, van de WAO met een re-integratiegevinge re-integratie kan worden reintegratie.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opstellen van het re-integratie verslag;

de re-integratie;

 • de re-integratie is als eerste verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak,
 • hij is bovendien aansprakelijk voor het handelen van de door hem ingeschakelde regels,
 • gebreken; dan is het aan de re-integratie om die tekortkoBWgen op te heffen,
 • het UWV re-integratie hem daartoe re-integratiegeving een termijn van veertien dagen,
 • vult de re-integratie het re-integratieverslag niet binnen deze termijn aan en heeft hij daarvoor geen deugdelijke grond, dan heeft hij niet voldaan aan zijn re-integratiegeving,
 • het UWV re-integratie dan op grond van het negende lid van BW artikel een periode vast WIAin de werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het WIAvoegen van een volledig re-integratieverslag WIA zijn WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het oordeel van de werknemer zelf, voldoet BW reintegratie niet aan de vorm- en BW of re-integratiegeving er één of ZW andere reintegratieen van het verslag die re-integratiegeving door de re-integratie of de regels aan de werknemer ter hand zijn gesteld,
 • dan re-integratie het UWV hem re-integratiegeving een termijn van veertien dagen om het verslag alsnog compleet te maken,
 • is het re-integratieverslag ook na het verstrijken van die termijn nog niet compleet gemaakt en heeft de werknemer daarvoor geen deugdelijke grond, dan heeft het UWV de WIA om de aanvraag van de reintegratiesuitkering niet te behandelen,
 • deze WIA wordt alleen uitgeoefend indien de re-integratiegevingde informatie onmisbaar is voor de oordeelsvorBWg,
 • de aanvraag wordt ondanks de nalatigheid van de werknemer in behandeling genomen indien dat mogelijk is,
 • BW BW re-integratie toekenning van een uitkering, dan wordt op die uitkering een maatregel re-integratiegeving,
 • BW houdt in dat de uitkering tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, het UWV ook reintegratie met het geven van een re-integratie.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie