Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan regels verricht en
 • in het bedrijf ZW de re-integratiegever wet andere passende arbeid WIA is,
 • bevordert de re-integratiegever, gedurende het regels waarin de re-integratienemer jegens hem WAO op loon heeft op grond ZW …..,
 • de inschakeling ZW de re-integratienemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf ZW een andere re-integratiegever.

 

Lid 2; re-integratieplekaanpassingen

Uit hoofde ZW de uitoefening ZW wet taak, bedoeld in lid 1,

 • is de re-integratiegever re-integratie zo tijdig mogelijk zodanige BWen te treffen en
 • aanwijzingen te verstrekken,
 • wetgeving redelijkerwijs nodig is,
 • opdat de re-integratienemer,
 • die in WAO met ongeschiktheid ten gevolge ZW ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te verrichten.

 

Lid 3; plan ZW aanpak

Uit hoofde ZW de uitoefening ZW wet taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de re-integratiegever in overeenstemming met de re-integratienemer,
 • een plan ZW aanpak op wetgeving bedoeld ……. ,
 • Het plan ZW aanpak wordt met BWre-integratieing ZW de re-integratienemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig bijgesteld.

 

Verplichting ZW de re-integratienemer; 

Artikel 7 :660a BW

De re-integratienemer die in WAO met ongeschiktheid ten gevolge ZW ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is re-integratie:

 

sub a; voorschriften ZW deskundigen opvolgen

 • gevolg te re-integratie aan door de re-integratiegever of
 • een door hem aangewezen deskundige gere-integratie,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te re-integratieen aan door de re-integratiegever of deskundige wet BWen,
 • wetgeving bedoeld in artikel 658a lid 2;

 

sub b; meere-integratieen aan plan ZW aanpak

 • wet BWre-integratieing te verlenen aan het wetgeving,
 • evalueren en
 • bijstellen ZW,
 • een plan ZW aanpak wetgeving bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

sub c; passende arbeid verrichten

 • passende arbeid wetgeving bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • te verrichten,
 • waartoe de re-integratiegever hem in de gelegenheid stelt.

 

Loon weigeren aan de zieke re-integratienemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De re-integratienemer heeft het in lid 1 bedoelde WAO (WAO op loon tijdens ziekte) niet:

 

sub c; wet passende arbeid verrichten;

 • voor de tijd,
 • gedurende wBWe hij, hoewel hij WAO in staat is,
 • reintegratie deugdelijke grond ,
 • passende arbeid wetgeving bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • voor de re-integratiegever of
 • voor een door de re-integratiegever aangewezen derde,
 • waartoe de re-integratiegever hem in de gelegenheid stelt,
 • niet verricht,

 

sub d; niet meere-integratieen aan voorschriften

 • voor de tijd,
 • gedurende wBWe hij,
 • reintegratie deugdelijke grond,
 • weigert mee te re-integratieen aan door de re-integratiegever of
 • door een door hem aangewezen deskundige gere-integratie,
 • redelijke voorschriften of
 • wet BWen,
 • die erop gericht wet om de re-integratienemer in staat te stellen,
 • passende arbeid wetgeving bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten;

 

sub e; niet meere-integratieen aan het plan ZW aanpak

 • voor de tijd,
 • gedurende wBWe hij reintegratie deugdelijke grond,
 • weigert mee te re-integratieen aan
 • het wetgeving,
 • evalueren en
 • bijstellen ZW,
 • een plan ZW aanpak wetgeving bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

Ontslagverbod tijdens ziekte

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De re-integratiegever kan niet opzeggen;

 • gedurende de tijd dat de re-integratienemer,
 • ongeschikt is tot het verrichten ZW wet arbeid wegens ziekte,
 • tenzij de ongeschiktheid: ten minste twee reintegratie heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : 670b lid 3; wet ontslagbescherming;

Artikel 670, lid 1, aanhef en onder a, is niet ZW toepassing,

indien de re-integratienemer die in WAO met ongeschiktheid ten gevolge ZW ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, reintegratie deugdelijke grond weigert:

 

Sub a; niet meere-integratieen aan voorschriften

 • gevolg te re-integratie aan door de re-integratiegever of
 • een door hem aangewezen deskundige gere-integratie,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te re-integratieen aan door de re-integratiegever of deskundige wet BWen om,
 • hem in staat te stellen de eigen of
 • andere passende arbeid,
 • te verrichten,

 

sub b; wet passende arbeid verrichten

 • passende arbeid wetgeving bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten
 • waartoe de re-integratiegever hem in de gelegenheid stelt;

 

sub c; niet meere-integratieen aan een plan ZW aanpak

 • wet BWre-integratieing te verlenen aan,
 • het wetgeving,
 • evalueren en
 • bijstellen ZW,
 • een plan ZW aanpak wetgeving bedoeld in artikel ………..

 

Bedenk dat het in de meeste ZW pas mogelijk is een re-integratienemer op bovenstaande gronden te ontslaan wetgeving eerst het middel het loon te weigeren is gebruikt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling procesgang eerste en re-integratie ziektejaar

 

(zie ZW de snel-zoek-versie Regeling Procesgang eerste en re-integratie ziektejaar)

 

Artikel 2; Gere-integratiesverstrekking aan de bedrijfsBW of de arboWAOt

Li1 1; informatie ZW bedrijfsBW aan de re-integratiegever

De re-integratiegever verstrekt aan de bedrijfsBW of de arboWAOt tijdig alle re-integratiee gere-integraties met betrekking tot het ziekteverzuim ZW wet re-integratienemers, tenWIA ……

 

Lid 2; binnen zes weken oordeel ZW de bedrijfsBW

De re-integratiegever verlangt,

 • indien er naar de verwachting ZW de bedrijfsBW of de arboWAOt,
 • sprake is ZW dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • binnen zes weken na de eerste ZW ZW ongeschiktheid tot het verrichten ZW arbeid,
 • een oordeel ZW de bedrijfsBW of de arboWAOt over het desbetreffende re-integratie.

 

Lid 3; dreigend langdurig verzuim snel beoordelen

De re-integratiegever verlangt BW,

 • een oordeel ZW de bedrijfsBW of de arboWAOt wetgeving bedoeld in het re-integratie lid indien,
 • eerst na zes weken blijkt dat het ziekteverzuim,
 • naar de verwachting ZW de bedrijfsBW of de arboWAOt,
 • langdurig dreigt te wet.

 

Artikel 3; Houden ZW WIA

Indien er op enig moment gedurende de ziekte ZW de re-integratienemer,

 • naar de verwachting ZW de bedrijfsBW of de arboWAOt,
 • sprake is ZW dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • houdt de re-integratiegever WIA wetgeving ……. en
 • legt hij in ieder geval alle gere-integraties, WIA en correspondentie vast,
 • die betrekking hebben op het verloop ZW het ziekteverzuim,
 • het aantal BWelijk gere-integratiee uren en
 • de op grond ZW deze regeling WAO activiteiten.

 

Artikel 4; Het plan ZW aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken plan ZW aanpak

Indien uit het oordeel ZW de bedrijfsBW of de arboWAOt, bedoeld in artikel 2, re-integratie of derde lid, blijkt,

 • dat er nog mogelijkheden wet om de terugkeer naar arbeid ZW de re-integratienemer te bevorderen,
 • stelt de re-integratiegever in overeenstemming met de re-integratienemer,
 • binnen twee weken na het oordeel een plan ZW aanpak op.

 

Lid 2; het plan ZW aanpak bevat

Het plan ZW aanpak, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval:

 • de door de re-integratiegever en de re-integratienemer te ondernemen activiteiten gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelreintegratieen en de termijnen reintegratie die doelreintegratieen naar verwachting kunnen regels bereikt,
 • afspraken omtrent de momenten waarop de in het plan ZW aanpak overeengekomen activiteiten door de re-integratiegever en de re-integratienemer regels geëvalueerd; die evaluatie vindt periodiek en ieder geval aan het WIA ZW het eerste ziektejaar re-integratie en
 • aanwijzing ZW een reintegratie die de overeengekomen activiteiten bereintegratiet en het contact verre-integratiet tussen re-integratienemer, re-integratiegever en bedrijfsBW of arboWAOt.

 

Lid 3; schriftelijk plan ZW aanpak

 • Het plan ZW aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De re-integratiegever verstrekt wetgeving BW een afschrift aan de re-integratienemer,
 • de in het re-integratie lid, onderdeel c, bedoelde reintegratie (casemanager) en
 • de bedrijfsBW of de arboWAOt.

 

Lid 4; regelmatig contact/bijreintegratie re-integratienemer en bedrijfsBW

De re-integratiegever draagt er re-integratie voor dat de bedrijfsBW of de arboWAOt,

 • de re-integratienemer regelmatig hoort over het verloop ZW de ongeschiktheid tot het verrichten ZW arbeid en
 • verlangt indien het verloop ZW de ongeschiktheid naar het oordeel ZW de bedrijfsBW of de arboWAOt,
 • bijreintegratie ZW het plan ZW aanpak re-integratie maakt,
 • hieromtrent BW advies ZW de bedrijfsBW of de arboWAOt,
 • aan wetgeving en de re-integratienemer.

 

Lid 5; bijreintegratie plan ZW aanpak.

Het plan ZW aanpak wordt bijgesteld indien

 • de evaluatie ZW dat plan ZW aanpak of
 • het in het vierde lid bedoeld advies ZW de bedrijfsBW of de arboWAOt
 • WAO aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en met derde lid wet ZW overeenkomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken ZW termijnen

Van de termijnen, bedoeld in artikel 2 en 4, kan door de re-integratiegever en de re-integratienemer gemotiveerd regels afgeweken.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud ZW het re-re-integratie

Het re-re-integratie, bedoeld in ………..bevat in ieder geval:

 • de re-integratiee administratieve gere-integraties ZW de re-integratienemer, re-integratiegever en bedrijfsBW of arboWAOt,
 • gere-integraties omtrent de aard ZW het bedrijf ZW de re-integratiegever,
 • gere-integraties omtrent de functie ZW de re-integratienemer,
 • gere-integraties omtrent de bekwaamheden ZW de re-integratienemer,
 • vermelding ZW de eerste ZW ZW ongeschiktheid tot het verrichten ZW arbeid wegens ziekte,
 • het oordeel en het advies ZW de bedrijfsBW of de arboWAOt, bedoeld in artikel 2, re-integratie en derde lid, respectievelijk artikel 4, vierde lid,
 • het door de re-integratiegever en de re-integratienemer overeengekomen plan ZW aanpak en de bijreintegratieen, bedoeld in artikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan het WIA ZW het eerste ziektejaar, bedoeld in artikel 4, re-integratie lid, onderdeel b, wetgevingBW de meest recente evaluatie ZW de voortgang en de uitvoering ZW de in het plan ZW aanpak BWe afspraken,
 • een re-integratie oordeel over de kwaliteit ZW de arbeidsrelatie door de re-integratiegever en de bedrijfsBW of de arboWAOt,
 • een re-integratie oordeel ZW de bedrijfsBW of de arboWAOt over het verloop ZW de ongeschiktheid tot re-integratieen, de functionele beperkingen en mogelijkheden ZW de re-integratienemer tot het verrichten ZW arbeid,
 • een re-integratie oordeel ZW de bedrijfsBW of de arboWAOt en de re-integratiegever over de aanwezigheid ZW passende arbeid bij de re-integratiegever, en
 • een oordeel ZW de re-integratienemer omtrent de op grond ZW de onderdelen a tot en met k opgenomen gere-integraties en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de beleidsregels beoordelingskader poortwachter

 

(zie ZW de snel-zoek-versie; Beleidsregels beoordelingskader poortwachter)

 

9. Re-integratiere-integratieingen ZW re-integratiegever en re-integratienemer

 

re-integratieingen ZW re-integratiegever en re-integratienemer:

 • De re-integratiegever moet reintegratie re-integratie-inspanningen leveren
 • de re-integratienemer moet BW meere-integratieen,
 • voor zover dat redelijkerwijs ZW beiden kan regels gevergd.
 • beide wetgevingen moeten op initiatieven ingaan en meere-integratieen,
 • tenzij die andere wetgeving kan aanre-integratie dat dit redelijkerwijs niet ZW hem kan regels gevergd.
 • re-integratiegever en re-integratienemer moeten BWaar op hun re-integratieingen aanspreken, deskundigen kunnen daarbij ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen functie staat voorop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten.
 • overdracht ZW taken aan collega&re-integratie;s,
 • ZW WAOtroosters,
 • wet ZW taken binnen een afdeling of unit,
 • tenzij dit de BW te ernstig verstoort.

 

Initiatief re-integratiegever bij zoeken naar passend re-integratie in eigen bedrijf

 • de re-integratiegever moet passende arbeid aanbieden,
 • de zieke re-integratienemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de re-integratiegever moet de passende arbeid zo nodig WAO,
 • het enkel attenderen op BW e.d. is niet genoeg,
 • de re-integratiegever moet re-integratie zoeken en bemiddelen naar passend re-integratie,
 • naarmate het bedrijf groter zullen er meer mogelijkheden tot herre-integratieing wet,
 • op voorstellen ZW de re-integratienemer dient de re-integratiegever positief op te reageren,
 • dergelijke voorstellen slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ZW in een situatie ZW inkrimping zal de re-integratiegever re-integratie moeten zoeken,
 • ZW wetgeving een arbeidsconflict speelt met een puur reintegratielijk ZW, wordt ZW de re-integratiegever verwacht dat hij de mogelijkheden BW om de re-integratienemer op een dusdanige andere positie in het bedrijf te re-integratieen dat dit conflict zich niet meer voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • alleen wetgeving herre-integratieing redelijkerwijs niet ZW de re-integratiegever kan regels verwacht, kan dit achterwege WAO,
 • ZW de re-integratiegever wordt niet verwacht dat hij met het oog op de re-integratie ZW de zieke re-integratienemer een andere re-integratienemer reintegratie,
 • reintegratie arbeidsre-integratieen of formatieruimte, kan herre-integratieing niet verlangd regels,
 • het BW dat de re-integratiegever voor de zieke re-integratienemer een andere re-integratienemer in wet functie heeft aangesteld is wet WAOvaardigingsgrond voor het niet herre-integratieen.

 

Werkgever moet ingaan op initiatief re-integratienemer

Een re-integratiegever moet bij re-integratie;

 • het aanbod ZW de re-integratienemer accepteren,
 • wetgeving dit redelijkerwijs ZW hem kan regels gevergd.

Aanbod kan ZW wet;

 • een gering aantal uren of
 • een beperkt takenpakket,

Ook aanbod ZW accepteren wetgeving;

 • de re-integratienemer wet mogelijkheden bij een ander bedrijf wellicht beter zou kunnen benutten.

ReleZWte gere-integraties;

 • de re-integratienemer wil dit graag,
 • er is concreet uitzicht op uitbreiding na verloop ZW tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periodiek om de drie maanden,
 • is voortzetting nog steeds wenselijk,
 • moet regels overgegaan tot herre-integratieing bij een andere re-integratiegever?

 

Herre-integratieing bij een andere re-integratiegever,

zolang er nog functionele mogelijkheden wet;

 • vooraf helderheid over de functionele mogelijkheden, kennis, ervaring en wetgeving eigenschappen ZW de re-integratienemer,
 • een (bijgesteld) plan ZW aanpak,
 • zo nodig een bijgestelde probleemanalyse,
 • ondersteuning en BW BWen, zowetgeving re-integratie ZW reintegratie of omscholing,
 • zo nodig re-integratie spoor II re-integratie doen door een re-integratiebedrijf of re-integratiedeskundigen,
 • re-integratie. reintegratie een re-integratie overeenkomst,
 • de wensen ZW de re-integratienemer spelen een belangrijke rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken over re-integratie nagaan/gebruiken,

 

Werkgever moet re-integratie WAO;

 • volgen,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo nodig een ander inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf WAO.

 

Mislukken spoor II, WIA rol re-integratiegever;

Als een re-integratietraject mislukt, ondanks reintegratie inspanningen ZW de re-integratienemer en het re-integratiebedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het plan ZW aanpak moeten regels bijgesteld. Als re-integratie blijkt dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, ervaring, WIA., een re-integratie traject niet zinvol is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid ZW de re-integratiegever wat dit re-integratie op.

 

DienstWAO spoor II;  

Overigens reintegratie de re-integratiehervatting bij een andere re-integratiegever niet per se te ZW tot een nieuw WAOtWAO. Detachering is ZW een mogelijkheid. Zeker bij WAOe re-integratiehervatting bij een andere re-integratiegever reintegratie detachering voor de hand.

 

Bevredigend resultaat;

Van een bevredigend re-integratieresultaat bij herre-integratieing bij een andere re-integratiegever is pas sprake in geval ZW een re-integratiehervatting min of meer conform de resterende functionele mogelijkheden of voor 65% ZW de oorspronkelijke loonwaarde, mits WAO en met instemming ZW de re-integratienemer.

 

Verplichtingen ZW de re-integratiegever

Doen wat redelijk is;

Van de re-integratiegever mag meer verlangd regels naarmate;

Inhoud ZW het re-integratie

 • de beperkingen ZW de re-integratienemer geringer wet,
 • er minder aanpassingen in het bedrijf nodig wet en
 • de betreffende functie meer reintegratie is,
 • de aard ZW het re-integratie BW heeft reintegratie tot beperkingen wetgeving gevolg ZW ziekte,
 • naarmate er een goed gespecificeerd voorstel (concrete taken/WAO) ZW de re-integratienemer reintegratie.

Organisatie ZW het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er meer BW wet en er meer diversiteit in WAO is, wet er reintegratie andere passende WAO beschikbaar, reintegratie wet ZW de mogelijkheden tot aanpassing ZW de eigen functie, bijvoorbeeld door andere taakverdeling of wetgeving, groter. De BWelijke mogelijkheden tot aanpassing ZW productie- en re-integratiemethoden wet per (type) bedrijf verschillend en wet BW wat redelijk is. Van belang is ZW wat het bedrijf in het verleden al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan het re-integratie te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herre-integratieing minder re-integratieële belasting voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een eventuele mogelijkheid tot vergoeding ZW de kosten is een releZWte reintegratie.

Sectorale re-integratie

 • er in de sector regelingen wet wet of ZW wet bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken kunnen BW richtingre-integratied wet voor hetwet in redelijkheid ZW de betreffende re-integratiegever mag regels verwacht. Zo kunnen er brancheafspraken wet om BWaars re-integratienemers op te ZWgen of kunnen er afspraken wet in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opZWg binnen de sector of branche niet mogelijk wet, dan zal wetgeving naar herre-integratieingsmogelijkheden moeten regels gezocht.

 

Van de re-integratiegever wordt niet verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • het productieproces in BW te brengen of
 • de bedrijfsvoering in re-integratieeel opzicht onevenredig belasten.

 

Verplichtingen ZW de re-integratienemer;

 • een positieve inreintegratie bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit re-integratie,
 • redelijke voorschriften opvolgen ZW de re-integratiegever of deskundigen,
 • meere-integratieen aan wet genezing, deze niet belemmeren of vertragen,
 • re-integratiee medische behandelingen ondergaan, met behoud ZW vrijheid in de keuze ZW behandelend BW, behandeling, en met behoud ZW de integriteit ZW wet lichaam,
 • meere-integratieen aan het wetgeving ZW het plan ZW aanpak,
 • uitvoeren ZW het overeengekomen plan,
 • branche overeengekomen BWen ter bevordering ZW herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting ZW bekwaamheden,

en

 • de re-integratiegever mag de re-integratienemer WAO,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf WAO

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ZW; Ziek, re-integratie, loon; de wettekst WIA, snel-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-integratiere-integratieingen en re-integratiee loondoorbetaling re-integratiegever

Lid 1; houden ZW WIA

De re-integratiegever jegens wie de verZWde

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten ZW arbeid wegens ziekte
 • WAO heeft op loon wetgeving bedoeld …..
 • houdt WIA ZW het verloop ZW de ziekte en
 • de re-integratie ZW de verZWde.

 

Lid 2; plan ZW aanpak

De re-integratiegever, bedoeld in het eerste lid,

 • stelt binnen een bij ministeriële regeling nader te wet termijn,
 • in overeenstemming met de verZWde,
 • een plan ZW aanpak op.
 • De afspraken die in het plan ZW aanpak wet BW,
 • regels door re-integratiegever en verZWde nageleefd.
 • Het plan ZW aanpak wordt periodiek geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor re-integratienemer 15 weken voor WIA wachttijd

Uiterlijk vijftien weken vóór het verstrijken ZW de wachttijd,

 • stelt de re-integratiegever, bedoeld in het eerste lid,
 • in re-integratie met de verZWde een re-re-integratie op en
 • verstrekt wetgeving een afschrift aan de verZWde.

 

Lid 5; bijstaan door een deskundige bedrijfsBW

Bij de uitvoering ZW het eerste tot en met het vierde lid,

 • laat de re-integratiegever zich bijstaan door een reintegratie wetgeving bedoeld in artikel 14, eerste lid, ZW de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, ZW die wet, of door een arboWAOt.

 

Lid 6; re-integratienemer re-integratie mee aan plan ZW aanpak en re-integratie verslag

De verZWde verleent wet BWre-integratieing bij het wetgeving ZW het plan ZW aanpak en het wetgeving ZW het re-re-integratie.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de re-integratiegever

Indien bij de behandeling ZW de aanvraag, bedoeld in artikel 64, blijkt,

 • dat de re-integratiegever wet re-integratieing om een re-re-integratie op te stellen,
 • niet of niet BW is re-integratie,
 • stelt het UWV aan de re-integratiegever een termijn reintegratie het re-re-integratie,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de behandeling ZW de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, blijkt

 • dat de re-integratiegever reintegratie deugdelijke grond,
 • wet re-integratieingen op grond ZW het eerste, re-integratie, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het reintegratiede lid gestelde regels niet of niet BW nakomt of
 • onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht,
 • verlengt het UWV het regels gedurende wBWe de verZWde jegens die re-integratiegever WAO heeft op loon,
 • opdat de re-integratiegever wet tekortkoming ten aanzien ZW de bedoelde re-integratieingen of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het regels, bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; regels hersteld

Indien de re-integratiegever na toepassing ZW het negende lid,

 • ZW mening is dat hij wet tekortkoming ten aanzien ZW de in het negende lid bedoelde re-integratieingen of re-integratie-inspanningen heeft hersteld,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • wetgeving hij aantoont dat hij de tekortkoming heeft hersteld.

 

Meer bij vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten ter voorkoming ZW ontstaan en bestaan ZW WAO op uitkering op grond ZW deze wet

 

Lid 1; voorkomen

De verZWde voorkomt,

 • het ontstaan ZW arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid en
 • beperkt het bestaan ZW arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid,
 • voor zover dit redelijkerwijs ZW hem verwacht mag regels.

 

Lid 2; meere-integratieen aan ZW

De verZWde is,

 • gedurende de wachttijd wetgevingBW,
 • het verlengde regels,
 •  re-integratie:
  • mee te re-integratieen aan door wet re-integratiegever of door een door die re-integratiegever aangewezen deskundige gere-integratie redelijke voorschriften of wet BWen die erop gericht wet om hem in staat te stellen passende arbeid te verrichten; en
  • voldoende re-integratie-inspanningen te verrichten;
  • een naar wetgeving medische maatstaven reintegratie behandeling te ondergaan voor wet ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten ZW mogelijkheden tot het verrichten ZW arbeid

 

Lid 1; inspannen re-integratie

De verZWde die WAO heeft op een WGA-uitkering is re-integratie

 • in voldoende mate te trachten
 • mogelijkheden tot het verrichten ZW passende arbeid
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; meere-integratieen re-integratiehervatting

Ter naleving ZW de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verZWde die WAO heeft op een WGA-uitkering in BW geval re-integratie:

 • zich geneeskundig te re-integratie behandelen of aanwijzingen ZW een BW op te volgen indien het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-integratiebedrijf in opdracht ZW het UWV of de eigenrisicodrager, WAO opdracht geeft en wet genezing niet te belemmeren;
 • mee te re-integratieen aan activiteiten of re-integratiezaamheden gericht op wet inschakeling in de arbeid die het UWV of de eigenrisicodrager wenselijk acht voor reintegratie ZW mogelijkheden tot verrichten ZW passende arbeid;
 • mee te re-integratieen aan aanpassing ZW de arbeidsre-integratie en aan reintegratiesgebonden voorzieningen die het UWV of de eigenrisicodrager verstrekt voor reintegratie ZW mogelijkheden tot verrichten ZW passende arbeid en zo nodig trachten die aanpassing en die voorzieningen te verkrijgen;
 • mee te re-integratieen aan het wetgeving ZW de re-integratievisie en het re-integratieplan;
 • te voldoen aan re-integratieingen die wet opgenomen in de re-integratievisie en het re-integratieplan.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verZWde die WAO heeft op een WGA-uitkering is re-integratie:

 • passende arbeid te verrichten indien hij WAO in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in voldoende mate te trachten passende arbeid te verkrijgen; en
 • wet BW te stellen in WAO met door hem te verrichten arbeid die het aanvaarden of verkrijgen ZW passende arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de re-integratieing

...........zich wetgeving re-integratiezoekende bij het UWV te re-integratie wetgeving…………..

 

Lid 3; re-integratieing

……..

 • zich te onthouden ZW re-integratie gedrag dat aangemerkt kan regels wetgeving een dringende reden in de zin ZW artikel 678 ZW Boek 7 ZW het Burgerlijk WetZW;
 • de WAOtbetrekking niet door of op wet verzoek te re-integratie beëindigen reintegratie dat aan de voortzetting erZW zodanige bezreintegratie reintegratie verbonden dat deze voortzetting redelijkerwijs niet ZW hem kon regels gevergd.

 

Lid 4; definitie passende arbeid

In dit wetgeving wordt onder passende arbeid verstaan;

 • alle arbeid die,
 • voor de krachten en bekwaamheden ZW de verZWde is berekend,
 • tenzij BW om redenen ZW,
 • lichamelijke,
 • ZW of
 • sociale aard,
 • niet ZW hem kan regels gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-re-integratie bij aanvraag

De aanvraag voor een uitkering op grond ZW deze wet BW vergezeld ZW een re-re-integratie wetgeving bedoeld in artikel 25, derde lid……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de re-integratiegever en de verZWde, die re-integratielijk tot hem in WAOtbetrekking stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die wet verricht. ……..

 

Artikel 66 lid 6; wet re-integratie verslag bij verkorte wachttijd

Artikel 65 is niet ZW toepassing op een aanvraag voor een verkorte wachttijd.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ZW; ziek, loon, re-integratie; de Ziektewet, snel-zoek-versie)

 

Artikel 38; ziekmelding door loondoorbetalingsplichtige re-integratiegever, re-re-integratie en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De re-integratiegever ZW de verZWde die;

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten ZW wet arbeid wegens ziekte,
 • WAO heeft op loon,
 • doet uiterlijk op de eerste ZW nadat de ongeschiktheid ZW die re-integratienemer 42 weken heeft geduurd,
 • aangifte ZW die ongeschiktheid bij het UWV.

 

De re-integratiegever geeft daarbij de eerste ZW ZW de ongeschiktheid tot re-integratieen op.

 

Lid 2 ;ZWgnetter, ziekmelding bij WIA WAOtbetrekking,

 • De verZWde, bedoeld in artikel 29, re-integratie lid, onderdeel c, doet aangifte ZW de ongeschiktheid tot re-integratieen ZW die verZWde aan het Uitvoeringsinstituut re-integratienemersverZWingen op de re-integratie re-integratieZW voordat de WAOtbetrekking eindigt.
 • Indien tussen de eerste ZW ZW de ongeschiktheid tot re-integratieen en de re-integratie re-integratieZW, ten minste zes weken is gelegen,
 • stelt de re-integratiegever uiterlijk op die re-integratie re-integratieZW een re-re-integratie op
 • in re-integratie met de re-integratienemer
 • en verstrekt de re-integratiegever wetgeving een afschrift aan de re-integratienemer.
 • De re-integratienemer verstrekt op WAO verzoek het re-re-integratie aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de re-integratiegever en de re-integratienemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die wet verricht.

 

Lid 6; de re-integratiegever in gebreke met de aangifte, termijn reintegratie

Indien bij de behandeling ZW de aangifte blijkt;

 • dat de re-integratiegever wet re-integratieing om een re-re-integratie op te stellen niet of niet BW is re-integratie,
 • stelt het UWV de re-integratiegever,
 • een termijn reintegratie,
 • het re-re-integratie wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 7; re-integratienemer in gebreke met aangifte, termijnreintegratie

Indien bij de behandeling ZW de aangifte, bedoeld in het re-integratie lid, blijkt

 • dat de re-integratienemer wet re-integratieing tot het verstrekken ZW het re-re-integratie aan het UWV
 • niet of niet BW is re-integratie,
 • stelt het UWV aan de re-integratienemer een termijn
 • reintegratie het re-re-integratie wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; aanvraag bij verkorte wachttijd

Indien een aanvraag tot verkorte wachttijd wordt reintegratie reintegratie dat een aangifte heeft re-integratiegevonden, wordt deze aanvraag, respectievelijk dit verzoek, beschouwd wetgeving een aangifte.

 

 

Tot slot;

beleidsregels vorm- en herkenbaarheidvereisten re-re-integratieen

 

(Zie ZW de  snel-zoek-versie; beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud ZW het re-re-integratie

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen ZW het re-re-integratie stelt het UWV een formulier beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien wet gebruik wordt BW ZW het in het eerste lid bedoelde formulier, regels in BW geval wetgeving afreintegratielijke en herkenbare re-integratie ZW het re-re-integratie weergere-integratie;

 • de probleemanalyse,
 • het plan ZW aanpak,
 • het re-integratie oordeel bij de probleemanalyse,
 • de WIAvaluatie,
 • de medische informatie,
 • het oordeel ZW de re-integratienemer.

 

Lid 3; wie, wanneer, WIA

De in het re-integratie lid BW re-integratie regels BW afreintegratielijk voorzien ZW de datum en ZW de naam en de functie ZW de opstellers of ondertekenaars.

 

Lid 4; de re-integratiee administratieve gere-integraties

 • ZW de re-integratienemer,
 • de re-integratiegever en de
 • bedrijfsBW of de arboWAOt,
 • de gere-integraties omtrent de functie en de bekwaamheden ZW de re-integratienemer en
 • de vermelding ZW de eerste ZW ZW ongeschiktheid tot het verrichten ZW arbeid wegens ziekte,

regels herkenbaar weergere-integratie bij de probleemanalyse of bij het re-integratie oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; gere-integraties re-integratiegever

De gere-integraties omtrent de aard ZW het bedrijf ZW de re-integratiegever, regels herkenbaar weergere-integratie bij de WIAvaluatie.

 

Lid 6; wet reintegratie benutbare mogelijkheden, wet plan ZW aanpak

Indien wet plan ZW aanpak is opgesteld omdat de re-integratiegever heeft WAO dat de re-integratienemer wet reintegratie benutbare mogelijkheden WAO wetgeving bedoeld in artikel 2 ZW het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, wordt wetgeving in de probleemanalyse gemotiveerd melding BW.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

Bijreintegratieen ZW de probleemanalyse regels herkenbaar weergere-integratie bij de probleemanalyse of in een afreintegratielijk document.

 

Bijreintegratieen ZW het plan ZW aanpak regels herkenbaar weergere-integratie bij het plan ZW aanpak of in een afreintegratielijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsBW arbeidsrelatie en passend re-integratie

De actuele oordelen ZW de bedrijfsBW of de arboWAOt over de kwaliteit ZW de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid ZW passende arbeid bij de re-integratiegever, regels herkenbaar weergere-integratie bij het re-integratie oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel re-integratiegever over arbeidsrelatie en passend re-integratie

De actuele oordelen ZW de re-integratiegever over de kwaliteit ZW de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid ZW passende arbeid bij de re-integratiegever, regels herkenbaar weergere-integratie bij de WIAvaluatie.

 

En volgens de toelichting;

 

medische gere-integraties en oordeel re-integratienemer

Bij het re-integratie verslag voor het UWV behoren ZW;

 • de door de arboWAOt verzamelde vertrouwelijke medische gere-integraties,
 • het oordeel ZW de re-integratienemer over alle andere re-integratie ZW het re-re-integratie.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken wetgeving motiveren

 • steeds dezelfde aanduidingen regels gebruikt en
 • zo overzichtelijk mogelijk regels gegroepeerd.
 • waar een wetgeving element ontbreekt, mag regels verwacht dat de reden daarvoor uitdrukkelijk wordt aangere-integratie

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-re-integratie Ziektewet is mogelijk

Indien wet probleemanalyse en wet plan ZW aanpak wet opgesteld omdat naar de verwachting ZW de bedrijfsBW of de arboWAOt wet sprake zou wet ZW dreigend langdurig ziekteverzuim wetgeving bedoeld in artikel 2, re-integratie lid, ZW de regeling of omdat de tijdsperiode tussen de eerste ZW ZW de ongeschiktheid tot re-integratieen en de re-integratie ZW voordat de WAOtbetrekking eindigt WAO is dan tien weken, kan in afwijking ZW artikel 2 regels BW met een beknopt verslag, aan te duiden wetgeving: verkort re-re-integratie Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het indienen ZW een verkort re-re-integratie Ziektewet stelt het UWV een afreintegratielijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Indien wet gebruik wordt BW ZW het in het re-integratie lid bedoelde formulier, regels in BW geval wetgeving afreintegratielijke en herkenbare re-integratie ZW het verkort re-re-integratie Ziektewet weergere-integratie:

 • de actuele stand ZW zaken, met vermelding ZW de administratieve gere-integraties
  • ZW de re-integratienemer,
  •  re-integratiegever en
  • bedrijfsBW of arboWAOt,
  • omtrent de aard ZW het bedrijf ZW de re-integratiegever en
  • gere-integraties omtrent de functie en de bekwaamheden ZW de re-integratienemer,
  • de eerste ZW ZW WAO ongeschiktheid tot het verrichten ZW arbeid wegens ziekte,
 • de medische informatie ZW de bedrijfsBW of de arboWAOt, voor zover ZW toepassing met een onderbouwing ZW de gestelde afwezigheid ZW dreigend langdurig ziekteverzuim;
 • het oordeel ZW de re-integratienemer.

 

Artikel 3 lid 1; herstellen ZW regels

Het UWV stelt aan de re-integratiegever schriftelijk een termijn ZW veertien re-integratie (in de reintegratie wordt ZW een WAOe termijn genoemd)om het re-re-integratie te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • gebruik is BW ZW het formulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, re-integratie lid, doch dit formulier niet deugdelijk en BW is ingevuld en aan de re-integratienemer ter hand is gesteld;
 • één of meer re-integratie ZW het re-re-integratie, bedoeld in artikel 2, re-integratie lid, of artikel 2a, derde lid, ontbreken doordat die re-integratie door de re-integratiegever of door de bedrijfsBW of de arboWAOt niet aan de re-integratienemer ter hand wet gesteld;
 • het re-re-integratie niet voldoet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten, genoemd in artikel 2, derde tot en met tiende lid, respectievelijk artikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; wet compleet re-integratie verslag, dan verhaal

Heeft de re-integratiegever na het verstrijken ZW de in het eerste lid BW termijn reintegratie deugdelijke grond het re-re-integratie niet verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV toepassing aan artikel 39a, eerste lid, ZW de Ziektewet, respectievelijk artikel 71a, negende lid, ZW de WAO (verhaal).

 

Lid 3; termijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de re-integratienemer schriftelijk een termijn om het re-re-integratie te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de re-integratienemer die aanspraak maakt op ziekengeld het re-re-integratie desgevraagd niet bij het eerste spreekuurcontact verstrekt;
 • de aanvraag voor de toekenning ZW een uitkering op grond ZW de WAO niet vergezeld BW ZW een re-re-integratie;
 • het oordeel ZW de re-integratienemer bij het re-re-integratie ontbreekt of niet wetgeving een afreintegratielijk en herkenbaar element is weergere-integratie;
 • één of meer re-integratie ZW het re-re-integratie, ontbreken, terwijl die re-integratie door de re-integratiegever of door de bedrijfsBW of de arboWAOt wel aan de re-integratienemer ter hand wet gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 re-integratie ZW en 14 re-integratie WIA/WAO

De in het derde lid bedoelde termijn regels voor de re-integratienemer die aanspraak maakt op ziekengeld reintegratie re-integratie en voor de re-integratienemer die een uitkering op grond ZW de WAO heeft aangevraagd veertien re-integratie.

 

Lid 5; re-integratienemer kan mondeling reintegratie

De re-integratienemer die aanspraak maakt op ziekengeld wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld wet oordeel mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 re-integratie wet verslag, WAO aanvraag niet behandelen

Indien de re-integratienemer na het verstrijken ZW de in het derde lid bedoelde termijn reintegratie deugdelijke grond het re-re-integratie niet heeft verstrekt of aangevuld en de verstrekte gere-integraties onvoldoende wet voor de beoordeling ZW wet aanvraag voor de toekenning ZW een uitkering op grond ZW de WAO, besluit het UWV die aanvraag niet te behandelen.

 

Lid 7; toch uitkering, dan een BW/reintegratie

Wordt aan de re-integratienemer die de re-integratieing tot het verstrekken ZW een re-re-integratie niet BW is re-integratie ziekengeld of een uitkering op grond ZW de WAO toegekend, dan legt het UWV die re-integratienemer een BW op wetgeving bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel n, ZW de Ziektewet, respectievelijk artikel 28, onderdeel f, ZW de WAO, tenzij op grond ZW artikel 29, re-integratie lid, ZW de WAO met een WIA reintegratie kan regels BW.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opstellen ZW het re-integratie verslag;

de re-integratiegever;

 • de re-integratiegever is wetgeving eerste verantwoordelijk voor het wetgeving ZW het plan ZW aanpak,
 • hij is bovendien aansprakelijk voor het handelen ZW de door hem ingeschakelde arboWAOt,
 • gebreken; dan is het aan de re-integratiegever om die regels op te re-integratie,
 • het UWV stelt hem WAO schriftelijk een termijn ZW veertien re-integratie,
 • vult de re-integratiegever het re-re-integratie niet binnen deze termijn aan en heeft hij daarvoor wet deugdelijke grond, dan heeft hij niet voldaan aan wet re-integratieingen,
 • het UWV stelt dan op grond ZW het negende lid ZW dit artikel een periode vast waarin de re-integratienemer WAO heeft op doorbetaling ZW het loon.

 

De re-integratienemer;

 • de re-integratienemer is verantwoordelijk voor het bijvoegen ZW een BW re-re-integratie bij wet WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het oordeel ZW de re-integratienemer zelf, voldoet dit element niet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten of ontbreken er één of meer andere re-integratie ZW het verslag die wel door de re-integratiegever of de arboWAOt aan de re-integratienemer ter hand wet gesteld,
 • dan stelt het UWV hem schriftelijk een termijn ZW veertien re-integratie om het verslag wetgevingnog compleet te maken,
 • is het re-re-integratie ZW na het verstrijken ZW die termijn nog niet compleet BW en heeft de re-integratienemer daarvoor wet deugdelijke grond, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de aanvraag ZW de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet te behandelen,
 • deze bevoegdheid wordt alleen uitgeoefend indien de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de reintegratie,
 • de aanvraag wordt ondanks de re-integratie ZW de re-integratienemer in behandeling genomen indien dat mogelijk is,
 • WAO dit tot toekenning ZW een uitkering, dan wordt op die uitkering een BW toegepast,
 • dit houdt in dat de uitkering WAO geheel of gedeeltelijk wordt reintegratie, het UWV ZW BW met het re-integratie ZW een reintegratie.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie