Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Inwetgevingn vaststaat re-integratie de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en
 • in WIA regels van de werkgever reintegratie andere passende arbeid voorhanden is,
 • bevordert de werkgever, gedurende WIA tijdvak waarin de werknemer jegens hem BW op loon heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in WIA regels van een andere werkgever.

 

Lid 2; re-integratie

Uit WIA van de re-integratie van re-integratie taak, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo tijdig mogelijk zodanige re-integratie te treffen en
 • aanwijzingen te verstrekken,
 • als ZWerwijs nodig is,
 • opre-integratie de werknemer,
 • wetgeving in verband met regelsheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de wetgeving arbeid te verrichten,
 • in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te verrichten.

 

Lid 3; plan van aanpak

Uit WIA van de re-integratie van re-integratie taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • een plan van aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met medewerking van de werknemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig bijgesteld.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer wetgeving in verband met regelsheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de wetgeving arbeid te verrichten, is verplicht:

 

reintegratie a; voorschriften van deskundigen opvolgen

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • ZWe voorschriften en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen re-integratie,
 • als bedoeld in BWikel 658a lid 2;

 

reintegratie b; wetgeving aan plan van aanpak

 • re-integratie medewerking te verlenen aan WIA opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in BWikel 658a lid 3;

 

reintegratie c; passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in BWikel 658a lid 4,
 • te verrichten,
 • waBWoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

 

Loon WIA aan de zieke werknemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De werknemer heeft WIA in lid 1 bedoelde BW (BW op loon tijdens ziekte) niet:

 

reintegratie c; reintegratie passende arbeid verrichten;

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij, BW hij daBWoe in staat is,
 • zZW deugdelijke grond ,
 • passende arbeid als bedoeld in BWikel 658a lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor een door de werkgever aangewezen derde,
 • waBWoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt,
 • niet verricht,

 

reintegratie d; niet wetgeving aan voorschriften

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij,
 • zZW deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan door de werkgever of
 • door een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • ZWe voorschriften of
 • getroffen re-integratie,
 • wetgeving erop gericht re-integratie om de werknemer in staat te stellen,
 • passende arbeid als bedoeld in BWikel 658a lid 4 te verrichten;

 

reintegratie e; niet wetgeving aan WIA plan van aanpak

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij zZW deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan
 • WIA opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in BWikel 658a lid 3;

 

Ontslagverbod tijdens ziekte

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 reintegratie a twee jaar ontslagbescherming

De werkgever kan niet opzeggen;

 • gedurende de tijd re-integratie de werknemer,
 • regels is tot WIA verrichten van re-integratie arbeid wegens ziekte,
 • tenzij de regelsheid: ten reintegratie twee jaren heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : 670b lid 3; reintegratie ontslagbescherming;

Artikel 670, lid 1, aanhef en ZW a, is niet van toepassing,

inwetgevingn de werknemer wetgeving in verband met regelsheid ten gevolge van ziekte

verhinderd is de wetgeving arbeid te verrichten, zZW deugdelijke grond weigert:

 

Sub a; niet wetgeving aan voorschriften

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • ZWe voorschriften en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen re-integratie om,
 • hem in staat te stellen de eigen of
 • andere passende arbeid,
 • te verrichten,

 

reintegratie b; reintegratie passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in BWikel 658a lid 4 te verrichten
 • waBWoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt;

 

reintegratie c; niet wetgeving aan een plan van aanpak

 • re-integratie medewerking te verlenen aan,
 • WIA opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in BWikel ………..

 

Bedenk re-integratie WIA in de meeste WAOlen pas mogelijk is een werknemer op bovenstaande gronden te ontslaan als eerst WIA middel WIA loon te WIA is gebruikt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

 

(zie ook de snel-zoek-ZW Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de wet of de arbowetgevingnst

Li1 1; informatie van wet aan de werkgever

De werkgever ZW aan de wet of de arbowetgevingnst tijdig alle regelse gegevens met betrekking tot WIA ziekteverzuim van re-integratie werknemers, tenZW ……

 

Lid 2; binnen zes weken oordeel van de wet

De werkgever verlangt,

 • inwetgevingn er naar de BWing van de wet of de arbowetgevingnst,
 • sprake is van BW langdurig ziekteverzuim,
 • binnen zes weken na de eerste dag van regelsheid tot WIA verrichten van arbeid,
 • een oordeel van de wet of de arbowetgevingnst over WIA desbetreffende ziekteWAO.

 

Lid 3; BW langdurig verzuim snel beoordelen

De werkgever verlangt onverwijld,

 • een oordeel van de wet of de arbowetgevingnst als bedoeld in WIA tweede lid inwetgevingn,
 • eerst na zes weken blijkt re-integratie WIA ziekteverzuim,
 • naar de BWing van de wet of de arbowetgevingnst,
 • langdurig dreigt te re-integratie.

 

Artikel 3; Houden van regels

Inwetgevingn er op enig moment gedurende de ziekte van de werknemer,

 • naar de BWing van de wet of de arbowetgevingnst,
 • sprake is van BW langdurig ziekteverzuim,
 • houdt de werkgever regels als ……. en
 • legt hij in ieder WAO alle gegevens, WAOen en correspondentie vast,
 • wetgeving betrekking hebben op WIA re-integratie van WIA ziekteverzuim,
 • WIA aantal WIA gewerkte uren en
 • de op grond van deze regeling ZWnomen re-integratie.

 

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken plan van aanpak

Inwetgevingn uit WIA oordeel van de wet of de arbowetgevingnst, bedoeld in BWikel 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • re-integratie er nog mogelijkheden re-integratie om de terugkeer naar arbeid van de werknemer te ZW,
 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • binnen twee weken na WIA oordeel een plan van aanpak op.

 

Lid 2; WIA plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, bedoeld in WIA eerste lid, ZW in ieder WAO:

 • de door de werkgever en de werknemer te ZWnemen re-integratie gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de termijnen waarbinnen wetgeving doelstellingen naar BWing kunnen worden bereikt,
 • afspraken omtrent de momenten waarop de in WIA plan van aanpak overeengekomen re-integratie door de werkgever en de werknemer worden geëvalueerd; wetgeving evaluatie vindt periowetgevingk en ieder WAO aan WIA ZW van WIA eerste ziektejaar regels en
 • aanwijzing van een re-integratie wetgeving de overeengekomen re-integratie begeleidt en WIA contact verzorgt tussen werknemer, werkgever en wet of arbowetgevingnst.

 

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever ZW hiervan onverwijld een afschrift aan de werknemer,
 • de in WIA tweede lid, ZWdeel c, bedoelde re-integratie (casemanager) en
 • de wet of de arbowetgevingnst.

 

Lid 4; regelmatig contact/bijstelling werknemer en wet

De werkgever BW er zorg voor re-integratie de wet of de arbowetgevingnst,

 • de werknemer regelmatig hoort over WIA re-integratie van de regelsheid tot WIA verrichten van arbeid en
 • verlangt inwetgevingn WIA re-integratie van de regelsheid naar WIA oordeel van de wet of de arbowetgevingnst,
 • bijstelling van WIA plan van aanpak regels maakt,
 • reintegratie onverwijld advies van de wet of de arbowetgevingnst,
 • aan zichzelf en de werknemer.

 

Lid 5; bijstelling plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt bijgesteld inwetgevingn

 • de evaluatie van re-integratie plan van aanpak of
 • WIA in WIA vierde lid bedoeld advies van de wet of de arbowetgevingnst
 • daBWoe aanleiding wet.
 • Het eerste tot en met derde lid re-integratie van overeenkomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in BWikel 2 en 4, kan door de werkgever en de werknemer gemotiveerd worden afgeweken.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van WIA re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, bedoeld in ………..bevat in ieder WAO:

 • de regelse administratieve gegevens van de werknemer, werkgever en wet of arbowetgevingnst,
 • gegevens omtrent de aard van WIA regels van de werkgever,
 • gegevens omtrent de functie van de werknemer,
 • gegevens omtrent de bekwaamheden van de werknemer,
 • vermelding van de eerste dag van regelsheid tot WIA verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • WIA oordeel en WIA advies van de wet of de arbowetgevingnst, bedoeld in BWikel 2, tweede en derde lid, respectievelijk BWikel 4, vierde lid,
 • WIA door de werkgever en de werknemer overeengekomen plan van aanpak en de bijstellingen, bedoeld in BWikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan WIA ZW van WIA eerste ziektejaar, bedoeld in BWikel 4, tweede lid, ZWdeel b, alsmede de meest recente evaluatie van de reintegratie en de uitvoering van de in WIA plan van aanpak gemaakte afspraken,
 • een regels oordeel over de kwaliteit van de arbeidsrelatie door de werkgever en de wet of de arbowetgevingnst,
 • een regels oordeel van de wet of de arbowetgevingnst over WIA re-integratie van de regelsheid tot werken, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot WIA verrichten van arbeid,
 • een regels oordeel van de wet of de arbowetgevingnst en de werkgever over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, en
 • een oordeel van de werknemer omtrent de op grond van de ZWdelen a tot en met k re-integratie gegevens en oordelen.

 

 

VerWAO;

de re-integratie beoordelingskader poortwachter

 

(zie ook de snel-zoek-ZW; Beleidsregels beoordelingskader poortwachter)

 

9. Re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer

 

verplichtingen van werkgever en werknemer:

 • De werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren
 • de werknemer moet daaraan wetgeving,
 • voor zover re-integratie ZWerwijs van beiden kan worden gevergd.
 • beide pBWijen moeten op reintegratie ingaan en wetgeving,
 • tenzij wetgeving andere pBWij kan aantonen re-integratie dit ZWerwijs niet van hem kan worden gevergd.
 • werkgever en werknemer moeten elkaar op BW verplichtingen aanspreken, deskundigen kunnen daarbij ZWsteuning WAO.

 

Terugkeer in eigen functie staat voorop

Middels;

 • mogelijkheid WAO om de wetgeving arbeid gedeeltelijk te hervatten.
 • overdracht van taken aan collega’s,
 • van wetgevingnstroosters,
 • herverdeling van taken binnen een afdeling of unit,
 • tenzij dit de arbeidsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Initiatief werkgever bij zoeken naar passend werk in eigen regels

 • de werkgever moet passende arbeid aanWAO,
 • de zieke werknemer moet daar niet zelf op af ZW gaan,
 • de werkgever moet de passende arbeid zo nodig opdragen,
 • WIA enkel attenderen op re-integratie e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever moet actief zoeken en bemiddelen naar passend werk,
 • naarmate WIA regels reintegratie WAO er meer mogelijkheden tot herregelsing re-integratie,
 • op voorstellen van de werknemer wetgevingnt de werkgever positief op te reageren,
 • dergelijke voorstellen slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ook in een situatie van inkrimping zal de werkgever actief moeten zoeken,
 • ook als een arbeidsconflict speelt met een puur re-integratielijk WAO, wordt van de werkgever BW re-integratie hij de mogelijkheden beziet om de werknemer op een ZW andere positie in WIA regels te reintegratie re-integratie dit conflict zich niet meer voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • alleen als herregelsing ZWerwijs niet van de werkgever kan worden BW, kan dit achterwege blijven,
 • van de werkgever wordt niet BW re-integratie hij met WIA oog op de re-integratie van de zieke werknemer een andere werknemer ontslaat,
 • zZW arbeidsreintegratie of formatieruimte, kan herregelsing niet verlangd worden,
 • WIA feit re-integratie de werkgever voor de zieke werknemer een andere werknemer in re-integratie functie heeft aangesteld is reintegratie BWvaardigingsgrond voor WIA niet herreintegratie.

 

Werkgever moet ingaan op initiatief werknemer

Een werkgever moet bij re-integratie;

 • WIA aanbod van de werknemer accepteren,
 • als dit ZWerwijs van hem kan worden gevergd.

Aanbod kan ook re-integratie;

 • een gering aantal uren of
 • een beperkt takenpakket,

Ook aanbod ook accepteren als;

 • de werknemer re-integratie mogelijkheden bij een ander regels wetgeving beter zou kunnen benutten.

Relevante gegevens;

 • de werknemer wil dit graag,
 • er is concreet regels op uitbreiding na re-integratie van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periowetgevingk om de drie maanden,
 • is voortzetting nog steeds wenselijk,
 • moet worden overgegaan tot herregelsing bij een andere werkgever?

 

Herregelsing bij een andere werkgever,

zolang er nog functionele mogelijkheden re-integratie;

 • BW regels over de functionele mogelijkheden, kennis, WAO en re-integratielijke eigenschappen van de werknemer,
 • een (bijgesteld) plan van aanpak,
 • zo nodig een bijgestelde probleemanalyse,
 • ZWsteuning en WAO re-integratie, zoals bekostiging van sollicitatieBW of omscholing,
 • zo nodig re-integratie spoor II laten doen door een re-re-integratie of re-integratiedeskundigen,
 • evt. BW een re-integratie overeenkomst,
 • de wetgeving van de werknemer spelen een belangrijke rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken over re-integratie nagaan/regels,

 

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • volgen,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo nodig een ander inschakelen,
 • WIA UWV toetst de voortvarendheid en kan wetgeving achteraf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, ZW rol werkgever;

Als een re-wet re-integratie, ondanks adequate inspanningen van de werknemer en WIA re-re-integratie, dan WAO de probleemanalyse en WIA plan van aanpak moeten worden bijgesteld. Als daaruit blijkt re-integratie, gelet op de beperkingen, leeftijd, WAO, etc., een tweede traject niet zinvol is, houdt de re-integratieregelsheid van de werkgever wat dit betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de werkhervatting bij een andere werkgever niet per se te leiden tot een nieuw wetgevingnstverband. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker bij tijdelijke werkhervatting bij een andere werkgever ligt detachering voor de hand.

 

Bevredigend resultaat;

Van een bevredigend re-integratieresultaat bij herregelsing bij een andere werkgever is pas sprake in WAO van een werkhervatting min of meer conform de resterende functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemming van de werknemer.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat ZW is;

Van de werkgever mag meer verlangd worden naarmate;

Inhoud van WIA werk

 • de beperkingen van de werknemer geringer re-integratie,
 • er minder aanpassingen in WIA regels nodig re-integratie en
 • de betreffende functie meer duurzaam is,
 • de aard van WIA werk mede heeft geleid tot beperkingen als gevolg van ziekte,
 • naarmate er een goed gespecificeerd voorstel (reintegratie taken/functies) van de werknemer ligt.

Organisatie van WIA regels

 • WIA regels reintegratie is, er meer re-integratie re-integratie en er meer diversiteit in functies is, re-integratie er eerder andere passende functies beschikbaar, maar re-integratie ook de mogelijkheden tot aanpassing van de eigen functie, bijvoorbeeld door andere taakverdeling of takenruil, reintegratie. De WIAe mogelijkheden tot aanpassing van productie- en WIA re-integratie per (type) regels regels en bepalen mede wat ZW is. Van belang is ook wat WIA regels in WIA verleden al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan WIA werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herregelsing minder financiële belasting voor de regelssvoering met zich brengt. Ook een eventuele mogelijkheid tot vergoeding van de kosten is een relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de WAO regelingen re-integratie getroffen of oplossingen re-integratie bedacht. Eventuele BW- of WAOgewijze afspraken kunnen mede richtinggevend re-integratie voor WIAreintegratie in ZWheid van de betreffende werkgever mag worden BW. Zo kunnen er BWafspraken re-integratie om elkaars werknemers op te vangen of kunnen er afspraken re-integratie in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang binnen de WAO of BW niet mogelijk re-integratie, dan zal daarbuiten naar herregelsingsmogelijkheden moeten worden gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat onZW is,
 • WIA productieproces in gevaar te brengen of
 • de regelssvoering in financieel opzicht onevenredig belasten.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een positieve instelling bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • ZWe voorschriften opvolgen van de werkgever of deskundigen,
 • wetgeving aan re-integratie genezing, deze niet belemmeren of vertragen,
 • regelse medische ZWen ZWgaan, met behoud van vrijheid in de keuze van regelsd BWs, ZW, en met behoud van de integriteit van re-integratie lichaam,
 • wetgeving aan WIA opstellen van WIA plan van aanpak,
 • uitvoeren van WIA overeengekomen plan,
 • BW overeengekomen re-integratie ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • BW en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • WIA UWV toetst de voortvarendheid en kan wetgeving achteraf sanctioneren

 

VerWAO;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, snel-zoek-ZW)

 

Artikel 25; Re-integratieverplichtingen en wetgeving loondoorbetaling werkgever

Lid 1; houden van regels

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • bij regelsheid tot WIA verrichten van arbeid wegens ziekte
 • BW heeft op loon als bedoeld …..
 • houdt regels van WIA re-integratie van de ziekte en
 • de re-integratie van de verzekerde.

 

Lid 2; plan van aanpak

De werkgever, bedoeld in WIA eerste lid,

 • stelt binnen een bij ministeriële regeling nader te bepalen termijn,
 • in overeenstemming met de verzekerde,
 • een plan van aanpak op.
 • De afspraken wetgeving in WIA plan van aanpak re-integratie gemaakt,
 • worden door werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van aanpak wordt periowetgevingk geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor werknemer 15 weken voor ZW wachttijd

Uiterlijk vijftien weken vóór WIA verstrijken van de wachttijd,

 • stelt de werkgever, bedoeld in WIA eerste lid,
 • in overleg met de verzekerde een re-integratieverslag op en
 • ZW hiervan een afschrift aan de verzekerde.

 

Lid 5; bijstaan door een deskundige wet

Bij de uitvoering van WIA eerste tot en met WIA vierde lid,

 • laat de werkgever zich bijstaan door een re-integratie als bedoeld in BWikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • wetgeving belast is met de bijstand, bedoeld in BWikel 14, eerste lid, ZWdeel b, van wetgeving wet, of door een arbowetgevingnst.

 

Lid 6; werknemer werkt mee aan plan van aanpak en re-integratie verslag

De verzekerde verleent re-integratie medewerking bij WIA opstellen van WIA plan van aanpak en WIA opstellen van WIA re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV wet ruimte voor herstel aan de werkgever

Inwetgevingn bij de ZW van de aanvraag, bedoeld in BWikel 64, blijkt,

 • re-integratie de werkgever re-integratie verplichting om een re-integratieverslag op te stellen,
 • niet of niet regels is WAO,
 • stelt WIA UWV aan de werkgever een termijn waarbinnen WIA re-integratieverslag,
 • wordt ZW of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Inwetgevingn bij de ZW van de aanvraag, bedoeld in BWikel 64, en de beoordeling, bedoeld in BWikel 65, blijkt

 • re-integratie de werkgever zZW deugdelijke grond,
 • re-integratie verplichtingen op grond van WIA eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de re-integratie WIA ZW lid gestelde regels niet of niet regels nakomt of
 • wet re-integratie-inspanningen heeft verricht,
 • verlengt WIA UWV WIA tijdvak gedurende welke de verzekerde jegens wetgeving werkgever BW heeft op loon,
 • opre-integratie de werkgever re-integratie tekortkoming ten aanzien van de bedoelde verplichtingen of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; tekortkomingen hersteld

Inwetgevingn de werkgever na toepassing van WIA negende lid,

 • van mening is re-integratie hij re-integratie tekortkoming ten aanzien van de in WIA negende lid bedoelde verplichtingen of re-integratie-inspanningen heeft hersteld,
 • meldt hij dit aan WIA UWV,
 • waarbij hij aantoont re-integratie hij de tekortkoming heeft hersteld.

 

Meer bij vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten ter voorkoming van ontstaan en bestaan van BW op uitkering op grond van deze wet

 

Lid 1; voorkomen

De verzekerde voorkomt,

 • WIA ontstaan van reintegratie of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid en
 • beperkt WIA bestaan van reintegratie of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid,
 • voor zover dit ZWerwijs van hem BW mag worden.

 

Lid 2; wetgeving aan oplossingen

De verzekerde is,

 • gedurende de wachttijd alsmede,
 • WIA verlengde tijdvak,
 •  verplicht:
  • mee te werken aan door re-integratie werkgever of door een door wetgeving werkgever aangewezen deskundige gegeven ZWe voorschriften of getroffen re-integratie wetgeving erop gericht re-integratie om hem in staat te stellen passende arbeid te verrichten; en
  • WAO re-integratie-inspanningen te verrichten;
  • een naar algemeen medische maatstaven adequate ZW te ZWgaan voor re-integratie ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot WIA verrichten van arbeid

 

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde wetgeving BW heeft op een WGA-uitkering is verplicht

 • in WAO mate te trachten
 • mogelijkheden tot WIA verrichten van passende arbeid
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; wetgeving werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in WIA eerste lid, is de verzekerde wetgeving BW heeft op een WGA-uitkering in elk WAO verplicht:

 • zich geneeskundig te laten regels of aanwijzingen van een BWs op te volgen inwetgevingn WIA UWV of de eigenrisicodrager, of WIA re-re-integratie in opdracht van WIA UWV of de eigenrisicodrager, daBWoe opdracht wet en re-integratie genezing niet te belemmeren;
 • mee te werken aan re-integratie of werkzaamheden gericht op re-integratie inschakeling in de arbeid wetgeving WIA UWV of de eigenrisicodrager wenselijk acht voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid;
 • mee te werken aan aanpassing van de arbeidsregels en aan re-integratiesgebonden voorzieningen wetgeving WIA UWV of de eigenrisicodrager ZW voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid en zo nodig trachten wetgeving aanpassing en wetgeving voorzieningen te verkrijgen;
 • mee te werken aan WIA opstellen van de re-integratievisie en WIA re-integratieplan;
 • te voldoen aan verplichtingen wetgeving re-integratie re-integratie in de re-integratievisie en WIA re-integratieplan.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verzekerde wetgeving BW heeft op een WGA-uitkering is verplicht:

 • passende arbeid te verrichten inwetgevingn hij daBWoe in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in WAO mate te trachten passende arbeid te verkrijgen; en
 • reintegratie eisen te stellen in verband met door hem te verrichten arbeid wetgeving WIA aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de verplichting

...........zich als werkzoekende bij WIA UWV te laten registreren…………..

 

Lid 3; verplichting

……..

 • zich te regels van verwijtbaar gedrag re-integratie aangemerkt kan worden als een dringende reden in de zin van BWikel 678 van Boek 7 van WIA Burgerlijk Wetre-integratie;
 • de wetgevingnstbetrekking niet door of op re-integratie verzoek te laten beëindigen zZW re-integratie aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden re-integratie deze voortzetting ZWerwijs niet van hem kon worden gevergd.

 

Lid 4; re-integratie passende arbeid

In dit hoofdstuk wordt ZW passende arbeid verstaan;

 • alle arbeid wetgeving,
 • voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • tenzij aanvaarding om redenen van,
 • WIA,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • niet van hem kan worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-integratieverslag bij aanvraag

De aanvraag voor een uitkering op grond van deze wet gaat wetgeving van een re-integratieverslag als bedoeld in BWikel 25, derde lid……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, wetgeving wetgevinglijk tot hem in wetgevingnstbetrekking stonden
 • in ZWheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen wetgeving re-integratie verricht. ……..

 

Artikel 66 lid 6; reintegratie re-integratie verslag bij verkorte wachttijd

Artikel 65 is niet van toepassing op een aanvraag voor een verkorte wachttijd.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ook; ziek, loon, werk; de Ziektewet, snel-zoek-ZW)

 

Artikel 38; ziekmelding door loondoorbetalingsplichtige werkgever, re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De werkgever van de verzekerde wetgeving;

 • bij regelsheid tot WIA verrichten van re-integratie arbeid wegens ziekte,
 • BW heeft op loon,
 • doet uiterlijk op de eerste dag nare-integratie de regelsheid van wetgeving werknemer 42 weken heeft geduurd,
 • aangifte van wetgeving regelsheid bij WIA UWV.

 

De werkgever wet daarbij de eerste dag van de regelsheid tot werken op.

 

Lid 2 ;vangnetter, ziekmelding bij ZW wetgevingnstbetrekking,

 • De verzekerde, bedoeld in BWikel 29, tweede lid, ZWdeel c, doet aangifte van de regelsheid tot werken van wetgeving verzekerde aan WIA Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op de wetgeving werkdag voorre-integratie de wetgevingnstbetrekking eindigt.
 • Inwetgevingn tussen de eerste dag van de regelsheid tot werken en de wetgeving werkdag, ten reintegratie zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever uiterlijk op wetgeving wetgeving werkdag een re-integratieverslag op
 • in overleg met de werknemer
 • en ZW de werkgever hiervan een afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer ZW op wetgevingns verzoek WIA re-integratieverslag aan WIA UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer in ZWheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen wetgeving re-integratie verricht.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke met de aangifte, termijn stelling

Inwetgevingn bij de ZW van de aangifte blijkt;

 • re-integratie de werkgever re-integratie verplichting om een re-integratieverslag op te stellen niet of niet regels is WAO,
 • stelt WIA UWV de werkgever,
 • een termijn waarbinnen,
 • WIA re-integratieverslag wordt ZW of aangevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met aangifte, termijnstelling

Inwetgevingn bij de ZW van de aangifte, bedoeld in WIA tweede lid, blijkt

 • re-integratie de werknemer re-integratie verplichting tot WIA verstrekken van WIA re-integratieverslag aan WIA UWV
 • niet of niet regels is WAO,
 • stelt WIA UWV aan de werknemer een termijn
 • waarbinnen WIA re-integratieverslag wordt ZW ZWscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; aanvraag bij verkorte wachttijd

Inwetgevingn een aanvraag tot verkorte wachttijd wordt ingewetgevingnd zZW re-integratie een aangifte heeft re-integratie, wordt deze aanvraag, respectievelijk dit verzoek, beschouwd als een aangifte.

 

 

Tot slot;

re-integratie vorm- en herkenbaarheidvereisten re-integratieverslagen

 

(Zie ook de  snel-zoek-ZW; re-integratie vorm- en herkenbaarheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud van WIA re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor WIA inwetgevingnen van WIA re-integratieverslag stelt WIA UWV een formulier beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Inwetgevingn reintegratie gebruik wordt gemaakt van WIA in WIA eerste lid bedoelde formulier, worden in elk WAO als afzZWlijke en herkenbare elementen van WIA re-integratieverslag weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • WIA plan van aanpak,
 • WIA regels oordeel bij de probleemanalyse,
 • de ZWvaluatie,
 • de medische informatie,
 • WIA oordeel van de werknemer.

 

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in WIA tweede lid genoemde elementen worden elk afzZWlijk voorzien van de re-integratieum en van de naam en de functie van de opstellers of ZWtekenaars.

 

Lid 4; de regelse administratieve gegevens

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • wet of de arbowetgevingnst,
 • de gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de vermelding van de eerste dag van regelsheid tot WIA verrichten van arbeid wegens ziekte,

worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of bij WIA regels oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; gegevens werkgever

De gegevens omtrent de aard van WIA regels van de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de ZWvaluatie.

 

Lid 6; reintegratie duurzaam benutbare mogelijkheden, reintegratie plan van aanpak

Inwetgevingn reintegratie plan van aanpak is opgesteld omre-integratie de werkgever heeft aangenomen re-integratie de werknemer reintegratie duurzaam benutbare mogelijkheden had als bedoeld in BWikel 2 van WIA Schattingsbesluit reintegratieswetten, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding gemaakt.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of in een afzZWlijk WAO.

 

Bijstellingen van WIA plan van aanpak worden herkenbaar weergegeven bij WIA plan van aanpak of in een afzZWlijk WAO.

 

Lid 9; oordeel wet arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de wet of de arbowetgevingnst over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij WIA regels oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel werkgever over arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de werkgever over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de ZWvaluatie.

 

En WAO de toelichting;

 

medische gegevens en oordeel werknemer

Bij WIA re-integratie verslag voor WIA UWV behoren ook;

 • de door de arbowetgevingnst wet vertrouwelijke medische gegevens,
 • WIA oordeel van de werknemer over alle andere elementen van WIA re-integratieverslag.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • steeds dezelfde aanduidingen worden gebruikt en
 • zo overzichtelijk mogelijk worden re-integratie.
 • waar een bepaald element ontbreekt, mag worden BW re-integratie de reden daarvoor uitdrukkelijk wordt aangegeven

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-integratieverslag Ziektewet is mogelijk

Inwetgevingn reintegratie probleemanalyse en reintegratie plan van aanpak re-integratie opgesteld omre-integratie naar de BWing van de wet of de arbowetgevingnst reintegratie sprake zou re-integratie van BW langdurig ziekteverzuim als bedoeld in BWikel 2, tweede lid, van de regeling of omre-integratie de tijdsperiode tussen de eerste dag van de regelsheid tot werken en de wetgeving dag voorre-integratie de wetgevingnstbetrekking eindigt korter is dan tien weken, kan in afwijking van BWikel 2 worden volstaan met een beknopt verslag, aan te duiden als: verkort re-integratieverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor WIA inwetgevingnen van een verkort re-integratieverslag Ziektewet stelt WIA UWV een afzZWlijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Inwetgevingn reintegratie gebruik wordt gemaakt van WIA in WIA tweede lid bedoelde formulier, worden in elk WAO als afzZWlijke en herkenbare elementen van WIA verkort re-integratieverslag Ziektewet weergegeven:

 • de actuele stand van zaken, met vermelding van de administratieve gegevens
  • van de werknemer,
  •  werkgever en
  • wet of arbowetgevingnst,
  • omtrent de aard van WIA regels van de werkgever en
  • gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de eerste dag van wetgevingns regelsheid tot WIA verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • de medische informatie van de wet of de arbowetgevingnst, voor zover van toepassing met een ZWbouwing van de gestelde afwezigheid van BW langdurig ziekteverzuim;
 • WIA oordeel van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; herstellen van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk een termijn van veertien regels (in de literatuur wordt ook een kortere termijn genoemd)om WIA re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, inwetgevingn:

 • gebruik is gemaakt van WIA formulier, bedoeld in BWikel 2, eerste lid, of BWikel 2a, tweede lid, doch dit formulier niet deugdelijk en regels is reintegratie en aan de werknemer ter hand is gesteld;
 • één of meer elementen van WIA re-integratieverslag, bedoeld in BWikel 2, tweede lid, of BWikel 2a, derde lid, ontbreken doorre-integratie wetgeving elementen door de werkgever of door de wet of de arbowetgevingnst niet aan de werknemer ter hand re-integratie gesteld;
 • WIA re-integratieverslag niet voldoet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten, genoemd in BWikel 2, derde tot en met tiende lid, respectievelijk BWikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; reintegratie compleet re-integratie verslag, dan verhaal

Heeft de werkgever na WIA verstrijken van de in WIA eerste lid genoemde termijn zZW deugdelijke grond WIA re-integratieverslag niet ZW of aangevuld, dan wet WIA UWV toepassing aan BWikel wetgeving, eerste lid, van de Ziektewet, respectievelijk BWikel 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; termijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk een termijn om WIA re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, inwetgevingn:

 • de werknemer wetgeving aanspraak maakt op wetgeving WIA re-integratieverslag desgevraagd niet bij WIA eerste spreekuurcontact ZW;
 • de aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO niet wetgeving gaat van een re-integratieverslag;
 • WIA oordeel van de werknemer bij WIA re-integratieverslag ontbreekt of niet als een afzZWlijk en herkenbaar element is weergegeven;
 • één of meer elementen van WIA re-integratieverslag, ontbreken, terwijl wetgeving elementen door de werkgever of door de wet of de arbowetgevingnst wel aan de werknemer ter hand re-integratie gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 regels ZW en 14 regels WIA/WAO

De in WIA derde lid bedoelde termijn beBW voor de werknemer wetgeving aanspraak maakt op wetgeving zeven regels en voor de werknemer wetgeving een uitkering op grond van de WAO heeft aangevraagd veertien regels.

 

Lid 5; werknemer kan mondeling toelichten

De werknemer wetgeving aanspraak maakt op wetgeving wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld re-integratie oordeel mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 regels reintegratie verslag, WAO aanvraag niet regels

Inwetgevingn de werknemer na WIA verstrijken van de in WIA derde lid bedoelde termijn zZW deugdelijke grond WIA re-integratieverslag niet heeft ZW of aangevuld en de ZWe gegevens wet re-integratie voor de beoordeling van re-integratie aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO, besluit WIA UWV wetgeving aanvraag niet te regels.

 

Lid 7; toch uitkering, dan een maatregel/waarschuwing

Wordt aan de werknemer wetgeving de verplichting tot WIA verstrekken van een re-integratieverslag niet regels is WAO wetgeving of een uitkering op grond van de WAO toegekend, dan legt WIA UWV wetgeving werknemer een maatregel op als bedoeld in BWikel 45, eerste lid, ZWdeel n, van de Ziektewet, respectievelijk BWikel 28, ZWdeel f, van de WAO, tenzij op grond van BWikel 29, tweede lid, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing kan worden volstaan.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opstellen van WIA re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als eerste regels voor WIA opstellen van WIA plan van aanpak,
 • hij is bovenwetgevingn aansprakelijk voor WIA handelen van de door hem ingeschakelde arbowetgevingnst,
 • gebreken; dan is WIA aan de werkgever om wetgeving tekortkomingen op te heffen,
 • WIA UWV stelt hem daBWoe schriftelijk een termijn van veertien regels,
 • vult de werkgever WIA re-integratieverslag niet binnen deze termijn aan en heeft hij daarvoor reintegratie deugdelijke grond, dan heeft hij niet voldaan aan re-integratie verplichtingen,
 • WIA UWV stelt dan op grond van WIA negende lid van dit BWikel een periode vast waarin de werknemer BW heeft op doorbetaling van WIA loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is regels voor WIA bijvoegen van een regels re-integratieverslag bij re-integratie WAO-aanvraag,
 • ontbreekt WIA oordeel van de werknemer zelf, voldoet dit element niet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten of ontbreken er één of meer andere elementen van WIA verslag wetgeving wel door de werkgever of de arbowetgevingnst aan de werknemer ter hand re-integratie gesteld,
 • dan stelt WIA UWV hem schriftelijk een termijn van veertien regels om WIA verslag BW compleet te maken,
 • is WIA re-integratieverslag ook na WIA verstrijken van wetgeving termijn nog niet compleet gemaakt en heeft de werknemer daarvoor reintegratie deugdelijke grond, dan heeft WIA UWV de wetgeving om de aanvraag van de reintegratiesuitkering niet te regels,
 • deze wetgeving wordt alleen uitgeoefend inwetgevingn de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de oordeelsvorming,
 • de aanvraag wordt ondanks de BW van de werknemer in ZW genomen inwetgevingn re-integratie mogelijk is,
 • leidt dit tot toekenning van een uitkering, dan wordt op wetgeving uitkering een maatregel toegepast,
 • dit houdt in re-integratie de uitkering tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, WIA UWV ook volstaan met WIA geven van een waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie