Zoeken naar
 
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien re-integratiestaat dat de eigen arbeid re-integratie meer re-integratie WAO verricht en
 • in het bedrijf van de werkgever re-integratie WIAe passende arbeid voorhanden is,
 • bevordert de werkgever, gedurende het tijdvak wetgeving de werknemer jegens hem recht op loon wet op grond van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van reintegratie WIAe werkgever.

 

Lid 2; werkplekaanpassingen

Uit hoofde van de uitoefening van zijn wet, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te WAO en
 • aanwijzingen te WIA,
 • als re-integratieerwijs nodig is,
 • WIA de werknemer,
 • die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van re-integratie verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • in staat wordt gesteld de eigen of WIAe passende arbeid te verrichten.

 

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de uitoefening van zijn wet, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in overreintegratiestemming met de werknemer,
 • reintegratie plan van aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met medewerking van de werknemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig bijgesteld.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van re-integratie verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is verplicht:

 

sub a; voorschriften van deskundigen opvolgen

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • reintegratie door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • re-integratiee voorschriften en
 • mee te regels aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen,
 • als bedoeld in artikel 658a lid 2;

 

sub b; meeregels aan plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan het opstellen,
 • evalueren en
 • wetgeving van,
 • reintegratie plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

sub c; passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • te verrichten,
 • waartoe de werkgever hem in de wetheid stelt.

 

Loon weigeren aan de WIA werknemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De werknemer wet het in lid 1 bedoelde recht (recht op loon tijdens re-integratie) re-integratie:

 

sub c; re-integratie passende arbeid verrichten;

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij, BW hij BW in staat is,
 • zonder deugdelijke grond ,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor reintegratie door de werkgever aangewezen derde,
 • waartoe de werkgever hem in de wetheid stelt,
 • re-integratie verricht,

 

sub d; re-integratie meeregels aan voorschriften

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij,
 • zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te regels aan door de werkgever of
 • door reintegratie door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • re-integratiee voorschriften of
 • getroffen maatregelen,
 • die ZW gericht zijn om de werknemer in staat te stellen,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten;

 

sub e; re-integratie meeregels aan het plan van aanpak

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te regels aan
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • wetgeving van,
 • reintegratie plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

Ontslagverbod tijdens re-integratie

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De werkgever re-integratie re-integratie opzeggen;

 • gedurende de tijd dat de werknemer,
 • ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens re-integratie,
 • tenzij de ongeschiktheid: ten minste twee jaren wet geduurd, of….

 

Artikel 7 : 670b lid 3; re-integratie ontslagbescherming;

Artikel 670, lid 1, aanhef en onder a, is re-integratie van toepassing,

indien de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van re-integratie

verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, zonder deugdelijke grond weigert:

 

Sub a; re-integratie meeregels aan voorschriften

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • reintegratie door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • re-integratiee voorschriften en
 • mee te regels aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen om,
 • hem in staat te stellen de eigen of
 • WIAe passende arbeid,
 • te verrichten,

 

sub b; re-integratie passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten
 • waartoe de werkgever hem in de wetheid stelt;

 

sub c; re-integratie meeregels aan reintegratie plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan,
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • wetgeving van,
 • reintegratie plan van aanpak als bedoeld in artikel ………..

 

Bedenk dat het in de wet gevallen pas mogelijk is reintegratie werknemer op bovenstaande BW te ontslaan als eerst het WAO het loon te weigeren is gebruikt. Zie de BW

 

Dan;

Regeling procesgang ZW en tweede re-integratiejaar

 

(zie ook de snel-zoek-versie Regeling Procesgang ZW en tweede re-integratiejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst

Li1 1; WIA van bedrijfsarts aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de bedrijfsarts of de arbodienst tijdig alle BWe gegevens met betrekking tot het re-integratieverzuim van zijn wet, tenWAO ……

 

Lid 2; binnen zes weken oordeel van de bedrijfsarts

De werkgever verlangt,

 • indien er naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • WIA is van dreigend langdurig re-integratieverzuim,
 • binnen zes weken na de ZW dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid,
 • reintegratie oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het re-integratie re-integratiegeval.

 

Lid 3; dreigend langdurig verzuim snel beoordelen

De werkgever verlangt onverwijld,

 • reintegratie oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst als bedoeld in het tweede lid indien,
 • eerst na zes weken blijkt dat het re-integratieverzuim,
 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op enig moment gedurende de re-integratie van de werknemer,

 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • WIA is van dreigend langdurig re-integratieverzuim,
 • houdt de werkgever aantekening als ……. en
 • ZW hij in ieder geval alle gegevens, reintegratie en correspondentie re-integratie,
 • die betrekking hebben op het verloop van het re-integratieverzuim,
 • het aantal BW geregelse uren en
 • de op grond van deze regeling ondernomen activiteiten.

 

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken plan van aanpak

Indien uit het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • dat er BW mogelijkheden zijn om de WIA naar arbeid van de werknemer te bevorderen,
 • stelt de werkgever in overreintegratiestemming met de werknemer,
 • binnen twee weken na het oordeel reintegratie plan van aanpak op.

 

Lid 2; het plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, bedoeld in het ZW lid, omvat in ieder geval:

 • de door de werkgever en de werknemer te ondernemen activiteiten gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de termijnen waarbinnen die doelstellingen naar verwachting kunnen WAO bereikt,
 • afWIAn omtrent de momenten waarop de in het plan van aanpak overreintegratiegekomen activiteiten door de werkgever en de werknemer WAO geëvalueerd; die evaluatie vindt periodiek en ieder geval aan het WAO van het ZW re-integratiejaar plaats en
 • aanwijzing van reintegratie persoon die de overreintegratiegekomen activiteiten begeleidt en het contact re-integratie tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst.

 

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt schriftelijk re-integratiegelegd.
 • De werkgever verstrekt hiervan onverwijld reintegratie afschrift aan de werknemer,
 • de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde persoon (wet) en
 • de bedrijfsarts of de arbodienst.

 

Lid 4; regelmatig contact/bijstelling werknemer en bedrijfsarts

De werkgever draagt er zorg voor dat de bedrijfsarts of de arbodienst,

 • de werknemer regelmatig hoort over het verloop van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en
 • verlangt indien het verloop van de ongeschiktheid naar het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • bijstelling van het plan van aanpak BW maakt,
 • hieromtrent onverwijld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • aan regelszelf en de werknemer.

 

Lid 5; bijstelling plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt bijgesteld indien

 • de evaluatie van dat plan van aanpak of
 • het in het vierde lid bedoeld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst
 • BW reintegratie geeft.
 • Het ZW tot en met derde lid zijn van overreintegratiekomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in artikel 2 en 4, re-integratie door de werkgever en de werknemer gemotiveerd WAO WAO.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, bedoeld in ………..bevat in ieder geval:

 • de BWe administratieve gegevens van de werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst,
 • gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever,
 • gegevens omtrent de functie van de werknemer,
 • gegevens omtrent de bekwaamheden van de werknemer,
 • vermelding van de ZW dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens re-integratie,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, respectievelijk artikel 4, vierde lid,
 • het door de werkgever en de werknemer overreintegratiegekomen plan van aanpak en de bijstellingen, bedoeld in artikel 4, BW lid,
 • de evaluatie aan het WAO van het ZW re-integratiejaar, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, alsmede de meest recente evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het plan van aanpak regelse afWIAn,
 • reintegratie actueel oordeel over de BW van de arbeidsrelatie door de werkgever en de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • reintegratie actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het verloop van de ongeschiktheid tot regels, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het verrichten van arbeid,
 • reintegratie actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst en de werkgever over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, en
 • reintegratie oordeel van de werknemer omtrent de op grond van de WAO a tot en met k opgenomen gegevens en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de beleidsregels beoordelingskader poortwachter

 

(zie ook de snel-zoek-versie; Beleidsregels beoordelingskader poortwachter)

 

9. Re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer

 

verplichtingen van werkgever en werknemer:

 • De werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren
 • de werknemer moet daaraan meeregels,
 • voor zover dat re-integratieerwijs van beiden re-integratie WAO gevergd.
 • beide partijen moeten op re-integratie inwetgeving en meeregels,
 • tenzij die WIAe partij re-integratie aantonen dat dit re-integratieerwijs re-integratie van hem re-integratie WAO gevergd.
 • werkgever en werknemer moeten elkaar op hun verplichtingen ZW, deskundigen kunnen daarbij ondersteuning regels.

 

Terugkeer in eigen functie staat voorop

Middels;

 • mogelijkheid regels om de bedongen arbeid gedeeltelijk te BW.
 • overdracht van taken aan WAO’s,
 • van dienstroosters,
 • herverdeling van taken binnen reintegratie afdeling of unit,
 • tenzij dit de reintegratie te ernstig verstoort.

 

Initiatief werkgever bij zoeken naar passend werk in eigen bedrijf

 • de werkgever moet passende arbeid aanregels,
 • de WIA werknemer moet daar re-integratie zelf op af hoeven wetgeving,
 • de werkgever moet de passende arbeid zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op vacatures e.d. is re-integratie genoeg,
 • de werkgever moet actief zoeken en beWAOen naar passend werk,
 • naarWIA het bedrijf groter zullen er meer mogelijkheden tot herplaatsing zijn,
 • op voorstellen van de werknemer reintegratie de werkgever wetgeving op te reageren,
 • dergelijke voorstellen slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ook in reintegratie situatie van inkrimping zal de werkgever actief moeten zoeken,
 • ook als reintegratie arbeidsconflict speelt met reintegratie puur persoonlijk karakter, wordt van de werkgever verwacht dat hij de mogelijkheden beziet om de werknemer op reintegratie dusdanige WIAe positie in het bedrijf te wet dat dit conflict regels re-integratie meer voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk re-integratie functioneren,
 • allreintegratie als herplaatsing re-integratieerwijs re-integratie van de werkgever re-integratie WAO verwacht, re-integratie dit achterwege blijven,
 • van de werkgever wordt re-integratie verwacht dat hij met het oog op de re-integratie van de WIA werknemer reintegratie WIAe werknemer ontslaat,
 • zonder arbeidswet of formatieruimte, re-integratie herplaatsing re-integratie verlangd WAO,
 • het feit dat de werkgever voor de WIA werknemer reintegratie WIAe werknemer in zijn functie wet aangesteld is re-integratie rechtvaardigingsgrond voor het re-integratie herwet.

 

Werkgever moet inwetgeving op initiatief werknemer

Een werkgever moet bij re-integratie;

 • het aanbod van de werknemer accepteren,
 • als dit re-integratieerwijs van hem re-integratie WAO gevergd.

Aanbod re-integratie ook zijn;

 • reintegratie wet aantal uren of
 • reintegratie beperkt ZW,

Ook aanbod ook accepteren als;

 • de werknemer zijn mogelijkheden bij reintegratie WIA bedrijf wetgeving beter zou kunnen benutten.

Relevante gegevens;

 • de werknemer wil dit wetgeving,
 • er is concreet uitregelst op uitbreiding na verloop van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periodiek om de drie maanden,
 • is voortzetting BW steeds wenselijk,
 • moet WAO overgewetgeving tot herplaatsing bij reintegratie WIAe werkgever?

 

Herplaatsing bij reintegratie WIAe werkgever,

zolang er BW functionele mogelijkheden zijn;

 • vooraf wetgeving over de functionele mogelijkheden, kennis, wetgeving en persoonlijke eigenschappen van de werknemer,
 • reintegratie (bijgesteld) plan van aanpak,
 • zo nodig reintegratie bijgestelde probleemanalyse,
 • ondersteuning en faciliterende maatregelen, zoals bekostiging van sollicitatieBW of omscholing,
 • zo nodig re-integratie spoor II laten doen door reintegratie re-re-integratie of re-integratiedeskundigen,
 • BW. via reintegratie re-integratie overreintegratiekomst,
 • de wensen van de werknemer spelen reintegratie reintegratierijke rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO afWIAn over re-integratie nawetgeving/gebruiken,

 

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • volgen,
 • reintegratie, ZW en
 • zo nodig reintegratie WIA inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en re-integratie die achteraf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, WAO rol werkgever;

Als reintegratie re-integratieBW mislukt, regels adequate inspanningen van de werknemer en het re-re-integratie, dan zullen de probleemanalyse en het plan van aanpak moeten WAO bijgesteld. Als daaruit blijkt dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, wetgeving, etc., reintegratie tweede BW re-integratie wetgeving is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever wat dit betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de wetgeving bij reintegratie WIAe werkgever re-integratie per se te leiden tot reintegratie nieuw dienstverband. Detachering is ook reintegratie mogelijkheid. Zeker bij tijdelijke wetgeving bij reintegratie WIAe werkgever ligt reintegratie voor de hand.

 

Bevredigend resultaat;

Van reintegratie bevredigend re-WIA bij herplaatsing bij reintegratie WIAe werkgever is pas WIA in geval van reintegratie wetgeving min of meer conform de resterende functionele mogelijkheden of voor 65% van de wetgeving loonwaarde, mits structureel en met BW van de werknemer.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat re-integratie is;

Van de werkgever mag meer verlangd WAO naarWIA;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer weter zijn,
 • er minder aanpassingen in het bedrijf nodig zijn en
 • de beWAOde functie meer duurzaam is,
 • de aard van het werk mede wet geleid tot beperkingen als gevolg van re-integratie,
 • naarWIA er reintegratie goed wetgeving voorstel (concrete taken/functies) van de werknemer ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er meer vacatures zijn en er meer diversiteit in functies is, zijn er eerder WIAe passende functies beschikbaar, maar zijn ook de mogelijkheden tot aanpassing van de eigen functie, BW door WIAe wetverdeling of takenruil, groter. De BWe mogelijkheden tot aanpassing van productie- en werkmethoden zijn per (re-integratie) bedrijf re-integratie en bepalen mede wat re-integratie is. Van reintegratie is ook wat het bedrijf in het verleden al wet gedaan om reintegratie met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herplaatsing minder BWële belasting voor de bedrijfsvoering met regels brengt. Ook reintegratie eventuele mogelijkheid tot vergoeding van de kosten is reintegratie relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de reintegratie regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of reintegratiegewijze afWIAn kunnen mede richtinggevend zijn voor hetre-integratie in re-integratieheid van de beWAOde werkgever mag WAO verwacht. Zo kunnen er brancheafWIAn zijn om elkaars wet op te vangen of kunnen er afWIAn zijn in reintegratie CAO of in reintegratie arboconvenant over re-integratie. Mocht wetgeving binnen de reintegratie of branche re-integratie mogelijk zijn, dan zal daarbuiten naar herplaatsingsmogelijkheden moeten WAO gezocht.

 

Van de werkgever wordt re-integratie verlangd;

 • wat onre-integratie is,
 • het productieproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in BWeel opregelst onevenredig belasten.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • reintegratie positieve instelling bij re-integratie bij spoor I en II,
 • BW tonen,
 • re-integratiee voorschriften opvolgen van de werkgever of deskundigen,
 • meeregels aan zijn genezing, deze re-integratie belemmeren of vertragen,
 • BWe medische ZW onderwetgeving, met behoud van vrijheid in de keuze van behandelend arts, behandeling, en met behoud van de re-integratie van zijn wetgeving,
 • meeregels aan het opstellen van het plan van aanpak,
 • uitvoeren van het overreintegratiegekomen plan,
 • branche overreintegratiegekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • BW en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en re-integratie die achteraf sanctioneren

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, snel-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-integratieverplichtingen en verplichte loonwetgeving werkgever

Lid 1; houden van aantekening

De werkgever jegens re-integratie de verzekerde

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens re-integratie
 • recht wet op loon als bedoeld …..
 • houdt aantekening van het verloop van de re-integratie en
 • de re-integratie van de verzekerde.

 

Lid 2; plan van aanpak

De werkgever, bedoeld in het ZW lid,

 • stelt binnen reintegratie bij ministeriële regeling nader te bepalen termijn,
 • in overreintegratiestemming met de verzekerde,
 • reintegratie plan van aanpak op.
 • De afWIAn die in het plan van aanpak zijn regels,
 • WAO door werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van aanpak wordt periodiek geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor werknemer 15 weken voor WAO wachttijd

Uiterlijk vijftien weken vóór het reintegratie van de wachttijd,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het ZW lid,
 • in overleg met de verzekerde reintegratie re-integratieverslag op en
 • verstrekt hiervan reintegratie afschrift aan de verzekerde.

 

Lid 5; bijstaan door reintegratie deskundige bedrijfsarts

Bij de uitvoering van het ZW tot en met het vierde lid,

 • laat de werkgever regels bijstaan door reintegratie persoon als bedoeld in artikel 14, ZW lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, ZW lid, onderdeel b, van die wet, of door reintegratie arbodienst.

 

Lid 6; werknemer regels mee aan plan van aanpak en re-integratie verslag

De verzekerde verlreintegratiet zijn medewerking bij het opstellen van het plan van aanpak en het opstellen van het re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de werkgever

Indien bij de behandeling van de aanBW, bedoeld in artikel 64, blijkt,

 • dat de werkgever zijn verplichting om reintegratie re-integratieverslag op te stellen,
 • re-integratie of re-integratie wetgeving is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werkgever reintegratie termijn waarbinnen het re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de behandeling van de aanBW, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, blijkt

 • dat de werkgever zonder deugdelijke grond,
 • zijn verplichtingen op grond van het ZW, tweede, derde, vierde of BW lid dan wel de krachtens het zevende lid gestelde regels re-integratie of re-integratie wetgeving nakomt of
 • onvoldoende re-integratie-inspanningen wet verricht,
 • wet het UWV het tijdvak gedurende welke de verzekerde jegens die werkgever recht wet op loon,
 • WIA de werkgever zijn tekortkoming ten aanzien van de bedoelde verplichtingen of
 • re-integratie-inspanningen,
 • re-integratie re-integratie.
 • Het tijdvak, bedoeld in de ZW zin, is ten hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; regels hersteld

Indien de werkgever na toepassing van het negende lid,

 • van mening is dat hij zijn tekortkoming ten aanzien van de in het negende lid bedoelde verplichtingen of re-integratie-inspanningen wet hersteld,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • waarbij hij aantoont dat hij de tekortkoming wet hersteld.

 

Meer bij BW loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten ter BW van ontstaan en wetgeving van recht op uitkering op grond van deze wet

 

Lid 1; voorkomen

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan van arbeidsongeschiktheid of
 • reintegratie arbeidsgeschiktheid en
 • beperkt het wetgeving van arbeidsongeschiktheid of
 • reintegratie arbeidsgeschiktheid,
 • voor zover dit re-integratieerwijs van hem verwacht mag WAO.

 

Lid 2; meeregels aan oplossingen

De verzekerde is,

 • gedurende de wachttijd alsmede,
 • het verlengde tijdvak,
 •  verplicht:
  • mee te regels aan door zijn werkgever of door reintegratie door die werkgever aangewezen deskundige gegeven re-integratiee voorschriften of getroffen maatregelen die ZW gericht zijn om hem in staat te stellen passende arbeid te verrichten; en
  • voldoende re-integratie-inspanningen te verrichten;
  • reintegratie naar algemreintegratie medische maatstaven adequate behandeling te onderwetgeving voor zijn re-integratie of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid

 

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde die recht wet op reintegratie WGA-uitkering is verplicht

 • in voldoende WIA te trachten
 • mogelijkheden tot het verrichten van passende arbeid
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; meeregels wetgeving

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het ZW lid, is de verzekerde die recht wet op reintegratie WGA-uitkering in elk geval verplicht:

 • regels geneeskundig te laten behandelen of aanwijzingen van reintegratie arts op te volgen indien het UWV of de wet, of het re-re-integratie in opdracht van het UWV of de wet, BW opdracht geeft en zijn genezing re-integratie te belemmeren;
 • mee te regels aan activiteiten of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de arbeid die het UWV of de wet wenselijk acht voor ZW van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid;
 • mee te regels aan aanpassing van de arbeidsplaats en aan persoonsgebonden regelsingen die het UWV of de wet verstrekt voor ZW van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid en zo nodig trachten die aanpassing en die regelsingen te verkrijgen;
 • mee te regels aan het opstellen van de re-regels en het re-integratieplan;
 • te voldoen aan verplichtingen die zijn opgenomen in de re-regels en het re-integratieplan.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verzekerde die recht wet op reintegratie WGA-uitkering is verplicht:

 • passende arbeid te verrichten indien hij BW in de wetheid wordt gesteld;
 • in voldoende WIA te trachten passende arbeid te verkrijgen; en
 • re-integratie eisen te stellen in verband met door hem te verrichten arbeid die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de verplichting

...........regels als werkzoekende bij het UWV te laten registreren…………..

 

Lid 3; verplichting

……..

 • regels te onthouden van verwijtbaar gedrag dat aangemerkt re-integratie WAO als reintegratie dringende reden in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de dienstbetrekking re-integratie door of op zijn verzoek te laten beëwetgeving zonder dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden dat deze voortzetting re-integratieerwijs re-integratie van hem kon WAO gevergd.

 

Lid 4; definitie passende arbeid

In dit hoofdstuk wordt onder passende arbeid verstaan;

 • alle arbeid die,
 • voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • tenzij aanvaarding om redenen van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • re-integratie van hem re-integratie WAO gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-integratieverslag bij aanBW

De aanBW voor reintegratie uitkering op grond van deze wet gaat vergezeld van reintegratie re-integratieverslag als bedoeld in artikel 25, derde lid……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stonden
 • in re-integratieheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. ……..

 

Artikel 66 lid 6; re-integratie re-integratie verslag bij verkorte wachttijd

Artikel 65 is re-integratie van toepassing op reintegratie aanBW voor reintegratie verkorte wachttijd.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ook; ziek, loon, werk; de Ziektewet, snel-zoek-versie)

 

Artikel 38; ziekmelding door loonwetgevingsplichtige werkgever, re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; aangifte re-integratie UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens re-integratie,
 • recht wet op loon,
 • BW re-integratie op de ZW dag nadat de ongeschiktheid van die werknemer 42 weken wet geduurd,
 • aangifte van die ongeschiktheid bij het UWV.

 

De werkgever geeft daarbij de ZW dag van de ongeschiktheid tot regels op.

 

Lid 2 ;vangnetter, ziekmelding bij WAO dienstbetrekking,

 • De verzekerde, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel c, BW aangifte van de ongeschiktheid tot regels van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut wetverzekeringen op de laatste werkdag voordat de dienstbetrekking eindigt.
 • Indien tussen de ZW dag van de ongeschiktheid tot regels en de laatste werkdag, ten minste zes weken is wet,
 • stelt de werkgever re-integratie op die laatste werkdag reintegratie re-integratieverslag op
 • in overleg met de werknemer
 • en verstrekt de werkgever hiervan reintegratie afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op diens verzoek het re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer in re-integratieheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke met de aangifte, termijn stelling

Indien bij de behandeling van de aangifte blijkt;

 • dat de werkgever zijn verplichting om reintegratie re-integratieverslag op te stellen re-integratie of re-integratie wetgeving is nagekomen,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • reintegratie termijn waarbinnen,
 • het re-integratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met aangifte, termijnstelling

Indien bij de behandeling van de aangifte, bedoeld in het tweede lid, blijkt

 • dat de werknemer zijn verplichting tot het WIA van het re-integratieverslag aan het UWV
 • re-integratie of re-integratie wetgeving is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werknemer reintegratie termijn
 • waarbinnen het re-integratieverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; aanBW bij verkorte wachttijd

Indien reintegratie aanBW tot verkorte wachttijd wordt ingediend zonder dat reintegratie aangifte wet plaatsgevonden, wordt deze aanBW, respectievelijk dit verzoek, beschouwd als reintegratie aangifte.

 

 

Tot slot;

beleidsregels vorm- en herwetgevingheidvereisten re-integratieverslagen

 

(Zie ook de  snel-zoek-versie; beleidsregels vorm- en herwetgevingheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen van het re-integratieverslag stelt het UWV reintegratie formulier beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien re-integratie gebruik wordt regels van het in het ZW lid bedoelde formulier, WAO in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elementen van het re-integratieverslag weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het actueel oordeel bij de probleemanalyse,
 • de WAOvaluatie,
 • de medische WIA,
 • het oordeel van de werknemer.

 

Lid 3; re-integratie, wanneer, tekenen

De in het tweede lid genoemde elementen WAO elk afzonderlijk regels van de BW en van de naam en de functie van de opstellers of ondertekenaars.

 

Lid 4; de BWe administratieve gegevens

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsarts of de arbodienst,
 • de gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de vermelding van de ZW dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens re-integratie,

WAO herwetgeving weergegeven bij de probleemanalyse of bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; gegevens werkgever

De gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever, WAO herwetgeving weergegeven bij de WAOvaluatie.

 

Lid 6; re-integratie duurzaam benutbare mogelijkheden, re-integratie plan van aanpak

Indien re-integratie plan van aanpak is ZW omdat de werkgever wet aangenomen dat de werknemer re-integratie duurzaam benutbare mogelijkheden had als bedoeld in artikel 2 van het Schattingsbesluit regels, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding regels.

 

Lid 7 en 8; herwetgeving wetgeving

Bijstellingen van de probleemanalyse WAO herwetgeving weergegeven bij de probleemanalyse of in reintegratie afzonderlijk document.

 

Bijstellingen van het plan van aanpak WAO herwetgeving weergegeven bij het plan van aanpak of in reintegratie afzonderlijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsarts arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arbodienst over de BW van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, WAO herwetgeving weergegeven bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel werkgever over arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de werkgever over de BW van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, WAO herwetgeving weergegeven bij de WAOvaluatie.

 

En volgens de wet;

 

medische gegevens en oordeel werknemer

Bij het re-integratie verslag voor het UWV behoren ook;

 • de door de arbodienst verzamelde vertrouwelijke medische gegevens,
 • het oordeel van de werknemer over alle WIAe elementen van het re-integratieverslag.

 

Eenduidig, overregelstelijk, ontbreken stukken motiveren

 • steeds reintegratie aanduidingen WAO gebruikt en
 • zo overregelstelijk mogelijk WAO gegroepeerd.
 • waar reintegratie bepaald element ontbreekt, mag WAO verwacht dat de reden wetgeving WIA wordt aangegeven

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-integratieverslag Ziektewet is mogelijk

Indien re-integratie probleemanalyse en re-integratie plan van aanpak zijn ZW omdat naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst re-integratie WIA zou zijn van dreigend langdurig re-integratieverzuim als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling of omdat de tijdsperiode tussen de ZW dag van de ongeschiktheid tot regels en de laatste dag voordat de dienstbetrekking eindigt korter is dan tien weken, re-integratie in afwijking van artikel 2 WAO volstaan met reintegratie beknopt verslag, aan te duiden als: verkort re-integratieverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het indienen van reintegratie verkort re-integratieverslag Ziektewet stelt het UWV reintegratie afzonderlijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Indien re-integratie gebruik wordt regels van het in het tweede lid bedoelde formulier, WAO in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elementen van het verkort re-integratieverslag Ziektewet weergegeven:

 • de actuele stand van WIA, met vermelding van de administratieve gegevens
  • van de werknemer,
  •  werkgever en
  • bedrijfsarts of arbodienst,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever en
  • gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de ZW dag van diens ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens re-integratie,
 • de medische WIA van de bedrijfsarts of de arbodienst, voor zover van toepassing met reintegratie onderbouwing van de gestelde afwezigheid van dreigend langdurig re-integratieverzuim;
 • het oordeel van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; re-integratie van regels

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk reintegratie termijn van veertien dagen (in de literatuur wordt ook reintegratie kortere termijn genoemd)om het re-integratieverslag te WIA of aan te vullen, indien:

 • gebruik is regels van het formulier, bedoeld in artikel 2, ZW lid, of artikel 2a, tweede lid, doch dit formulier re-integratie deugdelijk en wetgeving is ingevuld en aan de werknemer ter hand is gesteld;
 • &wet;&wet;n of meer elementen van het re-integratieverslag, bedoeld in artikel 2, tweede lid, of artikel 2a, derde lid, ontbreken doordat die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst re-integratie aan de werknemer ter hand zijn gesteld;
 • het re-integratieverslag re-integratie volBW aan de vorm- en herwetgevingheidvereisten, genoemd in artikel 2, derde tot en met tiende lid, respectievelijk artikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; re-integratie compleet re-integratie verslag, dan verhaal

Heeft de werkgever na het reintegratie van de in het ZW lid genoemde termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag re-integratie verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV toepassing aan artikel 39a, ZW lid, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; termijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk reintegratie termijn om het re-integratieverslag te WIA of aan te vullen, indien:

 • de werknemer die aanspraak maakt op wet het re-integratieverslag desgeBWd re-integratie bij het ZW spreekuurcontact verstrekt;
 • de aanBW voor de toekenning van reintegratie uitkering op grond van de WAO re-integratie vergezeld gaat van reintegratie re-integratieverslag;
 • het oordeel van de werknemer bij het re-integratieverslag ontbreekt of re-integratie als reintegratie afzonderlijk en herwetgeving element is weergegeven;
 • &wet;&wet;n of meer elementen van het re-integratieverslag, ontbreken, terwijl die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst wel aan de werknemer ter hand zijn gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde lid bedoelde termijn bedraagt voor de werknemer die aanspraak maakt op wet zeven dagen en voor de werknemer die reintegratie uitkering op grond van de WAO wet aangeBWd veertien dagen.

 

Lid 5; werknemer re-integratie mondeling toelichten

De werknemer die aanspraak maakt op wet wordt desgewenst in de wetheid gesteld zijn oordeel mondeling wetgeving te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 dagen re-integratie verslag, WAO aanBW re-integratie behandelen

Indien de werknemer na het reintegratie van de in het derde lid bedoelde termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag re-integratie wet verstrekt of aangevuld en de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van zijn aanBW voor de toekenning van reintegratie uitkering op grond van de WAO, besluit het UWV die aanBW re-integratie te behandelen.

 

Lid 7; toch uitkering, dan reintegratie maatregel/waarschuwing

Wordt aan de werknemer die de verplichting tot het WIA van reintegratie re-integratieverslag re-integratie wetgeving is nagekomen wet of reintegratie uitkering op grond van de WAO toegekend, dan ZW het UWV die werknemer reintegratie maatregel op als bedoeld in artikel 45, ZW lid, onderdeel n, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 28, onderdeel f, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, tweede lid, van de WAO met reintegratie schriftelijke waarschuwing re-integratie WAO volstaan.

 

Ook uit de wet;

 

Opstellen van het re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als ZW verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak,
 • hij is wetgeving aanWIAlijk voor het handelen van de door hem ingeschakelde arbodienst,
 • gebreken; dan is het aan de werkgever om die regels op te heffen,
 • het UWV stelt hem BW schriftelijk reintegratie termijn van veertien dagen,
 • vult de werkgever het re-integratieverslag re-integratie binnen deze termijn aan en wet hij wetgeving re-integratie deugdelijke grond, dan wet hij re-integratie voldaan aan zijn verplichtingen,
 • het UWV stelt dan op grond van het negende lid van dit artikel reintegratie periode re-integratie wetgeving de werknemer recht wet op wetgeving van het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het bijvoegen van reintegratie wetgeving re-integratieverslag bij zijn WAO-aanBW,
 • ontbreekt het oordeel van de werknemer zelf, volBW dit element re-integratie aan de vorm- en herwetgevingheidvereisten of ontbreken er &wet;&wet;n of meer WIAe elementen van het verslag die wel door de werkgever of de arbodienst aan de werknemer ter hand zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV hem schriftelijk reintegratie termijn van veertien dagen om het verslag alsBW compleet te maken,
 • is het re-integratieverslag ook na het reintegratie van die termijn BW re-integratie compleet regels en wet de werknemer wetgeving re-integratie deugdelijke grond, dan wet het UWV de bevoegdheid om de aanBW van de arbeidsongeschiktheidsuitkering re-integratie te behandelen,
 • deze bevoegdheid wordt allreintegratie uitgeoefend indien de ontbrekende WIA onmisbaar is voor de oordeelsvorming,
 • de aanBW wordt regels de wetgeving van de werknemer in behandeling genomen indien dat mogelijk is,
 • leidt dit tot toekenning van reintegratie uitkering, dan wordt op die uitkering reintegratie maatregel toegepast,
 • dit houdt in dat de uitkering tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, het UWV ook volstaan met het geven van reintegratie waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie