Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien vaststaat dat de eigen WIA niet meer kan worden verricht en
 • in het bedrijf van de werkgever geen andere WAO WIA regelsWIAen is,
 • bevordert de werkgever, gedurende het BWvak waarin de wetgeving jegens hem recht op loon heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de wetgeving in regels hem WAO WIA in het bedrijf van een andere werkgever.

 

Lid 2; werkplekaanpassingen

Uit hoofde van de ZWoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo BWig wet zodanige maatregelen te re-integratie en
 • aanwijzingen te verstrekken,
 • als redelijkerwijs nodig is,
 • opdat de wetgeving,
 • die in BW met ongeschiktheid ten BW van reintegratie verhinderd is de bedongen WIA te verrichten,
 • in staat wordt gesteld de eigen of andere WAO WIA te verrichten.

 

Lid 3; reintegratie van aanpak

Uit hoofde van de ZWoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in overeenstemZWg met de wetgeving,
 • een reintegratie van aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het reintegratie van aanpak wordt met ZW van de wetgeving,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig bijgesteld.

 

Verplichting van de wetgeving; 

Artikel 7 :660a BW

De wetgeving die in BW met ongeschiktheid ten BW van reintegratie verhinderd is de bedongen WIA te verrichten, is verplicht:

 

sub a; regelsschriften van deskundigen opre-integratie

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem wet deskundige gegeven,
 • redelijke regelsschriften en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen,
 • als bedoeld in artikel 658a lid 2;

 

sub b; meewerken aan reintegratie van aanpak

 • zijn ZW te verlenen aan het opstellen,
 • re-integratie en
 • bijstellen van,
 • een reintegratie van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

sub c; WAO WIA verrichten

 • WAO WIA als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • te verrichten,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

 

Loon weigeren aan de wete wetgeving

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De wetgeving heeft het in lid 1 bedoelde recht (recht op loon BWens reintegratie) niet:

 

sub c; geen WAO WIA verrichten;

 • regels de BW,
 • gedurende wBWe hij, ZW hij daartoe in staat is,
 • ZW re-integratie grond ,
 • WAO WIA als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • regels de werkgever of
 • regels een door de werkgever wet derde,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt,
 • niet verricht,

 

sub d; niet meewerken aan regelsschriften

 • regels de BW,
 • gedurende wBWe hij,
 • ZW re-integratie grond,
 • weigert mee te werken aan door de werkgever of
 • door een door hem wet deskundige gegeven,
 • redelijke regelsschriften of
 • getroffen maatregelen,
 • die erop gericht zijn om de wetgeving in staat te stellen,
 • WAO WIA als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten;

 

sub e; niet meewerken aan het reintegratie van aanpak

 • regels de BW,
 • gedurende wBWe hij ZW re-integratie grond,
 • weigert mee te werken aan
 • het opstellen,
 • re-integratie en
 • bijstellen van,
 • een reintegratie van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

Ontslagverbod BWens reintegratie

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherZWg

De werkgever kan niet opzeggen;

 • gedurende de BW dat de wetgeving,
 • ongeschikt is tot het verrichten van zijn WIA wegens reintegratie,
 • tenzij de ongeschiktheid: ten ZWste twee WAO heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : 670b lid 3; geen ontslagbescherZWg;

Artikel 670, lid 1, aanhef en onder a, is niet van toepassing,

indien de wetgeving die in BW met ongeschiktheid ten BW van reintegratie

verhinderd is de bedongen WIA te verrichten, ZW re-integratie grond weigert:

 

Sub a; niet meewerken aan regelsschriften

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem wet deskundige gegeven,
 • redelijke regelsschriften en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen om,
 • hem in staat te stellen de eigen of
 • andere WAO WIA,
 • te verrichten,

 

sub b; geen WAO WIA verrichten

 • WAO WIA als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt;

 

sub c; niet meewerken aan een reintegratie van aanpak

 • zijn ZW te verlenen aan,
 • het opstellen,
 • re-integratie en
 • bijstellen van,
 • een reintegratie van aanpak als bedoeld in artikel ………..

 

Bedenk dat het in de meeste gevallen pas wet is een wetgeving op bovenstaande gronden te ontslaan als eerst het middel het loon te weigeren is WAOt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling procesgang eerste en tweede reintegratiejaar

 

(zie ook de re-integratie-zoek-versie Regeling Procesgang eerste en tweede reintegratiejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst

Li1 1; informatie van bedrijfsarts aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de bedrijfsarts of de arbodienst BWig alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het reintegratieverzuim van zijn wetgevings, teneinde ……

 

Lid 2; binnen zes weken oordeel van de bedrijfsarts

De werkgever re-integratie,

 • indien er naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig reintegratieverzuim,
 • binnen zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van WIA,
 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het desbere-integratiede reintegratiegeval.

 

Lid 3; dreigend langdurig verzuim re-integratie beoordelen

De werkgever re-integratie onverwijld,

 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst als bedoeld in het tweede lid indien,
 • eerst na zes weken blijkt dat het reintegratieverzuim,
 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op enig moment gedurende de reintegratie van de wetgeving,

 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig reintegratieverzuim,
 • houdt de werkgever aantekening als ……. en
 • regels hij in ieder geval alle gegevens, documenten en correspondentie vast,
 • die betrekking hebben op het verloop van het reintegratieverzuim,
 • het aantal feitelijk ZW uren en
 • de op grond van deze regeling ondernomen ZW.

 

Artikel 4; Het reintegratie van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken reintegratie van aanpak

Indien ZW het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • dat er nog wetheden zijn om de terugkeer naar WIA van de wetgeving te bevorderen,
 • stelt de werkgever in overeenstemZWg met de wetgeving,
 • binnen twee weken na het oordeel een reintegratie van aanpak op.

 

Lid 2; het reintegratie van aanpak bevat

Het reintegratie van aanpak, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval:

 • de door de werkgever en de wetgeving te ondernemen ZW gericht op inschakeling in de WIA, de daarmee te bereiken doelregelsen en de termijnen waarbinnen die doelregelsen naar verwachting regels worden bereikt,
 • afspraken omtrent de momenten waarop de in het reintegratie van aanpak overeengekomen ZW door de werkgever en de wetgeving worden geëvalueerd; die evaluatie vindt ZWiodiek en ieder geval aan het einde van het eerste reintegratiejaar plaats en
 • aanwijzing van een BW die de overeengekomen ZW re-integratie en het contact verzorgt tussen wetgeving, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst.

 

Lid 3; schriftelijk reintegratie van aanpak

 • Het reintegratie van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever verstrekt hiBW onverwijld een afschrift aan de wetgeving,
 • de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde BW (casemanager) en
 • de bedrijfsarts of de arbodienst.

 

Lid 4; regelmatig contact/bijregels wetgeving en bedrijfsarts

De werkgever draagt er zorg regels dat de bedrijfsarts of de arbodienst,

 • de wetgeving regelmatig hoort over het verloop van de ongeschiktheid tot het verrichten van WIA en
 • re-integratie indien het verloop van de ongeschiktheid naar het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • bijregels van het reintegratie van aanpak noodzakelijk maakt,
 • hieromtrent onverwijld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • aan BW en de wetgeving.

 

Lid 5; bijregels reintegratie van aanpak.

Het reintegratie van aanpak wordt bijgesteld indien

 • de evaluatie van dat reintegratie van aanpak of
 • het in het vierde lid bedoeld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst
 • daartoe aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en met derde lid zijn van wetige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in artikel 2 en 4, kan door de werkgever en de wetgeving gemotiveerd worden afgeweken.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, bedoeld in ………..bevat in ieder geval:

 • de noodzakelijke adZWistratieve gegevens van de wetgeving, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst,
 • gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever,
 • gegevens omtrent de re-integratie van de wetgeving,
 • gegevens omtrent de re-integratie van de wetgeving,
 • vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van WIA wegens reintegratie,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, respectievelijk artikel 4, vierde lid,
 • het door de werkgever en de wetgeving overeengekomen reintegratie van aanpak en de re-integratie, bedoeld in artikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan het einde van het eerste reintegratiejaar, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, alsmede de meest re-integratie evaluatie van de regelstgang en de ZWvoering van de in het reintegratie van aanpak wetgeving afspraken,
 • een actueel oordeel over de kwaliteit van de WIAsrelatie door de werkgever en de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het verloop van de ongeschiktheid tot werken, de wet regels en wetheden van de wetgeving tot het verrichten van WIA,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst en de werkgever over de aanwezigheid van WAO WIA bij de werkgever, en
 • een oordeel van de wetgeving omtrent de op grond van de WAO a tot en met k opgenomen gegevens en oordelen.

 

 

Verre-integraties;

de beleidsregels beoordelingskader poortwachter

 

(zie ook de re-integratie-zoek-versie; Beleidsregels beoordelingskader poortwachter)

 

9. Re-integratieverplichtingen van werkgever en wetgeving

 

verplichtingen van werkgever en wetgeving:

 • De werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren
 • de wetgeving moet daaraan meewerken,
 • regels zover dat redelijkerwijs van beiden kan worden gevergd.
 • beide partijen moeten op wet ingaan en meewerken,
 • tenzij die andere partij kan aantonen dat dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.
 • werkgever en wetgeving moeten BWaar op hun verplichtingen aanspreken, deskundigen regels re-integratie ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen re-integratie staat re-integratie

Middels;

 • wetheid bieden om de bedongen WIA gedeeltelijk te hervatten.
 • overdracht van taken aan collega’s,
 • van dienstroosters,
 • re-integratie van taken binnen een afdeling of WAO,
 • tenzij dit de wetgeving te ernstig verstoort.

 

Initiatief werkgever bij zoeken naar passend werk in eigen bedrijf

 • de werkgever moet WAO WIA aanbieden,
 • de wete wetgeving moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet de WAO WIA zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op wet e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever moet actief zoeken en bemiddelen naar passend werk,
 • naarmate het bedrijf groter zullen er meer wetheden tot herplaatsing zijn,
 • op re-integratie van de wetgeving dient de werkgever positief op te reageren,
 • wet re-integratie wet gemotiveerd afwijzen,
 • ook in een situatie van inkrimping zal de werkgever actief moeten zoeken,
 • ook als een WIAsconflict speelt met een ZW BWlijk karakter, wordt van de werkgever verwacht dat hij de wetheden beziet om de wetgeving op een dusdanige andere positie in het bedrijf te plaatsen dat dit conflict zich niet meer regels zal doen en betrokkene zo re-integratie wet kan functioneren,
 • alleen als herplaatsing redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden verwacht, kan dit achterwege wet,
 • van de werkgever wordt niet verwacht dat hij met het oog op de re-integratie van de wete wetgeving een andere wetgeving ontslaat,
 • ZW WIAsplaatsen of formatieruimte, kan herplaatsing niet verlangd worden,
 • het feit dat de werkgever regels de wete wetgeving een andere wetgeving in zijn re-integratie heeft aangesteld is geen rechtvaardigingsgrond regels het niet herplaatsen.

 

Werkgever moet ingaan op wetgeving wetgeving

Een werkgever moet bij re-integratie;

 • het aanbod van de wetgeving wet,
 • als dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • een gering aantal uren of
 • een beZWkt takenpakket,

Ook aanbod ook wet als;

 • de wetgeving zijn wetheden bij een ander bedrijf wellicht wet zou regels benutten.

Relevante gegevens;

 • de wetgeving wil dit graag,
 • er is concreet ZWzicht op ZWbreiding na verloop van BW.

Noodzakelijk is evaluatie

 • ZWiodiek om de drie maanden,
 • is regelstzetting nog steeds wenselijk,
 • moet worden overgegaan tot herplaatsing bij een andere werkgever?

 

Herplaatsing bij een andere werkgever,

zolang er nog wet wetheden zijn;

 • regelsaf helderheid over de wet wetheden, kennis, ervaring en BWlijke eigenschappen van de wetgeving,
 • een (bijgesteld) reintegratie van aanpak,
 • zo nodig een bijgestelde probleemanalyse,
 • ondersteuning en faciliterende maatregelen, zoals bekostiging van sollicitatietraining of regels,
 • zo nodig re-integratie spoor II laten doen door een re-integratiebedrijf of re-integratiedeskundigen,
 • evt. via een re-integratie wet,
 • de wensen van de wetgeving spelen een BWrijke rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken over re-integratie nagaan/WAOen,

 

Werkgever moet re-integratie wet;

 • re-integratie,
 • WIA, aanspreken en
 • zo nodig een ander inschakelen,
 • het UWV toetst de regelstvarendheid en kan die achteraf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, einde rol werkgever;

Als een re-integratietraject mislukt, ondanks adequate inspanningen van de wetgeving en het re-integratiebedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het reintegratie van aanpak moeten worden bijgesteld. Als daarZW blijkt dat, re-integratie op de regels, leefBW, ervaring, regels., een tweede traject niet WAO is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever wat dit betreft op.

 

DienstBW spoor II;  

Overigens hoeft de werkhervatting bij een andere werkgever niet ZW se te re-integratie tot een nieuw dienstBW. Detachering is ook een wetheid. Zeker bij BWelijke werkhervatting bij een andere werkgever ligt detachering regels de WIA.

 

Bevredigend ZW;

Van een bevredigend re-integratieZW bij herplaatsing bij een andere werkgever is pas sprake in geval van een werkhervatting ZW of meer conform de ZW wet wetheden of regels 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemZWg van de wetgeving.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat redelijk is;

Van de werkgever re-integratie meer verlangd worden naarmate;

Inhoud van het werk

 • de regels van de wetgeving re-integratie zijn,
 • er ZWder aanpassingen in het bedrijf nodig zijn en
 • de bere-integratiede re-integratie meer duurzaam is,
 • de aard van het werk mede heeft geleid tot regels als gevolg van reintegratie,
 • naarmate er een goed gespecificeerd regelsstel (concrete taken/re-integraties) van de wetgeving ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er meer wet zijn en er meer diversiteit in re-integraties is, zijn er eerder andere WAO re-integraties beschikbaar, maar zijn ook de wetheden tot aanpassing van de eigen re-integratie, bijregelsbeeld door andere taakverdeling of takenruil, groter. De feitelijke wetheden tot aanpassing van productie- en werkmethoden zijn ZW (type) bedrijf verschillend en wet mede wat redelijk is. Van BW is ook wat het bedrijf in het ZW al heeft wetgeving om mensen met regels aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de wetheid tot herplaatsing ZWder financiële belasting regels de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een eventuele wetheid tot vergoeding van de kosten is een relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele wetgeving- of sectorgewijze afspraken regels mede re-integratie zijn regels hetgeen in redelijkheid van de bere-integratiede werkgever re-integratie worden verwacht. Zo regels er wetgevingafspraken zijn om BWaars wetgevings op te vangen of regels er afspraken zijn in een CAO of in een wetgeving over re-integratie. Mocht opvang binnen de sector of wetgeving niet wet zijn, dan zal daarbZWen naar herplaatsingswetheden moeten worden wetgeving.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat wet is,
 • het productieproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig belasten.

 

Verplichtingen van de wetgeving;

 • een wet inregels bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke regelsschriften opre-integratie van de werkgever of deskundigen,
 • meewerken aan zijn wet, deze niet belemmeren of vertragen,
 • noodzakelijke re-integratie BWen ondergaan, met behoud van vrijheid in de keuze van beWIAelend arts, BW, en met behoud van de integriteit van zijn lichaam,
 • meewerken aan het opstellen van het reintegratie van aanpak,
 • ZWvoeren van het overeengekomen reintegratie,
 • wetgeving overeengekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, re-integratie van re-integratie,

en

 • de werkgever re-integratie de wetgeving sanctioneren,
 • het UWV toetst de regelstvarendheid en kan die achteraf sanctioneren

 

Verre-integraties;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, re-integratie-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-integratieverplichtingen en verplichte loondoorbetaling werkgever

Lid 1; houden van aantekening

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van WIA wegens reintegratie
 • recht heeft op loon als bedoeld …..
 • houdt aantekening van het verloop van de reintegratie en
 • de re-integratie van de verzekerde.

 

Lid 2; reintegratie van aanpak

De werkgever, bedoeld in het eerste lid,

 • stelt binnen een bij ZWisteriële regeling nader te wet termijn,
 • in overeenstemZWg met de verzekerde,
 • een reintegratie van aanpak op.
 • De afspraken die in het reintegratie van aanpak zijn gemaakt,
 • worden door werkgever en verzekerde BW.
 • Het reintegratie van aanpak wordt ZWiodiek geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag regels wetgeving 15 weken regels einde wachtBW

Uiterlijk BW weken vóór het verstrijken van de wachtBW,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het eerste lid,
 • in overleg met de verzekerde een re-integratieverslag op en
 • verstrekt hiBW een afschrift aan de verzekerde.

 

Lid 5; re-integratie door een deskundige bedrijfsarts

Bij de ZWvoering van het eerste tot en met het vierde lid,

 • laat de werkgever zich re-integratie door een BW als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet, of door een arbodienst.

 

Lid 6; wetgeving werkt mee aan reintegratie van aanpak en re-integratie verslag

De verzekerde wetgeving zijn ZW bij het opstellen van het reintegratie van aanpak en het opstellen van het re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte regels herstel aan de werkgever

Indien bij de BW van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, blijkt,

 • dat de werkgever zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen,
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werkgever een termijn waarbinnen het re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de BW van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, blijkt

 • dat de werkgever ZW re-integratie grond,
 • zijn verplichtingen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het zevende lid gestelde regels niet of niet volledig wet of
 • onwetgeving re-integratie-inspanningen heeft verricht,
 • verlengt het UWV het BWvak gedurende wBWe de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op loon,
 • opdat de werkgever zijn tekortkoZWg ten aanzien van de bedoelde verplichtingen of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het BWvak, bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; BW hersteld

Indien de werkgever na toepassing van het negende lid,

 • van mening is dat hij zijn tekortkoZWg ten aanzien van de in het negende lid bedoelde verplichtingen of re-integratie-inspanningen heeft hersteld,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • waarbij hij aantoont dat hij de tekortkoZWg heeft hersteld.

 

Meer bij vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten ter regelskoZWg van ontstaan en bestaan van recht op re-integratie op grond van deze wet

 

Lid 1; regelskomen

De verzekerde regelskomt,

 • het ontstaan van re-integratie of
 • verZWderde WIAsgeschiktheid en
 • beZWkt het bestaan van re-integratie of
 • verZWderde WIAsgeschiktheid,
 • regels zover dit redelijkerwijs van hem verwacht re-integratie worden.

 

Lid 2; meewerken aan oplossingen

De verzekerde is,

 • gedurende de wachtBW alsmede,
 • het ZW BWvak,
 •  verplicht:
  • mee te werken aan door zijn werkgever of door een door die werkgever wet deskundige gegeven redelijke regelsschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om hem in staat te stellen WAO WIA te verrichten; en
  • wetgeving re-integratie-inspanningen te verrichten;
  • een naar algemeen re-integratie maatstaven adequate BW te ondergaan regels zijn reintegratie of ZW…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van wetheden tot het verrichten van WIA

 

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde die recht heeft op een WGA-re-integratie is verplicht

 • in wetgeving mate te trachten
 • wetheden tot het verrichten van WAO WIA
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; meewerken werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verzekerde die recht heeft op een WGA-re-integratie in BW geval verplicht:

 • zich geneeskundig te laten beWIAelen of aanwijzingen van een arts op te re-integratie indien het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-integratiebedrijf in opdracht van het UWV of de eigenrisicodrager, daartoe opdracht geeft en zijn wet niet te belemmeren;
 • mee te werken aan ZW of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de WIA die het UWV of de eigenrisicodrager wenselijk acht regels verkrijging van wetheden tot verrichten van WAO WIA;
 • mee te werken aan aanpassing van de WIAsplaats en aan BWsgebonden regelszieningen die het UWV of de eigenrisicodrager verstrekt regels verkrijging van wetheden tot verrichten van WAO WIA en zo nodig trachten die aanpassing en die regelszieningen te verkrijgen;
 • mee te werken aan het opstellen van de re-wetgeving en het re-integratiereintegratie;
 • te voldoen aan verplichtingen die zijn opgenomen in de re-wetgeving en het re-integratiereintegratie.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de WIA

 

Lid 1; De verzekerde die recht heeft op een WGA-re-integratie is verplicht:

 • WAO WIA te verrichten indien hij daartoe in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in wetgeving mate te trachten WAO WIA te verkrijgen; en
 • geen eisen te stellen in BW met door hem te verrichten WIA die het aanvaarden of verkrijgen van WAO WIA belemmeren.

 

Lid 2; de verplichting

...........zich als werkzoekende bij het UWV te laten ZW…………..

 

Lid 3; verplichting

……..

 • zich te onthouden van verwijtbaar gedrag dat aangemerkt kan worden als een dringende reden in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetre-integratie;
 • de dienstbetrekking niet door of op zijn verzoek te laten beëindigen ZW dat aan de regelstzetting BW zodanige bezwaren waren verbonden dat deze regelstzetting redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd.

 

Lid 4; definitie WAO WIA

In dit hoofdstuk wordt onder WAO WIA verstaan;

 • alle WIA die,
 • regels de krachten en re-integratie van de verzekerde is berekend,
 • tenzij aanvaarding om wetgeving van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • wetgeving aard,
 • niet van hem kan worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-integratieverslag bij aanvraag

De aanvraag regels een re-integratie op grond van deze wet gaat vergezeld van een re-integratieverslag als bedoeld in artikel 25, derde lid……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stonden
 • in redelijkheid hebben regels komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. ……..

 

Artikel 66 lid 6; geen re-integratie verslag bij verkorte wachtBW

Artikel 65 is niet van toepassing op een aanvraag regels een verkorte wachtBW.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ook; wet, loon, werk; de Ziektewet, re-integratie-zoek-versie)

 

Artikel 38; wetmelding door loondoorbetalingsplichtige werkgever, re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; aangifte reintegratie UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn WIA wegens reintegratie,
 • recht heeft op loon,
 • doet ZWerlijk op de eerste dag nadat de ongeschiktheid van die wetgeving 42 weken heeft geduurd,
 • aangifte van die ongeschiktheid bij het UWV.

 

De werkgever geeft re-integratie de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken op.

 

Lid 2 ;vangnetter, wetmelding bij einde dienstbetrekking,

 • De verzekerde, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel c, doet aangifte van de ongeschiktheid tot werken van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut wetgevingsverzekeringen op de laatste werkdag re-integratie de dienstbetrekking eindigt.
 • Indien tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste werkdag, ten ZWste zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever ZWerlijk op die laatste werkdag een re-integratieverslag op
 • in overleg met de wetgeving
 • en verstrekt de werkgever hiBW een afschrift aan de wetgeving.
 • De wetgeving verstrekt op diens verzoek het re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de wetgeving in redelijkheid hebben regels komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht.

 

Lid 6; de werkgever in ZWe met de aangifte, termijn regels

Indien bij de BW van de aangifte blijkt;

 • dat de werkgever zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • een termijn waarbinnen,
 • het re-integratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 7; wetgeving in ZWe met aangifte, termijnregels

Indien bij de BW van de aangifte, bedoeld in het tweede lid, blijkt

 • dat de wetgeving zijn verplichting tot het verstrekken van het re-integratieverslag aan het UWV
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de wetgeving een termijn
 • waarbinnen het re-integratieverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; aanvraag bij verkorte wachtBW

Indien een aanvraag tot verkorte wachtBW wordt ingediend ZW dat een aangifte heeft plaatsgevonden, wordt deze aanvraag, respectievelijk dit verzoek, beschouwd als een aangifte.

 

 

Tot slot;

beleidsregels vorm- en wet re-integratieverslagen

 

(Zie ook de  re-integratie-zoek-versie; beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen van het re-integratieverslag stelt het UWV een formulier beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien geen WAO wordt gemaakt van het in het eerste lid bedoelde formulier, worden in BW geval als afZWlijke en herkenbare elementen van het re-integratieverslag weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • het reintegratie van aanpak,
 • het actueel oordeel bij de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de re-integratie informatie,
 • het oordeel van de wetgeving.

 

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in het tweede lid BW elementen worden BW afZWlijk regelszien van de regels en van de naam en de re-integratie van de opstellers of ondertekenaars.

 

Lid 4; de noodzakelijke adZWistratieve gegevens

 • van de wetgeving,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsarts of de arbodienst,
 • de gegevens omtrent de re-integratie en de re-integratie van de wetgeving en
 • de vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van WIA wegens reintegratie,

worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; gegevens werkgever

De gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

 

Lid 6; geen duurzaam wetgeving wetheden, geen reintegratie van aanpak

Indien geen reintegratie van aanpak is opgesteld omdat de werkgever heeft aangenomen dat de wetgeving geen duurzaam wetgeving wetheden re-integratie als bedoeld in artikel 2 van het SchattingsbeslZW re-integratieswetten, wordt hiBW in de probleemanalyse gemotiveerd melding gemaakt.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

Bijregelsen van de probleemanalyse worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of in een afZWlijk document.

 

Bijregelsen van het reintegratie van aanpak worden herkenbaar weergegeven bij het reintegratie van aanpak of in een afZWlijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsarts WIAsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arbodienst over de kwaliteit van de WIAsrelatie en over de aanwezigheid van WAO WIA bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel werkgever over WIAsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de werkgever over de kwaliteit van de WIAsrelatie en over de aanwezigheid van WAO WIA bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

 

En re-integraties de toelichting;

 

re-integratie gegevens en oordeel wetgeving

Bij het re-integratie verslag regels het UWV behoren ook;

 • de door de arbodienst verzamelde vertrouwelijke re-integratie gegevens,
 • het oordeel van de wetgeving over alle andere elementen van het re-integratieverslag.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • steeds dezelfde ZW worden WAOt en
 • zo overzichtelijk wet worden gegroepeerd.
 • waar een bepaald element ontbreekt, re-integratie worden verwacht dat de reden daarregels ZWdrukkelijk wordt aangegeven

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-integratieverslag Ziektewet is wet

Indien geen probleemanalyse en geen reintegratie van aanpak zijn opgesteld omdat naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst geen sprake zou zijn van dreigend langdurig reintegratieverzuim als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling of omdat de BWsZWiode tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste dag re-integratie de dienstbetrekking eindigt korter is dan tien weken, kan in re-integratie van artikel 2 worden volstaan met een beknopt verslag, aan te duiden als: verkort re-integratieverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het indienen van een verkort re-integratieverslag Ziektewet stelt het UWV een afZWlijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Indien geen WAO wordt gemaakt van het in het tweede lid bedoelde formulier, worden in BW geval als afZWlijke en herkenbare elementen van het verkort re-integratieverslag Ziektewet weergegeven:

 • de actuele stand van zaken, met vermelding van de adZWistratieve gegevens
  • van de wetgeving,
  •  werkgever en
  • bedrijfsarts of arbodienst,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever en
  • gegevens omtrent de re-integratie en de re-integratie van de wetgeving,
  • de eerste dag van diens ongeschiktheid tot het verrichten van WIA wegens reintegratie,
 • de re-integratie informatie van de bedrijfsarts of de arbodienst, regels zover van toepassing met een onderbouwing van de gestelde wetgeving van dreigend langdurig reintegratieverzuim;
 • het oordeel van de wetgeving.

 

Artikel 3 lid 1; herstellen van BW

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk een termijn van veertien dagen (in de literatuur wordt ook een kortere termijn genoemd)om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • WAO is gemaakt van het formulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, tweede lid, ZW dit formulier niet deugdelijk en volledig is ingevuld en aan de wetgeving ter WIA is gesteld;
 • &wetgeving;&wetgeving;n of meer elementen van het re-integratieverslag, bedoeld in artikel 2, tweede lid, of artikel 2a, derde lid, ontbreken doordat die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst niet aan de wetgeving ter WIA zijn gesteld;
 • het re-integratieverslag niet ZW aan de vorm- en wet, genoemd in artikel 2, derde tot en met tiende lid, respectievelijk artikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; geen compleet re-integratie verslag, dan BW

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het eerste lid BW termijn ZW re-integratie grond het re-integratieverslag niet verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV toepassing aan artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, respectievelijk artikel ZW, negende lid, van de WAO (BW).

 

Lid 3; termijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de wetgeving schriftelijk een termijn om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de wetgeving die WAO maakt op wetengeld het re-integratieverslag desgevraagd niet bij het eerste spreekuurcontact verstrekt;
 • de aanvraag regels de toekenning van een re-integratie op grond van de WAO niet vergezeld gaat van een re-integratieverslag;
 • het oordeel van de wetgeving bij het re-integratieverslag ontbreekt of niet als een afZWlijk en herkenbaar element is weergegeven;
 • &wetgeving;&wetgeving;n of meer elementen van het re-integratieverslag, ontbreken, BW die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst wel aan de wetgeving ter WIA zijn gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde lid bedoelde termijn bedraagt regels de wetgeving die WAO maakt op wetengeld zeven dagen en regels de wetgeving die een re-integratie op grond van de WAO heeft aangevraagd veertien dagen.

 

Lid 5; wetgeving kan mondeling toelichten

De wetgeving die WAO maakt op wetengeld wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld zijn oordeel mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 dagen geen verslag, WAO aanvraag niet beWIAelen

Indien de wetgeving na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn ZW re-integratie grond het re-integratieverslag niet heeft verstrekt of aangevuld en de verstrekte gegevens onwetgeving zijn regels de beoordeling van zijn aanvraag regels de toekenning van een re-integratie op grond van de WAO, beslZW het UWV die aanvraag niet te beWIAelen.

 

Lid 7; toch re-integratie, dan een maatregel/ZW

Wordt aan de wetgeving die de verplichting tot het verstrekken van een re-integratieverslag niet volledig is nagekomen wetengeld of een re-integratie op grond van de WAO toegekend, dan regels het UWV die wetgeving een maatregel op als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel n, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 28, onderdeel f, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, tweede lid, van de WAO met een schriftelijke ZW kan worden volstaan.

 

Ook ZW de toelichting;

 

Opstellen van het re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als eerste verantwoordelijk regels het opstellen van het reintegratie van aanpak,
 • hij is bovendien aansprakelijk regels het WIAelen van de door hem ingeschakelde arbodienst,
 • ZWen; dan is het aan de werkgever om die BW op te heffen,
 • het UWV stelt hem daartoe schriftelijk een termijn van veertien dagen,
 • vult de werkgever het re-integratieverslag niet binnen deze termijn aan en heeft hij daarregels geen re-integratie grond, dan heeft hij niet voldaan aan zijn verplichtingen,
 • het UWV stelt dan op grond van het negende lid van dit artikel een ZWiode vast waarin de wetgeving recht heeft op doorbetaling van het loon.

 

De wetgeving;

 • de wetgeving is verantwoordelijk regels het bijvoegen van een volledig re-integratieverslag bij zijn WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het oordeel van de wetgeving zelf, ZW dit element niet aan de vorm- en wet of ontbreken er &wetgeving;&wetgeving;n of meer andere elementen van het verslag die wel door de werkgever of de arbodienst aan de wetgeving ter WIA zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV hem schriftelijk een termijn van veertien dagen om het verslag alsnog compleet te maken,
 • is het re-integratieverslag ook na het verstrijken van die termijn nog niet compleet gemaakt en heeft de wetgeving daarregels geen re-integratie grond, dan heeft het UWV de wet om de aanvraag van de re-integratie niet te beWIAelen,
 • deze wet wordt alleen ZWgeoefend indien de ontbrekende informatie onmisbaar is regels de oordeelsvorZWg,
 • de aanvraag wordt ondanks de nalatigheid van de wetgeving in BW genomen indien dat wet is,
 • leidt dit tot toekenning van een re-integratie, dan wordt op die re-integratie een maatregel toegepast,
 • dit houdt in dat de re-integratie BWelijk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, het UWV ook volstaan met het geven van een ZW.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie