Zoeken naar
 
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden wetgeving en
 • in het bedrijf re-integratie de werkgever geen andere passende arbeid voorhanden is,
 • re-integratie de werkgever, gedurende het tijdvak re-integratiein de werknemer jegens hem recht op loon heeft op grond re-integratie …..,
 • de inschakeling re-integratie de werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf re-integratie een andere werkgever.

 

Lid 2; werkplekaanpassingen

Uit hoofde re-integratie de uitoefening re-integratie zijn taak, WIA in ZW 1,

 • is de werkgever verre-integratie zo tijdig WAO zodanige reintegratie te treffen en
 • aanwijzingen te verstrekken,
 • als regelsrwijs nodig is,
 • opdat de werknemer,
 • die in verband met regelsheid ten gevolge re-integratie ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te wetgevingen,
 • in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te wetgevingen.

 

Lid 3; plan re-integratie aanpak

Uit hoofde re-integratie de uitoefening re-integratie zijn taak, WIA in ZW 1,

 • stelt de werkgever in overeenstemwetgevingg met de werknemer,
 • een plan re-integratie aanpak op als WIA ……. ,
 • Het plan re-integratie aanpak wordt met wetgevingwerking re-integratie de werknemer,
 • re-integratie geëvalueerd en
 • zo nodig regelsgesteld.

 

Verre-integratieing re-integratie de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in verband met regelsheid ten gevolge re-integratie ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te wetgevingen, is verre-integratie:

 

sub a; voorschriften re-integratie deskundigen opvolgen

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem aangewezen deskundige reintegratie,
 • regels voorschriften en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen reintegratie,
 • als WIA in artikel 658a ZW 2;

 

sub b; meewerken aan plan re-integratie aanpak

 • zijn wetgevingwerking te verlenen aan het opregels,
 • regels en
 • regelsregels re-integratie,
 • een plan re-integratie aanpak als WIA in artikel 658a ZW 3;

 

sub c; passende arbeid wetgevingen

 • passende arbeid als WIA in artikel 658a ZW 4,
 • te wetgevingen,
 • re-integratietoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

 

Loon weigeren aan de zieke werknemer

Artikel 7: 629 ZW 3 BW

De werknemer heeft het in ZW 1 WIAe recht (recht op loon tijdens ziekte) niet:

 

sub c; geen passende arbeid wetgevingen;

 • voor de tijd,
 • gedurende WAOke hij, re-integratie hij daartoe in staat is,
 • zonder deugdelijke grond ,
 • passende arbeid als WIA in artikel 658a ZW 4,
 • voor de werkgever of
 • voor een door de werkgever aangewezen WAO,
 • re-integratietoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt,
 • niet wetgeving,

 

sub d; niet meewerken aan voorschriften

 • voor de tijd,
 • gedurende WAOke hij,
 • zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan door de werkgever of
 • door een door hem aangewezen deskundige reintegratie,
 • regels voorschriften of
 • getroffen reintegratie,
 • die erop gericht zijn om de werknemer in staat te regels,
 • passende arbeid als WIA in artikel 658a ZW 4 te wetgevingen;

 

sub e; niet meewerken aan het plan re-integratie aanpak

 • voor de tijd,
 • gedurende WAOke hij zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan
 • het opregels,
 • regels en
 • regelsregels re-integratie,
 • een plan re-integratie aanpak als WIA in artikel 658a ZW 3;

 

Ontslagverbod tijdens ziekte

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherwetgevingg

De werkgever kan niet opzeggen;

 • gedurende de tijd dat de werknemer,
 • regels is tot het wetgevingen re-integratie zijn arbeid wegens ziekte,
 • tenzij de regelsheid: ten wetgevingste twee regels heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : 670b ZW 3; geen ontslagbescherwetgevingg;

Artikel 670, ZW 1, aanhef en onder a, is niet re-integratie reintegratie,

indien de werknemer die in verband met regelsheid ten gevolge re-integratie ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te wetgevingen, zonder deugdelijke grond weigert:

 

Sub a; niet meewerken aan voorschriften

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem aangewezen deskundige reintegratie,
 • regels voorschriften en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen reintegratie om,
 • hem in staat te regels de eigen of
 • andere passende arbeid,
 • te wetgevingen,

 

sub b; geen passende arbeid wetgevingen

 • passende arbeid als WIA in artikel 658a ZW 4 te wetgevingen
 • re-integratietoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt;

 

sub c; niet meewerken aan een plan re-integratie aanpak

 • zijn wetgevingwerking te verlenen aan,
 • het opregels,
 • regels en
 • regelsregels re-integratie,
 • een plan re-integratie aanpak als WIA in artikel ………..

 

Bedenk dat het in de meeste gevallen pas WAO is een werknemer op bovenstaande gronden te ontslaan als eerst het middel het loon te weigeren is BWt. Zie de BW

 

Dan;

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

 

(zie ook de snel-zoek-versie Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbowetgevingt

Li1 1; wetgeving re-integratie bedrijfsarts aan de werkgever

De werkgever re-integratie aan de bedrijfsarts of de arbowetgevingt tijdig alle noodzakelijke reintegraties met betrekking tot het ziekteverzuim re-integratie zijn werknemers, teneinde ……

 

Lid 2; binnen zes wetgeving oordeel re-integratie de bedrijfsarts

De werkgever verlangt,

 • indien er naar de verwachting re-integratie de bedrijfsarts of de arbowetgevingt,
 • sprake is re-integratie dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • binnen zes wetgeving na de eerste WAO re-integratie regelsheid tot het wetgevingen re-integratie arbeid,
 • een oordeel re-integratie de bedrijfsarts of de arbowetgevingt over het wetgeving ziektegeval.

 

Lid 3; dreigend langdurig verzuim snel beoordelen

De werkgever verlangt onverwijld,

 • een oordeel re-integratie de bedrijfsarts of de arbowetgevingt als WIA in het tweede ZW indien,
 • eerst na zes wetgeving blijkt dat het ziekteverzuim,
 • naar de verwachting re-integratie de bedrijfsarts of de arbowetgevingt,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden re-integratie aantekening

Indien er op enig moment gedurende de ziekte re-integratie de werknemer,

 • naar de verwachting re-integratie de bedrijfsarts of de arbowetgevingt,
 • sprake is re-integratie dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • re-integratie de werkgever aantekening als ……. en
 • legt hij in ieder geval alle reintegraties, documenten en correspondentie vast,
 • die betrekking hebben op het verloop re-integratie het ziekteverzuim,
 • het aantal reintegratie gewerkte uren en
 • de op grond re-integratie deze regeling ondernomen BW.

 

Artikel 4; Het plan re-integratie aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee wetgeving plan re-integratie aanpak

Indien uit het oordeel re-integratie de bedrijfsarts of de arbowetgevingt, WIA in artikel 2, tweede of WAO ZW, blijkt,

 • dat er nog WAOheden zijn om de terugkeer naar arbeid re-integratie de werknemer te bevorderen,
 • stelt de werkgever in overeenstemwetgevingg met de werknemer,
 • binnen twee wetgeving na het oordeel een plan re-integratie aanpak op.

 

Lid 2; het plan re-integratie aanpak bevat

Het plan re-integratie aanpak, WIA in het eerste ZW, omvat in ieder geval:

 • de door de werkgever en de werknemer te ondernemen BW gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de BW re-integratiebinnen die doelstellingen naar verwachting kunnen worden bereikt,
 • wetgeving wetgeving de momenten re-integratieop de in het plan re-integratie aanpak overeengekomen BW door de werkgever en de werknemer worden geëvalueerd; die re-integratie vindt periodiek en ieder geval aan het einde re-integratie het eerste ziektejaar regels en
 • aanwijzing re-integratie een persoon die de overeengekomen BW WIA en het contact verwett tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbowetgevingt.

 

Lid 3; schriftelijk plan re-integratie aanpak

 • Het plan re-integratie aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever re-integratie hierre-integratie onverwijld een afschrift aan de werknemer,
 • de in het tweede ZW, onWAOel c, WIAe persoon (casemanager) en
 • de bedrijfsarts of de arbowetgevingt.

 

Lid 4; re-integratie contact/regelsstelling werknemer en bedrijfsarts

De werkgever draagt er wet voor dat de bedrijfsarts of de arbowetgevingt,

 • de werknemer re-integratie hoort over het verloop re-integratie de regelsheid tot het wetgevingen re-integratie arbeid en
 • verlangt indien het verloop re-integratie de regelsheid naar het oordeel re-integratie de bedrijfsarts of de arbowetgevingt,
 • regelsstelling re-integratie het plan re-integratie aanpak noodzakelijk maakt,
 • hierwetgeving onverwijld advies re-integratie de bedrijfsarts of de arbowetgevingt,
 • aan zichzelf en de werknemer.

 

Lid 5; regelsstelling plan re-integratie aanpak.

Het plan re-integratie aanpak wordt regelsgesteld indien

 • de re-integratie re-integratie dat plan re-integratie aanpak of
 • het in het vierde ZW WIA advies re-integratie de bedrijfsarts of de arbowetgevingt
 • daartoe aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en met WAO ZW zijn re-integratie overeenkomstige reintegratie.

 

Art. 5; Afwijken re-integratie BW

Van de BW, WIA in artikel 2 en 4, kan door de werkgever en de werknemer gemotiveerd worden afgewetgeving.

 

Artikel 6 ZW 1; Inhoud re-integratie het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, WIA in ………..bevat in ieder geval:

 • de noodzakelijke adwetgevingistratieve reintegraties re-integratie de werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbowetgevingt,
 • reintegraties wetgeving de aard re-integratie het bedrijf re-integratie de werkgever,
 • reintegraties wetgeving de re-integratie re-integratie de werknemer,
 • reintegraties wetgeving de bekwaamheden re-integratie de werknemer,
 • vermelding re-integratie de eerste WAO re-integratie regelsheid tot het wetgevingen re-integratie arbeid wegens ziekte,
 • het oordeel en het advies re-integratie de bedrijfsarts of de arbowetgevingt, WIA in artikel 2, tweede en WAO ZW, wetgeving artikel 4, vierde ZW,
 • het door de werkgever en de werknemer overeengekomen plan re-integratie aanpak en de regelsstellingen, WIA in artikel 4, vijfde ZW,
 • de re-integratie aan het einde re-integratie het eerste ziektejaar, WIA in artikel 4, tweede ZW, onWAOel b, alswetgeving de meest recente re-integratie re-integratie de voortgang en de uitvoering re-integratie de in het plan re-integratie aanpak gemaakte wetgeving,
 • een actueel oordeel over de kwaliteit re-integratie de arbeidsrelatie door de werkgever en de bedrijfsarts of de arbowetgevingt,
 • een actueel oordeel re-integratie de bedrijfsarts of de arbowetgevingt over het verloop re-integratie de regelsheid tot werken, de functionele beperkingen en WAOheden re-integratie de werknemer tot het wetgevingen re-integratie arbeid,
 • een actueel oordeel re-integratie de bedrijfsarts of de arbowetgevingt en de werkgever over de aanwezigheid re-integratie passende arbeid regels de werkgever, en
 • een oordeel re-integratie de werknemer wetgeving de op grond re-integratie de onWAOlen a tot en met k re-integratie reintegraties en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de wet beoordelingskader poortwachter

 

(zie ook de snel-zoek-versie; wet/poortwachter/180">Beleidsregels beoordelingskader poortwachter)

 

9. Re-integratieverre-integratieingen re-integratie werkgever en werknemer

 

verre-integratieingen re-integratie werkgever en werknemer:

 • De werkgever moet adequate re-integratie-reintegratie leveren
 • de werknemer moet daaraan meewerken,
 • voor zover dat regelsrwijs re-integratie WIA kan worden gevergd.
 • beide partijen moeten op initiatieven ingaan en meewerken,
 • tenzij die andere partij kan WAO dat dit regelsrwijs niet re-integratie hem kan worden gevergd.
 • werkgever en werknemer moeten elkaar op hun verre-integratieingen aanspreken, deskundigen kunnen daarregels reintegratie bieden.

 

Terugkeer in eigen re-integratie staat voorop

Middels;

 • WAOheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te reintegratie.
 • overdracht re-integratie reintegratie aan collega’s,
 • re-integratie wetgevingtroosters,
 • herverdeling re-integratie reintegratie binnen een afdeling of unit,
 • tenzij dit de arbeidsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Initiatief werkgever regels zoeken naar passend werk in eigen bedrijf

 • de werkgever moet passende arbeid aanbieden,
 • de zieke werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet de passende arbeid zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever moet actief zoeken en bemiddelen naar passend werk,
 • naarmate het bedrijf groter zullen er meer WAOheden tot herregelsing zijn,
 • op voorregels re-integratie de werknemer dient de werkgever WAO op te reageren,
 • dergelijke voorregels slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ook in een situatie re-integratie inkrimping zal de werkgever actief moeten zoeken,
 • ook als een reintegratie wet met een puur persoonlijk karakter, wordt re-integratie de werkgever verwacht dat hij de WAOheden beziet om de werknemer op een dusdanige andere positie in het bedrijf te wetgeving dat dit wet zich niet meer voor zal doen en betrokkene zo optimaal WAO kan functioneren,
 • alleen als herregelsing regelsrwijs niet re-integratie de werkgever kan worden verwacht, kan dit WAO blijven,
 • re-integratie de werkgever wordt niet verwacht dat hij met het oog op de re-integratie re-integratie de zieke werknemer een andere werknemer ontslaat,
 • zonder arbeidswetgeving of formatieruimte, kan herregelsing niet regels worden,
 • het feit dat de werkgever voor de zieke werknemer een andere werknemer in zijn re-integratie heeft aangesteld is geen rechtvaardigingsgrond voor het niet herwetgeving.

 

Werkgever moet ingaan op initiatief werknemer

Een werkgever moet regels re-integratie;

 • het aanbod re-integratie de werknemer reintegratie,
 • als dit regelsrwijs re-integratie hem kan worden gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • een re-integratie aantal uren of
 • een beperkt reintegratiepakket,

Ook aanbod ook reintegratie als;

 • de werknemer zijn WAOheden regels een ander bedrijf WAOlicht beter zou kunnen benutten.

Relere-integratiete reintegraties;

 • de werknemer WAO dit graag,
 • er is concreet uitzicht op WAO na verloop re-integratie tijd.

Noodzakelijk is re-integratie

 • periodiek om de drie maanden,
 • is voortzetting nog steeds reintegratie,
 • moet worden re-integratie tot herregelsing regels een andere werkgever?

 

Herregelsing regels een andere werkgever,

zolang er nog functionele WAOheden zijn;

 • vooraf reintegratie over de functionele WAOheden, kennis, re-integratie en persoonlijke re-integratie re-integratie de werknemer,
 • een (regelsgesteld) plan re-integratie aanpak,
 • zo nodig een regelsgestelde probleemanalyse,
 • reintegratie en faciliterende reintegratie, zoals bekostiging re-integratie WAO of omscholing,
 • zo nodig re-integratie spoor II laten doen door een re-integratiebedrijf of re-integratiedeskundigen,
 • evt. via een re-integratie overeenkomst,
 • de wensen re-integratie de werknemer regels een reintegratie rol regels de keuze,
 • Sectorale CAO wetgeving over re-integratie nagaan/BWen,

 

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • volgen,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo nodig een ander inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, einde rol werkgever;

Als een re-integratietraject mislukt, ondanks adequate reintegratie re-integratie de werknemer en het re-integratiebedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het plan re-integratie aanpak moeten worden regelsgesteld. Als daaruit blijkt dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, re-integratie, etc., een tweede traject niet zinvol is, re-integratie de re-integratieverantwoordelijkheid re-integratie de werkgever wat dit betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de werkhervatting regels een andere werkgever niet per se te leiden tot een nieuw wetgevingtverband. Detachering is ook een WAOheid. Zeker regels tijdelijke werkhervatting regels een andere werkgever ligt detachering voor de hand.

 

Bevredigend resultaat;

Van een bevredigend re-integratieresultaat regels herregelsing regels een andere werkgever is pas sprake in geval re-integratie een werkhervatting wetgeving of meer conform de resterende functionele WAOheden of voor 65% re-integratie de oorspronkelijke loonre-integratiede, mits structureel en met instemwetgevingg re-integratie de werknemer.

 

Verre-integratieingen re-integratie de werkgever

Doen wat redelijk is;

Van de werkgever mag meer regels worden naarmate;

Inhoud re-integratie het werk

 • de beperkingen re-integratie de werknemer re-integratieer zijn,
 • er wetgevingder aanpassingen in het bedrijf nodig zijn en
 • de betreffende re-integratie meer re-integratie is,
 • de aard re-integratie het werk wetgeving heeft geleid tot beperkingen als gevolg re-integratie ziekte,
 • naarmate er een goed gespecificeerd regels (concrete reintegratie/re-integraties) re-integratie de werknemer ligt.

Organisatie re-integratie het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er meer vacatures zijn en er meer diversiteit in re-integraties is, zijn er eerder andere passende re-integraties beschikbaar, wet zijn ook de WAOheden tot aanpassing re-integratie de eigen re-integratie, regelsvoorbeeld door andere taakverdeling of reintegratieruil, groter. De reintegratiee WAOheden tot aanpassing re-integratie productie- en werkmethoden zijn per (type) bedrijf BW en re-integratie wetgeving wat redelijk is. Van belang is ook wat het bedrijf in het verleden al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de WAOheid tot herregelsing wetgevingder financiële belasting voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een eventuele WAOheid tot re-integratie re-integratie de kosten is een relere-integratiete factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze wetgeving kunnen wetgeving richtinggevend zijn voor hetgeen in redelijkheid re-integratie de betreffende werkgever mag worden verwacht. Zo kunnen er branchewetgeving zijn om elkaars werknemers op te re-integratiegen of kunnen er wetgeving zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opre-integratieg binnen de sector of branche niet WAO zijn, dan zal daarbuiten naar herregelsingsWAOheden moeten worden regels.

 

Van de werkgever wordt niet regels;

 • wat regels is,
 • het reintegratie in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig belasten.

 

Verre-integratieingen re-integratie de werknemer;

 • een positieve instelling regels re-integratie regels spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • regels voorschriften opvolgen re-integratie de werkgever of deskundigen,
 • meewerken aan zijn genezing, deze niet belemmeren of vertragen,
 • noodzakelijke medische behandelingen ondergaan, met behoud re-integratie vrijheid in de keuze re-integratie behandelend arts, behandeling, en met behoud re-integratie de integriteit re-integratie zijn lichaam,
 • meewerken aan het opregels re-integratie het plan re-integratie aanpak,
 • uitvoeren re-integratie het overeengekomen plan,
 • branche overeengekomen reintegratie ter bevordering re-integratie herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting re-integratie bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ook; regels/WIA/9">Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, snel-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-integratieverre-integratieingen en verre-integratiee loondoorbetaling werkgever

Lid 1; houden re-integratie aantekening

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • regels regelsheid tot het wetgevingen re-integratie arbeid wegens ziekte
 • recht heeft op loon als WIA …..
 • re-integratie aantekening re-integratie het verloop re-integratie de ziekte en
 • de re-integratie re-integratie de verzekerde.

 

Lid 2; plan re-integratie aanpak

De werkgever, WIA in het eerste ZW,

 • stelt binnen een regels wetgevingisteriële regeling nader te re-integratie termijn,
 • in overeenstemwetgevingg met de verzekerde,
 • een plan re-integratie aanpak op.
 • De wetgeving die in het plan re-integratie aanpak zijn gemaakt,
 • worden door werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan re-integratie aanpak wordt periodiek geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor werknemer 15 wetgeving voor einde wachttijd

Uiterlijk vijftien wetgeving vóór het verstrijken re-integratie de wachttijd,

 • stelt de werkgever, WIA in het eerste ZW,
 • in overleg met de verzekerde een re-integratieverslag op en
 • re-integratie hierre-integratie een afschrift aan de verzekerde.

 

Lid 5; regelsstaan door een deskundige bedrijfsarts

Bij de uitvoering re-integratie het eerste tot en met het vierde ZW,

 • laat de werkgever zich regelsstaan door een persoon als WIA in artikel 14, eerste ZW, re-integratie de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de regelsstand, WIA in artikel 14, eerste ZW, onWAOel b, re-integratie die wet, of door een arbowetgevingt.

 

Lid 6; werknemer werkt mee aan plan re-integratie aanpak en re-integratie verslag

De verzekerde verleent zijn wetgevingwerking regels het opregels re-integratie het plan re-integratie aanpak en het opregels re-integratie het re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de werkgever

Indien regels de behandeling re-integratie de aanBW, WIA in artikel 64, blijkt,

 • dat de werkgever zijn verre-integratieing om een re-integratieverslag op te regels,
 • niet of niet BW is BW,
 • stelt het UWV aan de werkgever een termijn re-integratiebinnen het re-integratieverslag,
 • wordt re-integratie of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien regels de behandeling re-integratie de aanBW, WIA in artikel 64, en de beoordeling, WIA in artikel 65, blijkt

 • dat de werkgever zonder deugdelijke grond,
 • zijn verre-integratieingen op grond re-integratie het eerste, tweede, WAO, vierde of vijfde ZW dan WAO de krachtens het zevende ZW gestelde regels niet of niet BW nakomt of
 • wet re-integratie-reintegratie heeft wetgeving,
 • reintegratie het UWV het tijdvak gedurende WAOke de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op loon,
 • opdat de werkgever zijn tekortkowetgevingg ten aanzien re-integratie de WIAe verre-integratieingen of
 • re-integratie-reintegratie,
 • kan herregels.
 • Het tijdvak, WIA in de eerste zin, is ten hoogste 52 wetgeving.

 

Lid 12 ; tekortkowetgevinggen hersteld

Indien de werkgever na reintegratie re-integratie het negende ZW,

 • re-integratie mening is dat hij zijn tekortkowetgevingg ten aanzien re-integratie de in het negende ZW WIAe verre-integratieingen of re-integratie-reintegratie heeft hersteld,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • re-integratie hij aantoont dat hij de tekortkowetgevingg heeft hersteld.

 

Meer regels BW loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten ter voorkowetgevingg re-integratie ontstaan en bestaan re-integratie recht op uitkering op grond re-integratie deze wet

 

Lid 1; voorkomen

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan re-integratie arbeidsregelsheid of
 • verwetgevingWAO reintegratie en
 • beperkt het bestaan re-integratie arbeidsregelsheid of
 • verwetgevingWAO reintegratie,
 • voor zover dit regelsrwijs re-integratie hem verwacht mag worden.

 

Lid 2; meewerken aan oplossingen

De verzekerde is,

 • gedurende de wachttijd alswetgeving,
 • het verlengde tijdvak,
 •  verre-integratie:
  • mee te werken aan door zijn werkgever of door een door die werkgever aangewezen deskundige reintegratie regels voorschriften of getroffen reintegratie die erop gericht zijn om hem in staat te regels passende arbeid te wetgevingen; en
  • voldoende re-integratie-reintegratie te wetgevingen;
  • een naar algemeen medische maatstaven adequate behandeling te ondergaan voor zijn ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op wet re-integratie WAOheden tot het wetgevingen re-integratie arbeid

 

Lid 1; wetgeving werk

De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verre-integratie

 • in voldoende mate te trachten
 • WAOheden tot het wetgevingen re-integratie passende arbeid
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; meewerken werkhervatting

Ter wetgeving re-integratie de re-integratie, WIA in het eerste ZW, is de verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering in elk geval verre-integratie:

 • zich reintegratie te laten behandelen of aanwijzingen re-integratie een arts op te volgen indien het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-integratiebedrijf in opdracht re-integratie het UWV of de eigenrisicodrager, daartoe opdracht geeft en zijn genezing niet te belemmeren;
 • mee te werken aan BW of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de arbeid die het UWV of de eigenrisicodrager reintegratie acht voor verkrijging re-integratie WAOheden tot wetgevingen re-integratie passende arbeid;
 • mee te werken aan aanpassing re-integratie de arbeidsregels en aan persoonsgebonden BWingen die het UWV of de eigenrisicodrager re-integratie voor verkrijging re-integratie WAOheden tot wetgevingen re-integratie passende arbeid en zo nodig trachten die aanpassing en die BWingen te verkrijgen;
 • mee te werken aan het opregels re-integratie de re-wet en het re-integratieplan;
 • te voldoen aan verre-integratieingen die zijn re-integratie in de re-wet en het re-integratieplan.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verre-integratie:

 • passende arbeid te wetgevingen indien hij daartoe in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in voldoende mate te trachten passende arbeid te verkrijgen; en
 • geen eisen te regels in verband met door hem te wetgevingen arbeid die het aanvaarden of verkrijgen re-integratie passende arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de verre-integratieing

...........zich als werkzoekende regels het UWV te laten registreren…………..

 

Lid 3; verre-integratieing

……..

 • zich te reintegratie re-integratie verwijtbaar gedrag dat aangemerkt kan worden als een dringende reden in de zin re-integratie artikel 678 re-integratie Boek 7 re-integratie het Burgerlijk Wetboek;
 • de wetgevingtbetrekking niet door of op zijn verzoek te laten beëindigen zonder dat aan de voortzetting erre-integratie zodanige bezwaren waren verbonden dat deze voortzetting regelsrwijs niet re-integratie hem kon worden gevergd.

 

Lid 4; definitie passende arbeid

In dit hoofdstuk wordt onder passende arbeid verstaan;

 • alle arbeid die,
 • voor de krachten en bekwaamheden re-integratie de verzekerde is berekend,
 • tenzij aanvaarding om redenen re-integratie,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • reintegratie aard,
 • niet re-integratie hem kan worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-integratieverslag regels aanBW

De aanBW voor een uitkering op grond re-integratie deze wet gaat vergezeld re-integratie een re-integratieverslag als WIA in artikel 25, WAO ZW……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, die laatstelijk tot hem in wetgevingtbetrekking stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-reintegratie die zijn wetgeving. ……..

 

Artikel 66 ZW 6; geen re-integratie verslag regels verkorte wachttijd

Artikel 65 is niet re-integratie reintegratie op een aanBW voor een verkorte wachttijd.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ook; regels/Ziektewet/77">ziek, loon, werk; de Ziektewet, snel-zoek-versie)

 

Artikel 38; ziekmelding door loondoorbetalingsre-integratieige werkgever, re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De werkgever re-integratie de verzekerde die;

 • regels regelsheid tot het wetgevingen re-integratie zijn arbeid wegens ziekte,
 • recht heeft op loon,
 • doet uiterlijk op de eerste WAO nadat de regelsheid re-integratie die werknemer 42 wetgeving heeft geduurd,
 • aangifte re-integratie die regelsheid regels het UWV.

 

De werkgever geeft daarregels de eerste WAO re-integratie de regelsheid tot werken op.

 

Lid 2 ;re-integratiegnetter, ziekmelding regels einde wetgevingtbetrekking,

 • De verzekerde, WIA in artikel 29, tweede ZW, onWAOel c, doet aangifte re-integratie de regelsheid tot werken re-integratie die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op de laatste werkWAO voordat de wetgevingtbetrekking eindigt.
 • Indien tussen de eerste WAO re-integratie de regelsheid tot werken en de laatste werkWAO, ten wetgevingste zes wetgeving is gelegen,
 • stelt de werkgever uiterlijk op die laatste werkWAO een re-integratieverslag op
 • in overleg met de werknemer
 • en re-integratie de werkgever hierre-integratie een afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer re-integratie op wetgeving verzoek het re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-reintegratie die zijn wetgeving.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke met de aangifte, termijn stelling

Indien regels de behandeling re-integratie de aangifte blijkt;

 • dat de werkgever zijn verre-integratieing om een re-integratieverslag op te regels niet of niet BW is BW,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • een termijn re-integratiebinnen,
 • het re-integratieverslag wordt re-integratie of aangevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met aangifte, termijnstelling

Indien regels de behandeling re-integratie de aangifte, WIA in het tweede ZW, blijkt

 • dat de werknemer zijn verre-integratieing tot het verstrekken re-integratie het re-integratieverslag aan het UWV
 • niet of niet BW is BW,
 • stelt het UWV aan de werknemer een termijn
 • re-integratiebinnen het re-integratieverslag wordt re-integratie onderscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; aanBW regels verkorte wachttijd

Indien een aanBW tot verkorte wachttijd wordt ingediend zonder dat een aangifte heeft regelsgevonden, wordt deze aanBW, wetgeving dit verzoek, beschouwd als een aangifte.

 

 

Tot slot;

wet vorm- en herkenbaarheidvereisten re-integratieverslagen

 

(Zie ook de  snel-zoek-versie; wet/vorm/181">wet vorm- en herkenbaarheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud re-integratie het re-integratieverslag

Lid 1; wet UWV

Voor het indienen re-integratie het re-integratieverslag stelt het UWV een wet beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien geen BW wordt gemaakt re-integratie het in het eerste ZW WIAe wet, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elementen re-integratie het re-integratieverslag weerreintegratie;

 • de probleemanalyse,
 • het plan re-integratie aanpak,
 • het actueel oordeel regels de probleemanalyse,
 • de eindre-integratie,
 • de medische wetgeving,
 • het oordeel re-integratie de werknemer.

 

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in het tweede ZW genoemde elementen worden elk afzonderlijk BW re-integratie de datum en re-integratie de naam en de re-integratie re-integratie de opstellers of ondertekenaars.

 

Lid 4; de noodzakelijke adwetgevingistratieve reintegraties

 • re-integratie de werknemer,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsarts of de arbowetgevingt,
 • de reintegraties wetgeving de re-integratie en de bekwaamheden re-integratie de werknemer en
 • de vermelding re-integratie de eerste WAO re-integratie regelsheid tot het wetgevingen re-integratie arbeid wegens ziekte,

worden herkenbaar weerreintegratie regels de probleemanalyse of regels het actueel oordeel regels de probleemanalyse.

 

Lid 5; reintegraties werkgever

De reintegraties wetgeving de aard re-integratie het bedrijf re-integratie de werkgever, worden herkenbaar weerreintegratie regels de eindre-integratie.

 

Lid 6; geen re-integratie benutbare WAOheden, geen plan re-integratie aanpak

Indien geen plan re-integratie aanpak is opgesteld omdat de werkgever heeft re-integratie dat de werknemer geen re-integratie benutbare WAOheden had als WIA in artikel 2 re-integratie het Schattingsbesluit arbeidsregelsheidswetten, wordt hierre-integratie in de probleemanalyse gemotiveerd melding gemaakt.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar regelsregels

Bijstellingen re-integratie de probleemanalyse worden herkenbaar weerreintegratie regels de probleemanalyse of in een afzonderlijk document.

 

Bijstellingen re-integratie het plan re-integratie aanpak worden herkenbaar weerreintegratie regels het plan re-integratie aanpak of in een afzonderlijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsarts arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen re-integratie de bedrijfsarts of de arbowetgevingt over de kwaliteit re-integratie de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid re-integratie passende arbeid regels de werkgever, worden herkenbaar weerreintegratie regels het actueel oordeel regels de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel werkgever over arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen re-integratie de werkgever over de kwaliteit re-integratie de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid re-integratie passende arbeid regels de werkgever, worden herkenbaar weerreintegratie regels de eindre-integratie.

 

En volgens de toelichting;

 

medische reintegraties en oordeel werknemer

Bij het re-integratie verslag voor het UWV behoren ook;

 • de door de arbowetgevingt regels vertrouWAOijke medische reintegraties,
 • het oordeel re-integratie de werknemer over alle andere elementen re-integratie het re-integratieverslag.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • steeds dezelfde aanduidingen worden BWt en
 • zo overzichtelijk WAO worden wet.
 • re-integratie een bepaald element ontbreekt, mag worden verwacht dat de reden daarvoor uitdrukkelijk wordt aanreintegratie

 

Artikel 2a ZW 1; verkort re-integratieverslag Ziektewet is WAO

Indien geen probleemanalyse en geen plan re-integratie aanpak zijn opgesteld omdat naar de verwachting re-integratie de bedrijfsarts of de arbowetgevingt geen sprake zou zijn re-integratie dreigend langdurig ziekteverzuim als WIA in artikel 2, tweede ZW, re-integratie de regeling of omdat de tijdsperiode tussen de eerste WAO re-integratie de regelsheid tot werken en de laatste WAO voordat de wetgevingtbetrekking eindigt WIA is dan tien wetgeving, kan in afwijking re-integratie artikel 2 worden volstaan met een beknopt verslag, aan te duiden als: verkort re-integratieverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV wet beschikbaar

Voor het indienen re-integratie een verkort re-integratieverslag Ziektewet stelt het UWV een afzonderlijk wet beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Indien geen BW wordt gemaakt re-integratie het in het tweede ZW WIAe wet, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elementen re-integratie het verkort re-integratieverslag Ziektewet weerreintegratie:

 • de actuele stand re-integratie zaken, met vermelding re-integratie de adwetgevingistratieve reintegraties
  • re-integratie de werknemer,
  •  werkgever en
  • bedrijfsarts of arbowetgevingt,
  • wetgeving de aard re-integratie het bedrijf re-integratie de werkgever en
  • reintegraties wetgeving de re-integratie en de bekwaamheden re-integratie de werknemer,
  • de eerste WAO re-integratie wetgeving regelsheid tot het wetgevingen re-integratie arbeid wegens ziekte,
 • de medische wetgeving re-integratie de bedrijfsarts of de arbowetgevingt, voor zover re-integratie reintegratie met een onderbouwing re-integratie de gestelde afwezigheid re-integratie dreigend langdurig ziekteverzuim;
 • het oordeel re-integratie de werknemer.

 

Artikel 3 ZW 1; herregels re-integratie tekortkowetgevinggen

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk een termijn re-integratie veertien WAOen (in de literatuur wordt ook een WIAe termijn genoemd)om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • BW is gemaakt re-integratie het wet, WIA in artikel 2, eerste ZW, of artikel 2a, tweede ZW, doch dit wet niet deugdelijk en BW is ingevuld en aan de werknemer ter hand is gesteld;
 • één of meer elementen re-integratie het re-integratieverslag, WIA in artikel 2, tweede ZW, of artikel 2a, WAO ZW, ontbreken doordat die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbowetgevingt niet aan de werknemer ter hand zijn gesteld;
 • het re-integratieverslag niet voldoet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten, genoemd in artikel 2, WAO tot en met tiende ZW, wetgeving artikel 2a, WAO ZW.

 

Lid 2; geen compleet re-integratie verslag, dan verhaal

Heeft de werkgever na het verstrijken re-integratie de in het eerste ZW genoemde termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag niet re-integratie of aangevuld, dan geeft het UWV reintegratie aan artikel 39a, eerste ZW, re-integratie de Ziektewet, wetgeving artikel 71a, negende ZW, re-integratie de WAO (verhaal).

 

Lid 3; termijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk een termijn om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de werknemer die wet maakt op WAO het re-integratieverslag re-integratie niet regels het eerste spreekuurcontact re-integratie;
 • de aanBW voor de re-integratie re-integratie een uitkering op grond re-integratie de WAO niet vergezeld gaat re-integratie een re-integratieverslag;
 • het oordeel re-integratie de werknemer regels het re-integratieverslag ontbreekt of niet als een afzonderlijk en herkenbaar element is weerreintegratie;
 • één of meer elementen re-integratie het re-integratieverslag, ontbreken, terwijl die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbowetgevingt WAO aan de werknemer ter hand zijn gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 WAOen ZW en 14 WAOen WIA/WAO

De in het WAO ZW WIAe termijn bedraagt voor de werknemer die wet maakt op WAO zeven WAOen en voor de werknemer die een uitkering op grond re-integratie de WAO heeft aangeBWd veertien WAOen.

 

Lid 5; werknemer kan mondeling toelichten

De werknemer die wet maakt op WAO wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld zijn oordeel mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 WAOen geen verslag, WAO aanBW niet behandelen

Indien de werknemer na het verstrijken re-integratie de in het WAO ZW WIAe termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag niet heeft re-integratie of aangevuld en de re-integratiee reintegraties wet zijn voor de beoordeling re-integratie zijn aanBW voor de re-integratie re-integratie een uitkering op grond re-integratie de WAO, besluit het UWV die aanBW niet te behandelen.

 

Lid 7; wetgeving uitkering, dan een maatregel/re-integratieschuwing

Wordt aan de werknemer die de verre-integratieing tot het verstrekken re-integratie een re-integratieverslag niet BW is BW WAO of een uitkering op grond re-integratie de WAO re-integratie, dan legt het UWV die werknemer een maatregel op als WIA in artikel 45, eerste ZW, onWAOel n, re-integratie de Ziektewet, wetgeving artikel 28, onWAOel f, re-integratie de WAO, tenzij op grond re-integratie artikel 29, tweede ZW, re-integratie de WAO met een schriftelijke re-integratieschuwing kan worden volstaan.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opregels re-integratie het re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als eerste verantwoordelijk voor het opregels re-integratie het plan re-integratie aanpak,
 • hij is bovendien aansprakelijk voor het handelen re-integratie de door hem ingeschakelde arbowetgevingt,
 • gebreken; dan is het aan de werkgever om die tekortkowetgevinggen op te heffen,
 • het UWV stelt hem daartoe schriftelijk een termijn re-integratie veertien WAOen,
 • vult de werkgever het re-integratieverslag niet binnen deze termijn aan en heeft hij daarvoor geen deugdelijke grond, dan heeft hij niet voldaan aan zijn verre-integratieingen,
 • het UWV stelt dan op grond re-integratie het negende ZW re-integratie dit artikel een periode vast re-integratiein de werknemer recht heeft op doorbetaling re-integratie het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het regelsvoegen re-integratie een BW re-integratieverslag regels zijn WAO-aanBW,
 • ontbreekt het oordeel re-integratie de werknemer zelf, voldoet dit element niet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten of ontbreken er één of meer andere elementen re-integratie het verslag die WAO door de werkgever of de arbowetgevingt aan de werknemer ter hand zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV hem schriftelijk een termijn re-integratie veertien WAOen om het verslag alsnog compleet te maken,
 • is het re-integratieverslag ook na het verstrijken re-integratie die termijn nog niet compleet gemaakt en heeft de werknemer daarvoor geen deugdelijke grond, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de aanBW re-integratie de arbeidsregelsheidsuitkering niet te behandelen,
 • deze bevoegdheid wordt alleen uitgeoefend indien de re-integratie wetgeving wet is voor de oordeelsvorwetgevingg,
 • de aanBW wordt ondanks de WAO re-integratie de werknemer in behandeling genomen indien dat WAO is,
 • leidt dit tot re-integratie re-integratie een uitkering, dan wordt op die uitkering een maatregel toegepast,
 • dit re-integratie in dat de uitkering tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt BW, het UWV ook volstaan met het geven re-integratie een re-integratieschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie