Zoeken naar
 
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien re-integratie dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en
 • in het bedrijf van de werkgever WIA andere passende arbeid voorhanden is,
 • bevordert de werkgever, gedurende het tijdvak waarin de werknemer jegens hem wet op loon heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever.

&wetgeving;

Lid 2; wetgeving

Uit hoofde van de uitoefening van WAO taak, reintegratie in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en
 • aanwijzingen te verstrekken,
 • ZW redelijkerwijs wet is,
 • opdat de werknemer,
 • die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te verrichten.

&wetgeving;

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de uitoefening van WAO taak, reintegratie in lid 1,

 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • een plan van aanpak op ZW reintegratie ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met WIAwerking van de werknemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo wet bijgesteld.

&wetgeving;

Verplichting van de werknemer;&wetgeving;

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is verplicht:

&wetgeving;

sub a; voorschriften van re-integratien opreintegratie

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem aangewezen re-integratie wetgeving,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te werken aan door de werkgever of re-integratie getroffen maatregelen,
 • ZW reintegratie in artikel re-integratie lid 2;

&wetgeving;

sub b; meewerken aan plan van aanpak

 • WAO WIAwerking te verlenen aan het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak ZW reintegratie in artikel re-integratie lid 3;

&wetgeving;

sub c; passende arbeid verrichten

 • passende arbeid ZW reintegratie in artikel re-integratie lid 4,
 • te verrichten,
 • re-integratie de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

&wetgeving;

Loon weigeren aan de zieke werknemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De werknemer heeft het in lid 1 reintegratiee wet (wet op loon BW ziekte) niet:

&wetgeving;

sub c; WIA passende arbeid verrichten;

 • voor de tijd,
 • gedurende reintegratie hij, hoewel hij daartoe in staat is,
 • zonder re-integratiee grond ,
 • passende arbeid ZW reintegratie in artikel re-integratie lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor een door de werkgever aangewezen derde,
 • re-integratie de werkgever hem in de gelegenheid stelt,
 • niet verricht,

&wetgeving;

sub d; niet meewerken aan voorschriften

 • voor de tijd,
 • gedurende reintegratie hij,
 • zonder re-integratiee grond,
 • weigert mee te werken aan door de werkgever of
 • door een door hem aangewezen re-integratie wetgeving,
 • redelijke voorschriften of
 • getroffen maatregelen,
 • die erop gericht WAO om de werknemer in staat te stellen,
 • passende arbeid ZW reintegratie in artikel re-integratie lid 4 te verrichten;

&wetgeving;

sub e; niet meewerken aan het plan van aanpak

 • voor de tijd,
 • gedurende reintegratie hij zonder re-integratiee grond,
 • weigert mee te werken aan
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak ZW reintegratie in artikel re-integratie lid 3;

&wetgeving;

Ontslagverbod BW ziekte

Artikel 7 :670 BW

&wetgeving;

Lid 1 sub a twee WIA ontslagbescherming

De werkgever kan niet opzeggen;

 • gedurende de tijd dat de werknemer,
 • ongeschikt is tot het verrichten van WAO arbeid wegens ziekte,
 • tenzij de ongeschiktheid: ten minste twee jaren heeft WIA, of….

&wetgeving;

Artikel 7 : 670b lid 3; WIA ontslagbescherming;

Artikel 670, lid 1, aanhef en onder a, is niet van toepassing,

indien de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, zonder re-integratiee grond weigert:

&wetgeving;

Sub a; niet meewerken aan voorschriften

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem aangewezen re-integratie wetgeving,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te werken aan door de werkgever of re-integratie getroffen maatregelen om,
 • hem in staat te stellen de eigen of
 • andere passende arbeid,
 • te verrichten,

&wetgeving;

sub b; WIA passende arbeid verrichten

 • passende arbeid ZW reintegratie in artikel re-integratie lid 4 te verrichten
 • re-integratie de werkgever hem in de gelegenheid stelt;

&wetgeving;

sub c; niet meewerken aan een plan van aanpak

 • WAO WIAwerking te verlenen aan,
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak ZW reintegratie in artikel ………..

&wetgeving;

Bedenk dat het in de meeste gevZWn pas mogelijk is een werknemer op bovenstaande gronden te ontslaan ZW eerst het middel het loon te weigeren is gebruikt. Zie de vraag …

&wetgeving;

Dan;

Regeling&wetgeving;procesgang eerste&wetgeving;en&wetgeving;tweede&wetgeving;ziekteWIA

&wetgeving;

(zie ook de snel-zoek-versie&wetgeving;BW/procesgang/184">Regeling Procesgang eerste en tweede ziekteWIA)

&wetgeving;

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsBW of de regels

Li1 1; informatie van bedrijfsBW aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de bedrijfsBW of de regels tijdig ZW WAO wetgevings met betrekking tot het ziekteverzuim van WAO werknemers, teneinde ……

&wetgeving;

Lid 2; WIA zes re-integratie re-integratie van de bedrijfsBW

De werkgever verlangt,

 • indien er naar de verwachting van de bedrijfsBW of de regels,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • WIA zes re-integratie na de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid,
 • een re-integratie van de bedrijfsBW of de regels over het desbetreffende ziektegeval.

&wetgeving;

Lid 3; dreigend langdurig verzuim snel bewet

De werkgever verlangt onverwijld,

 • een re-integratie van de bedrijfsBW of de regels ZW reintegratie in het tweede lid indien,
 • eerst na zes re-integratie blijkt dat het ziekteverzuim,
 • naar de verwachting van de bedrijfsBW of de regels,
 • langdurig dreigt te WAO.

&wetgeving;

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op enig moment gedurende de ziekte van de werknemer,

 • naar de verwachting van de bedrijfsBW of de regels,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • re-integratie de werkgever aantekening ZW ……. en
 • legt hij in ieder geval ZW wetgevings, documenten en WIA vast,
 • die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim,
 • het aantal feitelijk gewerkte uren en
 • de op grond van deze regeling ondernomen activiteiten.

&wetgeving;

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na re-integratie WIA twee re-integratie plan van aanpak

Indien uit het re-integratie van de bedrijfsBW of de regels, reintegratie in artikel 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • dat er nog mogelijkheden WAO om de ZWugkeer naar arbeid van de werknemer te bevorderen,
 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • WIA twee re-integratie na het re-integratie een plan van aanpak op.

&wetgeving;

Lid 2; het plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, reintegratie in het eerste lid, omvat in ieder geval:

 • de door de werkgever en de werknemer te ondernemen activiteiten gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelre-integratieen en de ZWmijnen waarWIA die doelre-integratieen naar verwachting kunnen worden bereikt,
 • afspraken omtrent de momenten waarop de in het plan van aanpak overeengekomen activiteiten door de werkgever en de werknemer worden geëvalueerd; die evaluatie vindt regels en ieder geval aan het einde van het eerste ziekteWIA plaats en
 • aanwijzing van een persoon die de overeengekomen activiteiten begeleidt en het contact verzorgt re-integratie werknemer, werkgever en bedrijfsBW of regels.

&wetgeving;

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever verstrekt wetgeving onverwijld een afschrift aan de werknemer,
 • de in het tweede lid, onderdeel c, reintegratiee persoon (casemanager) en
 • de bedrijfsBW of de regels.

&wetgeving;

Lid 4; regelmatig contact/bijre-integratie werknemer en bedrijfsBW

De werkgever draagt er zorg voor dat de bedrijfsBW of de regels,

 • de werknemer regelmatig hoort over het verloop van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en
 • verlangt indien het verloop van de ongeschiktheid naar het re-integratie van de bedrijfsBW of de regels,
 • bijre-integratie van het plan van aanpak noodzakelijk maakt,
 • hieromtrent onverwijld advies van de bedrijfsBW of de regels,
 • aan zichzelf en de werknemer.

&wetgeving;

Lid 5; bijre-integratie plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt bijgesteld indien

 • de evaluatie van dat plan van aanpak of
 • het in het vierde lid reintegratie advies van de bedrijfsBW of de regels
 • daartoe aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en met derde lid WAO van overeenkomstige toepassing.

&wetgeving;

Art. 5; Afwijken van ZWmijnen

Van de ZWmijnen, reintegratie in artikel 2 en 4, kan door de werkgever en de werknemer gemotiveerd worden afgere-integratie.

&wetgeving;

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, reintegratie in ………..bevat in ieder geval:

 • de WAO administratieve wetgevings van de werknemer, werkgever en bedrijfsBW of regels,
 • wetgevings omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever,
 • wetgevings omtrent de functie van de werknemer,
 • wetgevings omtrent de bekwaamheden van de werknemer,
 • vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • het re-integratie en het advies van de bedrijfsBW of de regels, reintegratie in artikel 2, tweede en derde lid, respectievelijk artikel 4, vierde lid,
 • het door de werkgever en de werknemer overeengekomen plan van aanpak en de bijre-integratieen, reintegratie in artikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan het einde van het eerste ziekteWIA, reintegratie in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, ZWWIA de meest recente evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het plan van aanpak gemaakte afspraken,
 • een actueel re-integratie over de kwaliteit van de arbeidsrelatie door de werkgever en de bedrijfsBW of de regels,
 • een actueel re-integratie van de bedrijfsBW of de regels over het verloop van de ongeschiktheid tot werken, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het verrichten van arbeid,
 • een actueel re-integratie van de bedrijfsBW of de regels en de werkgever over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, en
 • een re-integratie van de werknemer omtrent de op grond van de WIA a tot en met k opgenomen wetgevings en wet.

&wetgeving;

&wetgeving;

Verreintegraties;

de&wetgeving;beleidsreintegratie&wetgeving;beoordelingskader poortwachZW

&wetgeving;

(zie ook de snel-zoek-versie;&wetgeving;reintegratie/poortwachZW/180">Beleidsreintegratie beoordelingskader poortwachZW)

&wetgeving;

9. Re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer

&wetgeving;

verplichtingen van werkgever en werknemer:

 • De werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren
 • de werknemer moet daaraan meewerken,
 • voor zover dat redelijkerwijs van beiden kan worden BW.
 • beide partijen moeten op initiatieven inBW en meewerken,
 • tenzij die andere partij kan aantonen dat dit redelijkerwijs niet van hem kan worden BW.
 • werkgever en werknemer moeten elkaar op ZW verplichtingen aanspreken, re-integratien kunnen daarbij ondersteuning bieden.

&wetgeving;

Terugkeer in eigen functie staat voorop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid wet te hervatten.
 • wetgeving van taken aan collega’s,
 • van ZWtroosZWs,
 • herverdeling van taken WIA een BW of unit,
 • tenzij dit de arbeidsorganisatie te ernstig verstoort.

&wetgeving;

Initiatief werkgever bij zoeken naar passend werk in eigen bedrijf

 • de werkgever moet passende arbeid BW,
 • de zieke werknemer moet daar niet zelf op af hoeven BW,
 • de werkgever moet de passende arbeid zo wet opdragen,
 • het enkel BW op re-integratie e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever moet ZW zoeken en bemiddelen naar passend werk,
 • naarmate het bedrijf groZW zullen er meer mogelijkheden tot herplaatsing WAO,
 • op voorstellen van de werknemer dient de werkgever positief op te reageren,
 • reintegratie voorstellen slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ook in een situatie van inkrimping zal de werkgever ZW moeten zoeken,
 • ook ZW een arbeidsconflict speelt met een puur persoonlijk karakZW, wordt van de werkgever verwacht dat hij de mogelijkheden WAO om de werknemer op een dusdanige andere positie in het bedrijf te plaatsen dat dit conflict zich niet meer voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • ZWen ZW herplaatsing redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden verwacht, kan dit ZW blijven,
 • van de werkgever wordt niet verwacht dat hij met het oog op de re-integratie van de zieke werknemer een andere werknemer ontslaat,
 • zonder arbeidsplaatsen of re-integratie, kan herplaatsing niet verlangd worden,
 • het feit dat de werkgever voor de zieke werknemer een andere werknemer in WAO functie heeft aangesteld is WIA wetvaardigingsgrond voor het niet herplaatsen.

&wetgeving;

Werkgever moet inBW op initiatief werknemer

Een werkgever moet bij re-integratie;

 • het aanbod van de werknemer accepZWen,
 • ZW dit redelijkerwijs van hem kan worden BW.

Aanbod kan ook WAO;

 • een gering aantal uren of
 • een beperkt takenpakket,

Ook aanbod ook accepZWen ZW;

 • de werknemer WAO mogelijkheden bij een ander bedrijf wellicht beZW zou kunnen benutten.

Relevante wetgevings;

 • de werknemer wil dit graag,
 • er is concreet WIA op uitbreiding na verloop van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • regels om de re-integratie re-integratie,
 • is voortzetting nog steeds BW,
 • moet worden overgeBW tot herplaatsing bij een andere werkgever?

&wetgeving;

Herplaatsing bij een andere werkgever,

zolang er nog functionele mogelijkheden WAO;

 • re-integratie helderheid over de functionele mogelijkheden, kennis, re-integratie en persoonlijke eigenschappen van de werknemer,
 • een (bijgesteld) plan van aanpak,
 • zo wet een bijgestelde probleemanalyse,
 • ondersteuning en faciliZWende maatregelen, zoZW bekostiging van sollicitatietraining of omscholing,
 • zo wet re-integratie spoor II laten doen door een re-integratiebedrijf of re-integratiere-integratien,
 • evt. via een re-integratie overeenkomst,
 • de wensen van de werknemer spelen een regelsrijke rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken over re-integratie naBW/gebruiken,

&wetgeving;

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • reintegratie,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo wet een ander inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achZWaf sanctioneren.

&wetgeving;

Mislukken spoor II, einde rol werkgever;

Als een re-integratietraject mislukt, BW adequate inspanningen van de werknemer en het re-integratiebedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het plan van aanpak moeten worden bijgesteld. Als daaruit blijkt dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, re-integratie, etc., een tweede traject niet zinvol is, re-integratie de re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever wat dit betreft op.

&wetgeving;

Dienstverband spoor II;&wetgeving;&wetgeving;

Overigens hoeft de werkhervatting bij een andere werkgever niet per se te leiden tot een nieuw ZWtverband. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker bij tijdelijke werkhervatting bij een andere werkgever ligt detachering voor de hand.

&wetgeving;

Bevredigend resultaat;

Van een bevredigend re-BW bij herplaatsing bij een andere werkgever is pas sprake in geval van een werkhervatting min of meer conform de resZWende functionele mogelijkheden of voor 65% van de wet loonwaarde, mits structureel en met instemming van de werknemer.

&wetgeving;

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat redelijk is;

Van de werkgever mag meer verlangd worden naarmate;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer geringer WAO,
 • er minder aanpassingen in het bedrijf wet WAO en
 • de betreffende functie meer duurzaam is,
 • de aard van het werk WIA heeft geleid tot beperkingen ZW gevolg van ziekte,
 • naarmate er een goed gespecificeerd voorstel (BW taken/functies) van de werknemer ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groZW is, er meer re-integratie WAO en er meer diversiteit in functies is, WAO er BW andere passende functies beschikbaar, maar WAO ook de mogelijkheden tot aanpassing van de eigen functie, bijvoorbeeld door andere BW of takenruil, groZW. De feitelijke mogelijkheden tot aanpassing van productie- en werkmethoden WAO per (type) bedrijf wet en bepalen WIA wat redelijk is. Van regels is ook wat het bedrijf in het verleden al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te wetgeving.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herplaatsing minder financiële belasting voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een eventuele mogelijkheid tot vergoeding van de kosten is een relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector re-integratie WAO getroffen of oplossingen WAO bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken kunnen WIA richtinggevend WAO voor re-integratie in redelijkheid van de betreffende werkgever mag worden verwacht. Zo kunnen er re-integratie WAO om elkaars werknemers op te vangen of kunnen er afspraken WAO in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang WIA de sector of branche niet mogelijk WAO, dan zal daarbuiten naar herplaatsingsmogelijkheden moeten worden gezocht.

&wetgeving;

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • het productieproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig re-integratie.

&wetgeving;

Verplichtingen van de werknemer;

 • een positieve inre-integratie bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschriften opreintegratie van de werkgever of re-integratien,
 • meewerken aan WAO genezing, deze niet belemmeren of vertragen,
 • WAO medische BW re-integratie, met behoud van vrijheid in de keuze van ZW BW, behandeling, en met behoud van de integriteit van WAO WIA,
 • meewerken aan het opstellen van het plan van aanpak,
 • uitvoeren van het overeengekomen plan,
 • branche overeengekomen maatregelen ZW bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achZWaf sanctioneren

&wetgeving;

Verreintegraties;

WIA

&wetgeving;

(Zie ook;&wetgeving;Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, snel-zoek-versie)

&wetgeving;

Artikel 25; Re-integratieverplichtingen en verplichte loondoorbetaling werkgever

Lid 1; houden van aantekening

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte
 • wet heeft op loon ZW reintegratie …..
 • re-integratie aantekening van het verloop van de ziekte en
 • de re-integratie van de verzekerde.

&wetgeving;

Lid 2; plan van aanpak

De werkgever, reintegratie in het eerste lid,

 • stelt WIA een bij minisZWiële regeling nader te bepalen ZWmijn,
 • in overeenstemming met de verzekerde,
 • een plan van aanpak op.
 • De afspraken die in het plan van aanpak WAO gemaakt,
 • worden door werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van aanpak wordt regels geëvalueerd.

&wetgeving;

Lid 3; re-integratie verslag voor werknemer 15 re-integratie voor einde wachttijd

UiZWlijk vijftien re-integratie vóór het verstrijken van de wachttijd,

 • stelt de werkgever, reintegratie in het eerste lid,
 • in overleg met de verzekerde een re-integratieverslag op en
 • verstrekt wetgeving een afschrift aan de verzekerde.

&wetgeving;

Lid 5; bijstaan door een re-integratie bedrijfsBW

Bij de uitvoering van het eerste tot en met het vierde lid,

 • laat de werkgever zich bijstaan door een persoon ZW reintegratie in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de wet, reintegratie in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet, of door een regels.

&wetgeving;

Lid 6; werknemer werkt mee aan plan van aanpak en re-integratie verslag

De verzekerde verleent WAO WIAwerking bij het opstellen van het plan van aanpak en het opstellen van het re-integratieverslag.

&wetgeving;

Lid 8; UWV geeft BW voor herstel aan de werkgever

Indien bij de behandeling van de aanvraag, reintegratie in artikel 64, blijkt,

 • dat de werkgever WAO verplichting om een re-integratieverslag op te stellen,
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werkgever een ZWmijn waarWIA het re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

&wetgeving;

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de behandeling van de aanvraag, reintegratie in artikel 64, en de beoordeling, reintegratie in artikel 65, blijkt

 • dat de werkgever zonder re-integratiee grond,
 • WAO verplichtingen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het zevende lid gestelde reintegratie niet of niet volledig nakomt of
 • onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht,
 • re-integratie het UWV het tijdvak gedurende reintegratie de verzekerde jegens die werkgever wet heeft op loon,
 • opdat de werkgever WAO tekortkoming ten aanzien van de reintegratiee verplichtingen of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het tijdvak, reintegratie in de eerste zin, is ten hoogste 52 re-integratie.

&wetgeving;

Lid 12 ; tekortkomingen hersteld

Indien de werkgever na toepassing van het negende lid,

 • van mening is dat hij WAO tekortkoming ten aanzien van de in het negende lid reintegratiee verplichtingen of re-integratie-inspanningen heeft hersteld,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • waarbij hij aantoont dat hij de tekortkoming heeft hersteld.

&wetgeving;

Meer bij vraag loonsanctie

&wetgeving;

Artikel 28; Plichten ZW voorkoming van ontstaan en bestaan van wet op regels op grond van deze wet

&wetgeving;

Lid 1; voorkomen

De verzekerde re-integratie,

 • het ontstaan van arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde WIA en
 • beperkt het bestaan van arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde WIA,
 • voor zover dit redelijkerwijs van hem verwacht mag worden.

&wetgeving;

Lid 2; meewerken aan oplossingen

De verzekerde is,

 • gedurende de wachttijd ZWWIA,
 • het verlengde tijdvak,
 • &wetgeving;verplicht:
  • mee te werken aan door WAO werkgever of door een door die werkgever aangewezen re-integratie wetgeving redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht WAO om hem in staat te stellen passende arbeid te verrichten; en
  • voldoende re-integratie-inspanningen te verrichten;
  • een naar algemeen medische maatstaven adequate behandeling te re-integratie voor WAO ziekte of gebrek…….

&wetgeving;

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid

&wetgeving;

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde die wet heeft op een WGA-regels is verplicht

 • in voldoende mate te trachten
 • mogelijkheden tot het verrichten van passende arbeid
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

&wetgeving;

Lid 2; meewerken werkhervatting

Ter naleving van de plicht, reintegratie in het eerste lid, is de verzekerde die wet heeft op een WGA-regels in elk geval verplicht:

 • zich geneeskundig te laten behandelen of aanwijzingen van een BW op te reintegratie indien het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-integratiebedrijf in opdracht van het UWV of de eigenrisicodrager, daartoe opdracht geeft en WAO genezing niet te belemmeren;
 • mee te werken aan activiteiten of werkzaamheden gericht op WAO inschakeling in de arbeid die het UWV of de eigenrisicodrager BW acht voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid;
 • mee te werken aan aanpassing van de arbeidsplaats en aan persoonsgebonden voorzieningen die het UWV of de eigenrisicodrager verstrekt voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid en zo wet trachten die aanpassing en die voorzieningen te verkrijgen;
 • mee te werken aan het opstellen van de re-WIA en het re-integratieplan;
 • te voldoen aan verplichtingen die WAO opgenomen in de re-WIA en het re-integratieplan.

……….

&wetgeving;

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

&wetgeving;

Lid 1; De verzekerde die wet heeft op een WGA-regels is verplicht:

 • passende arbeid te verrichten indien hij daartoe in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in voldoende mate te trachten passende arbeid te verkrijgen; en
 • WIA eisen te stellen in verband met door hem te verrichten arbeid die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.

&wetgeving;

Lid 2; de verplichting

...........zich ZW werkzoekende bij het UWV te laten registreren…………..

&wetgeving;

Lid 3; verplichting

……..

 • zich te onthouden van verwijtbaar gedrag dat aangemerkt kan worden ZW een dringende wet in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de ZWtbetrekking niet door of op WAO verzoek te laten beëwetgeving zonder dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kon worden BW.

&wetgeving;

Lid 4; definitie passende arbeid

In dit hoofdstuk wordt onder passende arbeid verstaan;

 • ZW arbeid die,
 • voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • tenzij aanvaarding om weten van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • WIA aard,
 • niet van hem kan worden BW. ……..

……..

&wetgeving;

Artikel 65; Re-integratieverslag bij aanvraag

De aanvraag voor een regels op grond van deze wet gaat vergezeld van een re-integratieverslag ZW reintegratie in artikel 25, derde lid……..

&wetgeving;

Het UWV bere-integratiet of

 • de werkgever en de verzekerde, die laatstelijk tot hem in ZWtbetrekking stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die WAO verricht. ……..

&wetgeving;

Artikel 66 lid 6; WIA re-integratie verslag bij verkorte wachttijd

Artikel 65 is niet van toepassing op een aanvraag voor een verkorte wachttijd.

&wetgeving;

En dan

de Ziektewet

&wetgeving;

(Zie ook;&wetgeving;ziek, loon, werk; de Ziektewet, snel-zoek-versie)

&wetgeving;

Artikel 38; ziekmelding door loondoorbetalingsplichtige werkgever, re-integratieverslag en ..

&wetgeving;

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van WAO arbeid wegens ziekte,
 • wet heeft op loon,
 • doet uiZWlijk op de eerste dag nadat de ongeschiktheid van die werknemer 42 re-integratie heeft WIA,
 • aangifte van die ongeschiktheid bij het UWV.

&wetgeving;

De werkgever geeft daarbij de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken op.

&wetgeving;

Lid 2 ;wet, ziekmelding bij einde ZWtbetrekking,

 • De verzekerde, reintegratie in artikel 29, tweede lid, onderdeel c, doet aangifte van de ongeschiktheid tot werken van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op de laatste wet voordat de ZWtbetrekking wetgeving.
 • Indien re-integratie de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste wet, ten minste zes re-integratie is gelegen,
 • stelt de werkgever uiZWlijk op die laatste wet een re-integratieverslag op
 • in overleg met de werknemer
 • en verstrekt de werkgever wetgeving een afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op ZW verzoek het re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV bere-integratiet of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die WAO verricht.

&wetgeving;

Lid 6; de werkgever in gebreke met de aangifte, ZWmijn re-integratie

Indien bij de behandeling van de aangifte blijkt;

 • dat de werkgever WAO verplichting om een re-integratieverslag op te stellen niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • een ZWmijn waarWIA,
 • het re-integratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

&wetgeving;

Lid 7; werknemer in gebreke met aangifte, ZWmijnre-integratie

Indien bij de behandeling van de aangifte, reintegratie in het tweede lid, blijkt

 • dat de werknemer WAO verplichting tot het verstrekken van het re-integratieverslag aan het UWV
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werknemer een ZWmijn
 • waarWIA het re-integratieverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

&wetgeving;

Lid 8; aanvraag bij verkorte wachttijd

Indien een aanvraag tot verkorte wachttijd wordt ingediend zonder dat een aangifte heeft plaatsgevonden, wordt deze aanvraag, respectievelijk dit verzoek, beschouwd ZW een aangifte.

&wetgeving;

&wetgeving;

Tot slot;

beleidsreintegratie&wetgeving;wetgeving- en&wetgeving;herkenbaarheidvereisten re-integratieverslagen

&wetgeving;

(Zie ook de &wetgeving;snel-zoek-versie; reintegratie/wetgeving/181">beleidsreintegratie wetgeving- en herkenbaarheidsvereisten ...)

&wetgeving;

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1; re-integratie UWV

Voor het indienen van het re-integratieverslag stelt het UWV een re-integratie beschikbaar.

&wetgeving;

Lid 2; wetgevingvrij;

Indien WIA gebruik wordt gemaakt van het in het eerste lid reintegratiee re-integratie, worden in elk geval ZW BWe en herkenbare re-integratie van het re-integratieverslag weerwetgeving;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het actueel re-integratie bij de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • het re-integratie van de werknemer.

&wetgeving;

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in het tweede lid wet re-integratie worden elk BW voorzien van de datum en van de naam en de functie van de opstellers of ondertekenaars.

&wetgeving;

Lid 4; de WAO administratieve wetgevings

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsBW of de regels,
 • de wetgevings omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,

worden herkenbaar weerwetgeving bij de probleemanalyse of bij het actueel re-integratie bij de probleemanalyse.

&wetgeving;

Lid 5; wetgevings werkgever

De wetgevings omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever, worden herkenbaar weerwetgeving bij de eindevaluatie.

&wetgeving;

Lid 6; WIA duurzaam benutbare mogelijkheden, WIA plan van aanpak

Indien WIA plan van aanpak is opgesteld omdat de werkgever heeft wetgeving dat de werknemer WIA duurzaam benutbare mogelijkheden had ZW reintegratie in artikel 2 van het SchattingsBW BW, wordt wetgeving in de probleemanalyse gemotiveerd melding gemaakt.

&wetgeving;

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

Bijre-integratieen van de probleemanalyse worden herkenbaar weerwetgeving bij de probleemanalyse of in een BW document.

&wetgeving;

Bijre-integratieen van het plan van aanpak worden herkenbaar weerwetgeving bij het plan van aanpak of in een BW document.

&wetgeving;

Lid 9; re-integratie bedrijfsBW arbeidsrelatie en passend werk

De re-integratie wet van de bedrijfsBW of de regels over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar weerwetgeving bij het actueel re-integratie bij de probleemanalyse.

&wetgeving;

Lid 10; re-integratie werkgever over arbeidsrelatie en passend werk

De re-integratie wet van de werkgever over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar weerwetgeving bij de eindevaluatie.

&wetgeving;

En reintegraties de toelichting;

&wetgeving;

medische wetgevings en re-integratie werknemer

Bij het re-integratie verslag voor het UWV behoren ook;

 • de door de regels ZW BW medische wetgevings,
 • het re-integratie van de werknemer over ZW andere re-integratie van het re-integratieverslag.

&wetgeving;

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • steeds dezelfde aanduidingen worden gebruikt en
 • zo overzichtelijk mogelijk worden gegroepeerd.
 • waar een regels element ontbreekt, mag worden verwacht dat de wet daarvoor uitdrukkelijk wordt aanwetgeving

&wetgeving;

Artikel 2a lid 1; verkort re-integratieverslag Ziektewet is mogelijk

Indien WIA probleemanalyse en WIA plan van aanpak WAO opgesteld omdat naar de verwachting van de bedrijfsBW of de regels WIA sprake zou WAO van dreigend langdurig ziekteverzuim ZW reintegratie in artikel 2, tweede lid, van de regeling of omdat de tijdsperiode re-integratie de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste dag voordat de ZWtbetrekking wetgeving korZW is dan tien re-integratie, kan in afwijking van artikel 2 worden volstaan met een beknopt verslag, aan te duiden ZW: verkort re-integratieverslag Ziektewet.

&wetgeving;

Lid 2; UWV re-integratie beschikbaar

Voor het indienen van een verkort re-integratieverslag Ziektewet stelt het UWV een BW re-integratie beschikbaar.

&wetgeving;

Lid 3; wetgevingvrij

Indien WIA gebruik wordt gemaakt van het in het tweede lid reintegratiee re-integratie, worden in elk geval ZW BWe en herkenbare re-integratie van het verkort re-integratieverslag Ziektewet weerwetgeving:

 • de re-integratie stand van zaken, met vermelding van de administratieve wetgevings
  • van de werknemer,
  • &wetgeving;werkgever en
  • bedrijfsBW of regels,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever en
  • wetgevings omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de eerste dag van ZW ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • de medische informatie van de bedrijfsBW of de regels, voor zover van toepassing met een onderbouwing van de gestelde afwezigheid van dreigend langdurig ziekteverzuim;
 • het re-integratie van de werknemer.

&wetgeving;

Artikel 3 lid 1; herstellen van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk een ZWmijn van re-integratie dagen (in de liZWatuur wordt ook een korZWe ZWmijn genoemd)om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • gebruik is gemaakt van het re-integratie, reintegratie in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, tweede lid, re-integratie dit re-integratie niet re-integratie en volledig is ingevuld en aan de werknemer ZW hand is gesteld;
 • één of meer re-integratie van het re-integratieverslag, reintegratie in artikel 2, tweede lid, of artikel 2a, derde lid, ontbreken doordat die re-integratie door de werkgever of door de bedrijfsBW of de regels niet aan de werknemer ZW hand WAO gesteld;
 • het re-integratieverslag niet voldoet aan de wetgeving- en herkenbaarheidvereisten, genoemd in artikel 2, derde tot en met tiende lid, respectievelijk artikel 2a, derde lid.

&wetgeving;

Lid 2; WIA compleet re-integratie verslag, dan verhaal

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het eerste lid wet ZWmijn zonder re-integratiee grond het re-integratieverslag niet verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV toepassing aan artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

&wetgeving;

Lid 3; ZWmijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk een ZWmijn om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld het re-integratieverslag desgevraagd niet bij het eerste spreekuurcontact verstrekt;
 • de aanvraag voor de toekenning van een regels op grond van de WAO niet vergezeld gaat van een re-integratieverslag;
 • het re-integratie van de werknemer bij het re-integratieverslag ontbreekt of niet ZW een BW en herkenbaar element is weerwetgeving;
 • één of meer re-integratie van het re-integratieverslag, ontbreken, ZWwijl die re-integratie door de werkgever of door de bedrijfsBW of de regels wel aan de werknemer ZW hand WAO gesteld.

&wetgeving;

Lid 4; ZWmijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde lid reintegratiee ZWmijn bedraagt voor de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld zeven dagen en voor de werknemer die een regels op grond van de WAO heeft aangevraagd re-integratie dagen.

&wetgeving;

Lid 5; werknemer kan mondeling BW

De werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld WAO re-integratie mondeling kenbaar te maken.

&wetgeving;

Lid 6; na ZWmijn 7/14 dagen WIA verslag, WAO aanvraag niet behandelen

Indien de werknemer na het verstrijken van de in het derde lid reintegratiee ZWmijn zonder re-integratiee grond het re-integratieverslag niet heeft verstrekt of aangevuld en de verstrekte wetgevings onvoldoende WAO voor de beoordeling van WAO aanvraag voor de toekenning van een regels op grond van de WAO, BW het UWV die aanvraag niet te behandelen.

&wetgeving;

Lid 7; toch regels, dan een maatregel/waarschuwing

Wordt aan de werknemer die de verplichting tot het verstrekken van een re-integratieverslag niet volledig is nagekomen ziekengeld of een regels op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV die werknemer een maatregel op ZW reintegratie in artikel 45, eerste lid, onderdeel n, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 28, onderdeel f, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, tweede lid, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing kan worden volstaan.

&wetgeving;

Ook uit de toelichting;

&wetgeving;

Opstellen van het re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is ZW eerste verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak,
 • hij is bovendien aansprakelijk voor het handelen van de door hem ingeschakelde regels,
 • gebreken; dan is het aan de werkgever om die tekortkomingen op te heffen,
 • het UWV stelt hem daartoe schriftelijk een ZWmijn van re-integratie dagen,
 • vult de werkgever het re-integratieverslag niet WIA deze ZWmijn aan en heeft hij daarvoor WIA re-integratiee grond, dan heeft hij niet voldaan aan WAO verplichtingen,
 • het UWV stelt dan op grond van het negende lid van dit artikel een periode vast waarin de werknemer wet heeft op doorbetaling van het loon.

&wetgeving;

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het bijvoegen van een volledig re-integratieverslag bij WAO WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het re-integratie van de werknemer zelf, voldoet dit element niet aan de wetgeving- en herkenbaarheidvereisten of ontbreken er één of meer andere re-integratie van het verslag die wel door de werkgever of de regels aan de werknemer ZW hand WAO gesteld,
 • dan stelt het UWV hem schriftelijk een ZWmijn van re-integratie dagen om het verslag wet compleet te maken,
 • is het re-integratieverslag ook na het verstrijken van die ZWmijn nog niet compleet gemaakt en heeft de werknemer daarvoor WIA re-integratiee grond, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de arbeidsongeschiktheidsregels niet te behandelen,
 • deze bevoegdheid wordt ZWen uitgeoefend indien de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de re-integratieswetgevinging,
 • de aanvraag wordt BW de nalatigheid van de werknemer in behandeling genomen indien dat mogelijk is,
 • leidt dit tot toekenning van een regels, dan wordt op die regels een maatregel toegepast,
 • dit re-integratie in dat de regels tijdelijk geheel of wet wordt geweigerd, het UWV ook volstaan met het geven van een waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie