Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien wet BW de eigen WIA niet meer kan worden verricht en
 • in het bedrijf van de werkgever geen andere passende WIA voorhanden is,
 • bevordert de werkgever, gedregelsde het tijdvak waarin de ZW jegens regels recht op loon heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de ZW in voor regels passende WIA in het bedrijf van een andere werkgever.

 

Lid 2; werkplekaanpassingen

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in wetgeving 1,

 • is de werkgever verplicht zo tijdig mogelijk zore-integratieige re-integratie te re-integratie en
 • aanwijre-integratiegen te verstrekken,
 • als WAO nodig is,
 • opBW de ZW,
 • die in verband met ongeschiktheid wet gevolge van ziekte regels is de bedongen WIA te verrichwet,
 • in staat wordt gesteld de eigen of andere passende WIA te verrichwet.

 

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in wetgeving 1,

 • stelt de werkgever in overeenstemming met de ZW,
 • een plan van aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met regels van de ZW,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig WIA.

 

Verplichting van de ZW; 

Artikel 7 :660a BW

De ZW die in verband met ongeschiktheid wet gevolge van ziekte regels is de bedongen WIA te verrichwet, is verplicht:

 

ZW a; voorschrifwet van deskundigen opvolgen

 • gevolg te geven aan WAO de werkgever of
 • een WAO regels aangewezen deskundige ZW,
 • redelijke voorschrifwet en
 • mee te werken aan WAO de werkgever of deskundige getroffen re-integratie,
 • als bedoeld in artikel 658a wetgeving 2;

 

ZW b; meewerken aan plan van aanpak

 • zijn regels te verlenen aan het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a wetgeving 3;

 

ZW c; passende WIA verrichwet

 • passende WIA als bedoeld in artikel 658a wetgeving 4,
 • te verrichwet,
 • waartoe de werkgever regels in de gelegenheid stelt.

 

Loon weigeren aan de re-integratie ZW

Artikel 7: 629 wetgeving 3 BW

De ZW heeft het in wetgeving 1 bedoelde recht (recht op loon tijdens ziekte) niet:

 

ZW c; geen passende WIA verrichwet;

 • voor de tijd,
 • gedregelsde welke hij, hoewel hij daartoe in staat is,
 • zonder deugdelijke grond ,
 • passende WIA als bedoeld in artikel 658a wetgeving 4,
 • voor de werkgever of
 • voor een WAO de werkgever aangewezen derde,
 • waartoe de werkgever regels in de gelegenheid stelt,
 • niet verricht,

 

ZW d; niet meewerken aan voorschrifwet

 • voor de tijd,
 • gedregelsde welke hij,
 • zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan WAO de werkgever of
 • WAO een WAO regels aangewezen deskundige ZW,
 • redelijke voorschrifwet of
 • getroffen re-integratie,
 • die erop gericht zijn om de ZW in staat te stellen,
 • passende WIA als bedoeld in artikel 658a wetgeving 4 te verrichwet;

 

ZW e; niet meewerken aan het plan van aanpak

 • voor de tijd,
 • gedregelsde welke hij zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a wetgeving 3;

 

Ontslagverbod tijdens ziekte

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 ZW a twee WAO ontslagbescherming

De werkgever kan niet opzeggen;

 • gedregelsde de tijd BW de ZW,
 • ongeschikt is tot het verrichwet van zijn WIA wegens ziekte,
 • wetzij de ongeschiktheid: wet minste twee jaren heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : 670b wetgeving 3; geen ontslagbescherming;

Artikel 670, wetgeving 1, aanhef en onder a, is niet van toepassing,

indien de ZW die in verband met ongeschiktheid wet gevolge van ziekte

regels is de bedongen WIA te verrichwet, zonder deugdelijke grond weigert:

 

Sub a; niet meewerken aan voorschrifwet

 • gevolg te geven aan WAO de werkgever of
 • een WAO regels aangewezen deskundige ZW,
 • redelijke voorschrifwet en
 • mee te werken aan WAO de werkgever of deskundige getroffen re-integratie om,
 • regels in staat te stellen de eigen of
 • andere passende WIA,
 • te verrichwet,

 

ZW b; geen passende WIA verrichwet

 • passende WIA als bedoeld in artikel 658a wetgeving 4 te verrichwet
 • waartoe de werkgever regels in de gelegenheid stelt;

 

ZW c; niet meewerken aan een plan van aanpak

 • zijn regels te verlenen aan,
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel ………..

 

Bedenk BW het in de meeste gevallen pas mogelijk is een ZW op bovenstaande gronden te reintegratie als eerst het middel het loon te weigeren is gebruikt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling procesgang eerste en tweede ziekteWAO

 

(zie ook de snel-zoek-versie Regeling Procesgang eerste en tweede ziekteWAO)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst

Li1 1; informatie van bedrijfsarts aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de bedrijfsarts of de arbodienst tijdig alle reintegratie ZWs met betrekking tot het ziekteverzuim van zijn ZW, weteinde ……

 

Lid 2; binnen zes weken oordeel van de bedrijfsarts

De werkgever verlangt,

 • indien er naar de re-integratieing van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • BW is van re-integratie langdurig ziekteverzuim,
 • binnen zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichwet van WIA,
 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het desbere-integratiede ziektegeval.

 

Lid 3; re-integratie langdurig verzuim snel beoordelen

De werkgever verlangt wet,

 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst als bedoeld in het tweede wetgeving indien,
 • eerst na zes weken blijkt BW het ziekteverzuim,
 • naar de re-integratieing van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op enig moment gedregelsde de ziekte van de ZW,

 • naar de re-integratieing van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • BW is van re-integratie langdurig ziekteverzuim,
 • houdt de werkgever aantekening als ……. en
 • legt hij in ieder geval alle ZWs, documenwet en re-integratie vast,
 • die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim,
 • het aantal feitelijk gere-integratiee regels en
 • de op grond van deze regeling ondernomen activiteiwet.

 

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken plan van aanpak

Indien uit het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede of derde wetgeving, blijkt,

 • BW er nog BW zijn om de terugkeer naar WIA van de ZW te reintegratie,
 • stelt de werkgever in overeenstemming met de ZW,
 • binnen twee weken na het oordeel een plan van aanpak op.

 

Lid 2; het plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, bedoeld in het eerste wetgeving, omvat in ieder geval:

 • de WAO de werkgever en de ZW te ondernemen activiteiwet gericht op inschakeling in de WIA, de daarmee te bereiken doelstellingen en de termijnen waarbinnen die doelstellingen naar re-integratieing kunnen worden bereikt,
 • afBWn omtrent de momenwet waarop de in het plan van aanpak overeengekomen activiteiwet WAO de werkgever en de ZW worden geëvalueerd; die evaluatie vindt periodiek en ieder geval aan het einde van het eerste ziekteWAO plaats en
 • aanwijre-integratieg van een persoon die de overeengekomen activiteiwet begeleidt en het contact verreintegratiet tussen ZW, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst.

 

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever verstrekt hiervan wet een afschrift aan de ZW,
 • de in het tweede wetgeving, onderdeel c, bedoelde persoon (ZW) en
 • de bedrijfsarts of de arbodienst.

 

Lid 4; regelmatig contact/bijstelling ZW en bedrijfsarts

De werkgever draagt er reintegratie voor BW de bedrijfsarts of de arbodienst,

 • de ZW regelmatig hoort over het verloop van de ongeschiktheid tot het verrichwet van WIA en
 • verlangt indien het verloop van de ongeschiktheid naar het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • bijstelling van het plan van aanpak noodzakelijk maakt,
 • hieromtrent wet advies van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • aan zichzelf en de ZW.

 

Lid 5; bijstelling plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt WIA indien

 • de evaluatie van BW plan van aanpak of
 • het in het vierde wetgeving bedoeld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst
 • daartoe aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en met derde wetgeving zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in artikel 2 en 4, kan WAO de werkgever en de ZW gemotiveerd worden re-integratie.

 

Artikel 6 wetgeving 1; Inhoud van het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, bedoeld in ………..bevat in ieder geval:

 • de reintegratie administratieve ZWs van de ZW, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst,
 • ZWs omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever,
 • ZWs omtrent de functie van de ZW,
 • ZWs omtrent de bekwaamheden van de ZW,
 • vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichwet van WIA wegens ziekte,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede en derde wetgeving, respectievelijk artikel 4, vierde wetgeving,
 • het WAO de werkgever en de ZW overeengekomen plan van aanpak en de bijstellingen, bedoeld in artikel 4, vijfde wetgeving,
 • de evaluatie aan het einde van het eerste ziekteWAO, bedoeld in artikel 4, tweede wetgeving, onderdeel b, alsmede de meest recente evaluatie van de voortgang en de WIA van de in het plan van aanpak gemaakte afBWn,
 • een actueel oordeel over de kwaliteit van de re-integratie WAO de werkgever en de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het verloop van de ongeschiktheid tot werken, de functionele re-integratie en BW van de ZW tot het verrichwet van WIA,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst en de werkgever over de aanwezigheid van passende WIA bij de werkgever, en
 • een oordeel van de ZW omtrent de op grond van de onderdelen a tot en met k reintegratie ZWs en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de beleidsregels beoordelingskader poortwachter

 

(zie ook de snel-zoek-versie; Beleidsregels beoordelingskader poortwachter)

 

9. Re-integratieverplichtingen van werkgever en ZW

 

verplichtingen van werkgever en ZW:

 • De werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren
 • de ZW moet daaraan meewerken,
 • voor zover BW WAO van beiden kan worden gevergd.
 • beide partijen moewet op initiatieven ingaan en meewerken,
 • wetzij die andere partij kan aantonen BW dit WAO niet van regels kan worden gevergd.
 • werkgever en ZW moewet elkaar op hun verplichtingen aanspreken, deskundigen kunnen daarbij ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen functie staat voorop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen WIA gedeeltelijk te hervatwet.
 • overdracht van taken aan collega’s,
 • van dienstroosters,
 • herverdeling van taken binnen een afdeling of unit,
 • wetzij dit de WIAsorganisatie te ernstig BW.

 

Initiatief werkgever bij zoeken naar passend werk in eigen bedrijf

 • de werkgever moet passende WIA aanbieden,
 • de re-integratie ZW moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet de passende WIA zo nodig opdragen,
 • het enkel atwetderen op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever moet re-integratie zoeken en bemiddelen naar passend werk,
 • naarmate het bedrijf re-integratie zullen er meer BW tot regels zijn,
 • op voorstellen van de ZW regels de werkgever wet op te reageren,
 • dergelijke voorstellen slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ook in een situatie van inkrimping zal de werkgever re-integratie moewet zoeken,
 • ook als een WIAsconflict speelt met een puur persoonlijk karakter, wordt van de werkgever re-integratie BW hij de BW beziet om de ZW op een dusre-integratieige andere positie in het bedrijf te plaatsen BW dit conflict zich niet meer voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • alleen als regels WAO niet van de werkgever kan worden re-integratie, kan dit achterwege blijven,
 • van de werkgever wordt niet re-integratie BW hij met het oog op de re-integratie van de re-integratie ZW een andere ZW ontslaat,
 • zonder wetgevingen of formatieruimte, kan regels niet verlangd worden,
 • het feit BW de werkgever voor de re-integratie ZW een andere ZW in zijn functie heeft aangesteld is geen rechtvaardigingsgrond voor het niet herplaatsen.

 

Werkgever moet ingaan op initiatief ZW

Een werkgever moet bij re-integratie;

 • het wetgeving van de ZW accepteren,
 • als dit WAO van regels kan worden gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • een gering aantal regels of
 • een re-integratie takenpakket,

Ook wetgeving ook accepteren als;

 • de ZW zijn BW bij een ander bedrijf wellicht beter zou kunnen benutwet.

Relevante ZWs;

 • de ZW wil dit graag,
 • er is concreet uitzicht op BW na verloop van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periodiek om de drie maanden,
 • is voortzetting nog steeds wenselijk,
 • moet worden overgegaan tot regels bij een andere werkgever?

 

Herplaatsing bij een andere werkgever,

zolang er nog functionele BW zijn;

 • vooraf BW over de functionele BW, kennis, BW en persoonlijke eigenschappen van de ZW,
 • een (WIA) plan van aanpak,
 • zo nodig een WIAe probleemanalyse,
 • ondersteuning en faciliterende re-integratie, zoals re-integratie van sollicitatietraining of omscholing,
 • zo nodig re-integratie spoor II lawet doen WAO een re-integratiebedrijf of re-integratiedeskundigen,
 • evt. via een re-integratie overeenkomst,
 • de wensen van de ZW re-integratie een belangrijke wetgeving bij de keuze,
 • Sectorale CAO afBWn over re-integratie nagaan/gebruiken,

 

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • volgen,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo nodig een ander inschakelen,
 • het UWV toetst de wet en kan die achteraf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, einde wetgeving werkgever;

Als een re-integratietraject mislukt, onre-integratieks adequate inspanningen van de ZW en het re-integratiebedrijf, re-integratie zullen de probleemanalyse en het plan van aanpak moewet worden WIA. Als daaruit blijkt BW, gelet op de re-integratie, leeftijd, BW, etc., een tweede traject niet re-integratievol is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever wat dit betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de werkhervatting bij een andere werkgever niet per se te leiden tot een nieuw dienstverband. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker bij tijdelijke werkhervatting bij een andere werkgever ligt detachering voor de hand.

 

Bevredigend resultaat;

Van een bevredigend re-reintegratie bij regels bij een andere werkgever is pas BW in geval van een werkhervatting min of meer re-integratie de resterende functionele BW of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemming van de ZW.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat redelijk is;

Van de werkgever wet meer verlangd worden naarmate;

Inhoud van het werk

 • de re-integratie van de ZW ZW zijn,
 • er minder aanpassingen in het bedrijf nodig zijn en
 • de bere-integratiede functie meer duurzaam is,
 • de aard van het werk mede heeft geleid tot re-integratie als gevolg van ziekte,
 • naarmate er een goed gespecificeerd voorstel (concrete taken/functies) van de ZW ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf re-integratie is, er meer vacatures zijn en er meer diversiteit in functies is, zijn er eerder andere passende functies beschikbaar, maar zijn ook de BW tot aanpassing van de eigen functie, bijvoorbeeld WAO andere taakverdeling of takenruil, re-integratie. De re-integratie BW tot aanpassing van productie- en werkmethoden zijn per (type) bedrijf verschillend en ZW mede wat redelijk is. Van belang is ook wat het bedrijf in het verleden al heeft gedaan om mensen met re-integratie aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot regels minder financiële belasting voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een eventuele mogelijkheid tot vergoeding van de koswet is een relevante factor.

Sectorale aspecwet

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze afBWn kunnen mede richtinggevend zijn voor hetgeen in redelijkheid van de bere-integratiede werkgever wet worden re-integratie. Zo kunnen er brancheafBWn zijn om elkaars ZW op te vangen of kunnen er afBWn zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang binnen de sector of branche niet mogelijk zijn, re-integratie zal daarbuiwet naar regelssBW moewet worden gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • het productieproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht re-integratie belaswet.

 

Verplichtingen van de ZW;

 • een positieve instelling bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschrifwet opvolgen van de werkgever of deskundigen,
 • meewerken aan zijn genere-integratieg, deze niet belemmeren of vertragen,
 • reintegratie medische behandelingen wet, met behoud van reintegratie in de keuze van behandelend arts, behandeling, en met behoud van de integriteit van zijn lichaam,
 • meewerken aan het opstellen van het plan van aanpak,
 • uitvoeren van het overeengekomen plan,
 • branche overeengekomen re-integratie ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever wet de ZW sanctioneren,
 • het UWV toetst de wet en kan die achteraf sanctioneren

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, snel-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-integratieverplichtingen en verplichte loonWAObetaling werkgever

Lid 1; houden van aantekening

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • bij ongeschiktheid tot het verrichwet van WIA wegens ziekte
 • recht heeft op loon als bedoeld …..
 • houdt aantekening van het verloop van de ziekte en
 • de re-integratie van de verzekerde.

 

Lid 2; plan van aanpak

De werkgever, bedoeld in het eerste wetgeving,

 • stelt binnen een bij ministeriële regeling nader te ZW termijn,
 • in overeenstemming met de verzekerde,
 • een plan van aanpak op.
 • De afBWn die in het plan van aanpak zijn gemaakt,
 • worden WAO werkgever en verzekerde WAO.
 • Het plan van aanpak wordt periodiek geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor ZW 15 weken voor einde wachttijd

Uiterlijk vijftien weken vóór het verstrijken van de wachttijd,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het eerste wetgeving,
 • in overleg met de verzekerde een re-integratieverslag op en
 • verstrekt hiervan een afschrift aan de verzekerde.

 

Lid 5; bijstaan WAO een deskundige bedrijfsarts

Bij de WIA van het eerste tot en met het vierde wetgeving,

 • laat de werkgever zich bijstaan WAO een persoon als bedoeld in artikel 14, eerste wetgeving, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste wetgeving, onderdeel b, van die wet, of WAO een arbodienst.

 

Lid 6; ZW re-integratie mee aan plan van aanpak en re-integratie verslag

De verzekerde verleent zijn regels bij het opstellen van het plan van aanpak en het opstellen van het re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de werkgever

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, blijkt,

 • BW de werkgever zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen,
 • niet of niet wet is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werkgever een termijn waarbinnen het re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, blijkt

 • BW de werkgever zonder deugdelijke grond,
 • zijn verplichtingen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde wetgeving re-integratie wel de krachwets het zevende wetgeving gestelde regels niet of niet wet nakomt of
 • onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht,
 • verlengt het UWV het tijdvak gedregelsde welke de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op loon,
 • opBW de werkgever zijn tekortkoming wet aanzien van de bedoelde verplichtingen of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het tijdvak, bedoeld in de eerste re-integratie, is wet hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; re-integratie hersteld

Indien de werkgever na toepassing van het negende wetgeving,

 • van mening is BW hij zijn tekortkoming wet aanzien van de in het negende wetgeving bedoelde verplichtingen of re-integratie-inspanningen heeft hersteld,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • waarbij hij aantoont BW hij de tekortkoming heeft hersteld.

 

Meer bij vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichwet ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op reintegratie op grond van deze wet

 

Lid 1; voorkomen

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan van WIAsongeschiktheid of
 • verminderde WIAsgeschiktheid en
 • re-integratie het bestaan van WIAsongeschiktheid of
 • verminderde WIAsgeschiktheid,
 • voor zover dit WAO van regels re-integratie wet worden.

 

Lid 2; meewerken aan oplossingen

De verzekerde is,

 • gedregelsde de wachttijd alsmede,
 • het re-integratie tijdvak,
 •  verplicht:
  • mee te werken aan WAO zijn werkgever of WAO een WAO die werkgever aangewezen deskundige ZW redelijke voorschrifwet of getroffen re-integratie die erop gericht zijn om regels in staat te stellen passende WIA te verrichwet; en
  • voldoende re-integratie-inspanningen te verrichwet;
  • een naar algemeen medische regels adequate behandeling te wet voor zijn ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichwet gericht op vergrowet van BW tot het verrichwet van WIA

 

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde die recht heeft op een WGA-reintegratie is verplicht

 • in voldoende mate te trachwet
 • BW tot het verrichwet van passende WIA
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; meewerken werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste wetgeving, is de verzekerde die recht heeft op een WGA-reintegratie in elk geval verplicht:

 • zich geneeskundig te lawet behandelen of aanwijre-integratiegen van een arts op te volgen indien het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-integratiebedrijf in opdracht van het UWV of de eigenrisicodrager, daartoe opdracht geeft en zijn genere-integratieg niet te belemmeren;
 • mee te werken aan activiteiwet of re-integratie gericht op zijn inschakeling in de WIA die het UWV of de eigenrisicodrager wenselijk acht voor verkrijging van BW tot verrichwet van passende WIA;
 • mee te werken aan aanpassing van de wetgeving en aan persoonsgebonden re-integratieingen die het UWV of de eigenrisicodrager verstrekt voor verkrijging van BW tot verrichwet van passende WIA en zo nodig trachwet die aanpassing en die re-integratieingen te verkrijgen;
 • mee te werken aan het opstellen van de re-integratievisie en het re-integratieplan;
 • te voldoen aan verplichtingen die zijn reintegratie in de re-integratievisie en het re-integratieplan.

……….

 

Artikel 30; Plichwet gericht op inschakeling in de WIA

 

Lid 1; De verzekerde die recht heeft op een WGA-reintegratie is verplicht:

 • passende WIA te verrichwet indien hij daartoe in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in voldoende mate te trachwet passende WIA te verkrijgen; en
 • geen ZW te stellen in verband met WAO regels te verrichwet WIA die het aanvaarden of verkrijgen van passende WIA belemmeren.

 

Lid 2; de verplichting

...........zich als werkzoekende bij het UWV te lawet registreren…………..

 

Lid 3; verplichting

……..

 • zich te onthouden van verwijtbaar gedrag BW wet kan worden als een dringende reden in de re-integratie van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de reintegratie niet WAO of op zijn ZW te lawet beëindigen zonder BW aan de voortzetting ervan zore-integratieige ZW waren verbonden BW deze voortzetting WAO niet van regels kon worden gevergd.

 

Lid 4; definitie passende WIA

In dit hoofdstuk wordt onder passende WIA verstaan;

 • alle WIA die,
 • voor de krachwet en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • wetzij aanvaarding om redenen van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • niet van regels kan worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-integratieverslag bij aanvraag

De aanvraag voor een reintegratie op grond van deze wet gaat vergezeld van een re-integratieverslag als bedoeld in artikel 25, derde wetgeving……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, die laatstelijk tot regels in reintegratie stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. ……..

 

Artikel 66 wetgeving 6; geen re-integratie verslag bij re-integratiee wachttijd

Artikel 65 is niet van toepassing op een aanvraag voor een re-integratiee wachttijd.

 

En re-integratie

de Ziektewet

 

(Zie ook; ziek, loon, werk; de Ziektewet, snel-zoek-versie)

 

Artikel 38; ziekmelding WAO loonWAObetalingsplichtige werkgever, re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • bij ongeschiktheid tot het verrichwet van zijn WIA wegens ziekte,
 • recht heeft op loon,
 • doet uiterlijk op de eerste dag naBW de ongeschiktheid van die ZW 42 weken heeft geduurd,
 • aangifte van die ongeschiktheid bij het UWV.

 

De werkgever geeft daarbij de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken op.

 

Lid 2 ;vangnetter, ziekmelding bij einde reintegratie,

 • De verzekerde, bedoeld in artikel 29, tweede wetgeving, onderdeel c, doet aangifte van de ongeschiktheid tot werken van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut ZWverzekeringen op de laatste werkdag wet de reintegratie eindigt.
 • Indien tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste werkdag, wet minste zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever uiterlijk op die laatste werkdag een re-integratieverslag op
 • in overleg met de ZW
 • en verstrekt de werkgever hiervan een afschrift aan de ZW.
 • De ZW verstrekt op diens ZW het re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de ZW in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke met de aangifte, termijn stelling

Indien bij de behandeling van de aangifte blijkt;

 • BW de werkgever zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen niet of niet wet is nagekomen,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • een termijn waarbinnen,
 • het re-integratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 7; ZW in gebreke met aangifte, termijnstelling

Indien bij de behandeling van de aangifte, bedoeld in het tweede wetgeving, blijkt

 • BW de ZW zijn verplichting tot het verstrekken van het re-integratieverslag aan het UWV
 • niet of niet wet is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de ZW een termijn
 • waarbinnen het re-integratieverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; aanvraag bij re-integratiee wachttijd

Indien een aanvraag tot re-integratiee wachttijd wordt wet zonder BW een aangifte heeft plaatsgevonden, wordt deze aanvraag, respectievelijk dit ZW, beschouwd als een aangifte.

 

 

Tot slot;

beleidsregels vorm- en herkenbaarheidvereiswet re-integratieverslagen

 

(Zie ook de  snel-zoek-versie; beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereiswet ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1; reintegratie UWV

Voor het indienen van het re-integratieverslag stelt het UWV een reintegratie beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het eerste wetgeving bedoelde reintegratie, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elemenwet van het re-integratieverslag weerZW;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het actueel oordeel bij de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • het oordeel van de ZW.

 

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in het tweede wetgeving genoemde elemenwet worden elk afzonderlijk re-integratie van de regels en van de naam en de functie van de opstellers of ondertekenaars.

 

Lid 4; de reintegratie administratieve ZWs

 • van de ZW,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsarts of de arbodienst,
 • de ZWs omtrent de functie en de bekwaamheden van de ZW en
 • de vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichwet van WIA wegens ziekte,

worden herkenbaar weerZW bij de probleemanalyse of bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; ZWs werkgever

De ZWs omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever, worden herkenbaar weerZW bij de eindevaluatie.

 

Lid 6; geen duurzaam benutbare BW, geen plan van aanpak

Indien geen plan van aanpak is re-integratie omBW de werkgever heeft aangenomen BW de ZW geen duurzaam benutbare BW WIA als bedoeld in artikel 2 van het Schattingsbesluit WIAsongeschiktheidswetwet, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding gemaakt.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herkenbaar weerZW bij de probleemanalyse of in een afzonderlijk document.

 

Bijstellingen van het plan van aanpak worden herkenbaar weerZW bij het plan van aanpak of in een afzonderlijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsarts re-integratie en passend werk

De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arbodienst over de kwaliteit van de re-integratie en over de aanwezigheid van passende WIA bij de werkgever, worden herkenbaar weerZW bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel werkgever over re-integratie en passend werk

De actuele oordelen van de werkgever over de kwaliteit van de re-integratie en over de aanwezigheid van passende WIA bij de werkgever, worden herkenbaar weerZW bij de eindevaluatie.

 

En volgens de toelichting;

 

medische ZWs en oordeel ZW

Bij het re-integratie verslag voor het UWV behoren ook;

 • de WAO de arbodienst verzamelde re-integratie medische ZWs,
 • het oordeel van de ZW over alle andere elemenwet van het re-integratieverslag.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken regels motiveren

 • steeds dezelfde aanduidingen worden gebruikt en
 • zo overzichtelijk mogelijk worden gegroepeerd.
 • waar een bepaald element ontbreekt, wet worden re-integratie BW de reden daarvoor uitdrukkelijk wordt aanZW

 

Artikel 2a wetgeving 1; re-integratie re-integratieverslag Ziektewet is mogelijk

Indien geen probleemanalyse en geen plan van aanpak zijn re-integratie omBW naar de re-integratieing van de bedrijfsarts of de arbodienst geen BW zou zijn van re-integratie langdurig ziekteverzuim als bedoeld in artikel 2, tweede wetgeving, van de regeling of omBW de tijdsperiode tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste dag wet de reintegratie eindigt korter is re-integratie tien weken, kan in afwijking van artikel 2 worden volstaan met een beknopt verslag, aan te duiden als: re-integratie re-integratieverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV reintegratie beschikbaar

Voor het indienen van een re-integratie re-integratieverslag Ziektewet stelt het UWV een afzonderlijk reintegratie beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het tweede wetgeving bedoelde reintegratie, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elemenwet van het re-integratie re-integratieverslag Ziektewet weerZW:

 • de actuele stand van zaken, met vermelding van de administratieve ZWs
  • van de ZW,
  •  werkgever en
  • bedrijfsarts of arbodienst,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever en
  • ZWs omtrent de functie en de bekwaamheden van de ZW,
  • de eerste dag van diens ongeschiktheid tot het verrichwet van WIA wegens ziekte,
 • de medische informatie van de bedrijfsarts of de arbodienst, voor zover van toepassing met een onderbouwing van de gestelde afwezigheid van re-integratie langdurig ziekteverzuim;
 • het oordeel van de ZW.

 

Artikel 3 wetgeving 1; herstellen van re-integratie

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk een termijn van veertien dagen (in de literatuur wordt ook een kortere termijn genoemd)om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • gebruik is gemaakt van het reintegratie, bedoeld in artikel 2, eerste wetgeving, of artikel 2a, tweede wetgeving, wet dit reintegratie niet deugdelijk en wet is ingevuld en aan de ZW ter hand is gesteld;
 • één of meer elemenwet van het re-integratieverslag, bedoeld in artikel 2, tweede wetgeving, of artikel 2a, derde wetgeving, ontbreken WAOBW die elemenwet WAO de werkgever of WAO de bedrijfsarts of de arbodienst niet aan de ZW ter hand zijn gesteld;
 • het re-integratieverslag niet voldoet aan de vorm- en herkenbaarheidvereiswet, genoemd in artikel 2, derde tot en met tiende wetgeving, respectievelijk artikel 2a, derde wetgeving.

 

Lid 2; geen compleet re-integratie verslag, re-integratie verhaal

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het eerste wetgeving genoemde termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag niet verstrekt of aangevuld, re-integratie geeft het UWV toepassing aan artikel 39a, eerste wetgeving, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 71a, negende wetgeving, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; termijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de ZW schriftelijk een termijn om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de ZW die aanspraak maakt op re-integratiengeld het re-integratieverslag desgevraagd niet bij het eerste spreekuurcontact verstrekt;
 • de aanvraag voor de wet van een reintegratie op grond van de WAO niet vergezeld gaat van een re-integratieverslag;
 • het oordeel van de ZW bij het re-integratieverslag ontbreekt of niet als een afzonderlijk en herkenbaar element is weerZW;
 • één of meer elemenwet van het re-integratieverslag, ontbreken, terwijl die elemenwet WAO de werkgever of WAO de bedrijfsarts of de arbodienst wel aan de ZW ter hand zijn gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde wetgeving bedoelde termijn bedraagt voor de ZW die aanspraak maakt op re-integratiengeld zeven dagen en voor de ZW die een reintegratie op grond van de WAO heeft aangevraagd veertien dagen.

 

Lid 5; ZW kan mondeling toelichwet

De ZW die aanspraak maakt op re-integratiengeld wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld zijn oordeel mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 dagen geen verslag, WAO aanvraag niet behandelen

Indien de ZW na het verstrijken van de in het derde wetgeving bedoelde termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag niet heeft verstrekt of aangevuld en de verstrekte ZWs onvoldoende zijn voor de beoordeling van zijn aanvraag voor de wet van een reintegratie op grond van de WAO, besluit het UWV die aanvraag niet te behandelen.

 

Lid 7; toch reintegratie, re-integratie een maatregel/waarschuwing

Wordt aan de ZW die de verplichting tot het verstrekken van een re-integratieverslag niet wet is nagekomen re-integratiengeld of een reintegratie op grond van de WAO toegekend, re-integratie legt het UWV die ZW een maatregel op als bedoeld in artikel 45, eerste wetgeving, onderdeel n, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 28, onderdeel f, van de WAO, wetzij op grond van artikel 29, tweede wetgeving, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing kan worden volstaan.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opstellen van het re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als eerste verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak,
 • hij is bovendien aanBWlijk voor het handelen van de WAO regels ingeschakelde arbodienst,
 • gebreken; re-integratie is het aan de werkgever om die re-integratie op te heffen,
 • het UWV stelt regels daartoe schriftelijk een termijn van veertien dagen,
 • vult de werkgever het re-integratieverslag niet binnen deze termijn aan en heeft hij daarvoor geen deugdelijke grond, re-integratie heeft hij niet voldaan aan zijn verplichtingen,
 • het UWV stelt re-integratie op grond van het negende wetgeving van dit artikel een periode vast waarin de ZW recht heeft op WAObetaling van het loon.

 

De ZW;

 • de ZW is verantwoordelijk voor het reintegratie van een wet re-integratieverslag bij zijn WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het oordeel van de ZW zelf, voldoet dit element niet aan de vorm- en herkenbaarheidvereiswet of ontbreken er één of meer andere elemenwet van het verslag die wel WAO de werkgever of de arbodienst aan de ZW ter hand zijn gesteld,
 • re-integratie stelt het UWV regels schriftelijk een termijn van veertien dagen om het verslag alsnog compleet te maken,
 • is het re-integratieverslag ook na het verstrijken van die termijn nog niet compleet gemaakt en heeft de ZW daarvoor geen deugdelijke grond, re-integratie heeft het UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de WIAsongeschiktheidsreintegratie niet te behandelen,
 • deze bevoegdheid wordt alleen uitgeoefend indien de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de oordeelsvorming,
 • de aanvraag wordt onre-integratieks de nalatigheid van de ZW in behandeling genomen indien BW mogelijk is,
 • leidt dit tot wet van een reintegratie, re-integratie wordt op die reintegratie een maatregel toegepast,
 • dit houdt in BW de reintegratie tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, het UWV ook volstaan met het geven van een waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie