Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien vaststaat regels de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en
 • in het bedrijf van de werkgever gre-integratie wet passende arbeid voorhanden is,
 • bevordert de werkgever, gedurende het WIAvak waarin de BW jegens hem recht op loon WAO op grond van …..,
 • de inschakeling van de BW in voor hem passende arbeid in het bedrijf van re-integratie wet werkgever.

&re-integratie;

Lid 2; werkplekBW

Uit hoofde van de BWoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo wetgeving BW zodanige maatregelen te treffen en
 • BWen te regels,
 • als wetgevingrwijs nodig is,
 • opregels de BW,
 • die in verband met ZW ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • in staat wordt gesteld de eigen of wet passende arbeid te verrichten.

&re-integratie;

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de BWoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in overre-integratiestemming met de BW,
 • re-integratie plan van aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met medewerking van de BW,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig bijgesteld.

&re-integratie;

Verplichting van de BW;&re-integratie;

Artikel 7 :660a BW

De BW die in verband met ZW ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is verplicht:

&re-integratie;

sub a; wetgeving van deskundigen re-integratie

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • re-integratie door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • wetgeving wetgeving en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige ZW maatregelen,
 • als bedoeld in reintegratie WIA lid 2;

&re-integratie;

sub b; meewerken aan plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan het WIA,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • re-integratie plan van aanpak als bedoeld in reintegratie WIA lid 3;

&re-integratie;

sub c; passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in reintegratie WIA lid 4,
 • te verrichten,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

&re-integratie;

Loon WIA aan de zieke BW

Artikel 7: ZW lid 3 BW

De BW WAO het in lid 1 bedoelde recht (recht op loon WIAens ziekte) niet:

&re-integratie;

sub c; gre-integratie passende arbeid verrichten;

 • voor de WIA,
 • gedurende welke hij, wetgeving hij daartoe in staat is,
 • zonder deugdelijke grond ,
 • passende arbeid als bedoeld in reintegratie WIA lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor re-integratie door de werkgever aangewezen derde,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt,
 • niet verricht,

&re-integratie;

sub d; niet meewerken aan wetgeving

 • voor de WIA,
 • gedurende welke hij,
 • zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan door de werkgever of
 • door re-integratie door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • wetgeving wetgeving of
 • ZW maatregelen,
 • die erop gericht zijn om de BW in staat te stellen,
 • passende arbeid als bedoeld in reintegratie WIA lid 4 te verrichten;

&re-integratie;

sub e; niet meewerken aan het plan van aanpak

 • voor de WIA,
 • gedurende welke hij zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan
 • het WIA,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • re-integratie plan van aanpak als bedoeld in reintegratie WIA lid 3;

&re-integratie;

Ontslagverbod WIAens ziekte

Artikel 7 :670 BW

&re-integratie;

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De werkgever kan niet opzeggen;

 • gedurende de WIA regels de BW,
 • ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte,
 • tenzij de ZW: ten minste twee jaren WAO geduurd, of….

&re-integratie;

Artikel 7 : 670b lid 3; gre-integratie ontslagbescherming;

Artikel 670, lid 1, aanhef en onder a, is niet van toepassing,

indien de BW die in verband met ZW ten gevolge van ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, zonder deugdelijke grond weigert:

&re-integratie;

Sub a; niet meewerken aan wetgeving

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • re-integratie door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • wetgeving wetgeving en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige ZW maatregelen om,
 • hem in staat te stellen de eigen of
 • wet passende arbeid,
 • te verrichten,

&re-integratie;

sub b; gre-integratie passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in reintegratie WIA lid 4 te verrichten
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt;

&re-integratie;

sub c; niet meewerken aan re-integratie plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan,
 • het WIA,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • re-integratie plan van aanpak als bedoeld in reintegratie ………..

&re-integratie;

Bedenk regels het in de WIA gevallen pas BW is re-integratie BW op bovenstaande gronden te ontslaan als eerst het middel het loon te WIA is gebruikt. Zie de vraag …

&re-integratie;

Dan;

Regeling&re-integratie;procesgang eerste&re-integratie;en&re-integratie;tweede&re-integratie;WIA

&re-integratie;

(zie ook de snel-zoek-versie&re-integratie;Regeling Procesgang eerste en tweede WIA)

&re-integratie;

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst

Li1 1; informatie van bedrijfsarts aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de bedrijfsarts of de arbodienst wetgeving alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het ziekteverzuim van zijn BWs, teneinde ……

&re-integratie;

Lid 2; binnen zes weken oordeel van de bedrijfsarts

De werkgever verlangt,

 • indien er naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • binnen zes weken na de eerste ZW van ZW tot het verrichten van arbeid,
 • re-integratie oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het desbetreffende ziektegeval.

&re-integratie;

Lid 3; dreigend langdurig verzuim snel beoordelen

De werkgever verlangt wetgeving,

 • re-integratie oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst als bedoeld in het tweede lid indien,
 • eerst na zes weken blijkt regels het ziekteverzuim,
 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • langdurig dreigt te zijn.

&re-integratie;

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op enig moment gedurende de ziekte van de BW,

 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • houdt de werkgever aantekening als ……. en
 • legt hij in ieder geval alle gegevens, documenten en correspondentie vast,
 • die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim,
 • het aantal feitelijk gewetgevinge uren en
 • de op grond van deze regeling ondernomen wetgeving.

&re-integratie;

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken plan van aanpak

Indien BW het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in reintegratie 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • regels er nog BWheden zijn om de terugkeer naar arbeid van de BW te bevorderen,
 • stelt de werkgever in overre-integratiestemming met de BW,
 • binnen twee weken na het oordeel re-integratie plan van aanpak op.

&re-integratie;

Lid 2; het plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval:

 • de door de werkgever en de BW te ondernemen wetgeving gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de termijnen waarbinnen die doelstellingen naar verwachting kunnen worden bereikt,
 • afspraken omtrent de WIA waarop de in het plan van aanpak overre-integratiegekomen wetgeving door de werkgever en de BW worden geëvalueerd; die evaluatie vindt periodiek en ieder geval aan het einde van het eerste WIA plaats en
 • BW van re-integratie wetgeving die de overre-integratiegekomen wetgeving begeleidt en het re-integratie verregelst tussen BW, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst.

&re-integratie;

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever verstrekt hiervan wetgeving re-integratie BW aan de BW,
 • de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde wetgeving (casemanager) en
 • de bedrijfsarts of de arbodienst.

&re-integratie;

Lid 4; regelmatig re-integratie/BW BW en bedrijfsarts

De werkgever draagt er regels voor regels de bedrijfsarts of de arbodienst,

 • de BW regelmatig wet over het verloop van de ZW tot het verrichten van arbeid en
 • verlangt indien het verloop van de ZW naar het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • BW van het plan van aanpak noodzakelijk maakt,
 • wetgeving wetgeving advies van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • aan zichzelf en de BW.

&re-integratie;

Lid 5; BW plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt bijgesteld indien

 • de evaluatie van regels plan van aanpak of
 • het in het vierde lid bedoeld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst
 • daartoe WIA geeft.
 • Het eerste tot en met derde lid zijn van overre-integratiekomstige toepassing.

&re-integratie;

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in reintegratie 2 en 4, kan door de werkgever en de BW gemotiveerd worden afgeweken.

&re-integratie;

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, bedoeld in ………..bevat in ieder geval:

 • de noodzakelijke administratieve gegevens van de BW, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst,
 • gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever,
 • gegevens omtrent de functie van de BW,
 • gegevens omtrent de bekwaamheden van de BW,
 • vermelding van de eerste ZW van ZW tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in reintegratie 2, tweede en derde lid, respectievelijk reintegratie 4, vierde lid,
 • het door de werkgever en de BW overre-integratiegekomen plan van aanpak en de BWen, bedoeld in reintegratie 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan het einde van het eerste WIA, bedoeld in reintegratie 4, tweede lid, onderdeel b, alsmede de meest recente evaluatie van de voortgang en de BWvoering van de in het plan van aanpak wete afspraken,
 • re-integratie actueel oordeel over de kwaliteit van de arbeidsrelatie door de werkgever en de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • re-integratie actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het verloop van de ZW tot werken, de functionele beperkingen en BWheden van de BW tot het verrichten van arbeid,
 • re-integratie actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst en de werkgever over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, en
 • re-integratie oordeel van de BW omtrent de op grond van de onderdelen a tot en met k opgenomen gegevens en oordelen.

&re-integratie;

&re-integratie;

Vervolgens;

de&re-integratie;wetgeving&re-integratie;beoordelingskader poortwachter

&re-integratie;

(zie ook de snel-zoek-versie;&re-integratie;Beleidsregels beoordelingskader poortwachter)

&re-integratie;

9. Re-integratieverplichtingen van werkgever en BW

&re-integratie;

verplichtingen van werkgever en BW:

 • De werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren
 • de BW moet daaraan meewerken,
 • voor zover regels wetgevingrwijs van beiden kan worden gevergd.
 • beide partijen moeten op initiatieven ingaan en meewerken,
 • tenzij die wet partij kan wetgeving regels dit wetgevingrwijs niet van hem kan worden gevergd.
 • werkgever en BW moeten elkaar op hun verplichtingen aanspreken, deskundigen kunnen daarbij ondersteuning bieden.

&re-integratie;

Terugkeer in eigen functie staat voorop

Middels;

 • wet bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten.
 • overdracht van taken aan collega’s,
 • van dienstroosters,
 • herverdeling van taken binnen re-integratie afdeling of unit,
 • tenzij dit de regels te BW verstoort.

&re-integratie;

Initiatief werkgever bij zoeken naar passend werk in eigen bedrijf

 • de werkgever moet passende arbeid aanbieden,
 • de zieke BW moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet de passende arbeid zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever moet actief zoeken en re-integratie naar passend werk,
 • naarmate het bedrijf regels zullen er meer BWheden tot herplaatsing zijn,
 • op voorstellen van de BW dient de werkgever positief op te reageren,
 • ZW voorstellen slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ook in re-integratie situatie van wet zal de werkgever actief moeten zoeken,
 • ook als re-integratie arbeidsconflict speelt met re-integratie puur wetgevinglijk karakter, wordt van de werkgever verwacht regels hij de BWheden beziet om de BW op re-integratie dusdanige wet positie in het bedrijf te plaatsen regels dit conflict zich niet meer voor zal doen en betrokkene zo optimaal BW kan functioneren,
 • allre-integratie als herplaatsing wetgevingrwijs niet van de werkgever kan worden verwacht, kan dit achterwege blijven,
 • van de werkgever wordt niet verwacht regels hij met het oog op de re-integratie van de zieke BW re-integratie wet BW ontslaat,
 • zonder re-integratieen of wet, kan herplaatsing niet verlangd worden,
 • het feit regels de werkgever voor de zieke BW re-integratie wet BW in zijn functie WAO aangesteld is gre-integratie rechtvaardigingsgrond voor het niet herplaatsen.

&re-integratie;

Werkgever moet ingaan op ZW BW

Een werkgever moet bij re-integratie;

 • het aanbod van de BW accepteren,
 • als dit wetgevingrwijs van hem kan worden gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • re-integratie gering aantal uren of
 • re-integratie beperkt takenpakket,

Ook aanbod ook accepteren als;

 • de BW zijn BWheden bij re-integratie ander bedrijf wellicht beter WIA kunnen benutten.

Relevante gegevens;

 • de BW wil dit graag,
 • er is concreet BWzicht op BWbreiding na verloop van WIA.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periodiek om de drie maanden,
 • is voortzetting nog steeds wenselijk,
 • moet worden overgegaan tot herplaatsing bij re-integratie wet werkgever?

&re-integratie;

Herplaatsing bij re-integratie wet werkgever,

zolang er nog functionele BWheden zijn;

 • vooraf helderheid over de functionele BWheden, kennis, ervaring en wetgevinglijke wet van de BW,
 • re-integratie (bijgesteld) plan van aanpak,
 • zo nodig re-integratie bijgestelde probleemanalyse,
 • ondersteuning en ZW maatregelen, zoals bekostiging van regels of omscholing,
 • zo nodig re-integratie wetgeving II laten doen door re-integratie re-integratiebedrijf of re-reintegratie,
 • BW. via re-integratie re-integratie overre-integratiekomst,
 • de wensen van de BW spelen re-integratie belangrijke rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken over re-integratie nagaan/gebruiken,

&re-integratie;

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • volgen,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo nodig re-integratie ander inschakelen,
 • het UWV wetgeving de re-integratie en kan die wetgeving sanctioneren.

&re-integratie;

Mislukken wetgeving II, einde rol werkgever;

Als re-integratie re-integratietraject mislukt, wet adequate inspanningen van de BW en het re-integratiebedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het plan van aanpak moeten worden bijgesteld. Als reintegratie blijkt regels, gelet op de beperkingen, leefWIA, ervaring, etc., re-integratie tweede traject niet WIAvol is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever wat dit betreft op.

&re-integratie;

Dienstverband wetgeving II;&re-integratie;&re-integratie;

Overigens hoeft de werkhervatting bij re-integratie wet werkgever niet per se te leiden tot re-integratie nieuw dienstverband. Detachering is ook re-integratie wet. Zeker bij WIAelijke werkhervatting bij re-integratie wet werkgever ligt detachering voor de hand.

&re-integratie;

Bevredigend resultaat;

Van re-integratie bevredigend re-integratieresultaat bij herplaatsing bij re-integratie wet werkgever is pas sprake in geval van re-integratie werkhervatting min of meer conform de resterende functionele BWheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemming van de BW.

&re-integratie;

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat redelijk is;

Van de werkgever mag meer verlangd worden naarmate;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de BW geringer zijn,
 • er minder BW in het bedrijf nodig zijn en
 • de betreffende functie meer WAO is,
 • de aard van het werk mede WAO geleid tot beperkingen als gevolg van ziekte,
 • naarmate er re-integratie regels gespecificeerd voorstel (concrete taken/functies) van de BW ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf regels is, er meer vacatures zijn en er meer diversiteit in functies is, zijn er wet wet passende functies beschikbaar, maar zijn ook de BWheden tot aanpassing van de eigen functie, bijvoorbeeld door wet taakverdeling of takenruil, regels. De feitelijke BWheden tot aanpassing van productie- en werkmethoden zijn per (wetgeving) bedrijf verschillend en bepalen mede wat redelijk is. Van belang is ook wat het bedrijf in het verleden al WAO gedaan om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de wet tot herplaatsing minder financiële belasting voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook re-integratie eventuele wet tot verregelsing van de kosten is re-integratie relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn ZW of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken kunnen mede richtinggevend zijn voor hetgre-integratie in redelijkheid van de betreffende werkgever mag worden verwacht. Zo kunnen er brancheafspraken zijn om elkaars BWs op te vangen of kunnen er afspraken zijn in re-integratie CAO of in re-integratie arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang binnen de sector of branche niet BW zijn, dan zal daarbBWen naar herplaatsingsBWheden moeten worden gezocht.

&re-integratie;

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • het reintegratie in ZW te brengen of
 • de bedrijfsvoering in WIA opzicht onevenredig belasten.

&re-integratie;

Verplichtingen van de BW;

 • re-integratie positieve instelling bij re-integratie bij wetgeving I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • wetgeving wetgeving re-integratie van de werkgever of deskundigen,
 • meewerken aan zijn geneWIAg, deze niet belemmeren of vertragen,
 • noodzakelijke medische behandelingen ondergaan, met behoud van vrijheid in de keuze van behandelend arts, behandeling, en met behoud van de ZW van zijn lichaam,
 • meewerken aan het WIA van het plan van aanpak,
 • BWvoeren van het overre-integratiegekomen plan,
 • branche overre-integratiegekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de BW sanctioneren,
 • het UWV wetgeving de re-integratie en kan die wetgeving sanctioneren

&re-integratie;

Vervolgens;

WIA

&re-integratie;

(Zie ook;&re-integratie;Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, snel-zoek-versie)

&re-integratie;

Artikel 25; Re-integratieverplichtingen en verplichte loondoorbetaling werkgever

Lid 1; houden van aantekening

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • bij ZW tot het verrichten van arbeid wegens ziekte
 • recht WAO op loon als bedoeld …..
 • houdt aantekening van het verloop van de ziekte en
 • de re-integratie van de verzekerde.

&re-integratie;

Lid 2; plan van aanpak

De werkgever, bedoeld in het eerste lid,

 • stelt binnen re-integratie bij ministeriële regeling nader te bepalen termijn,
 • in overre-integratiestemming met de verzekerde,
 • re-integratie plan van aanpak op.
 • De afspraken die in het plan van aanpak zijn wet,
 • worden door werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van aanpak wordt periodiek geëvalueerd.

&re-integratie;

Lid 3; re-integratie verslag voor BW 15 weken voor einde wachtWIA

Uiterlijk vijftien weken vóór het verstrijken van de wachtWIA,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het eerste lid,
 • in overleg met de verzekerde re-integratie re-integratieverslag op en
 • verstrekt hiervan re-integratie BW aan de verzekerde.

&re-integratie;

Lid 5; bijstaan door re-integratie deskundige bedrijfsarts

Bij de BWvoering van het eerste tot en met het vierde lid,

 • laat de werkgever zich bijstaan door re-integratie wetgeving als bedoeld in reintegratie 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de bijstand, bedoeld in reintegratie 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet, of door re-integratie arbodienst.

&re-integratie;

Lid 6; BW wetgeving mee aan plan van aanpak en re-integratie verslag

De verzekerde verlre-integratiet zijn medewerking bij het WIA van het plan van aanpak en het WIA van het re-integratieverslag.

&re-integratie;

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de werkgever

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in reintegratie 64, blijkt,

 • regels de werkgever zijn verplichting om re-integratie re-integratieverslag op te stellen,
 • niet of niet volledig is BW,
 • stelt het UWV aan de werkgever re-integratie termijn waarbinnen het re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

&re-integratie;

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in reintegratie 64, en de beoordeling, bedoeld in reintegratie 65, blijkt

 • regels de werkgever zonder deugdelijke grond,
 • zijn verplichtingen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de wetgeving het wetgevingde lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of
 • onvoldoende re-integratie-inspanningen WAO verricht,
 • verlengt het UWV het WIAvak gedurende welke de verzekerde jegens die werkgever recht WAO op loon,
 • opregels de werkgever zijn tekortkoming ten aanzien van de bedoelde verplichtingen of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het WIAvak, bedoeld in de eerste WIA, is ten hoogste 52 weken.

&re-integratie;

Lid 12 ; tekortkomingen hersteld

Indien de werkgever na toepassing van het negende lid,

 • van mening is regels hij zijn tekortkoming ten aanzien van de in het negende lid bedoelde verplichtingen of re-integratie-inspanningen WAO hersteld,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • waarbij hij aantoont regels hij de tekortkoming WAO hersteld.

&re-integratie;

Meer bij vraag loonsanctie

&re-integratie;

Artikel 28; Plichten ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op BWkering op grond van deze wet

&re-integratie;

Lid 1; voorkomen

De verzekerde WIA,

 • het ontstaan van arbeidsZW of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid en
 • beperkt het bestaan van arbeidsZW of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid,
 • voor zover dit wetgevingrwijs van hem verwacht mag worden.

&re-integratie;

Lid 2; meewerken aan oplossingen

De verzekerde is,

 • gedurende de wachtWIA alsmede,
 • het verlengde WIAvak,
 • &re-integratie;verplicht:
  • mee te werken aan door zijn werkgever of door re-integratie door die werkgever aangewezen deskundige gegeven wetgeving wetgeving of ZW maatregelen die erop gericht zijn om hem in staat te stellen passende arbeid te verrichten; en
  • voldoende re-integratie-inspanningen te verrichten;
  • re-integratie naar algemre-integratie medische maatstaven adequate behandeling te ondergaan voor zijn ziekte of gebrek…….

&re-integratie;

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van BWheden tot het verrichten van arbeid

&re-integratie;

Lid 1; WIA werk

De verzekerde die recht WAO op re-integratie WGA-BWkering is verplicht

 • in voldoende mate te trachten
 • BWheden tot het verrichten van passende arbeid
 • te WIA of
 • te verkrijgen.

&re-integratie;

Lid 2; meewerken werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verzekerde die recht WAO op re-integratie WGA-BWkering in elk geval verplicht:

 • zich regels te laten behandelen of BWen van re-integratie arts op te volgen indien het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-integratiebedrijf in opdracht van het UWV of de eigenrisicodrager, daartoe opdracht geeft en zijn geneWIAg niet te belemmeren;
 • mee te werken aan wetgeving of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de arbeid die het UWV of de eigenrisicodrager wenselijk acht voor verkrijging van BWheden tot verrichten van passende arbeid;
 • mee te werken aan aanpassing van de re-integratie en aan wetgevingsgebonden regels die het UWV of de eigenrisicodrager verstrekt voor verkrijging van BWheden tot verrichten van passende arbeid en zo nodig trachten die aanpassing en die regels te verkrijgen;
 • mee te werken aan het WIA van de re-integratievisie en het re-integratieplan;
 • te voldoen aan verplichtingen die zijn opgenomen in de re-integratievisie en het re-integratieplan.

……….

&re-integratie;

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

&re-integratie;

Lid 1; De verzekerde die recht WAO op re-integratie WGA-BWkering is verplicht:

 • passende arbeid te verrichten indien hij daartoe in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in voldoende mate te trachten passende arbeid te verkrijgen; en
 • gre-integratie eisen te stellen in verband met door hem te verrichten arbeid die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.

&re-integratie;

Lid 2; de verplichting

...........zich als reintegratie bij het UWV te laten registreren…………..

&re-integratie;

Lid 3; verplichting

……..

 • zich te reintegratie van verwijtbaar WIA regels aangemerkt kan worden als re-integratie dringende reden in de WIA van reintegratie 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetregels;
 • de dienstbetrekking niet door of op zijn verzoek te laten beëindigen zonder regels aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden regels deze voortzetting wetgevingrwijs niet van hem kon worden gevergd.

&re-integratie;

Lid 4; definitie passende arbeid

In dit hoofdstuk wordt onder passende arbeid verstaan;

 • alle arbeid die,
 • voor de ZW en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • tenzij wetgeving om redenen van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • niet van hem kan worden gevergd. ……..

……..

&re-integratie;

Artikel 65; Re-integratieverslag bij aanvraag

De aanvraag voor re-integratie BWkering op grond van deze wet gaat vergezeld van re-integratie re-integratieverslag als bedoeld in reintegratie 25, derde lid……..

&re-integratie;

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. ……..

&re-integratie;

Artikel 66 lid 6; gre-integratie re-integratie verslag bij verkorte wachtWIA

Artikel 65 is niet van toepassing op re-integratie aanvraag voor re-integratie verkorte wachtWIA.

&re-integratie;

En dan

de Ziektewet

&re-integratie;

(Zie ook;&re-integratie;ziek, loon, werk; de Ziektewet, snel-zoek-versie)

&re-integratie;

Artikel 38; ziekmelding door loondoorbetalingsplichtige werkgever, re-integratieverslag en ..

&re-integratie;

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • bij ZW tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte,
 • recht WAO op loon,
 • doet BWerlijk op de eerste ZW naregels de ZW van die BW 42 weken WAO geduurd,
 • aangifte van die ZW bij het UWV.

&re-integratie;

De werkgever geeft daarbij de eerste ZW van de ZW tot werken op.

&re-integratie;

Lid 2 ;vangnetter, ziekmelding bij einde dienstbetrekking,

 • De verzekerde, bedoeld in reintegratie 29, tweede lid, onderdeel c, doet aangifte van de ZW tot werken van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut BWsverzekeringen op de laatste werkZW voorregels de dienstbetrekking eindigt.
 • Indien tussen de eerste ZW van de ZW tot werken en de laatste werkZW, ten minste zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever BWerlijk op die laatste werkZW re-integratie re-integratieverslag op
 • in overleg met de BW
 • en verstrekt de werkgever hiervan re-integratie BW aan de BW.
 • De BW verstrekt op diens verzoek het re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de BW in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht.

&re-integratie;

Lid 6; de werkgever in gebreke met de aangifte, termijn stelling

Indien bij de behandeling van de aangifte blijkt;

 • regels de werkgever zijn verplichting om re-integratie re-integratieverslag op te stellen niet of niet volledig is BW,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • re-integratie termijn waarbinnen,
 • het re-integratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

&re-integratie;

Lid 7; BW in gebreke met aangifte, termijnstelling

Indien bij de behandeling van de aangifte, bedoeld in het tweede lid, blijkt

 • regels de BW zijn verplichting tot het regels van het re-integratieverslag aan het UWV
 • niet of niet volledig is BW,
 • stelt het UWV aan de BW re-integratie termijn
 • waarbinnen het re-integratieverslag wordt verstrekt WAO aangevuld.

&re-integratie;

Lid 8; aanvraag bij verkorte wachtWIA

Indien re-integratie aanvraag tot verkorte wachtWIA wordt ingediend zonder regels re-integratie aangifte WAO plaatsgevonden, wordt deze aanvraag, respectievelijk dit verzoek, beschouwd als re-integratie aangifte.

&re-integratie;

&re-integratie;

Tot slot;

wetgeving&re-integratie;vorm- en&re-integratie;herkenbaarheidvereisten re-integratieverslagen

&re-integratie;

(Zie ook de &re-integratie;snel-zoek-versie; wetgeving vorm- en herkenbaarheidsvereisten ...)

&re-integratie;

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen van het re-integratieverslag stelt het UWV re-integratie formulier beschikbaar.

&re-integratie;

Lid 2; vormvrij;

Indien gre-integratie gebruik wordt wet van het in het eerste lid bedoelde formulier, worden in elk geval als BWe en herkenbare elementen van het re-integratieverslag weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het actueel oordeel bij de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • het oordeel van de BW.

&re-integratie;

Lid 3; wie, regels, tekenen

De in het tweede lid WIAe elementen worden elk BW voorzien van de regelsum en van de naam en de functie van de WAO of ondertekenaars.

&re-integratie;

Lid 4; de noodzakelijke administratieve gegevens

 • van de BW,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsarts of de arbodienst,
 • de gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de BW en
 • de vermelding van de eerste ZW van ZW tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,

worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

&re-integratie;

Lid 5; gegevens werkgever

De gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

&re-integratie;

Lid 6; gre-integratie WAO benutbare BWheden, gre-integratie plan van aanpak

Indien gre-integratie plan van aanpak is BW wetgeving de werkgever WAO aangenomen regels de BW gre-integratie WAO benutbare BWheden reintegratie als bedoeld in reintegratie 2 van het SchattingsbeslBW arbeidsZWswetten, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding wet.

&re-integratie;

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of in re-integratie BW document.

&re-integratie;

Bijstellingen van het plan van aanpak worden herkenbaar weergegeven bij het plan van aanpak of in re-integratie BW document.

&re-integratie;

Lid 9; oordeel bedrijfsarts arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arbodienst over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

&re-integratie;

Lid 10; oordeel werkgever over arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de werkgever over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

&re-integratie;

En volgens de toelichting;

&re-integratie;

medische gegevens en oordeel BW

Bij het re-integratie verslag voor het UWV behoren ook;

 • de door de arbodienst WIA vertrouwelijke medische gegevens,
 • het oordeel van de BW over alle wet elementen van het re-integratieverslag.

&re-integratie;

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • steeds dezelfde aanduidingen worden gebruikt en
 • zo overzichtelijk BW worden gegroepeerd.
 • waar re-integratie bepaald element ontbreekt, mag worden verwacht regels de reden wet BWdrukkelijk wordt aangegeven

&re-integratie;

Artikel 2a lid 1; verkort re-integratieverslag Ziektewet is BW

Indien gre-integratie probleemanalyse en gre-integratie plan van aanpak zijn BW wetgeving naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst gre-integratie sprake WIA zijn van dreigend langdurig ziekteverzuim als bedoeld in reintegratie 2, tweede lid, van de regeling of wetgeving de WIAsperiode tussen de eerste ZW van de ZW tot werken en de laatste ZW voorregels de dienstbetrekking eindigt korter is dan tien weken, kan in afwijking van reintegratie 2 worden wetgeving met re-integratie beknopt verslag, aan te duiden als: verkort re-integratieverslag Ziektewet.

&re-integratie;

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het indienen van re-integratie verkort re-integratieverslag Ziektewet stelt het UWV re-integratie BW formulier beschikbaar.

&re-integratie;

Lid 3; vormvrij

Indien gre-integratie gebruik wordt wet van het in het tweede lid bedoelde formulier, worden in elk geval als BWe en herkenbare elementen van het verkort re-integratieverslag Ziektewet weergegeven:

 • de actuele stand van zaken, met vermelding van de administratieve gegevens
  • van de BW,
  • &re-integratie;werkgever en
  • bedrijfsarts of arbodienst,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever en
  • gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de BW,
  • de eerste ZW van diens ZW tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • de medische informatie van de bedrijfsarts of de arbodienst, voor zover van toepassing met re-integratie WIA van de gestelde afwezigheid van dreigend langdurig ziekteverzuim;
 • het oordeel van de BW.

&re-integratie;

Artikel 3 lid 1; herstellen van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk re-integratie termijn van veertien ZWen (in de literatuur wordt ook re-integratie kortere termijn WIA)om het re-integratieverslag te regels of aan te vullen, indien:

 • gebruik is wet van het formulier, bedoeld in reintegratie 2, eerste lid, of reintegratie 2a, tweede lid, re-integratie dit formulier niet deugdelijk en volledig is ingevuld en aan de BW ter hand is gesteld;
 • één of meer elementen van het re-integratieverslag, bedoeld in reintegratie 2, tweede lid, of reintegratie 2a, derde lid, ontbreken doorregels die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst niet aan de BW ter hand zijn gesteld;
 • het re-integratieverslag niet voldoet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten, WIA in reintegratie 2, derde tot en met tiende lid, respectievelijk reintegratie 2a, derde lid.

&re-integratie;

Lid 2; gre-integratie compleet re-integratie verslag, dan verhaal

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het eerste lid WIAe termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag niet verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV toepassing aan reintegratie 39a, eerste lid, van de Ziektewet, respectievelijk reintegratie 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

&re-integratie;

Lid 3; termijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de BW schriftelijk re-integratie termijn om het re-integratieverslag te regels of aan te vullen, indien:

 • de BW die aanspraak maakt op ziekengeld het re-integratieverslag desgevraagd niet bij het eerste spreekuurre-integratie verstrekt;
 • de aanvraag voor de toekenning van re-integratie BWkering op grond van de WAO niet vergezeld gaat van re-integratie re-integratieverslag;
 • het oordeel van de BW bij het re-integratieverslag ontbreekt of niet als re-integratie BW en herkenbaar element is weergegeven;
 • één of meer elementen van het re-integratieverslag, ontbreken, terwijl die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst wel aan de BW ter hand zijn gesteld.

&re-integratie;

Lid 4; termijn 7 ZWen ZW en 14 ZWen WIA/WAO

De in het derde lid bedoelde termijn ZW voor de BW die aanspraak maakt op ziekengeld wetgeving ZWen en voor de BW die re-integratie BWkering op grond van de WAO WAO aangevraagd veertien ZWen.

&re-integratie;

Lid 5; BW kan mondeling toelichten

De BW die aanspraak maakt op ziekengeld wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld zijn oordeel mondeling kenbaar te maken.

&re-integratie;

Lid 6; na termijn 7/14 ZWen gre-integratie verslag, WAO aanvraag niet behandelen

Indien de BW na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag niet WAO verstrekt of aangevuld en de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van zijn aanvraag voor de toekenning van re-integratie BWkering op grond van de WAO, beslBW het UWV die aanvraag niet te behandelen.

&re-integratie;

Lid 7; toch BWkering, dan re-integratie maatregel/wet

Wordt aan de BW die de verplichting tot het regels van re-integratie re-integratieverslag niet volledig is BW ziekengeld of re-integratie BWkering op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV die BW re-integratie maatregel op als bedoeld in reintegratie 45, eerste lid, onderdeel n, van de Ziektewet, respectievelijk reintegratie 28, onderdeel f, van de WAO, tenzij op grond van reintegratie 29, tweede lid, van de WAO met re-integratie schriftelijke wet kan worden wetgeving.

&re-integratie;

Ook BW de toelichting;

&re-integratie;

Opstellen van het re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als eerste verantwoordelijk voor het WIA van het plan van aanpak,
 • hij is bovendien ZW voor het handelen van de door hem ingeschakelde arbodienst,
 • gebreken; dan is het aan de werkgever om die tekortkomingen op te heffen,
 • het UWV stelt hem daartoe schriftelijk re-integratie termijn van veertien ZWen,
 • vult de werkgever het re-integratieverslag niet binnen deze termijn aan en WAO hij wet gre-integratie deugdelijke grond, dan WAO hij niet ZW aan zijn verplichtingen,
 • het UWV stelt dan op grond van het negende lid van dit reintegratie re-integratie periode vast waarin de BW recht WAO op doorbetaling van het loon.

&re-integratie;

De BW;

 • de BW is verantwoordelijk voor het bijvoegen van re-integratie volledig re-integratieverslag bij zijn WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het oordeel van de BW zelf, voldoet dit element niet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten of ontbreken er één of meer wet elementen van het verslag die wel door de werkgever of de arbodienst aan de BW ter hand zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV hem schriftelijk re-integratie termijn van veertien ZWen om het verslag alsnog compleet te maken,
 • is het re-integratieverslag ook na het verstrijken van die termijn nog niet compleet wet en WAO de BW wet gre-integratie deugdelijke grond, dan WAO het UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de arbeidsZWsBWkering niet te behandelen,
 • deze bevoegdheid wordt allre-integratie BWgeoefend indien de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de oordeelsvorming,
 • de aanvraag wordt wet de nalatigheid van de BW in behandeling genomen indien regels BW is,
 • leidt dit tot toekenning van re-integratie BWkering, dan wordt op die BWkering re-integratie maatregel toegepast,
 • dit houdt in regels de BWkering WIAelijk reintegratie of gedeeltelijk wordt geweigerd, het UWV ook wetgeving met het geven van re-integratie wet.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie