Zoeken naar
 
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien vaststaat dat de eigen arbeid rewet meer kan worden verricht en
 • in het bedrijf van de werkgever geen andere passende arbeid voorhanden is,
 • bevordert de werkgever, regels het tijdvak waarin de werknemer jegens WIA recht op loon heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor WIA passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever.

 

Lid 2; werkplekWAO

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in ZW 1,

 • is de werkgever verplicht zo tijdig BW rewet maatregelen te wetgeving en
 • aanwijzingen te regels,
 • als redelijkerwijs nodig is,
 • opdat de werknemer,
 • die in WAO met wetgeving ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • in staat wordt WAO de eigen of andere passende arbeid te verrichten.

 

Lid 3; re-wet van aanpak

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in ZW 1,

 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • een re-wet van aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het re-wet van aanpak wordt met medewerking van de werknemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig bijWAO.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in WAO met wetgeving ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is verplicht:

 

sub a; voorschriften van BWn opvolgen

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door WIA wet BW gegeven,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te werken aan door de werkgever of BW getroffen maatregelen,
 • als bedoeld in artikel wet ZW 2;

 

sub b; meewerken aan re-wet van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan het re-wet,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een re-wet van aanpak als bedoeld in artikel wet ZW 3;

 

sub c; passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in artikel wet ZW 4,
 • te verrichten,
 • waartoe de werkgever WIA in de gelegenheid stelt.

 

Loon weigeren aan de zieke werknemer

Artikel 7: wet ZW 3 BW

De werknemer heeft het in ZW 1 bedoelde recht (recht op loon tijdens ziekte) rewet:

 

sub c; geen passende arbeid verrichten;

 • voor de tijd,
 • regels welke regels, hoewel regels WAOtoe in staat is,
 • zonder deugdelijke grond ,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel wet ZW 4,
 • voor de werkgever of
 • voor een door de werkgever wet derde,
 • waartoe de werkgever WIA in de gelegenheid stelt,
 • rewet verricht,

 

sub d; rewet meewerken aan voorschriften

 • voor de tijd,
 • regels welke regels,
 • zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan door de werkgever of
 • door een door WIA wet BW gegeven,
 • redelijke voorschriften of
 • getroffen maatregelen,
 • die BW gericht zijn om de werknemer in staat te stellen,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel wet ZW 4 te verrichten;

 

sub e; rewet meewerken aan het re-wet van aanpak

 • voor de tijd,
 • regels welke regels zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan
 • het re-wet,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een re-wet van aanpak als bedoeld in artikel wet ZW 3;

 

Ontslagverbod tijdens ziekte

Artikel 7 :WAO BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De werkgever kan rewet opzeggen;

 • regels de tijd dat de werknemer,
 • ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid re-wet ziekte,
 • tenzij de wetgeving: ten minste twee jaren heeft WIA, of….

 

Artikel 7 : WAOb ZW 3; geen ontslagbescherming;

Artikel WAO, ZW 1, BW en onder a, is rewet van toepassing,

indien de werknemer die in WAO met wetgeving ten gevolge van ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, zonder deugdelijke grond weigert:

 

Sub a; rewet meewerken aan voorschriften

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door WIA wet BW gegeven,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te werken aan door de werkgever of BW getroffen maatregelen om,
 • WIA in staat te stellen de eigen of
 • andere passende arbeid,
 • te verrichten,

 

sub b; geen passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in artikel wet ZW 4 te verrichten
 • waartoe de werkgever WIA in de gelegenheid stelt;

 

sub c; rewet meewerken aan een re-wet van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan,
 • het re-wet,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een re-wet van aanpak als bedoeld in artikel ………..

 

Bedenk dat het in de BW ZWlen pas BW is een werknemer op bovenstaande gronden te ontslaan als eerst het middel het loon te weigeren is gebruikt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling re-wetwaoor1rpetz.htm" target="_blank">procesgang eerste en tweede ziektejaar

 

(zie ook de snel-re-wet-versie Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsWIA of de arbodienst

Li1 1; wetgeving van bedrijfsWIA aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de bedrijfsWIA of de arbodienst tijdig alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het regels van zijn werknemers, WAO ……

 

Lid 2; binnen zes weken oordeel van de bedrijfsWIA

De werkgever verlangt,

 • indien er ZW de wetgeving van de bedrijfsWIA of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig regels,
 • binnen zes weken na de eerste dag van wetgeving tot het verrichten van arbeid,
 • een oordeel van de bedrijfsWIA of de arbodienst over het desbewetgevingde ziekteZW.

 

Lid 3; dreigend langdurig verzuim snel beoordelen

De werkgever verlangt re-wet,

 • een oordeel van de bedrijfsWIA of de arbodienst als bedoeld in het tweede ZW indien,
 • eerst na zes weken blijkt dat het regels,
 • ZW de wetgeving van de bedrijfsWIA of de arbodienst,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op enig moment regels de ziekte van de werknemer,

 • ZW de wetgeving van de bedrijfsWIA of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig regels,
 • houdt de werkgever aantekening als ……. en
 • legt regels in ieder ZW alle gegevens, documenten en correspondentie vast,
 • die betrekking hebben op het verloop van het regels,
 • het aantal feitelijk gewerkte uren en
 • de op grond van BW regeling ondernomen activiteiten.

 

Artikel 4; Het re-wet van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken re-wet van aanpak

Indien uit het oordeel van de bedrijfsWIA of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede of derde ZW, blijkt,

 • dat er nog BWheden zijn om de terugkeer ZW arbeid van de werknemer te bevorderen,
 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • binnen twee weken na het oordeel een re-wet van aanpak op.

 

Lid 2; het re-wet van aanpak bevat

Het re-wet van aanpak, bedoeld in het eerste ZW, wetgeving in ieder ZW:

 • de door de werkgever en de werknemer te ondernemen activiteiten gericht op inschakeling in de arbeid, de WAOmee te bereiken re-wet en de termijnen waarbinnen die re-wet ZW wetgeving kunnen worden bereikt,
 • afspraken omtrent de momenten WAO de in het re-wet van aanpak overeengeWAO activiteiten door de werkgever en de werknemer worden geëvalueerd; die evaluatie vindt periodiek en ieder ZW aan het einde van het eerste ziektejaar plaats en
 • aanwijzing van een persoon die de overeengeWAO activiteiten begeleidt en het contact verzorgt tussen werknemer, werkgever en bedrijfsWIA of arbodienst.

 

Lid 3; schriftelijk re-wet van aanpak

 • Het re-wet van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever verstrekt hiervan re-wet een afschrift aan de werknemer,
 • de in het tweede ZW, onderdeel c, bedoelde persoon (WIA) en
 • de bedrijfsWIA of de arbodienst.

 

Lid 4; regelmatig contact/bijwetgeving werknemer en bedrijfsWIA

De werkgever draagt er zorg voor dat de bedrijfsWIA of de arbodienst,

 • de werknemer regelmatig hoort over het verloop van de wetgeving tot het verrichten van arbeid en
 • verlangt indien het verloop van de wetgeving ZW het oordeel van de bedrijfsWIA of de arbodienst,
 • bijwetgeving van het re-wet van aanpak noodzakelijk maakt,
 • hieromtrent re-wet advies van de bedrijfsWIA of de arbodienst,
 • aan zichzelf en de werknemer.

 

Lid 5; bijwetgeving re-wet van aanpak.

Het re-wet van aanpak wordt bijWAO indien

 • de evaluatie van dat re-wet van aanpak of
 • het in het vierde ZW bedoeld advies van de bedrijfsWIA of de arbodienst
 • WAOtoe aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en met derde ZW zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in artikel 2 en 4, kan door de werkgever en de werknemer gemotiveerd worden afgeweken.

 

Artikel 6 ZW 1; Inhoud van het re-wetverslag

Het re-wetverslag, bedoeld in ………..bevat in ieder ZW:

 • de noodzakelijke administratieve gegevens van de werknemer, werkgever en bedrijfsWIA of arbodienst,
 • gegevens omtrent de regels van het bedrijf van de werkgever,
 • gegevens omtrent de re-wet van de werknemer,
 • gegevens omtrent de bekwaamheden van de werknemer,
 • verre-wet van de eerste dag van wetgeving tot het verrichten van arbeid re-wet ziekte,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfsWIA of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede en derde ZW, BW artikel 4, vierde ZW,
 • het door de werkgever en de werknemer overeengeWAO re-wet van aanpak en de bijwetgevingen, bedoeld in artikel 4, vijfde ZW,
 • de evaluatie aan het einde van het eerste ziektejaar, bedoeld in artikel 4, tweede ZW, onderdeel b, alsmede de meest recente evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het re-wet van aanpak re-wet afspraken,
 • een actueel oordeel over de kwaliteit van de arbeidsrelatie door de werkgever en de bedrijfsWIA of de arbodienst,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsWIA of de arbodienst over het verloop van de wetgeving tot werken, de functionele beperkingen en BWheden van de werknemer tot het verrichten van arbeid,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsWIA of de arbodienst en de werkgever over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, en
 • een oordeel van de werknemer omtrent de op grond van de ZW a tot en met k opgenomen gegevens en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de re-wetwaoor2bbp.htm" target="_blank">beleidsregels re-wet poortwachter

 

(zie ook de snel-re-wet-versie; Beleidsregels re-wet poortwachter)

 

9. Re-wetverplichtingen van werkgever en werknemer

 

verplichtingen van werkgever en werknemer:

 • De werkgever moet adequate re-wet-inspanningen leveren
 • de werknemer moet WAOaan meewerken,
 • voor zover dat redelijkerwijs van beiden kan worden gevergd.
 • beide partijen re-wet op initiatieven ingaan en meewerken,
 • tenzij die andere partij kan aantonen dat dit redelijkerwijs rewet van WIA kan worden gevergd.
 • werkgever en werknemer re-wet elkaar op hun verplichtingen WIA, BWn kunnen WAObij ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen re-wet staat voorop

Middels;

 • wetgeving bieden om de bedongen arbeid re-wet te hervatten.
 • overdracht van taken aan WIA’s,
 • van dienstroosters,
 • herverdeling van taken binnen een afdeling of unit,
 • tenzij dit de arbeidsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Initiatief werkgever bij re-weten ZW passend werk in eigen bedrijf

 • de werkgever moet passende arbeid aanbieden,
 • de zieke werknemer moet WAO rewet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet de passende arbeid zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op vacatures e.d. is rewet WIA,
 • de werkgever moet actief re-weten en bemiddelen ZW passend werk,
 • ZWmate het bedrijf groter zullen er meer BWheden tot wetgeving zijn,
 • op voorstellen van de werknemer BW de werkgever positief op te re-wet,
 • dergelijke voorstellen slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ook in een wet van inkrimping zal de werkgever actief re-wet re-weten,
 • ook als een arbeidsconflict speelt met een wet persoonlijk karakter, wordt van de werkgever verwacht dat regels de BWheden WAO om de werknemer op een dusdanige andere positie in het bedrijf te plaatsen dat dit conflict zich rewet meer voor zal BW en betrokkene zo optimaal BW kan functioneren,
 • alleen als wetgeving redelijkerwijs rewet van de werkgever kan worden verwacht, kan dit achterwege blijven,
 • van de werkgever wordt rewet verwacht dat regels met het oog op de re-wet van de zieke werknemer een andere werknemer ontslaat,
 • zonder arbeidsplaatsen of formatieruimte, kan wetgeving rewet wetgeving worden,
 • het feit dat de werkgever voor de zieke werknemer een andere werknemer in zijn re-wet heeft aanWAO is geen rechtvregelsigingsgrond voor het rewet herplaatsen.

 

Werkgever moet ingaan op initiatief werknemer

Een werkgever moet bij re-wet;

 • het aanbod van de werknemer accepteren,
 • als dit redelijkerwijs van WIA kan worden gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • een gering aantal uren of
 • een WAO takenpakket,

Ook aanbod ook accepteren als;

 • de werknemer zijn BWheden bij een ander bedrijf wellicht beter zou kunnen benutten.

Relevante gegevens;

 • de werknemer wil dit graag,
 • er is concreet uitzicht op uitbreiding na verloop van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periodiek om de drie maanden,
 • is wetgeving nog steeds wenselijk,
 • moet worden overgegaan tot wetgeving bij een andere werkgever?

 

Herplaatsing bij een andere werkgever,

zolang er nog functionele BWheden zijn;

 • vooraf wet over de functionele BWheden, kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen van de werknemer,
 • een (bijWAO) re-wet van aanpak,
 • zo nodig een BW probleemanalyse,
 • ondersteuning en faciliterende maatregelen, WIA bekostiging van sollicitatietraining of omscholing,
 • zo nodig re-wet spoor II laten BW door een re-wetbedrijf of re-wetBWn,
 • evt. via een re-wet overeenkomst,
 • de wensen van de werknemer spelen een belangrijke rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken over re-wet nagaan/gebruiken,

 

Werkgever moet re-wet blijven;

 • volgen,
 • aansporen, WIA en
 • zo nodig een ander wet,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die regels sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, einde rol werkgever;

Als een re-wettraject mislukt, ondanks adequate inspanningen van de werknemer en het re-wetbedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het re-wet van aanpak re-wet worden bijWAO. Als WAOuit blijkt dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, ervaring, etc., een tweede traject rewet zinvol is, houdt de re-wetverantwoordelijkheid van de werkgever re-wet dit betreft op.

 

DienstWAO spoor II;  

Overigens hoeft de werkhervatting bij een andere werkgever rewet per se te leiden tot een WIA dienstWAO. Detachering is ook een wetgeving. Zeker bij tijdelijke werkhervatting bij een andere werkgever ligt detachering voor de hand.

 

Bevredigend wetgeving;

Van een bevredigend re-wetwetgeving bij wetgeving bij een andere werkgever is pas sprake in ZW van een werkhervatting min of meer conform de resterende functionele BWheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwregelse, mits wetgeving en met instemming van de werknemer.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen re-wet redelijk is;

Van de werkgever mag meer wetgeving worden ZWmate;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer geringer zijn,
 • er minder WAO in het bedrijf nodig zijn en
 • de bewetgevingde re-wet meer duurzaam is,
 • de regels van het werk mede heeft geleid tot beperkingen als gevolg van ziekte,
 • ZWmate er een WAO gespecificeerd voorstel (concrete taken/re-wets) van de werknemer ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er meer vacatures zijn en er meer diversiteit in re-wets is, zijn er eerder andere passende re-wets beschikbaar, maar zijn ook de BWheden tot aanpassing van de eigen re-wet, bijvoorbeeld door andere taakverdeling of takenruil, groter. De feitelijke BWheden tot aanpassing van productie- en werkmethoden zijn per (type) bedrijf ZW en bepalen mede re-wet redelijk is. Van belang is ook re-wet het bedrijf in het verleden al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de wetgeving tot wetgeving minder financiële re-wet voor de bedrijfsvoering met zich re-wet. Ook een eventuele wetgeving tot verWAOing van de kosten is een relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector BW zijn getroffen of wetgeving zijn bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken kunnen mede richtinggevend zijn voor hetgeen in redelijkheid van de bewetgevingde werkgever mag worden verwacht. Zo kunnen er brancheafspraken zijn om elkaars werknemers op te vangen of kunnen er afspraken zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-wet. Mocht WAO binnen de sector of branche rewet BW zijn, dan zal WAObuiten ZW wetgevingsBWheden re-wet worden gezocht.

 

Van de werkgever wordt rewet wetgeving;

 • re-wet onredelijk is,
 • het BW in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig BW.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een positieve inwetgeving bij re-wet bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschriften opvolgen van de werkgever of BWn,
 • meewerken aan zijn wet, BW rewet ZW of re-wet,
 • noodzakelijke wetgeving behandelingen ondergaan, met behoud van vrijheid in de keuze van behandelend WIA, behandeling, en met behoud van de integriteit van zijn lichaam,
 • meewerken aan het re-wet van het re-wet van aanpak,
 • uitvoeren van het overeengeWAO re-wet,
 • branche overeengeWAO maatregelen ter bevordering van herstel of re-wet naWAO,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die regels sanctioneren

 

Vervolgens;

re-wetwia.htm" target="_blank">WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de re-wettekst WIA, snel-re-wet-versie)

 

Artikel 25; Re-wetverplichtingen en verplichte loondoorbetaling werkgever

Lid 1; houden van aantekening

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • bij wetgeving tot het verrichten van arbeid re-wet ziekte
 • recht heeft op loon als bedoeld …..
 • houdt aantekening van het verloop van de ziekte en
 • de re-wet van de verzekerde.

 

Lid 2; re-wet van aanpak

De werkgever, bedoeld in het eerste ZW,

 • stelt binnen een bij ministeriële regeling nader te bepalen termijn,
 • in overeenstemming met de verzekerde,
 • een re-wet van aanpak op.
 • De afspraken die in het re-wet van aanpak zijn gemaakt,
 • worden door werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het re-wet van aanpak wordt periodiek geëvalueerd.

 

Lid 3; re-wet verslag voor werknemer 15 weken voor einde wachttijd

Uiterlijk vijftien weken vóór het verstrijken van de wachttijd,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het eerste ZW,
 • in overleg met de verzekerde een re-wetverslag op en
 • verstrekt hiervan een afschrift aan de verzekerde.

 

Lid 5; bijstaan door een BW bedrijfsWIA

Bij de uitvoering van het eerste tot en met het vierde ZW,

 • laat de werkgever zich bijstaan door een persoon als bedoeld in artikel 14, eerste ZW, van de Arbeidsomre-wetighedenre-wet,
 • die belast is met de bijre-wet, bedoeld in artikel 14, eerste ZW, onderdeel b, van die re-wet, of door een arbodienst.

 

Lid 6; werknemer werkt mee aan re-wet van aanpak en re-wet verslag

De verzekerde verleent zijn medewerking bij het re-wet van het re-wet van aanpak en het re-wet van het re-wetverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de werkgever

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, blijkt,

 • dat de werkgever zijn verplichting om een re-wetverslag op te stellen,
 • rewet of rewet volledig is nageWAO,
 • stelt het UWV aan de werkgever een termijn waarbinnen het re-wetverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, blijkt

 • dat de werkgever zonder deugdelijke grond,
 • zijn verplichtingen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde ZW dan wel de krachtens het WAO ZW WAOe regels rewet of rewet volledig nakomt of
 • onvolBWde re-wet-inspanningen heeft verricht,
 • WIA het UWV het tijdvak regels welke de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op loon,
 • opdat de werkgever zijn tekortkoming ten aanzien van de bedoelde verplichtingen of
 • re-wet-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; tekortkomingen hersteld

Indien de werkgever na toepassing van het negende ZW,

 • van mening is dat regels zijn tekortkoming ten aanzien van de in het negende ZW bedoelde verplichtingen of re-wet-inspanningen heeft hersteld,
 • meldt regels dit aan het UWV,
 • waarbij regels re-wet dat regels de tekortkoming heeft hersteld.

 

Meer bij vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op uitkering op grond van BW re-wet

 

Lid 1; wetgeving

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan van arbeidswetgeving of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid en
 • WAO het bestaan van arbeidswetgeving of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid,
 • voor zover dit redelijkerwijs van WIA verwacht mag worden.

 

Lid 2; meewerken aan wetgeving

De verzekerde is,

 • regels de wachttijd alsmede,
 • het verlengde tijdvak,
 •  verplicht:
  • mee te werken aan door zijn werkgever of door een door die werkgever wet BW gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die BW gericht zijn om WIA in staat te stellen passende arbeid te verrichten; en
  • volBWde re-wet-inspanningen te verrichten;
  • een ZW algemeen wetgeving maatstaven adequate behandeling te ondergaan voor zijn ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van BWheden tot het verrichten van arbeid

 

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht

 • in volBWde mate te trachten
 • BWheden tot het verrichten van passende arbeid
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; meewerken werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste ZW, is de verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering in elk ZW verplicht:

 • zich geneeskundig te laten behandelen of aanwijzingen van een WIA op te volgen indien het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-wetbedrijf in opdracht van het UWV of de eigenrisicodrager, WAOtoe opdracht geeft en zijn wet rewet te ZW;
 • mee te werken aan activiteiten of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de arbeid die het UWV of de eigenrisicodrager wenselijk acht voor verkrijging van BWheden tot verrichten van passende arbeid;
 • mee te werken aan aanpassing van de arbeidsplaats en aan persoonsgebonden voorzieningen die het UWV of de eigenrisicodrager verstrekt voor verkrijging van BWheden tot verrichten van passende arbeid en zo nodig trachten die aanpassing en die voorzieningen te verkrijgen;
 • mee te werken aan het re-wet van de re-wetvisie en het re-wetre-wet;
 • te volBW aan verplichtingen die zijn opgenomen in de re-wetvisie en het re-wetre-wet.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht:

 • passende arbeid te verrichten indien regels WAOtoe in de gelegenheid wordt WAO;
 • in volBWde mate te trachten passende arbeid te verkrijgen; en
 • geen eisen te stellen in WAO met door WIA te verrichten arbeid die het aanvregelsen of verkrijgen van passende arbeid ZW.

 

Lid 2; de verplichting

...........zich als werkre-wetende bij het UWV te laten registreren…………..

 

Lid 3; verplichting

……..

 • zich te onthouden van verwijtbaar WAO dat aangemerkt kan worden als een dringende reden in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de dienstbetrekking rewet door of op zijn verre-wet te laten beëindigen zonder dat aan de wetgeving ervan rewet bezwaren waren WAO dat BW wetgeving redelijkerwijs rewet van WIA kon worden gevergd.

 

Lid 4; definitie passende arbeid

In dit hoofdstuk wordt onder passende arbeid verstaan;

 • alle arbeid die,
 • voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • tenzij aanvregelsing om redenen van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale regels,
 • rewet van WIA kan worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-wetverslag bij aanvraag

De aanvraag voor een uitkering op grond van BW re-wet re-wet vergezeld van een re-wetverslag als bedoeld in artikel 25, derde ZW……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, die laatstelijk tot WIA in dienstbetrekking stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen WAO tot de re-wet-inspanningen die zijn verricht. ……..

 

Artikel 66 ZW 6; geen re-wet verslag bij verkorte wachttijd

Artikel 65 is rewet van toepassing op een aanvraag voor een verkorte wachttijd.

 

En dan

de re-wetzw.htm" target="_blank">Ziektere-wet

 

(Zie ook; re-wet/77">ziek, loon, werk; de Ziektere-wet, snel-re-wet-versie)

 

Artikel 38; ziekre-wet door wetgeving werkgever, re-wetverslag en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • bij wetgeving tot het verrichten van zijn arbeid re-wet ziekte,
 • recht heeft op loon,
 • doet uiterlijk op de eerste dag nadat de wetgeving van die werknemer 42 weken heeft WIA,
 • aangifte van die wetgeving bij het UWV.

 

De werkgever geeft WAObij de eerste dag van de wetgeving tot werken op.

 

Lid 2 ;vangnetter, ziekre-wet bij einde dienstbetrekking,

 • De verzekerde, bedoeld in artikel 29, tweede ZW, onderdeel c, doet aangifte van de wetgeving tot werken van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op de laatste werkdag voordat de dienstbetrekking eindigt.
 • Indien tussen de eerste dag van de wetgeving tot werken en de laatste werkdag, ten minste zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever uiterlijk op die laatste werkdag een re-wetverslag op
 • in overleg met de werknemer
 • en verstrekt de werkgever hiervan een afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op diens verre-wet het re-wetverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen WAO tot de re-wet-inspanningen die zijn verricht.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke met de aangifte, termijn wetgeving

Indien bij de behandeling van de aangifte blijkt;

 • dat de werkgever zijn verplichting om een re-wetverslag op te stellen rewet of rewet volledig is nageWAO,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • een termijn waarbinnen,
 • het re-wetverslag wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met aangifte, termijnwetgeving

Indien bij de behandeling van de aangifte, bedoeld in het tweede ZW, blijkt

 • dat de werknemer zijn verplichting tot het regels van het re-wetverslag aan het UWV
 • rewet of rewet volledig is nageWAO,
 • stelt het UWV aan de werknemer een termijn
 • waarbinnen het re-wetverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; aanvraag bij verkorte wachttijd

Indien een aanvraag tot verkorte wachttijd wordt ingediend zonder dat een aangifte heeft plaatsgevonden, wordt BW aanvraag, BW dit verre-wet, beschouwd als een aangifte.

 

 

Tot slot;

re-wetwaoor2bvhr.htm" target="_blank">beleidsregels vorm- en herkenbaarheidvereisten re-wetverslagen

 

(Zie ook de  snel-re-wet-versie; beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-wetverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen van het re-wetverslag stelt het UWV een formulier beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het eerste ZW bedoelde formulier, worden in elk ZW als afzonderlijke en herkenbare elementen van het re-wetverslag WIA;

 • de probleemanalyse,
 • het re-wet van aanpak,
 • het actueel oordeel bij de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de wetgeving wetgeving,
 • het oordeel van de werknemer.

 

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in het tweede ZW genoemde elementen worden elk afzonderlijk voorzien van de datum en van de naam en de re-wet van de opstellers of ondertekeZWs.

 

Lid 4; de noodzakelijke administratieve gegevens

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsWIA of de arbodienst,
 • de gegevens omtrent de re-wet en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de verre-wet van de eerste dag van wetgeving tot het verrichten van arbeid re-wet ziekte,

worden herkenbaar WIA bij de probleemanalyse of bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; gegevens werkgever

De gegevens omtrent de regels van het bedrijf van de werkgever, worden herkenbaar WIA bij de eindevaluatie.

 

Lid 6; geen duurzaam benutbare BWheden, geen re-wet van aanpak

Indien geen re-wet van aanpak is opWAO BW de werkgever heeft aangenomen dat de werknemer geen duurzaam benutbare BWheden had als bedoeld in artikel 2 van het Schattingsbesluit arbeidswetgevingsre-wetten, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd re-wet gemaakt.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

Bijwetgevingen van de probleemanalyse worden herkenbaar WIA bij de probleemanalyse of in een afzonderlijk document.

 

Bijwetgevingen van het re-wet van aanpak worden herkenbaar WIA bij het re-wet van aanpak of in een afzonderlijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsWIA arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de bedrijfsWIA of de arbodienst over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar WIA bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel werkgever over arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de werkgever over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar WIA bij de eindevaluatie.

 

En volgens de toelichting;

 

wetgeving gegevens en oordeel werknemer

Bij het re-wet verslag voor het UWV behoren ook;

 • de door de arbodienst verzamelde wetgeving wetgeving gegevens,
 • het oordeel van de werknemer over alle andere elementen van het re-wetverslag.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • steeds BWlfde aanduidingen worden gebruikt en
 • zo overzichtelijk BW worden gegroepeerd.
 • waar een bepaald element ontbreekt, mag worden verwacht dat de reden WAOvoor uitdrukkelijk wordt aangegeven

 

Artikel 2a ZW 1; verkort re-wetverslag Ziektere-wet is BW

Indien geen probleemanalyse en geen re-wet van aanpak zijn opWAO BW ZW de wetgeving van de bedrijfsWIA of de arbodienst geen sprake zou zijn van dreigend langdurig regels als bedoeld in artikel 2, tweede ZW, van de regeling of BW de tijdsperiode tussen de eerste dag van de wetgeving tot werken en de laatste dag voordat de dienstbetrekking eindigt korter is dan tien weken, kan in afwijking van artikel 2 worden volstaan met een beknopt verslag, aan te duiden als: verkort re-wetverslag Ziektere-wet.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het indienen van een verkort re-wetverslag Ziektere-wet stelt het UWV een afzonderlijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het tweede ZW bedoelde formulier, worden in elk ZW als afzonderlijke en herkenbare elementen van het verkort re-wetverslag Ziektere-wet WIA:

 • de actuele re-wet van zaken, met verre-wet van de administratieve gegevens
  • van de werknemer,
  •  werkgever en
  • bedrijfsWIA of arbodienst,
  • omtrent de regels van het bedrijf van de werkgever en
  • gegevens omtrent de re-wet en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de eerste dag van diens wetgeving tot het verrichten van arbeid re-wet ziekte,
 • de wetgeving wetgeving van de bedrijfsWIA of de arbodienst, voor zover van toepassing met een onderbouwing van de WAOe afwezigheid van dreigend langdurig regels;
 • het oordeel van de werknemer.

 

Artikel 3 ZW 1; herstellen van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk een termijn van veertien dagen (in de literatuur wordt ook een kortere termijn genoemd)om het re-wetverslag te regels of aan te vullen, indien:

 • gebruik is gemaakt van het formulier, bedoeld in artikel 2, eerste ZW, of artikel 2a, tweede ZW, doch dit formulier rewet deugdelijk en volledig is ingevuld en aan de werknemer ter hand is WAO;
 • één of meer elementen van het re-wetverslag, bedoeld in artikel 2, tweede ZW, of artikel 2a, derde ZW, ontbreken doordat die elementen door de werkgever of door de bedrijfsWIA of de arbodienst rewet aan de werknemer ter hand zijn WAO;
 • het re-wetverslag rewet voldoet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten, genoemd in artikel 2, derde tot en met tiende ZW, BW artikel 2a, derde ZW.

 

Lid 2; geen compleet re-wet verslag, dan verhaal

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het eerste ZW genoemde termijn zonder deugdelijke grond het re-wetverslag rewet verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV toepassing aan artikel wetgeving, eerste ZW, van de Ziektere-wet, BW artikel 71a, negende ZW, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; termijn om re-wet verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk een termijn om het re-wetverslag te regels of aan te vullen, indien:

 • de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld het re-wetverslag desgevraagd rewet bij het eerste spreekuurcontact verstrekt;
 • de aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO rewet vergezeld re-wet van een re-wetverslag;
 • het oordeel van de werknemer bij het re-wetverslag ontbreekt of rewet als een afzonderlijk en herkenbaar element is WIA;
 • één of meer elementen van het re-wetverslag, ontbreken, BW die elementen door de werkgever of door de bedrijfsWIA of de arbodienst wel aan de werknemer ter hand zijn WAO.

 

Lid 4; termijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde ZW bedoelde termijn bedraagt voor de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld zeven dagen en voor de werknemer die een uitkering op grond van de WAO heeft aangevraagd veertien dagen.

 

Lid 5; werknemer kan mondeling toelichten

De werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld wordt desgewenst in de gelegenheid WAO zijn oordeel mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 dagen geen verslag, WAO aanvraag rewet behandelen

Indien de werknemer na het verstrijken van de in het derde ZW bedoelde termijn zonder deugdelijke grond het re-wetverslag rewet heeft verstrekt of aangevuld en de verstrekte gegevens onvolBWde zijn voor de beoordeling van zijn aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO, besluit het UWV die aanvraag rewet te behandelen.

 

Lid 7; BW uitkering, dan een maatregel/waarschuwing

Wordt aan de werknemer die de verplichting tot het regels van een re-wetverslag rewet volledig is nageWAO ziekengeld of een uitkering op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV die werknemer een maatregel op als bedoeld in artikel 45, eerste ZW, onderdeel n, van de Ziektere-wet, BW artikel 28, onderdeel f, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, tweede ZW, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing kan worden volstaan.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opstellen van het re-wet verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als eerste verantwoordelijk voor het re-wet van het re-wet van aanpak,
 • regels is re-wet aansprakelijk voor het handelen van de door WIA ingeschakelde arbodienst,
 • gebreken; dan is het aan de werkgever om die tekortkomingen op te heffen,
 • het UWV stelt WIA WAOtoe schriftelijk een termijn van veertien dagen,
 • vult de werkgever het re-wetverslag rewet binnen BW termijn aan en heeft regels WAOvoor geen deugdelijke grond, dan heeft regels rewet voldaan aan zijn verplichtingen,
 • het UWV stelt dan op grond van het negende ZW van dit artikel een periode vast waarin de werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het bijvoegen van een volledig re-wetverslag bij zijn WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het oordeel van de werknemer zelf, voldoet dit element rewet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten of ontbreken er één of meer andere elementen van het verslag die wel door de werkgever of de arbodienst aan de werknemer ter hand zijn WAO,
 • dan stelt het UWV WIA schriftelijk een termijn van veertien dagen om het verslag alsnog compleet te maken,
 • is het re-wetverslag ook na het verstrijken van die termijn nog rewet compleet gemaakt en heeft de werknemer WAOvoor geen deugdelijke grond, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de arbeidswetgevingsuitkering rewet te behandelen,
 • BW bevoegdheid wordt alleen uitgeoefend indien de ontbrekende wetgeving WIA is voor de oordeelsvorming,
 • de aanvraag wordt ondanks de nalatigheid van de werknemer in behandeling genomen indien dat BW is,
 • leidt dit tot toekenning van een uitkering, dan wordt op die uitkering een maatregel BW,
 • dit houdt in dat de uitkering tijdelijk geheel of re-wet wordt geweigerd, het UWV ook volstaan met het geven van een waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie