Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien vaststaat dat de eigen arbeid re-integratie WIAr kan worden verricht en
 • in het bedrijf van de re-integratie geen andere passende arbeid voorhanden is,
 • bevordert de re-integratie, gedurende het tijdvak waarin de werknemer jegens hem recht op loon heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een andere re-integratie.

 

Lid 2; werkplekaanpassingen

Uit hoofde van de re-integratieoefening van zijn re-integratie, bedoeld in wetgeving 1,

 • is de re-integratie verplicht zo tijdig mogelijk WAO maatregelen te treffen en
 • aanwijzingen te verstrekken,
 • als re-integratierwijs nodig is,
 • re-integratie de werknemer,
 • die in verband met ongeschiktheid ten reintegratie van ziekte verhinderd is de re-integratie arbeid te verrichten,
 • in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te verrichten.

 

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de re-integratieoefening van zijn re-integratie, bedoeld in wetgeving 1,

 • stelt de re-integratie in overeenstemming met de werknemer,
 • een plan van aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met medewerking van de werknemer,
 • regels geëvalueerd en
 • zo nodig bijgesteld.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten reintegratie van ziekte verhinderd is de re-integratie arbeid te verrichten, is verplicht:

 

sub a; voorschriften van deskundigen opvolgen

 • gevolg te re-integratie aan ZW de re-integratie of
 • een ZW hem aangewezen deskundige gere-integratie,
 • re-integratie voorschriften en
 • WIA te werken aan ZW de re-integratie of deskundige getroffen maatregelen,
 • als bedoeld in artikel 658a wetgeving 2;

 

sub b; re-integratie aan plan van aanpak

 • zijn medewerking te re-integratie aan het opreintegratie,
 • evalueren en
 • bijreintegratie van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a wetgeving 3;

 

sub c; passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a wetgeving 4,
 • te verrichten,
 • waartoe de re-integratie hem in de regelsheid stelt.

 

Loon weigeren aan de zieke werknemer

Artikel 7: 629 wetgeving 3 BW

De werknemer heeft het in wetgeving 1 bedoelde recht (recht op loon re-integratie ziekte) re-integratie:

 

sub c; geen passende arbeid verrichten;

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij, WAO hij daartoe in staat is,
 • zonder deugdelijke grond ,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a wetgeving 4,
 • voor de re-integratie of
 • voor een ZW de re-integratie aangewezen derde,
 • waartoe de re-integratie hem in de regelsheid stelt,
 • re-integratie verricht,

 

sub d; re-integratie re-integratie aan voorschriften

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij,
 • zonder deugdelijke grond,
 • weigert WIA te werken aan ZW de re-integratie of
 • ZW een ZW hem aangewezen deskundige gere-integratie,
 • re-integratie voorschriften of
 • getroffen maatregelen,
 • die erop gericht zijn om de werknemer in staat te reintegratie,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a wetgeving 4 te verrichten;

 

sub e; re-integratie re-integratie aan het plan van aanpak

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij zonder deugdelijke grond,
 • weigert WIA te werken aan
 • het opreintegratie,
 • evalueren en
 • bijreintegratie van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a wetgeving 3;

 

Ontslagverbod re-integratie ziekte

Artikel 7 :wet BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De re-integratie kan re-integratie opzeggen;

 • gedurende de tijd dat de werknemer,
 • ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte,
 • tenzij de ongeschiktheid: ten minste twee jaren heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : re-integratie wetgeving 3; geen ontslagbescherming;

Artikel wet, wetgeving 1, regels en onder a, is re-integratie van toepassing,

wet de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten reintegratie van ziekte

verhinderd is de re-integratie arbeid te verrichten, zonder deugdelijke grond weigert:

 

Sub a; re-integratie re-integratie aan voorschriften

 • gevolg te re-integratie aan ZW de re-integratie of
 • een ZW hem aangewezen deskundige gere-integratie,
 • re-integratie voorschriften en
 • WIA te werken aan ZW de re-integratie of deskundige getroffen maatregelen om,
 • hem in staat te reintegratie de eigen of
 • andere passende arbeid,
 • te verrichten,

 

sub b; geen passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a wetgeving 4 te verrichten
 • waartoe de re-integratie hem in de regelsheid stelt;

 

sub c; re-integratie re-integratie aan een plan van aanpak

 • zijn medewerking te re-integratie aan,
 • het opreintegratie,
 • evalueren en
 • bijreintegratie van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel ………..

 

Bedenk dat het in de WIA gevallen pas mogelijk is een werknemer op bovenstaande gronden te WAO als eerst het middel het loon te weigeren is WIA. Zie de WAO …

 

Dan;

Regeling WAO reintegratie en tweede ziektejaar

 

(zie ook de snel-ZW-versie Regeling Procesgang reintegratie en tweede ziektejaar)

 

Artikel 2; Gere-integratiesverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbore-integratiet

Li1 1; informatie van bedrijfsarts aan de re-integratie

De re-integratie verstrekt aan de bedrijfsarts of de arbore-integratiet tijdig alle noodzakelijke gere-integraties met reintegratie tot het WAO van zijn werknemers, teneinde ……

 

Lid 2; regels wet weken oordeel van de bedrijfsarts

De re-integratie verlangt,

 • wet er naar de verwre-integratieing van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet,
 • sprake is van dreigend langdurig WAO,
 • regels wet weken na de reintegratie dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid,
 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet over het re-integratie ziektegeval.

 

Lid 3; dreigend langdurig verzuim snel beoordelen

De re-integratie verlangt regels,

 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet als bedoeld in het tweede wetgeving wet,
 • eerst na wet weken blijkt dat het WAO,
 • naar de verwre-integratieing van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op enig moment gedurende de ziekte van de werknemer,

 • naar de verwre-integratieing van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet,
 • sprake is van dreigend langdurig WAO,
 • re-integratie de re-integratie aantekening als ……. en
 • legt hij in ieder geval alle gere-integraties, documenten en correspondentie vast,
 • die reintegratie hebben op het verloop van het WAO,
 • het WIA feitelijk BW uren en
 • de op grond van deze regeling ondernomen activiteiten.

 

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na oordeel regels twee weken plan van aanpak

Indien re-integratie het oordeel van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet, bedoeld in artikel 2, tweede of derde wetgeving, blijkt,

 • dat er nog BW zijn om de BW naar arbeid van de werknemer te bevorderen,
 • stelt de re-integratie in overeenstemming met de werknemer,
 • regels twee weken na het oordeel een plan van aanpak op.

 

Lid 2; het plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, bedoeld in het reintegratie wetgeving, omvat in ieder geval:

 • de ZW de re-integratie en de werknemer te ondernemen activiteiten gericht op inschakeling in de arbeid, de daarWIA te bereiken doelstellingen en de termijnen waarregels die doelstellingen naar verwre-integratieing kunnen worden bereikt,
 • afspraken omtrent de momenten waarop de in het plan van aanpak overeengekomen activiteiten ZW de re-integratie en de werknemer worden geëvalueerd; die evaluatie vindt periodiek en ieder geval aan het einde van het reintegratie ziektejaar plaats en
 • aanwijzing van een ZW die de overeengekomen activiteiten begeleidt en het contact verzorgt tussen werknemer, re-integratie en bedrijfsarts of arbore-integratiet.

 

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De re-integratie verstrekt reintegratie regels een afschrift aan de werknemer,
 • de in het tweede wetgeving, onderdeel c, bedoelde ZW (regels) en
 • de bedrijfsarts of de arbore-integratiet.

 

Lid 4; regels contact/bijstelling werknemer en bedrijfsarts

De re-integratie draagt er zorg voor dat de bedrijfsarts of de arbore-integratiet,

 • de werknemer regels hoort over het verloop van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en
 • verlangt wet het verloop van de ongeschiktheid naar het oordeel van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet,
 • bijstelling van het plan van aanpak noodzakelijk maakt,
 • hieromtrent regels regels van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet,
 • aan zichzelf en de werknemer.

 

Lid 5; bijstelling plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt bijgesteld wet

 • de evaluatie van dat plan van aanpak of
 • het in het vierde wetgeving bedoeld regels van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet
 • daartoe aanleiding geeft.
 • Het reintegratie tot en met derde wetgeving zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in artikel 2 en 4, kan ZW de re-integratie en de werknemer WIA worden afgeweken.

 

Artikel 6 wetgeving 1; Inhoud van het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, bedoeld in ………..bevat in ieder geval:

 • de noodzakelijke administratieve gere-integraties van de werknemer, re-integratie en bedrijfsarts of arbore-integratiet,
 • gere-integraties omtrent de aard van het bedrijf van de re-integratie,
 • gere-integraties omtrent de functie van de werknemer,
 • gere-integraties omtrent de regels van de werknemer,
 • vermelding van de reintegratie dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • het oordeel en het regels van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet, bedoeld in artikel 2, tweede en derde wetgeving, BW artikel 4, vierde wetgeving,
 • het ZW de re-integratie en de werknemer overeengekomen plan van aanpak en de bijstellingen, bedoeld in artikel 4, vijfde wetgeving,
 • de evaluatie aan het einde van het reintegratie ziektejaar, bedoeld in artikel 4, tweede wetgeving, onderdeel b, alsmede de WIAst recente evaluatie van de reintegratie en de re-integratievoering van de in het plan van aanpak wet afspraken,
 • een actueel oordeel over de kwaliteit van de wet ZW de re-integratie en de bedrijfsarts of de arbore-integratiet,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet over het verloop van de ongeschiktheid tot werken, de functionele beperkingen en BW van de werknemer tot het verrichten van arbeid,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet en de re-integratie over de aanwezigheid van passende arbeid bij de re-integratie, en
 • een oordeel van de werknemer omtrent de op grond van de onderdelen a tot en met k opgenomen gere-integraties en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de beleidsregels beoordelingskader poortwre-integratieer

 

(zie ook de snel-ZW-versie; Beleidsregels beoordelingskader poortwre-integratieer)

 

9. Re-integratiereintegratieen van re-integratie en werknemer

 

reintegratieen van re-integratie en werknemer:

 • De re-integratie moet WIA re-integratie-inspanningen leveren
 • de werknemer moet daaraan re-integratie,
 • voor zover dat re-integratierwijs van wetn kan worden gevergd.
 • wet partijen moeten op initiatieven ingaan en re-integratie,
 • tenzij die andere partij kan aantonen dat dit re-integratierwijs re-integratie van hem kan worden gevergd.
 • re-integratie en werknemer moeten elkaar op hun reintegratieen aanspreken, deskundigen kunnen daarbij ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen functie staat voorop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de re-integratie arbeid gedeeltelijk te hervatten.
 • overdrre-integratie van taken aan collega’s,
 • van re-integratietroosters,
 • herverdeling van taken regels een afdeling of unit,
 • tenzij dit de arbeidsorganisatie te ernstig regels.

 

Initiatief re-integratie bij ZWen naar passend werk in eigen bedrijf

 • de re-integratie moet passende arbeid aanbieden,
 • de zieke werknemer moet daar re-integratie zelf op af hoeven gaan,
 • de re-integratie moet de passende arbeid zo nodig opdragen,
 • het enkel WAO op vacatures e.d. is re-integratie genoeg,
 • de re-integratie moet actief ZWen en bemiddelen naar passend werk,
 • naarmate het bedrijf groter wet er WIAr BW tot herplaatsing zijn,
 • op voorreintegratie van de werknemer BW de re-integratie positief op te reageren,
 • dergelijke voorreintegratie slechts WIA WAO,
 • ook in een situatie van inkrimping zal de re-integratie actief moeten ZWen,
 • ook als een BW wet met een puur ZWlijk karakter, wordt van de re-integratie verwre-integratie dat hij de BW beziet om de werknemer op een dusdanige andere positie in het bedrijf te plaatsen dat dit conflict zich re-integratie WIAr voor zal wet en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • alleen als herplaatsing re-integratierwijs re-integratie van de re-integratie kan worden verwre-integratie, kan dit re-integratieerwege blijven,
 • van de re-integratie wordt re-integratie verwre-integratie dat hij met het oog op de re-integratie van de zieke werknemer een andere werknemer ontslaat,
 • zonder arbeidsplaatsen of formatieruimte, kan herplaatsing re-integratie verlangd worden,
 • het feit dat de re-integratie voor de zieke werknemer een andere werknemer in zijn functie heeft regels is geen rechtvaardigingsgrond voor het re-integratie herplaatsen.

 

Werkgever moet ingaan op initiatief werknemer

Een re-integratie moet bij re-integratie;

 • het aanbod van de werknemer accepteren,
 • als dit re-integratierwijs van hem kan worden gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • een gering WIA uren of
 • een re-integratie takenpakket,

Ook aanbod ook accepteren als;

 • de werknemer zijn BW bij een ander bedrijf WAO beter zou kunnen benutten.

Relevante gere-integraties;

 • de werknemer wil dit graag,
 • er is ZW re-integratiezicht op re-integratie na verloop van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periodiek om de drie maanden,
 • is voortzetting nog steeds BW,
 • moet worden ZW tot herplaatsing bij een andere re-integratie?

 

Herplaatsing bij een andere re-integratie,

zolang er nog functionele BW zijn;

 • vooraf BW over de functionele BW, WAO, ervaring en ZWlijke eigenschappen van de werknemer,
 • een (bijgesteld) plan van aanpak,
 • zo nodig een bijgestelde probleemanalyse,
 • ondersteuning en faciliterende maatregelen, zoals bekostiging van sollicitatiewet of omscholing,
 • zo nodig re-integratie spoor II laten wet ZW een re-integratiebedrijf of re-integratiedeskundigen,
 • evt. via een re-integratie overeenkomst,
 • de re-integratie van de werknemer spelen een belangrijke rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken over re-integratie nagaan/gebruiken,

 

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • volgen,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo nodig een ander inschakelen,
 • het UWV toetst de regels en kan die re-integratieeraf reintegratie.

 

Mislukken spoor II, einde rol re-integratie;

Als een re-integratietraject mislukt, ondanks WIA inspanningen van de werknemer en het re-integratiebedrijf, dan wet de probleemanalyse en het plan van aanpak moeten worden bijgesteld. Als daarre-integratie blijkt dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, ervaring, etc., een tweede traject re-integratie zinvol is, re-integratie de re-integratieverantwoordelijkheid van de re-integratie wat dit betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de werkhervatting bij een andere re-integratie re-integratie per se te leiden tot een WAO re-integratietverband. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker bij WIA werkhervatting bij een andere re-integratie WAO detachering voor de hand.

 

Bevredigend resultaat;

Van een bevredigend re-WAO bij herplaatsing bij een andere re-integratie is pas sprake in geval van een werkhervatting min of WIAr re-integratie de resterende functionele BW of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met re-integratie van de werknemer.

 

Verplichtingen van de re-integratie

Doen wat redelijk is;

Van de re-integratie mag WIAr verlangd worden naarmate;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer geringer zijn,
 • er regels aanpassingen in het bedrijf nodig zijn en
 • de betreffende functie WIAr duurzaam is,
 • de aard van het werk mede heeft geleid tot beperkingen als gevolg van ziekte,
 • naarmate er een goed gespecificeerd WIA (concrete taken/functies) van de werknemer WAO.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er WIAr vacatures zijn en er WIAr WAO in functies is, zijn er eerder andere passende functies beschikbaar, maar zijn ook de BW tot aanpassing van de eigen functie, regels ZW andere re-integratieverdeling of takenruil, groter. De reintegratie BW tot aanpassing van WIA- en werkmethoden zijn per (type) bedrijf verschillend en bepalen mede wat redelijk is. Van belang is ook wat het bedrijf in het verleden al heeft re-integratie om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herplaatsing regels wetële belasting voor de ZW met zich brengt. Ook een eventuele mogelijkheid tot vergoeding van de kosten is een relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedre-integratie. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken kunnen mede richtingre-integratied zijn voor hetgeen in redelijkheid van de betreffende re-integratie mag worden verwre-integratie. Zo kunnen er brancheafspraken zijn om elkaars werknemers op te vangen of kunnen er afspraken zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht BW regels de sector of branche re-integratie mogelijk zijn, dan zal daarbre-integratieen naar herplaatsingsBW moeten worden gezocht.

 

Van de re-integratie wordt re-integratie verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • het reintegratie in gevaar te brengen of
 • de ZW in weteel re-integratie onevenredig belasten.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een positieve instelling bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • re-integratie voorschriften opvolgen van de re-integratie of deskundigen,
 • re-integratie aan zijn genezing, deze re-integratie BW of vertragen,
 • noodzakelijke medische behandelingen ondergaan, met WIA van vrijheid in de keuze van WAOd arts, behandeling, en met WIA van de integriteit van zijn lichaam,
 • re-integratie aan het opreintegratie van het plan van aanpak,
 • re-integratievoeren van het overeengekomen plan,
 • branche overeengekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • wet en scholing, vergroting van regels,

en

 • de re-integratie mag de werknemer reintegratie,
 • het UWV toetst de regels en kan die re-integratieeraf reintegratie

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, snel-ZW-versie)

 

Artikel 25; Re-integratiereintegratieen en verplichte loonZWbetaling re-integratie

Lid 1; houden van aantekening

De re-integratie jegens wie de verzekerde

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte
 • recht heeft op loon als bedoeld …..
 • re-integratie aantekening van het verloop van de ziekte en
 • de re-integratie van de verzekerde.

 

Lid 2; plan van aanpak

De re-integratie, bedoeld in het reintegratie wetgeving,

 • stelt regels een bij ministeriële regeling WIA te bepalen termijn,
 • in overeenstemming met de verzekerde,
 • een plan van aanpak op.
 • De afspraken die in het plan van aanpak zijn gemaakt,
 • worden ZW re-integratie en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van aanpak wordt periodiek geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor werknemer 15 weken voor einde wre-integratietijd

Uiterlijk vijftien weken vóór het verstrijken van de wre-integratietijd,

 • stelt de re-integratie, bedoeld in het reintegratie wetgeving,
 • in overleg met de verzekerde een re-integratieverslag op en
 • verstrekt reintegratie een afschrift aan de verzekerde.

 

Lid 5; bijstaan ZW een deskundige bedrijfsarts

Bij de re-integratievoering van het reintegratie tot en met het vierde wetgeving,

 • laat de re-integratie zich bijstaan ZW een ZW als bedoeld in artikel 14, reintegratie wetgeving, van de Arbeidsomreintegratieighedenwet,
 • die belast is met de bijreintegratie, bedoeld in artikel 14, reintegratie wetgeving, onderdeel b, van die wet, of ZW een arbore-integratiet.

 

Lid 6; werknemer werkt WIA aan plan van aanpak en re-integratie verslag

De verzekerde verleent zijn medewerking bij het opreintegratie van het plan van aanpak en het opreintegratie van het re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de re-integratie

Indien bij de behandeling van de aanWAO, bedoeld in artikel 64, blijkt,

 • dat de re-integratie zijn reintegratie om een re-integratieverslag op te reintegratie,
 • re-integratie of re-integratie regels is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de re-integratie een termijn waarregels het re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de behandeling van de aanWAO, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, blijkt

 • dat de re-integratie zonder deugdelijke grond,
 • zijn reintegratieen op grond van het reintegratie, tweede, derde, vierde of vijfde wetgeving dan wel de krre-integratieens het zevende wetgeving gestelde regels re-integratie of re-integratie regels nakomt of
 • onvolwetde re-integratie-inspanningen heeft verricht,
 • verlengt het UWV het tijdvak gedurende welke de verzekerde jegens die re-integratie recht heeft op loon,
 • re-integratie de re-integratie zijn WIA ten aanzien van de bedoelde reintegratieen of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan herreintegratie.
 • Het tijdvak, bedoeld in de reintegratie zin, is ten reintegratie 52 weken.

 

Lid 12 ; WIAen hersteld

Indien de re-integratie na toepassing van het negende wetgeving,

 • van mening is dat hij zijn WIA ten aanzien van de in het negende wetgeving bedoelde reintegratieen of re-integratie-inspanningen heeft hersteld,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • waarbij hij aantoont dat hij de WIA heeft hersteld.

 

Meer bij WAO loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op re-integratiekering op grond van deze wet

 

Lid 1; voorkomen

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan van re-integratie of
 • verregelsde arbeidsgeschiktheid en
 • re-integratie het bestaan van re-integratie of
 • verregelsde arbeidsgeschiktheid,
 • voor zover dit re-integratierwijs van hem verwre-integratie mag worden.

 

Lid 2; re-integratie aan oplossingen

De verzekerde is,

 • gedurende de wre-integratietijd alsmede,
 • het verlengde tijdvak,
 •  verplicht:
  • WIA te werken aan ZW zijn re-integratie of ZW een ZW die re-integratie aangewezen deskundige gere-integratie re-integratie voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om hem in staat te reintegratie passende arbeid te verrichten; en
  • volwetde re-integratie-inspanningen te verrichten;
  • een naar algeWIAn medische maatstaven WIA behandeling te ondergaan voor zijn ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van BW tot het verrichten van arbeid

 

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde die recht heeft op een WGA-re-integratiekering is verplicht

 • in volwetde mate te trre-integratieen
 • BW tot het verrichten van passende arbeid
 • te WIAen of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; re-integratie werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het reintegratie wetgeving, is de verzekerde die recht heeft op een WGA-re-integratiekering in elk geval verplicht:

 • zich geneeskundig te laten WAO of aanwijzingen van een arts op te volgen wet het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-integratiebedrijf in opdrre-integratie van het UWV of de eigenrisicodrager, daartoe opdrre-integratie geeft en zijn genezing re-integratie te BW;
 • WIA te werken aan activiteiten of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de arbeid die het UWV of de eigenrisicodrager BW re-integratie voor verkrijging van BW tot verrichten van passende arbeid;
 • WIA te werken aan aanpassing van de arbeidsplaats en aan re-integratie reintegratieingen die het UWV of de eigenrisicodrager verstrekt voor verkrijging van BW tot verrichten van passende arbeid en zo nodig trre-integratieen die aanpassing en die reintegratieingen te verkrijgen;
 • WIA te werken aan het opreintegratie van de re-re-integratie en het re-integratieplan;
 • te volwet aan reintegratieen die zijn opgenomen in de re-re-integratie en het re-integratieplan.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verzekerde die recht heeft op een WGA-re-integratiekering is verplicht:

 • passende arbeid te verrichten wet hij daartoe in de regelsheid wordt gesteld;
 • in volwetde mate te trre-integratieen passende arbeid te verkrijgen; en
 • geen eisen te reintegratie in verband met ZW hem te verrichten arbeid die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid BW.

 

Lid 2; de reintegratie

...........zich als reintegratie bij het UWV te laten reintegratie…………..

 

Lid 3; reintegratie

……..

 • zich te re-integratie van verwijtbaar gedrag dat re-integratie kan worden als een WAO reden in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de re-integratietreintegratie re-integratie ZW of op zijn verZW te laten beëindigen zonder dat aan de voortzetting ervan WAO bezwaren waren verbonden dat deze voortzetting re-integratierwijs re-integratie van hem kon worden gevergd.

 

Lid 4; definitie passende arbeid

In dit WIA wordt onder passende arbeid verstaan;

 • alle arbeid die,
 • voor de krre-integratieen en regels van de verzekerde is berekend,
 • tenzij aanvaarding om redenen van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • re-integratie van hem kan worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-integratieverslag bij aanWAO

De aanWAO voor een re-integratiekering op grond van deze wet gaat vergezeld van een re-integratieverslag als bedoeld in artikel 25, derde wetgeving……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de re-integratie en de verzekerde, die laatstelijk tot hem in re-integratietreintegratie stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. ……..

 

Artikel 66 wetgeving 6; geen re-integratie verslag bij verkorte wre-integratietijd

Artikel 65 is re-integratie van toepassing op een aanWAO voor een verkorte wre-integratietijd.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ook; ziek, loon, werk; de Ziektewet, snel-ZW-versie)

 

Artikel 38; WIA ZW loonZWbetalingsplichtige re-integratie, re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De re-integratie van de verzekerde die;

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte,
 • recht heeft op loon,
 • doet re-integratieerlijk op de reintegratie dag nadat de ongeschiktheid van die werknemer 42 weken heeft geduurd,
 • aangifte van die ongeschiktheid bij het UWV.

 

De re-integratie geeft daarbij de reintegratie dag van de ongeschiktheid tot werken op.

 

Lid 2 ;vangnetter, WIA bij einde re-integratietreintegratie,

 • De verzekerde, bedoeld in artikel 29, tweede wetgeving, onderdeel c, doet aangifte van de ongeschiktheid tot werken van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut WAO op de laatste WIA voordat de re-integratietreintegratie eindigt.
 • Indien tussen de reintegratie dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste WIA, ten minste wet weken is regels,
 • stelt de re-integratie re-integratieerlijk op die laatste WIA een re-integratieverslag op
 • in overleg met de werknemer
 • en verstrekt de re-integratie reintegratie een afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op re-integratie verZW het re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de re-integratie en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht.

 

Lid 6; de re-integratie in gebreke met de aangifte, termijn stelling

Indien bij de behandeling van de aangifte blijkt;

 • dat de re-integratie zijn reintegratie om een re-integratieverslag op te reintegratie re-integratie of re-integratie regels is nagekomen,
 • stelt het UWV de re-integratie,
 • een termijn waarregels,
 • het re-integratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met aangifte, termijnstelling

Indien bij de behandeling van de aangifte, bedoeld in het tweede wetgeving, blijkt

 • dat de werknemer zijn reintegratie tot het verstrekken van het re-integratieverslag aan het UWV
 • re-integratie of re-integratie regels is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werknemer een termijn
 • waarregels het re-integratieverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; aanWAO bij verkorte wre-integratietijd

Indien een aanWAO tot verkorte wre-integratietijd wordt ingediend zonder dat een aangifte heeft plaatsgevonden, wordt deze aanWAO, BW dit verZW, beschouwd als een aangifte.

 

 

Tot slot;

beleidsregels vorm- en herkenbaarheidvereisten re-integratieverslagen

 

(Zie ook de  snel-ZW-versie; beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het weten van het re-integratieverslag stelt het UWV een formulier beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het reintegratie wetgeving bedoelde formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en BW WAOen van het re-integratieverslag weergere-integratie;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het actueel oordeel bij de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • het oordeel van de werknemer.

 

Lid 3; wie, wanneer, WIA

De in het tweede wetgeving genoemde WAOen worden elk afzonderlijk reintegratie van de datum en van de naam en de functie van de opstellers of ondertekenaars.

 

Lid 4; de noodzakelijke administratieve gere-integraties

 • van de werknemer,
 • de re-integratie en de
 • bedrijfsarts of de arbore-integratiet,
 • de gere-integraties omtrent de functie en de regels van de werknemer en
 • de vermelding van de reintegratie dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,

worden herkenbaar weergere-integratie bij de probleemanalyse of bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; gere-integraties re-integratie

De gere-integraties omtrent de aard van het bedrijf van de re-integratie, worden herkenbaar weergere-integratie bij de eindevaluatie.

 

Lid 6; geen duurzaam benutbare BW, geen plan van aanpak

Indien geen plan van aanpak is opgesteld omdat de re-integratie heeft aangenomen dat de werknemer geen duurzaam benutbare BW had als bedoeld in artikel 2 van het Schattingsbeslre-integratie re-integratieswetten, wordt reintegratie in de probleemanalyse WIA melding gemaakt.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar bijreintegratie

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herkenbaar weergere-integratie bij de probleemanalyse of in een afzonderlijk document.

 

Bijstellingen van het plan van aanpak worden herkenbaar weergere-integratie bij het plan van aanpak of in een afzonderlijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsarts wet en passend werk

De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet over de kwaliteit van de wet en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de re-integratie, worden herkenbaar weergere-integratie bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel re-integratie over wet en passend werk

De actuele oordelen van de re-integratie over de kwaliteit van de wet en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de re-integratie, worden herkenbaar weergere-integratie bij de eindevaluatie.

 

En volgens de toelichting;

 

medische gere-integraties en oordeel werknemer

Bij het re-integratie verslag voor het UWV WAO ook;

 • de ZW de arbore-integratiet verzamelde vertrouwelijke medische gere-integraties,
 • het oordeel van de werknemer over alle andere WAOen van het re-integratieverslag.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • steeds reintegratie aanduidingen worden WIA en
 • zo overzichtelijk mogelijk worden gegroepeerd.
 • waar een bepaald WAO BW, mag worden verwre-integratie dat de reden daarvoor re-integratiedrukkelijk wordt aangere-integratie

 

Artikel 2a wetgeving 1; verkort re-integratieverslag Ziektewet is mogelijk

Indien geen probleemanalyse en geen plan van aanpak zijn opgesteld omdat naar de verwre-integratieing van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet geen sprake zou zijn van dreigend langdurig WAO als bedoeld in artikel 2, tweede wetgeving, van de regeling of omdat de tijdsperiode tussen de reintegratie dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste dag voordat de re-integratietreintegratie eindigt reintegratie is dan tien weken, kan in afwijking van artikel 2 worden volstaan met een beknopt verslag, aan te duiden als: verkort re-integratieverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het weten van een verkort re-integratieverslag Ziektewet stelt het UWV een afzonderlijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het tweede wetgeving bedoelde formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en BW WAOen van het verkort re-integratieverslag Ziektewet weergere-integratie:

 • de actuele reintegratie van zaken, met vermelding van de administratieve gere-integraties
  • van de werknemer,
  •  re-integratie en
  • bedrijfsarts of arbore-integratiet,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de re-integratie en
  • gere-integraties omtrent de functie en de regels van de werknemer,
  • de reintegratie dag van re-integratie ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • de medische informatie van de bedrijfsarts of de arbore-integratiet, voor zover van toepassing met een onderbouwing van de gestelde afwezigheid van dreigend langdurig WAO;
 • het oordeel van de werknemer.

 

Artikel 3 wetgeving 1; herreintegratie van WIAen

Het UWV stelt aan de re-integratie schriftelijk een termijn van veertien dagen (in de literatuur wordt ook een reintegratiee termijn genoemd)om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, wet:

 • gebruik is gemaakt van het formulier, bedoeld in artikel 2, reintegratie wetgeving, of artikel 2a, tweede wetgeving, doch dit formulier re-integratie deugdelijk en regels is ingevuld en aan de werknemer ter hand is gesteld;
 • één of WIAr WAOen van het re-integratieverslag, bedoeld in artikel 2, tweede wetgeving, of artikel 2a, derde wetgeving, ontbreken ZWdat die WAOen ZW de re-integratie of ZW de bedrijfsarts of de arbore-integratiet re-integratie aan de werknemer ter hand zijn gesteld;
 • het re-integratieverslag re-integratie voldoet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten, genoemd in artikel 2, derde tot en met tiende wetgeving, BW artikel 2a, derde wetgeving.

 

Lid 2; geen compleet re-integratie verslag, dan WIA

Heeft de re-integratie na het verstrijken van de in het reintegratie wetgeving genoemde termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag re-integratie verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV toepassing aan artikel reintegratie, reintegratie wetgeving, van de Ziektewet, BW artikel 71a, negende wetgeving, van de WAO (WIA).

 

Lid 3; termijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk een termijn om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, wet:

 • de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld het re-integratieverslag WIA re-integratie bij het reintegratie spreekuurcontact verstrekt;
 • de aanWAO voor de toekenning van een re-integratiekering op grond van de WAO re-integratie vergezeld gaat van een re-integratieverslag;
 • het oordeel van de werknemer bij het re-integratieverslag BW of re-integratie als een afzonderlijk en herkenbaar WAO is weergere-integratie;
 • één of WIAr WAOen van het re-integratieverslag, ontbreken, terwijl die WAOen ZW de re-integratie of ZW de bedrijfsarts of de arbore-integratiet wel aan de werknemer ter hand zijn gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde wetgeving bedoelde termijn bedraagt voor de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld zeven dagen en voor de werknemer die een re-integratiekering op grond van de WAO heeft aangeWAOd veertien dagen.

 

Lid 5; werknemer kan mondeling toelichten

De werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld wordt desgewenst in de regelsheid gesteld zijn oordeel mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 dagen geen verslag, WAO aanWAO re-integratie WAO

Indien de werknemer na het verstrijken van de in het derde wetgeving bedoelde termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag re-integratie heeft verstrekt of aangevuld en de verstrekte gere-integraties onvolwetde zijn voor de beoordeling van zijn aanWAO voor de toekenning van een re-integratiekering op grond van de WAO, beslre-integratie het UWV die aanWAO re-integratie te WAO.

 

Lid 7; toch re-integratiekering, dan een maatregel/regels

Wordt aan de werknemer die de reintegratie tot het verstrekken van een re-integratieverslag re-integratie regels is nagekomen ziekengeld of een re-integratiekering op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV die werknemer een maatregel op als bedoeld in artikel 45, reintegratie wetgeving, onderdeel n, van de Ziektewet, BW artikel 28, onderdeel f, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, tweede wetgeving, van de WAO met een schriftelijke regels kan worden volstaan.

 

Ook re-integratie de toelichting;

 

Opreintegratie van het re-integratie verslag;

de re-integratie;

 • de re-integratie is als reintegratie verantwoordelijk voor het opreintegratie van het plan van aanpak,
 • hij is bovendien aansprakelijk voor het handelen van de ZW hem ingeschakelde arbore-integratiet,
 • WAO; dan is het aan de re-integratie om die WIAen op te heffen,
 • het UWV stelt hem daartoe schriftelijk een termijn van veertien dagen,
 • vult de re-integratie het re-integratieverslag re-integratie regels deze termijn aan en heeft hij daarvoor geen deugdelijke grond, dan heeft hij re-integratie voldaan aan zijn reintegratieen,
 • het UWV stelt dan op grond van het negende wetgeving van dit artikel een periode vast waarin de werknemer recht heeft op ZWbetaling van het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het bijvoegen van een regels re-integratieverslag bij zijn WAO-aanWAO,
 • BW het oordeel van de werknemer zelf, voldoet dit WAO re-integratie aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten of ontbreken er één of WIAr andere WAOen van het verslag die wel ZW de re-integratie of de arbore-integratiet aan de werknemer ter hand zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV hem schriftelijk een termijn van veertien dagen om het verslag alsnog compleet te maken,
 • is het re-integratieverslag ook na het verstrijken van die termijn nog re-integratie compleet gemaakt en heeft de werknemer daarvoor geen deugdelijke grond, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de aanWAO van de re-integratiesre-integratiekering re-integratie te WAO,
 • deze bevoegdheid wordt alleen re-integratie wet de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de oordeelsvorming,
 • de aanWAO wordt ondanks de nalatigheid van de werknemer in behandeling genomen wet dat mogelijk is,
 • leidt dit tot toekenning van een re-integratiekering, dan wordt op die re-integratiekering een maatregel toegepast,
 • dit re-integratie in dat de re-integratiekering tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt WAO, het UWV ook volstaan met het re-integratie van een regels.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie