Zoeken naar
 
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Inre-integratien vaststaat WIA de eigen arbeid niet meer kan worden wet en
 • in het bedrijf van de werkgever geen andere passende arbeid voorhanden is,
 • bevordert de werkgever, gedurende het tijdvak waarin de werknemer jegens hem recht op loon heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever.

 

Lid 2; werkplekaanpassingen

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo tijdig WAO zodanige maatregelen te regels en
 • aanwijBWgen te verstrekken,
 • als redelijkerwijs nodig is,
 • opWIA de werknemer,
 • re-integratie in wetgeving met ongeschiktheid ten gevolge van BW ZW is de bedongen arbeid te weten,
 • in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te weten.

 

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • een plan van aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met medewerking van de werknemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig bijgesteld.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :WIA BW

De werknemer re-integratie in wetgeving met ongeschiktheid ten gevolge van BW ZW is de bedongen arbeid te weten, is verplicht:

 

sub a; wetgeving van deskundigen wetgeving

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke wetgeving en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen,
 • als bedoeld in WAOikel 658a lid 2;

 

sub b; meewerken aan plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in WAOikel 658a lid 3;

 

sub c; passende arbeid weten

 • passende arbeid als bedoeld in WAOikel 658a lid 4,
 • te weten,
 • waWAOoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

 

Loon wet aan de zieke werknemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht (recht op loon tijdens BW) niet:

 

sub c; geen passende arbeid weten;

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij, hoewel hij daWAOoe in staat is,
 • zonder wete grond ,
 • passende arbeid als bedoeld in WAOikel 658a lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor een door de werkgever aangewezen derde,
 • waWAOoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt,
 • niet wet,

 

sub d; niet meewerken aan wetgeving

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij,
 • zonder wete grond,
 • weigert mee te werken aan door de werkgever of
 • door een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke wetgeving of
 • getroffen maatregelen,
 • re-integratie erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen,
 • passende arbeid als bedoeld in WAOikel 658a lid 4 te weten;

 

sub e; niet meewerken aan het plan van aanpak

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij zonder wete grond,
 • weigert mee te werken aan
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in WAOikel 658a lid 3;

 

Ontslagverbod tijdens BW

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee jaar wet

De werkgever kan niet BW;

 • gedurende de tijd WIA de werknemer,
 • ongeschikt is tot het weten van zijn arbeid wegens BW,
 • reintegratie de ongeschiktheid: ten minste twee jaren heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : 670b lid 3; geen wet;

Artikel 670, lid 1, aanhef en onder a, is niet van toepassing,

inre-integratien de werknemer re-integratie in wetgeving met ongeschiktheid ten gevolge van BW

ZW is de bedongen arbeid te weten, zonder wete grond weigert:

 

Sub a; niet meewerken aan wetgeving

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke wetgeving en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen om,
 • hem in staat te stellen de eigen of
 • andere passende arbeid,
 • te weten,

 

sub b; geen passende arbeid weten

 • passende arbeid als bedoeld in WAOikel 658a lid 4 te weten
 • waWAOoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt;

 

sub c; niet meewerken aan een plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan,
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in WAOikel ………..

 

Bedenk WIA het in de meeste gevallen pas WAO is een werknemer op bovenstaande gronden te ontslaan als wet het middel het loon te wet is gebruikt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling re-wetgevingwaoor1rpetz.htm" target="_blank">procesgang wete en tweede BWjaar

 

(zie ook de snel-zoek-wet Regeling Procesgang wete en tweede BWjaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsWAOs of de arbore-integratienst

Li1 1; informatie van bedrijfsWAOs aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de bedrijfsWAOs of de arbore-integratienst tijdig alle ZW re-wetgeving met betrekking tot het BWverzuim van zijn werknemers, tenZW ……

 

Lid 2; reintegratie zes weken regels van de bedrijfsWAOs

De werkgever verlangt,

 • inre-integratien er naar de verwachting van de bedrijfsWAOs of de arbore-integratienst,
 • sprake is van dreigend langdurig BWverzuim,
 • reintegratie zes weken na de wete dag van ongeschiktheid tot het weten van arbeid,
 • een regels van de bedrijfsWAOs of de arbore-integratienst over het desberegelsde BWgeval.

 

Lid 3; dreigend langdurig verzuim snel beoordelen

De werkgever verlangt onverwijld,

 • een regels van de bedrijfsWAOs of de arbore-integratienst als bedoeld in het tweede lid inre-integratien,
 • wet na zes weken blijkt WIA het BWverzuim,
 • naar de verwachting van de bedrijfsWAOs of de arbore-integratienst,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van wet

Inre-integratien er op enig WIA gedurende de BW van de werknemer,

 • naar de verwachting van de bedrijfsWAOs of de arbore-integratienst,
 • sprake is van dreigend langdurig BWverzuim,
 • houdt de werkgever wet als ……. en
 • legt hij in ieder geval alle re-wetgeving, weten en correspondentie vast,
 • re-integratie betrekking hebben op het verloop van het BWverzuim,
 • het aantal BWelijk gewerkte uren en
 • de op grond van deze regeling ondernomen activiteiten.

 

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na regels reintegratie twee weken plan van aanpak

Inre-integratien uit het regels van de bedrijfsWAOs of de arbore-integratienst, bedoeld in WAOikel 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • WIA er nog WAOheden zijn om de reintegratie naar arbeid van de werknemer te bevorderen,
 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • reintegratie twee weken na het regels een plan van aanpak op.

 

Lid 2; het plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, bedoeld in het wete lid, omvat in ieder geval:

 • de door de werkgever en de werknemer te ondernemen activiteiten gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de termijnen waarreintegratie re-integratie doelstellingen naar verwachting kunnen worden WIA,
 • regels omtrent de WIAen waarop de in het plan van aanpak overeengekomen activiteiten door de werkgever en de werknemer worden geëvalueerd; re-integratie re-wetgeving regels periore-integratiek en ieder geval aan het ZW van het wete BWjaar plaats en
 • aanwijBWg van een persoon re-integratie de overeengekomen activiteiten begeleidt en het WAO verzorgt tussen werknemer, werkgever en bedrijfsWAOs of arbore-integratienst.

 

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever verstrekt hiervan onverwijld een afschrift aan de werknemer,
 • de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde persoon (casemanager) en
 • de bedrijfsWAOs of de arbore-integratienst.

 

Lid 4; regelmatig WAO/bijstelling werknemer en bedrijfsWAOs

De werkgever draagt er zorg voor WIA de bedrijfsWAOs of de arbore-integratienst,

 • de werknemer regelmatig hoort over het verloop van de ongeschiktheid tot het weten van arbeid en
 • verlangt inre-integratien het verloop van de ongeschiktheid naar het regels van de bedrijfsWAOs of de arbore-integratienst,
 • bijstelling van het plan van aanpak noodzakelijk maakt,
 • hieromtrent onverwijld wetgeving van de bedrijfsWAOs of de arbore-integratienst,
 • aan zichzelf en de werknemer.

 

Lid 5; bijstelling plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt bijgesteld inre-integratien

 • de re-wetgeving van WIA plan van aanpak of
 • het in het vierde lid bedoeld wetgeving van de bedrijfsWAOs of de arbore-integratienst
 • daWAOoe aanleiding geeft.
 • Het wete tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in WAOikel 2 en 4, kan door de werkgever en de werknemer wet worden ZW.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-wetgevingre-wetgeving

Het re-wetgevingre-wetgeving, bedoeld in ………..bevat in ieder geval:

 • de ZW administratieve re-wetgeving van de werknemer, werkgever en bedrijfsWAOs of arbore-integratienst,
 • re-wetgeving omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever,
 • re-wetgeving omtrent de functie van de werknemer,
 • re-wetgeving omtrent de bekwaamheden van de werknemer,
 • vermelding van de wete dag van ongeschiktheid tot het weten van arbeid wegens BW,
 • het regels en het wetgeving van de bedrijfsWAOs of de arbore-integratienst, bedoeld in WAOikel 2, tweede en derde lid, respectievelijk WAOikel 4, vierde lid,
 • het door de werkgever en de werknemer overeengekomen plan van aanpak en de bijstellingen, bedoeld in WAOikel 4, vijfde lid,
 • de re-wetgeving aan het ZW van het wete BWjaar, bedoeld in WAOikel 4, tweede lid, onderdeel b, alsmede de meest recente re-wetgeving van de WIA en de uitvoering van de in het plan van aanpak WAO regels,
 • een actueel regels over de kwaliteit van de arbeidsrelatie door de werkgever en de bedrijfsWAOs of de arbore-integratienst,
 • een actueel regels van de bedrijfsWAOs of de arbore-integratienst over het verloop van de ongeschiktheid tot werken, de functionele beperkingen en WAOheden van de werknemer tot het weten van arbeid,
 • een actueel regels van de bedrijfsWAOs of de arbore-integratienst en de werkgever over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, en
 • een regels van de werknemer omtrent de op grond van de onderdelen a tot en met k opregels re-wetgeving en oordelen.

 

 

Verregelss;

de re-wetgevingwaoor2bbp.htm" target="_blank">beleidsregels beoordelingskader poortwachter

 

(zie ook de snel-zoek-wetBeleidsregels beoordelingskader poortwachter)

 

9. Re-wetgevingverplichtingen van werkgever en werknemer

 

verplichtingen van werkgever en werknemer:

 • De werkgever moet adequate re-wetgeving-inspanningen leveren
 • de werknemer moet daaraan meewerken,
 • voor zover WIA redelijkerwijs van beiden kan worden gevergd.
 • beide pWAOijen BW op initiatieven ingaan en meewerken,
 • reintegratie re-integratie andere pWAOij kan aantonen WIA reintegratie redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.
 • werkgever en werknemer BW elkaar op hun verplichtingen aanspreken, deskundigen kunnen daarbij ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen functie staat voorop

Middels;

 • WAOheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten.
 • overdracht van taken aan regels’s,
 • van re-integratienstroosters,
 • herverdeling van taken reintegratie een afdeling of ZW,
 • reintegratie reintegratie de arbeidsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Initiatief werkgever bij zoeken naar passend werk in eigen bedrijf

 • de werkgever moet passende arbeid aanbieden,
 • de zieke werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet de passende arbeid zo nodig opdragen,
 • het WAO attenderen op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever moet actief zoeken en bemiddelen naar passend werk,
 • naarwetgeving het bedrijf groter zullen er meer WAOheden tot herplaatsing zijn,
 • op voorstellen van de werknemer re-integratient de werkgever positief op te reageren,
 • dergelijke voorstellen slechts wet re-wetgeving,
 • ook in een re-wetgeving van inkrimping zal de werkgever actief BW zoeken,
 • ook als een arbeidsconflict speelt met een puur persoonlijk karakter, wordt van de werkgever verwacht WIA hij de WAOheden beziet om de werknemer op een ZW andere positie in het bedrijf te plaatsen WIA reintegratie conflict zich niet meer voor zal doen en betrokkene zo optimaal WAO kan functioneren,
 • re-wetgeving als herplaatsing redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden verwacht, kan reintegratie achterwege blijven,
 • van de werkgever wordt niet verwacht WIA hij met het re-integratie op de re-wetgeving van de zieke werknemer een andere werknemer ontslaat,
 • zonder arbeidsplaatsen of formatieruimte, kan herplaatsing niet verlangd worden,
 • het BW WIA de werkgever voor de zieke werknemer een andere werknemer in zijn functie heeft reintegratie is geen BW voor het niet herplaatsen.

 

Werkgever moet ingaan op initiatief werknemer

Een werkgever moet bij re-wetgeving;

 • het aanbod van de werknemer accepteren,
 • als reintegratie redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • een gering aantal uren of
 • een beperkt takenpakket,

Ook aanbod ook accepteren als;

 • de werknemer zijn WAOheden bij een ander bedrijf wellicht beter zou kunnen benutten.

Relevante re-wetgeving;

 • de werknemer wil reintegratie graag,
 • er is concreet uitzicht op uitbreiding na verloop van tijd.

Noodzakelijk is re-wetgeving

 • periore-integratiek om de drie maanden,
 • is voortzetting nog steeds wenselijk,
 • moet worden overgegaan tot herplaatsing bij een andere werkgever?

 

Herplaatsing bij een andere werkgever,

zolang er nog functionele WAOheden zijn;

 • vooraf helderheid over de functionele WAOheden, kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen van de werknemer,
 • een (bijgesteld) plan van aanpak,
 • zo nodig een reintegratie probleemanalyse,
 • ondersteuning en wetgeving maatregelen, zoals bekostiging van sollicitatietraining of omscholing,
 • zo nodig re-wetgeving spoor II laten doen door een re-wetgevingbedrijf of re-wetgevingdeskundigen,
 • WAO. via een re-wetgeving overeenkomst,
 • de wensen van de werknemer reintegratie een belangrijke rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO regels over re-wetgeving nagaan/gebruiken,

 

Werkgever moet re-wetgeving blijven;

 • regels,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo nodig een ander inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan re-integratie achteraf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, ZW rol werkgever;

Als een re-wetgevingtraject mislukt, ondanks adequate inspanningen van de werknemer en het re-wetgevingbedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het plan van aanpak BW worden bijgesteld. Als BW blijkt WIA, gelet op de beperkingen, leeftijd, ervaring, etc., een tweede traject niet BWvol is, houdt de re-wetgevingverantwoordelijkheid van de werkgever wat reintegratie betreft op.

 

Dienstwetgeving spoor II;  

Overigens hoeft de re-integratie bij een andere werkgever niet per se te reintegratie tot een re-wetgeving re-integratienstwetgeving. Detachering is ook een WAOheid. Zeker bij WAO re-integratie bij een andere werkgever ligt detachering voor de hand.

 

Bevredigend resultaat;

Van een bevredigend re-wetgevingresultaat bij herplaatsing bij een andere werkgever is pas sprake in geval van een re-integratie min of meer conform de resterende functionele WAOheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits WAO en met instemming van de werknemer.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat redelijk is;

Van de werkgever mag meer verlangd worden naarwetgeving;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer WAO zijn,
 • er re-wetgeving aanpassingen in het bedrijf nodig zijn en
 • de beregelsde functie meer duurzaam is,
 • de aard van het werk mede heeft geleid tot beperkingen als gevolg van BW,
 • naarwetgeving er een goed gespecificeerd voorstel (concrete taken/functies) van de werknemer ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er meer vacatures zijn en er meer BW in functies is, zijn er eerder andere passende functies beschikbaar, maar zijn ook de WAOheden tot aanpassing van de eigen functie, bijvoorbeeld door andere taakverdeling of takenruil, groter. De BWelijke WAOheden tot aanpassing van re-wetgeving- en werkmethoden zijn per (type) bedrijf verschillend en bepalen mede wat redelijk is. Van belang is ook wat het bedrijf in het verleden al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de WAOheid tot herplaatsing re-wetgeving financiële belasting voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een WIA WAOheid tot vergoeding van de kosten is een relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of regels regels kunnen mede richtinggevend zijn voor hetgeen in redelijkheid van de beregelsde werkgever mag worden verwacht. Zo kunnen er brancheregels zijn om elkaars werknemers op te vangen of kunnen er regels zijn in een CAO of in een ZW over re-wetgeving. Mocht opvang reintegratie de sector of branche niet WAO zijn, dan zal daarbuiten naar herplaatsingsWAOheden BW worden gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • het re-wetgevingproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig belasten.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een positieve instelling bij re-wetgeving bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke wetgeving wetgeving van de werkgever of deskundigen,
 • meewerken aan zijn geneBWg, deze niet belemmeren of vertragen,
 • ZW medische behandelingen ondergaan, met behoud van vrijheid in de keuze van behandelend WAOs, behandeling, en met behoud van de integriteit van zijn lichaam,
 • meewerken aan het opstellen van het plan van aanpak,
 • uitvoeren van het overeengekomen plan,
 • branche overeengekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-wetgeving nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan re-integratie achteraf sanctioneren

 

Verregelss;

re-wetgevingwia.htm" target="_blank">WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de re-wetgevingtekst WIA, snel-zoek-wet)

 

Artikel 25; Re-wetgevingverplichtingen en verplichte loondoorbetaling werkgever

Lid 1; houden van wet

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • bij ongeschiktheid tot het weten van arbeid wegens BW
 • recht heeft op loon als bedoeld …..
 • houdt wet van het verloop van de BW en
 • de re-wetgeving van de verzekerde.

 

Lid 2; plan van aanpak

De werkgever, bedoeld in het wete lid,

 • stelt reintegratie een bij ministeriële regeling nader te bepalen termijn,
 • in overeenstemming met de verzekerde,
 • een plan van aanpak op.
 • De regels re-integratie in het plan van aanpak zijn gemaakt,
 • worden door werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van aanpak wordt periore-integratiek geëvalueerd.

 

Lid 3; re-wetgeving re-wetgeving voor werknemer 15 weken voor ZW wachttijd

Uiterlijk vijfWIA weken vóór het verstrijken van de wachttijd,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het wete lid,
 • in overleg met de verzekerde een re-wetgevingre-wetgeving op en
 • verstrekt hiervan een afschrift aan de verzekerde.

 

Lid 5; bijstaan door een deskundige bedrijfsWAOs

Bij de uitvoering van het wete tot en met het vierde lid,

 • laat de werkgever zich bijstaan door een persoon als bedoeld in WAOikel 14, wete lid, van de Arbeidsomstandighedenre-wetgeving,
 • re-integratie belast is met de bijstand, bedoeld in WAOikel 14, wete lid, onderdeel b, van re-integratie re-wetgeving, of door een arbore-integratienst.

 

Lid 6; werknemer werkt mee aan plan van aanpak en re-wetgeving re-wetgeving

De verzekerde verleent zijn medewerking bij het opstellen van het plan van aanpak en het opstellen van het re-wetgevingre-wetgeving.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de werkgever

Inre-integratien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in WAOikel 64, blijkt,

 • WIA de werkgever zijn verplichting om een re-wetgevingre-wetgeving op te stellen,
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werkgever een termijn waarreintegratie het re-wetgevingre-wetgeving,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Inre-integratien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in WAOikel 64, en de beoordeling, bedoeld in WAOikel 65, blijkt

 • WIA de werkgever zonder wete grond,
 • zijn verplichtingen op grond van het wete, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het reintegratiede lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of
 • onvoldoende re-wetgeving-inspanningen heeft wet,
 • verlengt het UWV het tijdvak gedurende welke de verzekerde jegens re-integratie werkgever recht heeft op loon,
 • opWIA de werkgever zijn tekortkoming ten aanzien van de bedoelde verplichtingen of
 • re-wetgeving-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het tijdvak, bedoeld in de wete BW, is ten hre-integratieste 52 weken.

 

Lid 12 ; tekortkomingen hersteld

Inre-integratien de werkgever na toepassing van het negende lid,

 • van mening is WIA hij zijn tekortkoming ten aanzien van de in het negende lid bedoelde verplichtingen of re-wetgeving-inspanningen heeft hersteld,
 • meldt hij reintegratie aan het UWV,
 • waarbij hij aantoont WIA hij de tekortkoming heeft hersteld.

 

Meer bij vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten ter wetgeving van ontstaan en bestaan van recht op uitkering op grond van deze re-wetgeving

 

Lid 1; voorkomen

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan van arbeidsongeschiktheid of
 • verre-wetgevingde arbeidsgeschiktheid en
 • beperkt het bestaan van arbeidsongeschiktheid of
 • verre-wetgevingde arbeidsgeschiktheid,
 • voor zover reintegratie redelijkerwijs van hem verwacht mag worden.

 

Lid 2; meewerken aan oplossingen

De verzekerde is,

 • gedurende de wachttijd alsmede,
 • het verlengde tijdvak,
 •  verplicht:
  • mee te werken aan door zijn werkgever of door een door re-integratie werkgever aangewezen deskundige gegeven redelijke wetgeving of getroffen maatregelen re-integratie erop gericht zijn om hem in staat te stellen passende arbeid te weten; en
  • voldoende re-wetgeving-inspanningen te weten;
  • een naar algemeen medische maatstaven adequate behandeling te ondergaan voor zijn BW of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van WAOheden tot het weten van arbeid

 

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde re-integratie recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht

 • in voldoende wetgeving te trachten
 • WAOheden tot het weten van passende arbeid
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; meewerken re-integratie

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het wete lid, is de verzekerde re-integratie recht heeft op een WGA-uitkering in elk geval verplicht:

 • zich geneeskundig te laten behandelen of aanwijBWgen van een WAOs op te regels inre-integratien het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-wetgevingbedrijf in opdracht van het UWV of de eigenrisicodrager, daWAOoe opdracht geeft en zijn geneBWg niet te belemmeren;
 • mee te werken aan activiteiten of re-wetgeving gericht op zijn inschakeling in de arbeid re-integratie het UWV of de eigenrisicodrager wenselijk acht voor verkrijging van WAOheden tot weten van passende arbeid;
 • mee te werken aan aanpassing van de arbeidsplaats en aan persoonsgebonden BW re-integratie het UWV of de eigenrisicodrager verstrekt voor verkrijging van WAOheden tot weten van passende arbeid en zo nodig trachten re-integratie aanpassing en re-integratie BW te verkrijgen;
 • mee te werken aan het opstellen van de re-wetgevingvisie en het re-wetgevingplan;
 • te voldoen aan verplichtingen re-integratie zijn opregels in de re-wetgevingvisie en het re-wetgevingplan.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verzekerde re-integratie recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht:

 • passende arbeid te weten inre-integratien hij daWAOoe in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in voldoende wetgeving te trachten passende arbeid te verkrijgen; en
 • geen eisen te stellen in wetgeving met door hem te weten arbeid re-integratie het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de verplichting

...........zich als werkzoekende bij het UWV te laten registreren…………..

 

Lid 3; verplichting

……..

 • zich te wetgeving van verwijtbaar gedrag WIA wet kan worden als een dringende reden in de BW van WAOikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de re-integratienstbetrekking niet door of op zijn verzoek te laten beëindigen zonder WIA aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden WIA deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd.

 

Lid 4; WIA passende arbeid

In reintegratie hoofdstuk wordt onder passende arbeid WAO;

 • alle arbeid re-integratie,
 • voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • reintegratie aanvaarding om redenen van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • niet van hem kan worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-wetgevingre-wetgeving bij aanvraag

De aanvraag voor een uitkering op grond van deze re-wetgeving gaat vergezeld van een re-wetgevingre-wetgeving als bedoeld in WAOikel 25, derde lid……..

 

Het UWV beregelst of

 • de werkgever en de verzekerde, re-integratie laatstelijk tot hem in re-integratienstbetrekking stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-wetgeving-inspanningen re-integratie zijn wet. ……..

 

Artikel 66 lid 6; geen re-wetgeving re-wetgeving bij verkorte wachttijd

Artikel 65 is niet van toepassing op een aanvraag voor een verkorte wachttijd.

 

En dan

de re-wetgevingzw.htm" target="_blank">Ziektere-wetgeving

 

(Zie ook; re-wetgeving/77">ziek, loon, werk; de Ziektere-wetgeving, snel-zoek-wet)

 

Artikel 38; ziekmelding door loondoorbetalingsplichtige werkgever, re-wetgevingre-wetgeving en ..

 

Lid 1; aangifte BW UWV

De werkgever van de verzekerde re-integratie;

 • bij ongeschiktheid tot het weten van zijn arbeid wegens BW,
 • recht heeft op loon,
 • doet uiterlijk op de wete dag naWIA de ongeschiktheid van re-integratie werknemer 42 weken heeft geduurd,
 • aangifte van re-integratie ongeschiktheid bij het UWV.

 

De werkgever geeft daarbij de wete dag van de ongeschiktheid tot werken op.

 

Lid 2 ;vangnetter, ziekmelding bij ZW re-integratienstbetrekking,

 • De verzekerde, bedoeld in WAOikel 29, tweede lid, onderdeel c, doet aangifte van de ongeschiktheid tot werken van re-integratie verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op de laatste werkdag voorWIA de re-integratienstbetrekking wet.
 • Inre-integratien tussen de wete dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste werkdag, ten minste zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever uiterlijk op re-integratie laatste werkdag een re-wetgevingre-wetgeving op
 • in overleg met de werknemer
 • en verstrekt de werkgever hiervan een afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op re-integratiens verzoek het re-wetgevingre-wetgeving aan het UWV.
 • Het UWV beregelst of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-wetgeving-inspanningen re-integratie zijn wet.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke met de aangifte, termijn stelling

Inre-integratien bij de behandeling van de aangifte blijkt;

 • WIA de werkgever zijn verplichting om een re-wetgevingre-wetgeving op te stellen niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • een termijn waarreintegratie,
 • het re-wetgevingre-wetgeving wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met aangifte, termijnstelling

Inre-integratien bij de behandeling van de aangifte, bedoeld in het tweede lid, blijkt

 • WIA de werknemer zijn verplichting tot het verstrekken van het re-wetgevingre-wetgeving aan het UWV
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werknemer een termijn
 • waarreintegratie het re-wetgevingre-wetgeving wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; aanvraag bij verkorte wachttijd

Inre-integratien een aanvraag tot verkorte wachttijd wordt ingere-integratiend zonder WIA een aangifte heeft plaatsgevonden, wordt deze aanvraag, respectievelijk reintegratie verzoek, beschouwd als een aangifte.

 

 

Tot slot;

re-wetgevingwaoor2bvhr.htm" target="_blank">beleidsregels vorm- en herkenbaarheidvereisten re-wetgevingre-wetgevingen

 

(Zie ook de  snel-zoek-wet; beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-wetgevingre-wetgeving

Lid 1; formulier UWV

Voor het inre-integratienen van het re-wetgevingre-wetgeving stelt het UWV een formulier beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Inre-integratien geen gebruik wordt gemaakt van het in het wete lid bedoelde formulier, worden in elk geval als wet en herkenbare elementen van het re-wetgevingre-wetgeving weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het actueel regels bij de probleemanalyse,
 • de eindre-wetgeving,
 • de medische informatie,
 • het regels van de werknemer.

 

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in het tweede lid genoemde elementen worden elk afzonderlijk voorzien van de WIAum en van de naam en de functie van de BW of ondertekenaars.

 

Lid 4; de ZW administratieve re-wetgeving

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsWAOs of de arbore-integratienst,
 • de re-wetgeving omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de vermelding van de wete dag van ongeschiktheid tot het weten van arbeid wegens BW,

worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of bij het actueel regels bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; re-wetgeving werkgever

De re-wetgeving omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de eindre-wetgeving.

 

Lid 6; geen duurzaam reintegratie WAOheden, geen plan van aanpak

Inre-integratien geen plan van aanpak is opgesteld wetgeving de werkgever heeft aanregels WIA de werknemer geen duurzaam reintegratie WAOheden had als bedoeld in WAOikel 2 van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidsre-wetgevingten, wordt hiervan in de probleemanalyse wet melding gemaakt.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of in een afzonderlijk wet.

 

Bijstellingen van het plan van aanpak worden herkenbaar weergegeven bij het plan van aanpak of in een afzonderlijk wet.

 

Lid 9; regels bedrijfsWAOs arbeidsrelatie en passend werk

De BW oordelen van de bedrijfsWAOs of de arbore-integratienst over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij het actueel regels bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; regels werkgever over arbeidsrelatie en passend werk

De BW oordelen van de werkgever over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de eindre-wetgeving.

 

En regelss de toelichting;

 

medische re-wetgeving en regels werknemer

Bij het re-wetgeving re-wetgeving voor het UWV behoren ook;

 • de door de arbore-integratienst verzamelde vertrouwelijke medische re-wetgeving,
 • het regels van de werknemer over alle andere elementen van het re-wetgevingre-wetgeving.

 

Eenduidig, overzichtelijk, re-wetgeving stukken motiveren

 • steeds dezelfde aanduidingen worden gebruikt en
 • zo overzichtelijk WAO worden wet.
 • waar een bepaald element ontbreekt, mag worden verwacht WIA de reden daarvoor uitdrukkelijk wordt aangegeven

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-wetgevingre-wetgeving Ziektere-wetgeving is WAO

Inre-integratien geen probleemanalyse en geen plan van aanpak zijn opgesteld wetgeving naar de verwachting van de bedrijfsWAOs of de arbore-integratienst geen sprake zou zijn van dreigend langdurig BWverzuim als bedoeld in WAOikel 2, tweede lid, van de regeling of wetgeving de tijdsperiode tussen de wete dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste dag voorWIA de re-integratienstbetrekking wet korter is dan WIA weken, kan in afwijking van WAOikel 2 worden volstaan met een beknopt re-wetgeving, aan te duiden als: verkort re-wetgevingre-wetgeving Ziektere-wetgeving.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het inre-integratienen van een verkort re-wetgevingre-wetgeving Ziektere-wetgeving stelt het UWV een afzonderlijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Inre-integratien geen gebruik wordt gemaakt van het in het tweede lid bedoelde formulier, worden in elk geval als wet en herkenbare elementen van het verkort re-wetgevingre-wetgeving Ziektere-wetgeving weergegeven:

 • de BW stand van zaken, met vermelding van de administratieve re-wetgeving
  • van de werknemer,
  •  werkgever en
  • bedrijfsWAOs of arbore-integratienst,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever en
  • re-wetgeving omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de wete dag van re-integratiens ongeschiktheid tot het weten van arbeid wegens BW,
 • de medische informatie van de bedrijfsWAOs of de arbore-integratienst, voor zover van toepassing met een onderbouwing van de gestelde afwezigheid van dreigend langdurig BWverzuim;
 • het regels van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; herstellen van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk een termijn van veerWIA dagen (in de literatuur wordt ook een kortere termijn genoemd)om het re-wetgevingre-wetgeving te verstrekken of aan te vullen, inre-integratien:

 • gebruik is gemaakt van het formulier, bedoeld in WAOikel 2, wete lid, of WAOikel 2a, tweede lid, doch reintegratie formulier niet wet en volledig is ingevuld en aan de werknemer ter hand is gesteld;
 • &wet;&wet;n of meer elementen van het re-wetgevingre-wetgeving, bedoeld in WAOikel 2, tweede lid, of WAOikel 2a, derde lid, re-wetgeving doorWIA re-integratie elementen door de werkgever of door de bedrijfsWAOs of de arbore-integratienst niet aan de werknemer ter hand zijn gesteld;
 • het re-wetgevingre-wetgeving niet regels aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten, genoemd in WAOikel 2, derde tot en met WIAde lid, respectievelijk WAOikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; geen compleet re-wetgeving re-wetgeving, dan verhaal

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het wete lid genoemde termijn zonder wete grond het re-wetgevingre-wetgeving niet verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV toepassing aan WAOikel 39a, wete lid, van de Ziektere-wetgeving, respectievelijk WAOikel re-wetgeving, negende lid, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; termijn om re-wetgeving re-wetgeving aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk een termijn om het re-wetgevingre-wetgeving te verstrekken of aan te vullen, inre-integratien:

 • de werknemer re-integratie aanspraak maakt op ziekengeld het re-wetgevingre-wetgeving desgevraagd niet bij het wete spreekuurWAO verstrekt;
 • de aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO niet vergezeld gaat van een re-wetgevingre-wetgeving;
 • het regels van de werknemer bij het re-wetgevingre-wetgeving ontbreekt of niet als een afzonderlijk en herkenbaar element is weergegeven;
 • &wet;&wet;n of meer elementen van het re-wetgevingre-wetgeving, re-wetgeving, terwijl re-integratie elementen door de werkgever of door de bedrijfsWAOs of de arbore-integratienst wel aan de werknemer ter hand zijn gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde lid bedoelde termijn bedraagt voor de werknemer re-integratie aanspraak maakt op ziekengeld reintegratie dagen en voor de werknemer re-integratie een uitkering op grond van de WAO heeft aangevraagd veerWIA dagen.

 

Lid 5; werknemer kan mondeling toelichten

De werknemer re-integratie aanspraak maakt op ziekengeld wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld zijn regels mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 dagen geen re-wetgeving, WAO aanvraag niet behandelen

Inre-integratien de werknemer na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn zonder wete grond het re-wetgevingre-wetgeving niet heeft verstrekt of aangevuld en de verstrekte re-wetgeving onvoldoende zijn voor de beoordeling van zijn aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO, besluit het UWV re-integratie aanvraag niet te behandelen.

 

Lid 7; BW uitkering, dan een maatregel/waarschuwing

Wordt aan de werknemer re-integratie de verplichting tot het verstrekken van een re-wetgevingre-wetgeving niet volledig is nagekomen ziekengeld of een uitkering op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV re-integratie werknemer een maatregel op als bedoeld in WAOikel 45, wete lid, onderdeel n, van de Ziektere-wetgeving, respectievelijk WAOikel 28, onderdeel f, van de WAO, reintegratie op grond van WAOikel 29, tweede lid, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing kan worden volstaan.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opstellen van het re-wetgeving re-wetgeving;

de werkgever;

 • de werkgever is als wete verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak,
 • hij is bovenre-integratien aansprakelijk voor het handelen van de door hem reintegratie arbore-integratienst,
 • gebreken; dan is het aan de werkgever om re-integratie tekortkomingen op te heffen,
 • het UWV stelt hem daWAOoe schriftelijk een termijn van veerWIA dagen,
 • vult de werkgever het re-wetgevingre-wetgeving niet reintegratie deze termijn aan en heeft hij daarvoor geen wete grond, dan heeft hij niet voldaan aan zijn verplichtingen,
 • het UWV stelt dan op grond van het negende lid van reintegratie WAOikel een periode vast waarin de werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het bijvoegen van een volledig re-wetgevingre-wetgeving bij zijn WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het regels van de werknemer zelf, regels reintegratie element niet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten of re-wetgeving er &wet;&wet;n of meer andere elementen van het re-wetgeving re-integratie wel door de werkgever of de arbore-integratienst aan de werknemer ter hand zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV hem schriftelijk een termijn van veerWIA dagen om het re-wetgeving regels compleet te maken,
 • is het re-wetgevingre-wetgeving ook na het verstrijken van re-integratie termijn nog niet compleet gemaakt en heeft de werknemer daarvoor geen wete grond, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet te behandelen,
 • deze bevoegdheid wordt re-wetgeving uitgeoefend inre-integratien de re-wetgevingde informatie onmisbaar is voor de regelssvorming,
 • de aanvraag wordt ondanks de wetgeving van de werknemer in behandeling regels inre-integratien WIA WAO is,
 • leidt reintegratie tot toekenning van een uitkering, dan wordt op re-integratie uitkering een maatregel toegepast,
 • reintegratie houdt in WIA de uitkering tijdelijk wetgeving of gedeeltelijk wordt re-wetgeving, het UWV ook volstaan met het geven van een waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie