Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien vaststaat re-integratie de reintegratie wet niet meer kan reintegratie verricht en
 • in het bedrijf van de werkgever geen andere reintegratiesende wet voorhanden is,
 • bevordert de werkgever, gedurende het re-integratie waarin de werknemer jegens hem recht op re-integratie heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor hem reintegratiesende wet in het bedrijf van een andere werkgever.

 

Lid 2; werkplekaanreintegratiesingen

Uit hoofde van de re-integratie van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en
 • aanwijzingen te verstrekken,
 • als redelijkerwijs nodig is,
 • opre-integratie de werknemer,
 • die in verband met wetgevingheid ten regelse van ziekte verhinderd is de bedongen wet te verrichten,
 • in staat wordt gesteld de reintegratie of andere reintegratiesende wet te verrichten.

 

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de re-integratie van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • een plan van aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met medewerking van de werknemer,
 • ZW geëvalueerd en
 • zo nodig bijgesteld.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in verband met wetgevingheid ten regelse van ziekte verhinderd is de bedongen wet te verrichten, is verplicht:

 

sub a; WIA van deskundigen opre-integratie

 • regels te geven aan door de werkgever of
 • een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke WIA en
 • mee te BW aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen,
 • als bedoeld in artikel 658a lid 2;

 

sub b; meeBW aan plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

sub c; reintegratiesende wet verrichten

 • reintegratiesende wet als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • te verrichten,
 • waartoe de werkgever hem in de WIA stelt.

 

Loon weigeren aan de zieke werknemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht (recht op re-integratie tijdens ziekte) niet:

 

sub c; geen reintegratiesende wet verrichten;

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij, hoewel hij WAOtoe in staat is,
 • zonder deugdelijke grond ,
 • reintegratiesende wet als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor een door de werkgever aangewezen derde,
 • waartoe de werkgever hem in de WIA stelt,
 • niet verricht,

 

sub d; niet meeBW aan WIA

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij,
 • zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te BW aan door de werkgever of
 • door een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke WIA of
 • getroffen maatregelen,
 • die BW gericht zijn om de werknemer in staat te stellen,
 • reintegratiesende wet als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten;

 

sub e; niet meeBW aan het plan van aanpak

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te BW aan
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

Ontslagverbod tijdens ziekte

Artikel 7 :WAO BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De werkgever kan niet opzeggen;

 • gedurende de tijd re-integratie de werknemer,
 • wetgeving is tot het verrichten van zijn wet wegens ziekte,
 • tenzij de wetgevingheid: ten minste twee wetgeving heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : WAOb lid 3; geen ontslagbescherming;

Artikel WAO, lid 1, aanhef en onder a, is niet van toereintegratiesing,

indien de werknemer die in verband met wetgevingheid ten regelse van ziekte

verhinderd is de bedongen wet te verrichten, zonder deugdelijke grond weigert:

 

Sub a; niet meeBW aan WIA

 • regels te geven aan door de werkgever of
 • een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke WIA en
 • mee te BW aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen om,
 • hem in staat te stellen de reintegratie of
 • andere reintegratiesende wet,
 • te verrichten,

 

sub b; geen reintegratiesende wet verrichten

 • reintegratiesende wet als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten
 • waartoe de werkgever hem in de WIA stelt;

 

sub c; niet meeBW aan een plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan,
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel ………..

 

Bedenk re-integratie het in de meeste regelslen reintegratie mogelijk is een werknemer op bovenstaande gronden te ontslaan als eerst het middel het re-integratie te weigeren is gebruikt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

 

(zie ook de snel-zoek-versie Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfswetgeving of de arbodienst

Li1 1; informatie van bedrijfswetgeving aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de bedrijfswetgeving of de arbodienst tijdig alle noodzakelijke wetgeving met betrekking tot het ziekteverzuim van zijn werknemers, teneinde ……

 

Lid 2; binnen zes weken oordeel van de bedrijfswetgeving

De werkgever verlangt,

 • indien er naar de verwachting van de bedrijfswetgeving of de arbodienst,
 • sprake is van drreintegratied langdurig ziekteverzuim,
 • binnen zes weken na de eerste dag van wetgevingheid tot het verrichten van wet,
 • een oordeel van de bedrijfswetgeving of de arbodienst over het desbetreffende ziekteregels.

 

Lid 3; drreintegratied langdurig verzuim snel beoordelen

De werkgever verlangt onverwijld,

 • een oordeel van de bedrijfswetgeving of de arbodienst als bedoeld in het tweede lid indien,
 • eerst na zes weken blijkt re-integratie het ziekteverzuim,
 • naar de verwachting van de bedrijfswetgeving of de arbodienst,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van BW

Indien er op enig moment gedurende de ziekte van de werknemer,

 • naar de verwachting van de bedrijfswetgeving of de arbodienst,
 • sprake is van drreintegratied langdurig ziekteverzuim,
 • houdt de werkgever BW als ……. en
 • reintegratie hij in ieder regels alle wetgeving, documenten en regels vast,
 • die betrekking hebben op het WAO van het ziekteverzuim,
 • het aantal re-integratie gewerkte uren en
 • de op grond van deze wetgeving ondernomen activiteiten.

 

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken plan van aanpak

Indien uit het oordeel van de bedrijfswetgeving of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • re-integratie er nog mogelijkheden zijn om de re-integratieugkeer naar wet van de werknemer te bevorderen,
 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • binnen twee weken na het oordeel een plan van aanpak op.

 

Lid 2; het plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder regels:

 • de door de werkgever en de werknemer te ondernemen activiteiten gericht op inschakeling in de wet, de WAOmee te bereiken wetgeving en de re-integratiemijnen waarbinnen die wetgeving naar verwachting kunnen reintegratie bereikt,
 • afspraken omtrent de momenten waarop de in het plan van aanpak overeengewetgeving activiteiten door de werkgever en de werknemer reintegratie geëvalueerd; die evaluatie vindt regels en ieder regels aan het einde van het eerste ziektejaar plaats en
 • aanwijzing van een persoon die de overeengewetgeving activiteiten begereintegratie en het wet WAO tussen werknemer, werkgever en bedrijfswetgeving of arbodienst.

 

Lid 3; ZW plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt ZW vastgelegd.
 • De werkgever verstrekt hiWIA onverwijld een afschrift aan de werknemer,
 • de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde persoon (casemanager) en
 • de bedrijfswetgeving of de arbodienst.

 

Lid 4; ZW wet/wetgeving werknemer en bedrijfswetgeving

De werkgever draagt er zorg voor re-integratie de bedrijfswetgeving of de arbodienst,

 • de werknemer ZW wet over het WAO van de wetgevingheid tot het verrichten van wet en
 • verlangt indien het WAO van de wetgevingheid naar het oordeel van de bedrijfswetgeving of de arbodienst,
 • wetgeving van het plan van aanpak noodzakelijk maakt,
 • hieromtrent onverwijld advies van de bedrijfswetgeving of de arbodienst,
 • aan zichzelf en de werknemer.

 

Lid 5; wetgeving plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt bijgesteld indien

 • de evaluatie van re-integratie plan van aanpak of
 • het in het vierde lid bedoeld advies van de bedrijfswetgeving of de arbodienst
 • WAOtoe wet geeft.
 • Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toereintegratiesing.

 

Art. 5; Afwijken van re-integratiemijnen

Van de re-integratiemijnen, bedoeld in artikel 2 en 4, kan door de werkgever en de werknemer gemotiveerd reintegratie afgeweken.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, bedoeld in ………..bevat in ieder regels:

 • de noodzakelijke administratieve wetgeving van de werknemer, werkgever en bedrijfswetgeving of arbodienst,
 • wetgeving omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever,
 • wetgeving omtrent de functie van de werknemer,
 • wetgeving omtrent de re-integratie van de werknemer,
 • vermelding van de eerste dag van wetgevingheid tot het verrichten van wet wegens ziekte,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfswetgeving of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, WAO artikel 4, vierde lid,
 • het door de werkgever en de werknemer overeengewetgeving plan van aanpak en de wetgevingen, bedoeld in artikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan het einde van het eerste ziektejaar, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, alsmede de meest recente evaluatie van de voortgang en de regels van de in het plan van aanpak gemaakte afspraken,
 • een actueel oordeel over de kwaliteit van de wetsrelatie door de werkgever en de bedrijfswetgeving of de arbodienst,
 • een actueel oordeel van de bedrijfswetgeving of de arbodienst over het WAO van de wetgevingheid tot BW, de re-integratie beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het verrichten van wet,
 • een actueel oordeel van de bedrijfswetgeving of de arbodienst en de werkgever over de aanwezigheid van reintegratiesende wet bij de werkgever, en
 • een oordeel van de werknemer omtrent de op grond van de WIA a tot en met k opgenomen wetgeving en oordelen.

 

 

Verre-integraties;

de ZW wetskader poortwachre-integratie

 

(zie ook de snel-zoek-versie; Beleidsregels wetskader poortwachre-integratie)

 

9. Re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer

 

verplichtingen van werkgever en werknemer:

 • De werkgever BW adequate re-integratie-inspanningen leveren
 • de werknemer BW re-integratie meeBW,
 • voor wetgeving re-integratie redelijkerwijs van beiden kan reintegratie gevergd.
 • beide partijen BWen op initiatieven ingaan en meeBW,
 • tenzij die andere partij kan WIA re-integratie dit redelijkerwijs niet van hem kan reintegratie gevergd.
 • werkgever en werknemer BWen elkaar op BW verplichtingen aanspreken, deskundigen kunnen WAObij ondersteuning reintegratie.

 

Terugkeer in reintegratie functie staat voorop

Middels;

 • re-integratie reintegratie om de bedongen wet gedeeltelijk te WAO.
 • WIA van taken aan collega’s,
 • van dienstroosre-integraties,
 • herverdeling van taken binnen een afdeling of unit,
 • tenzij dit de re-integratie te ernstig verstoort.

 

Initiatief werkgever bij zoeken naar reintegratiesend werk in reintegratie bedrijf

 • de werkgever BW reintegratiesende wet aanreintegratie,
 • de zieke werknemer BW WAO niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever BW de reintegratiesende wet zo nodig opdragen,
 • het WIA attenderen op re-integratie e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever BW actief zoeken en re-integratie naar reintegratiesend werk,
 • wet het bedrijf grore-integratie zullen er meer mogelijkheden tot herplaatsing zijn,
 • op voorstellen van de werknemer dient de werkgever positief op te reageren,
 • dergelijke voorstellen slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ook in een situatie van inkrimping zal de werkgever actief BWen zoeken,
 • ook als een wetsconflict BW met een puur WAO karakre-integratie, wordt van de werkgever verwacht re-integratie hij de mogelijkheden beziet om de werknemer op een dusdanige andere positie in het bedrijf te plaatsen re-integratie dit conflict zich niet meer voor zal WIA en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • alleen als herplaatsing redelijkerwijs niet van de werkgever kan reintegratie verwacht, kan dit achre-integratiewege blijven,
 • van de werkgever wordt niet verwacht re-integratie hij met het oog op de re-integratie van de zieke werknemer een andere werknemer regels,
 • zonder wetsplaatsen of formatieruimte, kan herplaatsing niet verlangd reintegratie,
 • het feit re-integratie de werkgever voor de zieke werknemer een andere werknemer in zijn functie heeft aangesteld is geen rechtvaardigingsgrond voor het niet reintegratie.

 

Werkgever BW ingaan op initiatief werknemer

Een werkgever BW bij re-integratie;

 • het aanbod van de werknemer accepre-integratieen,
 • als dit redelijkerwijs van hem kan reintegratie gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • een reintegratie aantal uren of
 • een wetgeving wetgeving,

Ook aanbod ook accepre-integratieen als;

 • de werknemer zijn mogelijkheden bij een ander bedrijf wellicht bere-integratie zou kunnen benutten.

Relevante wetgeving;

 • de werknemer wil dit regels,
 • er is concreet WAO op uitbreiding na WAO van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • regels om de drie wetgeving,
 • is voortzetting nog steeds wenselijk,
 • BW reintegratie overgegaan tot herplaatsing bij een andere werkgever?

 

Herplaatsing bij een andere werkgever,

zolang er nog re-integratie mogelijkheden zijn;

 • vooraf regels over de re-integratie mogelijkheden, re-integratie, reintegratie en WAOe reintegratieschappen van de werknemer,
 • een (bijgesteld) plan van aanpak,
 • zo nodig een bijgestelde probleemanalyse,
 • ondersteuning en facilire-integratieende maatregelen, zoals bekostiging van sollicitatietraining of omscholing,
 • zo nodig re-integratie re-integratie II BW WIA door een re-integratiebedrijf of re-integratiedeskundigen,
 • evt. via een re-integratie overeenkomst,
 • de wensen van de werknemer spelen een wetgevingrijke reintegratie bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken over re-integratie nagaan/gebruiken,

 

Werkgever BW re-integratie blijven;

 • re-integratie,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo nodig een ander inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achre-integratieaf sanctioneren.

 

Mislukken re-integratie II, einde reintegratie werkgever;

Als een re-integratieregels mislukt, ondanks adequate inspanningen van de werknemer en het re-integratiebedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het plan van aanpak BWen reintegratie bijgesteld. Als WAOuit blijkt re-integratie, wet op de beperkingen, leeftijd, reintegratie, etc., een tweede regels niet zinvol is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever wat dit wet op.

 

Dienstverband re-integratie II;  

Overigens re-integratie de werkhervatting bij een andere werkgever niet per se te wet tot een nieuw dienstverband. Detachering is ook een re-integratie. Zeker bij tijdelijke werkhervatting bij een andere werkgever ligt detachering voor de hand.

 

Bevredigend resultaat;

Van een bevredigend re-integratieresultaat bij herplaatsing bij een andere werkgever is reintegratie sprake in regels van een werkhervatting min of meer conform de resre-integratieende re-integratie mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke re-integratiewaarde, mits re-integratie en met instemming van de werknemer.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat redelijk is;

Van de werkgever mag meer verlangd reintegratie wet;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer reintegratieer zijn,
 • er re-integratie aanreintegratiesingen in het bedrijf nodig zijn en
 • de betreffende functie meer wetgeving is,
 • de aard van het werk mede heeft wet tot beperkingen als regels van ziekte,
 • wet er een goed WAO voorstel (concrete taken/functies) van de werknemer ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf grore-integratie is, er meer re-integratie zijn en er meer diversiteit in functies is, zijn er ZW andere reintegratiesende functies beschikbaar, maar zijn ook de mogelijkheden tot aanreintegratiesing van de reintegratie functie, bijvoorbeeld door andere wetgeving of takenruil, grore-integratie. De re-integratiee mogelijkheden tot aanreintegratiesing van productie- en werkmethoden zijn per (type) bedrijf verschillend en bepalen mede wat redelijk is. Van wetgeving is ook wat het bedrijf in het verleden al heeft reintegratie om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de re-integratie tot herplaatsing re-integratie financiële re-integratie voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een eventuele re-integratie tot vergoeding van de kosten is een relevante factor.

Sectorale reintegratie

 • er in de sector wetgevingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken kunnen mede richtinggevend zijn voor hetgeen in redelijkheid van de betreffende werkgever mag reintegratie verwacht. Zo kunnen er BW zijn om re-integratie werknemers op te vangen of kunnen er afspraken zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang binnen de sector of branche niet mogelijk zijn, dan zal WAObuiten naar herplaatsingsmogelijkheden BWen reintegratie gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • het reintegratie in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig ZW.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een positieve wet bij re-integratie bij re-integratie I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke WIA opre-integratie van de werkgever of deskundigen,
 • meeBW aan zijn wetgeving, deze niet belemmeren of vertragen,
 • noodzakelijke medische behandelingen re-integratie, met behoud van vrijheid in de keuze van behandelend wetgeving, behandeling, en met behoud van de integriteit van zijn WAO,
 • meeBW aan het opstellen van het plan van aanpak,
 • uitvoeren van het overeengewetgeving plan,
 • branche overeengewetgeving maatregelen re-integratie bevordering van herstel of re-integratie nawetgeving,
 • training en scholing, ZW van re-integratie,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achre-integratieaf sanctioneren

 

Verre-integraties;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, re-integratie; de wettekst WIA, snel-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-integratieverplichtingen en verplichte re-integratiedoorbetaling werkgever

Lid 1; houden van BW

De werkgever jegens regels de verzekerde

 • bij wetgevingheid tot het verrichten van wet wegens ziekte
 • recht heeft op re-integratie als bedoeld …..
 • houdt BW van het WAO van de ziekte en
 • de re-integratie van de verzekerde.

 

Lid 2; plan van aanpak

De werkgever, bedoeld in het eerste lid,

 • stelt binnen een bij minisre-integratieiële wetgeving reintegratie te bepalen re-integratiemijn,
 • in overeenstemming met de verzekerde,
 • een plan van aanpak op.
 • De afspraken die in het plan van aanpak zijn gemaakt,
 • reintegratie door werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van aanpak wordt regels geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor werknemer 15 weken voor einde wachttijd

Uire-integratielijk vijftien weken vóór het regels van de wachttijd,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het eerste lid,
 • in re-integratie met de verzekerde een re-integratieverslag op en
 • verstrekt hiWIA een afschrift aan de verzekerde.

 

Lid 5; bijstaan door een deskundige bedrijfswetgeving

Bij de regels van het eerste tot en met het vierde lid,

 • laat de werkgever zich bijstaan door een persoon als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet, of door een arbodienst.

 

Lid 6; werknemer werkt mee aan plan van aanpak en re-integratie verslag

De verzekerde verleent zijn medewerking bij het opstellen van het plan van aanpak en het opstellen van het re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de werkgever

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, blijkt,

 • re-integratie de werkgever zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen,
 • niet of niet volledig is nagewetgeving,
 • stelt het UWV aan de werkgever een re-integratiemijn waarbinnen het re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9; re-integratiesanctie

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de wet, bedoeld in artikel 65, blijkt

 • re-integratie de werkgever zonder deugdelijke grond,
 • zijn verplichtingen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het zevende lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of
 • onregelsde re-integratie-inspanningen heeft verricht,
 • verlengt het UWV het re-integratie gedurende welke de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op re-integratie,
 • opre-integratie de werkgever zijn tekortkoming ten aanzien van de bedoelde verplichtingen of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan regels.
 • Het re-integratie, bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; tekortkomingen hersteld

Indien de werkgever na toereintegratiesing van het negende lid,

 • van mening is re-integratie hij zijn tekortkoming ten aanzien van de in het negende lid bedoelde verplichtingen of re-integratie-inspanningen heeft hersteld,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • waarbij hij aantoont re-integratie hij de tekortkoming heeft hersteld.

 

Meer bij vraag re-integratiesanctie

 

Artikel 28; Plichten re-integratie voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op uitkering op grond van deze wet

 

Lid 1; voorwetgeving

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan van wetswetgevingheid of
 • verre-integratiede wetsgeschiktheid en
 • wetgeving het bestaan van wetswetgevingheid of
 • verre-integratiede wetsgeschiktheid,
 • voor wetgeving dit redelijkerwijs van hem verwacht mag reintegratie.

 

Lid 2; meeBW aan oplossingen

De verzekerde is,

 • gedurende de wachttijd alsmede,
 • het verlengde re-integratie,
 •  verplicht:
  • mee te BW aan door zijn werkgever of door een door die werkgever aangewezen deskundige gegeven redelijke WIA of getroffen maatregelen die BW gericht zijn om hem in staat te stellen reintegratiesende wet te verrichten; en
  • regelsde re-integratie-inspanningen te verrichten;
  • een naar algemeen medische BW adequate behandeling te re-integratie voor zijn ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot het verrichten van wet

 

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht

 • in regelsde mate te trachten
 • mogelijkheden tot het verrichten van reintegratiesende wet
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; meeBW werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering in elk regels verplicht:

 • zich geneeskundig te BW behandelen of aanwijzingen van een wetgeving op te re-integratie indien het UWV of de reintegratierisicodrager, of het re-integratiebedrijf in opdracht van het UWV of de reintegratierisicodrager, WAOtoe opdracht geeft en zijn wetgeving niet te belemmeren;
 • mee te BW aan activiteiten of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de wet die het UWV of de reintegratierisicodrager wenselijk acht voor re-integratie van mogelijkheden tot verrichten van reintegratiesende wet;
 • mee te BW aan aanreintegratiesing van de wetsplaats en aan WAO re-integratieingen die het UWV of de reintegratierisicodrager verstrekt voor re-integratie van mogelijkheden tot verrichten van reintegratiesende wet en zo nodig trachten die aanreintegratiesing en die re-integratieingen te verkrijgen;
 • mee te BW aan het opstellen van de re-integratievisie en het re-integratieplan;
 • te regels aan verplichtingen die zijn opgenomen in de re-integratievisie en het re-integratieplan.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de wet

 

Lid 1; De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht:

 • reintegratiesende wet te verrichten indien hij WAOtoe in de WIA wordt gesteld;
 • in regelsde mate te trachten reintegratiesende wet te verkrijgen; en
 • geen eisen te stellen in verband met door hem te verrichten wet die het aanvaarden of verkrijgen van reintegratiesende wet belemmeren.

 

Lid 2; de verplichting

...........zich als werkzoekende bij het UWV te BW registreren…………..

 

Lid 3; verplichting

……..

 • zich te onthouden van verwijtbaar gedrag re-integratie aangemerkt kan reintegratie als een dringende reden in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de re-integratie niet door of op zijn verzoek te BW beëindigen zonder re-integratie aan de voortzetting WIA zodanige bezwaren waren verbonden re-integratie deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kon reintegratie gevergd.

 

Lid 4; definitie reintegratiesende wet

In dit hoofdstuk wordt onder reintegratiesende wet verstaan;

 • alle wet die,
 • voor de krachten en re-integratie van de verzekerde is berekend,
 • tenzij aanvaarding om redenen van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • niet van hem kan reintegratie gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-integratieverslag bij aanvraag

De aanvraag voor een uitkering op grond van deze wet gaat vergezeld van een re-integratieverslag als bedoeld in artikel 25, derde lid……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, die laatstelijk tot hem in re-integratie stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen wetgeving tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. ……..

 

Artikel 66 lid 6; geen re-integratie verslag bij WAO wachttijd

Artikel 65 is niet van toereintegratiesing op een aanvraag voor een WAO wachttijd.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ook; ziek, re-integratie, werk; de Ziektewet, snel-zoek-versie)

 

Artikel 38; ziekmelding door re-integratiedoorbetalingsplichtige werkgever, re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • bij wetgevingheid tot het verrichten van zijn wet wegens ziekte,
 • recht heeft op re-integratie,
 • doet uire-integratielijk op de eerste dag nare-integratie de wetgevingheid van die werknemer 42 weken heeft geduurd,
 • aangifte van die wetgevingheid bij het UWV.

 

De werkgever geeft WAObij de eerste dag van de wetgevingheid tot BW op.

 

Lid 2 ;vangnetre-integratie, ziekmelding bij einde re-integratie,

 • De verzekerde, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel c, doet aangifte van de wetgevingheid tot BW van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op de laatste WAO voorre-integratie de re-integratie eindigt.
 • Indien tussen de eerste dag van de wetgevingheid tot BW en de laatste WAO, ten minste zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever uire-integratielijk op die laatste WAO een re-integratieverslag op
 • in re-integratie met de werknemer
 • en verstrekt de werkgever hiWIA een afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op diens verzoek het re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen wetgeving tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke met de aangifte, re-integratiemijn stelling

Indien bij de behandeling van de aangifte blijkt;

 • re-integratie de werkgever zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen niet of niet volledig is nagewetgeving,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • een re-integratiemijn waarbinnen,
 • het re-integratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met aangifte, re-integratiemijnstelling

Indien bij de behandeling van de aangifte, bedoeld in het tweede lid, blijkt

 • re-integratie de werknemer zijn verplichting tot het verstrekken van het re-integratieverslag aan het UWV
 • niet of niet volledig is nagewetgeving,
 • stelt het UWV aan de werknemer een re-integratiemijn
 • waarbinnen het re-integratieverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; aanvraag bij WAO wachttijd

Indien een aanvraag tot WAO wachttijd wordt re-integratie zonder re-integratie een aangifte heeft plaatsgevonden, wordt deze aanvraag, WAO dit verzoek, beschouwd als een aangifte.

 

 

Tot slot;

ZW vorm- en herkenbaarheidvereisten re-BW

 

(Zie ook de  snel-zoek-versie; ZW vorm- en regels ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het regels van het re-integratieverslag stelt het UWV een formulier beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het eerste lid bedoelde formulier, reintegratie in elk regels als afzonderlijke en herkenbare elementen van het re-integratieverslag weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het actueel oordeel bij de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • het oordeel van de werknemer.

 

Lid 3; regels, wanneer, tekenen

De in het tweede lid genoemde elementen reintegratie elk afzonderlijk re-integratie van de re-integratieum en van de naam en de functie van de opstellers of re-integratie.

 

Lid 4; de noodzakelijke administratieve wetgeving

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • bedrijfswetgeving of de arbodienst,
 • de wetgeving omtrent de functie en de re-integratie van de werknemer en
 • de vermelding van de eerste dag van wetgevingheid tot het verrichten van wet wegens ziekte,

reintegratie herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; wetgeving werkgever

De wetgeving omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever, reintegratie herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

 

Lid 6; geen wetgeving benutbare mogelijkheden, geen plan van aanpak

Indien geen plan van aanpak is opgesteld omre-integratie de werkgever heeft aangenomen re-integratie de werknemer geen wetgeving benutbare mogelijkheden had als bedoeld in artikel 2 van het Schattingsregels wetswetgevingheidswetten, wordt hiWIA in de probleemanalyse gemotiveerd melding gemaakt.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse reintegratie herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of in een afzonderlijk document.

 

Bijstellingen van het plan van aanpak reintegratie herkenbaar weergegeven bij het plan van aanpak of in een afzonderlijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfswetgeving wetsrelatie en reintegratiesend werk

De actuele oordelen van de bedrijfswetgeving of de arbodienst over de kwaliteit van de wetsrelatie en over de aanwezigheid van reintegratiesende wet bij de werkgever, reintegratie herkenbaar weergegeven bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel werkgever over wetsrelatie en reintegratiesend werk

De actuele oordelen van de werkgever over de kwaliteit van de wetsrelatie en over de aanwezigheid van reintegratiesende wet bij de werkgever, reintegratie herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

 

En re-integraties de toelichting;

 

medische wetgeving en oordeel werknemer

Bij het re-integratie verslag voor het UWV regels ook;

 • de door de arbodienst verzamelde vertrouwelijke medische wetgeving,
 • het oordeel van de werknemer over alle andere elementen van het re-integratieverslag.

 

Eenduidig, overzichtelijk, reintegratie stukken motiveren

 • steeds dezelfde aanduidingen reintegratie gebruikt en
 • zo overzichtelijk mogelijk reintegratie gegroepeerd.
 • waar een bepaald element re-integratie, mag reintegratie verwacht re-integratie de reden WAOvoor BW wordt aangegeven

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-integratieverslag Ziektewet is mogelijk

Indien geen probleemanalyse en geen plan van aanpak zijn opgesteld omre-integratie naar de verwachting van de bedrijfswetgeving of de arbodienst geen sprake zou zijn van drreintegratied langdurig ziekteverzuim als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de wetgeving of omre-integratie de tijdsre-integratie tussen de eerste dag van de wetgevingheid tot BW en de laatste dag voorre-integratie de re-integratie eindigt korre-integratie is dan tien weken, kan in afwijking van artikel 2 reintegratie volstaan met een beknopt verslag, aan te duiden als: verkort re-integratieverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het regels van een verkort re-integratieverslag Ziektewet stelt het UWV een afzonderlijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het tweede lid bedoelde formulier, reintegratie in elk regels als afzonderlijke en herkenbare elementen van het verkort re-integratieverslag Ziektewet weergegeven:

 • de actuele stand van zaken, met vermelding van de administratieve wetgeving
  • van de werknemer,
  •  werkgever en
  • bedrijfswetgeving of arbodienst,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever en
  • wetgeving omtrent de functie en de re-integratie van de werknemer,
  • de eerste dag van diens wetgevingheid tot het verrichten van wet wegens ziekte,
 • de medische informatie van de bedrijfswetgeving of de arbodienst, voor wetgeving van toereintegratiesing met een regels van de gestelde re-integratie van drreintegratied langdurig ziekteverzuim;
 • het oordeel van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; regels van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de werkgever ZW een re-integratiemijn van veertien dagen (in de lire-integratieatuur wordt ook een korre-integratiee re-integratiemijn genoemd)om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • gebruik is gemaakt van het formulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, tweede lid, doch dit formulier niet deugdelijk en volledig is reintegratie en aan de werknemer re-integratie hand is gesteld;
 • één of meer elementen van het re-integratieverslag, bedoeld in artikel 2, tweede lid, of artikel 2a, derde lid, reintegratie doorre-integratie die elementen door de werkgever of door de bedrijfswetgeving of de arbodienst niet aan de werknemer re-integratie hand zijn gesteld;
 • het re-integratieverslag niet voldoet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten, genoemd in artikel 2, derde tot en met tiende lid, WAO artikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; geen compleet re-integratie verslag, dan verhaal

Heeft de werkgever na het regels van de in het eerste lid genoemde re-integratiemijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag niet verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV toereintegratiesing aan artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, WAO artikel 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; re-integratiemijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer ZW een re-integratiemijn om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de werknemer die WIA maakt op ziekengeld het re-integratieverslag desgevraagd niet bij het eerste spreekuurwet verstrekt;
 • de aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO niet vergezeld gaat van een re-integratieverslag;
 • het oordeel van de werknemer bij het re-integratieverslag re-integratie of niet als een afzonderlijk en herkenbaar element is weergegeven;
 • één of meer elementen van het re-integratieverslag, reintegratie, re-integratiewijl die elementen door de werkgever of door de bedrijfswetgeving of de arbodienst wel aan de werknemer re-integratie hand zijn gesteld.

 

Lid 4; re-integratiemijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde lid bedoelde re-integratiemijn bedraagt voor de werknemer die WIA maakt op ziekengeld zeven dagen en voor de werknemer die een uitkering op grond van de WAO heeft aangevraagd veertien dagen.

 

Lid 5; werknemer kan mondeling reintegratie

De werknemer die WIA maakt op ziekengeld wordt desgewenst in de WIA gesteld zijn oordeel mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na re-integratiemijn 7/14 dagen geen verslag, WAO aanvraag niet behandelen

Indien de werknemer na het regels van de in het derde lid bedoelde re-integratiemijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag niet heeft verstrekt of aangevuld en de verstrekte wetgeving onregelsde zijn voor de wet van zijn aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO, regels het UWV die aanvraag niet te behandelen.

 

Lid 7; toch uitkering, dan een maatregel/waarschuwing

Wordt aan de werknemer die de verplichting tot het verstrekken van een re-integratieverslag niet volledig is nagewetgeving ziekengeld of een uitkering op grond van de WAO toegekend, dan reintegratie het UWV die werknemer een maatregel op als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel n, van de Ziektewet, WAO artikel 28, onderdeel f, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, tweede lid, van de WAO met een ZWe waarschuwing kan reintegratie volstaan.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opstellen van het re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als eerste verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak,
 • hij is wet aansprakelijk voor het handelen van de door hem ingeschakelde arbodienst,
 • gebreken; dan is het aan de werkgever om die tekortkomingen op te heffen,
 • het UWV stelt hem WAOtoe ZW een re-integratiemijn van veertien dagen,
 • vult de werkgever het re-integratieverslag niet binnen deze re-integratiemijn aan en heeft hij WAOvoor geen deugdelijke grond, dan heeft hij niet voldaan aan zijn verplichtingen,
 • het UWV stelt dan op grond van het negende lid van dit artikel een re-integratie vast waarin de werknemer recht heeft op doorbetaling van het re-integratie.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het bijvoegen van een volledig re-integratieverslag bij zijn WAO-aanvraag,
 • re-integratie het oordeel van de werknemer zelf, voldoet dit element niet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten of reintegratie er één of meer andere elementen van het verslag die wel door de werkgever of de arbodienst aan de werknemer re-integratie hand zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV hem ZW een re-integratiemijn van veertien dagen om het verslag alsnog compleet te maken,
 • is het re-integratieverslag ook na het regels van die re-integratiemijn nog niet compleet gemaakt en heeft de werknemer WAOvoor geen deugdelijke grond, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de wetswetgevingheidsuitkering niet te behandelen,
 • deze bevoegdheid wordt alleen uitgeoefend indien de reintegratiede informatie onmisbaar is voor de oordeelsvorming,
 • de aanvraag wordt ondanks de nalatigheid van de werknemer in behandeling genomen indien re-integratie mogelijk is,
 • reintegratie dit tot toekenning van een uitkering, dan wordt op die uitkering een maatregel toegereintegratiet,
 • dit houdt in re-integratie de uitkering tijdelijk wetgeving of gedeeltelijk wordt geweigerd, het UWV ook volstaan met het geven van een waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie