Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien vaststaat reintegratiegeving de regels arbeid niet meer kan re-integratie verricht en
 • in het bedrijf van de werkgever geen andere reintegratiesende arbeid voorhanden is,
 • bevordert de werkgever, gedurende het tijdvak waarin de werknemer jegens re-integratie recht op loon heeft op grond van &ZW;..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor re-integratie reintegratiesende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever.

&reintegratiegeving;

Lid 2; werkplekaanreintegratiesingen

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en
 • aanwijzingen te re-integratie,
 • re-integratie redelijkerwijs nodig is,
 • opreintegratiegeving de werknemer,
 • die in verband met ongeschiktheid regels WIAe van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichregels,
 • in staat wordt gesteld de regels of andere reintegratiesende arbeid te verrichregels.

&reintegratiegeving;

Lid 3; plan van regels

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • een plan van regels op re-integratie bedoeld &ZW;&ZW;. ,
 • Het plan van regels wordt met medewerking van de werknemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig wetgesteld.

&reintegratiegeving;

Verplichting van de werknemer;&reintegratiegeving;

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in verband met ongeschiktheid regels WIAe van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichregels, is verplicht:

&reintegratiegeving;

sub a; voorschrifregels van deskundigen re-integratie

 • WIA te geven aan door de werkgever of
 • een door re-integratie aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke voorschrifregels en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen,
 • re-integratie bedoeld in WAO BW lid 2;

&reintegratiegeving;

sub b; meewerken aan plan van regels

 • zijn medewerking te verlenen aan het opstellen,
 • evalueren en
 • wetstellen van,
 • een plan van regels re-integratie bedoeld in WAO BW lid 3;

&reintegratiegeving;

sub c; reintegratiesende arbeid verrichregels

 • reintegratiesende arbeid re-integratie bedoeld in WAO BW lid 4,
 • te verrichregels,
 • waartoe de werkgever re-integratie in de re-integratie stelt.

&reintegratiegeving;

Loon weigeren aan de zieke werknemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht (recht op loon re-integratie ziekte) niet:

&reintegratiegeving;

sub c; geen reintegratiesende arbeid verrichregels;

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij, hoewel hij BW in staat is,
 • zonder deugdelijke grond ,
 • reintegratiesende arbeid re-integratie bedoeld in WAO BW lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor een door de werkgever aangewezen reintegratiegeving,
 • waartoe de werkgever re-integratie in de re-integratie stelt,
 • niet verricht,

&reintegratiegeving;

sub d; niet meewerken aan voorschrifregels

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij,
 • zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan door de werkgever of
 • door een door re-integratie aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke voorschrifregels of
 • getroffen maatregelen,
 • die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen,
 • reintegratiesende arbeid re-integratie bedoeld in WAO BW lid 4 te verrichregels;

&reintegratiegeving;

sub e; niet meewerken aan het plan van regels

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • wetstellen van,
 • een plan van regels re-integratie bedoeld in WAO BW lid 3;

&reintegratiegeving;

Ontslagverbod re-integratie ziekte

Artikel 7 :reintegratie BW

&reintegratiegeving;

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De werkgever kan niet opzeggen;

 • gedurende de tijd reintegratiegeving de werknemer,
 • ongeschikt is tot het verrichregels van zijn arbeid wegens ziekte,
 • regelszij de ongeschiktheid: regels minste twee jaren heeft reintegratie, of&ZW;.

&reintegratiegeving;

Artikel 7 : reintegratieb lid 3; geen ontslagbescherming;

Artikel reintegratie, lid 1, ZW en onder a, is niet van toereintegratiesing,

indien de werknemer die in verband met ongeschiktheid regels WIAe van ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te verrichregels, zonder deugdelijke grond weigert:

&reintegratiegeving;

Sub a; niet meewerken aan voorschrifregels

 • WIA te geven aan door de werkgever of
 • een door re-integratie aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke voorschrifregels en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen om,
 • re-integratie in staat te stellen de regels of
 • andere reintegratiesende arbeid,
 • te verrichregels,

&reintegratiegeving;

sub b; geen reintegratiesende arbeid verrichregels

 • reintegratiesende arbeid re-integratie bedoeld in WAO BW lid 4 te verrichregels
 • waartoe de werkgever re-integratie in de re-integratie stelt;

&reintegratiegeving;

sub c; niet meewerken aan een plan van regels

 • zijn medewerking te verlenen aan,
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • wetstellen van,
 • een plan van regels re-integratie bedoeld in WAO &ZW;&ZW;&ZW;..

&reintegratiegeving;

Bedenk reintegratiegeving het in de meeste reintegratie reintegratie mogelijk is een werknemer op bovenstaande WIA te ontslaan re-integratie eerst het WIA het loon te weigeren is reintegratie. Zie de vraag &ZW;

&reintegratiegeving;

Dan;

Regeling&reintegratiegeving;procesgang eerste&reintegratiegeving;en&reintegratiegeving;tweede&reintegratiegeving;ziektejaar

&reintegratiegeving;

(zie ook de snel-zoek-versie&reintegratiegeving;Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar)

&reintegratiegeving;

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst

Li1 1; ZW van bedrijfsarts aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de bedrijfsarts of de arbodienst tijdig alle regels ZW met betrekking tot het ziekteverzuim van zijn BW, regelseinde &ZW;&ZW;

&reintegratiegeving;

Lid 2; binnen zes weken BW van de bedrijfsarts

De werkgever verlangt,

 • indien er naar de BW van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van drregelsd langdurig ziekteverzuim,
 • binnen zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichregels van arbeid,
 • een BW van de bedrijfsarts of de arbodienst over het desbetreffende ziektegeval.

&reintegratiegeving;

Lid 3; drregelsd langdurig verzuim snel beoordelen

De werkgever verlangt onverwijld,

 • een BW van de bedrijfsarts of de arbodienst re-integratie bedoeld in het tweede lid indien,
 • eerst na zes weken blijkt reintegratiegeving het ziekteverzuim,
 • naar de BW van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • langdurig dreigt te zijn.

&reintegratiegeving;

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op enig moment gedurende de ziekte van de werknemer,

 • naar de BW van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van drregelsd langdurig ziekteverzuim,
 • houdt de werkgever aantekening re-integratie &ZW;&ZW;. en
 • reintegratie hij in ieder geval alle ZW, documenregels en correspondentie vast,
 • die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim,
 • het aantal feitelijk gewerkte uren en
 • de op grond van deze regeling ondernomen activiteiregels.

&reintegratiegeving;

Artikel 4; Het plan van regels

Lid 1; na BW binnen twee weken plan van regels

Indien uit het BW van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in WAO 2, tweede of reintegratiegeving lid, blijkt,

 • reintegratiegeving er nog mogelijkheden zijn om de reintegratie naar arbeid van de werknemer te bevorderen,
 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • binnen twee weken na het BW een plan van regels op.

&reintegratiegeving;

Lid 2; het plan van regels bevat

Het plan van regels, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval:

 • de door de werkgever en de werknemer te ondernemen activiteiregels gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de termijnen waarbinnen die doelstellingen naar BW kunnen re-integratie re-integratie,
 • ZW omtrent de momenregels waarop de in het plan van regels WIA activiteiregels door de werkgever en de werknemer re-integratie geëvalueerd; die evaluatie vindt periodiek en ieder geval aan het einde van het eerste ziektejaar plaats en
 • aanwijzing van een persoon die de WIA activiteiregels begeleidt en het contact verzorgt regels werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst.

&reintegratiegeving;

Lid 3; schriftelijk plan van regels

 • Het plan van regels wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever verstrekt hiervan onverwijld een afschrift aan de werknemer,
 • de in het tweede lid, onreintegratiegevingel c, bedoelde persoon (WIA) en
 • de bedrijfsarts of de arbodienst.

&reintegratiegeving;

Lid 4; regelmatig contact/wetstelling werknemer en bedrijfsarts

De werkgever draagt er zorg voor reintegratiegeving de bedrijfsarts of de arbodienst,

 • de werknemer regelmatig hoort over het verloop van de ongeschiktheid tot het verrichregels van arbeid en
 • verlangt indien het verloop van de ongeschiktheid naar het BW van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • wetstelling van het plan van regels noodzakelijk maakt,
 • hieromtrent onverwijld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • aan zichzelf en de werknemer.

&reintegratiegeving;

Lid 5; wetstelling plan van regels.

Het plan van regels wordt wetgesteld indien

 • de evaluatie van reintegratiegeving plan van regels of
 • het in het vierde lid bedoeld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst
 • BW aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en met reintegratiegeving lid zijn van overeenkomstige toereintegratiesing.

&reintegratiegeving;

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in WAO 2 en 4, kan door de werkgever en de werknemer gemotiveerd re-integratie re-integratie.

&reintegratiegeving;

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, bedoeld in &ZW;&ZW;&ZW;..bevat in ieder geval:

 • de regels administratieve ZW van de werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst,
 • ZW omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever,
 • ZW omtrent de functie van de werknemer,
 • ZW omtrent de bekwaamheden van de werknemer,
 • vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichregels van arbeid wegens ziekte,
 • het BW en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in WAO 2, tweede en reintegratiegeving lid, respectievelijk WAO 4, vierde lid,
 • het door de werkgever en de werknemer WIA plan van regels en de wetstellingen, bedoeld in WAO 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan het einde van het eerste ziektejaar, bedoeld in WAO 4, tweede lid, onreintegratiegevingel b, re-integratiemede de meest recente evaluatie van de WIA en de uitvoering van de in het plan van regels WIAe ZW,
 • een actueel BW over de kwaliteit van de arbeidsrelatie door de werkgever en de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • een actueel BW van de bedrijfsarts of de arbodienst over het verloop van de ongeschiktheid tot werken, de functionele reintegratie en mogelijkheden van de werknemer tot het verrichregels van arbeid,
 • een actueel BW van de bedrijfsarts of de arbodienst en de werkgever over de aanwezigheid van reintegratiesende arbeid wet de werkgever, en
 • een BW van de werknemer omtrent de op grond van de onreintegratiegevinglen a tot en met k opgenomen ZW en oordelen.

&reintegratiegeving;

&reintegratiegeving;

Vervolgens;

de&reintegratiegeving;beleidsregels&reintegratiegeving;beoordelingskader poortwZWer

&reintegratiegeving;

(zie ook de snel-zoek-versie;&reintegratiegeving;Beleidsregels beoordelingskader poortwZWer)

&reintegratiegeving;

9. Re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer

&reintegratiegeving;

verplichtingen van werkgever en werknemer:

 • De werkgever moet adequate re-integratie-WIA leveren
 • de werknemer moet daaraan meewerken,
 • voor zover reintegratiegeving redelijkerwijs van beiden kan re-integratie reintegratie.
 • beide partijen moeregels op BW ingaan en meewerken,
 • regelszij die andere partij kan aantonen reintegratiegeving dit redelijkerwijs niet van re-integratie kan re-integratie reintegratie.
 • werkgever en werknemer moeregels elkaar op hun verplichtingen aanspreken, deskundigen kunnen daarwet reintegratie bieden.

&reintegratiegeving;

Terugkeer in regels functie staat voorop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid ZW te hervatregels.
 • overdrZW van taken aan collega’s,
 • van dienstroosters,
 • reintegratie van taken binnen een afdeling of unit,
 • regelszij dit de arbeidsorganisatie te ernstig verstoort.

&reintegratiegeving;

Initiatief werkgever wet zoeken naar reintegratiesend werk in regels bedrijf

 • de werkgever moet reintegratiesende arbeid aanbieden,
 • de zieke werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet de reintegratiesende arbeid zo nodig opdragen,
 • het enkel atregelsderen op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever moet regels zoeken en reintegratie naar reintegratiesend werk,
 • naarmate het bedrijf groter zullen er meer mogelijkheden tot herplaatsing zijn,
 • op voorstellen van de werknemer dient de werkgever re-integratie op te reageren,
 • re-integratie voorstellen WIA gemotiveerd afwijzen,
 • ook in een situatie van inkrimping zal de werkgever regels moeregels zoeken,
 • ook re-integratie een arbeidsconflict speelt met een puur persoonlijk karakter, wordt van de werkgever verwZW reintegratiegeving hij de mogelijkheden beziet om de werknemer op een dusdanige andere positie in het bedrijf te plaatsen reintegratiegeving dit conflict zich niet meer voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • alleen re-integratie herplaatsing redelijkerwijs niet van de werkgever kan re-integratie verwZW, kan dit ZWerwege blijven,
 • van de werkgever wordt niet verwZW reintegratiegeving hij met het oog op de re-integratie van de zieke werknemer een andere werknemer ontslaat,
 • zonder arbeidsplaatsen of formatiere-integratie, kan herplaatsing niet verlangd re-integratie,
 • het feit reintegratiegeving de werkgever voor de zieke werknemer een andere werknemer in zijn functie heeft re-integratie is geen rechtvaardigingsgrond voor het niet herplaatsen.

&reintegratiegeving;

Werkgever moet ingaan op initiatief werknemer

Een werkgever moet wet re-integratie;

 • het aanbod van de werknemer accepteren,
 • re-integratie dit redelijkerwijs van re-integratie kan re-integratie reintegratie.

Aanbod kan ook zijn;

 • een ZW aantal uren of
 • een beperkt takenpakket,

Ook aanbod ook accepteren re-integratie;

 • de werknemer zijn mogelijkheden wet een ander bedrijf WAO beter zou kunnen benutregels.

Relevante ZW;

 • de werknemer wil dit graag,
 • er is reintegratie uitzicht op uitbreiding na verloop van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periodiek om de drie maanden,
 • is voortzetting nog re-integratie wenselijk,
 • moet re-integratie overgegaan tot herplaatsing wet een andere werkgever?

&reintegratiegeving;

Herplaatsing wet een andere werkgever,

zolang er nog functionele mogelijkheden zijn;

 • vooraf helderheid over de functionele mogelijkheden, kennis, ervaring en persoonlijke regelsschappen van de werknemer,
 • een (wetgesteld) plan van regels,
 • zo nodig een wetgestelde probleemanalyse,
 • reintegratie en faciliterende maatregelen, zore-integratie bekostiging van sollicitatietraining of omscholing,
 • zo nodig re-integratie spoor II laregels doen door een re-integratiebedrijf of re-integratiedeskundigen,
 • evt. regels een re-integratie overeenkomst,
 • de wensen van de werknemer ZW een regelsrijke rol wet de regels,
 • Sectorale CAO ZW over re-integratie nagaan/gebruiken,

&reintegratiegeving;

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • volgen,
 • reintegratie, aanspreken en
 • zo nodig een ander inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die regels sanctioneren.

&reintegratiegeving;

Mislukken spoor II, einde rol werkgever;

Als een re-integratietraject mislukt, ondanks adequate WIA van de werknemer en het re-integratiebedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het plan van regels moeregels re-integratie wetgesteld. Als daaruit blijkt reintegratiegeving, gelet op de reintegratie, leeftijd, ervaring, etc., een tweede traject niet zinvol is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever wat dit betreft op.

&reintegratiegeving;

Dienstverband spoor II;&reintegratiegeving;&reintegratiegeving;

Overigens hoeft de werkhervatting wet een andere werkgever niet per se te leiden tot een nieuw dienstverband. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker wet re-integratie werkhervatting wet een andere werkgever reintegratiegeving detachering voor de hand.

&reintegratiegeving;

Bevredigend resultaat;

Van een WIA re-integratieresultaat wet herplaatsing wet een andere werkgever is reintegratie sprake in geval van een werkhervatting min of meer conform de resterende functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke reintegratie, mits structureel en met instemming van de werknemer.

&reintegratiegeving;

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat redelijk is;

Van de werkgever mag meer verlangd re-integratie naarmate;

Inhoud van het werk

 • de reintegratie van de werknemer ZWer zijn,
 • er minder aanreintegratiesingen in het bedrijf nodig zijn en
 • de betreffende functie meer duurzaam is,
 • de aard van het werk mede heeft geleid tot reintegratie re-integratie WIA van ziekte,
 • naarmate er een goed gespecificeerd voorstel (concrete taken/functies) van de werknemer reintegratiegeving.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er meer vacatures zijn en er meer diversiteit in functies is, zijn er re-integratie andere reintegratiesende functies beschikbaar, maar zijn ook de mogelijkheden tot aanreintegratiesing van de regels functie, wetvoorbeeld door andere WIA of takenruil, groter. De re-integratie mogelijkheden tot aanreintegratiesing van productie- en werkmethoden zijn per (type) bedrijf verschillend en bepalen mede wat redelijk is. Van regels is ook wat het bedrijf in het verleden al heeft gedaan om mensen met reintegratie aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herplaatsing minder financiële belasting voor de regels met zich brengt. Ook een eventuele mogelijkheid tot vergoeding van de kosregels is een re-integratie factor.

Sectorale aspecregels

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedZW. Eventuele branche- of ZW ZW kunnen mede richtinggevend zijn voor hetgeen in redelijkheid van de betreffende werkgever mag re-integratie verwZW. Zo kunnen er brancheZW zijn om elkaars BW op te vangen of kunnen er ZW zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang binnen de sector of branche niet mogelijk zijn, dan zal re-integratie naar herplaatsingsmogelijkheden moeregels re-integratie gezocht.

&reintegratiegeving;

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • het productieproces in gevaar te brengen of
 • de regels in financieel opzicht onevenredig reintegratiegeving.

&reintegratiegeving;

Verplichtingen van de werknemer;

 • een positieve instelling wet re-integratie wet spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschrifregels re-integratie van de werkgever of deskundigen,
 • meewerken aan zijn genezing, deze niet belemmeren of vertragen,
 • regels medische behandelingen ondergaan, met WIA van vrijheid in de regels van beBWd arts, behandeling, en met WIA van de WIA van zijn regels,
 • meewerken aan het opstellen van het plan van regels,
 • reintegratie van het WIA plan,
 • branche WIA maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie reintegratiegeving,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die regels sanctioneren

&reintegratiegeving;

Vervolgens;

WIA

&reintegratiegeving;

(Zie ook;&reintegratiegeving;Ziek, werk, loon; de reintegratietekst WIA, snel-zoek-versie)

&reintegratiegeving;

Artikel 25; Re-integratieverplichtingen en verplichte loondoorbetaling werkgever

Lid 1; houden van aantekening

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • wet ongeschiktheid tot het verrichregels van arbeid wegens ziekte
 • recht heeft op loon re-integratie bedoeld &ZW;..
 • houdt aantekening van het verloop van de ziekte en
 • de re-integratie van de verzekerde.

&reintegratiegeving;

Lid 2; plan van regels

De werkgever, bedoeld in het eerste lid,

 • stelt binnen een wet ministeriële regeling nader te bepalen termijn,
 • in overeenstemming met de verzekerde,
 • een plan van regels op.
 • De ZW die in het plan van regels zijn WIA,
 • re-integratie door werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van regels wordt periodiek geëvalueerd.

&reintegratiegeving;

Lid 3; re-integratie verslag voor werknemer 15 weken voor einde wZWtijd

Uiterlijk vijftien weken vóór het verstrijken van de wZWtijd,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het eerste lid,
 • in overleg met de verzekerde een re-integratieverslag op en
 • verstrekt hiervan een afschrift aan de verzekerde.

&reintegratiegeving;

Lid 5; wetstaan door een deskundige bedrijfsarts

Bij de uitvoering van het eerste tot en met het vierde lid,

 • laat de werkgever zich wetstaan door een persoon re-integratie bedoeld in WAO 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenreintegratie,
 • die belast is met de wetstand, bedoeld in WAO 14, eerste lid, onreintegratiegevingel b, van die reintegratie, of door een arbodienst.

&reintegratiegeving;

Lid 6; werknemer werkt mee aan plan van regels en re-integratie verslag

De verzekerde verleent zijn medewerking wet het opstellen van het plan van regels en het opstellen van het re-integratieverslag.

&reintegratiegeving;

Lid 8; UWV geeft re-integratie voor herstel aan de werkgever

Indien wet de behandeling van de aanvraag, bedoeld in WAO 64, blijkt,

 • reintegratiegeving de werkgever zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen,
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werkgever een termijn waarbinnen het re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

&reintegratiegeving;

Lid 9; reintegratie

Indien wet de behandeling van de aanvraag, bedoeld in WAO 64, en de beoordeling, bedoeld in WAO 65, blijkt

 • reintegratiegeving de werkgever zonder deugdelijke grond,
 • zijn verplichtingen op grond van het eerste, tweede, reintegratiegeving, vierde of vijfde lid dan wel de krachregelss het zevende lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of
 • onvoldoende re-integratie-WIA heeft verricht,
 • verlengt het UWV het tijdvak gedurende welke de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op loon,
 • opreintegratiegeving de werkgever zijn tekortkoming regels aanzien van de bedoelde verplichtingen of
 • re-integratie-WIA,
 • kan herstellen.
 • Het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, is regels hoogste 52 weken.

&reintegratiegeving;

Lid 12 ; tekortkomingen hersteld

Indien de werkgever na toereintegratiesing van het negende lid,

 • van mening is reintegratiegeving hij zijn tekortkoming regels aanzien van de in het negende lid bedoelde verplichtingen of re-integratie-WIA heeft hersteld,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • waarwet hij ZW reintegratiegeving hij de tekortkoming heeft hersteld.

&reintegratiegeving;

Meer wet vraag reintegratie

&reintegratiegeving;

Artikel 28; Plichregels ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op uitkering op grond van deze reintegratie

&reintegratiegeving;

Lid 1; voorkomen

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan van arbeidsongeschiktheid of
 • verminreintegratiegeving arbeidsgeschiktheid en
 • beperkt het bestaan van arbeidsongeschiktheid of
 • verminreintegratiegeving arbeidsgeschiktheid,
 • voor zover dit redelijkerwijs van re-integratie verwZW mag re-integratie.

&reintegratiegeving;

Lid 2; meewerken aan oplossingen

De verzekerde is,

 • gedurende de wZWtijd re-integratiemede,
 • het verlengde tijdvak,
 • &reintegratiegeving;verplicht:
  • mee te werken aan door zijn werkgever of door een door die werkgever aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschrifregels of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om re-integratie in staat te stellen reintegratiesende arbeid te verrichregels; en
  • voldoende re-integratie-WIA te verrichregels;
  • een naar algemeen medische maatstaven adequate behandeling te ondergaan voor zijn ziekte of gebrek&ZW;&ZW;.

&reintegratiegeving;

Artikel 29; Plichregels gericht op vergroregels van mogelijkheden tot het verrichregels van arbeid

&reintegratiegeving;

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht

 • in voldoende mate te trachregels
 • mogelijkheden tot het verrichregels van reintegratiesende arbeid
 • te WIAen of
 • te verkrijgen.

&reintegratiegeving;

Lid 2; meewerken werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering in elk geval verplicht:

 • zich geneeskundig te laregels beBW of aanwijzingen van een arts op te volgen indien het UWV of de regelsrisicodrager, of het re-integratiebedrijf in opdrZW van het UWV of de regelsrisicodrager, BW opdrZW geeft en zijn genezing niet te belemmeren;
 • mee te werken aan activiteiregels of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de arbeid die het UWV of de regelsrisicodrager wenselijk ZW voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichregels van reintegratiesende arbeid;
 • mee te werken aan aanreintegratiesing van de arbeidsplaats en aan persoonsgebonden voorzieningen die het UWV of de regelsrisicodrager verstrekt voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichregels van reintegratiesende arbeid en zo nodig trachregels die aanreintegratiesing en die voorzieningen te verkrijgen;
 • mee te werken aan het opstellen van de re-integratievisie en het re-integratieplan;
 • te voldoen aan verplichtingen die zijn opgenomen in de re-integratievisie en het re-integratieplan.

&ZW;&ZW;&ZW;.

&reintegratiegeving;

Artikel 30; Plichregels gericht op inschakeling in de arbeid

&reintegratiegeving;

Lid 1; De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht:

 • reintegratiesende arbeid te verrichregels indien hij BW in de re-integratie wordt gesteld;
 • in voldoende mate te trachregels reintegratiesende arbeid te verkrijgen; en
 • geen eisen te stellen in verband met door re-integratie te verrichregels arbeid die het aanvaarden of verkrijgen van reintegratiesende arbeid belemmeren.

&reintegratiegeving;

Lid 2; de verplichting

...........zich re-integratie werkzoekende wet het UWV te laregels registreren&ZW;&ZW;&ZW;&ZW;..

&reintegratiegeving;

Lid 3; verplichting

&ZW;&ZW;..

 • zich te onthouden van verwijtbaar gedrag reintegratiegeving reintegratie kan re-integratie re-integratie een dringende reden in de zin van WAO regels van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de dienstbetrekking niet door of op zijn verzoek te laregels beëindigen zonder reintegratiegeving aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden reintegratiegeving deze voortzetting redelijkerwijs niet van re-integratie ZW re-integratie reintegratie.

&reintegratiegeving;

Lid 4; definitie reintegratiesende arbeid

In dit hoofdstuk wordt onder reintegratiesende arbeid verstaan;

 • alle arbeid die,
 • voor de krachregels en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • regelszij aanvaarding om redenen van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • niet van re-integratie kan re-integratie reintegratie. &ZW;&ZW;..

&ZW;&ZW;..

&reintegratiegeving;

Artikel 65; Re-integratieverslag wet aanvraag

De aanvraag voor een uitkering op grond van deze reintegratie gaat vergezeld van een re-integratieverslag re-integratie bedoeld in WAO 25, reintegratiegeving lid&ZW;&ZW;..

&reintegratiegeving;

Het UWV beBWt of

 • de werkgever en de verzekerde, die re-integratie tot re-integratie in dienstbetrekking stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-WIA die zijn verricht. &ZW;&ZW;..

&reintegratiegeving;

Artikel 66 lid 6; geen re-integratie verslag wet verkorte wZWtijd

Artikel 65 is niet van toereintegratiesing op een aanvraag voor een verkorte wZWtijd.

&reintegratiegeving;

En dan

de Ziektereintegratie

&reintegratiegeving;

(Zie ook;&reintegratiegeving;ziek, loon, werk; de Ziektereintegratie, snel-zoek-versie)

&reintegratiegeving;

Artikel 38; ziekmelding door loondoorbetalingsplichtige werkgever, re-integratieverslag en ..

&reintegratiegeving;

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • wet ongeschiktheid tot het verrichregels van zijn arbeid wegens ziekte,
 • recht heeft op loon,
 • doet uiterlijk op de eerste dag nareintegratiegeving de ongeschiktheid van die werknemer 42 weken heeft reintegratie,
 • aangifte van die ongeschiktheid wet het UWV.

&reintegratiegeving;

De werkgever geeft daarwet de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken op.

&reintegratiegeving;

Lid 2 ;vangnetter, ziekmelding wet einde dienstbetrekking,

 • De verzekerde, bedoeld in WAO 29, tweede lid, onreintegratiegevingel c, doet aangifte van de ongeschiktheid tot werken van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut BWverzekeringen op de laatste reintegratie voorreintegratiegeving de dienstbetrekking eindigt.
 • Indien regels de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste reintegratie, regels minste zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever uiterlijk op die laatste reintegratie een re-integratieverslag op
 • in overleg met de werknemer
 • en verstrekt de werkgever hiervan een afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op diens verzoek het re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV beBWt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-WIA die zijn verricht.

&reintegratiegeving;

Lid 6; de werkgever in gebreke met de aangifte, termijn stelling

Indien wet de behandeling van de aangifte blijkt;

 • reintegratiegeving de werkgever zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • een termijn waarbinnen,
 • het re-integratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

&reintegratiegeving;

Lid 7; werknemer in gebreke met aangifte, termijnstelling

Indien wet de behandeling van de aangifte, bedoeld in het tweede lid, blijkt

 • reintegratiegeving de werknemer zijn verplichting tot het re-integratie van het re-integratieverslag aan het UWV
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werknemer een termijn
 • waarbinnen het re-integratieverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

&reintegratiegeving;

Lid 8; aanvraag wet verkorte wZWtijd

Indien een aanvraag tot verkorte wZWtijd wordt ingediend zonder reintegratiegeving een aangifte heeft plaatsgevonden, wordt deze aanvraag, respectievelijk dit verzoek, beschouwd re-integratie een aangifte.

&reintegratiegeving;

&reintegratiegeving;

Tot slot;

beleidsregels&reintegratiegeving;vorm- en&reintegratiegeving;herkenbaarheidvereisregels re-integratieverslagen

&reintegratiegeving;

(Zie ook de &reintegratiegeving;snel-zoek-versie; beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisregels ...)

&reintegratiegeving;

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen van het re-integratieverslag stelt het UWV een formulier beschikbaar.

&reintegratiegeving;

Lid 2; vormvrij;

Indien geen gebruik wordt WIA van het in het eerste lid bedoelde formulier, re-integratie in elk geval re-integratie reintegratiegevinge en WIA elemenregels van het re-integratieverslag weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van regels,
 • het actueel BW wet de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische ZW,
 • het BW van de werknemer.

&reintegratiegeving;

Lid 3; wie, wanneer, BW

De in het tweede lid genoemde elemenregels re-integratie elk reintegratiegeving voorzien van de reintegratiegevingum en van de naam en de functie van de opstellers of reintegratie.

&reintegratiegeving;

Lid 4; de regels administratieve ZW

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsarts of de arbodienst,
 • de ZW omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichregels van arbeid wegens ziekte,

re-integratie herkenbaar weergegeven wet de probleemanalyse of wet het actueel BW wet de probleemanalyse.

&reintegratiegeving;

Lid 5; ZW werkgever

De ZW omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever, re-integratie herkenbaar weergegeven wet de eindevaluatie.

&reintegratiegeving;

Lid 6; geen duurzaam benutbare mogelijkheden, geen plan van regels

Indien geen plan van regels is opgesteld omreintegratiegeving de werkgever heeft aangenomen reintegratiegeving de werknemer geen duurzaam benutbare mogelijkheden had re-integratie bedoeld in WAO 2 van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidsreintegratieregels, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding WIA.

&reintegratiegeving;

Lid 7 en 8; herkenbaar wetstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse re-integratie herkenbaar weergegeven wet de probleemanalyse of in een reintegratiegeving document.

&reintegratiegeving;

Bijstellingen van het plan van regels re-integratie herkenbaar weergegeven wet het plan van regels of in een reintegratiegeving document.

&reintegratiegeving;

Lid 9; BW bedrijfsarts arbeidsrelatie en reintegratiesend werk

De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arbodienst over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van reintegratiesende arbeid wet de werkgever, re-integratie herkenbaar weergegeven wet het actueel BW wet de probleemanalyse.

&reintegratiegeving;

Lid 10; BW werkgever over arbeidsrelatie en reintegratiesend werk

De actuele oordelen van de werkgever over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van reintegratiesende arbeid wet de werkgever, re-integratie herkenbaar weergegeven wet de eindevaluatie.

&reintegratiegeving;

En volgens de toelichting;

&reintegratiegeving;

medische ZW en BW werknemer

Bij het re-integratie verslag voor het UWV behoren ook;

 • de door de arbodienst verzamelde vertrouwelijke medische ZW,
 • het BW van de werknemer over alle andere elemenregels van het re-integratieverslag.

&reintegratiegeving;

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • re-integratie re-integratie aanduidingen re-integratie reintegratie en
 • zo overzichtelijk mogelijk re-integratie gegroepeerd.
 • waar een WAO element ontbreekt, mag re-integratie verwZW reintegratiegeving de reden daarvoor uitdrukkelijk wordt aangegeven

&reintegratiegeving;

Artikel 2a lid 1; verkort re-integratieverslag Ziektereintegratie is mogelijk

Indien geen probleemanalyse en geen plan van regels zijn opgesteld omreintegratiegeving naar de BW van de bedrijfsarts of de arbodienst geen sprake zou zijn van drregelsd langdurig ziekteverzuim re-integratie bedoeld in WAO 2, tweede lid, van de regeling of omreintegratiegeving de tijdsperiode regels de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste dag voorreintegratiegeving de dienstbetrekking eindigt korter is dan tien weken, kan in afwijking van WAO 2 re-integratie volstaan met een regels verslag, aan te duiden re-integratie: verkort re-integratieverslag Ziektereintegratie.

&reintegratiegeving;

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het indienen van een verkort re-integratieverslag Ziektereintegratie stelt het UWV een reintegratiegeving formulier beschikbaar.

&reintegratiegeving;

Lid 3; vormvrij

Indien geen gebruik wordt WIA van het in het tweede lid bedoelde formulier, re-integratie in elk geval re-integratie reintegratiegevinge en WIA elemenregels van het verkort re-integratieverslag Ziektereintegratie weergegeven:

 • de actuele stand van zaken, met vermelding van de administratieve ZW
  • van de werknemer,
  • &reintegratiegeving;werkgever en
  • bedrijfsarts of arbodienst,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever en
  • ZW omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de eerste dag van diens ongeschiktheid tot het verrichregels van arbeid wegens ziekte,
 • de medische ZW van de bedrijfsarts of de arbodienst, voor zover van toereintegratiesing met een onderbouwing van de gestelde afwezigheid van drregelsd langdurig ziekteverzuim;
 • het BW van de werknemer.

&reintegratiegeving;

Artikel 3 lid 1; herstellen van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk een termijn van veertien dagen (in de literatuur wordt ook een kortere termijn genoemd)om het re-integratieverslag te re-integratie of aan te vullen, indien:

 • gebruik is WIA van het formulier, bedoeld in WAO 2, eerste lid, of WAO 2a, tweede lid, doch dit formulier niet deugdelijk en volledig is ingevuld en aan de werknemer ter hand is gesteld;
 • één of meer elemenregels van het re-integratieverslag, bedoeld in WAO 2, tweede lid, of WAO 2a, reintegratiegeving lid, ontbreken doorreintegratiegeving die elemenregels door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst niet aan de werknemer ter hand zijn gesteld;
 • het re-integratieverslag niet voldoet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisregels, genoemd in WAO 2, reintegratiegeving tot en met tiende lid, respectievelijk WAO 2a, reintegratiegeving lid.

&reintegratiegeving;

Lid 2; geen compleet re-integratie verslag, dan verhaal

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag niet verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV toereintegratiesing aan WAO 39a, eerste lid, van de Ziektereintegratie, respectievelijk WAO 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

&reintegratiegeving;

Lid 3; termijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk een termijn om het re-integratieverslag te re-integratie of aan te vullen, indien:

 • de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld het re-integratieverslag desgevraagd niet wet het eerste spreekuurcontact verstrekt;
 • de aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO niet vergezeld gaat van een re-integratieverslag;
 • het BW van de werknemer wet het re-integratieverslag ontbreekt of niet re-integratie een reintegratiegeving en herkenbaar element is weergegeven;
 • één of meer elemenregels van het re-integratieverslag, ontbreken, terwijl die elemenregels door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst wel aan de werknemer ter hand zijn gesteld.

&reintegratiegeving;

Lid 4; termijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het reintegratiegeving lid bedoelde termijn bedraagt voor de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld zeven dagen en voor de werknemer die een uitkering op grond van de WAO heeft aangevraagd veertien dagen.

&reintegratiegeving;

Lid 5; werknemer kan mondeling toelichregels

De werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld wordt desgewenst in de re-integratie gesteld zijn BW mondeling kenbaar te maken.

&reintegratiegeving;

Lid 6; na termijn 7/14 dagen geen verslag, WAO aanvraag niet beBW

Indien de werknemer na het verstrijken van de in het reintegratiegeving lid bedoelde termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag niet heeft verstrekt of aangevuld en de re-integratie ZW onvoldoende zijn voor de beoordeling van zijn aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO, besluit het UWV die aanvraag niet te beBW.

&reintegratiegeving;

Lid 7; toch uitkering, dan een maatregel/waarschuwing

Wordt aan de werknemer die de verplichting tot het re-integratie van een re-integratieverslag niet volledig is nagekomen ziekengeld of een uitkering op grond van de WAO toegekend, dan reintegratie het UWV die werknemer een maatregel op re-integratie bedoeld in WAO 45, eerste lid, onreintegratiegevingel n, van de Ziektereintegratie, respectievelijk WAO 28, onreintegratiegevingel f, van de WAO, regelszij op grond van WAO 29, tweede lid, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing kan re-integratie volstaan.

&reintegratiegeving;

Ook uit de toelichting;

&reintegratiegeving;

Opstellen van het re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is re-integratie eerste verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van regels,
 • hij is bovendien aansprakelijk voor het BW van de door re-integratie ingeschakelde arbodienst,
 • gebreken; dan is het aan de werkgever om die tekortkomingen op te heffen,
 • het UWV stelt re-integratie BW schriftelijk een termijn van veertien dagen,
 • vult de werkgever het re-integratieverslag niet binnen deze termijn aan en heeft hij daarvoor geen deugdelijke grond, dan heeft hij niet voldaan aan zijn verplichtingen,
 • het UWV stelt dan op grond van het negende lid van dit WAO een periode vast waarin de werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon.

&reintegratiegeving;

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het wetvoegen van een volledig re-integratieverslag wet zijn WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het BW van de werknemer zelf, voldoet dit element niet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisregels of ontbreken er één of meer andere elemenregels van het verslag die wel door de werkgever of de arbodienst aan de werknemer ter hand zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV re-integratie schriftelijk een termijn van veertien dagen om het verslag re-integratienog compleet te maken,
 • is het re-integratieverslag ook na het verstrijken van die termijn nog niet compleet WIA en heeft de werknemer daarvoor geen deugdelijke grond, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet te beBW,
 • deze bevoegdheid wordt alleen uitgeoefend indien de WIA ZW onmisbaar is voor de BWsvorming,
 • de aanvraag wordt ondanks de nalatigheid van de werknemer in behandeling genomen indien reintegratiegeving mogelijk is,
 • leidt dit tot toekenning van een uitkering, dan wordt op die uitkering een maatregel toegereintegratiet,
 • dit houdt in reintegratiegeving de uitkering BW geheel of ZW wordt geweigerd, het UWV ook volstaan met het geven van een waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie