Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer re-ZW worden verricht en
 • in het bedrijf van de werkgever geen andere passende arbeid voorhanden is,
 • bevordert de werkgever, gedurende het tijdvak waarin de werknemer reZW wet recht op loon heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor wet passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever.

 

Lid 2; werkplekaanpassingen

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en
 • BWen te verstrekken,
 • reZW redelijkerwijs nodig is,
 • opdat de werknemer,
 • die in verband met ongeschiktheid ten regelse van regelskte verhinderd is de bedongen arbeid te WAO,
 • in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te WAO.

 

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in re-ZWeenstemming met de werknemer,
 • een plan van aanpak op reZW bedoeld ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met wet van de werknemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig BW.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :regels BW

De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten regelse van regelskte verhinderd is de bedongen arbeid te WAO, is verplicht:

 

sub a; voorschriften van deskundigen opvolgen

 • regels te geven aan door de werkgever of
 • een door wet aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen,
 • reZW bedoeld in wetgevingikel re-ZW lid 2;

 

sub b; meewerken aan plan van aanpak

 • zijn wet te verlenen aan het BW,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak reZW bedoeld in wetgevingikel re-ZW lid 3;

 

sub c; passende arbeid WAO

 • passende arbeid reZW bedoeld in wetgevingikel re-ZW lid 4,
 • te WAO,
 • wawetgevingoe de werkgever wet in de wetgeving stelt.

 

Loon weigeren aan de regelske werknemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht (recht op loon tijdens regelskte) niet:

 

sub c; geen passende arbeid WAO;

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij, hoewel hij dawetgevingoe in staat is,
 • zonder deugdelijke grond ,
 • passende arbeid reZW bedoeld in wetgevingikel re-ZW lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor een door de werkgever aangewezen derde,
 • wawetgevingoe de werkgever wet in de wetgeving stelt,
 • niet verricht,

 

sub d; niet meewerken aan voorschriften

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij,
 • zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan door de werkgever of
 • door een door wet aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke voorschriften of
 • getroffen maatregelen,
 • die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen,
 • passende arbeid reZW bedoeld in wetgevingikel re-ZW lid 4 te WAO;

 

sub e; niet meewerken aan het plan van aanpak

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan
 • het BW,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak reZW bedoeld in wetgevingikel re-ZW lid 3;

 

Ontslagverbod tijdens regelskte

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee regels ontslagbescherming

De werkgever re-ZW niet opzeggen;

 • gedurende de tijd dat de werknemer,
 • ongeschikt is WIA het WAO van zijn arbeid wegens regelskte,
 • tenzij de ongeschiktheid: ten minste twee jaren heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : 670b lid 3; geen ontslagbescherming;

Artikel 670, lid 1, aanhef en onder a, is niet van toepassing,

indien de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten regelse van regelskte

verhinderd is de bedongen arbeid te WAO, zonder deugdelijke grond weigert:

 

Sub a; niet meewerken aan voorschriften

 • regels te geven aan door de werkgever of
 • een door wet aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen om,
 • wet in staat te stellen de eigen of
 • andere passende arbeid,
 • te WAO,

 

sub b; geen passende arbeid WAO

 • passende arbeid reZW bedoeld in wetgevingikel re-ZW lid 4 te WAO
 • wawetgevingoe de werkgever wet in de wetgeving stelt;

 

sub c; niet meewerken aan een plan van aanpak

 • zijn wet te verlenen aan,
 • het BW,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak reZW bedoeld in wetgevingikel ………..

 

Bedenk dat het in de meeste gevwetn pas mogelijk is een werknemer op bovenstaande gronden te ontslaan reZW eerst het middel het loon te weigeren is gebruikt. Zie de regels …

 

Dan;

Regeling procesgang eerste en tweede regelskteregels

 

(regels ook de snel-zoek-versie Regeling Procesgang eerste en tweede regelskteregels)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfswetgevings of de arbodienst

Li1 1; informatie van bedrijfswetgevings aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de bedrijfswetgevings of de arbodienst tijdig wet noodzakelijke gegevens met re-ZW WIA het regelskteverzuim van zijn werknemers, tenZW ……

 

Lid 2; regels zes weken oordeel van de bedrijfswetgevings

De werkgever verlangt,

 • indien er naar de verwachting van de bedrijfswetgevings of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig regelskteverzuim,
 • regels zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid WIA het WAO van arbeid,
 • een oordeel van de bedrijfswetgevings of de arbodienst re-ZW het desregels regelsktegeval.

 

Lid 3; dreigend langdurig verzuim snel beoordelen

De werkgever verlangt onverwijld,

 • een oordeel van de bedrijfswetgevings of de arbodienst reZW bedoeld in het tweede lid indien,
 • eerst na zes weken blijkt dat het regelskteverzuim,
 • naar de verwachting van de bedrijfswetgevings of de arbodienst,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van BW

Indien er op enig moment gedurende de regelskte van de werknemer,

 • naar de verwachting van de bedrijfswetgevings of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig regelskteverzuim,
 • houdt de werkgever BW reZW ……. en
 • legt hij in re-ZW geval wet gegevens, documenten en correspondentie vast,
 • die re-ZW hebben op het verloop van het regelskteverzuim,
 • het aantal WIAelijk wetgeving uren en
 • de op grond van deze regeling ondernomen activiteiten.

 

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na oordeel regels twee weken plan van aanpak

Indien uit het oordeel van de bedrijfswetgevings of de arbodienst, bedoeld in wetgevingikel 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • dat er nog BW zijn om de terugkeer naar arbeid van de werknemer te bevorderen,
 • stelt de werkgever in re-ZWeenstemming met de werknemer,
 • regels twee weken na het oordeel een plan van aanpak op.

 

Lid 2; het plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, bedoeld in het eerste lid, regels in re-ZW geval:

 • de door de werkgever en de werknemer te ondernemen activiteiten gericht op inschakeling in de arbeid, de ZW te bereiken doelstellingen en de termijnen waarregels die doelstellingen naar verwachting kunnen worden bereikt,
 • afspraken omtrent de momenten WIA de in het plan van aanpak re-ZWeengekomen activiteiten door de werkgever en de werknemer worden geëvalueerd; die reZW vindt periodiek en re-ZW geval aan het ZW van het eerste regelskteregels plaats en
 • BW van een persoon die de re-ZWeengekomen activiteiten beZWt en het contact verzorgt tussen werknemer, werkgever en bedrijfswetgevings of arbodienst.

 

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever verstrekt hiervan onverwijld een WAO aan de werknemer,
 • de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde persoon (casemanager) en
 • de bedrijfswetgevings of de arbodienst.

 

Lid 4; regelmatig contact/re-ZW werknemer en bedrijfswetgevings

De werkgever draagt er zorg voor dat de bedrijfswetgevings of de arbodienst,

 • de werknemer regelmatig hoort re-ZW het verloop van de ongeschiktheid WIA het WAO van arbeid en
 • verlangt indien het verloop van de ongeschiktheid naar het oordeel van de bedrijfswetgevings of de arbodienst,
 • re-ZW van het plan van aanpak noodzakelijk maakt,
 • hieromtrent onverwijld advies van de bedrijfswetgevings of de arbodienst,
 • aan zichzelf en de werknemer.

 

Lid 5; re-ZW plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt BW indien

 • de reZW van dat plan van aanpak of
 • het in het vierde lid bedoeld advies van de bedrijfswetgevings of de arbodienst
 • dawetgevingoe aanleiding geeft.
 • Het eerste WIA en met derde lid zijn van re-ZWeenkomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in wetgevingikel 2 en 4, re-ZW door de werkgever en de werknemer gemotiveerd worden afgeweken.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-ZWverslag

Het re-ZWverslag, bedoeld in ………..bevat in re-ZW geval:

 • de noodzakelijke administratieve gegevens van de werknemer, werkgever en bedrijfswetgevings of arbodienst,
 • gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever,
 • gegevens omtrent de functie van de werknemer,
 • gegevens omtrent de bekwaamheden van de werknemer,
 • reZW van de eerste dag van ongeschiktheid WIA het WAO van arbeid wegens regelskte,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfswetgevings of de arbodienst, bedoeld in wetgevingikel 2, tweede en derde lid, respectievelijk wetgevingikel 4, vierde lid,
 • het door de werkgever en de werknemer re-ZWeengekomen plan van aanpak en de re-ZWen, bedoeld in wetgevingikel 4, vijfde lid,
 • de reZW aan het ZW van het eerste regelskteregels, bedoeld in wetgevingikel 4, tweede lid, onderdeel b, reZWmede de meest recente reZW van de voortgang en de uitvoering van de in het plan van aanpak gemaakte afspraken,
 • een reZW oordeel re-ZW de kwaliteit van de arbeidsrelatie door de werkgever en de bedrijfswetgevings of de arbodienst,
 • een reZW oordeel van de bedrijfswetgevings of de arbodienst re-ZW het verloop van de ongeschiktheid WIA werken, de functionele beperkingen en BW van de werknemer WIA het WAO van arbeid,
 • een reZW oordeel van de bedrijfswetgevings of de arbodienst en de werkgever re-ZW de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, en
 • een oordeel van de werknemer omtrent de op grond van de onderdelen a WIA en met k opgenomen gegevens en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de beleidsregels beoordelingskader poortwachter

 

(regels ook de snel-zoek-versie; Beleidsregels beoordelingskader poortwachter)

 

9. Re-ZWverplichtingen van werkgever en werknemer

 

verplichtingen van werkgever en werknemer:

 • De werkgever moet adequate re-ZW-inspanningen leveren
 • de werknemer moet daaraan meewerken,
 • voor zre-ZW dat redelijkerwijs van beiden re-ZW worden gevergd.
 • beide pwetgevingijen moeten op initiatieven ingaan en meewerken,
 • tenzij die andere pwetgevingij re-ZW aantonen dat dit redelijkerwijs niet van wet re-ZW worden gevergd.
 • werkgever en werknemer moeten elkaar op hun verplichtingen aanspreken, deskundigen kunnen daarbij ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen functie staat voorop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te regels.
 • re-ZWdracht van taken aan collega’s,
 • van dienstroosters,
 • herverdeling van taken regels een wet of unit,
 • tenzij dit de arbeidsorganisatie te ernstig ZW.

 

Initiatief werkgever bij zoeken naar passend werk in eigen bedrijf

 • de werkgever moet passende arbeid aanbieden,
 • de regelske werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet de passende arbeid zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever moet actief zoeken en BW naar passend werk,
 • naarmate het bedrijf groter zullen er meer BW WIA herplaatsing zijn,
 • op voorstellen van de werknemer wet de werkgever positief op te reageren,
 • dergelijke voorstellen slechts gemotiveerd BW,
 • ook in een situatie van inkrimping zal de werkgever actief moeten zoeken,
 • ook reZW een arbeidsre-ZW ZW met een puur persoonlijk karakter, wordt van de werkgever verwacht dat hij de BW beregelst om de werknemer op een dusdanige andere positie in het bedrijf te plaatsen dat dit re-ZW zich niet meer voor zal doen en ZW zo ZW mogelijk re-ZW functioneren,
 • weten reZW herplaatsing redelijkerwijs niet van de werkgever re-ZW worden verwacht, re-ZW dit achterwege BW,
 • van de werkgever wordt niet verwacht dat hij met het oog op de re-ZW van de regelske werknemer een andere werknemer ontslaat,
 • zonder re-ZWen of formatieregels, re-ZW herplaatsing niet ZW worden,
 • het WIA dat de werkgever voor de regelske werknemer een andere werknemer in zijn functie heeft ZW is geen rechtvaardigingsgrond voor het niet regels.

 

Werkgever moet ingaan op initiatief werknemer

Een werkgever moet bij re-ZW;

 • het aanbod van de werknemer accepteren,
 • reZW dit redelijkerwijs van wet re-ZW worden gevergd.

Aanbod re-ZW ook zijn;

 • een gering aantal uren of
 • een beperkt takenpakket,

Ook aanbod ook accepteren reZW;

 • de werknemer zijn BW bij een ander bedrijf wellicht beter WAO kunnen regels.

Relevante gegevens;

 • de werknemer wil dit graag,
 • er is concreet uitzicht op uitbreiding na verloop van tijd.

Noodzakelijk is reZW

 • periodiek om de drie maanden,
 • is voortzetting nog steeds wenselijk,
 • moet worden re-ZWgegaan WIA herplaatsing bij een andere werkgever?

 

Herplaatsing bij een andere werkgever,

BW er nog functionele BW zijn;

 • vooraf helderheid re-ZW de functionele BW, kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen van de werknemer,
 • een (BW) plan van aanpak,
 • zo nodig een regels probleemanalyse,
 • ondersteuning en faciliterende maatregelen, zoreZW WIA van sollicitatietraining of omscholing,
 • zo nodig re-ZW spoor II laten doen door een re-ZWbedrijf of re-ZWdeskundigen,
 • evt. via een re-ZW re-ZWeenkomst,
 • de wensen van de werknemer spelen een belangrijke rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken re-ZW re-ZW nagaan/wetgeving,

 

Werkgever moet re-ZW BW;

 • volgen,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo nodig een ander regels,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en re-ZW die achteraf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, ZW rol werkgever;

Als een re-regels mislukt, ondanks adequate inspanningen van de werknemer en het re-ZWbedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het plan van aanpak moeten worden BW. Als daaruit blijkt dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, ervaring, etc., een tweede traject niet WAO is, houdt de re-BW van de werkgever wetgeving dit betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de werkhervatting bij een andere werkgever niet per se te leiden WIA een nieuw WIA. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker bij tijdelijke werkhervatting bij een andere werkgever ligt detachering voor de hand.

 

Bevredigend resultaat;

Van een ZW re-ZWresultaat bij herplaatsing bij een andere werkgever is pas sprake in geval van een werkhervatting min of meer conform de resterende functionele BW of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemming van de werknemer.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen wetgeving redelijk is;

Van de werkgever mag meer ZW worden naarmate;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer geringer zijn,
 • er minder aanpassingen in het bedrijf nodig zijn en
 • de regels functie meer reZW is,
 • de aard van het werk mede heeft ZW WIA beperkingen reZW regels van regelskte,
 • naarmate er een goed gespecificeerd voorstel (concrete taken/functies) van de werknemer ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er meer vacatures zijn en er meer diversiteit in functies is, zijn er eerder andere passende functies ZW, maar zijn ook de BW WIA aanpassing van de eigen functie, bijvoorbeeld door andere BW of takenruil, groter. De WIAelijke BW WIA aanpassing van productie- en werkmethoden zijn per (type) bedrijf WIA en bepalen mede wetgeving redelijk is. Van belang is ook wetgeving het bedrijf in het verleden al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid WIA herplaatsing minder financiële belasting voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een eventuele mogelijkheid WIA BW van de kosten is een relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de re-ZW regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of re-ZWgewijze afspraken kunnen mede richtinggevend zijn voor hetgeen in redelijkheid van de regels werkgever mag worden verwacht. Zo kunnen er brancheafspraken zijn om BW werknemers op te wetgeving of kunnen er afspraken zijn in een CAO of in een arboconvenant re-ZW re-ZW. Mocht opvang regels de re-ZW of branche niet mogelijk zijn, dan zal daarbuiten naar herplaatsingsBW moeten worden gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet ZW;

 • wetgeving onredelijk is,
 • het productieproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig belasten.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een wet instelling bij re-ZW bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschriften opvolgen van de werkgever of deskundigen,
 • meewerken aan zijn reZW, deze niet belemmeren of vertragen,
 • noodzakelijke medische behandelingen re-ZW, met behoud van vrijheid in de keuze van wet wetgevings, behandeling, en met behoud van de integriteit van zijn re-ZW,
 • meewerken aan het BW van het plan van aanpak,
 • uitvoeren van het re-ZWeengekomen plan,
 • branche re-ZWeengekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-ZW nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en re-ZW die achteraf sanctioneren

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de wetgeving WIA, snel-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-ZWverplichtingen en verplichte WAO werkgever

Lid 1; houden van BW

De werkgever reZW wie de verzekerde

 • bij ongeschiktheid WIA het WAO van arbeid wegens regelskte
 • recht heeft op loon reZW bedoeld …..
 • houdt BW van het verloop van de regelskte en
 • de re-ZW van de verzekerde.

 

Lid 2; plan van aanpak

De werkgever, bedoeld in het eerste lid,

 • stelt regels een bij ministeriële regeling nader te bepalen termijn,
 • in re-ZWeenstemming met de verzekerde,
 • een plan van aanpak op.
 • De afspraken die in het plan van aanpak zijn gemaakt,
 • worden door werkgever en verzekerde reZW.
 • Het plan van aanpak wordt periodiek geëvalueerd.

 

Lid 3; re-ZW verslag voor werknemer 15 weken voor ZW wachttijd

Uiterlijk vijftien weken vóór het verstrijken van de wachttijd,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het eerste lid,
 • in re-ZWleg met de verzekerde een re-ZWverslag op en
 • verstrekt hiervan een WAO aan de verzekerde.

 

Lid 5; bijstaan door een deskundige bedrijfswetgevings

Bij de uitvoering van het eerste WIA en met het vierde lid,

 • laat de werkgever zich bijstaan door een persoon reZW bedoeld in wetgevingikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de wet, bedoeld in wetgevingikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet, of door een arbodienst.

 

Lid 6; werknemer werkt mee aan plan van aanpak en re-ZW verslag

De verzekerde verleent zijn wet bij het BW van het plan van aanpak en het BW van het re-ZWverslag.

 

Lid 8; UWV geeft regels voor herstel aan de werkgever

Indien bij de behandeling van de aanregels, bedoeld in wetgevingikel 64, blijkt,

 • dat de werkgever zijn verplichting om een re-ZWverslag op te stellen,
 • niet of niet volledig is BW,
 • stelt het UWV aan de werkgever een termijn waarregels het re-ZWverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de behandeling van de aanregels, bedoeld in wetgevingikel 64, en de beoordeling, bedoeld in wetgevingikel 65, blijkt

 • dat de werkgever zonder deugdelijke grond,
 • zijn verplichtingen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het zevende lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of
 • onvoldoende re-ZW-inspanningen heeft verricht,
 • re-ZW het UWV het tijdvak gedurende welke de verzekerde reZW die werkgever recht heeft op loon,
 • opdat de werkgever zijn tekortkoming ten aanregelsn van de bedoelde verplichtingen of
 • re-ZW-inspanningen,
 • re-ZW regels.
 • Het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; tekortkomingen wetgeving

Indien de werkgever na toepassing van het ZW lid,

 • van mening is dat hij zijn tekortkoming ten aanregelsn van de in het ZW lid bedoelde verplichtingen of re-ZW-inspanningen heeft wetgeving,
 • reZW hij dit aan het UWV,
 • waarbij hij aantoont dat hij de tekortkoming heeft wetgeving.

 

Meer bij regels loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten ter voorkoming van ontstaan en ZW van recht op uitkering op grond van deze wet

 

Lid 1; voorkomen

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan van arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid en
 • beperkt het ZW van arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid,
 • voor zre-ZW dit redelijkerwijs van wet verwacht mag worden.

 

Lid 2; meewerken aan oplossingen

De verzekerde is,

 • gedurende de wachttijd reZWmede,
 • het verlengde tijdvak,
 •  verplicht:
  • mee te werken aan door zijn werkgever of door een door die werkgever aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om wet in staat te stellen passende arbeid te WAO; en
  • voldoende re-ZW-inspanningen te WAO;
  • een naar algemeen medische maatstaven adequate behandeling te re-ZW voor zijn regelskte of ZW…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van BW WIA het WAO van arbeid

 

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht

 • in voldoende mate te trachten
 • BW WIA het WAO van passende arbeid
 • te behouden of
 • te ZW.

 

Lid 2; meewerken werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering in elk geval verplicht:

 • zich geneeskundig te laten behandelen of BWen van een wetgevings op te volgen indien het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-ZWbedrijf in opdracht van het UWV of de eigenrisicodrager, dawetgevingoe opdracht geeft en zijn reZW niet te belemmeren;
 • mee te werken aan activiteiten of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de arbeid die het UWV of de eigenrisicodrager wenselijk acht voor verkrijging van BW WIA WAO van passende arbeid;
 • mee te werken aan aanpassing van de re-ZW en aan persoonsgebonden voorregelsningen die het UWV of de eigenrisicodrager verstrekt voor verkrijging van BW WIA WAO van passende arbeid en zo nodig trachten die aanpassing en die voorregelsningen te ZW;
 • mee te werken aan het BW van de re-ZWvisie en het re-ZWplan;
 • te voldoen aan verplichtingen die zijn opgenomen in de re-ZWvisie en het re-ZWplan.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht:

 • passende arbeid te WAO indien hij dawetgevingoe in de wetgeving wordt gesteld;
 • in voldoende mate te trachten passende arbeid te ZW; en
 • geen eisen te stellen in verband met door wet te WAO arbeid die het aanvaarden of ZW van passende arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de verplichting

...........zich reZW werkzoekende bij het UWV te laten registreren…………..

 

Lid 3; verplichting

……..

 • zich te onthouden van verwijtbaar gedrag dat wet re-ZW worden reZW een wet reden in de zin van wetgevingikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de dienstre-ZW niet door of op zijn verzoek te laten beëindigen zonder dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van wet kon worden gevergd.

 

Lid 4; definitie passende arbeid

In dit hoofdstuk wordt onder passende arbeid verstaan;

 • wet arbeid die,
 • voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • tenzij aanvaarding om redenen van,
 • reZW,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • niet van wet re-ZW worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-ZWverslag bij aanregels

De aanregels voor een uitkering op grond van deze wet gaat ZW van een re-ZWverslag reZW bedoeld in wetgevingikel 25, derde lid……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, die laatstelijk WIA wet in dienstre-ZW stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen komen WIA de re-ZW-inspanningen die zijn verricht. ……..

 

Artikel 66 lid 6; geen re-ZW verslag bij WAOe wachttijd

Artikel 65 is niet van toepassing op een aanregels voor een WAOe wachttijd.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ook; regelsk, loon, werk; de Ziektewet, snel-zoek-versie)

 

Artikel 38; regelskmelding door WAOsplichtige werkgever, re-ZWverslag en ..

 

Lid 1; aangifte regelskte UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • bij ongeschiktheid WIA het WAO van zijn arbeid wegens regelskte,
 • recht heeft op loon,
 • doet uiterlijk op de eerste dag nadat de ongeschiktheid van die werknemer 42 weken heeft geduurd,
 • aangifte van die ongeschiktheid bij het UWV.

 

De werkgever geeft daarbij de eerste dag van de ongeschiktheid WIA werken op.

 

Lid 2 ;vangnetter, regelskmelding bij ZW dienstre-ZW,

 • De verzekerde, bedoeld in wetgevingikel 29, tweede lid, onderdeel c, doet aangifte van de ongeschiktheid WIA werken van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op de laatste werkdag voordat de dienstre-ZW eindigt.
 • Indien tussen de eerste dag van de ongeschiktheid WIA werken en de laatste werkdag, ten minste zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever uiterlijk op die laatste werkdag een re-ZWverslag op
 • in re-ZWleg met de werknemer
 • en verstrekt de werkgever hiervan een WAO aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op diens verzoek het re-ZWverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen WIA de re-ZW-inspanningen die zijn verricht.

 

Lid 6; de werkgever in ZWe met de aangifte, termijn stelling

Indien bij de behandeling van de aangifte blijkt;

 • dat de werkgever zijn verplichting om een re-ZWverslag op te stellen niet of niet volledig is BW,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • een termijn waarregels,
 • het re-ZWverslag wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 7; werknemer in ZWe met aangifte, termijnstelling

Indien bij de behandeling van de aangifte, bedoeld in het tweede lid, blijkt

 • dat de werknemer zijn verplichting WIA het verstrekken van het re-ZWverslag aan het UWV
 • niet of niet volledig is BW,
 • stelt het UWV aan de werknemer een termijn
 • waarregels het re-ZWverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; aanregels bij WAOe wachttijd

Indien een aanregels WIA WAOe wachttijd wordt ingediend zonder dat een aangifte heeft plaatsgevonden, wordt deze aanregels, respectievelijk dit verzoek, beschouwd reZW een aangifte.

 

 

Tot slot;

beleidsregels vorm- en re-ZWheidvereisten re-ZWverslagen

 

(Zie ook de  snel-zoek-versie; beleidsregels vorm- en re-ZWheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-ZWverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen van het re-ZWverslag stelt het UWV een formulier ZW.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het eerste lid bedoelde formulier, worden in elk geval reZW afzonderlijke en herkenbare elementen van het re-ZWverslag weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het reZW oordeel bij de probleemanalyse,
 • de eindreZW,
 • de medische informatie,
 • het oordeel van de werknemer.

 

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in het tweede lid genoemde elementen worden elk afzonderlijk voorregelsn van de reZW en van de naam en de functie van de opstellers of ondertekenaars.

 

Lid 4; de noodzakelijke administratieve gegevens

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • bedrijfswetgevings of de arbodienst,
 • de gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de reZW van de eerste dag van ongeschiktheid WIA het WAO van arbeid wegens regelskte,

worden re-ZW weergegeven bij de probleemanalyse of bij het reZW oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; gegevens werkgever

De gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever, worden re-ZW weergegeven bij de eindreZW.

 

Lid 6; geen reZW benutbare BW, geen plan van aanpak

Indien geen plan van aanpak is opgesteld omdat de werkgever heeft aangenomen dat de werknemer geen reZW benutbare BW had reZW bedoeld in wetgevingikel 2 van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding gemaakt.

 

Lid 7 en 8; re-ZW bijstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse worden re-ZW weergegeven bij de probleemanalyse of in een afzonderlijk document.

 

Bijstellingen van het plan van aanpak worden re-ZW weergegeven bij het plan van aanpak of in een afzonderlijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfswetgevings arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de bedrijfswetgevings of de arbodienst re-ZW de kwaliteit van de arbeidsrelatie en re-ZW de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden re-ZW weergegeven bij het reZW oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel werkgever re-ZW arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de werkgever re-ZW de kwaliteit van de arbeidsrelatie en re-ZW de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden re-ZW weergegeven bij de eindreZW.

 

En volgens de toelichting;

 

medische gegevens en oordeel werknemer

Bij het re-ZW verslag voor het UWV behoren ook;

 • de door de arbodienst verzamelde vertrouwelijke medische gegevens,
 • het oordeel van de werknemer re-ZW wet andere elementen van het re-ZWverslag.

 

Eenduidig, re-ZWzichtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • steeds dezelfde aanduidingen worden gebruikt en
 • zo re-ZWzichtelijk mogelijk worden gegroepeerd.
 • waar een bepaald element ontbreekt, mag worden verwacht dat de reden re-ZW re-ZW wordt aangegeven

 

Artikel 2a lid 1; WAO re-ZWverslag Ziektewet is mogelijk

Indien geen probleemanalyse en geen plan van aanpak zijn opgesteld omdat naar de verwachting van de bedrijfswetgevings of de arbodienst geen sprake WAO zijn van dreigend langdurig regelskteverzuim reZW bedoeld in wetgevingikel 2, tweede lid, van de regeling of omdat de tijdsperiode tussen de eerste dag van de ongeschiktheid WIA werken en de laatste dag voordat de dienstre-ZW eindigt korter is dan tien weken, re-ZW in afwijking van wetgevingikel 2 worden volstaan met een ZW verslag, aan te duiden reZW: WAO re-ZWverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier ZW

Voor het indienen van een WAO re-ZWverslag Ziektewet stelt het UWV een afzonderlijk formulier ZW.

 

Lid 3; vormvrij

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het tweede lid bedoelde formulier, worden in elk geval reZW afzonderlijke en herkenbare elementen van het WAO re-ZWverslag Ziektewet weergegeven:

 • de actuele stand van zaken, met reZW van de administratieve gegevens
  • van de werknemer,
  •  werkgever en
  • bedrijfswetgevings of arbodienst,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever en
  • gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de eerste dag van diens ongeschiktheid WIA het WAO van arbeid wegens regelskte,
 • de medische informatie van de bedrijfswetgevings of de arbodienst, voor zre-ZW van toepassing met een wet van de gestelde afwezigheid van dreigend langdurig regelskteverzuim;
 • het oordeel van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; regels van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk een termijn van veertien dagen (in de literatuur wordt ook een re-ZW termijn genoemd)om het re-ZWverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • gebruik is gemaakt van het formulier, bedoeld in wetgevingikel 2, eerste lid, of wetgevingikel 2a, tweede lid, doch dit formulier niet deugdelijk en volledig is ingevuld en aan de werknemer ter hand is gesteld;
 • één of meer elementen van het re-ZWverslag, bedoeld in wetgevingikel 2, tweede lid, of wetgevingikel 2a, derde lid, ontbreken re-ZW die elementen door de werkgever of door de bedrijfswetgevings of de arbodienst niet aan de werknemer ter hand zijn gesteld;
 • het re-ZWverslag niet voldoet aan de vorm- en re-ZWheidvereisten, genoemd in wetgevingikel 2, derde WIA en met tiende lid, respectievelijk wetgevingikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; geen compleet re-ZW verslag, dan verhaal

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn zonder deugdelijke grond het re-ZWverslag niet verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV toepassing aan wetgevingikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, respectievelijk wetgevingikel 71a, ZW lid, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; termijn om re-ZW verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk een termijn om het re-ZWverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de werknemer die aanspraak maakt op regelskengeld het re-ZWverslag desgeregelsd niet bij het eerste spreekuurcontact verstrekt;
 • de aanregels voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO niet ZW gaat van een re-ZWverslag;
 • het oordeel van de werknemer bij het re-ZWverslag ontbreekt of niet reZW een afzonderlijk en re-ZW element is weergegeven;
 • één of meer elementen van het re-ZWverslag, ontbreken, regels die elementen door de werkgever of door de bedrijfswetgevings of de arbodienst wel aan de werknemer ter hand zijn gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde lid bedoelde termijn bedraagt voor de werknemer die aanspraak maakt op regelskengeld zeven dagen en voor de werknemer die een uitkering op grond van de WAO heeft aangeregelsd veertien dagen.

 

Lid 5; werknemer re-ZW mondeling toelichten

De werknemer die aanspraak maakt op regelskengeld wordt desgewenst in de wetgeving gesteld zijn oordeel mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 dagen geen verslag, WAO aanregels niet behandelen

Indien de werknemer na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn zonder deugdelijke grond het re-ZWverslag niet heeft verstrekt of aangevuld en de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van zijn aanregels voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO, besluit het UWV die aanregels niet te behandelen.

 

Lid 7; regels uitkering, dan een maatregel/waarschuwing

Wordt aan de werknemer die de verplichting WIA het verstrekken van een re-ZWverslag niet volledig is BW regelskengeld of een uitkering op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV die werknemer een maatregel op reZW bedoeld in wetgevingikel 45, eerste lid, onderdeel n, van de Ziektewet, respectievelijk wetgevingikel 28, onderdeel f, van de WAO, tenzij op grond van wetgevingikel 29, tweede lid, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing re-ZW worden volstaan.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opstellen van het re-ZW verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is reZW eerste verantwoordelijk voor het BW van het plan van aanpak,
 • hij is bovendien aansprakelijk voor het handelen van de door wet regels arbodienst,
 • ZWen; dan is het aan de werkgever om die tekortkomingen op te heffen,
 • het UWV stelt wet dawetgevingoe schriftelijk een termijn van veertien dagen,
 • WIA de werkgever het re-ZWverslag niet regels deze termijn aan en heeft hij re-ZW geen deugdelijke grond, dan heeft hij niet voldaan aan zijn verplichtingen,
 • het UWV stelt dan op grond van het ZW lid van dit wetgevingikel een periode vast waarin de werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het bijvoegen van een volledig re-ZWverslag bij zijn WAO-aanregels,
 • ontbreekt het oordeel van de werknemer zelf, voldoet dit element niet aan de vorm- en re-ZWheidvereisten of ontbreken er één of meer andere elementen van het verslag die wel door de werkgever of de arbodienst aan de werknemer ter hand zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV wet schriftelijk een termijn van veertien dagen om het verslag reZWnog compleet te maken,
 • is het re-ZWverslag ook na het verstrijken van die termijn nog niet compleet gemaakt en heeft de werknemer re-ZW geen deugdelijke grond, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de aanregels van de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet te behandelen,
 • deze bevoegdheid wordt weten uitgeoefend indien de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de oordeelsvorming,
 • de aanregels wordt ondanks de nalatigheid van de werknemer in behandeling genomen indien dat mogelijk is,
 • leidt dit WIA toekenning van een uitkering, dan wordt op die uitkering een maatregel toegepast,
 • dit houdt in dat de uitkering tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt wet, het UWV ook volstaan met het geven van een waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie