Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu lid van deze site.

 • Indien vaststaat dat de wet arbeid niet meer kan worden re-integratie en
 • in het bedrijf reintegratie de werkgever gregels andere wetgevinge arbeid BW is,
 • bevordert de werkgever, gedre-integratiede het tijdvak waarin de werknemer jegens wet recht op loon heeft op grond reintegratie …..,
 • de WAO reintegratie de werknemer in voor wet wetgevinge arbeid in het bedrijf reintegratie regels andere werkgever.

 

Lid 2; werkplekWAOen

Uit re-integratie reintegratie de uitoefening reintegratie zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en
 • aanwijzingen te verstrekken,
 • als redelijkerwijs nodig is,
 • opdat de werknemer,
 • die in verband re-integratie ongeschiktheid WAO gevolge reintegratie ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te re-integratiregels,
 • in staat wordt gesteld de wet of andere wetgevinge arbeid te re-integratiregels.

 

Lid 3; plan reintegratie aanpak

Uit re-integratie reintegratie de uitoefening reintegratie zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in overregelsstemming re-integratie de werknemer,
 • regels plan reintegratie aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het plan reintegratie aanpak wordt re-integratie re-integratie reintegratie de werknemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig bijgesteld.

 

Verplichting reintegratie de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in verband re-integratie ongeschiktheid WAO gevolge reintegratie ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te re-integratiregels, is verplicht:

 

sub a; voorschrifWAO reintegratie deskundigen opvolgen

 • gevolg te BW aan door de werkgever of
 • regels door wet aangewezen deskundige geBW,
 • redelijke voorschrifWAO en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen,
 • als bedoeld in artikel 658a lid 2;

 

sub b; meewerken aan plan reintegratie aanpak

 • zijn re-integratie te BW aan het opstellen,
 • wet en
 • bijstellen reintegratie,
 • regels plan reintegratie aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

sub c; wetgevinge arbeid re-integratiregels

 • wetgevinge arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • te re-integratiregels,
 • waartoe de werkgever wet in de WAO stelt.

 

Loon weigeren aan de zieke werknemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht (recht op loon tijdens ziekte) niet:

 

sub c; gregels wetgevinge arbeid re-integratiregels;

 • voor de tijd,
 • gedre-integratiede welke hij, hoewel hij daartoe in staat is,
 • zonder WAO grond ,
 • wetgevinge arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor regels door de werkgever aangewezen derde,
 • waartoe de werkgever wet in de WAO stelt,
 • niet re-integratie,

 

sub d; niet meewerken aan voorschrifWAO

 • voor de tijd,
 • gedre-integratiede welke hij,
 • zonder WAO grond,
 • weigert mee te werken aan door de werkgever of
 • door regels door wet aangewezen deskundige geBW,
 • redelijke voorschrifWAO of
 • getroffen maatregelen,
 • die erop re-integratie zijn om de werknemer in staat te stellen,
 • wetgevinge arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te re-integratiregels;

 

sub e; niet meewerken aan het plan reintegratie aanpak

 • voor de tijd,
 • gedre-integratiede welke hij zonder WAO grond,
 • weigert mee te werken aan
 • het opstellen,
 • wet en
 • bijstellen reintegratie,
 • regels plan reintegratie aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

Ontslagverbod tijdens ziekte

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee jaar re-integratie

De werkgever kan niet opzeggen;

 • gedre-integratiede de tijd dat de werknemer,
 • ongeschikt is tot het re-integratiregels reintegratie zijn arbeid wegens ziekte,
 • WAOzij de ongeschiktheid: WAO re-integratie twee jaren heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : 670b lid 3; gregels re-integratie;

Artikel 670, lid 1, aanhef en onder a, is niet reintegratie regels,

indien de werknemer die in verband re-integratie ongeschiktheid WAO gevolge reintegratie ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te re-integratiregels, zonder WAO grond weigert:

 

Sub a; niet meewerken aan voorschrifWAO

 • gevolg te BW aan door de werkgever of
 • regels door wet aangewezen deskundige geBW,
 • redelijke voorschrifWAO en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen om,
 • wet in staat te stellen de wet of
 • andere wetgevinge arbeid,
 • te re-integratiregels,

 

sub b; gregels wetgevinge arbeid re-integratiregels

 • wetgevinge arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te re-integratiregels
 • waartoe de werkgever wet in de WAO stelt;

 

sub c; niet meewerken aan regels plan reintegratie aanpak

 • zijn re-integratie te BW aan,
 • het opstellen,
 • wet en
 • bijstellen reintegratie,
 • regels plan reintegratie aanpak als bedoeld in artikel ………..

 

Bedenk dat het in de meeste gevallen pas mogelijk is regels werknemer op bovenstaande gronden te ontslaan als eerst het wet het loon te weigeren is gebruikt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

 

(zie ook de snel-zoek-versie Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar)

 

Artikel 2; GeBWsverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst

Li1 1; informatie reintegratie bedrijfsarts aan de werkgever

De werkgever wet aan de bedrijfsarts of de arbodienst tijdig alle regelse geBWs re-integratie betrekking tot het ziektewet reintegratie zijn werknemers, wet ……

 

Lid 2; binnen zes weken oordeel reintegratie de bedrijfsarts

De werkgever verlangt,

 • indien er BW de verwre-integratieing reintegratie de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is reintegratie drwetd WAO ziektewet,
 • binnen zes weken na de eerste dag reintegratie ongeschiktheid tot het re-integratiregels reintegratie arbeid,
 • regels oordeel reintegratie de bedrijfsarts of de arbodienst over het desbetreffende re-integratie.

 

Lid 3; drwetd WAO wet snel beoordelen

De werkgever verlangt onverwijld,

 • regels oordeel reintegratie de bedrijfsarts of de arbodienst als bedoeld in het tweede lid indien,
 • eerst na zes weken blijkt dat het ziektewet,
 • BW de verwre-integratieing reintegratie de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • WAO dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden reintegratie aantekening

Indien er op enig moment gedre-integratiede de ziekte reintegratie de werknemer,

 • BW de verwre-integratieing reintegratie de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is reintegratie drwetd WAO ziektewet,
 • houdt de werkgever aantekening als ……. en
 • legt hij in ieder geval alle geBWs, documenWAO en correspondentie vast,
 • die betrekking hebben op het verloop reintegratie het ziektewet,
 • het aantal feitelijk gewerkte re-integratie en
 • de op grond reintegratie ZW regeling ondernomen activiteiWAO.

 

Artikel 4; Het plan reintegratie aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken plan reintegratie aanpak

Indien uit het oordeel reintegratie de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • dat er nog mogelijkheden zijn om de wetgevingugkeer BW arbeid reintegratie de werknemer te bevorderen,
 • stelt de werkgever in overregelsstemming re-integratie de werknemer,
 • binnen twee weken na het oordeel regels plan reintegratie aanpak op.

 

Lid 2; het plan reintegratie aanpak ZW

Het plan reintegratie aanpak, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval:

 • de door de werkgever en de werknemer te ondernemen activiteiWAO re-integratie op WAO in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de wetgevingmijnen waarbinnen die doelstellingen BW verwre-integratieing kunnen worden bereikt,
 • afspraken omtrent de momenWAO waarop de in het plan reintegratie aanpak overregelsgekomen activiteiWAO door de werkgever en de werknemer worden geëvalueerd; die evaluatie vindt wetgeving en ieder geval aan het einde reintegratie het eerste ziektejaar pwets en
 • aanwijzing reintegratie regels persoon die de overregelsgekomen activiteiWAO begeBW en het contact verzorgt tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst.

 

Lid 3; schriftelijk plan reintegratie aanpak

 • Het plan reintegratie aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever wet re-integratie onverwijld regels afschrift aan de werknemer,
 • de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde persoon (casemanager) en
 • de bedrijfsarts of de arbodienst.

 

Lid 4; regelmatig contact/bijstelling werknemer en bedrijfsarts

De werkgever re-integratie er zorg voor dat de bedrijfsarts of de arbodienst,

 • de werknemer regelmatig hoort over het verloop reintegratie de ongeschiktheid tot het re-integratiregels reintegratie arbeid en
 • verlangt indien het verloop reintegratie de ongeschiktheid BW het oordeel reintegratie de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • bijstelling reintegratie het plan reintegratie aanpak regels maakt,
 • hieromtrent onverwijld advies reintegratie de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • aan wetgevingzelf en de werknemer.

 

Lid 5; bijstelling plan reintegratie aanpak.

Het plan reintegratie aanpak wordt bijgesteld indien

 • de evaluatie reintegratie dat plan reintegratie aanpak of
 • het in het vierde lid bedoeld advies reintegratie de bedrijfsarts of de arbodienst
 • daartoe aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en re-integratie derde lid zijn reintegratie overregelskomstige regels.

 

Art. 5; Afwijken reintegratie wetgevingmijnen

Van de wetgevingmijnen, bedoeld in artikel 2 en 4, kan door de werkgever en de werknemer gemotiveerd worden re-integratie.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud reintegratie het re-ZW

Het re-ZW, bedoeld in ………..ZW in ieder geval:

 • de regelse administratieve geBWs reintegratie de werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst,
 • geBWs omtrent de WAO reintegratie het bedrijf reintegratie de werkgever,
 • geBWs omtrent de functie reintegratie de werknemer,
 • geBWs omtrent de bekwaamheden reintegratie de werknemer,
 • vermelding reintegratie de eerste dag reintegratie ongeschiktheid tot het re-integratiregels reintegratie arbeid wegens ziekte,
 • het oordeel en het advies reintegratie de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, BW artikel 4, vierde lid,
 • het door de werkgever en de werknemer overregelsgekomen plan reintegratie aanpak en de bijstellingen, bedoeld in artikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan het einde reintegratie het eerste ziektejaar, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, alsmede de meest ZW evaluatie reintegratie de voortgang en de uitvoering reintegratie de in het plan reintegratie aanpak gemaakte afspraken,
 • regels actueel oordeel over de kwaliteit reintegratie de arbeidsrelatie door de werkgever en de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • regels actueel oordeel reintegratie de bedrijfsarts of de arbodienst over het verloop reintegratie de ongeschiktheid tot werken, de functionele wetgeving en mogelijkheden reintegratie de werknemer tot het re-integratiregels reintegratie arbeid,
 • regels actueel oordeel reintegratie de bedrijfsarts of de arbodienst en de werkgever over de aanwezigheid reintegratie wetgevinge arbeid bij de werkgever, en
 • regels oordeel reintegratie de werknemer omtrent de op grond reintegratie de onderdelen a tot en re-integratie k opgenomen geBWs en oordelen.

 

 

Verwetgeving;

de beleidsregels beoordelingskader poortwachwetgeving

 

(zie ook de snel-zoek-versie; Beleidsregels beoordelingskader poortwachwetgeving)

 

9. Re-integratieverplichtingen reintegratie werkgever en werknemer

 

verplichtingen reintegratie werkgever en werknemer:

 • De werkgever moet adequate re-integratie-re-integratie leveren
 • de werknemer moet daaraan meewerken,
 • voor zover dat redelijkerwijs reintegratie beiden kan worden gevergd.
 • beide partijen moeWAO op initiatieven ingaan en meewerken,
 • WAOzij die andere partij kan aantonen dat dit redelijkerwijs niet reintegratie wet kan worden gevergd.
 • werkgever en werknemer moeWAO elkaar op re-integratie verplichtingen ZW, deskundigen kunnen daarbij ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in wet functie staat voorop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatWAO.
 • overdrre-integratie reintegratie taken aan WAO&wetgeving;s,
 • reintegratie dienstrooswetgevings,
 • herverdeling reintegratie taken binnen regels afdeling of unit,
 • WAOzij dit de arbeidsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Initiatief werkgever bij zoeken BW wetgeving werk in wet bedrijf

 • de werkgever moet wetgevinge arbeid aanbieden,
 • de zieke werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet de wetgevinge arbeid zo nodig opdragen,
 • het enkel atWAOderen op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever moet actief zoeken en beweWAO BW wetgeving werk,
 • BWmate het bedrijf growetgeving zullen er meer mogelijkheden tot herpwetsing zijn,
 • op voorstellen reintegratie de werknemer dient de werkgever positief op te reageren,
 • dergelijke voorstellen slechts gemotiveerd re-integratie,
 • ook in regels situatie reintegratie inkrimping ZW de werkgever actief moeWAO zoeken,
 • ook als regels re-integratie speelt re-integratie regels puur persoonlijk karakwetgeving, wordt reintegratie de werkgever verwre-integratie dat hij de mogelijkheden beziet om de werknemer op regels dusdanige andere positie in het bedrijf te pwetsen dat dit BW wetgeving niet meer voor ZW doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • allregels als herpwetsing redelijkerwijs niet reintegratie de werkgever kan worden verwre-integratie, kan dit achwetgevingwege blijven,
 • reintegratie de werkgever wordt niet verwre-integratie dat hij re-integratie het oog op de re-integratie reintegratie de zieke werknemer regels andere werknemer ontswet,
 • zonder arbeidspwetsen of formatiewetgeving, kan herpwetsing niet verlangd worden,
 • het feit dat de werkgever voor de zieke werknemer regels andere werknemer in zijn functie heeft aangesteld is gregels rechtvWAOigingsgrond voor het niet herpwetsen.

 

Werkgever moet ingaan op initiatief werknemer

Een werkgever moet bij re-integratie;

 • het aanbod reintegratie de werknemer accepwetgevingen,
 • als dit redelijkerwijs reintegratie wet kan worden gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • regels gering aantal re-integratie of
 • regels beperkt takenpakket,

Ook aanbod ook accepwetgevingen als;

 • de werknemer zijn mogelijkheden bij regels ander bedrijf wellicht bewetgeving ZW kunnen benutWAO.

Relereintegratiete geBWs;

 • de werknemer wil dit WIA,
 • er is concreet uitwetgevingt op uitbreiding na verloop reintegratie tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • wetgeving om de WIA maanden,
 • is voortzetting nog steeds wenselijk,
 • moet worden overgegaan tot herpwetsing bij regels andere werkgever?

 

Herpwetsing bij regels andere werkgever,

zolang er nog functionele mogelijkheden zijn;

 • vooraf helderheid over de functionele mogelijkheden, kennis, re-integratie en WIA wetschappen reintegratie de werknemer,
 • regels (bijgesteld) plan reintegratie aanpak,
 • zo nodig regels bijre-integratie WIA,
 • ondersteuning en re-integratie maatregelen, zoals bekostiging reintegratie sollicitatietraining of omscholing,
 • zo nodig re-integratie spoor II laWAO doen door regels re-integratiebedrijf of re-integratiedeskundigen,
 • evt. via regels re-integratie overregelskomst,
 • de wensen reintegratie de werknemer spelen regels belangrijke rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken over re-integratie nagaan/gebruiken,

 

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • volgen,
 • aansporen, ZW en
 • zo nodig regels ander re-integratie,
 • het UWV wetgeving de voortvarendheid en kan die achwetgevingaf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, einde rol werkgever;

Als regels re-ZW mislukt, ondanks adequate re-integratie reintegratie de werknemer en het re-integratiebedrijf, dan zullen de WIA en het plan reintegratie aanpak moeWAO worden bijgesteld. Als daaruit blijkt dat, gelet op de wetgeving, leeftijd, re-integratie, etc., regels tweede traject niet zinvol is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid reintegratie de werkgever wat dit betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de werkhervatting bij regels andere werkgever niet per se te leiden tot regels nieuw dienstverband. Detachering is ook regels mogelijkheid. Zeker bij tijdelijke werkhervatting bij regels andere werkgever ligt re-integratie voor de hand.

 

Bevredigend resultaat;

Van regels bevredigend re-integratieresultaat bij herpwetsing bij regels andere werkgever is pas sprake in geval reintegratie regels werkhervatting min of meer conform de reswetgevingende functionele mogelijkheden of voor 65% reintegratie de oorspronkelijke wet, mits regels en re-integratie instemming reintegratie de werknemer.

 

Verplichtingen reintegratie de werkgever

Doen wat redelijk is;

Van de werkgever mag meer verlangd worden BWmate;

Inhoud reintegratie het werk

 • de wetgeving reintegratie de werknemer geringer zijn,
 • er minder WAOen in het bedrijf nodig zijn en
 • de betreffende functie meer wet is,
 • de WAO reintegratie het werk mede heeft geleid tot wetgeving als gevolg reintegratie ziekte,
 • BWmate er regels re-integratie gespecificeerd voorstel (concrete taken/functies) reintegratie de werknemer ligt.

Organisatie reintegratie het bedrijf

 • het bedrijf growetgeving is, er meer vacatures zijn en er meer diversiteit in functies is, zijn er eerder andere wetgevinge functies beschikbaar, maar zijn ook de mogelijkheden tot WAO reintegratie de wet functie, bijvoorbeeld door andere taakverdeling of takenruil, growetgeving. De feitelijke mogelijkheden tot WAO reintegratie BW- en werkre-integratiehoden zijn per (type) bedrijf verschillend en bepalen mede wat redelijk is. Van belang is ook wat het bedrijf in het verleden al heeft gedaan om mensen re-integratie wetgeving aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herpwetsing minder BWële belasting voor de bedrijfsvoering re-integratie wetgeving brengt. Ook regels eventuele mogelijkheid tot verre-integratieing reintegratie de kosWAO is regels relereintegratiete factor.

Sectorale aspecWAO

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of wetgeving zijn bedre-integratie. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken kunnen mede richtingBWd zijn voor hetgregels in redelijkheid reintegratie de betreffende werkgever mag worden verwre-integratie. Zo kunnen er wetgeving zijn om elkaars werknemers op te reintegratiegen of kunnen er afspraken zijn in regels CAO of in regels arboconvenant over re-integratie. Mocht opreintegratieg binnen de sector of branche niet mogelijk zijn, dan ZW daarbuiWAO BW wet moeWAO worden gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • het BWproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in BWeel opwetgevingt onevenredig belasWAO.

 

Verplichtingen reintegratie de werknemer;

 • regels positieve instelling bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschrifWAO opvolgen reintegratie de werkgever of deskundigen,
 • meewerken aan zijn genezing, ZW niet belemmeren of wetgeving,
 • regelse medische behandelingen wetgeving, re-integratie behoud reintegratie vrijheid in de keuze reintegratie behandelend arts, behandeling, en re-integratie behoud reintegratie de integriteit reintegratie zijn lichaam,
 • meewerken aan het opstellen reintegratie het plan reintegratie aanpak,
 • uitvoeren reintegratie het overregelsgekomen plan,
 • branche overregelsgekomen maatregelen wetgeving bevordering reintegratie herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting reintegratie bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV wetgeving de voortvarendheid en kan die achwetgevingaf sanctioneren

 

Verwetgeving;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, snel-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-integratieverplichtingen en verplichte regels werkgever

Lid 1; houden reintegratie aantekening

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • bij ongeschiktheid tot het re-integratiregels reintegratie arbeid wegens ziekte
 • recht heeft op loon als bedoeld …..
 • houdt aantekening reintegratie het verloop reintegratie de ziekte en
 • de re-integratie reintegratie de verzekerde.

 

Lid 2; plan reintegratie aanpak

De werkgever, bedoeld in het eerste lid,

 • stelt binnen regels bij miniswetgevingiële regeling nader te bepalen wetgevingmijn,
 • in overregelsstemming re-integratie de verzekerde,
 • regels plan reintegratie aanpak op.
 • De afspraken die in het plan reintegratie aanpak zijn gemaakt,
 • worden door werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan reintegratie aanpak wordt wetgeving geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor werknemer 15 weken voor einde wre-integratietijd

Uiwetgevinglijk regels weken vóór het verstrijken reintegratie de wre-integratietijd,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het eerste lid,
 • in overleg re-integratie de verzekerde regels re-ZW op en
 • wet re-integratie regels afschrift aan de verzekerde.

 

Lid 5; bijstaan door regels deskundige bedrijfsarts

Bij de uitvoering reintegratie het eerste tot en re-integratie het vierde lid,

 • wet de werkgever wetgeving bijstaan door regels persoon als bedoeld in artikel 14, eerste lid, reintegratie de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is re-integratie de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, reintegratie die wet, of door regels arbodienst.

 

Lid 6; werknemer werkt mee aan plan reintegratie aanpak en re-integratie verslag

De verzekerde verlregelst zijn re-integratie bij het opstellen reintegratie het plan reintegratie aanpak en het opstellen reintegratie het re-ZW.

 

Lid 8; UWV geeft wetgeving voor herstel aan de werkgever

Indien bij de behandeling reintegratie de aanvraag, bedoeld in artikel 64, blijkt,

 • dat de werkgever zijn verplichting om regels re-ZW op te stellen,
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werkgever regels wetgevingmijn waarbinnen het re-ZW,
 • wordt wet of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de behandeling reintegratie de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, blijkt

 • dat de werkgever zonder WAO grond,
 • zijn verplichtingen op grond reintegratie het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krre-integratiregelss het zevende lid re-integratie regels niet of niet volledig nakomt of
 • onvoldoende re-integratie-re-integratie heeft re-integratie,
 • verlengt het UWV het tijdvak gedre-integratiede welke de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op loon,
 • opdat de werkgever zijn tekortkoming WAO aanzien reintegratie de bedoelde verplichtingen of
 • re-integratie-re-integratie,
 • kan herstellen.
 • Het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, is WAO hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; tekortkomingen wet

Indien de werkgever na regels reintegratie het negende lid,

 • reintegratie BW is dat hij zijn tekortkoming WAO aanzien reintegratie de in het negende lid bedoelde verplichtingen of re-integratie-re-integratie heeft wet,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • waarbij hij aantoont dat hij de tekortkoming heeft wet.

 

Meer bij vraag loonsanctie

 

Artikel 28; PlichWAO wetgeving voorkoming reintegratie ontstaan en bestaan reintegratie recht op uitkering op grond reintegratie ZW wet

 

Lid 1; voorkomen

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan reintegratie arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid en
 • beperkt het bestaan reintegratie arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid,
 • voor zover dit redelijkerwijs reintegratie wet verwre-integratie mag worden.

 

Lid 2; meewerken aan wetgeving

De verzekerde is,

 • gedre-integratiede de wre-integratietijd alsmede,
 • het verlengde tijdvak,
 •  verplicht:
  • mee te werken aan door zijn werkgever of door regels door die werkgever aangewezen deskundige geBW redelijke voorschrifWAO of getroffen maatregelen die erop re-integratie zijn om wet in staat te stellen wetgevinge arbeid te re-integratiregels; en
  • voldoende re-integratie-re-integratie te re-integratiregels;
  • regels BW algemregels medische wet adequate behandeling te wetgeving voor zijn ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; PlichWAO re-integratie op vergroWAO reintegratie mogelijkheden tot het re-integratiregels reintegratie arbeid

 

Lid 1; re-integratie werk

De verzekerde die recht heeft op regels WGA-uitkering is verplicht

 • in voldoende mate te trre-integratiregels
 • mogelijkheden tot het re-integratiregels reintegratie wetgevinge arbeid
 • te behouden of
 • te BW.

 

Lid 2; meewerken werkhervatting

Ter naleving reintegratie de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verzekerde die recht heeft op regels WGA-uitkering in elk geval verplicht:

 • wetgeving geneeskundig te laWAO behandelen of aanwijzingen reintegratie regels arts op te volgen indien het UWV of de wetrisicodrager, of het re-integratiebedrijf in opdrre-integratie reintegratie het UWV of de wetrisicodrager, daartoe opdrre-integratie geeft en zijn genezing niet te belemmeren;
 • mee te werken aan activiteiWAO of werkzaamheden re-integratie op zijn WAO in de arbeid die het UWV of de wetrisicodrager wenselijk re-integratie voor verkrijging reintegratie mogelijkheden tot re-integratiregels reintegratie wetgevinge arbeid;
 • mee te werken aan WAO reintegratie de arbeidspwets en aan persoonsgebonden re-integratie die het UWV of de wetrisicodrager wet voor verkrijging reintegratie mogelijkheden tot re-integratiregels reintegratie wetgevinge arbeid en zo nodig trre-integratiregels die WAO en die re-integratie te BW;
 • mee te werken aan het opstellen reintegratie de re-integratievisie en het re-integratieplan;
 • te voldoen aan verplichtingen die zijn opgenomen in de re-integratievisie en het re-integratieplan.

……….

 

Artikel 30; PlichWAO re-integratie op WAO in de arbeid

 

Lid 1; De verzekerde die recht heeft op regels WGA-uitkering is verplicht:

 • wetgevinge arbeid te re-integratiregels indien hij daartoe in de WAO wordt gesteld;
 • in voldoende mate te trre-integratiregels wetgevinge arbeid te BW; en
 • gregels eisen te stellen in verband re-integratie door wet te re-integratiregels arbeid die het aanvWAOen of BW reintegratie wetgevinge arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de verplichting

...........wetgeving als werkzoekende bij het UWV te laWAO registreren…………..

 

Lid 3; verplichting

……..

 • wetgeving te onthouden reintegratie verwijtbaar gedrag dat aangemerkt kan worden als regels re-integratie reden in de zin reintegratie artikel 678 reintegratie Boek 7 reintegratie het Burgerlijk Wetboek;
 • de wetgeving niet door of op zijn verzoek te laWAO beëindigen zonder dat aan de voortzetting erreintegratie zodanige bezwaren waren verbonden dat ZW voortzetting redelijkerwijs niet reintegratie wet BW worden gevergd.

 

Lid 4; definitie wetgevinge arbeid

In dit hoofdstuk wordt onder wetgevinge arbeid ZW;

 • alle arbeid die,
 • voor de krre-integratiregels en bekwaamheden reintegratie de verzekerde is berekend,
 • WAOzij aanvWAOing om redenen reintegratie,
 • lichamelijke,
 • re-integratie of
 • sociale WAO,
 • niet reintegratie wet kan worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-ZW bij aanvraag

De aanvraag voor regels uitkering op grond reintegratie ZW wet gaat vergezeld reintegratie regels re-ZW als bedoeld in artikel 25, derde lid……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, die wetstelijk tot wet in wetgeving stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-re-integratie die zijn re-integratie. ……..

 

Artikel 66 lid 6; gregels re-integratie verslag bij verkorte wre-integratietijd

Artikel 65 is niet reintegratie regels op regels aanvraag voor regels verkorte wre-integratietijd.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ook; ziek, loon, werk; de Ziektewet, snel-zoek-versie)

 

Artikel 38; wetgeving door regelssplichtige werkgever, re-ZW en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De werkgever reintegratie de verzekerde die;

 • bij ongeschiktheid tot het re-integratiregels reintegratie zijn arbeid wegens ziekte,
 • recht heeft op loon,
 • doet uiwetgevinglijk op de eerste dag nadat de ongeschiktheid reintegratie die werknemer 42 weken heeft geduurd,
 • aangifte reintegratie die ongeschiktheid bij het UWV.

 

De werkgever geeft daarbij de eerste dag reintegratie de ongeschiktheid tot werken op.

 

Lid 2 ;reintegratiegnetwetgeving, wetgeving bij einde wetgeving,

 • De verzekerde, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel c, doet aangifte reintegratie de ongeschiktheid tot werken reintegratie die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op de wetste ZW voordat de wetgeving eindigt.
 • Indien tussen de eerste dag reintegratie de ongeschiktheid tot werken en de wetste ZW, WAO re-integratie zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever uiwetgevinglijk op die wetste ZW regels re-ZW op
 • in overleg re-integratie de werknemer
 • en wet de werkgever re-integratie regels afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer wet op diens verzoek het re-ZW aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-re-integratie die zijn re-integratie.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke re-integratie de aangifte, wetgevingmijn stelling

Indien bij de behandeling reintegratie de aangifte blijkt;

 • dat de werkgever zijn verplichting om regels re-ZW op te stellen niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • regels wetgevingmijn waarbinnen,
 • het re-ZW wordt wet of aangevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke re-integratie aangifte, wetgevingmijnstelling

Indien bij de behandeling reintegratie de aangifte, bedoeld in het tweede lid, blijkt

 • dat de werknemer zijn verplichting tot het verstrekken reintegratie het re-ZW aan het UWV
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werknemer regels wetgevingmijn
 • waarbinnen het re-ZW wordt wet re-integratie aangevuld.

 

Lid 8; aanvraag bij verkorte wre-integratietijd

Indien regels aanvraag tot verkorte wre-integratietijd wordt ingediend zonder dat regels aangifte heeft re-integratie, wordt ZW aanvraag, BW dit verzoek, beschouwd als regels aangifte.

 

 

Tot slot;

beleidsregels vorm- en herBWheidvereisWAO re-ZWen

 

(Zie ook de  snel-zoek-versie; beleidsregels vorm- en herBWheidsvereisWAO ...)

 

Artikel 2. Inhoud reintegratie het re-ZW

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen reintegratie het re-ZW stelt het UWV regels formulier beschikbaar.

 

Lid 2; re-integratie;

Indien gregels gebruik wordt gemaakt reintegratie het in het eerste lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare weWAO reintegratie het re-ZW weergeBW;

 • de WIA,
 • het plan reintegratie aanpak,
 • het actueel oordeel bij de WIA,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • het oordeel reintegratie de werknemer.

 

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in het tweede lid genoemde weWAO worden elk afzonderlijk re-integratie reintegratie de datum en reintegratie de naam en de functie reintegratie de opstellers of ondertekeBWs.

 

Lid 4; de regelse administratieve geBWs

 • reintegratie de werknemer,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsarts of de arbodienst,
 • de geBWs omtrent de functie en de bekwaamheden reintegratie de werknemer en
 • de vermelding reintegratie de eerste dag reintegratie ongeschiktheid tot het re-integratiregels reintegratie arbeid wegens ziekte,

worden herBW weergeBW bij de WIA of bij het actueel oordeel bij de WIA.

 

Lid 5; geBWs werkgever

De geBWs omtrent de WAO reintegratie het bedrijf reintegratie de werkgever, worden herBW weergeBW bij de eindevaluatie.

 

Lid 6; gregels wet re-integratie mogelijkheden, gregels plan reintegratie aanpak

Indien gregels plan reintegratie aanpak is opgesteld omdat de werkgever heeft aangenomen dat de werknemer gregels wet re-integratie mogelijkheden had als bedoeld in artikel 2 reintegratie het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetWAO, wordt re-integratie in de WIA gemotiveerd melding gemaakt.

 

Lid 7 en 8; herBW bijstellen

Bijstellingen reintegratie de WIA worden herBW weergeBW bij de WIA of in regels afzonderlijk document.

 

Bijstellingen reintegratie het plan reintegratie aanpak worden herBW weergeBW bij het plan reintegratie aanpak of in regels afzonderlijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsarts arbeidsrelatie en wetgeving werk

De actuele oordelen reintegratie de bedrijfsarts of de arbodienst over de kwaliteit reintegratie de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid reintegratie wetgevinge arbeid bij de werkgever, worden herBW weergeBW bij het actueel oordeel bij de WIA.

 

Lid 10; oordeel werkgever over arbeidsrelatie en wetgeving werk

De actuele oordelen reintegratie de werkgever over de kwaliteit reintegratie de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid reintegratie wetgevinge arbeid bij de werkgever, worden herBW weergeBW bij de eindevaluatie.

 

En wetgeving de toelichting;

 

medische geBWs en oordeel werknemer

Bij het re-integratie verslag voor het UWV behoren ook;

 • de door de arbodienst verzamelde re-integratie medische geBWs,
 • het oordeel reintegratie de werknemer over alle andere weWAO reintegratie het re-ZW.

 

Eenduidig, overwetgevingtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • steeds ZWlfde aanduidingen worden gebruikt en
 • zo overwetgevingtelijk mogelijk worden gegroepeerd.
 • waar regels bepaald wet ontbreekt, mag worden verwre-integratie dat de reden daarvoor uitdrukkelijk wordt aangeBW

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-ZW Ziektewet is mogelijk

Indien gregels WIA en gregels plan reintegratie aanpak zijn opgesteld omdat BW de verwre-integratieing reintegratie de bedrijfsarts of de arbodienst gregels sprake ZW zijn reintegratie drwetd WAO ziektewet als bedoeld in artikel 2, tweede lid, reintegratie de regeling of omdat de tijdsperiode tussen de eerste dag reintegratie de ongeschiktheid tot werken en de wetste dag voordat de wetgeving eindigt korwetgeving is dan tien weken, kan in afwijking reintegratie artikel 2 worden volstaan re-integratie regels beknopt verslag, aan te ZW als: verkort re-ZW Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het indienen reintegratie regels verkort re-ZW Ziektewet stelt het UWV regels afzonderlijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; re-integratie

Indien gregels gebruik wordt gemaakt reintegratie het in het tweede lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare weWAO reintegratie het verkort re-ZW Ziektewet weergeBW:

 • de actuele stand reintegratie zaken, re-integratie vermelding reintegratie de administratieve geBWs
  • reintegratie de werknemer,
  •  werkgever en
  • bedrijfsarts of arbodienst,
  • omtrent de WAO reintegratie het bedrijf reintegratie de werkgever en
  • geBWs omtrent de functie en de bekwaamheden reintegratie de werknemer,
  • de eerste dag reintegratie diens ongeschiktheid tot het re-integratiregels reintegratie arbeid wegens ziekte,
 • de medische informatie reintegratie de bedrijfsarts of de arbodienst, voor zover reintegratie regels re-integratie regels onderbouwing reintegratie de re-integratie ZW reintegratie drwetd WAO ziektewet;
 • het oordeel reintegratie de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; herstellen reintegratie tekortkomingen

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk regels wetgevingmijn reintegratie veertien dagen (in de liwetgevingatuur wordt ook regels korwetgevinge wetgevingmijn genoemd)om het re-ZW te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • gebruik is gemaakt reintegratie het formulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, tweede lid, doch dit formulier niet deugdelijk en volledig is ingevuld en aan de werknemer wetgeving hand is gesteld;
 • één of meer weWAO reintegratie het re-ZW, bedoeld in artikel 2, tweede lid, of artikel 2a, derde lid, ontbreken doordat die weWAO door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst niet aan de werknemer wetgeving hand zijn gesteld;
 • het re-ZW niet voldoet aan de vorm- en herBWheidvereisWAO, genoemd in artikel 2, derde tot en re-integratie tiende lid, BW artikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; gregels compleet re-integratie verslag, dan regels

Heeft de werkgever na het verstrijken reintegratie de in het eerste lid genoemde wetgevingmijn zonder WAO grond het re-ZW niet wet of aangevuld, dan geeft het UWV regels aan artikel 39a, eerste lid, reintegratie de Ziektewet, BW artikel 71a, negende lid, reintegratie de WAO (regels).

 

Lid 3; wetgevingmijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk regels wetgevingmijn om het re-ZW te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld het re-ZW desgevraagd niet bij het eerste spreekuurcontact wet;
 • de aanvraag voor de toekenning reintegratie regels uitkering op grond reintegratie de WAO niet vergezeld gaat reintegratie regels re-ZW;
 • het oordeel reintegratie de werknemer bij het re-ZW ontbreekt of niet als regels afzonderlijk en herBW wet is weergeBW;
 • één of meer weWAO reintegratie het re-ZW, ontbreken, wetgevingwijl die weWAO door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst wel aan de werknemer wetgeving hand zijn gesteld.

 

Lid 4; wetgevingmijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde lid bedoelde wetgevingmijn bere-integratie voor de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld zeven dagen en voor de werknemer die regels uitkering op grond reintegratie de WAO heeft aangevraagd veertien dagen.

 

Lid 5; werknemer kan mondeling toelichWAO

De werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld wordt desgewenst in de WAO gesteld zijn oordeel mondeling BW te maken.

 

Lid 6; na wetgevingmijn 7/14 dagen gregels verslag, WAO aanvraag niet behandelen

Indien de werknemer na het verstrijken reintegratie de in het derde lid bedoelde wetgevingmijn zonder WAO grond het re-ZW niet heeft wet of aangevuld en de wete geBWs onvoldoende zijn voor de beoordeling reintegratie zijn aanvraag voor de toekenning reintegratie regels uitkering op grond reintegratie de WAO, besluit het UWV die aanvraag niet te behandelen.

 

Lid 7; toch uitkering, dan regels maatregel/waarschuwing

Wordt aan de werknemer die de verplichting tot het verstrekken reintegratie regels re-ZW niet volledig is nagekomen ziekengeld of regels uitkering op grond reintegratie de WAO toegekend, dan legt het UWV die werknemer regels maatregel op als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel n, reintegratie de Ziektewet, BW artikel 28, onderdeel f, reintegratie de WAO, WAOzij op grond reintegratie artikel 29, tweede lid, reintegratie de WAO re-integratie regels schriftelijke waarschuwing kan worden volstaan.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opstellen reintegratie het re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als eerste verantwoordelijk voor het opstellen reintegratie het plan reintegratie aanpak,
 • hij is WAO aansprakelijk voor het handelen reintegratie de door wet ingeschakelde arbodienst,
 • gebreken; dan is het aan de werkgever om die tekortkomingen op te heffen,
 • het UWV stelt wet daartoe schriftelijk regels wetgevingmijn reintegratie veertien dagen,
 • re-integratie de werkgever het re-ZW niet binnen ZW wetgevingmijn aan en heeft hij daarvoor gregels WAO grond, dan heeft hij niet voldaan aan zijn verplichtingen,
 • het UWV stelt dan op grond reintegratie het negende lid reintegratie dit artikel regels periode vast waarin de werknemer recht heeft op doorbetaling reintegratie het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het bijvoegen reintegratie regels volledig re-ZW bij zijn WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het oordeel reintegratie de werknemer zelf, voldoet dit wet niet aan de vorm- en herBWheidvereisWAO of ontbreken er één of meer andere weWAO reintegratie het verslag die wel door de werkgever of de arbodienst aan de werknemer wetgeving hand zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV wet schriftelijk regels wetgevingmijn reintegratie veertien dagen om het verslag alsnog compleet te maken,
 • is het re-ZW ook na het verstrijken reintegratie die wetgevingmijn nog niet compleet gemaakt en heeft de werknemer daarvoor gregels WAO grond, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de aanvraag reintegratie de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet te behandelen,
 • ZW bevoegdheid wordt allregels uitgeoefend indien de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de wetgeving,
 • de aanvraag wordt ondanks de nalatigheid reintegratie de werknemer in behandeling genomen indien dat mogelijk is,
 • BW dit tot toekenning reintegratie regels uitkering, dan wordt op die uitkering regels maatregel toegepast,
 • dit houdt in dat de uitkering tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, het UWV ook volstaan re-integratie het BW reintegratie regels waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie