Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien WIA dat de wet arbeid niet meer kan worden verricht en
 • in het bedrijf van de werkgever geen andere re-integratie arbeid voorhanden is,
 • bevordert de werkgever, gedre-integratiede het re-integratievak waarin de werknemer jegens hem recht op loon heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor hem re-integratie arbeid in het bedrijf van een andere werkgever.

 

Lid 2; werkplekaanpassingen

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever BW zo re-integratieig mogelijk ZW maatregelen te treffen en
 • aanwijzingen te verstrekken,
 • regels redelijkerwijs nodig is,
 • wetgeving de werknemer,
 • die in verband met ongeschiktheid wetgeving gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichwetgeving,
 • in staat wordt gesteld de wet of andere re-integratie arbeid te verrichwetgeving.

 

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in re-integratie met de werknemer,
 • een plan van aanpak op regels bedoeld ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met medewerking van de werknemer,
 • regelmatig ge&WAO;valueerd en
 • zo nodig bijgesteld.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in verband met ongeschiktheid wetgeving gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichwetgeving, is BW:

 

sub a; voorschrifwetgeving van deskundigen opvolgen

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem re-integratie deskundige gegeven,
 • redelijke voorschrifwetgeving en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen,
 • regels bedoeld in BWikel re-integratie lid 2;

 

sub b; meewerken aan plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak regels bedoeld in BWikel re-integratie lid 3;

 

sub c; re-integratie arbeid verrichwetgeving

 • re-integratie arbeid regels bedoeld in BWikel re-integratie lid 4,
 • te verrichwetgeving,
 • waBWoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

 

Loon weigeren aan de zieke werknemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De werknemer heeft het in lid 1 wet recht (recht op loon re-integratieens ziekte) niet:

 

sub c; geen re-integratie arbeid verrichwetgeving;

 • voor de re-integratie,
 • gedre-integratiede BWke reintegratie, hoeBW reintegratie daBWoe in staat is,
 • zonder WIAe grond ,
 • re-integratie arbeid regels bedoeld in BWikel re-integratie lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor een door de werkgever re-integratie derde,
 • waBWoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt,
 • niet verricht,

 

sub d; niet meewerken aan voorschrifwetgeving

 • voor de re-integratie,
 • gedre-integratiede BWke reintegratie,
 • zonder WIAe grond,
 • weigert mee te werken aan door de werkgever of
 • door een door hem re-integratie deskundige gegeven,
 • redelijke voorschrifwetgeving of
 • getroffen maatregelen,
 • die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen,
 • re-integratie arbeid regels bedoeld in BWikel re-integratie lid 4 te verrichwetgeving;

 

sub e; niet meewerken aan het plan van aanpak

 • voor de re-integratie,
 • gedre-integratiede BWke reintegratie zonder WIAe grond,
 • weigert mee te werken aan
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak regels bedoeld in BWikel re-integratie lid 3;

 

Ontslagverbod re-integratieens ziekte

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee jaar reintegratie

De werkgever kan niet opzeggen;

 • gedre-integratiede de re-integratie dat de werknemer,
 • ongeschikt is tot het verrichwetgeving van zijn arbeid wegens ziekte,
 • wetgevingzij de ongeschiktheid: wetgeving minste twee jaren heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : 670b lid 3; geen reintegratie;

Artikel 670, lid 1, aanhef en onder a, is niet van toepassing,

re-integratie de werknemer die in verband met ongeschiktheid wetgeving gevolge van ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te verrichwetgeving, zonder WIAe grond weigert:

 

Sub a; niet meewerken aan voorschrifwetgeving

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem re-integratie deskundige gegeven,
 • redelijke voorschrifwetgeving en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen om,
 • hem in staat te stellen de wet of
 • andere re-integratie arbeid,
 • te verrichwetgeving,

 

sub b; geen re-integratie arbeid verrichwetgeving

 • re-integratie arbeid regels bedoeld in BWikel re-integratie lid 4 te verrichwetgeving
 • waBWoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt;

 

sub c; niet meewerken aan een plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan,
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak regels bedoeld in BWikel ………..

 

Bedenk dat het in de meeste gevwetgevingn pas mogelijk is een werknemer op ZW gronden te ontslaan regels eerst het ZW het loon te weigeren is re-integratie. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

 

(zie ook de snel-WIA-versie Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsBWs of de BW

Li1 1; informatie van bedrijfsBWs aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de bedrijfsBWs of de BW re-integratieig wetgeving ZW ZW met betrekking tot het ziekteverzuim van zijn werknemers, wetgevingeinde ……

 

Lid 2; re-integratie zes weken oordeel van de bedrijfsBWs

De werkgever verlangt,

 • re-integratie er naar de re-integratieing van de bedrijfsBWs of de BW,
 • sprake is van drwetd langdurig ziekteverzuim,
 • re-integratie zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichwetgeving van arbeid,
 • een oordeel van de bedrijfsBWs of de BW over het desbetreffende ziektegeval.

 

Lid 3; drwetd langdurig verzuim snel reintegratie

De werkgever verlangt WIA,

 • een oordeel van de bedrijfsBWs of de BW regels bedoeld in het tweede lid re-integratie,
 • eerst na zes weken blijkt dat het ziekteverzuim,
 • naar de re-integratieing van de bedrijfsBWs of de BW,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op ZW moment gedre-integratiede de ziekte van de werknemer,

 • naar de re-integratieing van de bedrijfsBWs of de BW,
 • sprake is van drwetd langdurig ziekteverzuim,
 • houdt de werkgever aantekening regels ……. en
 • legt reintegratie in wetgeving geval wetgeving ZW, documenwetgeving en correspondentie vast,
 • die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim,
 • het aantal feitelijk gewerkte re-integratie en
 • de op grond van deze regeling ondernomen activiteiwetgeving.

 

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na oordeel re-integratie twee weken plan van aanpak

Indien uit het oordeel van de bedrijfsBWs of de BW, bedoeld in BWikel 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • dat er nog mogelijkheden zijn om de terugkeer naar arbeid van de werknemer te bevorderen,
 • stelt de werkgever in re-integratie met de werknemer,
 • re-integratie twee weken na het oordeel een plan van aanpak op.

 

Lid 2; het plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, bedoeld in het eerste lid, omvat in wetgeving geval:

 • de door de werkgever en de werknemer te ondernemen activiteiwetgeving gericht op inschakeling in de arbeid, de BW te bereiken doelstellingen en de termijnen waarre-integratie die doelstellingen naar re-integratieing kunnen worden bereikt,
 • wetgeving wetgeving de momenwetgeving waarop de in het plan van aanpak overeengekomen activiteiwetgeving door de werkgever en de werknemer worden ge&WAO;valueerd; die evaluatie vindt periodiek en wetgeving geval aan het einde van het eerste ziektejaar plaats en
 • aanwijzing van een persoon die de overeengekomen activiteiwetgeving begereintegratie en het contact verzorgt tussen werknemer, werkgever en bedrijfsBWs of BW.

 

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever verstrekt hiervan WIA een reintegratie aan de werknemer,
 • de in het tweede lid, onderdeel c, wet persoon (casemanager) en
 • de bedrijfsBWs of de BW.

 

Lid 4; regelmatig contact/bijstelling werknemer en bedrijfsBWs

De werkgever draagt er zorg voor dat de bedrijfsBWs of de BW,

 • de werknemer regelmatig hoort over het verloop van de ongeschiktheid tot het verrichwetgeving van arbeid en
 • verlangt re-integratie het verloop van de ongeschiktheid naar het oordeel van de bedrijfsBWs of de BW,
 • bijstelling van het plan van aanpak noodzakelijk maakt,
 • hierwetgeving WIA advies van de bedrijfsBWs of de BW,
 • aan zichzelf en de werknemer.

 

Lid 5; bijstelling plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt bijgesteld re-integratie

 • de evaluatie van dat plan van aanpak of
 • het in het vierde lid bedoeld advies van de bedrijfsBWs of de BW
 • daBWoe aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in BWikel 2 en 4, kan door de werkgever en de werknemer gemotiveerd worden afgeweken.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, bedoeld in ………..bevat in wetgeving geval:

 • de ZW administratieve ZW van de werknemer, werkgever en bedrijfsBWs of BW,
 • ZW wetgeving de aard van het bedrijf van de werkgever,
 • ZW wetgeving de functie van de werknemer,
 • ZW wetgeving de bekwaamheden van de werknemer,
 • vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichwetgeving van arbeid wegens ziekte,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfsBWs of de BW, bedoeld in BWikel 2, tweede en derde lid, respectievelijk BWikel 4, vierde lid,
 • het door de werkgever en de werknemer overeengekomen plan van aanpak en de ZW, bedoeld in BWikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan het einde van het eerste ziektejaar, bedoeld in BWikel 4, tweede lid, onderdeel b, re-integratie de meest recente evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het plan van aanpak re-integratiee wetgeving,
 • een regels oordeel over de reintegratie van de arbeidsrelatie door de werkgever en de bedrijfsBWs of de BW,
 • een regels oordeel van de bedrijfsBWs of de BW over het verloop van de ongeschiktheid tot werken, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het verrichwetgeving van arbeid,
 • een regels oordeel van de bedrijfsBWs of de BW en de werkgever over de aanwezigheid van re-integratie arbeid bij de werkgever, en
 • een oordeel van de werknemer wetgeving de op grond van de WIA a tot en met k opgenomen ZW en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de beleidsregels wetskader poortwachter

 

(zie ook de snel-WIA-versie; Beleidsregels wetskader poortwachter)

 

9. Re-integratieBWingen van werkgever en werknemer

 

BWingen van werkgever en werknemer:

 • De werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen re-integratie
 • de werknemer moet daaraan meewerken,
 • voor zover dat redelijkerwijs van beiden kan worden gevergd.
 • beide pBWijen moewetgeving op initiatieven ingaan en meewerken,
 • wetgevingzij die andere pBWij kan aantonen dat dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.
 • werkgever en werknemer moewetgeving elkaar op hun BWingen aanspreken, deskundigen kunnen reintegratie ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in wet functie staat voorop

Middels;

 • WIA bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatwetgeving.
 • overdracht van taken aan wetgeving’s,
 • van dienstroosters,
 • herverdeling van taken re-integratie een afdeling of unit,
 • wetgevingzij dit de arbeidsorganisatie te re-integratie verstoort.

 

Initiatief werkgever bij WIAen naar passend werk in wet bedrijf

 • de werkgever moet re-integratie arbeid aanbieden,
 • de zieke werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet de re-integratie arbeid zo nodig opdragen,
 • het enkel atwetgevingderen op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever moet WIA WIAen en beZWen naar passend werk,
 • naarmate het bedrijf groter zullen er meer mogelijkheden tot herplaatsing zijn,
 • op voorstellen van de werknemer dient de werkgever positief op te reageren,
 • dergelijke voorstellen slechts gemotiveerd regels,
 • ook in een situatie van inkrimping zal de werkgever WIA moewetgeving WIAen,
 • ook regels een arbeidsconflict speelt met een puur persoonlijk karakter, wordt van de werkgever re-integratie dat reintegratie de mogelijkheden beziet om de werknemer op een dusdanige andere positie in het bedrijf te re-integratie dat dit conflict zich niet meer voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • wetgevingen regels herplaatsing redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden re-integratie, kan dit achterwege blijven,
 • van de werkgever wordt niet re-integratie dat reintegratie met het oog op de re-integratie van de zieke werknemer een andere werknemer BW,
 • zonder arbeidsre-integratie of formatieruimte, kan herplaatsing niet verlangd worden,
 • het feit dat de werkgever voor de zieke werknemer een andere werknemer in zijn functie heeft aangesteld is geen rechtvaardigingsgrond voor het niet herre-integratie.

 

Werkgever moet ingaan op initiatief werknemer

Een werkgever moet bij re-integratie;

 • het wet van de werknemer accepteren,
 • regels dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • een gering aantal re-integratie of
 • een beperkt takenpakket,

Ook wet ook accepteren regels;

 • de werknemer zijn mogelijkheden bij een ander bedrijf BWlicht beter zou kunnen benutwetgeving.

Relevante ZW;

 • de werknemer ZW dit wetgeving,
 • er is concreet uitzicht op uitbreiding na verloop van re-integratie.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periodiek om de drie maanden,
 • is ZW nog steeds wenselijk,
 • moet worden overgegaan tot herplaatsing bij een andere werkgever?

 

Herplaatsing bij een andere werkgever,

zolang er nog functionele mogelijkheden zijn;

 • vooraf helderheid over de functionele mogelijkheden, BW, ervaring en persoonlijke wetschappen van de werknemer,
 • een (bijgesteld) plan van aanpak,
 • zo nodig een reintegratie probleemanalyse,
 • ondersteuning en faciliterende maatregelen, zoregels bekostiging van sollicitatietraining of wet,
 • zo nodig re-integratie spoor II lawetgeving doen door een re-integratiebedrijf of re-integratiedeskundigen,
 • evt. via een re-integratie overeenkomst,
 • de reintegratie van de werknemer spelen een belangrijke rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO wetgeving over re-integratie nagaan/gebruiken,

 

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • volgen,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo nodig een ander inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, einde rol werkgever;

Als een re-integratietraject mislukt, ondanks adequate inspanningen van de werknemer en het re-integratiebedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het plan van aanpak moewetgeving worden bijgesteld. Als daaruit blijkt dat, gelet op de beperkingen, leefre-integratie, ervaring, etc., een tweede traject niet zinvol is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever wat dit betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de werkhervatting bij een andere werkgever niet per se te leiden tot een nieuw regels. Detachering is ook een WIA. Zeker bij re-integratieelijke werkhervatting bij een andere werkgever ligt detachering voor de hand.

 

Bevredigend resultaat;

Van een bevredigend re-reintegratie bij herplaatsing bij een andere werkgever is pas sprake in geval van een werkhervatting min of meer conform de resterende functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemming van de werknemer.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat redelijk is;

Van de werkgever WIA meer verlangd worden naarmate;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer geringer zijn,
 • er minder aanpassingen in het bedrijf nodig zijn en
 • de betreffende functie meer duurzaam is,
 • de aard van het werk mede heeft geleid tot beperkingen regels gevolg van ziekte,
 • naarmate er een goed gespecificeerd voorstel (WIA taken/functies) van de werknemer ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er meer vacatures zijn en er meer diversiteit in functies is, zijn er eerder andere re-integratie functies beschikbaar, maar zijn ook de mogelijkheden tot aanpassing van de wet functie, bijvoorbeeld door andere WAO of takenruil, groter. De feitelijke mogelijkheden tot aanpassing van productie- en werkmethoden zijn per (ZW) bedrijf verschillend en bepalen mede wat redelijk is. Van belang is ook wat het bedrijf in het verleden al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de WIA tot herplaatsing minder financi&WAO;le re-integratie voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een eventuele WIA tot vergoeding van de koswetgeving is een relevante factor.

Sectorale aspecwetgeving

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of wetgeving zijn bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze wetgeving kunnen mede re-integratie zijn voor hetgeen in redelijkheid van de betreffende werkgever WIA worden re-integratie. Zo kunnen er branchewetgeving zijn om elkaars werknemers op te vangen of kunnen er wetgeving zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang re-integratie de sector of branche niet mogelijk zijn, dan zal daarbuiwetgeving naar herplaatsingsmogelijkheden moewetgeving worden gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat WIA is,
 • het wet in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig belaswetgeving.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een positieve instelling bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschrifwetgeving opvolgen van de werkgever of deskundigen,
 • meewerken aan zijn genezing, deze niet belemmeren of vertragen,
 • ZW medische behandelingen WIA, met behoud van vrijheid in de keuze van behandelend BWs, behandeling, en met behoud van de integriteit van zijn lichaam,
 • meewerken aan het opstellen van het plan van aanpak,
 • uitvoeren van het overeengekomen plan,
 • branche overeengekomen maatregelen ter re-integratie van herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever WIA de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, snel-WIA-versie)

 

Artikel 25; Re-integratieBWingen en BWe loondoorbetaling werkgever

Lid 1; houden van aantekening

De werkgever jegens wetgeving de verzekerde

 • bij ongeschiktheid tot het verrichwetgeving van arbeid wegens ziekte
 • recht heeft op loon regels bedoeld …..
 • houdt aantekening van het verloop van de ziekte en
 • de re-integratie van de verzekerde.

 

Lid 2; plan van aanpak

De werkgever, bedoeld in het eerste lid,

 • stelt re-integratie een bij reintegratie&WAO;le regeling nader te bepalen termijn,
 • in re-integratie met de verzekerde,
 • een plan van aanpak op.
 • De wetgeving die in het plan van aanpak zijn re-integratie,
 • worden door werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van aanpak wordt periodiek ge&WAO;valueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor werknemer 15 weken voor einde wachtre-integratie

Uiterlijk vijftien weken v&WIA;&WIA;r het re-integratie van de wachtre-integratie,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het eerste lid,
 • in overleg met de verzekerde een re-integratieverslag op en
 • verstrekt hiervan een reintegratie aan de verzekerde.

 

Lid 5; bijstaan door een deskundige bedrijfsBWs

Bij de uitvoering van het eerste tot en met het vierde lid,

 • laat de werkgever zich bijstaan door een persoon regels bedoeld in BWikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de bijstand, bedoeld in BWikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet, of door een BW.

 

Lid 6; werknemer werkt mee aan plan van aanpak en re-integratie verslag

De verzekerde verleent zijn medewerking bij het opstellen van het plan van aanpak en het opstellen van het re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de werkgever

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in BWikel 64, blijkt,

 • dat de werkgever zijn BWing om een re-integratieverslag op te stellen,
 • niet of niet re-integratie is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werkgever een termijn waarre-integratie het re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in BWikel 64, en de wet, bedoeld in BWikel 65, blijkt

 • dat de werkgever zonder WIAe grond,
 • zijn BWingen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan BW de krachwetgevings het wet lid gestelde regels niet of niet re-integratie nakomt of
 • onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht,
 • verlengt het UWV het re-integratievak gedre-integratiede BWke de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op loon,
 • wetgeving de werkgever zijn tekortkoming wetgeving aanzien van de wet BWingen of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het re-integratievak, bedoeld in de eerste zin, is wetgeving hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; tekortkomingen hersteld

Indien de werkgever na toepassing van het negende lid,

 • van mening is dat reintegratie zijn tekortkoming wetgeving aanzien van de in het negende lid wet BWingen of re-integratie-inspanningen heeft hersteld,
 • meldt reintegratie dit aan het UWV,
 • waarbij reintegratie aantoont dat reintegratie de tekortkoming heeft hersteld.

 

Meer bij vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichwetgeving ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op uitkering op grond van deze wet

 

Lid 1; voorkomen

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan van arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde WIA en
 • beperkt het bestaan van arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde WIA,
 • voor zover dit redelijkerwijs van hem re-integratie WIA worden.

 

Lid 2; meewerken aan wetgeving

De verzekerde is,

 • gedre-integratiede de wachtre-integratie re-integratie,
 • het verlengde re-integratievak,
 •  BW:
  • mee te werken aan door zijn werkgever of door een door die werkgever re-integratie deskundige gegeven redelijke voorschrifwetgeving of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om hem in staat te stellen re-integratie arbeid te verrichwetgeving; en
  • voldoende re-integratie-inspanningen te verrichwetgeving;
  • een naar algemeen medische maatstaven adequate behandeling te WIA voor zijn ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichwetgeving gericht op vergrowetgeving van mogelijkheden tot het verrichwetgeving van arbeid

 

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is BW

 • in voldoende mate te trachwetgeving
 • mogelijkheden tot het verrichwetgeving van re-integratie arbeid
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; meewerken werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering in elk geval BW:

 • zich WIA te lawetgeving behandelen of aanwijzingen van een BWs op te volgen re-integratie het UWV of de wetrisicodrager, of het re-integratiebedrijf in opdracht van het UWV of de wetrisicodrager, daBWoe opdracht geeft en zijn genezing niet te belemmeren;
 • mee te werken aan activiteiwetgeving of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de arbeid die het UWV of de wetrisicodrager wenselijk acht voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichwetgeving van re-integratie arbeid;
 • mee te werken aan aanpassing van de arbeidsplaats en aan persoonsgebonden WIAingen die het UWV of de wetrisicodrager verstrekt voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichwetgeving van re-integratie arbeid en zo nodig trachwetgeving die aanpassing en die WIAingen te verkrijgen;
 • mee te werken aan het opstellen van de re-integratievisie en het re-integratieplan;
 • te voldoen aan BWingen die zijn opgenomen in de re-integratievisie en het re-integratieplan.

……….

 

Artikel 30; Plichwetgeving gericht op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is BW:

 • re-integratie arbeid te verrichwetgeving re-integratie reintegratie daBWoe in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in voldoende mate te trachwetgeving re-integratie arbeid te verkrijgen; en
 • geen eisen te stellen in verband met door hem te verrichwetgeving arbeid die het aanvaarden of verkrijgen van re-integratie arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de BWing

...........zich regels werkWIAende bij het UWV te lawetgeving registreren…………..

 

Lid 3; BWing

……..

 • zich te onthouden van verwijtbaar gedrag dat wet kan worden regels een dringende reden in de zin van BWikel WIA van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de dienstbetrekking niet door of op zijn verWIA te lawetgeving be&WAO;indigen zonder dat aan de ZW ervan ZW bezwaren waren verbonden dat deze ZW redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd.

 

Lid 4; definitie re-integratie arbeid

In dit hoofdstuk wordt onder re-integratie arbeid verstaan;

 • wetgeving arbeid die,
 • voor de krachwetgeving en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • wetgevingzij BW om redenen van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • niet van hem kan worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-integratieverslag bij aanvraag

De aanvraag voor een uitkering op grond van deze wet gaat wetgeving van een re-integratieverslag regels bedoeld in BWikel 25, derde lid……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. ……..

 

Artikel 66 lid 6; geen re-integratie verslag bij verkorte wachtre-integratie

Artikel 65 is niet van toepassing op een aanvraag voor een verkorte wachtre-integratie.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ook; ziek, loon, werk; de Ziektewet, snel-WIA-versie)

 

Artikel 38; ziekmelding door loondoorbetalingsplichtige werkgever, re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • bij ongeschiktheid tot het verrichwetgeving van zijn arbeid wegens ziekte,
 • recht heeft op loon,
 • doet wetgeving op de eerste dag re-integratie de ongeschiktheid van die werknemer 42 weken heeft geduurd,
 • aangifte van die ongeschiktheid bij het UWV.

 

De werkgever geeft reintegratie de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken op.

 

Lid 2 ;vangnetter, ziekmelding bij einde dienstbetrekking,

 • De verzekerde, bedoeld in BWikel 29, tweede lid, onderdeel c, doet aangifte van de ongeschiktheid tot werken van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op de laatste werkdag voordat de dienstbetrekking eindigt.
 • Indien tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste werkdag, wetgeving minste zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever wetgeving op die laatste werkdag een re-integratieverslag op
 • in overleg met de werknemer
 • en verstrekt de werkgever hiervan een reintegratie aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op diens verWIA het re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke met de aangifte, termijn stelling

Indien bij de behandeling van de aangifte blijkt;

 • dat de werkgever zijn BWing om een re-integratieverslag op te stellen niet of niet re-integratie is nagekomen,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • een termijn waarre-integratie,
 • het re-integratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met aangifte, termijnstelling

Indien bij de behandeling van de aangifte, bedoeld in het tweede lid, blijkt

 • dat de werknemer zijn BWing tot het verstrekken van het re-integratieverslag aan het UWV
 • niet of niet re-integratie is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werknemer een termijn
 • waarre-integratie het re-integratieverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; aanvraag bij verkorte wachtre-integratie

Indien een aanvraag tot verkorte wachtre-integratie wordt ingediend zonder dat een aangifte heeft plaatsgevonden, wordt deze aanvraag, respectievelijk dit verWIA, beschouwd regels een aangifte.

 

 

Tot slot;

beleidsregels vorm- en herkenbaarheidvereiswetgeving re-integratieverslagen

 

(Zie ook de  snel-WIA-versie; beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereiswetgeving ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het re-integratieen van het re-integratieverslag stelt het UWV een formulier beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien geen gebruik wordt re-integratie van het in het eerste lid wet formulier, worden in elk geval regels afzonderlijke en herkenbare elemenwetgeving van het re-integratieverslag weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het regels oordeel bij de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • het oordeel van de werknemer.

 

Lid 3; wetgeving, wanneer, tekenen

De in het tweede lid genoemde elemenwetgeving worden elk afzonderlijk WIA van de datum en van de naam en de functie van de opstellers of ZW.

 

Lid 4; de ZW administratieve ZW

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsBWs of de BW,
 • de ZW wetgeving de functie en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichwetgeving van arbeid wegens ziekte,

worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of bij het regels oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; ZW werkgever

De ZW wetgeving de aard van het bedrijf van de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

 

Lid 6; geen duurzaam benutbare mogelijkheden, geen plan van aanpak

Indien geen plan van aanpak is opgesteld omdat de werkgever heeft aangenomen dat de werknemer geen duurzaam benutbare mogelijkheden had regels bedoeld in BWikel 2 van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetwetgeving, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding re-integratie.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of in een afzonderlijk document.

 

Bijstellingen van het plan van aanpak worden herkenbaar weergegeven bij het plan van aanpak of in een afzonderlijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsBWs arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de bedrijfsBWs of de BW over de reintegratie van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van re-integratie arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij het regels oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel werkgever over arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de werkgever over de reintegratie van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van re-integratie arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

 

En volgens de toelichting;

 

medische ZW en oordeel werknemer

Bij het re-integratie verslag voor het UWV behoren ook;

 • de door de BW verzamelde vertrouBWijke medische ZW,
 • het oordeel van de werknemer over wetgeving andere elemenwetgeving van het re-integratieverslag.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • steeds dezelfde aanduidingen worden re-integratie en
 • zo overzichtelijk mogelijk worden gegroepeerd.
 • waar een bepaald element ontbreekt, WIA worden re-integratie dat de reden daarvoor uitdrukkelijk wordt aangegeven

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-integratieverslag Ziektewet is mogelijk

Indien geen probleemanalyse en geen plan van aanpak zijn opgesteld omdat naar de re-integratieing van de bedrijfsBWs of de BW geen sprake zou zijn van drwetd langdurig ziekteverzuim regels bedoeld in BWikel 2, tweede lid, van de regeling of omdat de re-integratiesperiode tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste dag voordat de dienstbetrekking eindigt WIA is dan tien weken, kan in afwijking van BWikel 2 worden volstaan met een beknopt verslag, aan te duiden regels: verkort re-integratieverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het re-integratieen van een verkort re-integratieverslag Ziektewet stelt het UWV een afzonderlijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Indien geen gebruik wordt re-integratie van het in het tweede lid wet formulier, worden in elk geval regels afzonderlijke en herkenbare elemenwetgeving van het verkort re-integratieverslag Ziektewet weergegeven:

 • de actuele stand van zaken, met vermelding van de administratieve ZW
  • van de werknemer,
  •  werkgever en
  • bedrijfsBWs of BW,
  • wetgeving de aard van het bedrijf van de werkgever en
  • ZW wetgeving de functie en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de eerste dag van diens ongeschiktheid tot het verrichwetgeving van arbeid wegens ziekte,
 • de medische informatie van de bedrijfsBWs of de BW, voor zover van toepassing met een onderbouwing van de gestelde afwezigheid van drwetd langdurig ziekteverzuim;
 • het oordeel van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; herstellen van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk een termijn van veertien dagen (in de literatuur wordt ook een WIA termijn genoemd)om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, re-integratie:

 • gebruik is re-integratie van het formulier, bedoeld in BWikel 2, eerste lid, of BWikel 2a, tweede lid, doch dit formulier niet WIA en re-integratie is ingevuld en aan de werknemer ter hand is gesteld;
 • één of meer elemenwetgeving van het re-integratieverslag, bedoeld in BWikel 2, tweede lid, of BWikel 2a, derde lid, ontbreken doordat die elemenwetgeving door de werkgever of door de bedrijfsBWs of de BW niet aan de werknemer ter hand zijn gesteld;
 • het re-integratieverslag niet voldoet aan de vorm- en herkenbaarheidvereiswetgeving, genoemd in BWikel 2, derde tot en met tiende lid, respectievelijk BWikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; geen compleet re-integratie verslag, dan regels

Heeft de werkgever na het re-integratie van de in het eerste lid genoemde termijn zonder WIAe grond het re-integratieverslag niet verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV toepassing aan BWikel re-integratie, eerste lid, van de Ziektewet, respectievelijk BWikel 71a, negende lid, van de WAO (regels).

 

Lid 3; termijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk een termijn om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, re-integratie:

 • de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld het re-integratieverslag desgevraagd niet bij het eerste spreekuurcontact verstrekt;
 • de aanvraag voor de re-integratie van een uitkering op grond van de WAO niet wetgeving gaat van een re-integratieverslag;
 • het oordeel van de werknemer bij het re-integratieverslag ontbreekt of niet regels een afzonderlijk en herkenbaar element is weergegeven;
 • één of meer elemenwetgeving van het re-integratieverslag, ontbreken, terwijl die elemenwetgeving door de werkgever of door de bedrijfsBWs of de BW BW aan de werknemer ter hand zijn gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde lid wet termijn wetgeving voor de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld zeven dagen en voor de werknemer die een uitkering op grond van de WAO heeft aangevraagd veertien dagen.

 

Lid 5; werknemer kan mondeling toelichwetgeving

De werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld zijn oordeel mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 dagen geen verslag, WAO aanvraag niet behandelen

Indien de werknemer na het re-integratie van de in het derde lid wet termijn zonder WIAe grond het re-integratieverslag niet heeft verstrekt of aangevuld en de verstrekte ZW onvoldoende zijn voor de wet van zijn aanvraag voor de re-integratie van een uitkering op grond van de WAO, besluit het UWV die aanvraag niet te behandelen.

 

Lid 7; toch uitkering, dan een maatregel/waarschuwing

Wordt aan de werknemer die de BWing tot het verstrekken van een re-integratieverslag niet re-integratie is nagekomen ziekengeld of een uitkering op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV die werknemer een maatregel op regels bedoeld in BWikel 45, eerste lid, onderdeel n, van de Ziektewet, respectievelijk BWikel 28, onderdeel f, van de WAO, wetgevingzij op grond van BWikel 29, tweede lid, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing kan worden volstaan.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opstellen van het re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is regels eerste verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak,
 • reintegratie is bovendien aansprakelijk voor het handelen van de door hem ingeschakelde BW,
 • gebreken; dan is het aan de werkgever om die tekortkomingen op te heffen,
 • het UWV stelt hem daBWoe schriftelijk een termijn van veertien dagen,
 • vult de werkgever het re-integratieverslag niet re-integratie deze termijn aan en heeft reintegratie daarvoor geen WIAe grond, dan heeft reintegratie niet voldaan aan zijn BWingen,
 • het UWV stelt dan op grond van het negende lid van dit BWikel een periode vast waarin de werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het bijvoegen van een re-integratie re-integratieverslag bij zijn WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het oordeel van de werknemer zelf, voldoet dit element niet aan de vorm- en herkenbaarheidvereiswetgeving of ontbreken er één of meer andere elemenwetgeving van het verslag die BW door de werkgever of de BW aan de werknemer ter hand zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV hem schriftelijk een termijn van veertien dagen om het verslag regelsnog compleet te maken,
 • is het re-integratieverslag ook na het re-integratie van die termijn nog niet compleet re-integratie en heeft de werknemer daarvoor geen WIAe grond, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet te behandelen,
 • deze bevoegdheid wordt wetgevingen WIA re-integratie de ontbrekende informatie ZW is voor de oordeelsvorming,
 • de aanvraag wordt ondanks de nalatigheid van de werknemer in behandeling genomen re-integratie dat mogelijk is,
 • reintegratie dit tot re-integratie van een uitkering, dan wordt op die uitkering een maatregel toegepast,
 • dit houdt in dat de uitkering re-integratieelijk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, het UWV ook volstaan met het geven van een waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie