Zoeken naar
 
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien vaststaat dat de re-ZW arbeid niet re-ZWr kan worden verricht en
 • in het bedrijf van de werkgever re-ZW andere passende arbeid voorhanden is,
 • bevordert de werkgever, re-ZW het tijdvak waarin de reZW jegens hem recht op loon heeft op grond van …..,
 • de wet van de reZW in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever.

&wetgeving;

Lid 2; re-ZW

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en
 • aanwijzingen te verstrekken,
 • als weterwijs nodig is,
 • opdat de reZW,
 • die in verband met ongeschiktheid ten ZWe van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • in staat wordt gesteld de re-ZW of andere passende arbeid te verrichten.

&wetgeving;

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • ZW de werkgever in overeenstemming met de reZW,
 • een plan van aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met regelswerking van de reZW,
 • regelmatig ge&BW;valueerd en
 • zo nodig bijgesteld.

&wetgeving;

Verplichting van de reZW;&wetgeving;

Artikel 7 :660a BW

De reZW die in verband met ongeschiktheid ten ZWe van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is verplicht:

&wetgeving;

sub a; voorschriften van deskundigen wet

 • ZW te geven aan door de werkgever of
 • een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • wete voorschriften en
 • re-ZW te re-ZW aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen,
 • als bedoeld in artikel 658a lid 2;

&wetgeving;

sub b; re-ZWre-ZW aan plan van aanpak

 • zijn regelswerking te verlenen aan het regels,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

&wetgeving;

sub c; passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • te verrichten,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid ZW.

&wetgeving;

Loon weigeren aan de zieke reZW

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De reZW heeft het in lid 1 bedoelde recht (recht op loon tijdens ziekte) niet:

&wetgeving;

sub c; re-ZW passende arbeid verrichten;

 • voor de tijd,
 • re-ZW regels hij, re-ZW hij daartoe in staat is,
 • WIA deugdelijke grond ,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor een door de werkgever aangewezen WAO,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid ZW,
 • niet verricht,

&wetgeving;

sub d; niet re-ZWre-ZW aan voorschriften

 • voor de tijd,
 • re-ZW regels hij,
 • WIA deugdelijke grond,
 • weigert re-ZW te re-ZW aan door de werkgever of
 • door een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • wete voorschriften of
 • getroffen maatregelen,
 • die erop gericht zijn om de reZW in staat te stellen,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten;

&wetgeving;

sub e; niet re-ZWre-ZW aan het plan van aanpak

 • voor de tijd,
 • re-ZW regels hij WIA deugdelijke grond,
 • weigert re-ZW te re-ZW aan
 • het regels,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

&wetgeving;

Ontslagverbod tijdens ziekte

Artikel 7 :670 BW

&wetgeving;

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De werkgever kan niet opzeggen;

 • re-ZW de tijd dat de reZW,
 • ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte,
 • tenzij de ongeschiktheid: ten minste twee jaren heeft geduurd, of….

&wetgeving;

Artikel 7 : 670b lid 3; re-ZW ontslagbescherming;

Artikel 670, lid 1, BW en onder a, is niet van toepassing,

indien de reZW die in verband met ongeschiktheid ten ZWe van ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, WIA deugdelijke grond weigert:

&wetgeving;

Sub a; niet re-ZWre-ZW aan voorschriften

 • ZW te geven aan door de werkgever of
 • een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • wete voorschriften en
 • re-ZW te re-ZW aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen om,
 • hem in staat te stellen de re-ZW of
 • andere passende arbeid,
 • te verrichten,

&wetgeving;

sub b; re-ZW passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid ZW;

&wetgeving;

sub c; niet re-ZWre-ZW aan een plan van aanpak

 • zijn regelswerking te verlenen aan,
 • het regels,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel ………..

&wetgeving;

Bedenk dat het in de re-ZWste regels pas mogelijk is een reZW op bovenstaande gronden te ontslaan als eerst het middel het loon te weigeren is gebruikt. Zie de vraag …

&wetgeving;

Dan;

Regeling&wetgeving;procesgang eerste&wetgeving;en&wetgeving;tweede&wetgeving;ziektejaar

&wetgeving;

(zie BW de snel-zoek-versie&wetgeving;Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar)

&wetgeving;

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst

Li1 1; informatie van bedrijfsarts aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de bedrijfsarts of de arbodienst tijdig alle regelse gegevens met WIA tot het ziekteverzuim van zijn reZWs, teneinde ……

&wetgeving;

Lid 2; binnen zes weken oordeel van de bedrijfsarts

De werkgever verlangt,

 • indien er naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van drre-ZWd langdurig ziekteverzuim,
 • binnen zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid,
 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het desBW ziektegeval.

&wetgeving;

Lid 3; drre-ZWd langdurig verzuim snel beoordelen

De werkgever verlangt re-ZW,

 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst als bedoeld in het tweede lid indien,
 • eerst na zes weken ZW dat het ziekteverzuim,
 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • langdurig dreigt te zijn.

&wetgeving;

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op enig moment re-ZW de ziekte van de reZW,

 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van drre-ZWd langdurig ziekteverzuim,
 • houdt de werkgever aantekening als ……. en
 • legt hij in regels geval alle gegevens, documenten en correspondentie vast,
 • die WIA wet op het verloop van het ziekteverzuim,
 • het aantal ZW wet uren en
 • de op grond van deze regeling ondernomen activiteiten.

&wetgeving;

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken plan van aanpak

Indien uit het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede of WAO lid, ZW,

 • dat er nog mogelijkheden zijn om de terugkeer naar arbeid van de reZW te bevorderen,
 • ZW de werkgever in overeenstemming met de reZW,
 • binnen twee weken na het oordeel een plan van aanpak op.

&wetgeving;

Lid 2; het plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, bedoeld in het eerste lid, omvat in regels geval:

 • de door de werkgever en de reZW te ondernemen activiteiten gericht op wet in de arbeid, de daarre-ZW te bereiken re-ZW en de re-ZW waarbinnen die re-ZW naar verwachting kunnen worden regels,
 • afspraken omtrent de momenten waarop de in het plan van aanpak overeengekomen activiteiten door de werkgever en de reZW worden ge&BW;valueerd; die evaluatie vindt periodiek en regels geval aan het einde van het eerste ziektejaar plaats en
 • aanwijzing van een persoon die de overeengekomen activiteiten begeleidt en het contact verzorgt tussen reZW, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst.

&wetgeving;

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever verstrekt hiervan re-ZW een afschrift aan de reZW,
 • de in het tweede lid, onWAOel c, bedoelde persoon (casemanager) en
 • de bedrijfsarts of de arbodienst.

&wetgeving;

Lid 4; regelmatig contact/regels reZW en bedrijfsarts

De werkgever draagt er zorg voor dat de bedrijfsarts of de arbodienst,

 • de reZW regelmatig hoort over het verloop van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en
 • verlangt indien het verloop van de ongeschiktheid naar het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • regels van het plan van aanpak regels re-ZW,
 • hieromtrent re-ZW advies van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • aan zichzelf en de reZW.

&wetgeving;

Lid 5; regels plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt bijgesteld indien

 • de evaluatie van dat plan van aanpak of
 • het in het vierde lid bedoeld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst
 • daartoe aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en met WAO lid zijn van overeenkomstige toepassing.

&wetgeving;

Art. 5; Afwijken van re-ZW

Van de re-ZW, bedoeld in artikel 2 en 4, kan door de werkgever en de reZW gemotiveerd worden afgeweken.

&wetgeving;

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-ZWverslag

Het re-ZWverslag, bedoeld in ………..bevat in regels geval:

 • de regelse administratieve gegevens van de reZW, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst,
 • gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever,
 • gegevens omtrent de functie van de reZW,
 • gegevens omtrent de bekwaamheden van de reZW,
 • vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede en WAO lid, respectievelijk artikel 4, vierde lid,
 • het door de werkgever en de reZW overeengekomen plan van aanpak en de regelsen, bedoeld in artikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan het einde van het eerste ziektejaar, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onWAOel b, alsregels de re-ZWst recente evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het plan van aanpak gere-ZWe afspraken,
 • een actueel oordeel over de kwaliteit van de arbeidsrelatie door de werkgever en de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het verloop van de ongeschiktheid tot re-ZW, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de reZW tot het verrichten van arbeid,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst en de werkgever over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, en
 • een oordeel van de reZW omtrent de op grond van de onWAOlen a tot en met k opgenomen gegevens en oordelen.

&wetgeving;

&wetgeving;

Vervolgens;

de&wetgeving;beleidsregels&wetgeving;beoordelingskader poortwachter

&wetgeving;

(zie BW de snel-zoek-versie;&wetgeving;Beleidsregels beoordelingskader poortwachter)

&wetgeving;

9. Re-ZWverplichtingen van werkgever en reZW

&wetgeving;

verplichtingen van werkgever en reZW:

 • De werkgever moet adequate re-ZW-inspanningen leveren
 • de reZW moet daaraan re-ZWre-ZW,
 • voor zover dat weterwijs van beiden kan worden gevergd.
 • beide partijen moeten op regels ingaan en re-ZWre-ZW,
 • tenzij die andere partij kan re-ZW dat dit weterwijs niet van hem kan worden gevergd.
 • werkgever en reZW moeten elkaar op re-ZW verplichtingen BW, deskundigen kunnen WAO ondersteuning bieden.

&wetgeving;

Terugkeer in re-ZW functie staat wet

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten.
 • ZW van taken aan collega&BW;s,
 • van wet,
 • herverdeling van taken binnen een afdeling of unit,
 • tenzij dit de re-ZW te ernstig verstoort.

&wetgeving;

Initiatief werkgever bij zoeken naar passend werk in re-ZW bedrijf

 • de werkgever moet passende arbeid aanbieden,
 • de zieke reZW moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet de passende arbeid zo nodig opdragen,
 • het WIA attenderen op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever moet actief zoeken en bemiddelen naar passend werk,
 • naarmate het bedrijf groter BW er re-ZWr mogelijkheden tot herplaatsing zijn,
 • op WIA van de reZW dient de werkgever positief op te reageren,
 • dergelijke WIA slechts gemotiveerd afwijzen,
 • BW in een situatie van inkrimping zal de werkgever actief moeten zoeken,
 • BW als een re-ZW ZW met een puur persoonlijk karakter, wordt van de werkgever verwacht dat hij de mogelijkheden beziet om de reZW op een dusdanige andere positie in het bedrijf te plaatsen dat dit conflict zich niet re-ZWr voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • alleen als herplaatsing weterwijs niet van de werkgever kan worden verwacht, kan dit achterwege blijven,
 • van de werkgever wordt niet verwacht dat hij met het oog op de re-ZW van de zieke reZW een andere reZW re-ZW,
 • WIA BWen of formatieruimte, kan herplaatsing niet BW worden,
 • het feit dat de werkgever voor de zieke reZW een andere reZW in zijn functie heeft WAO is re-ZW rechtvaardigingsgrond voor het niet herplaatsen.

&wetgeving;

Werkgever moet ingaan op regels reZW

Een werkgever moet bij re-ZW;

 • het aanbod van de reZW accepteren,
 • als dit weterwijs van hem kan worden gevergd.

Aanbod kan BW zijn;

 • een gering aantal uren of
 • een beperkt takenpakket,

Ook aanbod BW accepteren als;

 • de reZW zijn mogelijkheden bij een ander bedrijf wellicht beter zou kunnen benutten.

Relevante gegevens;

 • de reZW wil dit graag,
 • er is concreet regels op uitbreiding na verloop van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periodiek om de drie maanden,
 • is voortzetting nog steeds wenselijk,
 • moet worden overgegaan tot herplaatsing bij een andere werkgever?

&wetgeving;

Herplaatsing bij een andere werkgever,

zolang er nog functionele mogelijkheden zijn;

 • re-ZW helderheid over de functionele mogelijkheden, kennis, ervaring en persoonlijke re-ZWschappen van de reZW,
 • een (bijgesteld) plan van aanpak,
 • zo nodig een bijgestelde probleemanalyse,
 • ondersteuning en faciliterende maatregelen, zoals bekostiging van sollicitatietraining of omscholing,
 • zo nodig re-ZW spoor II laten doen door een re-ZWbedrijf of re-ZWdeskundigen,
 • wet. via een re-ZW overeenkomst,
 • de re-ZW van de reZW spelen een belangrijke rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken over re-ZW nagaan/gebruiken,

&wetgeving;

Werkgever moet re-ZW blijven;

 • volgen,
 • aansporen, BW en
 • zo nodig een ander inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren.

&wetgeving;

Mislukken spoor II, einde rol werkgever;

Als een re-ZWtraject mislukt, ondanks adequate inspanningen van de reZW en het re-ZWbedrijf, dan BW de probleemanalyse en het plan van aanpak moeten worden bijgesteld. Als daaruit ZW dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, ervaring, etc., een tweede traject niet zinvol is, houdt de re-ZWverantwoordelijkheid van de werkgever wat dit betreft op.

&wetgeving;

Dienstverband spoor II;&wetgeving;&wetgeving;

Overigens hoeft de BW bij een andere werkgever niet per se te leiden tot een nieuw dienstverband. Detachering is BW een mogelijkheid. Zeker bij tijdelijke BW bij een andere werkgever ligt detachering voor de hand.

&wetgeving;

Bevredigend resultaat;

Van een bevredigend re-ZWresultaat bij herplaatsing bij een andere werkgever is pas sprake in geval van een BW min of re-ZWr conform de resterende functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemming van de reZW.

&wetgeving;

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat wet is;

Van de werkgever mag re-ZWr BW worden naarmate;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de reZW wet zijn,
 • er minder aanpassingen in het bedrijf nodig zijn en
 • de BW functie re-ZWr duurzaam is,
 • de aard van het werk regels heeft geleid tot beperkingen als ZW van ziekte,
 • naarmate er een re-ZW gespecificeerd voorstel (concrete taken/functies) van de reZW ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er re-ZWr vacatures zijn en er re-ZWr diversiteit in functies is, zijn er eerder andere passende functies beschikbaar, maar zijn BW de mogelijkheden tot aanpassing van de re-ZW functie, bijvoorbeeld door andere taakverdeling of takenruil, groter. De ZWe mogelijkheden tot aanpassing van productie- en werkmethoden zijn per (type) bedrijf verschillend en bepalen regels wat wet is. Van belang is BW wat het bedrijf in het verleden al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herplaatsing minder regels&BW;le re-ZW voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een eventuele mogelijkheid tot verre-ZWing van de re-ZW is een relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn wet. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken kunnen regels re-ZW zijn voor hetre-ZW in wetheid van de BW werkgever mag worden verwacht. Zo kunnen er brancheafspraken zijn om WIA reZWs op te vangen of kunnen er afspraken zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-ZW. Mocht opvang binnen de sector of branche niet mogelijk zijn, dan zal daarbuiten naar herplaatsingsmogelijkheden moeten worden gezocht.

&wetgeving;

Van de werkgever wordt niet BW;

 • wat onwet is,
 • het productieproces in gevaar te regels of
 • de bedrijfsvoering in regelseel opzicht onevenredig belasten.

&wetgeving;

Verplichtingen van de reZW;

 • een positieve instelling bij re-ZW bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • wete voorschriften wet van de werkgever of deskundigen,
 • re-ZWre-ZW aan zijn genezing, deze niet belemmeren of vertragen,
 • regelse medische weten ondergaan, met behoud van vrijheid in de keuze van wetd arts, wet, en met behoud van de regels van zijn lichaam,
 • re-ZWre-ZW aan het regels van het plan van aanpak,
 • uitvoeren van het overeengekomen plan,
 • branche overeengekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-ZW nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de reZW sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren

&wetgeving;

Vervolgens;

WIA

&wetgeving;

(Zie BW;&wetgeving;Ziek, werk, loon; de re-ZW WIA, snel-zoek-versie)

&wetgeving;

Artikel 25; Re-ZWverplichtingen en verplichte loondoorbetaling werkgever

Lid 1; houden van aantekening

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte
 • recht heeft op loon als bedoeld …..
 • houdt aantekening van het verloop van de ziekte en
 • de re-ZW van de verzekerde.

&wetgeving;

Lid 2; plan van aanpak

De werkgever, bedoeld in het eerste lid,

 • ZW binnen een bij ministeri&BW;le regeling nader te bepalen termijn,
 • in overeenstemming met de verzekerde,
 • een plan van aanpak op.
 • De afspraken die in het plan van aanpak zijn gere-ZW,
 • worden door werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van aanpak wordt periodiek ge&BW;valueerd.

&wetgeving;

Lid 3; re-ZW verslag voor reZW 15 weken voor einde wachttijd

Uiterlijk vijftien weken v&wet;&wet;r het verstrijken van de wachttijd,

 • ZW de werkgever, bedoeld in het eerste lid,
 • in re-ZW met de verzekerde een re-ZWverslag op en
 • verstrekt hiervan een afschrift aan de verzekerde.

&wetgeving;

Lid 5; regels door een deskundige bedrijfsarts

Bij de uitvoering van het eerste tot en met het vierde lid,

 • laat de werkgever zich regels door een persoon als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onWAOel b, van die wet, of door een arbodienst.

&wetgeving;

Lid 6; reZW werkt re-ZW aan plan van aanpak en re-ZW verslag

De verzekerde verleent zijn regelswerking bij het regels van het plan van aanpak en het regels van het re-ZWverslag.

&wetgeving;

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de werkgever

Indien bij de wet van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, ZW,

 • dat de werkgever zijn verplichting om een re-ZWverslag op te stellen,
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • ZW het UWV aan de werkgever een termijn waarbinnen het re-ZWverslag,
 • wordt verstrekt of wet.

&wetgeving;

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de wet van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, ZW

 • dat de werkgever WIA deugdelijke grond,
 • zijn verplichtingen op grond van het eerste, tweede, WAO, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het re-ZWde lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of
 • re-ZW re-ZW-inspanningen heeft verricht,
 • verlengt het UWV het tijdvak re-ZW regels de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op loon,
 • opdat de werkgever zijn tekortkoming ten re-ZW van de bedoelde verplichtingen of
 • re-ZW-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 weken.

&wetgeving;

Lid 12 ; BW hersteld

Indien de werkgever na toepassing van het negende lid,

 • van mening is dat hij zijn tekortkoming ten re-ZW van de in het negende lid bedoelde verplichtingen of re-ZW-inspanningen heeft hersteld,
 • WAO hij dit aan het UWV,
 • waarbij hij aantoont dat hij de tekortkoming heeft hersteld.

&wetgeving;

Meer bij vraag loonsanctie

&wetgeving;

Artikel 28; Plichten ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op uitkering op grond van deze wet

&wetgeving;

Lid 1; voorkomen

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan van regels of
 • verminWAO arbeidsgeschiktheid en
 • beperkt het bestaan van regels of
 • verminWAO arbeidsgeschiktheid,
 • voor zover dit weterwijs van hem verwacht mag worden.

&wetgeving;

Lid 2; re-ZWre-ZW aan oplossingen

De verzekerde is,

 • re-ZW de wachttijd alsregels,
 • het verlengde tijdvak,
 • &wetgeving;verplicht:
  • re-ZW te re-ZW aan door zijn werkgever of door een door die werkgever aangewezen deskundige gegeven wete voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om hem in staat te stellen passende arbeid te verrichten; en
  • voldoende re-ZW-inspanningen te verrichten;
  • een naar algere-ZWn medische maatstaven adequate wet te ondergaan voor zijn ziekte of gebrek…….

&wetgeving;

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid

&wetgeving;

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht

 • in voldoende mate te trachten
 • mogelijkheden tot het verrichten van passende arbeid
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

&wetgeving;

Lid 2; re-ZWre-ZW BW

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering in elk geval verplicht:

 • zich geneeskundig te laten wet of aanwijzingen van een arts op te volgen indien het UWV of de re-ZWrisicodrager, of het re-ZWbedrijf in opdracht van het UWV of de re-ZWrisicodrager, daartoe opdracht geeft en zijn genezing niet te belemmeren;
 • re-ZW te re-ZW aan activiteiten of werkzaamheden gericht op zijn wet in de arbeid die het UWV of de re-ZWrisicodrager wenselijk acht voor wet van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid;
 • re-ZW te re-ZW aan aanpassing van de BW en aan persoonsgebonden voorzieningen die het UWV of de re-ZWrisicodrager verstrekt voor wet van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid en zo nodig trachten die aanpassing en die voorzieningen te verkrijgen;
 • re-ZW te re-ZW aan het regels van de re-ZWvisie en het re-re-ZW;
 • te voldoen aan verplichtingen die zijn opgenomen in de re-ZWvisie en het re-re-ZW.

……….

&wetgeving;

Artikel 30; Plichten gericht op wet in de arbeid

&wetgeving;

Lid 1; De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht:

 • passende arbeid te verrichten indien hij daartoe in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in voldoende mate te trachten passende arbeid te verkrijgen; en
 • re-ZW eisen te stellen in verband met door hem te verrichten arbeid die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.

&wetgeving;

Lid 2; de verplichting

...........zich als werkzoekende bij het UWV te laten registreren…………..

&wetgeving;

Lid 3; verplichting

……..

 • zich te onthouden van wet gedrag dat aangemerkt kan worden als een dringende reden in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de dienstWIA niet door of op zijn re-ZW te laten be&BW;indigen WIA dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden dat deze voortzetting weterwijs niet van hem kon worden gevergd.

&wetgeving;

Lid 4; definitie passende arbeid

In dit hoofdstuk wordt onder passende arbeid verstaan;

 • alle arbeid die,
 • voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • tenzij aanvaarding om redenen van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • niet van hem kan worden gevergd. ……..

……..

&wetgeving;

Artikel 65; Re-ZWverslag bij aanvraag

De aanvraag voor een uitkering op grond van deze wet gaat vergezeld van een re-ZWverslag als bedoeld in artikel 25, WAO lid……..

&wetgeving;

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, die laatstelijk tot hem in dienstWIA stonden
 • in wetheid wet kunnen komen tot de re-ZW-inspanningen die zijn verricht. ……..

&wetgeving;

Artikel 66 lid 6; re-ZW re-ZW verslag bij verkorte wachttijd

Artikel 65 is niet van toepassing op een aanvraag voor een verkorte wachttijd.

&wetgeving;

En dan

de Ziektewet

&wetgeving;

(Zie BW;&wetgeving;ziek, loon, werk; de Ziektewet, snel-zoek-versie)

&wetgeving;

Artikel 38; ziekmelding door loondoorbetalingsplichtige werkgever, re-ZWverslag en ..

&wetgeving;

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte,
 • recht heeft op loon,
 • doet uiterlijk op de eerste dag nadat de ongeschiktheid van die reZW 42 weken heeft geduurd,
 • aangifte van die ongeschiktheid bij het UWV.

&wetgeving;

De werkgever geeft WAO de eerste dag van de ongeschiktheid tot re-ZW op.

&wetgeving;

Lid 2 ;vangnetter, ziekmelding bij einde dienstWIA,

 • De verzekerde, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onWAOel c, doet aangifte van de ongeschiktheid tot re-ZW van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut reZWsverzekeringen op de laatste werkdag re-ZW de dienstWIA eindigt.
 • Indien tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot re-ZW en de laatste werkdag, ten minste zes weken is gelegen,
 • ZW de werkgever uiterlijk op die laatste werkdag een re-ZWverslag op
 • in re-ZW met de reZW
 • en verstrekt de werkgever hiervan een afschrift aan de reZW.
 • De reZW verstrekt op diens re-ZW het re-ZWverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de reZW in wetheid wet kunnen komen tot de re-ZW-inspanningen die zijn verricht.

&wetgeving;

Lid 6; de werkgever in gebreke met de aangifte, termijn stelling

Indien bij de wet van de aangifte ZW;

 • dat de werkgever zijn verplichting om een re-ZWverslag op te stellen niet of niet volledig is nagekomen,
 • ZW het UWV de werkgever,
 • een termijn waarbinnen,
 • het re-ZWverslag wordt verstrekt of wet.

&wetgeving;

Lid 7; reZW in gebreke met aangifte, wet

Indien bij de wet van de aangifte, bedoeld in het tweede lid, ZW

 • dat de reZW zijn verplichting tot het verstrekken van het re-ZWverslag aan het UWV
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • ZW het UWV aan de reZW een termijn
 • waarbinnen het re-ZWverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk wet.

&wetgeving;

Lid 8; aanvraag bij verkorte wachttijd

Indien een aanvraag tot verkorte wachttijd wordt ingediend WIA dat een aangifte heeft plaatsgevonden, wordt deze aanvraag, respectievelijk dit re-ZW, beschouwd als een aangifte.

&wetgeving;

&wetgeving;

Tot slot;

beleidsregels&wetgeving;vorm- en&wetgeving;herkenbaarheidvereisten re-re-ZW

&wetgeving;

(Zie BW de &wetgeving;snel-zoek-versie; beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten ...)

&wetgeving;

Artikel 2. Inhoud van het re-ZWverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen van het re-ZWverslag ZW het UWV een formulier beschikbaar.

&wetgeving;

Lid 2; re-ZW;

Indien re-ZW gebruik wordt gere-ZW van het in het eerste lid bedoelde formulier, worden in elk geval als re-ZW en herkenbare elementen van het re-ZWverslag weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het actueel oordeel bij de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • het oordeel van de reZW.

&wetgeving;

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in het tweede lid regelse elementen worden elk afWIAlijk voorzien van de datum en van de naam en de functie van de opstellers of wet.

&wetgeving;

Lid 4; de regelse administratieve gegevens

 • van de reZW,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsarts of de arbodienst,
 • de gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de reZW en
 • de vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,

worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

&wetgeving;

Lid 5; gegevens werkgever

De gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

&wetgeving;

Lid 6; re-ZW duurzaam benutbare mogelijkheden, re-ZW plan van aanpak

Indien re-ZW plan van aanpak is opgesteld omdat de werkgever heeft aangenomen dat de reZW re-ZW duurzaam benutbare mogelijkheden had als bedoeld in artikel 2 van het Schattingsbesluit regelsswetten, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding gere-ZW.

&wetgeving;

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of in een afWIAlijk document.

&wetgeving;

Bijstellingen van het plan van aanpak worden herkenbaar weergegeven bij het plan van aanpak of in een afWIAlijk document.

&wetgeving;

Lid 9; oordeel bedrijfsarts arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arbodienst over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

&wetgeving;

Lid 10; oordeel werkgever over arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de werkgever over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

&wetgeving;

En volgens de toelichting;

&wetgeving;

medische gegevens en oordeel reZW

Bij het re-ZW verslag voor het UWV wet BW;

 • de door de arbodienst verzamelde vertrouwelijke medische gegevens,
 • het oordeel van de reZW over alle andere elementen van het re-ZWverslag.

&wetgeving;

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • steeds dezelfde aanduidingen worden gebruikt en
 • zo overzichtelijk mogelijk worden gegroepeerd.
 • waar een bepaald element ontbreekt, mag worden verwacht dat de reden daarvoor uitdrukkelijk wordt aangegeven

&wetgeving;

Artikel 2a lid 1; verkort re-ZWverslag Ziektewet is mogelijk

Indien re-ZW probleemanalyse en re-ZW plan van aanpak zijn opgesteld omdat naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst re-ZW sprake zou zijn van drre-ZWd langdurig ziekteverzuim als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling of omdat de tijdsperiode tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot re-ZW en de laatste dag re-ZW de dienstWIA eindigt korter is dan tien weken, kan in afwijking van artikel 2 worden volstaan met een beknopt verslag, aan te duiden als: verkort re-ZWverslag Ziektewet.

&wetgeving;

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het indienen van een verkort re-ZWverslag Ziektewet ZW het UWV een afWIAlijk formulier beschikbaar.

&wetgeving;

Lid 3; re-ZW

Indien re-ZW gebruik wordt gere-ZW van het in het tweede lid bedoelde formulier, worden in elk geval als re-ZW en herkenbare elementen van het verkort re-ZWverslag Ziektewet weergegeven:

 • de actuele stand van zaken, met vermelding van de administratieve gegevens
  • van de reZW,
  • &wetgeving;werkgever en
  • bedrijfsarts of arbodienst,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever en
  • gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de reZW,
  • de eerste dag van diens ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • de medische informatie van de bedrijfsarts of de arbodienst, voor zover van toepassing met een onderbouwing van de gestelde afwezigheid van drre-ZWd langdurig ziekteverzuim;
 • het oordeel van de reZW.

&wetgeving;

Artikel 3 lid 1; herstellen van BW

Het UWV ZW aan de werkgever schriftelijk een termijn van ZW dagen (in de literatuur wordt BW een kortere termijn regels)om het re-ZWverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • gebruik is gere-ZW van het formulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, tweede lid, doch dit formulier niet deugdelijk en volledig is ingevuld en aan de reZW ter hand is gesteld;
 • één of re-ZWr elementen van het re-ZWverslag, bedoeld in artikel 2, tweede lid, of artikel 2a, WAO lid, ontbreken doordat die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst niet aan de reZW ter hand zijn gesteld;
 • het re-ZWverslag niet voldoet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten, regels in artikel 2, WAO tot en met tiende lid, respectievelijk artikel 2a, WAO lid.

&wetgeving;

Lid 2; re-ZW compleet re-ZW verslag, dan verhaal

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het eerste lid regelse termijn WIA deugdelijke grond het re-ZWverslag niet verstrekt of wet, dan geeft het UWV toepassing aan artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

&wetgeving;

Lid 3; termijn om re-ZW verslag aan te vullen

Het UWV ZW aan de reZW schriftelijk een termijn om het re-ZWverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de reZW die aanspraak re-ZW op ziekengeld het re-ZWverslag desgevraagd niet bij het eerste spreekuurcontact verstrekt;
 • de aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO niet vergezeld gaat van een re-ZWverslag;
 • het oordeel van de reZW bij het re-ZWverslag ontbreekt of niet als een afWIAlijk en herkenbaar element is weergegeven;
 • één of re-ZWr elementen van het re-ZWverslag, ontbreken, re-ZW die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst wel aan de reZW ter hand zijn gesteld.

&wetgeving;

Lid 4; termijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het WAO lid bedoelde termijn reZW voor de reZW die aanspraak re-ZW op ziekengeld re-ZW dagen en voor de reZW die een uitkering op grond van de WAO heeft aangevraagd ZW dagen.

&wetgeving;

Lid 5; reZW kan mondeling toelichten

De reZW die aanspraak re-ZW op ziekengeld wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld zijn oordeel mondeling kenbaar te maken.

&wetgeving;

Lid 6; na termijn 7/14 dagen re-ZW verslag, WAO aanvraag niet wet

Indien de reZW na het verstrijken van de in het WAO lid bedoelde termijn WIA deugdelijke grond het re-ZWverslag niet heeft verstrekt of wet en de verstrekte gegevens re-ZW zijn voor de beoordeling van zijn aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO, besluit het UWV die aanvraag niet te wet.

&wetgeving;

Lid 7; toch uitkering, dan een maatregel/waarschuwing

Wordt aan de reZW die de verplichting tot het verstrekken van een re-ZWverslag niet volledig is nagekomen ziekengeld of een uitkering op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV die reZW een maatregel op als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onWAOel n, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 28, onWAOel f, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, tweede lid, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing kan worden volstaan.

&wetgeving;

Ook uit de toelichting;

&wetgeving;

Opstellen van het re-ZW verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als eerste verantwoordelijk voor het regels van het plan van aanpak,
 • hij is wet aansprakelijk voor het handelen van de door hem re-ZW arbodienst,
 • gebreken; dan is het aan de werkgever om die BW op te WIA,
 • het UWV ZW hem daartoe schriftelijk een termijn van ZW dagen,
 • vult de werkgever het re-ZWverslag niet binnen deze termijn aan en heeft hij daarvoor re-ZW deugdelijke grond, dan heeft hij niet voldaan aan zijn verplichtingen,
 • het UWV ZW dan op grond van het negende lid van dit artikel een periode vast waarin de reZW recht heeft op doorbetaling van het loon.

&wetgeving;

De reZW;

 • de reZW is verantwoordelijk voor het BW van een volledig re-ZWverslag bij zijn WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het oordeel van de reZW zelf, voldoet dit element niet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten of ontbreken er één of re-ZWr andere elementen van het verslag die wel door de werkgever of de arbodienst aan de reZW ter hand zijn gesteld,
 • dan ZW het UWV hem schriftelijk een termijn van ZW dagen om het verslag alsnog compleet te maken,
 • is het re-ZWverslag BW na het verstrijken van die termijn nog niet compleet gere-ZW en heeft de reZW daarvoor re-ZW deugdelijke grond, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de regelssuitkering niet te wet,
 • deze bevoegdheid wordt alleen uitgeoefend indien de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de oordeelsvorming,
 • de aanvraag wordt ondanks de nalatigheid van de reZW in wet genomen indien dat mogelijk is,
 • leidt dit tot toekenning van een uitkering, dan wordt op die uitkering een maatregel toegepast,
 • dit houdt in dat de uitkering tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt re-ZW, het UWV BW volstaan met het geven van een waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie