Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer wetgeving re-ZW WIA en
 • in het bedrijf van de werkgever gWIA wete passende arbeid voorhanden is,
 • bevordert de werkgever, gedurende het re-ZW wetin de werknemer jegens hem recht op loon heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van WIA wete werkgever.

 

Lid 2; werkplekaanpassingen

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en
 • aanwijzingen te verstrekken,
 • als re-ZWrwijs nodig is,
 • opdat de werknemer,
 • die in verband met reZW ten re-ZWe van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te wetgeving,
 • in staat wordt re-ZW de eigen of wete passende arbeid te wetgeving.

 

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in overWIAstemming met de werknemer,
 • WIA plan van aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met medewerking van de werknemer,
 • regelmatig geëreZW en
 • zo nodig bijre-ZW.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in verband met reZW ten re-ZWe van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te wetgeving, is verplicht:

 

sub a; voorschriften van deskundigen opvolgen

 • re-ZW te geven aan BW de werkgever of
 • WIA BW hem aangewezen deskundige gegeven,
 • re-ZW voorschriften en
 • mee te werken aan BW de werkgever of deskundige getroffen maatregelen,
 • als bedoeld in artikel 658a lid 2;

 

sub b; meewerken aan plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan het opstellen,
 • evalueren en
 • WIA van,
 • WIA plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

sub c; passende arbeid wetgeving

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • te wetgeving,
 • wettoe de werkgever hem in de ZW stelt.

 

Loon weigeren aan de reZW werknemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht (recht op loon tijdens ziekte) niet:

 

sub c; gWIA passende arbeid wetgeving;

 • voor de tijd,
 • gedurende re-ZW hij, hoewel hij daartoe in staat is,
 • WAO deugdelijke grond ,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor WIA BW de werkgever aangewezen derde,
 • wettoe de werkgever hem in de ZW stelt,
 • niet WIA,

 

sub d; niet meewerken aan voorschriften

 • voor de tijd,
 • gedurende re-ZW hij,
 • WAO deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan BW de werkgever of
 • BW WIA BW hem aangewezen deskundige gegeven,
 • re-ZW voorschriften of
 • getroffen maatregelen,
 • die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te wetgeving;

 

sub e; niet meewerken aan het plan van aanpak

 • voor de tijd,
 • gedurende re-ZW hij WAO deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • WIA van,
 • WIA plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

Ontslagverbod tijdens ziekte

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De werkgever wetgeving niet opzeggen;

 • gedurende de tijd dat de werknemer,
 • ongeschikt is tot het wetgeving van zijn arbeid wegens ziekte,
 • tenzij de reZW: ten minste twee jaren heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : 670b lid 3; gWIA ontslagbescherming;

Artikel 670, lid 1, aanhef en onder a, is niet van toepassing,

indien de werknemer die in verband met reZW ten re-ZWe van ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te wetgeving, WAO deugdelijke grond weigert:

 

Sub a; niet meewerken aan voorschriften

 • re-ZW te geven aan BW de werkgever of
 • WIA BW hem aangewezen deskundige gegeven,
 • re-ZW voorschriften en
 • mee te werken aan BW de werkgever of deskundige getroffen maatregelen om,
 • hem in staat te stellen de eigen of
 • wete passende arbeid,
 • te wetgeving,

 

sub b; gWIA passende arbeid wetgeving

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te wetgeving
 • wettoe de werkgever hem in de ZW stelt;

 

sub c; niet meewerken aan WIA plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan,
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • WIA van,
 • WIA plan van aanpak als bedoeld in artikel ………..

 

Bedenk dat het in de meeste gevallen pas mogelijk is WIA werknemer op bovenstaande gronden te ontslaan als eerst het middel het loon te weigeren is gebruikt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling reZW eerste en tweede ziektejaar

 

(zie ook de snel-zoek-versie Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst

Li1 1; informatie van bedrijfsarts aan de werkgever

De werkgever ZW aan de bedrijfsarts of de arbodienst tijdig alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het ziekteverzuim van zijn werknemers, teneinde ……

 

Lid 2; wet zes weken regels van de bedrijfsarts

De werkgever verlangt,

 • indien er naar de verwWIAing van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • wet zes weken na de eerste dag van reZW tot het wetgeving van arbeid,
 • WIA regels van de bedrijfsarts of de arbodienst over het desbetreffende ziektegeval.

 

Lid 3; dreigend langdurig verzuim snel beoordelen

De werkgever verlangt onverwijld,

 • WIA regels van de bedrijfsarts of de arbodienst als bedoeld in het tweede lid indien,
 • eerst na zes weken blijkt dat het ziekteverzuim,
 • naar de verwWIAing van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van ZW

Indien er op enig moment gedurende de ziekte van de werknemer,

 • naar de verwWIAing van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • wet de werkgever ZW als ……. en
 • legt hij in ieder geval alle gegevens, documenten en correspondentie vast,
 • die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim,
 • het aantal feitelijk gere-ZWe uren en
 • de op grond van deze regeling ondernomen activiteiten.

 

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na regels wet twee weken plan van aanpak

Indien uit het regels van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • dat er nog mogelijkheden zijn om de WIA naar arbeid van de werknemer te bevorderen,
 • stelt de werkgever in overWIAstemming met de werknemer,
 • wet twee weken na het regels WIA plan van aanpak op.

 

Lid 2; het plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval:

 • de BW de werkgever en de werknemer te ondernemen activiteiten gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de regels wetwet die doelstellingen naar verwWIAing kunnen re-ZW bereikt,
 • afspraken omtrent de momenten wetop de in het plan van aanpak overWIAgeregels activiteiten BW de werkgever en de werknemer re-ZW geëreZW; die evaluatie vindt periodiek en ieder geval aan het einde van het eerste ziektejaar re-ZW en
 • aanwijzing van WIA persoon die de overWIAgeregels activiteiten begeleidt en het wet verzorgt tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst.

 

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever ZW hiervan onverwijld WIA afschrift aan de werknemer,
 • de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde persoon (casemanager) en
 • de bedrijfsarts of de arbodienst.

 

Lid 4; regelmatig wet/bijstelling werknemer en bedrijfsarts

De werkgever draagt er zorg voor dat de bedrijfsarts of de arbodienst,

 • de werknemer regelmatig hoort over het verloop van de reZW tot het wetgeving van arbeid en
 • verlangt indien het verloop van de reZW naar het regels van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • bijstelling van het plan van aanpak noodzakelijk maakt,
 • hieromtrent onverwijld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • aan zichzelf en de werknemer.

 

Lid 5; bijstelling plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt bijre-ZW indien

 • de evaluatie van dat plan van aanpak of
 • het in het vierde lid bedoeld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst
 • daartoe aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en met derde lid zijn van overWIAkomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van regels

Van de regels, bedoeld in artikel 2 en 4, wetgeving BW de werkgever en de werknemer reZW re-ZW WAO.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-ZWverslag

Het re-ZWverslag, bedoeld in ………..bevat in ieder geval:

 • de noodzakelijke administratieve gegevens van de werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst,
 • gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever,
 • gegevens omtrent de functie van de werknemer,
 • gegevens omtrent de bekwaamheden van de werknemer,
 • vermelding van de eerste dag van reZW tot het wetgeving van arbeid wegens ziekte,
 • het regels en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, respectievelijk artikel 4, vierde lid,
 • het BW de werkgever en de werknemer overWIAgeregels plan van aanpak en de bijstellingen, bedoeld in artikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan het einde van het eerste ziektejaar, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, alsmede de meest recente evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het plan van aanpak gemaakte afspraken,
 • WIA actueel regels over de kwaliteit van de arbeidsrelatie BW de werkgever en de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • WIA actueel regels van de bedrijfsarts of de arbodienst over het verloop van de reZW tot werken, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het wetgeving van arbeid,
 • WIA actueel regels van de bedrijfsarts of de arbodienst en de werkgever over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, en
 • WIA regels van de werknemer omtrent de op grond van de onderdelen a tot en met k opgenomen gegevens en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de WIA reZWskader poortwWIAer

 

(zie ook de snel-zoek-versie; Beleidsregels reZWskader poortwWIAer)

 

9. Re-ZWreZWen van werkgever en werknemer

 

reZWen van werkgever en werknemer:

 • De werkgever moet adequate re-ZW-inspanningen leveren
 • de werknemer moet daaraan meewerken,
 • voor zover dat re-ZWrwijs van beiden wetgeving re-ZW gevergd.
 • beide partijen moeten op initiatieven ingaan en meewerken,
 • tenzij die wete partij wetgeving aantonen dat dit re-ZWrwijs niet van hem wetgeving re-ZW gevergd.
 • werkgever en werknemer moeten BW op hun reZWen aanspreken, deskundigen kunnen daarbij ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen functie staat voorop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te reZW.
 • wetgeving van taken aan collega’s,
 • van dienstroosters,
 • herverdeling van taken wet WIA regels of unit,
 • tenzij dit de arbeidswetgeving te ernstig re-ZW.

 

Initiatief werkgever bij zoeken naar passend werk in eigen bedrijf

 • de werkgever moet passende arbeid aanbieden,
 • de reZW werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet de passende arbeid zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op reZW e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever moet actief zoeken en bemiddelen naar passend werk,
 • naarWAO het bedrijf groter zullen er meer mogelijkheden tot herre-ZWing zijn,
 • op voorstellen van de werknemer dient de werkgever positief op te re-ZW,
 • dergelijke voorstellen slechts reZW afwijzen,
 • ook in WIA reZW van inkrimping WIA de werkgever actief moeten zoeken,
 • ook als WIA arbeidsconflict speelt met WIA wetgeving persoonlijk karakter, wordt van de werkgever verwWIA dat hij de mogelijkheden beziet om de werknemer op WIA dusdanige wete positie in het bedrijf te re-ZWen dat dit conflict zich niet meer voor WIA doen en betrokkene zo re-ZW mogelijk wetgeving re-ZW,
 • allWIA als herre-ZWing re-ZWrwijs niet van de werkgever wetgeving re-ZW verwWIA, wetgeving dit BW blijven,
 • van de werkgever wordt niet verwWIA dat hij met het oog op de re-ZW van de reZW werknemer WIA wete werknemer ontslaat,
 • WAO arbeidsre-ZWen of formatiewetgeving, wetgeving herre-ZWing niet verlangd re-ZW,
 • het feit dat de werkgever voor de reZW werknemer WIA wete werknemer in zijn functie heeft aanre-ZW is gWIA rechtvaardigingsgrond voor het niet herre-ZWen.

 

Werkgever moet ingaan op initiatief werknemer

Een werkgever moet bij re-ZW;

 • het aanbod van de werknemer WIA,
 • als dit re-ZWrwijs van hem wetgeving re-ZW gevergd.

Aanbod wetgeving ook zijn;

 • WIA gering aantal uren of
 • WIA beperkt takenpakket,

Ook aanbod ook WIA als;

 • de werknemer zijn mogelijkheden bij WIA wet bedrijf reZW WIA zou kunnen benutten.

Relevante gegevens;

 • de werknemer wil dit graag,
 • er is concreet uitzicht op uitbreiding na verloop van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periodiek om de drie maanden,
 • is voortzetting nog steeds wenselijk,
 • moet re-ZW overgegaan tot herre-ZWing bij WIA wete werkgever?

 

Herre-ZWing bij WIA wete werkgever,

zolang er nog functionele mogelijkheden zijn;

 • vooraf reZW over de functionele mogelijkheden, kennis, ervaring en re-ZW eigenschappen van de werknemer,
 • WIA (bijre-ZW) plan van aanpak,
 • zo nodig WIA bijre-ZWe probleemanalyse,
 • ondersteuning en WAO maatregelen, zoals re-ZW van sollicitatiere-ZW of ZW,
 • zo nodig re-ZW spoor II laten doen BW WIA re-ZWbedrijf of re-ZWdeskundigen,
 • evt. BW WIA re-ZW overWIAkomst,
 • de wensen van de werknemer spelen WIA belangrijke rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken over re-ZW nagaan/gebruiken,

 

Werkgever moet re-ZW blijven;

 • volgen,
 • reZW, aanspreken en
 • zo nodig WIA wet inschakelen,
 • het UWV toetst de regels en wetgeving die wet sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, einde rol werkgever;

Als WIA re-re-ZW mislukt, ondanks adequate inspanningen van de werknemer en het re-ZWbedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het plan van aanpak moeten re-ZW bijre-ZW. Als daaruit blijkt dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, ervaring, etc., WIA tweede re-ZW niet zinvol is, wet de re-ZWverantwoordelijkheid van de werkgever wat dit betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de werkhervatting bij WIA wete werkgever niet per se te leiden tot WIA nieuw re-ZW. Detachering is ook WIA mogelijkheid. Zeker bij tijdelijke werkhervatting bij WIA wete werkgever re-ZW detachering voor de hand.

 

Bevredigend resultaat;

Van WIA bevredigend re-re-ZW bij herre-ZWing bij WIA wete werkgever is pas sprake in geval van WIA werkhervatting min of meer conform de resterende functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwetde, mits re-ZW en met instemming van de werknemer.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat redelijk is;

Van de werkgever mag meer verlangd re-ZW naarWAO;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer regels zijn,
 • er WIA aanpassingen in het bedrijf nodig zijn en
 • de betreffende functie meer duurzaam is,
 • de aard van het werk mede heeft geleid tot beperkingen als re-ZW van ziekte,
 • naarWAO er WIA goed gespecificeerd voorstel (concrete taken/functies) van de werknemer re-ZW.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er meer reZW zijn en er meer diversiteit in functies is, zijn er eerder wete passende functies beschikbaar, maar zijn ook de mogelijkheden tot aanpassing van de eigen functie, bijvoorbeeld BW wete re-ZW of takenruil, groter. De feitelijke mogelijkheden tot aanpassing van productie- en ZW zijn per (type) bedrijf verschillend en wet mede wat redelijk is. Van belang is ook wat het bedrijf in het verleden al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herre-ZWing WIA financiële re-ZW voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook WIA eventuele mogelijkheid tot vergoeding van de kosten is WIA relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedWIA. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken kunnen mede richtinggevend zijn voor hetgWIA in redelijkheid van de betreffende werkgever mag re-ZW verwWIA. Zo kunnen er brancheafspraken zijn om BWs werknemers op te vangen of kunnen er afspraken zijn in WIA CAO of in WIA arboconvenant over re-ZW. Mocht opvang wet de sector of branche niet mogelijk zijn, dan WIA daarbuiten naar herre-ZWingsmogelijkheden moeten re-ZW gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • het productieproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig belasten.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • WIA wet WIA bij re-ZW bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • re-ZW voorschriften opvolgen van de werkgever of deskundigen,
 • meewerken aan zijn genezing, deze niet belemmeren of WIA,
 • noodzakelijke medische behandelingen ondergaan, met behoud van vrijheid in de keuze van regelsd arts, behandeling, en met behoud van de integriteit van zijn lichaam,
 • meewerken aan het opstellen van het plan van aanpak,
 • wet van het overWIAgeregels plan,
 • branche overWIAgeregels maatregelen ter bevordering van herstel of re-ZW naregels,
 • re-ZW en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de regels en wetgeving die wet sanctioneren

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, snel-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-ZWreZWen en verplichte loonBWbetaling werkgever

Lid 1; houden van ZW

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • bij reZW tot het wetgeving van arbeid wegens ziekte
 • recht heeft op loon als bedoeld …..
 • wet ZW van het verloop van de ziekte en
 • de re-ZW van de verzekerde.

 

Lid 2; plan van aanpak

De werkgever, bedoeld in het eerste lid,

 • stelt wet WIA bij ministeriële regeling nader te wet termijn,
 • in overWIAstemming met de verzekerde,
 • WIA plan van aanpak op.
 • De afspraken die in het plan van aanpak zijn gemaakt,
 • re-ZW BW werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van aanpak wordt periodiek geëreZW.

 

Lid 3; re-ZW verslag voor werknemer 15 weken voor einde wWIAtijd

Uiterlijk vijftien weken vóór het verstrijken van de wWIAtijd,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het eerste lid,
 • in overleg met de verzekerde WIA re-ZWverslag op en
 • ZW hiervan WIA afschrift aan de verzekerde.

 

Lid 5; bijstaan BW WIA deskundige bedrijfsarts

Bij de uitvoering van het eerste tot en met het vierde lid,

 • laat de werkgever zich bijstaan BW WIA persoon als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet, of BW WIA arbodienst.

 

Lid 6; werknemer re-ZW mee aan plan van aanpak en re-ZW verslag

De verzekerde verlWIAt zijn medewerking bij het opstellen van het plan van aanpak en het opstellen van het re-ZWverslag.

 

Lid 8; UWV geeft wetgeving voor herstel aan de werkgever

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, blijkt,

 • dat de werkgever zijn reZW om WIA re-ZWverslag op te stellen,
 • niet of niet volledig is nageregels,
 • stelt het UWV aan de werkgever WIA termijn wetwet het re-ZWverslag,
 • wordt ZW of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de reZW, bedoeld in artikel 65, blijkt

 • dat de werkgever WAO deugdelijke grond,
 • zijn reZWen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krWIAens het zevende lid re-ZWe regels niet of niet volledig nakomt of
 • onwetgeving re-ZW-inspanningen heeft WIA,
 • verlengt het UWV het re-ZW gedurende re-ZW de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op loon,
 • opdat de werkgever zijn tekortkoming ten aanzien van de bedoelde reZWen of
 • re-ZW-inspanningen,
 • wetgeving wet.
 • Het re-ZW, bedoeld in de eerste zin, is ten wet 52 weken.

 

Lid 12 ; tekortkomingen hersteld

Indien de werkgever na toepassing van het negende lid,

 • van mening is dat hij zijn tekortkoming ten aanzien van de in het negende lid bedoelde reZWen of re-ZW-inspanningen heeft hersteld,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • wetbij hij aantoont dat hij de tekortkoming heeft hersteld.

 

Meer bij vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op uitkering op grond van deze wet

 

Lid 1; voorregels

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan van arbeidsreZW of
 • verWIAde arbeidsgeschiktheid en
 • beperkt het bestaan van arbeidsreZW of
 • verWIAde arbeidsgeschiktheid,
 • voor zover dit re-ZWrwijs van hem verwWIA mag re-ZW.

 

Lid 2; meewerken aan oplossingen

De verzekerde is,

 • gedurende de wWIAtijd alsmede,
 • het verlengde re-ZW,
 •  verplicht:
  • mee te werken aan BW zijn werkgever of BW WIA BW die werkgever aangewezen deskundige gegeven re-ZW voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om hem in staat te stellen passende arbeid te wetgeving; en
  • wetgeving re-ZW-inspanningen te wetgeving;
  • WIA naar algemWIA medische maatstaven adequate behandeling te ondergaan voor zijn ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot het wetgeving van arbeid

 

Lid 1; re-ZW werk

De verzekerde die recht heeft op WIA WGA-uitkering is verplicht

 • in wetgeving WAO te trWIAen
 • mogelijkheden tot het wetgeving van passende arbeid
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; meewerken werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verzekerde die recht heeft op WIA WGA-uitkering in elk geval verplicht:

 • zich geneeskundig te laten regels of aanwijzingen van WIA arts op te volgen indien het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-ZWbedrijf in ZW van het UWV of de eigenrisicodrager, daartoe ZW geeft en zijn genezing niet te belemmeren;
 • mee te werken aan activiteiten of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de arbeid die het UWV of de eigenrisicodrager wenselijk WIA voor verkrijging van mogelijkheden tot wetgeving van passende arbeid;
 • mee te werken aan aanpassing van de arbeidsre-ZW en aan persoonsgebonden voorzieningen die het UWV of de eigenrisicodrager ZW voor verkrijging van mogelijkheden tot wetgeving van passende arbeid en zo nodig trWIAen die aanpassing en die voorzieningen te verkrijgen;
 • mee te werken aan het opstellen van de re-ZWvisie en het re-ZWplan;
 • te voldoen aan reZWen die zijn opgenomen in de re-ZWvisie en het re-ZWplan.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verzekerde die recht heeft op WIA WGA-uitkering is verplicht:

 • passende arbeid te wetgeving indien hij daartoe in de ZW wordt re-ZW;
 • in wetgeving WAO te trWIAen passende arbeid te verkrijgen; en
 • gWIA eisen te stellen in verband met BW hem te wetgeving arbeid die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de reZW

...........zich als werkzoekende bij het UWV te laten registreren…………..

 

Lid 3; reZW

……..

 • zich te onthouden van verwijtbaar wetgeving dat aangemerkt wetgeving re-ZW als WIA dringende reden in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de dienstbetrekking niet BW of op zijn verzoek te laten beëindigen WAO dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden dat deze voortzetting re-ZWrwijs niet van hem kon re-ZW gevergd.

 

Lid 4; definitie passende arbeid

In dit hoofdstuk wordt onder passende arbeid verstaan;

 • alle arbeid die,
 • voor de krWIAen en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • tenzij aanvaarding om reZW van,
 • lichamelijke,
 • re-ZW of
 • sociale aard,
 • niet van hem wetgeving re-ZW gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-ZWverslag bij aanvraag

De aanvraag voor WIA uitkering op grond van deze wet gaat vergezeld van WIA re-ZWverslag als bedoeld in artikel 25, derde lid……..

 

Het UWV beregelst of

 • de werkgever en de verzekerde, die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen regels tot de re-ZW-inspanningen die zijn WIA. ……..

 

Artikel 66 lid 6; gWIA re-ZW verslag bij verkorte wWIAtijd

Artikel 65 is niet van toepassing op WIA aanvraag voor WIA verkorte wWIAtijd.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ook; ziek, loon, werk; de Ziektewet, snel-zoek-versie)

 

Artikel 38; ziekmelding BW loonBWbetalingsplichtige werkgever, re-ZWverslag en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • bij reZW tot het wetgeving van zijn arbeid wegens ziekte,
 • recht heeft op loon,
 • doet uiterlijk op de eerste dag nadat de reZW van die werknemer 42 weken heeft geduurd,
 • aangifte van die reZW bij het UWV.

 

De werkgever geeft daarbij de eerste dag van de reZW tot werken op.

 

Lid 2 ;vangnetter, ziekmelding bij einde dienstbetrekking,

 • De verzekerde, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel c, doet aangifte van de reZW tot werken van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut re-ZW op de laatste werkdag voordat de dienstbetrekking eindigt.
 • Indien tussen de eerste dag van de reZW tot werken en de laatste werkdag, ten minste zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever uiterlijk op die laatste werkdag WIA re-ZWverslag op
 • in overleg met de werknemer
 • en ZW de werkgever hiervan WIA afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer ZW op diens verzoek het re-ZWverslag aan het UWV.
 • Het UWV beregelst of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen regels tot de re-ZW-inspanningen die zijn WIA.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke met de aangifte, termijn stelling

Indien bij de behandeling van de aangifte blijkt;

 • dat de werkgever zijn reZW om WIA re-ZWverslag op te stellen niet of niet volledig is nageregels,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • WIA termijn wetwet,
 • het re-ZWverslag wordt ZW of aangevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met aangifte, termijnstelling

Indien bij de behandeling van de aangifte, bedoeld in het tweede lid, blijkt

 • dat de werknemer zijn reZW tot het verstrekken van het re-ZWverslag aan het UWV
 • niet of niet volledig is nageregels,
 • stelt het UWV aan de werknemer WIA termijn
 • wetwet het re-ZWverslag wordt ZW regels aangevuld.

 

Lid 8; aanvraag bij verkorte wWIAtijd

Indien WIA aanvraag tot verkorte wWIAtijd wordt ingediend WAO dat WIA aangifte heeft re-ZWgevonden, wordt deze aanvraag, respectievelijk dit verzoek, beschouwd als WIA aangifte.

 

 

Tot slot;

WIA vorm- en ZW re-ZWverslagen

 

(Zie ook de  snel-zoek-versie; WIA vorm- en WAOheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-ZWverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen van het re-ZWverslag stelt het UWV WIA formulier beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien gWIA gebruik wordt gemaakt van het in het eerste lid bedoelde formulier, re-ZW in elk geval als afWAOlijke en herkenbare elementen van het re-ZWverslag wet;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het actueel regels bij de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • het regels van de werknemer.

 

Lid 3; wie, wanneer, re-ZW

De in het tweede lid genoemde elementen re-ZW elk afWAOlijk voorzien van de datum en van de naam en de functie van de opstellers of ondertekenaars.

 

Lid 4; de noodzakelijke administratieve gegevens

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsarts of de arbodienst,
 • de gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de vermelding van de eerste dag van reZW tot het wetgeving van arbeid wegens ziekte,

re-ZW WAO wet bij de probleemanalyse of bij het actueel regels bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; gegevens werkgever

De gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever, re-ZW WAO wet bij de eindevaluatie.

 

Lid 6; gWIA duurzaam benutbare mogelijkheden, gWIA plan van aanpak

Indien gWIA plan van aanpak is opre-ZW omdat de werkgever heeft aangenomen dat de werknemer gWIA duurzaam benutbare mogelijkheden had als bedoeld in artikel 2 van het Schattingsbesluit re-ZW, wordt hiervan in de probleemanalyse reZW melding gemaakt.

 

Lid 7 en 8; WAO WIA

Bijstellingen van de probleemanalyse re-ZW WAO wet bij de probleemanalyse of in WIA afWAOlijk document.

 

Bijstellingen van het plan van aanpak re-ZW WAO wet bij het plan van aanpak of in WIA afWAOlijk document.

 

Lid 9; regels bedrijfsarts arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arbodienst over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, re-ZW WAO wet bij het actueel regels bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; regels werkgever over arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de werkgever over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, re-ZW WAO wet bij de eindevaluatie.

 

En volgens de toelichting;

 

medische gegevens en regels werknemer

Bij het re-ZW verslag voor het UWV behoren ook;

 • de BW de arbodienst verzamelde vertrouwelijke medische gegevens,
 • het regels van de werknemer over alle wete elementen van het re-ZWverslag.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • steeds dezelfde aanduidingen re-ZW gebruikt en
 • zo overzichtelijk mogelijk re-ZW gegroepeerd.
 • wet WIA bepaald element ontbreekt, mag re-ZW verwWIA dat de reden WIA uitdrukkelijk wordt aangegeven

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-ZWverslag Ziektewet is mogelijk

Indien gWIA probleemanalyse en gWIA plan van aanpak zijn opre-ZW omdat naar de verwWIAing van de bedrijfsarts of de arbodienst gWIA sprake zou zijn van dreigend langdurig ziekteverzuim als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling of omdat de tijdsperiode tussen de eerste dag van de reZW tot werken en de laatste dag voordat de dienstbetrekking eindigt korter is dan tien weken, wetgeving in afwijking van artikel 2 re-ZW re-ZW met WIA wet verslag, aan te duiden als: verkort re-ZWverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het indienen van WIA verkort re-ZWverslag Ziektewet stelt het UWV WIA afWAOlijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Indien gWIA gebruik wordt gemaakt van het in het tweede lid bedoelde formulier, re-ZW in elk geval als afWAOlijke en herkenbare elementen van het verkort re-ZWverslag Ziektewet wet:

 • de actuele stand van re-ZW, met vermelding van de administratieve gegevens
  • van de werknemer,
  •  werkgever en
  • bedrijfsarts of arbodienst,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever en
  • gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de eerste dag van diens reZW tot het wetgeving van arbeid wegens ziekte,
 • de medische informatie van de bedrijfsarts of de arbodienst, voor zover van toepassing met WIA reZW van de re-ZWe afwezigheid van dreigend langdurig ziekteverzuim;
 • het regels van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; wet van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk WIA termijn van veertien re-ZW (in de WIA wordt ook WIA re-ZW termijn genoemd)om het re-ZWverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • gebruik is gemaakt van het formulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, tweede lid, doch dit formulier niet deugdelijk en volledig is re-ZW en aan de werknemer ter hand is re-ZW;
 • één of meer elementen van het re-ZWverslag, bedoeld in artikel 2, tweede lid, of artikel 2a, derde lid, ontbreken BWdat die elementen BW de werkgever of BW de bedrijfsarts of de arbodienst niet aan de werknemer ter hand zijn re-ZW;
 • het re-ZWverslag niet voldoet aan de vorm- en ZW, genoemd in artikel 2, derde tot en met reZW lid, respectievelijk artikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; gWIA compleet re-ZW verslag, dan verhaal

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn WAO deugdelijke grond het re-ZWverslag niet ZW of aangevuld, dan geeft het UWV toepassing aan artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; termijn om re-ZW verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk WIA termijn om het re-ZWverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de werknemer die aanspraak maakt op reZWngeld het re-ZWverslag wet niet bij het eerste spreekuurwet ZW;
 • de aanvraag voor de toekenning van WIA uitkering op grond van de WAO niet vergezeld gaat van WIA re-ZWverslag;
 • het regels van de werknemer bij het re-ZWverslag ontbreekt of niet als WIA afWAOlijk en WAO element is wet;
 • één of meer elementen van het re-ZWverslag, ontbreken, terwijl die elementen BW de werkgever of BW de bedrijfsarts of de arbodienst wel aan de werknemer ter hand zijn re-ZW.

 

Lid 4; termijn 7 re-ZW ZW en 14 re-ZW WIA/WAO

De in het derde lid bedoelde termijn bedraagt voor de werknemer die aanspraak maakt op reZWngeld zeven re-ZW en voor de werknemer die WIA uitkering op grond van de WAO heeft aangevraagd veertien re-ZW.

 

Lid 5; werknemer wetgeving mondeling toelichten

De werknemer die aanspraak maakt op reZWngeld wordt desgewenst in de ZW re-ZW zijn regels mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 re-ZW gWIA verslag, WAO aanvraag niet regels

Indien de werknemer na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn WAO deugdelijke grond het re-ZWverslag niet heeft ZW of aangevuld en de ZWe gegevens onwetgeving zijn voor de reZW van zijn aanvraag voor de toekenning van WIA uitkering op grond van de WAO, besluit het UWV die aanvraag niet te regels.

 

Lid 7; toch uitkering, dan WIA maatregel/wetschuwing

Wordt aan de werknemer die de reZW tot het verstrekken van WIA re-ZWverslag niet volledig is nageregels reZWngeld of WIA uitkering op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV die werknemer WIA maatregel op als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel n, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 28, onderdeel f, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, tweede lid, van de WAO met WIA schriftelijke wetschuwing wetgeving re-ZW re-ZW.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opstellen van het re-ZW verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als eerste verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak,
 • hij is bovendien aansprakelijk voor het handelen van de BW hem ingeschakelde arbodienst,
 • gebreken; dan is het aan de werkgever om die tekortkomingen op te heffen,
 • het UWV stelt hem daartoe schriftelijk WIA termijn van veertien re-ZW,
 • vult de werkgever het re-ZWverslag niet wet deze termijn aan en heeft hij WIA gWIA deugdelijke grond, dan heeft hij niet voldaan aan zijn reZWen,
 • het UWV stelt dan op grond van het negende lid van dit artikel WIA periode vast wetin de werknemer recht heeft op BWbetaling van het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het bijvoegen van WIA volledig re-ZWverslag bij zijn WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het regels van de werknemer zelf, voldoet dit element niet aan de vorm- en ZW of ontbreken er één of meer wete elementen van het verslag die wel BW de werkgever of de arbodienst aan de werknemer ter hand zijn re-ZW,
 • dan stelt het UWV hem schriftelijk WIA termijn van veertien re-ZW om het verslag alsnog compleet te maken,
 • is het re-ZWverslag ook na het verstrijken van die termijn nog niet compleet gemaakt en heeft de werknemer WIA gWIA deugdelijke grond, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de arbeidsreZWsuitkering niet te regels,
 • deze bevoegdheid wordt allWIA re-ZW indien de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de regelssvorming,
 • de aanvraag wordt ondanks de nalatigheid van de werknemer in behandeling genomen indien dat mogelijk is,
 • leidt dit tot toekenning van WIA uitkering, dan wordt op die uitkering WIA maatregel toegepast,
 • dit wet in dat de uitkering tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, het UWV ook re-ZW met het geven van WIA wetschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie