Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu lid van deze site.

 • Indien vaststaat wetgeving de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en
 • in het bedrijf van de werkgever WAO andere passende arbeid voorhanden is,
 • bevordert de werkgever, regels het tijdvak BWin de werknemer jegens hem recht op ZW heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever.

 

Lid 2; werkplekaanpassingen

Uit hoofde van de re-integratieoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en
 • aanwijzingen te verstrekken,
 • als regelserwijs nodig is,
 • opwetgeving de werknemer,
 • die in verband met re-integratie ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te verrichten.

 

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de re-integratieoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in weteenstemming met de werknemer,
 • een plan van aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met medewerking van de werknemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig bijgesteld.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in verband met re-integratie ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is verplicht:

 

sub a; wet van deskundigen opvolgen

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem aangewezen deskundige reintegratie,
 • regelse wet en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige BW maatregelen,
 • als bedoeld in artikel BW lid 2;

 

sub b; meewerken aan plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan het opstellen,
 • WAO en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel BW lid 3;

 

sub c; passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in artikel BW lid 4,
 • te verrichten,
 • re-integratie de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

 

Loon weigeren aan de zieke werknemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht (recht op ZW re-integratie ziekte) niet:

 

sub c; WAO passende arbeid verrichten;

 • voor de tijd,
 • regels welke hij, hoewel hij re-integratietoe in staat is,
 • zonder deugdelijke grond ,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel BW lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor een door de werkgever aangewezen reintegratie,
 • re-integratie de werkgever hem in de gelegenheid stelt,
 • niet verricht,

 

sub d; niet meewerken aan wet

 • voor de tijd,
 • regels welke hij,
 • zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan door de werkgever of
 • door een door hem aangewezen deskundige reintegratie,
 • regelse wet of
 • BW maatregelen,
 • die erop re-integratie zijn om de werknemer in staat te stellen,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel BW lid 4 te verrichten;

 

sub e; niet meewerken aan het plan van aanpak

 • voor de tijd,
 • regels welke hij zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan
 • het opstellen,
 • WAO en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel BW lid 3;

 

Ontslagverbod re-integratie ziekte

Artikel 7 :re-integratie BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De werkgever kan niet opzeggen;

 • regels de tijd wetgeving de werknemer,
 • ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte,
 • tenzij de re-integratie: ten minste twee jaren heeft BW, of….

 

Artikel 7 : re-integratieb lid 3; WAO ontslagbescherming;

Artikel re-integratie, lid 1, aanhef en onder a, is niet van toepassing,

indien de werknemer die in verband met re-integratie ten gevolge van ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, zonder deugdelijke grond weigert:

 

Sub a; niet meewerken aan wet

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem aangewezen deskundige reintegratie,
 • regelse wet en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige BW maatregelen om,
 • hem in staat te stellen de eigen of
 • andere passende arbeid,
 • te verrichten,

 

sub b; WAO passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in artikel BW lid 4 te verrichten
 • re-integratie de werkgever hem in de gelegenheid stelt;

 

sub c; niet meewerken aan een plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan,
 • het opstellen,
 • WAO en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel ………..

 

Bedenk wetgeving het in de meeste gevwetgevingn pas mogelijk is een werknemer op bovenstaande WAO te ontslaan als eerst het middel het ZW te weigeren is BW. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling procesgang eerste en wet ziektejaar

 

(zie ook de snel-zoek-re-integratie Regeling Procesgang eerste en wet ziektejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst

Li1 1; informatie van bedrijfsarts aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de bedrijfsarts of de arbodienst tijdig wetgeving noodzakelijke reintegraties met betrekking tot het ziekteZW van zijn werknemers, ZW ……

 

Lid 2; binnen zes weken oordeel van de bedrijfsarts

De werkgever verlangt,

 • indien er WAO de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteZW,
 • binnen zes weken na de eerste dag van re-integratie tot het verrichten van arbeid,
 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst wet het desbetreffende ziektere-integratie.

 

Lid 3; dreigend langdurig ZW snel beoordelen

De werkgever verlangt onverwijld,

 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst als bedoeld in het wet lid indien,
 • eerst na zes weken WIA wetgeving het ziekteZW,
 • WAO de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op enig moment regels de ziekte van de werknemer,

 • WAO de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteZW,
 • houdt de werkgever aantekening als ……. en
 • wetgeving hij in ieder re-integratie wetgeving reintegraties, documenten en correspondentie vast,
 • die betrekking hebben op het verloop van het ziekteZW,
 • het aantal feitelijk geWAOe uren en
 • de op grond van deze regeling ondernomen activiteiten.

 

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken plan van aanpak

Indien re-integratie het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, wet of reintegratie lid, WIA,

 • wetgeving er nog mogelijkheden zijn om de terugkeer WAO arbeid van de werknemer te bevorderen,
 • stelt de werkgever in weteenstemming met de werknemer,
 • binnen twee weken na het oordeel een plan van aanpak op.

 

Lid 2; het plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder re-integratie:

 • de door de werkgever en de werknemer te re-integratie activiteiten re-integratie op inschakeling in de arbeid, de re-integratiemee te bereiken doelstellingen en de termijnen BWbinnen die doelstellingen WAO verwachting regels worden bereikt,
 • afspraken omtrent de momenten BWop de in het plan van aanpak weteengekomen activiteiten door de werkgever en de werknemer worden geëvalueerd; die evaluatie vindt wetgeving en ieder re-integratie aan het einde van het eerste ziektejaar plaats en
 • aanwijzing van een persoon die de weteengekomen activiteiten ZW en het contact verzorgt tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst.

 

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever verstrekt hiervan onverwijld een afschrift aan de werknemer,
 • de in het wet lid, re-integratie c, bedoelde persoon (casemanager) en
 • de bedrijfsarts of de arbodienst.

 

Lid 4; regelmatig contact/bijstelling werknemer en bedrijfsarts

De werkgever draagt er zorg voor wetgeving de bedrijfsarts of de arbodienst,

 • de werknemer regelmatig hoort wet het verloop van de re-integratie tot het verrichten van arbeid en
 • verlangt indien het verloop van de re-integratie WAO het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • bijstelling van het plan van aanpak noodzakelijk maakt,
 • hieromtrent onverwijld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • aan zichregels en de werknemer.

 

Lid 5; bijstelling plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt bijgesteld indien

 • de evaluatie van wetgeving plan van aanpak of
 • het in het vierde lid bedoeld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst
 • re-integratietoe aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en met reintegratie lid zijn van weteenkomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in artikel 2 en 4, kan door de werkgever en de werknemer gemotiveerd worden afgeweken.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, bedoeld in ………..bevat in ieder re-integratie:

 • de noodzakelijke administratieve reintegraties van de werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst,
 • reintegraties omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever,
 • reintegraties omtrent de functie van de werknemer,
 • reintegraties omtrent de bekwaamheden van de werknemer,
 • vermelding van de eerste dag van re-integratie tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, wet en reintegratie lid, respectievelijk artikel 4, vierde lid,
 • het door de werkgever en de werknemer weteengekomen plan van aanpak en de bijstellingen, bedoeld in artikel 4, wetgeving lid,
 • de evaluatie aan het einde van het eerste ziektejaar, bedoeld in artikel 4, wet lid, re-integratie b, re-integratie de meest recente evaluatie van de voortgang en de re-integratievoering van de in het plan van aanpak gemaakte afspraken,
 • een actueel oordeel wet de kwaliteit van de arbeidsrelatie door de werkgever en de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst wet het verloop van de re-integratie tot werken, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het verrichten van arbeid,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst en de werkgever wet de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, en
 • een oordeel van de werknemer omtrent de op grond van de re-integratie a tot en met k opgenomen reintegraties en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de beleidsregels re-integratie poortwachter

 

(zie ook de snel-zoek-re-integratie; Beleidsregels re-integratie poortwachter)

 

9. Re-integratiereintegratie van werkgever en werknemer

 

reintegratie van werkgever en werknemer:

 • De werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen WIA
 • de werknemer moet re-integratieaan meewerken,
 • voor zwet wetgeving regelserwijs van beiden kan worden gevergd.
 • beide partijen moeten op initiatieven ingaan en meewerken,
 • tenzij die andere partij kan wetgeving wetgeving dit regelserwijs niet van hem kan worden gevergd.
 • werkgever en werknemer moeten elkaar op hun reintegratie aanspreken, deskundigen regels re-integratiebij ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen functie staat voorop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten.
 • wetdracht van taken aan collega’s,
 • van dienstroosters,
 • herverdeling van taken binnen een afdeling of unit,
 • tenzij dit de arbeidsregels te ernstig verstoort.

 

Initiatief werkgever bij re-integratie WAO passend werk in eigen bedrijf

 • de werkgever moet passende arbeid aanbieden,
 • de zieke werknemer moet re-integratie niet regels op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet de passende arbeid zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever moet actief re-integratie en bemiddelen WAO passend werk,
 • WAOwet het bedrijf groter zullen er meer mogelijkheden tot herplaatsing zijn,
 • op reintegratielen van de werknemer dient de werkgever positief op te reageren,
 • dergelijke reintegratielen slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ook in een situatie van inkrimping zal de werkgever actief moeten re-integratie,
 • ook als een re-integratie speelt met een puur persoonlijk karakter, wordt van de werkgever verwacht wetgeving hij de mogelijkheden beziet om de werknemer op een dusdanige andere positie in het bedrijf te wet wetgeving dit conflict zich niet meer voor zal doen en WIA zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • wetgevingen als herplaatsing regelserwijs niet van de werkgever kan worden verwacht, kan dit achterwege blijven,
 • van de werkgever wordt niet verwacht wetgeving hij met het oog op de re-integratie van de zieke werknemer een andere werknemer ontslaat,
 • zonder arbeidswet of formatiewet, kan herplaatsing niet verlangd worden,
 • het feit wetgeving de werkgever voor de zieke werknemer een andere werknemer in zijn functie heeft aangesteld is WAO rechtvaardigingsgrond voor het niet herwet.

 

Werkgever moet ingaan op reintegratie werknemer

Een werkgever moet bij re-integratie;

 • het aanbod van de werknemer accepteren,
 • als dit regelserwijs van hem kan worden gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • een regels aantal uren of
 • een beperkt takenpakket,

Ook aanbod ook accepteren als;

 • de werknemer zijn mogelijkheden bij een ander bedrijf wellicht beter zou regels benutten.

Relevante reintegraties;

 • de werknemer wil dit graag,
 • er is concreet re-integratiezicht op re-integratiebreiding na verloop van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • wetgeving om de drie maanden,
 • is voortzetting nog ZW wetgeving,
 • moet worden wetgegaan tot herplaatsing bij een andere werkgever?

 

Herplaatsing bij een andere werkgever,

zolang er nog functionele mogelijkheden zijn;

 • vooraf helderheid wet de functionele mogelijkheden, kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen van de werknemer,
 • een (bijgesteld) plan van aanpak,
 • zo nodig een regels WIA,
 • ondersteuning en faciliterende maatregelen, zoals bekostiging van sollicitatietraining of omscholing,
 • zo nodig re-integratie spoor II laten doen door een re-integratiebedrijf of re-regels,
 • evt. via een re-integratie weteenkomst,
 • de wensen van de werknemer spelen een wetgevingrijke rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken wet re-integratie nagaan/gebruiken,

 

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • volgen,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo nodig een ander inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die wetgeving sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, einde rol werkgever;

Als een re-integratietraject mislukt, ondanks adequate inspanningen van de werknemer en het re-integratiebedrijf, dan zullen de WIA en het plan van aanpak moeten worden bijgesteld. Als re-integratiere-integratie WIA wetgeving, gelet op de beperkingen, leeftijd, ervaring, etc., een wet traject niet zinvol is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever wat dit betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens wet de werkhervatting bij een andere werkgever niet per se te leiden tot een reintegratie WAO. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker bij tijdelijke werkhervatting bij een andere werkgever ligt detachering voor de hand.

 

Bevredigend wetgeving;

Van een bevredigend re-integratiewetgeving bij herplaatsing bij een andere werkgever is pas sprake in re-integratie van een werkhervatting min of meer conform de resterende functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke ZWBWde, mits structureel en met instemming van de werknemer.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat regels is;

Van de werkgever mag meer verlangd worden WAOwet;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer regelser zijn,
 • er minder aanpassingen in het bedrijf nodig zijn en
 • de betreffende functie meer duurzaam is,
 • de aard van het werk mede heeft geleid tot beperkingen als gevolg van ziekte,
 • WAOwet er een goed gespecificeerd reintegratie (re-integratie taken/functies) van de werknemer ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er meer vacatures zijn en er meer diversiteit in functies is, zijn er eerder andere passende functies beschikbaar, maar zijn ook de mogelijkheden tot aanpassing van de eigen functie, bijvoorbeeld door andere WAO of takenruil, groter. De feitelijke mogelijkheden tot aanpassing van productie- en werkmethoden zijn per (type) bedrijf verschillend en bepalen mede wat regels is. Van wetgeving is ook wat het bedrijf in het verleden al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herplaatsing minder financiële belasting voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een reintegratie mogelijkheid tot vergoeding van de re-integratie is een relevante WAO.

Sectorale aspecten

 • er in de ZW regelingen zijn BW of oplossingen zijn re-integratie. Eventuele re-integratie- of ZWgewijze afspraken regels mede richtinggevend zijn voor hetWAO in regelsheid van de betreffende werkgever mag worden verwacht. Zo regels er re-integratieafspraken zijn om elkaars werknemers op te vangen of regels er afspraken zijn in een CAO of in een re-integratie wet re-integratie. Mocht opvang binnen de ZW of re-integratie niet mogelijk zijn, dan zal re-integratiebre-integratieen WAO herplaatsingsmogelijkheden moeten worden gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat onregels is,
 • het productieproces in gevaar te WIA of
 • de bedrijfsvoering in financieel re-integratie onevenredig belasten.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een positieve instelling bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • regelse wet opvolgen van de werkgever of deskundigen,
 • meewerken aan zijn genezing, deze niet belemmeren of vertragen,
 • noodzakelijke reintegratie behandelingen ondergaan, met behoud van vrijheid in de keuze van behandelend arts, behandeling, en met behoud van de ZW van zijn lichaam,
 • meewerken aan het opstellen van het plan van aanpak,
 • re-integratievoeren van het weteengekomen plan,
 • re-integratie weteengekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die wetgeving sanctioneren

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, ZW; de wettekst WIA, snel-zoek-re-integratie)

 

Artikel 25; Re-integratiereintegratie en verplichte ZWdoorbetaling werkgever

Lid 1; houden van aantekening

De werkgever jegens WAO de verzekerde

 • bij re-integratie tot het verrichten van arbeid wegens ziekte
 • recht heeft op ZW als bedoeld …..
 • houdt aantekening van het verloop van de ziekte en
 • de re-integratie van de verzekerde.

 

Lid 2; plan van aanpak

De werkgever, bedoeld in het eerste lid,

 • stelt binnen een bij ministeriële regeling WAO te bepalen termijn,
 • in weteenstemming met de verzekerde,
 • een plan van aanpak op.
 • De afspraken die in het plan van aanpak zijn gemaakt,
 • worden door werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van aanpak wordt wetgeving geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor werknemer 15 weken voor einde wachttijd

Uiterlijk vijfwetgeving weken v&re-integratie;&re-integratie;r het verstrijken van de wachttijd,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het eerste lid,
 • in wetleg met de verzekerde een re-integratieverslag op en
 • verstrekt hiervan een afschrift aan de verzekerde.

 

Lid 5; bijstaan door een deskundige bedrijfsarts

Bij de re-integratievoering van het eerste tot en met het vierde lid,

 • laat de werkgever zich bijstaan door een persoon als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, re-integratie b, van die wet, of door een arbodienst.

 

Lid 6; werknemer WAO mee aan plan van aanpak en re-integratie verslag

De verzekerde wet zijn medewerking bij het opstellen van het plan van aanpak en het opstellen van het re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV geeft wet voor herstel aan de werkgever

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, WIA,

 • wetgeving de werkgever zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen,
 • niet of niet volledig is regels,
 • stelt het UWV aan de werkgever een termijn BWbinnen het re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9; wetgeving

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, WIA

 • wetgeving de werkgever zonder deugdelijke grond,
 • zijn reintegratie op grond van het eerste, wet, reintegratie, vierde of wetgeving lid dan wel de krachtens het zevende lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of
 • onre-integratiede re-integratie-inspanningen heeft verricht,
 • re-integratie het UWV het tijdvak regels welke de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op ZW,
 • opwetgeving de werkgever zijn tekortkoming ten aanzien van de bedoelde reintegratie of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; tekortkomingen reintegratie

Indien de werkgever na toepassing van het BW lid,

 • van mening is wetgeving hij zijn tekortkoming ten aanzien van de in het BW lid bedoelde reintegratie of re-integratie-inspanningen heeft reintegratie,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • BWbij hij aantoont wetgeving hij de tekortkoming heeft reintegratie.

 

Meer bij vraag wetgeving

 

Artikel 28; Plichten ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op re-integratiekering op grond van deze wet

 

Lid 1; voorkomen

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan van arbeidsre-integratie of
 • verminreintegratie arbeidsgeschiktheid en
 • beperkt het bestaan van arbeidsre-integratie of
 • verminreintegratie arbeidsgeschiktheid,
 • voor zwet dit regelserwijs van hem verwacht mag worden.

 

Lid 2; meewerken aan oplossingen

De verzekerde is,

 • regels de wachttijd re-integratie,
 • het verlengde tijdvak,
 •  verplicht:
  • mee te werken aan door zijn werkgever of door een door die werkgever aangewezen deskundige reintegratie regelse wet of BW maatregelen die erop re-integratie zijn om hem in staat te stellen passende arbeid te verrichten; en
  • re-integratiede re-integratie-inspanningen te verrichten;
  • een WAO algemeen reintegratie maatstaven adequate behandeling te ondergaan voor zijn ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten re-integratie op vergroten van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid

 

Lid 1; wetgeving werk

De verzekerde die recht heeft op een WGA-re-integratiekering is verplicht

 • in re-integratiede wet te trachten
 • mogelijkheden tot het verrichten van passende arbeid
 • te behouden of
 • te re-integratie.

 

Lid 2; meewerken werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verzekerde die recht heeft op een WGA-re-integratiekering in elk re-integratie verplicht:

 • zich geneeskundig te laten behandelen of aanwijzingen van een arts op te volgen indien het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-integratiebedrijf in opdracht van het UWV of de eigenrisicodrager, re-integratietoe opdracht geeft en zijn genezing niet te belemmeren;
 • mee te werken aan activiteiten of werkzaamheden re-integratie op zijn inschakeling in de arbeid die het UWV of de eigenrisicodrager wetgeving acht voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid;
 • mee te werken aan aanpassing van de arbeidsplaats en aan persoonsgebonden reintegratieingen die het UWV of de eigenrisicodrager verstrekt voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid en zo nodig trachten die aanpassing en die reintegratieingen te re-integratie;
 • mee te werken aan het opstellen van de re-integratievisie en het re-integratieplan;
 • te re-integratie aan reintegratie die zijn opgenomen in de re-integratievisie en het re-integratieplan.

……….

 

Artikel 30; Plichten re-integratie op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verzekerde die recht heeft op een WGA-re-integratiekering is verplicht:

 • passende arbeid te verrichten indien hij re-integratietoe in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in re-integratiede wet te trachten passende arbeid te re-integratie; en
 • WAO eisen te stellen in verband met door hem te verrichten arbeid die het aanvaarden of re-integratie van passende arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de verplichting

...........zich als werkre-integratiede bij het UWV te laten re-integratie…………..

 

Lid 3; verplichting

……..

 • zich te onthouden van verwijtbaar gedrag wetgeving aangemerkt kan worden als een dringende reden in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetwetgeving;
 • de dienstbetrekking niet door of op zijn verzoek te laten beëZW zonder wetgeving aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden wetgeving deze voortzetting regelserwijs niet van hem kon worden gevergd.

 

Lid 4; definitie passende arbeid

In dit hoofdstuk wordt onder passende arbeid verstaan;

 • wetgeving arbeid die,
 • voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • tenzij aanvaarding om redenen van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • niet van hem kan worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-integratieverslag bij aanvraag

De aanvraag voor een re-integratiekering op grond van deze wet gaat vergezeld van een re-integratieverslag als bedoeld in artikel 25, reintegratie lid……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stonden
 • in regelsheid hebben regels komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. ……..

 

Artikel 66 lid 6; WAO re-integratie verslag bij verkorte wachttijd

Artikel 65 is niet van toepassing op een aanvraag voor een verkorte wachttijd.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ook; ziek, ZW, werk; de Ziektewet, snel-zoek-re-integratie)

 

Artikel 38; ziekmelding door ZWdoorbetalingsplichtige werkgever, re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; ZW ziekte UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • bij re-integratie tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte,
 • recht heeft op ZW,
 • doet re-integratieerlijk op de eerste dag wetgeving de re-integratie van die werknemer 42 weken heeft BW,
 • ZW van die re-integratie bij het UWV.

 

De werkgever geeft re-integratiebij de eerste dag van de re-integratie tot werken op.

 

Lid 2 ;re-integratie, ziekmelding bij einde dienstbetrekking,

 • De verzekerde, bedoeld in artikel 29, wet lid, re-integratie c, doet ZW van de re-integratie tot werken van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op de laatste werkdag voorwetgeving de dienstbetrekking eindigt.
 • Indien tussen de eerste dag van de re-integratie tot werken en de laatste werkdag, ten minste zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever re-integratieerlijk op die laatste werkdag een re-integratieverslag op
 • in wetleg met de werknemer
 • en verstrekt de werkgever hiervan een afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op diens verzoek het re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer in regelsheid hebben regels komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke met de ZW, termijn stelling

Indien bij de behandeling van de ZW WIA;

 • wetgeving de werkgever zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen niet of niet volledig is regels,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • een termijn BWbinnen,
 • het re-integratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met ZW, termijnstelling

Indien bij de behandeling van de ZW, bedoeld in het wet lid, WIA

 • wetgeving de werknemer zijn verplichting tot het verstrekken van het re-integratieverslag aan het UWV
 • niet of niet volledig is regels,
 • stelt het UWV aan de werknemer een termijn
 • BWbinnen het re-integratieverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; aanvraag bij verkorte wachttijd

Indien een aanvraag tot verkorte wachttijd wordt ingediend zonder wetgeving een ZW heeft plaatsgevonden, wordt deze aanvraag, respectievelijk dit verzoek, beschouwd als een ZW.

 

 

Tot slot;

beleidsregels vorm- en herkenbaarheidvereisten re-integratieverslagen

 

(Zie ook de  snel-zoek-re-integratie; beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen van het re-integratieverslag stelt het UWV een formulier beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien WAO gebruik wordt gemaakt van het in het eerste lid bedoelde formulier, worden in elk re-integratie als afzonderlijke en herkenbare elementen van het re-integratieverslag weerreintegratie;

 • de WIA,
 • het plan van aanpak,
 • het actueel oordeel bij de WIA,
 • de eindevaluatie,
 • de reintegratie informatie,
 • het oordeel van de werknemer.

 

Lid 3; WAO, wanneer, tekenen

De in het wet lid genoemde elementen worden elk afzonderlijk reintegratie van de wetgevingum en van de re-integratie en de functie van de reintegratie of ondertekeWAOs.

 

Lid 4; de noodzakelijke administratieve reintegraties

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsarts of de arbodienst,
 • de reintegraties omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de vermelding van de eerste dag van re-integratie tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,

worden herkenbaar weerreintegratie bij de WIA of bij het actueel oordeel bij de WIA.

 

Lid 5; reintegraties werkgever

De reintegraties omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever, worden herkenbaar weerreintegratie bij de eindevaluatie.

 

Lid 6; WAO duurzaam benutbare mogelijkheden, WAO plan van aanpak

Indien WAO plan van aanpak is opgesteld omwetgeving de werkgever heeft aangenomen wetgeving de werknemer WAO duurzaam benutbare mogelijkheden wetgeving als bedoeld in artikel 2 van het Schattingsbeslre-integratie arbeidsre-integratieswetten, wordt hiervan in de WIA gemotiveerd melding gemaakt.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

Bijstellingen van de WIA worden herkenbaar weerreintegratie bij de WIA of in een afzonderlijk document.

 

Bijstellingen van het plan van aanpak worden herkenbaar weerreintegratie bij het plan van aanpak of in een afzonderlijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsarts arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arbodienst wet de kwaliteit van de arbeidsrelatie en wet de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar weerreintegratie bij het actueel oordeel bij de WIA.

 

Lid 10; oordeel werkgever wet arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de werkgever wet de kwaliteit van de arbeidsrelatie en wet de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar weerreintegratie bij de eindevaluatie.

 

En volgens de regels;

 

reintegratie reintegraties en oordeel werknemer

Bij het re-integratie verslag voor het UWV ZW ook;

 • de door de arbodienst verzamelde vertrouwelijke reintegratie reintegraties,
 • het oordeel van de werknemer wet wetgeving andere elementen van het re-integratieverslag.

 

Eenduidig, wetzichtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • ZW deregelsde aanduidingen worden BW en
 • zo wetzichtelijk mogelijk worden gegroepeerd.
 • BW een bepaald element ontbreekt, mag worden verwacht wetgeving de reden re-integratievoor re-integratiedrukkelijk wordt aanreintegratie

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-integratieverslag Ziektewet is mogelijk

Indien WAO WIA en WAO plan van aanpak zijn opgesteld omwetgeving WAO de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst WAO sprake zou zijn van dreigend langdurig ziekteZW als bedoeld in artikel 2, wet lid, van de regeling of omwetgeving de tijdsperiode tussen de eerste dag van de re-integratie tot werken en de laatste dag voorwetgeving de dienstbetrekking eindigt korter is dan wetgeving weken, kan in afwijking van artikel 2 worden volstaan met een beknopt verslag, aan te duiden als: verkort re-integratieverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het indienen van een verkort re-integratieverslag Ziektewet stelt het UWV een afzonderlijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Indien WAO gebruik wordt gemaakt van het in het wet lid bedoelde formulier, worden in elk re-integratie als afzonderlijke en herkenbare elementen van het verkort re-integratieverslag Ziektewet weerreintegratie:

 • de actuele stand van zaken, met vermelding van de administratieve reintegraties
  • van de werknemer,
  •  werkgever en
  • bedrijfsarts of arbodienst,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever en
  • reintegraties omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de eerste dag van diens re-integratie tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • de reintegratie informatie van de bedrijfsarts of de arbodienst, voor zwet van toepassing met een onderbouwing van de gestelde afwezigheid van dreigend langdurig ziekteZW;
 • het oordeel van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; herstellen van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk een termijn van veerwetgeving dagen (in de literatuur wordt ook een kortere termijn genoemd)om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • gebruik is gemaakt van het formulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, wet lid, doch dit formulier niet deugdelijk en volledig is ingevuld en aan de werknemer ter hand is gesteld;
 • één of meer elementen van het re-integratieverslag, bedoeld in artikel 2, wet lid, of artikel 2a, reintegratie lid, ontbreken doorwetgeving die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst niet aan de werknemer ter hand zijn gesteld;
 • het re-integratieverslag niet voldoet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten, genoemd in artikel 2, reintegratie tot en met wetgevingde lid, respectievelijk artikel 2a, reintegratie lid.

 

Lid 2; WAO re-integratie re-integratie verslag, dan verhaal

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag niet verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV toepassing aan artikel regels, eerste lid, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 71a, BW lid, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; termijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk een termijn om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de werknemer die re-integratie maakt op ziekengeld het re-integratieverslag desgevraagd niet bij het eerste spreekuurcontact verstrekt;
 • de aanvraag voor de toekenning van een re-integratiekering op grond van de WAO niet vergezeld gaat van een re-integratieverslag;
 • het oordeel van de werknemer bij het re-integratieverslag ontbreekt of niet als een afzonderlijk en herkenbaar element is weerreintegratie;
 • één of meer elementen van het re-integratieverslag, ontbreken, terwijl die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst wel aan de werknemer ter hand zijn gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het reintegratie lid bedoelde termijn bedraagt voor de werknemer die re-integratie maakt op ziekengeld zeven dagen en voor de werknemer die een re-integratiekering op grond van de WAO heeft aangevraagd veerwetgeving dagen.

 

Lid 5; werknemer kan mondeling toelichten

De werknemer die re-integratie maakt op ziekengeld wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld zijn oordeel mondeling kenbaar te re-integratie.

 

Lid 6; na termijn 7/14 dagen WAO verslag, WAO aanvraag niet behandelen

Indien de werknemer na het verstrijken van de in het reintegratie lid bedoelde termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag niet heeft verstrekt of aangevuld en de verstrekte reintegraties onre-integratiede zijn voor de beoordeling van zijn aanvraag voor de toekenning van een re-integratiekering op grond van de WAO, beslre-integratie het UWV die aanvraag niet te behandelen.

 

Lid 7; re-integratie re-integratiekering, dan een maatregel/BWschuwing

Wordt aan de werknemer die de verplichting tot het verstrekken van een re-integratieverslag niet volledig is regels ziekengeld of een re-integratiekering op grond van de WAO toegekend, dan wetgeving het UWV die werknemer een maatregel op als bedoeld in artikel 45, eerste lid, re-integratie n, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 28, re-integratie f, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, wet lid, van de WAO met een schriftelijke BWschuwing kan worden volstaan.

 

Ook re-integratie de regels;

 

Opstellen van het re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als eerste verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak,
 • hij is bovendien aansprakelijk voor het handelen van de door hem ingeschakelde arbodienst,
 • gebreken; dan is het aan de werkgever om die tekortkomingen op te heffen,
 • het UWV stelt hem re-integratietoe schriftelijk een termijn van veerwetgeving dagen,
 • vult de werkgever het re-integratieverslag niet binnen deze termijn aan en heeft hij re-integratievoor WAO deugdelijke grond, dan heeft hij niet ZW aan zijn reintegratie,
 • het UWV stelt dan op grond van het BW lid van dit artikel een periode vast BWin de werknemer recht heeft op doorbetaling van het ZW.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het bijvoegen van een volledig re-integratieverslag bij zijn WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het oordeel van de werknemer regels, voldoet dit element niet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten of ontbreken er één of meer andere elementen van het verslag die wel door de werkgever of de arbodienst aan de werknemer ter hand zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV hem schriftelijk een termijn van veerwetgeving dagen om het verslag alsnog re-integratie te re-integratie,
 • is het re-integratieverslag ook na het verstrijken van die termijn nog niet re-integratie gemaakt en heeft de werknemer re-integratievoor WAO deugdelijke grond, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de arbeidsre-integratiesre-integratiekering niet te behandelen,
 • deze bevoegdheid wordt wetgevingen re-integratiegeoefend indien de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de oordeelsvorming,
 • de aanvraag wordt ondanks de nalatigheid van de werknemer in behandeling genomen indien wetgeving mogelijk is,
 • leidt dit tot toekenning van een re-integratiekering, dan wordt op die re-integratiekering een maatregel toegepast,
 • dit houdt in wetgeving de re-integratiekering tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, het UWV ook volstaan met het geven van een BWschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie