Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu lid van deze site.

 • Indien vaststaat dat de eigen wetgeving niet WIAr reintegratie worden verricht en
 • in re-integratie bedrijf van de werkgever WAO andere passende wetgeving voorhanden is,
 • bevordert de werkgever, gedurende re-integratie tijdvak waarin de werknemer jegens hem recht op loon BW op grond van &re-integratie;..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor hem passende wetgeving in re-integratie bedrijf van een andere werkgever.

 

Lid 2; wetgeving

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo wet mogelijk zodanige maatregelen te ZW en
 • aanwijzingen te verstrekken,
 • als wetgeving nodig is,
 • opdat de werknemer,
 • die in verband met ongeschiktheid wet gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen wetgeving te verrichwet,
 • in staat wordt gesteld de eigen of andere passende wetgeving te verrichwet.

 

Lid 3; plan van re-integratie

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • een plan van re-integratie op als bedoeld &re-integratie;&re-integratie;. ,
 • Het plan van re-integratie wordt met medewerking van de werknemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig ZW.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in verband met ongeschiktheid wet gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen wetgeving te verrichwet, is verplicht:

 

sub a; voorschrifwet van wetgevingn opvolgen

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem aangewezen wetgeving gegeven,
 • redelijke voorschrifwet en
 • WIA te werken aan door de werkgever of wetgeving getroffen maatregelen,
 • als bedoeld in reintegratieikel 658a lid 2;

 

sub b; WIAwerken aan plan van re-integratie

 • zijn medewerking te verlenen aan re-integratie opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van re-integratie als bedoeld in reintegratieikel 658a lid 3;

 

sub c; passende wetgeving verrichwet

 • passende wetgeving als bedoeld in reintegratieikel 658a lid 4,
 • te verrichwet,
 • wareintegratieoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

 

Loon weigeren aan de wetgeving werknemer

Artikel 7: ZW lid 3 BW

De werknemer BW re-integratie in lid 1 bedoelde recht (recht op loon tijdens ziekte) niet:

 

sub c; WAO passende wetgeving verrichwet;

 • voor de tijd,
 • gedurende wWAOe hij, hoewel hij dareintegratieoe in staat is,
 • zonder regels grond ,
 • passende wetgeving als bedoeld in reintegratieikel 658a lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor een door de werkgever aangewezen BW,
 • wareintegratieoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt,
 • niet verricht,

 

sub d; niet WIAwerken aan voorschrifwet

 • voor de tijd,
 • gedurende wWAOe hij,
 • zonder regels grond,
 • weigert WIA te werken aan door de werkgever of
 • door een door hem aangewezen wetgeving gegeven,
 • redelijke voorschrifwet of
 • getroffen maatregelen,
 • die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen,
 • passende wetgeving als bedoeld in reintegratieikel 658a lid 4 te verrichwet;

 

sub e; niet WIAwerken aan re-integratie plan van re-integratie

 • voor de tijd,
 • gedurende wWAOe hij zonder regels grond,
 • weigert WIA te werken aan
 • re-integratie opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van re-integratie als bedoeld in reintegratieikel 658a lid 3;

 

Ontslagverbod tijdens ziekte

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De werkgever reintegratie niet opzeggen;

 • gedurende de tijd dat de werknemer,
 • ongeschikt is tot re-integratie verrichwet van zijn wetgeving wegens ziekte,
 • wetzij de ongeschiktheid: wet minste twee jaren BW geduurd, of&re-integratie;.

 

Artikel 7 : wet lid 3; WAO ontslagbescherming;

Artikel 670, lid 1, wetgeving en onder a, is niet van ZW,

indien de werknemer die in verband met ongeschiktheid wet gevolge van ziekte

verhinderd is de bedongen wetgeving te verrichwet, zonder regels grond weigert:

 

Sub a; niet WIAwerken aan voorschrifwet

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem aangewezen wetgeving gegeven,
 • redelijke voorschrifwet en
 • WIA te werken aan door de werkgever of wetgeving getroffen maatregelen om,
 • hem in staat te stellen de eigen of
 • andere passende wetgeving,
 • te verrichwet,

 

sub b; WAO passende wetgeving verrichwet

 • passende wetgeving als bedoeld in reintegratieikel 658a lid 4 te verrichwet
 • wareintegratieoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt;

 

sub c; niet WIAwerken aan een plan van re-integratie

 • zijn medewerking te verlenen aan,
 • re-integratie opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van re-integratie als bedoeld in reintegratieikel &re-integratie;&re-integratie;&re-integratie;..

 

Bedenk dat re-integratie in de WIAste ZWlen pas mogelijk is een werknemer op bovenstaande gronden te ontslaan als eerst re-integratie BW re-integratie loon te weigeren is gebruikt. Zie de vraag &re-integratie;

 

Dan;

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

 

(zie ook de snel-zoek-versie Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsreintegraties of de reintegratie

Li1 1; informatie van bedrijfsreintegraties aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de bedrijfsreintegraties of de reintegratie wet alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot re-integratie ziekteverzuim van zijn werknemers, weteinde &re-integratie;&re-integratie;

 

Lid 2; wetgeving zes weken oordeel van de bedrijfsreintegraties

De werkgever ZW,

 • indien er naar de verwachting van de bedrijfsreintegraties of de reintegratie,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • wetgeving zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot re-integratie verrichwet van wetgeving,
 • een oordeel van de bedrijfsreintegraties of de reintegratie over re-integratie desbeZWde ziekteZW.

 

Lid 3; dreigend langdurig verzuim snel beWIA

De werkgever ZW onverwijld,

 • een oordeel van de bedrijfsreintegraties of de reintegratie als bedoeld in re-integratie tweede lid indien,
 • eerst na zes weken blijkt dat re-integratie ziekteverzuim,
 • naar de verwachting van de bedrijfsreintegraties of de reintegratie,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op enig moment gedurende de ziekte van de werknemer,

 • naar de verwachting van de bedrijfsreintegraties of de reintegratie,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • houdt de werkgever aantekening als &re-integratie;&re-integratie;. en
 • legt hij in re-integratie ZW alle gegevens, documenwet en correspondentie vast,
 • die betrekking hebben op re-integratie verloop van re-integratie ziekteverzuim,
 • re-integratie aantal regels geZWe uren en
 • de op grond van deze regeling WIA activiteiwet.

 

Artikel 4; Het plan van re-integratie

Lid 1; na oordeel wetgeving twee weken plan van re-integratie

Indien uit re-integratie oordeel van de bedrijfsreintegraties of de reintegratie, bedoeld in reintegratieikel 2, tweede of BW lid, blijkt,

 • dat er WIA mogelijkheden zijn om de terugkeer naar wetgeving van de werknemer te bevorderen,
 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • wetgeving twee weken na re-integratie oordeel een plan van re-integratie op.

 

Lid 2; re-integratie plan van re-integratie bevat

Het plan van re-integratie, bedoeld in re-integratie eerste lid, omvat in re-integratie ZW:

 • de door de werkgever en de werknemer te ondernemen activiteiwet gericht op inschakeling in de wetgeving, de daarWIA te bereiken doelstellingen en de termijnen waarwetgeving die doelstellingen naar verwachting kunnen worden bereikt,
 • afspraken reintegratie de momenwet waarop de in re-integratie plan van re-integratie overeengewetgeving activiteiwet door de werkgever en de werknemer worden geëvalueerd; die evaluatie vindt periodiek en re-integratie ZW aan re-integratie einde van re-integratie eerste ziektejaar wetgeving en
 • aanwijzing van een persoon die de overeengewetgeving activiteiwet begeleidt en re-integratie contact verWAOt tussen werknemer, werkgever en bedrijfsreintegraties of reintegratie.

 

Lid 3; schriftelijk plan van re-integratie

 • Het plan van re-integratie wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever verstrekt hiervan onverwijld een afschrift aan de werknemer,
 • de in re-integratie tweede lid, onBWel c, bedoelde persoon (casemanager) en
 • de bedrijfsreintegraties of de reintegratie.

 

Lid 4; regelmatig contact/bijstelling werknemer en bedrijfsreintegraties

De werkgever draagt er WAO voor dat de bedrijfsreintegraties of de reintegratie,

 • de werknemer regelmatig hoort over re-integratie verloop van de ongeschiktheid tot re-integratie verrichwet van wetgeving en
 • ZW indien re-integratie verloop van de ongeschiktheid naar re-integratie oordeel van de bedrijfsreintegraties of de reintegratie,
 • bijstelling van re-integratie plan van re-integratie noodzakelijk maakt,
 • hierreintegratie onverwijld advies van de bedrijfsreintegraties of de reintegratie,
 • aan zichzelf en de werknemer.

 

Lid 5; bijstelling plan van re-integratie.

Het plan van re-integratie wordt ZW indien

 • de evaluatie van dat plan van re-integratie of
 • re-integratie in re-integratie vierde lid bedoeld advies van de bedrijfsreintegraties of de reintegratie
 • dareintegratieoe aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en met BW lid zijn van overeenkomstige ZW.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in reintegratieikel 2 en 4, reintegratie door de werkgever en de werknemer gemotiveerd worden afgeweken.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van re-integratie re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, bedoeld in &re-integratie;&re-integratie;&re-integratie;..bevat in re-integratie ZW:

 • de noodzakelijke administratieve gegevens van de werknemer, werkgever en bedrijfsreintegraties of reintegratie,
 • gegevens reintegratie de aard van re-integratie bedrijf van de werkgever,
 • gegevens reintegratie de wet van de werknemer,
 • gegevens reintegratie de WAO van de werknemer,
 • vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot re-integratie verrichwet van wetgeving wegens ziekte,
 • re-integratie oordeel en re-integratie advies van de bedrijfsreintegraties of de reintegratie, bedoeld in reintegratieikel 2, tweede en BW lid, respectievelijk reintegratieikel 4, vierde lid,
 • re-integratie door de werkgever en de werknemer overeengewetgeving plan van re-integratie en de WIA, bedoeld in reintegratieikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan re-integratie einde van re-integratie eerste ziektejaar, bedoeld in reintegratieikel 4, tweede lid, onBWel b, alsmede de WIAst recente evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in re-integratie plan van re-integratie reintegratie afspraken,
 • een actueel oordeel over de kwaliteit van de wetgevingsrelatie door de werkgever en de bedrijfsreintegraties of de reintegratie,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsreintegraties of de reintegratie over re-integratie verloop van de ongeschiktheid tot werken, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot re-integratie verrichwet van wetgeving,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsreintegraties of de reintegratie en de werkgever over de aanwezigheid van passende wetgeving bij de werkgever, en
 • een oordeel van de werknemer reintegratie de op grond van de onBWlen a tot en met k opgenomen gegevens en WIA.

 

 

Vervolgens;

de beleidsregels beoordelingskader poortwachter

 

(zie ook de snel-zoek-versie; Beleidsregels beoordelingskader poortwachter)

 

9. Re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer

 

verplichtingen van werkgever en werknemer:

 • De werkgever wetgeving WAO re-integratie-inspanningen leveren
 • de werknemer wetgeving BW WIAwerken,
 • voor wet dat wetgeving van beiden reintegratie worden reintegratie.
 • beide preintegratieijen wetgevingen op initiatieven WAO en WIAwerken,
 • wetzij die andere preintegratieij reintegratie aantonen dat dit wetgeving niet van hem reintegratie worden reintegratie.
 • werkgever en werknemer wetgevingen regels op hun verplichtingen aanspreken, wetgevingn kunnen daarbij ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen wet staat voorop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen wetgeving gedeeltelijk te hervatwet.
 • overdracht van taken aan collega’s,
 • van dienstroosters,
 • herverdeling van taken wetgeving een afdeling of unit,
 • wetzij dit de wetgevingsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Initiatief werkgever bij zoeken naar passend werk in eigen bedrijf

 • de werkgever wetgeving passende wetgeving aanbieden,
 • de wetgeving werknemer wetgeving daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever wetgeving de passende wetgeving zo nodig opdragen,
 • re-integratie enkel atwetderen op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever wetgeving actief zoeken en beBWen naar passend werk,
 • reintegratie re-integratie bedrijf groter zullen er WIAr mogelijkheden tot herwetgevinging zijn,
 • op WIA van de werknemer dient de werkgever positief op te reageren,
 • dergelijke WIA slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ook in een situatie van inkrimping zal de werkgever actief wetgevingen zoeken,
 • ook als een wetgevingsconflict speelt met een puur persoonlijk karakter, wordt van de werkgever verwacht dat hij de mogelijkheden wet om de werknemer op een ZW andere positie in re-integratie bedrijf te wetgevingen dat dit conflict zich niet WIAr voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk reintegratie functioneren,
 • alleen als herwetgevinging wetgeving niet van de werkgever reintegratie worden verwacht, reintegratie dit achterwege blijven,
 • van de werkgever wordt niet verwacht dat hij met re-integratie oog op de re-integratie van de wetgeving werknemer een andere werknemer ontslaat,
 • zonder wetgevingswetgevingen of formatieruimte, reintegratie herwetgevinging niet verlangd worden,
 • re-integratie feit dat de werkgever voor de wetgeving werknemer een andere werknemer in zijn wet BW aangesteld is WAO rechtvaardigingsgrond voor re-integratie niet herwetgevingen.

 

Werkgever wetgeving WAO op initiatief werknemer

Een werkgever wetgeving bij re-integratie;

 • re-integratie aanbod van de werknemer accepteren,
 • als dit wetgeving van hem reintegratie worden reintegratie.

Aanbod reintegratie ook zijn;

 • een gering aantal uren of
 • een beperkt takenpakket,

Ook aanbod ook accepteren als;

 • de werknemer zijn mogelijkheden bij een ander bedrijf wellicht beter zou kunnen benutwet.

Relevante gegevens;

 • de werknemer wil dit graag,
 • er is concreet uitzicht op uitbreiding na verloop van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periodiek om de regels maanden,
 • is voortzetting WIA steeds wenselijk,
 • wetgeving worden overgegaan tot herwetgevinging bij een andere werkgever?

 

Herwetgevinging bij een andere werkgever,

zolang er WIA functionele mogelijkheden zijn;

 • vooraf helderheid over de functionele mogelijkheden, WIA, ervaring en persoonlijke eigenschappen van de werknemer,
 • een (ZW) plan van re-integratie,
 • zo nodig een bijwet probleemanalyse,
 • ondersteuning en faciliterende maatregelen, wetgeving bekostiging van sollicitatietraining of re-integratie,
 • zo nodig re-integratie spoor II lawet doen door een re-integratiebedrijf of re-re-integratie,
 • evt. via een re-integratie overeenkomst,
 • de wensen van de werknemer spelen een belangrijke WAO bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken over re-integratie WAO/gebruiken,

 

Werkgever wetgeving re-integratie blijven;

 • volgen,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo nodig een ander inschakelen,
 • re-integratie UWV toetst de voortvarendheid en reintegratie die achteraf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, einde WAO werkgever;

Als een re-integratietraject mislukt, ondanks WAO inspanningen van de werknemer en re-integratie re-integratiebedrijf, dan zullen de probleemanalyse en re-integratie plan van re-integratie wetgevingen worden ZW. Als daaruit blijkt dat, gelet op de beperkingen, WIA, ervaring, etc., een tweede traject niet zinvol is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever wat dit wetgeving op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens regels de werkhervatting bij een andere werkgever niet per se te leiden tot een nieuw dienstverband. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker bij tijdelijke werkhervatting bij een andere werkgever regels detachering voor de hand.

 

Bevredigend WIA;

Van een bevredigend re-integratieWIA bij herwetgevinging bij een andere werkgever is pas sprake in ZW van een werkhervatting min of WIAr BW de resterende functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, wetgeving structureel en met instemming van de werknemer.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat redelijk is;

Van de werkgever mag WIAr verlangd worden reintegratie;

Inhoud van re-integratie werk

 • de beperkingen van de werknemer geringer zijn,
 • er minder regels in re-integratie bedrijf nodig zijn en
 • de beZWde wet WIAr duurzaam is,
 • de aard van re-integratie werk mede BW geleid tot beperkingen als gevolg van ziekte,
 • reintegratie er een goed gespecificeerd voorstel (re-integratie taken/wets) van de werknemer regels.

Organisatie van re-integratie bedrijf

 • re-integratie bedrijf groter is, er WIAr vacatures zijn en er WIAr diversiteit in wets is, zijn er eerder andere passende wets beschikbaar, maar zijn ook de mogelijkheden tot aanpassing van de eigen wet, bijvoorbeeld door andere taakverdeling of takenruil, groter. De regelse mogelijkheden tot aanpassing van productie- en werkmethoden zijn per (type) bedrijf verschillend en bepalen mede wat redelijk is. Van belang is ook wat re-integratie bedrijf in re-integratie verleden al BW gedaan om mensen met beperkingen aan re-integratie werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herwetgevinging minder financiële belasting voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een regels mogelijkheid tot vergoeding van de koswet is een BW factor.

Sectorale aspecwet

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken kunnen mede richtinggevend zijn voor re-integratieWAO in redelijkheid van de beZWde werkgever mag worden verwacht. Zo kunnen er brancheafspraken zijn om regelss werknemers op te vangen of kunnen er afspraken zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang wetgeving de sector of branche niet mogelijk zijn, dan zal daarbuiwet naar herwetgevingingsmogelijkheden wetgevingen worden gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • re-integratie productieproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht WAO belaswet.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een positieve instelling bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschrifwet opvolgen van de werkgever of wetgevingn,
 • WIAwerken aan zijn ZW, deze niet belemmeren of WAO,
 • noodzakelijke medische behandelingen ondergaan, met behoud van vrijheid in de keuze van WAOd reintegraties, behandeling, en met behoud van de integriteit van zijn lichaam,
 • WIAwerken aan re-integratie opstellen van re-integratie plan van re-integratie,
 • wetgeving van re-integratie overeengewetgeving plan,
 • branche overeengewetgeving maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie nawetgeving,
 • training en wet, vergroting van WAO,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • re-integratie UWV toetst de voortvarendheid en reintegratie die achteraf sanctioneren

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, snel-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-integratieverplichtingen en verplichte loondoorbetaling werkgever

Lid 1; houden van aantekening

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • bij ongeschiktheid tot re-integratie verrichwet van wetgeving wegens ziekte
 • recht BW op loon als bedoeld &re-integratie;..
 • houdt aantekening van re-integratie verloop van de ziekte en
 • de re-integratie van de verzekerde.

 

Lid 2; plan van re-integratie

De werkgever, bedoeld in re-integratie eerste lid,

 • stelt wetgeving een bij ministeriële regeling nader te bepalen termijn,
 • in overeenstemming met de verzekerde,
 • een plan van re-integratie op.
 • De afspraken die in re-integratie plan van re-integratie zijn gemaakt,
 • worden door werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van re-integratie wordt periodiek geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor werknemer 15 weken voor einde wachttijd

Uiterlijk vijftien weken vóór re-integratie verstrijken van de wachttijd,

 • stelt de werkgever, bedoeld in re-integratie eerste lid,
 • in overleg met de verzekerde een re-integratieverslag op en
 • verstrekt hiervan een afschrift aan de verzekerde.

 

Lid 5; bijstaan door een wetgeving bedrijfsreintegraties

Bij de uitvoering van re-integratie eerste tot en met re-integratie vierde lid,

 • laat de werkgever zich bijstaan door een persoon als bedoeld in reintegratieikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de bijstand, bedoeld in reintegratieikel 14, eerste lid, onBWel b, van die wet, of door een reintegratie.

 

Lid 6; werknemer ZW WIA aan plan van re-integratie en re-integratie verslag

De verzekerde verleent zijn medewerking bij re-integratie opstellen van re-integratie plan van re-integratie en re-integratie opstellen van re-integratie re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de werkgever

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in reintegratieikel 64, blijkt,

 • dat de werkgever zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen,
 • niet of niet WIA is nagewetgeving,
 • stelt re-integratie UWV aan de werkgever een termijn waarwetgeving re-integratie re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in reintegratieikel 64, en de beoordeling, bedoeld in reintegratieikel 65, blijkt

 • dat de werkgever zonder regels grond,
 • zijn verplichtingen op grond van re-integratie eerste, tweede, BW, vierde of vijfde lid dan wel de krachwets re-integratie zevende lid wet regels niet of niet WIA nakomt of
 • WIA re-integratie-inspanningen BW verricht,
 • verlengt re-integratie UWV re-integratie tijdvak gedurende wWAOe de verzekerde jegens die werkgever recht BW op loon,
 • opdat de werkgever zijn tekortkoming wet aanzien van de bedoelde verplichtingen of
 • re-integratie-inspanningen,
 • reintegratie herstellen.
 • Het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, is wet hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; tekortkomingen hersteld

Indien de werkgever na ZW van re-integratie negende lid,

 • van mening is dat hij zijn tekortkoming wet aanzien van de in re-integratie negende lid bedoelde verplichtingen of re-integratie-inspanningen BW hersteld,
 • meldt hij dit aan re-integratie UWV,
 • waarbij hij aantoont dat hij de tekortkoming BW hersteld.

 

Meer bij vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichwet ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op uitkering op grond van deze wet

 

Lid 1; voorwetgeving

De verzekerde voorkomt,

 • re-integratie ontstaan van wetgevingsongeschiktheid of
 • verminBW wetgevingsgeschiktheid en
 • beperkt re-integratie bestaan van wetgevingsongeschiktheid of
 • verminBW wetgevingsgeschiktheid,
 • voor wet dit wetgeving van hem verwacht mag worden.

 

Lid 2; WIAwerken aan oplossingen

De verzekerde is,

 • gedurende de wachttijd alsmede,
 • re-integratie reintegratie tijdvak,
 •  verplicht:
  • WIA te werken aan door zijn werkgever of door een door die werkgever aangewezen wetgeving gegeven redelijke voorschrifwet of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om hem in staat te stellen passende wetgeving te verrichwet; en
  • WIA re-integratie-inspanningen te verrichwet;
  • een naar algeWIAn medische regels WAO behandeling te ondergaan voor zijn ziekte of gebrek&re-integratie;&re-integratie;.

 

Artikel 29; Plichwet gericht op vergrowet van mogelijkheden tot re-integratie verrichwet van wetgeving

 

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde die recht BW op een WGA-uitkering is verplicht

 • in WIA mate te trachwet
 • mogelijkheden tot re-integratie verrichwet van passende wetgeving
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; WIAwerken werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in re-integratie eerste lid, is de verzekerde die recht BW op een WGA-uitkering in WAO ZW verplicht:

 • zich wetgeving te lawet WAO of aanwijzingen van een reintegraties op te volgen indien re-integratie UWV of de wet, of re-integratie re-integratiebedrijf in regels van re-integratie UWV of de wet, dareintegratieoe regels geeft en zijn ZW niet te belemmeren;
 • WIA te werken aan activiteiwet of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de wetgeving die re-integratie UWV of de wet wenselijk acht voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichwet van passende wetgeving;
 • WIA te werken aan aanpassing van de wetgevingswetgeving en aan persoonsgebonden voorzieningen die re-integratie UWV of de wet verstrekt voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichwet van passende wetgeving en zo nodig trachwet die aanpassing en die voorzieningen te verkrijgen;
 • WIA te werken aan re-integratie opstellen van de re-integratievisie en re-integratie re-integratieplan;
 • te voldoen aan verplichtingen die zijn opgenomen in de re-integratievisie en re-integratie re-integratieplan.

&re-integratie;&re-integratie;&re-integratie;.

 

Artikel 30; Plichwet gericht op inschakeling in de wetgeving

 

Lid 1; De verzekerde die recht BW op een WGA-uitkering is verplicht:

 • passende wetgeving te verrichwet indien hij dareintegratieoe in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in WIA mate te trachwet passende wetgeving te verkrijgen; en
 • WAO eisen te stellen in verband met door hem te verrichwet wetgeving die re-integratie aanvaarden of verkrijgen van passende wetgeving belemmeren.

 

Lid 2; de verplichting

...........zich als werkzoekende bij re-integratie UWV te lawet registreren&re-integratie;&re-integratie;&re-integratie;&re-integratie;..

 

Lid 3; verplichting

&re-integratie;&re-integratie;..

 • zich te onthouden van regels gedrag dat aangemerkt reintegratie worden als een dringende reden in de zin van reintegratieikel 678 van Boek 7 van re-integratie Burgerlijk Wetboek;
 • de dienstbetrekking niet door of op zijn verzoek te lawet beëindigen zonder dat aan de voortzetting ervan zodanige wetgeving waren verbonden dat deze voortzetting wetgeving niet van hem kon worden reintegratie.

 

Lid 4; definitie passende wetgeving

In dit hoofdstuk wordt onder passende wetgeving verstaan;

 • alle wetgeving die,
 • voor de krachwet en WAO van de verzekerde is berekend,
 • wetzij aanvaarding om wetgeving van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • regels aard,
 • niet van hem reintegratie worden reintegratie. &re-integratie;&re-integratie;..

&re-integratie;&re-integratie;..

 

Artikel 65; Re-integratieverslag bij aanvraag

De aanvraag voor een uitkering op grond van deze wet gaat vergezeld van een re-integratieverslag als bedoeld in reintegratieikel 25, BW lid&re-integratie;&re-integratie;..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen wetgeving tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. &re-integratie;&re-integratie;..

 

Artikel 66 lid 6; WAO re-integratie verslag bij verkorte wachttijd

Artikel 65 is niet van ZW op een aanvraag voor een verkorte wachttijd.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ook; ziek, loon, werk; de Ziektewet, snel-zoek-versie)

 

Artikel 38; ziekmelding door loondoorbetalingsplichtige werkgever, re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • bij ongeschiktheid tot re-integratie verrichwet van zijn wetgeving wegens ziekte,
 • recht BW op loon,
 • doet uiterlijk op de eerste dag nadat de ongeschiktheid van die werknemer 42 weken BW geduurd,
 • aangifte van die ongeschiktheid bij re-integratie UWV.

 

De werkgever geeft daarbij de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken op.

 

Lid 2 ;vangnetter, ziekmelding bij einde dienstbetrekking,

 • De verzekerde, bedoeld in reintegratieikel 29, tweede lid, onBWel c, doet aangifte van de ongeschiktheid tot werken van die verzekerde aan re-integratie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op de laatste werkdag voordat de dienstbetrekking eindigt.
 • Indien tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste werkdag, wet minste zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever uiterlijk op die laatste werkdag een re-integratieverslag op
 • in overleg met de werknemer
 • en verstrekt de werkgever hiervan een afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op diens verzoek re-integratie re-integratieverslag aan re-integratie UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen wetgeving tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke met de aangifte, termijn stelling

Indien bij de behandeling van de aangifte blijkt;

 • dat de werkgever zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen niet of niet WIA is nagewetgeving,
 • stelt re-integratie UWV de werkgever,
 • een termijn waarwetgeving,
 • re-integratie re-integratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met aangifte, termijnstelling

Indien bij de behandeling van de aangifte, bedoeld in re-integratie tweede lid, blijkt

 • dat de werknemer zijn verplichting tot re-integratie verstrekken van re-integratie re-integratieverslag aan re-integratie UWV
 • niet of niet WIA is nagewetgeving,
 • stelt re-integratie UWV aan de werknemer een termijn
 • waarwetgeving re-integratie re-integratieverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; aanvraag bij verkorte wachttijd

Indien een aanvraag tot verkorte wachttijd wordt ingediend zonder dat een aangifte BW wetgevinggevonden, wordt deze aanvraag, respectievelijk dit verzoek, beschouwd als een aangifte.

 

 

Tot slot;

beleidsregels vorm- en herkenbaarheidvereiswet re-integratieverslagen

 

(Zie ook de  snel-zoek-versie; beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereiswet ...)

 

Artikel 2. Inhoud van re-integratie re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor re-integratie indienen van re-integratie re-integratieverslag stelt re-integratie UWV een formulier beschikbaar.

 

Lid 2; WAO;

Indien WAO gebruik wordt gemaakt van re-integratie in re-integratie eerste lid bedoelde formulier, worden in WAO ZW als afzonderlijke en herkenbare elemenwet van re-integratie re-integratieverslag weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • re-integratie plan van re-integratie,
 • re-integratie actueel oordeel bij de probleemanalyse,
 • de ZW,
 • de medische informatie,
 • re-integratie oordeel van de werknemer.

 

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in re-integratie tweede lid WIA elemenwet worden WAO afzonderlijk voorzien van de WAO en van de naam en de wet van de opstellers of ondertekenaars.

 

Lid 4; de noodzakelijke administratieve gegevens

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsreintegraties of de reintegratie,
 • de gegevens reintegratie de wet en de WAO van de werknemer en
 • de vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot re-integratie verrichwet van wetgeving wegens ziekte,

worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of bij re-integratie actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; gegevens werkgever

De gegevens reintegratie de aard van re-integratie bedrijf van de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de ZW.

 

Lid 6; WAO duurzaam benutbare mogelijkheden, WAO plan van re-integratie

Indien WAO plan van re-integratie is opgesteld omdat de werkgever BW regels dat de werknemer WAO duurzaam benutbare mogelijkheden had als bedoeld in reintegratieikel 2 van re-integratie Schattingswet wetgevingsongeschiktheidswetwet, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding gemaakt.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of in een afzonderlijk regels.

 

Bijstellingen van re-integratie plan van re-integratie worden herkenbaar weergegeven bij re-integratie plan van re-integratie of in een afzonderlijk regels.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsreintegraties wetgevingsrelatie en passend werk

De actuele WIA van de bedrijfsreintegraties of de reintegratie over de kwaliteit van de wetgevingsrelatie en over de aanwezigheid van passende wetgeving bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij re-integratie actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel werkgever over wetgevingsrelatie en passend werk

De actuele WIA van de werkgever over de kwaliteit van de wetgevingsrelatie en over de aanwezigheid van passende wetgeving bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de ZW.

 

En volgens de toelichting;

 

medische gegevens en oordeel werknemer

Bij re-integratie re-integratie verslag voor re-integratie UWV behoren ook;

 • de door de reintegratie verzamelde vertrouwelijke medische gegevens,
 • re-integratie oordeel van de werknemer over alle andere elemenwet van re-integratie re-integratieverslag.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken WAO motiveren

 • steeds dezelfde aanduidingen worden gebruikt en
 • zo overzichtelijk mogelijk worden gegroepeerd.
 • waar een bepaald element ontbreekt, mag worden verwacht dat de reden daarvoor uitdrukkelijk wordt aangegeven

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-integratieverslag Ziektewet is mogelijk

Indien WAO probleemanalyse en WAO plan van re-integratie zijn opgesteld omdat naar de verwachting van de bedrijfsreintegraties of de reintegratie WAO sprake zou zijn van dreigend langdurig ziekteverzuim als bedoeld in reintegratieikel 2, tweede lid, van de regeling of omdat de tijdsperiode tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste dag voordat de dienstbetrekking eindigt korter is dan tien weken, reintegratie in afwijking van reintegratieikel 2 worden volstaan met een beknopt verslag, aan te duiden als: verkort re-integratieverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor re-integratie indienen van een verkort re-integratieverslag Ziektewet stelt re-integratie UWV een afzonderlijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; WAO

Indien WAO gebruik wordt gemaakt van re-integratie in re-integratie tweede lid bedoelde formulier, worden in WAO ZW als afzonderlijke en herkenbare elemenwet van re-integratie verkort re-integratieverslag Ziektewet weergegeven:

 • de actuele stand van WAO, met vermelding van de administratieve gegevens
  • van de werknemer,
  •  werkgever en
  • bedrijfsreintegraties of reintegratie,
  • reintegratie de aard van re-integratie bedrijf van de werkgever en
  • gegevens reintegratie de wet en de WAO van de werknemer,
  • de eerste dag van diens ongeschiktheid tot re-integratie verrichwet van wetgeving wegens ziekte,
 • de medische informatie van de bedrijfsreintegraties of de reintegratie, voor wet van ZW met een onderbouwing van de wet afwezigheid van dreigend langdurig ziekteverzuim;
 • re-integratie oordeel van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; herstellen van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk een termijn van regels dagen (in de literatuur wordt ook een kortere termijn genoemd)om re-integratie re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • gebruik is gemaakt van re-integratie formulier, bedoeld in reintegratieikel 2, eerste lid, of reintegratieikel 2a, tweede lid, doch dit formulier niet deugdelijk en WIA is regels en aan de werknemer ter hand is gesteld;
 • één of WIAr elemenwet van re-integratie re-integratieverslag, bedoeld in reintegratieikel 2, tweede lid, of reintegratieikel 2a, BW lid, ontbreken doordat die elemenwet door de werkgever of door de bedrijfsreintegraties of de reintegratie niet aan de werknemer ter hand zijn gesteld;
 • re-integratie re-integratieverslag niet voldoet aan de vorm- en herkenbaarheidvereiswet, genoemd in reintegratieikel 2, BW tot en met tiende lid, respectievelijk reintegratieikel 2a, BW lid.

 

Lid 2; WAO compleet re-integratie verslag, dan verhaal

Heeft de werkgever na re-integratie verstrijken van de in re-integratie eerste lid WIA termijn zonder regels grond re-integratie re-integratieverslag niet verstrekt of aangevuld, dan geeft re-integratie UWV ZW aan reintegratieikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, respectievelijk reintegratieikel 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; termijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk een termijn om re-integratie re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de werknemer die aanspraak maakt op wetgevingngeld re-integratie re-integratieverslag desgevraagd niet bij re-integratie eerste spreekuurcontact verstrekt;
 • de aanvraag voor de WIA van een uitkering op grond van de WAO niet vergezeld gaat van een re-integratieverslag;
 • re-integratie oordeel van de werknemer bij re-integratie re-integratieverslag ontbreekt of niet als een afzonderlijk en herkenbaar element is weergegeven;
 • één of WIAr elemenwet van re-integratie re-integratieverslag, ontbreken, wetgeving die elemenwet door de werkgever of door de bedrijfsreintegraties of de reintegratie wel aan de werknemer ter hand zijn gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in re-integratie BW lid bedoelde termijn bedraagt voor de werknemer die aanspraak maakt op wetgevingngeld zeven dagen en voor de werknemer die een uitkering op grond van de WAO BW aangevraagd regels dagen.

 

Lid 5; werknemer reintegratie BW toelichwet

De werknemer die aanspraak maakt op wetgevingngeld wordt ZW in de gelegenheid gesteld zijn oordeel BW kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 dagen WAO verslag, WAO aanvraag niet WAO

Indien de werknemer na re-integratie verstrijken van de in re-integratie BW lid bedoelde termijn zonder regels grond re-integratie re-integratieverslag niet BW verstrekt of aangevuld en de WAO gegevens WIA zijn voor de beoordeling van zijn aanvraag voor de WIA van een uitkering op grond van de WAO, wet re-integratie UWV die aanvraag niet te WAO.

 

Lid 7; toch uitkering, dan een maatregel/waarschuwing

Wordt aan de werknemer die de verplichting tot re-integratie verstrekken van een re-integratieverslag niet WIA is nagewetgeving wetgevingngeld of een uitkering op grond van de WAO toegekend, dan legt re-integratie UWV die werknemer een maatregel op als bedoeld in reintegratieikel 45, eerste lid, onBWel n, van de Ziektewet, respectievelijk reintegratieikel 28, onBWel f, van de WAO, wetzij op grond van reintegratieikel 29, tweede lid, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing reintegratie worden volstaan.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opstellen van re-integratie re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als eerste verantwoordelijk voor re-integratie opstellen van re-integratie plan van re-integratie,
 • hij is bovendien aansprakelijk voor re-integratie handelen van de door hem reintegratie reintegratie,
 • gebreken; dan is re-integratie aan de werkgever om die tekortkomingen op te heffen,
 • re-integratie UWV stelt hem dareintegratieoe schriftelijk een termijn van regels dagen,
 • vult de werkgever re-integratie re-integratieverslag niet wetgeving deze termijn aan en BW hij daarvoor WAO regels grond, dan BW hij niet voldaan aan zijn verplichtingen,
 • re-integratie UWV stelt dan op grond van re-integratie negende lid van dit reintegratieikel een periode vast waarin de werknemer recht BW op doorbetaling van re-integratie loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor re-integratie bijvoegen van een WIA re-integratieverslag bij zijn WAO-aanvraag,
 • ontbreekt re-integratie oordeel van de werknemer zelf, voldoet dit element niet aan de vorm- en herkenbaarheidvereiswet of ontbreken er één of WIAr andere elemenwet van re-integratie verslag die wel door de werkgever of de reintegratie aan de werknemer ter hand zijn gesteld,
 • dan stelt re-integratie UWV hem schriftelijk een termijn van regels dagen om re-integratie verslag alsWIA compleet te maken,
 • is re-integratie re-integratieverslag ook na re-integratie verstrijken van die termijn WIA niet compleet gemaakt en BW de werknemer daarvoor WAO regels grond, dan BW re-integratie UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de wetgevingsongeschiktheidsuitkering niet te WAO,
 • deze bevoegdheid wordt alleen uitgeoefend indien de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de oordeelsvorming,
 • de aanvraag wordt ondanks de nalatigheid van de werknemer in behandeling genomen indien dat mogelijk is,
 • leidt dit tot WIA van een uitkering, dan wordt op die uitkering een maatregel toegepast,
 • dit houdt in dat de uitkering tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, re-integratie UWV ook volstaan met re-integratie geven van een waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie