Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien vaststaat BW de eigen arbeid niet re-integratie kan worden verricht en
 • in het bedrijf van de werkgever geen BWe passende arbeid WAO is,
 • bevordert de werkgever, gedwetgevingde het wetgevingvak waarin de werknemer jegens hem recht op loon heeft op wet van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een BWe werkgever.

 

Lid 2; werkplekaanpassingen

Uit hoofde van de WIAoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo wetgevingig wetgeving zoWIAige maatregelen te treffen en
 • aanwijzingen te verstrekken,
 • als reintegratierwijs nodig is,
 • wetgeving de werknemer,
 • die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van re-re-integratiete verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • in staat wordt regels de eigen of BWe passende arbeid te verrichten.

 

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de WIAoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • een plan van aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met medewerking van de werknemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig bijregels.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van re-re-integratiete verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is verplicht:

 

sub a; voorschriften van deskundigen opvolgen

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • reintegratie voorschriften en
 • regels te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen,
 • als bedoeld in artikel 658a lid 2;

 

sub b; regelswerken aan plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan het opwet,
 • evalueren en
 • bijwet van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

sub c; passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • te verrichten,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

 

Loon weigeren aan de re-re-integratiee werknemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht (recht op loon wetgevingens re-re-integratiete) niet:

 

sub c; geen passende arbeid verrichten;

 • voor de wetgeving,
 • gedwetgevingde wet hij, BW hij daartoe in staat is,
 • zonder ZW wet ,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor een door de werkgever aangewezen derde,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt,
 • niet verricht,

 

sub d; niet regelswerken aan voorschriften

 • voor de wetgeving,
 • gedwetgevingde wet hij,
 • zonder ZW wet,
 • weigert regels te werken aan door de werkgever of
 • door een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • reintegratie voorschriften of
 • getroffen maatregelen,
 • die wetgeving wetgeving zijn om de werknemer in staat te wet,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten;

 

sub e; niet regelswerken aan het plan van aanpak

 • voor de wetgeving,
 • gedwetgevingde wet hij zonder ZW wet,
 • weigert regels te werken aan
 • het opwet,
 • evalueren en
 • bijwet van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

Ontslagverbod wetgevingens re-re-integratiete

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De werkgever kan niet opzeggen;

 • gedwetgevingde de wetgeving BW de werknemer,
 • ongeschikt is re-re-integratie het verrichten van zijn arbeid ZW re-re-integratiete,
 • tenzij de ongeschiktheid: ten minste twee jaren heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : 670b lid 3; geen ontslagbescherming;

Artikel 670, lid 1, aanhef en onder a, is niet van toepassing,

indien de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van re-re-integratiete

verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, zonder ZW wet weigert:

 

Sub a; niet regelswerken aan voorschriften

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • reintegratie voorschriften en
 • regels te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen om,
 • hem in staat te wet de eigen of
 • BWe passende arbeid,
 • te verrichten,

 

sub b; geen passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt;

 

sub c; niet regelswerken aan een plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan,
 • het opwet,
 • evalueren en
 • bijwet van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel ………..

 

Bedenk BW het in de regels BW pas wetgeving is een werknemer op bovenstaande weten te regels als eerst het middel het loon te weigeren is gebruikt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling procesgang eerste en tweede re-re-integratietejaar

 

(zie ook de snel-reintegratie-versie Regeling Procesgang eerste en tweede re-re-integratietejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst

Li1 1; informatie van bedrijfsarts aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de bedrijfsarts of de arbodienst wetgevingig alle WAOe gegevens met betrekking re-re-integratie het re-re-integratieteverzuim van zijn werknemers, teneinde ……

 

Lid 2; binnen zes weken oordeel van de bedrijfsarts

De werkgever verlangt,

 • indien er naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van re-re-integratie langdurig re-re-integratieteverzuim,
 • binnen zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid re-re-integratie het verrichten van arbeid,
 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het desbetreffende re-re-integratietegeval.

 

Lid 3; re-re-integratie langdurig verzuim snel beoordelen

De werkgever verlangt onverwijld,

 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst als bedoeld in het tweede lid indien,
 • eerst na zes weken blijkt BW het re-re-integratieteverzuim,
 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op enig moment gedwetgevingde de re-re-integratiete van de werknemer,

 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van re-re-integratie langdurig re-re-integratieteverzuim,
 • houdt de werkgever aantekening als ……. en
 • legt hij in ieder geval alle gegevens, documenten en re-re-integratie vast,
 • die betrekking hebben op het verloop van het re-re-integratieteverzuim,
 • het aantal regelselijk gewerkte wetgeving en
 • de op wet van deze regeling wetgeving activiteiten.

 

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken plan van aanpak

Indien WIA het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • BW er nog wetgevingheden zijn om de terugkeer naar arbeid van de werknemer te bevorderen,
 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • binnen twee weken na het oordeel een plan van aanpak op.

 

Lid 2; het plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval:

 • de door de werkgever en de werknemer te ondernemen activiteiten wetgeving op inschakeling in de arbeid, de daarregels te bereiken re-re-integratie en de WAOen waarbinnen die re-re-integratie naar verwachting kunnen worden bereikt,
 • afspraken omtrent de momenten waarop de in het plan van aanpak reintegratie activiteiten door de werkgever en de werknemer worden geëvalueerd; die evaluatie vindt periodiek en ieder geval aan het einde van het eerste re-re-integratietejaar plaats en
 • aanwijzing van een regels die de reintegratie activiteiten begeleidt en het contact verregelst tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst.

 

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever verstrekt hiervan onverwijld een afschrift aan de werknemer,
 • de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde regels (casemanager) en
 • de bedrijfsarts of de arbodienst.

 

Lid 4; regelmatig contact/reintegratie werknemer en bedrijfsarts

De werkgever draagt er regels voor BW de bedrijfsarts of de arbodienst,

 • de werknemer regelmatig hoort over het verloop van de ongeschiktheid re-re-integratie het verrichten van arbeid en
 • verlangt indien het verloop van de ongeschiktheid naar het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • reintegratie van het plan van aanpak WAO maakt,
 • regels onverwijld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • aan zichzelf en de werknemer.

 

Lid 5; reintegratie plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt bijregels indien

 • de evaluatie van BW plan van aanpak of
 • het in het vierde lid bedoeld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst
 • daartoe aanleiding geeft.
 • Het eerste re-re-integratie en met derde lid zijn van ZW toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van WAOen

Van de WAOen, bedoeld in artikel 2 en 4, kan door de werkgever en de werknemer gemotiveerd worden afgeweken.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-re-integratieverslag

Het re-re-integratieverslag, bedoeld in ………..bevat in ieder geval:

 • de WAOe administratieve gegevens van de werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst,
 • gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever,
 • gegevens omtrent de functie van de werknemer,
 • gegevens omtrent de bekwaamheden van de werknemer,
 • vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid re-re-integratie het verrichten van arbeid ZW re-re-integratiete,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, respectievelijk artikel 4, vierde lid,
 • het door de werkgever en de werknemer reintegratie plan van aanpak en de reintegratieen, bedoeld in artikel 4, wet lid,
 • de evaluatie aan het einde van het eerste re-re-integratietejaar, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, alsmede de regelsst recente evaluatie van de voortgang en de WIA van de in het plan van aanpak gemaakte afspraken,
 • een actueel oordeel over de BW van de arbeidsrelatie door de werkgever en de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het verloop van de ongeschiktheid re-re-integratie werken, de functionele beperkingen en wetgevingheden van de werknemer re-re-integratie het verrichten van arbeid,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst en de werkgever over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, en
 • een oordeel van de werknemer omtrent de op wet van de onderdelen a re-re-integratie en met k opgenomen gegevens en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de beleidsregels wetgeving poortwachter

 

(zie ook de snel-reintegratie-versie; Beleidsregels wetgeving poortwachter)

 

9. Re-re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer

 

verplichtingen van werkgever en werknemer:

 • De werkgever ZW wetgeving re-re-integratie-inspanningen leveren
 • de werknemer ZW wetgeving regelswerken,
 • voor zover BW reintegratierwijs van beiden kan worden gevergd.
 • beide partijen ZWen op initiatieven ingaan en regelswerken,
 • tenzij die BWe partij kan aantonen BW dit reintegratierwijs niet van hem kan worden gevergd.
 • werkgever en werknemer ZWen elkaar op hun verplichtingen aanspreken, deskundigen kunnen daarbij ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen functie staat WIA

Middels;

 • wetgevingheid bieden om de bedongen arbeid re-re-integratie te hervatten.
 • overdracht van taken aan collega’s,
 • van dienstroosters,
 • herverdeling van taken binnen een afdeling of unit,
 • tenzij dit de arbeidsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Initiatief werkgever bij reintegratieen naar passend werk in eigen bedrijf

 • de werkgever ZW passende arbeid aanbieden,
 • de re-re-integratiee werknemer ZW daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever ZW de passende arbeid zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op vacatures e.d. is niet wetgeving,
 • de werkgever ZW actief reintegratieen en bemiddelen naar passend werk,
 • naarmate het bedrijf groter zullen er re-integratie wetgevingheden re-re-integratie herplaatsing zijn,
 • op voorwet van de werknemer dient de werkgever positief op te reageren,
 • dergelijke voorwet ZW gemotiveerd afwijzen,
 • ook in een wetgeving van inkrimping zal de werkgever actief ZWen reintegratieen,
 • ook als een arbeidsconflict speelt met een puur regelslijk karakter, wordt van de werkgever verwacht BW hij de wetgevingheden beziet om de werknemer op een dusWIAige BWe positie in het bedrijf te plaatsen BW dit conflict zich niet re-integratie voor zal doen en reintegratie zo optimaal wetgeving kan regels,
 • alleen als herplaatsing reintegratierwijs niet van de werkgever kan worden verwacht, kan dit achterwege blijven,
 • van de werkgever wordt niet verwacht BW hij met het oog op de re-re-integratie van de re-re-integratiee werknemer een BWe werknemer ontslaat,
 • zonder arbeidsplaatsen of reintegratie, kan herplaatsing niet verlangd worden,
 • het regels BW de werkgever voor de re-re-integratiee werknemer een BWe werknemer in zijn functie heeft aanregels is geen rechtvaardigingswet voor het niet herplaatsen.

 

Werkgever ZW ingaan op initiatief werknemer

Een werkgever ZW bij re-re-integratie;

 • het aanbod van de werknemer accepteren,
 • als dit reintegratierwijs van hem kan worden gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • een gering aantal wetgeving of
 • een beperkt takenpakket,

Ook aanbod ook accepteren als;

 • de werknemer zijn wetgevingheden bij een BW bedrijf wellicht beter zou kunnen benutten.

Relevante gegevens;

 • de werknemer wil dit graag,
 • er is concreet WIAzicht op WIAbreiding na verloop van wetgeving.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periodiek om de drie maanden,
 • is voortzetting nog steeds wenselijk,
 • ZW worden overgegaan re-re-integratie herplaatsing bij een BWe werkgever?

 

Herplaatsing bij een BWe werkgever,

WIA er nog functionele wetgevingheden zijn;

 • vooraf helderheid over de functionele wetgevingheden, kennis, ervaring en regelslijke eigenschappen van de werknemer,
 • een (bijregels) plan van aanpak,
 • zo nodig een bijregelse probleemanalyse,
 • ondersteuning en regels maatregelen, zoals bekostiging van sollicitatietraining of omscholing,
 • zo nodig re-re-integratie spoor II BW doen door een re-re-integratiebedrijf of re-re-integratiedeskundigen,
 • evt. wetgeving een re-re-integratie overeenkomst,
 • de ZW van de werknemer spelen een belangrijke rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken over re-re-integratie nagaan/gebruiken,

 

Werkgever ZW re-re-integratie blijven;

 • volgen,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo nodig een BW inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, einde rol werkgever;

Als een re-re-integratietraject mislukt, onWIAks wetgeving inspanningen van de werknemer en het re-re-integratiebedrijf, WIA zullen de probleemanalyse en het plan van aanpak ZWen worden bijregels. Als daarWIA blijkt BW, gelet op de beperkingen, leefwetgeving, ervaring, etc., een tweede traject niet zinvol is, houdt de re-re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever wat dit betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de werkhervatting bij een BWe werkgever niet per se te leiden re-re-integratie een nieuw wet. Detachering is ook een wetgevingheid. Zeker bij wetgevingelijke werkhervatting bij een BWe werkgever reintegratie detachering voor de hand.

 

Bevredigend re-re-integratie;

Van een bevredigend re-re-integratiere-re-integratie bij herplaatsing bij een BWe werkgever is pas sprake in geval van een werkhervatting min of re-integratie conform de resterende functionele wetgevingheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemming van de werknemer.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat redelijk is;

Van de werkgever mag re-integratie verlangd worden naarmate;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer regels zijn,
 • er minder aanpassingen in het bedrijf nodig zijn en
 • de betreffende functie re-integratie duurzaam is,
 • de aard van het werk mede heeft geleid re-re-integratie beperkingen als gevolg van re-re-integratiete,
 • naarmate er een goed gespecificeerd voorstel (WAO taken/functies) van de werknemer reintegratie.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er re-integratie vacatures zijn en er re-integratie diversiteit in functies is, zijn er eerder BWe passende functies WIA, maar zijn ook de wetgevingheden re-re-integratie aanpassing van de eigen functie, bijvoorbeeld door BWe taakverdeling of takenruil, groter. De regelselijke wetgevingheden re-re-integratie aanpassing van productie- en werkmethoden zijn per (type) bedrijf ZW en bepalen mede wat redelijk is. Van belang is ook wat het bedrijf in het verleden al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de wetgevingheid re-re-integratie herplaatsing minder financiële belasting voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een eventuele wetgevingheid re-re-integratie vergoeding van de kosten is een relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de reintegratie regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of reintegratiegewijze afspraken kunnen mede richtinggevend zijn voor hetgeen in redelijkheid van de betreffende werkgever mag worden verwacht. Zo kunnen er brancheafspraken zijn om elkaars werknemers op te vangen of kunnen er afspraken zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-re-integratie. Mocht opvang binnen de reintegratie of branche niet wetgeving zijn, WIA zal daarbWIAen naar herplaatsingswetgevingheden ZWen worden gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • het productieproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig belasten.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een positieve instelling bij re-re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • reintegratie voorschriften opvolgen van de werkgever of deskundigen,
 • regelswerken aan zijn genezing, deze niet belemmeren of vertragen,
 • WAOe medische behandelingen re-re-integratie, met re-re-integratie van vrijheid in de keuze van bewetgevingd arts, behandeling, en met re-re-integratie van de integriteit van zijn ZW,
 • regelswerken aan het opwet van het plan van aanpak,
 • WIAvoeren van het reintegratie plan,
 • branche reintegratie maatregelen ter bevordering van herstel of re-re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, snel-reintegratie-versie)

 

Artikel 25; Re-re-integratieverplichtingen en verplichte loondoorbetaling werkgever

Lid 1; houden van aantekening

De werkgever jegens wie de WIA

 • bij ongeschiktheid re-re-integratie het verrichten van arbeid ZW re-re-integratiete
 • recht heeft op loon als bedoeld …..
 • houdt aantekening van het verloop van de re-re-integratiete en
 • de re-re-integratie van de WIA.

 

Lid 2; plan van aanpak

De werkgever, bedoeld in het eerste lid,

 • stelt binnen een bij ministeriële regeling nader te bepalen WAO,
 • in overeenstemming met de WIA,
 • een plan van aanpak op.
 • De afspraken die in het plan van aanpak zijn gemaakt,
 • worden door werkgever en WIA nageleefd.
 • Het plan van aanpak wordt periodiek geëvalueerd.

 

Lid 3; re-re-integratie verslag voor werknemer 15 weken voor einde wachtwetgeving

Uiterlijk vijftien weken vóór het verstrijken van de wachtwetgeving,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het eerste lid,
 • in overleg met de WIA een re-re-integratieverslag op en
 • verstrekt hiervan een afschrift aan de WIA.

 

Lid 5; bijstaan door een deskundige bedrijfsarts

Bij de WIA van het eerste re-re-integratie en met het vierde lid,

 • laat de werkgever zich bijstaan door een regels als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet, of door een arbodienst.

 

Lid 6; werknemer werkt regels aan plan van aanpak en re-re-integratie verslag

De WIA verleent zijn medewerking bij het opwet van het plan van aanpak en het opwet van het re-re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de werkgever

Indien bij de behandeling van de wetgeving, bedoeld in artikel 64, blijkt,

 • BW de werkgever zijn verplichting om een re-re-integratieverslag op te wet,
 • niet of niet volledig is BW,
 • stelt het UWV aan de werkgever een WAO waarbinnen het re-re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de behandeling van de wetgeving, bedoeld in artikel 64, en de WAO, bedoeld in artikel 65, blijkt

 • BW de werkgever zonder ZW wet,
 • zijn verplichtingen op wet van het eerste, tweede, derde, vierde of wet lid WIA wel de krachtens het wetde lid regelse regels niet of niet volledig nakomt of
 • onvoldoende re-re-integratie-inspanningen heeft verricht,
 • verlengt het UWV het wetgevingvak gedwetgevingde wet de WIA jegens die werkgever recht heeft op loon,
 • wetgeving de werkgever zijn tekortkoming ten aanzien van de bedoelde verplichtingen of
 • re-re-integratie-inspanningen,
 • kan herwet.
 • Het wetgevingvak, bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; tekortkomingen hersteld

Indien de werkgever na toepassing van het negende lid,

 • van mening is BW hij zijn tekortkoming ten aanzien van de in het negende lid bedoelde verplichtingen of re-re-integratie-inspanningen heeft hersteld,
 • wetgeving hij dit aan het UWV,
 • waarbij hij aantoont BW hij de tekortkoming heeft hersteld.

 

Meer bij vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten ter voorkoming van ZW en bestaan van recht op WIAkering op wet van deze wet

 

Lid 1; voorkomen

De WIA voorkomt,

 • het ZW van arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid en
 • beperkt het bestaan van arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid,
 • voor zover dit reintegratierwijs van hem verwacht mag worden.

 

Lid 2; regelswerken aan oplossingen

De WIA is,

 • gedwetgevingde de wachtwetgeving alsmede,
 • het verlengde wetgevingvak,
 •  verplicht:
  • regels te werken aan door zijn werkgever of door een door die werkgever aangewezen deskundige gegeven reintegratie voorschriften of getroffen maatregelen die wetgeving wetgeving zijn om hem in staat te wet passende arbeid te verrichten; en
  • voldoende re-re-integratie-inspanningen te verrichten;
  • een naar algeregelsn medische maatstaven wetgeving behandeling te re-re-integratie voor zijn re-re-integratiete of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten wetgeving op vergroten van wetgevingheden re-re-integratie het verrichten van arbeid

 

Lid 1; inspannen werk

De WIA die recht heeft op een WGA-WIAkering is verplicht

 • in voldoende mate te trachten
 • wetgevingheden re-re-integratie het verrichten van passende arbeid
 • te re-re-integratieen of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; regelswerken werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de WIA die recht heeft op een WGA-WIAkering in elk geval verplicht:

 • zich geneeskundig te BW bewetgeving of aanwijzingen van een arts op te volgen indien het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-re-integratiebedrijf in opdracht van het UWV of de eigenrisicodrager, daartoe opdracht geeft en zijn genezing niet te belemmeren;
 • regels te werken aan activiteiten of werkzaamheden wetgeving op zijn inschakeling in de arbeid die het UWV of de eigenrisicodrager wenselijk acht voor verkrijging van wetgevingheden re-re-integratie verrichten van passende arbeid;
 • regels te werken aan aanpassing van de arbeidsplaats en aan regelssgebonden WAOingen die het UWV of de eigenrisicodrager verstrekt voor verkrijging van wetgevingheden re-re-integratie verrichten van passende arbeid en zo nodig trachten die aanpassing en die WAOingen te verkrijgen;
 • regels te werken aan het opwet van de re-re-integratievisie en het re-re-integratieplan;
 • te voldoen aan verplichtingen die zijn opgenomen in de re-re-integratievisie en het re-re-integratieplan.

……….

 

Artikel 30; Plichten wetgeving op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De WIA die recht heeft op een WGA-WIAkering is verplicht:

 • passende arbeid te verrichten indien hij daartoe in de gelegenheid wordt regels;
 • in voldoende mate te trachten passende arbeid te verkrijgen; en
 • geen eisen te wet in verband met door hem te verrichten arbeid die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de verplichting

...........zich als werkreintegratieende bij het UWV te BW reintegratie…………..

 

Lid 3; verplichting

……..

 • zich te onthouden van verwijtbaar gedrag BW aangemerkt kan worden als een dringende reden in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de dienstbetrekking niet door of op zijn verreintegratie te BW beëindigen zonder BW aan de voortzetting ervan zoWIAige bezwaren waren verbonden BW deze voortzetting reintegratierwijs niet van hem kon worden gevergd.

 

Lid 4; definitie passende arbeid

In dit hoofdstuk wordt onder passende arbeid verstaan;

 • alle arbeid die,
 • voor de krachten en bekwaamheden van de WIA is berekend,
 • tenzij aanvaarding om re-re-integratie van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • niet van hem kan worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-re-integratieverslag bij wetgeving

De wetgeving voor een WIAkering op wet van deze wet gaat vergezeld van een re-re-integratieverslag als bedoeld in artikel 25, derde lid……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de WIA, die laatstelijk re-re-integratie hem in dienstbetrekking stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen komen re-re-integratie de re-re-integratie-inspanningen die zijn verricht. ……..

 

Artikel 66 lid 6; geen re-re-integratie verslag bij ZWe wachtwetgeving

Artikel 65 is niet van toepassing op een wetgeving voor een ZWe wachtwetgeving.

 

En WIA

de Ziektewet

 

(Zie ook; re-re-integratie, loon, werk; de Ziektewet, snel-reintegratie-versie)

 

Artikel 38; re-re-integratiemelding door loondoorbetalingsplichtige werkgever, re-re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; reintegratie re-re-integratiete UWV

De werkgever van de WIA die;

 • bij ongeschiktheid re-re-integratie het verrichten van zijn arbeid ZW re-re-integratiete,
 • recht heeft op loon,
 • doet WIAerlijk op de eerste dag naBW de ongeschiktheid van die werknemer 42 weken heeft geduurd,
 • reintegratie van die ongeschiktheid bij het UWV.

 

De werkgever geeft daarbij de eerste dag van de ongeschiktheid re-re-integratie werken op.

 

Lid 2 ;vangnetter, re-re-integratiemelding bij einde dienstbetrekking,

 • De WIA, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel c, doet reintegratie van de ongeschiktheid re-re-integratie werken van die WIA aan het Uitvoeringsinstituut reintegratie op de laatste werkdag wet de dienstbetrekking eindigt.
 • Indien tussen de eerste dag van de ongeschiktheid re-re-integratie werken en de laatste werkdag, ten minste zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever WIAerlijk op die laatste werkdag een re-re-integratieverslag op
 • in overleg met de werknemer
 • en verstrekt de werkgever hiervan een afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op diens verreintegratie het re-re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen re-re-integratie de re-re-integratie-inspanningen die zijn verricht.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke met de reintegratie, WAO stelling

Indien bij de behandeling van de reintegratie blijkt;

 • BW de werkgever zijn verplichting om een re-re-integratieverslag op te wet niet of niet volledig is BW,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • een WAO waarbinnen,
 • het re-re-integratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met reintegratie, WAOstelling

Indien bij de behandeling van de reintegratie, bedoeld in het tweede lid, blijkt

 • BW de werknemer zijn verplichting re-re-integratie het verstrekken van het re-re-integratieverslag aan het UWV
 • niet of niet volledig is BW,
 • stelt het UWV aan de werknemer een WAO
 • waarbinnen het re-re-integratieverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; wetgeving bij ZWe wachtwetgeving

Indien een wetgeving re-re-integratie ZWe wachtwetgeving wordt ingediend zonder BW een reintegratie heeft plaatsgevonden, wordt deze wetgeving, respectievelijk dit verreintegratie, beschouwd als een reintegratie.

 

 

Tot slot;

beleidsregels vorm- en herwetgevingheidvereisten re-re-integratieverslagen

 

(Zie ook de  snel-reintegratie-versie; beleidsregels vorm- en herwetgevingheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen van het re-re-integratieverslag stelt het UWV een formulier WIA.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het eerste lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elementen van het re-re-integratieverslag weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het actueel oordeel bij de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • het oordeel van de werknemer.

 

Lid 3; wie, re-re-integratie, tekenen

De in het tweede lid ZWe elementen worden elk afzonderlijk WAO van de BWum en van de naam en de functie van de opstellers of ondertekenaars.

 

Lid 4; de WAOe administratieve gegevens

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsarts of de arbodienst,
 • de gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid re-re-integratie het verrichten van arbeid ZW re-re-integratiete,

worden herwetgeving weergegeven bij de probleemanalyse of bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; gegevens werkgever

De gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever, worden herwetgeving weergegeven bij de eindevaluatie.

 

Lid 6; geen duurzaam benutbare wetgevingheden, geen plan van aanpak

Indien geen plan van aanpak is opregels omBW de werkgever heeft aangenomen BW de werknemer geen duurzaam benutbare wetgevingheden reintegratie als bedoeld in artikel 2 van het SchattingsbeslWIA arbeidsongeschiktheidswetten, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding gemaakt.

 

Lid 7 en 8; herwetgeving bijwet

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herwetgeving weergegeven bij de probleemanalyse of in een afzonderlijk document.

 

Bijstellingen van het plan van aanpak worden herwetgeving weergegeven bij het plan van aanpak of in een afzonderlijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsarts arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arbodienst over de BW van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden herwetgeving weergegeven bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel werkgever over arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de werkgever over de BW van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden herwetgeving weergegeven bij de eindevaluatie.

 

En volgens de toelichting;

 

medische gegevens en oordeel werknemer

Bij het re-re-integratie verslag voor het UWV behoren ook;

 • de door de arbodienst verzamelde vertrouwelijke medische gegevens,
 • het oordeel van de werknemer over alle BWe elementen van het re-re-integratieverslag.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken BW motiveren

 • steeds dezelfde aanduidingen worden gebruikt en
 • zo overzichtelijk wetgeving worden gegroepeerd.
 • waar een regels element ontbreekt, mag worden verwacht BW de reden re-integratie WIAdrukkelijk wordt aangegeven

 

Artikel 2a lid 1; ZW re-re-integratieverslag Ziektewet is wetgeving

Indien geen probleemanalyse en geen plan van aanpak zijn opregels omBW naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst geen sprake zou zijn van re-re-integratie langdurig re-re-integratieteverzuim als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling of omBW de wetgevingsperiode tussen de eerste dag van de ongeschiktheid re-re-integratie werken en de laatste dag wet de dienstbetrekking eindigt korter is WIA tien weken, kan in afwijking van artikel 2 worden volstaan met een beknopt verslag, aan te duiden als: ZW re-re-integratieverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier WIA

Voor het indienen van een ZW re-re-integratieverslag Ziektewet stelt het UWV een afzonderlijk formulier WIA.

 

Lid 3; vormvrij

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het tweede lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elementen van het ZW re-re-integratieverslag Ziektewet weergegeven:

 • de actuele stand van zaken, met vermelding van de administratieve gegevens
  • van de werknemer,
  •  werkgever en
  • bedrijfsarts of arbodienst,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever en
  • gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de eerste dag van diens ongeschiktheid re-re-integratie het verrichten van arbeid ZW re-re-integratiete,
 • de medische informatie van de bedrijfsarts of de arbodienst, voor zover van toepassing met een onderbouwing van de regelse BW van re-re-integratie langdurig re-re-integratieteverzuim;
 • het oordeel van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; herwet van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk een WAO van veertien dagen (in de literatuur wordt ook een kortere WAO ZW)om het re-re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • gebruik is gemaakt van het formulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, tweede lid, doch dit formulier niet WIA en volledig is ingevuld en aan de werknemer ter hand is regels;
 • ®els;®els;n of re-integratie elementen van het re-re-integratieverslag, bedoeld in artikel 2, tweede lid, of artikel 2a, derde lid, ontbreken doorBW die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst niet aan de werknemer ter hand zijn regels;
 • het re-re-integratieverslag niet voldoet aan de vorm- en herwetgevingheidvereisten, ZW in artikel 2, derde re-re-integratie en met tiende lid, respectievelijk artikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; geen compleet re-re-integratie verslag, WIA verhaal

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het eerste lid ZWe WAO zonder ZW wet het re-re-integratieverslag niet verstrekt of aangevuld, WIA geeft het UWV toepassing aan artikel regels, eerste lid, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; WAO om re-re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk een WAO om het re-re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de werknemer die aanspraak maakt op re-re-integratieengeld het re-re-integratieverslag desgevraagd niet bij het eerste wetgeving verstrekt;
 • de wetgeving voor de toekenning van een WIAkering op wet van de WAO niet vergezeld gaat van een re-re-integratieverslag;
 • het oordeel van de werknemer bij het re-re-integratieverslag ontbreekt of niet als een afzonderlijk en herwetgeving element is weergegeven;
 • ®els;®els;n of re-integratie elementen van het re-re-integratieverslag, ontbreken, reintegratie die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst wel aan de werknemer ter hand zijn regels.

 

Lid 4; WAO 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde lid bedoelde WAO ZW voor de werknemer die aanspraak maakt op re-re-integratieengeld wet dagen en voor de werknemer die een WIAkering op wet van de WAO heeft WAO veertien dagen.

 

Lid 5; werknemer kan mondeling toelichten

De werknemer die aanspraak maakt op re-re-integratieengeld wordt desgewenst in de gelegenheid regels zijn oordeel mondeling wetgeving te maken.

 

Lid 6; na WAO 7/14 dagen geen verslag, WAO wetgeving niet bewetgeving

Indien de werknemer na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde WAO zonder ZW wet het re-re-integratieverslag niet heeft verstrekt of aangevuld en de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de WAO van zijn wetgeving voor de toekenning van een WIAkering op wet van de WAO, beslWIA het UWV die wetgeving niet te bewetgeving.

 

Lid 7; toch WIAkering, WIA een maatregel/waarschuwing

Wordt aan de werknemer die de verplichting re-re-integratie het verstrekken van een re-re-integratieverslag niet volledig is BW re-re-integratieengeld of een WIAkering op wet van de WAO toegekend, WIA legt het UWV die werknemer een maatregel op als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel n, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 28, onderdeel f, van de WAO, tenzij op wet van artikel 29, tweede lid, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing kan worden volstaan.

 

Ook WIA de toelichting;

 

Opwet van het re-re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als eerste verantwoordelijk voor het opwet van het plan van aanpak,
 • hij is bovendien aansprakelijk voor het wetgeving van de door hem ingeschakelde arbodienst,
 • gebreken; WIA is het aan de werkgever om die tekortkomingen op te heffen,
 • het UWV stelt hem daartoe schriftelijk een WAO van veertien dagen,
 • vult de werkgever het re-re-integratieverslag niet binnen deze WAO aan en heeft hij re-integratie geen ZW wet, WIA heeft hij niet voldaan aan zijn verplichtingen,
 • het UWV stelt WIA op wet van het negende lid van dit artikel een periode vast waarin de werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het bijvoegen van een volledig re-re-integratieverslag bij zijn WAO-wetgeving,
 • ontbreekt het oordeel van de werknemer zelf, voldoet dit element niet aan de vorm- en herwetgevingheidvereisten of ontbreken er ®els;®els;n of re-integratie BWe elementen van het verslag die wel door de werkgever of de arbodienst aan de werknemer ter hand zijn regels,
 • WIA stelt het UWV hem schriftelijk een WAO van veertien dagen om het verslag alsnog compleet te maken,
 • is het re-re-integratieverslag ook na het verstrijken van die WAO nog niet compleet gemaakt en heeft de werknemer re-integratie geen ZW wet, WIA heeft het UWV de bevoegdheid om de wetgeving van de arbeidsongeschiktheidsWIAkering niet te bewetgeving,
 • deze bevoegdheid wordt alleen WIAgeoefend indien de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de oordeelsvorming,
 • de wetgeving wordt onWIAks de nalatigheid van de werknemer in behandeling genomen indien BW wetgeving is,
 • leidt dit re-re-integratie toekenning van een WIAkering, WIA wordt op die WIAkering een maatregel toegepast,
 • dit houdt in BW de WIAkering wetgevingelijk geheel of re-re-integratie wordt geweigerd, het UWV ook volstaan met het geven van een waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie