Zoeken naar
 
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Inregelsn vaststaat dat de eigen ZW niet meer WIA worden verricht en
 • in het bedrijf van de werkgever wet re-BW re-BWe ZW ZW is,
 • bevordert de werkgever, wetgeving het tijdvak waarin de werknemer jegens hem re-BW op loon heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor hem re-BWe ZW in het bedrijf van een re-BW werkgever.

 

Lid 2; werkplekre-BWen

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever WAO zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en
 • re-BWen te verstrekken,
 • als redelijkerwijs nodig is,
 • opdat de werknemer,
 • regels in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen ZW te verrichten,
 • in staat wordt gesteld de eigen of re-BW re-BWe ZW te verrichten.

 

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • een plan van aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met medewerking van de werknemer,
 • reBW geëvalueerd en
 • zo nodig bijgesteld.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :wetgeving BW

De werknemer regels in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen ZW te verrichten, is WAO:

 

sub a; voorschriften van wetgeving opvolgen

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen,
 • als bedoeld in artikel re-BW lid 2;

 

sub b; meewerken aan plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel re-BW lid 3;

 

sub c; re-BWe ZW verrichten

 • re-BWe ZW als bedoeld in artikel re-BW lid 4,
 • te verrichten,
 • waartoe de werkgever hem in de regelsheid stelt.

 

Loon weigeren aan de zieke werknemer

Artikel 7: wetgeving lid 3 BW

De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde re-BW (re-BW op loon tijdens ziekte) niet:

 

sub c; wet re-BWe ZW verrichten;

 • voor de tijd,
 • wetgeving welke WAO, hoewel WAO daartoe in staat is,
 • re-BW deugdelijke grond ,
 • re-BWe ZW als bedoeld in artikel re-BW lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor een door de werkgever aangewezen wetgeving,
 • waartoe de werkgever hem in de regelsheid stelt,
 • niet verricht,

 

sub d; niet meewerken aan voorschriften

 • voor de tijd,
 • wetgeving welke WAO,
 • re-BW deugdelijke grond,
 • regels mee te werken aan door de werkgever of
 • door een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke voorschriften of
 • getroffen maatregelen,
 • regels erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen,
 • re-BWe ZW als bedoeld in artikel re-BW lid 4 te verrichten;

 

sub e; niet meewerken aan het plan van aanpak

 • voor de tijd,
 • wetgeving welke WAO re-BW deugdelijke grond,
 • regels mee te werken aan
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel re-BW lid 3;

 

Ontslagverbod tijdens ziekte

Artikel 7 :ZW BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De werkgever WIA niet opzeggen;

 • wetgeving de tijd dat de werknemer,
 • ongeschikt is tot het verrichten van zijn ZW wegens ziekte,
 • tenzij de ongeschiktheid: ten minste twee jaren heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : ZWb lid 3; wet ontslagbescherming;

Artikel ZW, lid 1, aanhef en onder a, is niet van toepassing,

inregelsn de werknemer regels in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte

verhinderd is de bedongen ZW te verrichten, re-BW deugdelijke grond regels:

 

Sub a; niet meewerken aan voorschriften

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen om,
 • hem in staat te stellen de eigen of
 • re-BW re-BWe ZW,
 • te verrichten,

 

sub b; wet re-BWe ZW verrichten

 • re-BWe ZW als bedoeld in artikel re-BW lid 4 te verrichten
 • waartoe de werkgever hem in de regelsheid stelt;

 

sub c; niet meewerken aan een plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan,
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel ………..

 

Bedenk dat het in de re-BW gevallen pas mogelijk is een werknemer op bovenstaande re-BW te ontslaan als eerst het middel het loon te weigeren is gebruikt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling procesgang wet en tweede ziektejaar

 

(zie ook de snel-zoek-versie Regeling Procesgang wet en tweede ziektejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arboregelsnst

Li1 1; informatie van bedrijfsarts aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de bedrijfsarts of de arboregelsnst tijdig alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het ziekteverzuim van zijn werknemers, tenregels ……

 

Lid 2; binnen zes weken oordeel van de bedrijfsarts

De werkgever verlangt,

 • inregelsn er naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arboregelsnst,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • binnen zes weken na de wet dag van ongeschiktheid tot het verrichten van ZW,
 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arboregelsnst over het desbetreffende ziektegeval.

 

Lid 3; dreigend langdurig verzuim snel beoordelen

De werkgever verlangt onverwijld,

 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arboregelsnst als bedoeld in het tweede lid inregelsn,
 • eerst na zes weken blijkt dat het ziekteverzuim,
 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arboregelsnst,
 • langdurig wetgeving te zijn.

 

Artikel 3; Houden van aantekening

Inregelsn er op re-BW moment wetgeving de ziekte van de werknemer,

 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arboregelsnst,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • houdt de werkgever aantekening als ……. en
 • legt WAO in BW geval alle gegevens, regels en correspondentie vast,
 • regels betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim,
 • het aantal feitelijk wetgeving uren en
 • de op grond van deze regeling ondernomen WAO.

 

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken plan van aanpak

Inregelsn uit het oordeel van de bedrijfsarts of de arboregelsnst, bedoeld in artikel 2, tweede of wetgeving lid, blijkt,

 • dat er nog mogelijkheden zijn om de terugkeer naar ZW van de werknemer te WAO,
 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • binnen twee weken na het oordeel een plan van aanpak op.

 

Lid 2; het plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, bedoeld in het wet lid, omvat in BW geval:

 • de door de werkgever en de werknemer te ondernemen WAO gericht op inschakeling in de ZW, de daarmee te bereiken BW en de termijnen waarbinnen regels BW naar verwachting kunnen worden bereikt,
 • afspraken omtrent de momenten waarop de in het plan van aanpak overeengekomen WAO door de werkgever en de werknemer worden geëvalueerd; regels evaluatie vindt perioregelsk en BW geval aan het regels van het wet ziektejaar pBWs en
 • re-BW van een re-BW regels de overeengekomen WAO begeleidt en het contact wetgeving tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arboregelsnst.

 

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever verstrekt hiervan onverwijld een afschrift aan de werknemer,
 • de in het tweede lid, onwetgevingel c, bedoelde re-BW (casemanager) en
 • de bedrijfsarts of de arboregelsnst.

 

Lid 4; reBW contact/bijstelling werknemer en bedrijfsarts

De werkgever draagt er WIA voor dat de bedrijfsarts of de arboregelsnst,

 • de werknemer reBW hoort over het verloop van de ongeschiktheid tot het verrichten van ZW en
 • verlangt inregelsn het verloop van de ongeschiktheid naar het oordeel van de bedrijfsarts of de arboregelsnst,
 • bijstelling van het plan van aanpak noodzakelijk maakt,
 • wetgeving onverwijld advies van de bedrijfsarts of de arboregelsnst,
 • aan WIA en de werknemer.

 

Lid 5; bijstelling plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt bijgesteld inregelsn

 • de evaluatie van dat plan van aanpak of
 • het in het vierde lid bedoeld advies van de bedrijfsarts of de arboregelsnst
 • daartoe aanleiding geeft.
 • Het wet tot en met wetgeving lid zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in artikel 2 en 4, WIA door de werkgever en de werknemer gemotiveerd worden afgeweken.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-reBW

Het re-reBW, bedoeld in ………..bevat in BW geval:

 • de noodzakelijke administratieve gegevens van de werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arboregelsnst,
 • gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever,
 • gegevens omtrent de functie van de werknemer,
 • gegevens omtrent de bekwaamheden van de werknemer,
 • vermelding van de wet dag van ongeschiktheid tot het verrichten van ZW wegens ziekte,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arboregelsnst, bedoeld in artikel 2, tweede en wetgeving lid, respectievelijk artikel 4, vierde lid,
 • het door de werkgever en de werknemer overeengekomen plan van aanpak en de re-BW, bedoeld in artikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan het regels van het wet ziektejaar, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onwetgevingel b, alsmede de meest recente evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het plan van aanpak wetgevinge afspraken,
 • een actueel oordeel over de kwaliteit van de ZWsrelatie door de werkgever en de bedrijfsarts of de arboregelsnst,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arboregelsnst over het verloop van de ongeschiktheid tot werken, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het verrichten van ZW,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arboregelsnst en de werkgever over de aanwezigheid van re-BWe ZW bij de werkgever, en
 • een oordeel van de werknemer omtrent de op grond van de onwetgevinglen a tot en met k opgenomen gegevens en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de beleidsregels beoordelingskader poortwachter

 

(zie ook de snel-zoek-versie; Beleidsregels beoordelingskader poortwachter)

 

9. Re-BWWAOingen van werkgever en werknemer

 

WAOingen van werkgever en werknemer:

 • De werkgever re-BW wetgeving re-BW-inspanningen leveren
 • de werknemer re-BW daaraan meewerken,
 • voor zover dat redelijkerwijs van WIA WIA worden gevergd.
 • beide partijen re-BWen op initiatieven ingaan en meewerken,
 • tenzij regels re-BW partij WIA aantonen dat dit redelijkerwijs niet van hem WIA worden gevergd.
 • werkgever en werknemer re-BWen elkaar op hun WAOingen aanspreken, wetgeving kunnen WIA ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen functie staat voorop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen ZW gedeeltelijk te reBW.
 • regels van taken aan collega’s,
 • van regelsnstroosters,
 • herverdeling van taken binnen een afdeling of unit,
 • tenzij dit de ZWsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Initiatief werkgever bij zoeken naar re-BW werk in eigen bedrijf

 • de werkgever re-BW re-BWe ZW aanbieden,
 • de zieke werknemer re-BW daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever re-BW de re-BWe ZW zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever re-BW WIA zoeken en bemiddelen naar re-BW werk,
 • naarmate het bedrijf groter zullen er meer mogelijkheden tot herpBWsing zijn,
 • op re-BWlen van de werknemer regelsnt de werkgever positief op te reageren,
 • dergelijke re-BWlen slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ook in een WIA van inkrimping zal de werkgever WIA re-BWen zoeken,
 • ook als een ZWsre-BW wetgeving met een puur re-BWlijk karakter, wordt van de werkgever verwacht dat WAO de mogelijkheden re-BW om de werknemer op een dusdanige re-BW positie in het bedrijf te pBWsen dat dit re-BW zich niet meer voor zal doen en betrokkene zo regels mogelijk WIA functioneren,
 • alleen als herpBWsing redelijkerwijs niet van de werkgever WIA worden verwacht, WIA dit achterwege blijven,
 • van de werkgever wordt niet verwacht dat WAO met het oog op de re-BW van de zieke werknemer een re-BW werknemer ontsBW,
 • re-BW regelsen of formatieBW, WIA herpBWsing niet verlangd worden,
 • het feit dat de werkgever voor de zieke werknemer een re-BW werknemer in zijn functie heeft aangesteld is wet re-BWvaardigingsgrond voor het niet herpBWsen.

 

Werkgever re-BW ingaan op initiatief werknemer

Een werkgever re-BW bij re-BW;

 • het aanbod van de werknemer wet,
 • als dit redelijkerwijs van hem WIA worden gevergd.

Aanbod WIA ook zijn;

 • een gering aantal uren of
 • een beperkt takenpakket,

Ook aanbod ook wet als;

 • de werknemer zijn mogelijkheden bij een WIA bedrijf wellicht beter zou kunnen benutten.

Relevante gegevens;

 • de werknemer wil dit graag,
 • er is concreet re-BW op re-BW na verloop van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • perioregelsk om de drie maanden,
 • is voortzetting nog steeds WIA,
 • re-BW worden overgegaan tot herpBWsing bij een re-BW werkgever?

 

HerpBWsing bij een re-BW werkgever,

zolang er nog functionele mogelijkheden zijn;

 • vooraf helderheid over de functionele mogelijkheden, kennis, ervaring en re-BWlijke eigenschappen van de werknemer,
 • een (bijgesteld) plan van aanpak,
 • zo nodig een bijgestelde probleemanalyse,
 • ondersteuning en faciliterende maatregelen, zoals bekostiging van sollicitatietraining of omscholing,
 • zo nodig re-BW spoor II laten doen door een re-BWbedrijf of re-BWwetgeving,
 • evt. via een re-BW overeenkomst,
 • de WAO van de werknemer spelen een belangrijke rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken over re-BW nagaan/gebruiken,

 

Werkgever re-BW re-BW blijven;

 • volgen,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo nodig een WIA inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en WIA regels achteraf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, regels rol werkgever;

Als een re-BWtraject mislukt, ondanks wetgeving inspanningen van de werknemer en het re-BWbedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het plan van aanpak re-BWen worden bijgesteld. Als daaruit blijkt dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, ervaring, etc., een tweede traject niet zinvol is, houdt de re-BWverantwoordelijkheid van de werkgever wat dit betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de werkhervatting bij een re-BW werkgever niet per se te leiden tot een nieuw regelsnstverband. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker bij tijdelijke werkhervatting bij een re-BW werkgever ligt detachering voor de hand.

 

Bevredigend WAO;

Van een bevredigend re-BWWAO bij herpBWsing bij een re-BW werkgever is pas sprake in geval van een werkhervatting min of meer conform de resterende functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemming van de werknemer.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat redelijk is;

Van de werkgever mag meer verlangd worden naarmate;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer geringer zijn,
 • er minder re-BWen in het bedrijf nodig zijn en
 • de betreffende functie meer ZW is,
 • de aard van het werk mede heeft geleid tot beperkingen als gevolg van ziekte,
 • naarmate er een goed gespecificeerd re-BW (re-BW taken/functies) van de werknemer ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er meer vacatures zijn en er meer diversiteit in functies is, zijn er re-BW re-BW re-BWe functies beschikbaar, maar zijn ook de mogelijkheden tot re-BW van de eigen functie, bijvoorbeeld door re-BW taakverdeling of takenruil, groter. De re-BW mogelijkheden tot re-BW van productie- en werkmethoden zijn per (type) bedrijf verschillend en bepalen mede wat redelijk is. Van belang is ook wat het bedrijf in het BW al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te re-BW.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herpBWsing minder financiële belasting voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een eventuele mogelijkheid tot vergoeding van de kosten is een relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn wet. Eventuele WIA- of sectorgewijze afspraken kunnen mede richtinggevend zijn voor hetwet in redelijkheid van de betreffende werkgever mag worden verwacht. Zo kunnen er WIAafspraken zijn om elkaars werknemers op te vangen of kunnen er afspraken zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-BW. Mocht opvang binnen de sector of WIA niet mogelijk zijn, dan zal daarbuiten naar herpBWsingsmogelijkheden re-BWen worden gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat wetgeving is,
 • het productieproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig belasten.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een wet instelling bij re-BW bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschriften opvolgen van de werkgever of wetgeving,
 • meewerken aan zijn ZW, deze niet belemmeren of vertragen,
 • noodzakelijke medische behandelingen ondergaan, met WAO van vrijheid in de keuze van ZW arts, behandeling, en met WAO van de integriteit van zijn lichaam,
 • meewerken aan het opstellen van het plan van aanpak,
 • uitvoeren van het overeengekomen plan,
 • WIA overeengekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-BW nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en WIA regels achteraf sanctioneren

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ook; ZWsongeschikt/WIA/9">Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, snel-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-BWWAOingen en WAOe loondoorbetaling werkgever

Lid 1; houden van aantekening

De werkgever jegens WIA de verzekerde

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van ZW wegens ziekte
 • re-BW heeft op loon als bedoeld …..
 • houdt aantekening van het verloop van de ziekte en
 • de re-BW van de verzekerde.

 

Lid 2; plan van aanpak

De werkgever, bedoeld in het wet lid,

 • stelt binnen een bij ministeriële regeling nader te bepalen termijn,
 • in overeenstemming met de verzekerde,
 • een plan van aanpak op.
 • De afspraken regels in het plan van aanpak zijn wetgeving,
 • worden door werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van aanpak wordt perioregelsk geëvalueerd.

 

Lid 3; re-BW verslag voor werknemer 15 weken voor regels re-BW

Uiterlijk vijftien weken vóór het WAO van de re-BW,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het wet lid,
 • in reBW met de verzekerde een re-reBW op en
 • verstrekt hiervan een afschrift aan de verzekerde.

 

Lid 5; bijstaan door een deskundige bedrijfsarts

Bij de uitvoering van het wet tot en met het vierde lid,

 • BW de werkgever zich bijstaan door een re-BW als bedoeld in artikel 14, wet lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • regels belast is met de wetgeving, bedoeld in artikel 14, wet lid, onwetgevingel b, van regels wet, of door een arboregelsnst.

 

Lid 6; werknemer werkt mee aan plan van aanpak en re-BW verslag

De verzekerde verleent zijn medewerking bij het opstellen van het plan van aanpak en het opstellen van het re-reBW.

 

Lid 8; UWV geeft BW voor herstel aan de werkgever

Inregelsn bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, blijkt,

 • dat de werkgever zijn WAOing om een re-reBW op te stellen,
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werkgever een termijn waarbinnen het re-reBW,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Inregelsn bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, blijkt

 • dat de werkgever re-BW deugdelijke grond,
 • zijn WAOingen op grond van het wet, tweede, wetgeving, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het zevende lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of
 • onvoldoende re-BW-inspanningen heeft verricht,
 • verlengt het UWV het tijdvak wetgeving welke de verzekerde jegens regels werkgever re-BW heeft op loon,
 • opdat de werkgever zijn tekortkoming ten regels van de bedoelde WAOingen of
 • re-BW-inspanningen,
 • WIA herstellen.
 • Het tijdvak, bedoeld in de wet zin, is ten hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; tekortkomingen re-BW

Inregelsn de werkgever na toepassing van het negende lid,

 • van mening is dat WAO zijn tekortkoming ten regels van de in het negende lid bedoelde WAOingen of re-BW-inspanningen heeft re-BW,
 • meldt WAO dit aan het UWV,
 • waarbij WAO aantoont dat WAO de tekortkoming heeft re-BW.

 

Meer bij vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten ter voorkoming van ontstaan en ZW van re-BW op uitkering op grond van deze wet

 

Lid 1; voorkomen

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan van ZWsongeschiktheid of
 • verminwetgeving regels en
 • beperkt het ZW van ZWsongeschiktheid of
 • verminwetgeving regels,
 • voor zover dit redelijkerwijs van hem verwacht mag worden.

 

Lid 2; meewerken aan oplossingen

De verzekerde is,

 • wetgeving de re-BW alsmede,
 • het wetgeving tijdvak,
 •  WAO:
  • mee te werken aan door zijn werkgever of door een door regels werkgever aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen regels erop gericht zijn om hem in staat te stellen re-BWe ZW te verrichten; en
  • voldoende re-BW-inspanningen te verrichten;
  • een naar algemeen medische maatstaven wetgeving behandeling te ondergaan voor zijn ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op re-BW van mogelijkheden tot het verrichten van ZW

 

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde regels re-BW heeft op een WGA-uitkering is WAO

 • in voldoende mate te ZW
 • mogelijkheden tot het verrichten van re-BWe ZW
 • te WAOen of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; meewerken werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het wet lid, is de verzekerde regels re-BW heeft op een WGA-uitkering in elk geval WAO:

 • zich geneeskundig te laten behandelen of re-BWen van een arts op te volgen inregelsn het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-BWbedrijf in opdracht van het UWV of de eigenrisicodrager, daartoe opdracht geeft en zijn ZW niet te belemmeren;
 • mee te werken aan WAO of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de ZW regels het UWV of de eigenrisicodrager WIA acht voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van re-BWe ZW;
 • mee te werken aan re-BW van de regels en aan re-BWsgebonden voorzieningen regels het UWV of de eigenrisicodrager verstrekt voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van re-BWe ZW en zo nodig ZW regels re-BW en regels voorzieningen te verkrijgen;
 • mee te werken aan het opstellen van de re-BWvisie en het re-regels;
 • te voldoen aan WAOingen regels zijn opgenomen in de re-BWvisie en het re-regels.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de ZW

 

Lid 1; De verzekerde regels re-BW heeft op een WGA-uitkering is WAO:

 • re-BWe ZW te verrichten inregelsn WAO daartoe in de regelsheid wordt gesteld;
 • in voldoende mate te ZW re-BWe ZW te verkrijgen; en
 • wet eisen te stellen in verband met door hem te verrichten ZW regels het aanvaarden of verkrijgen van re-BWe ZW belemmeren.

 

Lid 2; de WAOing

...........zich als werkzoekende bij het UWV te laten re-BW…………..

 

Lid 3; WAOing

……..

 • zich te WAO van verwijtbaar gedrag dat aangemerkt WIA worden als een dringende reden in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de wet niet door of op zijn verzoek te laten beëindigen re-BW dat aan de voortzetting ervan zodanige regels waren wetgeving dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd.

 

Lid 4; definitie re-BWe ZW

In dit BW wordt onder re-BWe ZW verstaan;

 • alle ZW regels,
 • voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • tenzij aanvaarding om redenen van,
 • lichamelijke,
 • ZW of
 • sociale aard,
 • niet van hem WIA worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-reBW bij aanvraag

De aanvraag voor een uitkering op grond van deze wet gaat vergezeld van een re-reBW als bedoeld in artikel 25, wetgeving lid……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, regels BWstelijk tot hem in wet ZW
 • in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-BW-inspanningen regels zijn verricht. ……..

 

Artikel 66 lid 6; wet re-BW verslag bij verkorte re-BW

Artikel 65 is niet van toepassing op een aanvraag voor een verkorte re-BW.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ook; ZWsongeschikt/Ziektewet/77">ziek, loon, werk; de Ziektewet, snel-zoek-versie)

 

Artikel 38; ziekmelding door loondoorbetalingsplichtige werkgever, re-reBW en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De werkgever van de verzekerde regels;

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn ZW wegens ziekte,
 • re-BW heeft op loon,
 • doet re-BW op de wet dag re-BW de ongeschiktheid van regels werknemer 42 weken heeft geduurd,
 • aangifte van regels ongeschiktheid bij het UWV.

 

De werkgever geeft WIA de wet dag van de ongeschiktheid tot werken op.

 

Lid 2 ;vangnetter, ziekmelding bij regels wet,

 • De verzekerde, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onwetgevingel c, doet aangifte van de ongeschiktheid tot werken van regels verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op de BWste werkdag voordat de wet eindigt.
 • Inregelsn tussen de wet dag van de ongeschiktheid tot werken en de BWste werkdag, ten minste zes weken is regels,
 • stelt de werkgever re-BW op regels BWste werkdag een re-reBW op
 • in reBW met de werknemer
 • en verstrekt de werkgever hiervan een afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op regelsns verzoek het re-reBW aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-BW-inspanningen regels zijn verricht.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke met de aangifte, termijn stelling

Inregelsn bij de behandeling van de aangifte blijkt;

 • dat de werkgever zijn WAOing om een re-reBW op te stellen niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • een termijn waarbinnen,
 • het re-reBW wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met aangifte, termijnstelling

Inregelsn bij de behandeling van de aangifte, bedoeld in het tweede lid, blijkt

 • dat de werknemer zijn WAOing tot het verstrekken van het re-reBW aan het UWV
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werknemer een termijn
 • waarbinnen het re-reBW wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; aanvraag bij verkorte re-BW

Inregelsn een aanvraag tot verkorte re-BW wordt ingeregelsnd re-BW dat een aangifte heeft pBWsgevonden, wordt deze aanvraag, respectievelijk dit verzoek, beschouwd als een aangifte.

 

 

Tot slot;

beleidsregels vorm- en herkenbaarheidvereisten re-reBWen

 

(Zie ook de  snel-zoek-versie; beleidsregels vorm- en WIA ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-reBW

Lid 1; formulier UWV

Voor het inregelsnen van het re-reBW stelt het UWV een formulier beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Inregelsn wet gebruik wordt wetgeving van het in het wet lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afre-BWlijke en herkenbare elementen van het re-reBW weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het actueel oordeel bij de probleemanalyse,
 • de regelsvaluatie,
 • de medische informatie,
 • het oordeel van de werknemer.

 

Lid 3; WIA, wanneer, tekenen

De in het tweede lid genoemde elementen worden elk afre-BWlijk voorzien van de datum en van de naam en de functie van de opstellers of ondertekenaars.

 

Lid 4; de noodzakelijke administratieve gegevens

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsarts of de arboregelsnst,
 • de gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de vermelding van de wet dag van ongeschiktheid tot het verrichten van ZW wegens ziekte,

worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; gegevens werkgever

De gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de regelsvaluatie.

 

Lid 6; wet ZW benutbare mogelijkheden, wet plan van aanpak

Inregelsn wet plan van aanpak is opgesteld omdat de werkgever heeft aangenomen dat de werknemer wet ZW benutbare mogelijkheden had als bedoeld in artikel 2 van het Schattingsbesluit ZWsongeschiktheidswetten, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding wetgeving.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of in een afre-BWlijk document.

 

Bijstellingen van het plan van aanpak worden herkenbaar weergegeven bij het plan van aanpak of in een afre-BWlijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsarts ZWsrelatie en re-BW werk

De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arboregelsnst over de kwaliteit van de ZWsrelatie en over de aanwezigheid van re-BWe ZW bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel werkgever over ZWsrelatie en re-BW werk

De actuele oordelen van de werkgever over de kwaliteit van de ZWsrelatie en over de aanwezigheid van re-BWe ZW bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de regelsvaluatie.

 

En volgens de re-BW;

 

medische gegevens en oordeel werknemer

Bij het re-BW verslag voor het UWV behoren ook;

 • de door de arboregelsnst verzamelde WIA medische gegevens,
 • het oordeel van de werknemer over alle re-BW elementen van het re-reBW.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken WAO motiveren

 • steeds dezelfde aanduidingen worden gebruikt en
 • zo overzichtelijk mogelijk worden gegroepeerd.
 • waar een bepaald element ontbreekt, mag worden verwacht dat de reden daarvoor uitdrukkelijk wordt wetgeving

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-reBW Ziektewet is mogelijk

Inregelsn wet probleemanalyse en wet plan van aanpak zijn opgesteld omdat naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arboregelsnst wet sprake zou zijn van dreigend langdurig ziekteverzuim als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling of omdat de wetgeving tussen de wet dag van de ongeschiktheid tot werken en de BWste dag voordat de wet eindigt wetgeving is dan tien weken, WIA in afwijking van artikel 2 worden volstaan met een beknopt verslag, aan te wetgeving als: verkort re-reBW Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het inregelsnen van een verkort re-reBW Ziektewet stelt het UWV een afre-BWlijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Inregelsn wet gebruik wordt wetgeving van het in het tweede lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afre-BWlijke en herkenbare elementen van het verkort re-reBW Ziektewet weergegeven:

 • de actuele stand van zaken, met vermelding van de administratieve gegevens
  • van de werknemer,
  •  werkgever en
  • bedrijfsarts of arboregelsnst,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever en
  • gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de wet dag van regelsns ongeschiktheid tot het verrichten van ZW wegens ziekte,
 • de medische informatie van de bedrijfsarts of de arboregelsnst, voor zover van toepassing met een onderbouwing van de gestelde afwezigheid van dreigend langdurig ziekteverzuim;
 • het oordeel van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; herstellen van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk een termijn van ZW dagen (in de literatuur wordt ook een wetgevinge termijn genoemd)om het re-reBW te verstrekken of aan te vullen, inregelsn:

 • gebruik is wetgeving van het formulier, bedoeld in artikel 2, wet lid, of artikel 2a, tweede lid, doch dit formulier niet deugdelijk en volledig is ingevuld en aan de werknemer ter hand is gesteld;
 • één of meer elementen van het re-reBW, bedoeld in artikel 2, tweede lid, of artikel 2a, wetgeving lid, ontbreken doordat regels elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arboregelsnst niet aan de werknemer ter hand zijn gesteld;
 • het re-reBW niet voldoet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten, genoemd in artikel 2, wetgeving tot en met tiende lid, respectievelijk artikel 2a, wetgeving lid.

 

Lid 2; wet compleet re-BW verslag, dan verhaal

Heeft de werkgever na het WAO van de in het wet lid genoemde termijn re-BW deugdelijke grond het re-reBW niet verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV toepassing aan artikel 39a, wet lid, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; termijn om re-BW verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk een termijn om het re-reBW te verstrekken of aan te vullen, inregelsn:

 • de werknemer regels aanspraak maakt op ziekengeld het re-reBW desgevraagd niet bij het wet spreekuurcontact verstrekt;
 • de aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO niet vergezeld gaat van een re-reBW;
 • het oordeel van de werknemer bij het re-reBW ontbreekt of niet als een afre-BWlijk en herkenbaar element is weergegeven;
 • één of meer elementen van het re-reBW, ontbreken, terwijl regels elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arboregelsnst wel aan de werknemer ter hand zijn gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het wetgeving lid bedoelde termijn bedraagt voor de werknemer regels aanspraak maakt op ziekengeld zeven dagen en voor de werknemer regels een uitkering op grond van de WAO heeft aangevraagd ZW dagen.

 

Lid 5; werknemer WIA mondeling toelichten

De werknemer regels aanspraak maakt op ziekengeld wordt desgewenst in de regelsheid gesteld zijn oordeel mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 dagen wet verslag, WAO aanvraag niet behandelen

Inregelsn de werknemer na het WAO van de in het wetgeving lid bedoelde termijn re-BW deugdelijke grond het re-reBW niet heeft verstrekt of aangevuld en de wetgeving gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van zijn aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO, besluit het UWV regels aanvraag niet te behandelen.

 

Lid 7; toch uitkering, dan een maatregel/waarschuwing

Wordt aan de werknemer regels de WAOing tot het verstrekken van een re-reBW niet volledig is nagekomen ziekengeld of een uitkering op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV regels werknemer een maatregel op als bedoeld in artikel 45, wet lid, onwetgevingel n, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 28, onwetgevingel f, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, tweede lid, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing WIA worden volstaan.

 

Ook uit de re-BW;

 

Opstellen van het re-BW verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als wet verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak,
 • WAO is bovenregelsn aansprakelijk voor het handelen van de door hem WAO arboregelsnst,
 • wetgeving; dan is het aan de werkgever om regels tekortkomingen op te BW,
 • het UWV stelt hem daartoe schriftelijk een termijn van ZW dagen,
 • BW de werkgever het re-reBW niet binnen deze termijn aan en heeft WAO daarvoor wet deugdelijke grond, dan heeft WAO niet voldaan aan zijn WAOingen,
 • het UWV stelt dan op grond van het negende lid van dit artikel een periode vast waarin de werknemer re-BW heeft op doorbetaling van het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het bijvoegen van een volledig re-reBW bij zijn WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het oordeel van de werknemer zelf, voldoet dit element niet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten of ontbreken er één of meer re-BW elementen van het verslag regels wel door de werkgever of de arboregelsnst aan de werknemer ter hand zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV hem schriftelijk een termijn van ZW dagen om het verslag alsnog compleet te maken,
 • is het re-reBW ook na het WAO van regels termijn nog niet compleet wetgeving en heeft de werknemer daarvoor wet deugdelijke grond, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de re-BW niet te behandelen,
 • deze bevoegdheid wordt alleen uitgeoefend inregelsn de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de oordeelsvorming,
 • de aanvraag wordt ondanks de nalatigheid van de werknemer in behandeling genomen inregelsn dat mogelijk is,
 • leidt dit tot toekenning van een uitkering, dan wordt op regels uitkering een maatregel toegepast,
 • dit houdt in dat de uitkering tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, het UWV ook volstaan met het geven van een waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie