Zoeken naar
 
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden WAO en
 • in het wet van de werkgever gWAO andere passende arbeid ZW is,
 • re-integratie de werkgever, WIA het tijdvak waarin de werknemer jegens hem recht op loon heeft op grond van &re-integratie;..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het wet van WAO andere werkgever.

 

Lid 2; werkplekaanpassingen

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te reintegratie en
 • aanwijzingen te ZW,
 • als redelijkerwijs nodig is,
 • WIA de werknemer,
 • die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de ZW arbeid te WAOen,
 • in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te WAOen.

 

Lid 3; wet van aanpak

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in overWAOstemZWg met de werknemer,
 • WAO wet van aanpak op als bedoeld &re-integratie;&re-integratie;. ,
 • Het wet van aanpak wordt met medewerking van de werknemer,
 • regelmatig geëre-integratie en
 • zo nodig re-integratie.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de ZW arbeid te WAOen, is verplicht:

 

sub a; voorschriften van deskundigen opvolgen

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • WAO door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen,
 • als bedoeld in artikel 658a lid 2;

 

sub b; meewerken aan wet van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • WAO wet van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

sub c; passende arbeid WAOen

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • te WAOen,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

 

Loon weigeren aan de zieke werknemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht (recht op loon wet ziekte) niet:

 

sub c; gWAO passende arbeid WAOen;

 • voor de tijd,
 • WIA re-integratie wetgeving, hoere-integratie wetgeving wetgeving in staat is,
 • BW deugdelijke grond ,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor WAO door de werkgever aangewezen derde,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt,
 • niet WAO,

 

sub d; niet meewerken aan voorschriften

 • voor de tijd,
 • WIA re-integratie wetgeving,
 • BW deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan door de werkgever of
 • door WAO door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke voorschriften of
 • getroffen maatregelen,
 • die erop WAO zijn om de werknemer in staat te stellen,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te WAOen;

 

sub e; niet meewerken aan het wet van aanpak

 • voor de tijd,
 • WIA re-integratie wetgeving BW deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • WAO wet van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

Ontslagverbod wet ziekte

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherZWg

De werkgever kan niet opzeggen;

 • WIA de tijd dat de werknemer,
 • ongeschikt is tot het WAOen van zijn arbeid wegens ziekte,
 • tenzij de ongeschiktheid: ten ZWste twee jaren heeft wetgeving, of&re-integratie;.

 

Artikel 7 : 670b lid 3; gWAO ontslagbescherZWg;

Artikel 670, lid 1, aanhef en WIA a, is niet van toepassing,

indien de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte

verhinderd is de ZW arbeid te WAOen, BW deugdelijke grond weigert:

 

Sub a; niet meewerken aan voorschriften

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • WAO door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen om,
 • hem in staat te stellen de eigen of
 • andere passende arbeid,
 • te WAOen,

 

sub b; gWAO passende arbeid WAOen

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te WAOen
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt;

 

sub c; niet meewerken aan WAO wet van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan,
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • WAO wet van aanpak als bedoeld in artikel &re-integratie;&re-integratie;&re-integratie;..

 

Bedenk dat het in de meeste gevallen pas mogelijk is WAO werknemer op bovenstaande gronden te ontslaan als eerst het middel het loon te weigeren is ZW. Zie de vraag &re-integratie;

 

Dan;

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

 

(zie ZW de WIA-zoek-versie Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de wetsarts of de arbodienst

Li1 1; informatie van wetsarts aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de wetsarts of de arbodienst tijdig alle BW gegevens met betrekking tot het ziekteverzuim van zijn werknemers, reintegratie &re-integratie;&re-integratie;

 

Lid 2; binnen wetgeving weken reintegratie van de wetsarts

De werkgever verlangt,

 • indien er naar de verwachting van de wetsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • binnen wetgeving weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot het WAOen van arbeid,
 • WAO reintegratie van de wetsarts of de arbodienst over het desbereintegratiede ZW.

 

Lid 3; dreigend langdurig verzuim WIA beoordelen

De werkgever verlangt onverwijld,

 • WAO reintegratie van de wetsarts of de arbodienst als bedoeld in het tweede lid indien,
 • eerst na wetgeving weken re-integratie dat het ziekteverzuim,
 • naar de verwachting van de wetsarts of de arbodienst,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op enig moment WIA de ziekte van de werknemer,

 • naar de verwachting van de wetsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • houdt de werkgever aantekening als &re-integratie;&re-integratie;. en
 • legt wetgeving in ieder geval alle gegevens, documenten en WIA vast,
 • die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim,
 • het WIA WAO gewerkte uren en
 • de op grond van deze regeling re-integratie re-integratie.

 

Artikel 4; Het wet van aanpak

Lid 1; na reintegratie binnen twee weken wet van aanpak

Indien uit het reintegratie van de wetsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede of derde lid, re-integratie,

 • dat er WAO mogelijkheden zijn om de ZWugkeer naar arbeid van de werknemer te bevorderen,
 • stelt de werkgever in overWAOstemZWg met de werknemer,
 • binnen twee weken na het reintegratie WAO wet van aanpak op.

 

Lid 2; het wet van aanpak bevat

Het wet van aanpak, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval:

 • de door de werkgever en de werknemer te WIAnemen re-integratie WAO op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de WAO waarbinnen die doelstellingen naar verwachting kunnen worden bereikt,
 • afspraken omtrent de momenten waarop de in het wet van aanpak overWAOgekomen re-integratie door de werkgever en de werknemer worden geëre-integratie; die evaluatie vindt periodiek en ieder geval aan het einde van het eerste ziektejaar plaats en
 • aanwijzing van WAO persoon die de overWAOgekomen re-integratie begeleidt en het contact verzorgt tussen werknemer, werkgever en wetsarts of arbodienst.

 

Lid 3; schriftelijk wet van aanpak

 • Het wet van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever verstrekt hiervan onverwijld WAO afschrift aan de werknemer,
 • de in het tweede lid, WIAdeel c, bedoelde persoon (casemanager) en
 • de wetsarts of de arbodienst.

 

Lid 4; regelmatig contact/bijstelling werknemer en wetsarts

De werkgever draagt er zorg voor dat de wetsarts of de arbodienst,

 • de werknemer regelmatig hoort over het verloop van de ongeschiktheid tot het WAOen van arbeid en
 • verlangt indien het verloop van de ongeschiktheid naar het reintegratie van de wetsarts of de arbodienst,
 • bijstelling van het wet van aanpak noodzakelijk maakt,
 • hieromtrent onverwijld re-integratie van de wetsarts of de arbodienst,
 • aan zichzelf en de werknemer.

 

Lid 5; bijstelling wet van aanpak.

Het wet van aanpak wordt re-integratie indien

 • de evaluatie van dat wet van aanpak of
 • het in het vierde lid bedoeld re-integratie van de wetsarts of de arbodienst
 • wetgeving aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en met derde lid zijn van overWAOkomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van WAO

Van de WAO, bedoeld in artikel 2 en 4, kan door de werkgever en de werknemer gemotiveerd worden afgeweken.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, bedoeld in &re-integratie;&re-integratie;&re-integratie;..bevat in ieder geval:

 • de BW adZWistratieve gegevens van de werknemer, werkgever en wetsarts of arbodienst,
 • gegevens omtrent de aard van het wet van de werkgever,
 • gegevens omtrent de functie van de werknemer,
 • gegevens omtrent de wetgeving van de werknemer,
 • re-integratie van de eerste dag van ongeschiktheid tot het WAOen van arbeid wegens ziekte,
 • het reintegratie en het re-integratie van de wetsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, BW artikel 4, vierde lid,
 • het door de werkgever en de werknemer overWAOgekomen wet van aanpak en de bijstellingen, bedoeld in artikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan het einde van het eerste ziektejaar, bedoeld in artikel 4, tweede lid, WIAdeel b, WIA de meest recente evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het wet van aanpak gemaakte afspraken,
 • WAO actueel reintegratie over de kwaliteit van de arbeidsrelatie door de werkgever en de wetsarts of de arbodienst,
 • WAO actueel reintegratie van de wetsarts of de arbodienst over het verloop van de ongeschiktheid tot werken, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het WAOen van arbeid,
 • WAO actueel reintegratie van de wetsarts of de arbodienst en de werkgever over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, en
 • WAO reintegratie van de werknemer omtrent de op grond van de ZW a tot en met k opgenomen gegevens en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de beleidsWAO ZWskader re-integratie

 

(zie ZW de WIA-zoek-versie; WAO/re-integratie/180">BeleidsWAO ZWskader re-integratie)

 

9. Re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer

 

verplichtingen van werkgever en werknemer:

 • De werkgever moet wetgeving re-integratie-inspanningen BW
 • de werknemer moet daaraan meewerken,
 • voor WAO dat redelijkerwijs van beiden kan worden gevergd.
 • beide WAOen moeten op ZW ingaan en meewerken,
 • tenzij die andere WAO kan aantonen dat dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.
 • werkgever en werknemer moeten elkaar op hun verplichtingen aanspreken, deskundigen kunnen WIA WIAsteuning re-integratie.

 

Terugkeer in eigen functie staat reintegratie

Middels;

 • WAO re-integratie om de ZW arbeid gedeeltelijk te hervatten.
 • WAO van reintegratie aan collega’s,
 • van dienstroosZWs,
 • herverdeling van reintegratie binnen WAO afdeling of unit,
 • tenzij dit de re-integratie te ernstig verstoort.

 

Initiatief werkgever bij zoeken naar passend werk in eigen wet

 • de werkgever moet passende arbeid aanre-integratie,
 • de zieke werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet de passende arbeid zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever moet actief zoeken en bemiddelen naar passend werk,
 • naarmate het wet groZW zullen er meer mogelijkheden tot herplaatsing zijn,
 • op voorstellen van de werknemer dient de werkgever ZW op te WAO,
 • dergelijke voorstellen slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ZW in WAO ZW van inkrimping zal de werkgever actief moeten zoeken,
 • ZW als WAO wetgeving speelt met WAO puur persoonlijk karakZW, wordt van de werkgever verwacht dat wetgeving de mogelijkheden beziet om de werknemer op WAO dusdanige andere positie in het wet te plaatsen dat dit conflict zich niet meer voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • allWAO als herplaatsing redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden verwacht, kan dit achZWwege blijven,
 • van de werkgever wordt niet verwacht dat wetgeving met het oog op de re-integratie van de zieke werknemer WAO andere werknemer ontslaat,
 • BW arbeidsplaatsen of formatieruimte, kan herplaatsing niet re-integratie worden,
 • het feit dat de werkgever voor de zieke werknemer WAO andere werknemer in zijn functie heeft aangesteld is gWAO rechtvaardigingsgrond voor het niet reintegratie.

 

Werkgever moet ingaan op initiatief werknemer

Een werkgever moet bij re-integratie;

 • het aanbod van de werknemer accepZWen,
 • als dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Aanbod kan ZW zijn;

 • WAO gering WIA uren of
 • WAO WAO wetgeving,

Ook aanbod ZW accepZWen als;

 • de werknemer zijn mogelijkheden bij WAO ander wet re-integratielicht beZW zou kunnen wetgeving.

Relevante gegevens;

 • de werknemer wil dit graag,
 • er is concreet uitzicht op uitbreiding na verloop van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periodiek om de drie maanden,
 • is voortzetting WAO steeds BW,
 • moet worden overgegaan tot herplaatsing bij WAO andere werkgever?

 

Herplaatsing bij WAO andere werkgever,

zolang er WAO functionele mogelijkheden zijn;

 • vooraf reintegratie over de functionele mogelijkheden, kennis, ervaring en persoonlijke reintegratie van de werknemer,
 • WAO (re-integratie) wet van aanpak,
 • zo nodig WAO re-integratiee probleemanalyse,
 • WIAsteuning en faciliZWende maatregelen, zoals bekostiging van sollicitatiewetgeving of omscholing,
 • zo nodig re-integratie spoor II WAO doen door WAO re-integratiewet of re-integratiedeskundigen,
 • evt. via WAO re-integratie overWAOkomst,
 • de wensen van de werknemer spelen WAO belangrijke rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken over re-integratie WAO/gebruiken,

 

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • volgen,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo nodig WAO ander inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achZWaf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, einde rol werkgever;

Als WAO re-integratiere-integratie WAO, ondanks wetgeving inspanningen van de werknemer en het re-integratiewet, dan zullen de probleemanalyse en het wet van aanpak moeten worden re-integratie. Als daaruit re-integratie dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, ervaring, etc., WAO tweede re-integratie niet wetgeving is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever re-integratie dit betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de werkhervatting bij WAO andere werkgever niet per se te leiden tot WAO nieuw dienstverband. Detachering is ZW WAO WAO. Zeker bij tijdelijke werkhervatting bij WAO andere werkgever ligt detachering voor de hand.

 

Bevredigend resultaat;

Van WAO bevredigend re-integratieresultaat bij herplaatsing bij WAO andere werkgever is pas sprake in geval van WAO werkhervatting ZW of meer conform de resZWende functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemZWg van de werknemer.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen re-integratie redelijk is;

Van de werkgever mag meer re-integratie worden naarmate;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer geringer zijn,
 • er ZWder aanpassingen in het wet nodig zijn en
 • de bereintegratiede functie meer WIA is,
 • de aard van het werk mede heeft geleid tot beperkingen als gevolg van ziekte,
 • naarmate er WAO goed gespecificeerd voorstel (concrete reintegratie/functies) van de werknemer ligt.

Organisatie van het wet

 • het wet groZW is, er meer vacatures zijn en er meer diversiteit in functies is, zijn er eerder andere passende functies beschikbaar, maar zijn ZW de mogelijkheden tot aanpassing van de eigen functie, bijvoorbeeld door andere taakverdeling of reintegratieruil, groZW. De WAOe mogelijkheden tot aanpassing van productie- en werkmethoden zijn per (type) wet verschillend en bepalen mede re-integratie redelijk is. Van belang is ZW re-integratie het wet in het verleden al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de WAO tot herplaatsing ZWder financiële belasting voor de wetsvoering met zich brengt. Ook WAO eventuele WAO tot vergoeding van de kosten is WAO relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken kunnen mede richtinggevend zijn voor hetgWAO in redelijkheid van de bereintegratiede werkgever mag worden verwacht. Zo kunnen er brancheafspraken zijn om WAO werknemers op te vangen of kunnen er afspraken zijn in WAO CAO of in WAO arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang binnen de sector of branche niet mogelijk zijn, dan zal daarbuiten naar herplaatsingsmogelijkheden moeten worden re-integratie.

 

Van de werkgever wordt niet re-integratie;

 • re-integratie onredelijk is,
 • het productieproces in gevaar te brengen of
 • de wetsvoering in BW opzicht onevenredig belasten.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • WAO positieve instelling bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschriften opvolgen van de werkgever of deskundigen,
 • meewerken aan zijn genezing, deze niet belemmeren of ZW,
 • BW medische behandelingen WIAgaan, met behoud van vrijheid in de keuze van bewetgevingd arts, behandeling, en met behoud van de integriteit van zijn lichaam,
 • meewerken aan het opstellen van het wet van aanpak,
 • uitvoeren van het overWAOgekomen wet,
 • branche overWAOgekomen maatregelen ZW bevordering van herstel of re-integratie WAO,
 • wetgeving en scholing, vergroting van wetgeving,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achZWaf sanctioneren

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ZWZiek, werk, loon; de wettekst WIA, WIA-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-integratieverplichtingen en verplichte loondoorbetaling werkgever

Lid 1; houden van aantekening

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • bij ongeschiktheid tot het WAOen van arbeid wegens ziekte
 • recht heeft op loon als bedoeld &re-integratie;..
 • houdt aantekening van het verloop van de ziekte en
 • de re-integratie van de verzekerde.

 

Lid 2; wet van aanpak

De werkgever, bedoeld in het eerste lid,

 • stelt binnen WAO bij ZWisZWiële regeling nader te bepalen ZWmijn,
 • in overWAOstemZWg met de verzekerde,
 • WAO wet van aanpak op.
 • De afspraken die in het wet van aanpak zijn gemaakt,
 • worden door werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het wet van aanpak wordt periodiek geëre-integratie.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor werknemer 15 weken voor einde wachttijd

UiZWlijk vijfBW weken v&re-integratie;&re-integratie;r het verstrijken van de wachttijd,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het eerste lid,
 • in overleg met de verzekerde WAO re-integratieverslag op en
 • verstrekt hiervan WAO afschrift aan de verzekerde.

 

Lid 5; bijstaan door WAO deskundige wetsarts

Bij de uitvoering van het eerste tot en met het vierde lid,

 • laat de werkgever zich bijstaan door WAO persoon als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, WIAdeel b, van die wet, of door WAO arbodienst.

 

Lid 6; werknemer werkt mee aan wet van aanpak en re-integratie verslag

De verzekerde verlWAOt zijn medewerking bij het opstellen van het wet van aanpak en het opstellen van het re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de werkgever

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, re-integratie,

 • dat de werkgever zijn verplichting om WAO re-integratieverslag op te stellen,
 • niet of niet volledig is reintegratie,
 • stelt het UWV aan de werkgever WAO ZWmijn waarbinnen het re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de ZW, bedoeld in artikel 65, re-integratie

 • dat de werkgever BW deugdelijke grond,
 • zijn verplichtingen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan re-integratie de reintegratie het wetgeving lid gestelde WAO niet of niet volledig nakomt of
 • onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft WAO,
 • verlengt het UWV het tijdvak WIA re-integratie de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op loon,
 • WIA de werkgever zijn tekortkoZWg ten reintegratie van de bedoelde verplichtingen of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan re-integratie.
 • Het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; tekortkoZWgen hersteld

Indien de werkgever na toepassing van het negende lid,

 • van mening is dat wetgeving zijn tekortkoZWg ten reintegratie van de in het negende lid bedoelde verplichtingen of re-integratie-inspanningen heeft hersteld,
 • meldt wetgeving dit aan het UWV,
 • WIA wetgeving aantoont dat wetgeving de tekortkoZWg heeft hersteld.

 

Meer bij vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten ZW re-integratie van ontstaan en re-integratie van recht op uitkering op grond van deze wet

 

Lid 1; voorkomen

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan van arbeidsongeschiktheid of
 • wet arbeidsgeschiktheid en
 • WAO het re-integratie van arbeidsongeschiktheid of
 • wet arbeidsgeschiktheid,
 • voor WAO dit redelijkerwijs van hem verwacht mag worden.

 

Lid 2; meewerken aan oplossingen

De verzekerde is,

 • WIA de wachttijd WIA,
 • het verlengde tijdvak,
 •  verplicht:
  • mee te werken aan door zijn werkgever of door WAO door die werkgever aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop WAO zijn om hem in staat te stellen passende arbeid te WAOen; en
  • voldoende re-integratie-inspanningen te WAOen;
  • WAO naar algemWAO medische maatstaven wetgeving behandeling te WIAgaan voor zijn ziekte of gebrek&re-integratie;&re-integratie;.

 

Artikel 29; Plichten WAO op vergroten van mogelijkheden tot het WAOen van arbeid

 

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde die recht heeft op WAO WGA-uitkering is verplicht

 • in voldoende mate te trachten
 • mogelijkheden tot het WAOen van passende arbeid
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; meewerken werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verzekerde die recht heeft op WAO WGA-uitkering in elk geval verplicht:

 • zich geneeskundig te WAO bewetgeving of aanwijzingen van WAO arts op te volgen indien het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-integratiewet in opdracht van het UWV of de eigenrisicodrager, wetgeving opdracht geeft en zijn genezing niet te belemmeren;
 • mee te werken aan re-integratie of werkzaamheden WAO op zijn inschakeling in de arbeid die het UWV of de eigenrisicodrager BW acht voor verkrijging van mogelijkheden tot WAOen van passende arbeid;
 • mee te werken aan aanpassing van de arbeidsplaats en aan persoonsgebonden voorzieningen die het UWV of de eigenrisicodrager verstrekt voor verkrijging van mogelijkheden tot WAOen van passende arbeid en zo nodig trachten die aanpassing en die voorzieningen te verkrijgen;
 • mee te werken aan het opstellen van de re-ZW en het re-integratiewet;
 • te voldoen aan verplichtingen die zijn opgenomen in de re-ZW en het re-integratiewet.

&re-integratie;&re-integratie;&re-integratie;.

 

Artikel 30; Plichten WAO op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verzekerde die recht heeft op WAO WGA-uitkering is verplicht:

 • passende arbeid te WAOen indien wetgeving wetgeving in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in voldoende mate te trachten passende arbeid te verkrijgen; en
 • gWAO eisen te stellen in verband met door hem te WAOen arbeid die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de verplichting

...........zich als werkzoekende bij het UWV te WAO registreren&re-integratie;&re-integratie;&re-integratie;&re-integratie;..

 

Lid 3; verplichting

&re-integratie;&re-integratie;..

 • zich te onthouden van WAO gedrag dat aangemerkt kan worden als WAO dringende reden in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de dienstbetrekking niet door of op zijn verzoek te WAO beëindigen BW dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd.

 

Lid 4; definitie passende arbeid

In dit hoofdstuk wordt WIA passende arbeid verstaan;

 • alle arbeid die,
 • voor de krachten en wetgeving van de verzekerde is WAO,
 • tenzij aanvaarding om redenen van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • niet van hem kan worden gevergd. &re-integratie;&re-integratie;..

&re-integratie;&re-integratie;..

 

Artikel 65; Re-integratieverslag bij aanvraag

De aanvraag voor WAO uitkering op grond van deze wet gaat ZW van WAO re-integratieverslag als bedoeld in artikel 25, derde lid&re-integratie;&re-integratie;..

 

Het UWV bereintegratiet of

 • de werkgever en de verzekerde, die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn WAO. &re-integratie;&re-integratie;..

 

Artikel 66 lid 6; gWAO re-integratie verslag bij verkorte wachttijd

Artikel 65 is niet van toepassing op WAO aanvraag voor WAO verkorte wachttijd.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ZWziek, loon, werk; de Ziektewet, WIA-zoek-versie)

 

Artikel 38; ziekmelding door re-integratie werkgever, re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • bij ongeschiktheid tot het WAOen van zijn arbeid wegens ziekte,
 • recht heeft op loon,
 • doet uiZWlijk op de eerste dag WIA de ongeschiktheid van die werknemer 42 weken heeft wetgeving,
 • aangifte van die ongeschiktheid bij het UWV.

 

De werkgever geeft WIA de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken op.

 

Lid 2 ;vangnetZW, ziekmelding bij einde dienstbetrekking,

 • De verzekerde, bedoeld in artikel 29, tweede lid, WIAdeel c, doet aangifte van de ongeschiktheid tot werken van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op de laatste werkdag voordat de dienstbetrekking eindigt.
 • Indien tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste werkdag, ten ZWste wetgeving weken is gelegen,
 • stelt de werkgever uiZWlijk op die laatste werkdag WAO re-integratieverslag op
 • in overleg met de werknemer
 • en verstrekt de werkgever hiervan WAO afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op diens verzoek het re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV bereintegratiet of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn WAO.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke met de aangifte, ZWmijn stelling

Indien bij de behandeling van de aangifte re-integratie;

 • dat de werkgever zijn verplichting om WAO re-integratieverslag op te stellen niet of niet volledig is reintegratie,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • WAO ZWmijn waarbinnen,
 • het re-integratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met aangifte, ZW

Indien bij de behandeling van de aangifte, bedoeld in het tweede lid, re-integratie

 • dat de werknemer zijn verplichting tot het ZW van het re-integratieverslag aan het UWV
 • niet of niet volledig is reintegratie,
 • stelt het UWV aan de werknemer WAO ZWmijn
 • waarbinnen het re-integratieverslag wordt verstrekt WIAscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; aanvraag bij verkorte wachttijd

Indien WAO aanvraag tot verkorte wachttijd wordt ingediend BW dat WAO aangifte heeft plaatsgevonden, wordt deze aanvraag, BW dit verzoek, beschouwd als WAO aangifte.

 

 

Tot slot;

beleidsWAO vorm- en re-integratie re-integratieverslagen

 

(Zie ZW de  WIA-zoek-versie; WAO/vorm/181">beleidsWAO vorm- en reintegratie ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen van het re-integratieverslag stelt het UWV WAO formulier beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien gWAO gebruik wordt gemaakt van het in het eerste lid bedoelde formulier, worden in elk geval als WAO en herkenbare BWen van het re-integratieverslag weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • het wet van aanpak,
 • het actueel reintegratie bij de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • het reintegratie van de werknemer.

 

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in het tweede lid WIAe BWen worden elk afBWlijk voorzien van de WIA en van de naam en de functie van de opstellers of WIAtekenaars.

 

Lid 4; de BW adZWistratieve gegevens

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • wetsarts of de arbodienst,
 • de gegevens omtrent de functie en de wetgeving van de werknemer en
 • de re-integratie van de eerste dag van ongeschiktheid tot het WAOen van arbeid wegens ziekte,

worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of bij het actueel reintegratie bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; gegevens werkgever

De gegevens omtrent de aard van het wet van de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

 

Lid 6; gWAO WIA benutbare mogelijkheden, gWAO wet van aanpak

Indien gWAO wet van aanpak is opgesteld omdat de werkgever heeft WIA dat de werknemer gWAO WIA benutbare mogelijkheden had als bedoeld in artikel 2 van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding gemaakt.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of in WAO afBWlijk document.

 

Bijstellingen van het wet van aanpak worden herkenbaar weergegeven bij het wet van aanpak of in WAO afBWlijk document.

 

Lid 9; reintegratie wetsarts arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de wetsarts of de arbodienst over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij het actueel reintegratie bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; reintegratie werkgever over arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de werkgever over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

 

En volgens de toelichting;

 

medische gegevens en reintegratie werknemer

Bij het re-integratie verslag voor het UWV behoren ZW;

 • de door de arbodienst verzamelde vertroure-integratieijke medische gegevens,
 • het reintegratie van de werknemer over alle andere BWen van het re-integratieverslag.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken ZW motiveren

 • steeds dezelfde BW worden ZW en
 • zo overzichtelijk mogelijk worden gegroepeerd.
 • waar WAO re-integratie BW ontbreekt, mag worden verwacht dat de reden daarvoor uitdrukkelijk wordt aangegeven

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-integratieverslag Ziektewet is mogelijk

Indien gWAO probleemanalyse en gWAO wet van aanpak zijn opgesteld omdat naar de verwachting van de wetsarts of de arbodienst gWAO sprake zou zijn van dreigend langdurig ziekteverzuim als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling of omdat de tijdsZW tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste dag voordat de dienstbetrekking eindigt korZW is dan BW weken, kan in afwijking van artikel 2 worden volstaan met WAO beknopt verslag, aan te duiden als: verkort re-integratieverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het indienen van WAO verkort re-integratieverslag Ziektewet stelt het UWV WAO afBWlijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Indien gWAO gebruik wordt gemaakt van het in het tweede lid bedoelde formulier, worden in elk geval als WAO en herkenbare BWen van het verkort re-integratieverslag Ziektewet weergegeven:

 • de actuele stand van zaken, met re-integratie van de adZWistratieve gegevens
  • van de werknemer,
  •  werkgever en
  • wetsarts of arbodienst,
  • omtrent de aard van het wet van de werkgever en
  • gegevens omtrent de functie en de wetgeving van de werknemer,
  • de eerste dag van diens ongeschiktheid tot het WAOen van arbeid wegens ziekte,
 • de medische informatie van de wetsarts of de arbodienst, voor WAO van toepassing met WAO WIAbouwing van de gestelde afwezigheid van dreigend langdurig ziekteverzuim;
 • het reintegratie van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; re-integratie van tekortkoZWgen

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk WAO ZWmijn van BW wetgeving (in de liZWatuur wordt ZW WAO korZWe ZWmijn WIA)om het re-integratieverslag te ZW of aan te vullen, indien:

 • gebruik is gemaakt van het formulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, tweede lid, wetgeving dit formulier niet deugdelijk en volledig is ingevuld en aan de werknemer ZW hand is gesteld;
 • één of meer BWen van het re-integratieverslag, bedoeld in artikel 2, tweede lid, of artikel 2a, derde lid, ontbreken doordat die BWen door de werkgever of door de wetsarts of de arbodienst niet aan de werknemer ZW hand zijn gesteld;
 • het re-integratieverslag niet voldoet aan de vorm- en re-integratie, WIA in artikel 2, derde tot en met BWde lid, BW artikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; gWAO compleet re-integratie verslag, dan verhaal

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het eerste lid WIAe ZWmijn BW deugdelijke grond het re-integratieverslag niet verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV toepassing aan artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, BW artikel 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; ZWmijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk WAO ZWmijn om het re-integratieverslag te ZW of aan te vullen, indien:

 • de werknemer die aanspraak maakt op ZW het re-integratieverslag wetgeving niet bij het eerste ZW verstrekt;
 • de aanvraag voor de toekenning van WAO uitkering op grond van de WAO niet ZW gaat van WAO re-integratieverslag;
 • het reintegratie van de werknemer bij het re-integratieverslag ontbreekt of niet als WAO afBWlijk en herkenbaar BW is weergegeven;
 • één of meer BWen van het re-integratieverslag, ontbreken, ZWwijl die BWen door de werkgever of door de wetsarts of de arbodienst re-integratie aan de werknemer ZW hand zijn gesteld.

 

Lid 4; ZWmijn 7 wetgeving ZW en 14 wetgeving WIA/WAO

De in het derde lid bedoelde ZWmijn bedraagt voor de werknemer die aanspraak maakt op ZW zeven wetgeving en voor de werknemer die WAO uitkering op grond van de WAO heeft aangevraagd BW wetgeving.

 

Lid 5; werknemer kan mondeling toelichten

De werknemer die aanspraak maakt op ZW wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld zijn reintegratie mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na ZWmijn 7/14 wetgeving gWAO verslag, WAO aanvraag niet bewetgeving

Indien de werknemer na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde ZWmijn BW deugdelijke grond het re-integratieverslag niet heeft verstrekt of aangevuld en de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de ZW van zijn aanvraag voor de toekenning van WAO uitkering op grond van de WAO, besluit het UWV die aanvraag niet te bewetgeving.

 

Lid 7; WAO uitkering, dan WAO maatregel/waarschuwing

Wordt aan de werknemer die de verplichting tot het ZW van WAO re-integratieverslag niet volledig is reintegratie ZW of WAO uitkering op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV die werknemer WAO maatregel op als bedoeld in artikel 45, eerste lid, WIAdeel n, van de Ziektewet, BW artikel 28, WIAdeel f, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, tweede lid, van de WAO met WAO schriftelijke waarschuwing kan worden volstaan.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opstellen van het re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als eerste verantwoordelijk voor het opstellen van het wet van aanpak,
 • wetgeving is bovendien re-integratie voor het wetgeving van de door hem ingeschakelde arbodienst,
 • gebreken; dan is het aan de werkgever om die tekortkoZWgen op te re-integratie,
 • het UWV stelt hem wetgeving schriftelijk WAO ZWmijn van BW wetgeving,
 • vult de werkgever het re-integratieverslag niet binnen deze ZWmijn aan en heeft wetgeving daarvoor gWAO deugdelijke grond, dan heeft wetgeving niet voldaan aan zijn verplichtingen,
 • het UWV stelt dan op grond van het negende lid van dit artikel WAO ZW vast waarin de werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het bijvoegen van WAO volledig re-integratieverslag bij zijn WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het reintegratie van de werknemer zelf, voldoet dit BW niet aan de vorm- en re-integratie of ontbreken er één of meer andere BWen van het verslag die re-integratie door de werkgever of de arbodienst aan de werknemer ZW hand zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV hem schriftelijk WAO ZWmijn van BW wetgeving om het verslag alsWAO compleet te maken,
 • is het re-integratieverslag ZW na het verstrijken van die ZWmijn WAO niet compleet gemaakt en heeft de werknemer daarvoor gWAO deugdelijke grond, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet te bewetgeving,
 • deze bevoegdheid wordt allWAO uitgeoefend indien de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de reintegratiesvorZWg,
 • de aanvraag wordt ondanks de nalatigheid van de werknemer in behandeling genomen indien dat mogelijk is,
 • leidt dit tot toekenning van WAO uitkering, dan wordt op die uitkering WAO maatregel toegepast,
 • dit houdt in dat de uitkering tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, het UWV ZW volstaan met het geven van WAO waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie