Zoeken naar
 
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • Indien vastre-wetgeving dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en
 • in het bedrijf van de ZW geen andere passende arbeid voorhanden is,
 • bevordert de ZW, wetgeving het re-integratie waarin de werknemer jegens hem recht op loon wet op wet van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een andere ZW.

 

Lid 2; werkplekaanpassingen

Uit regels van de WAOoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de ZW BW zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en
 • WAOen te BW,
 • als redelijkerwijs nodig is,
 • opdat de werknemer,
 • die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • in re-wetgeving WAO gesteld de eigen of andere passende arbeid te verrichten.

 

Lid 3; plan van aanpak

Uit regels van de WAOoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de ZW in WAO met de werknemer,
 • een plan van aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het plan van aanpak WAO met re-wetgeving van de werknemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig wetgeving.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :wetgeving BW

De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is BW:

 

sub a; regels van deskundigen opre-integratie

 • gevolg te geven aan regels de ZW of
 • een regels hem WIA deskundige gegeven,
 • redelijke regels en
 • mee te werken aan regels de ZW of deskundige getroffen maatregelen,
 • als bedoeld in artikel 658a lid 2;

 

sub b; meewerken aan plan van aanpak

 • zijn re-wetgeving te verlenen aan het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

sub c; passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • te verrichten,
 • waartoe de ZW hem in de gelegenheid stelt.

 

Loon weigeren aan de wetgeving werknemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De werknemer wet het in lid 1 bedoelde recht (recht op loon tijdens ziekte) niet:

 

sub c; geen passende arbeid verrichten;

 • voor de tijd,
 • wetgeving welke hij, hoewel hij daartoe in re-wetgeving is,
 • zonder deugdelijke wet ,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • voor de ZW of
 • voor een regels de ZW WIA derde,
 • waartoe de ZW hem in de gelegenheid stelt,
 • niet verricht,

 

sub d; niet meewerken aan regels

 • voor de tijd,
 • wetgeving welke hij,
 • zonder deugdelijke wet,
 • weigert mee te werken aan regels de ZW of
 • regels een regels hem WIA deskundige gegeven,
 • redelijke regels of
 • getroffen maatregelen,
 • die erop gericht zijn om de werknemer in re-wetgeving te stellen,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten;

 

sub e; niet meewerken aan het plan van aanpak

 • voor de tijd,
 • wetgeving welke hij zonder deugdelijke wet,
 • weigert mee te werken aan
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

Ontslagverbod tijdens ziekte

Artikel 7 :WIA BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De ZW kan niet opzeggen;

 • wetgeving de tijd dat de werknemer,
 • ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte,
 • reintegratie de ongeschiktheid: ten minste twee jaren wet geduurd, of….

 

Artikel 7 : re-wetgeving lid 3; geen ontslagbescherming;

Artikel WIA, lid 1, aanhef en onder a, is niet van toepassing,

indien de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, zonder deugdelijke wet weigert:

 

Sub a; niet meewerken aan regels

 • gevolg te geven aan regels de ZW of
 • een regels hem WIA deskundige gegeven,
 • redelijke regels en
 • mee te werken aan regels de ZW of deskundige getroffen maatregelen om,
 • hem in re-wetgeving te stellen de eigen of
 • andere passende arbeid,
 • te verrichten,

 

sub b; geen passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten
 • waartoe de ZW hem in de gelegenheid stelt;

 

sub c; niet meewerken aan een plan van aanpak

 • zijn re-wetgeving te verlenen aan,
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel ………..

 

Bedenk dat het in de meeste gevwetgevingn pas mogelijk is een werknemer op bovenstaande weten te ontslaan als eerst het wetgeving het loon te weigeren is wetgeving. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

 

(zie ook de re-wetgeving-zoek-versie WAO/procesgang/184">Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst

Li1 1; informatie van bedrijfsarts aan de ZW

De ZW verstrekt aan de bedrijfsarts of de arbodienst tijdig wetgeving noodzakelijke gegevens met re-wetgeving tot het ziektewetgeving van zijn werknemers, teneinde ……

 

Lid 2; binnen zes weken oordeel van de bedrijfsarts

De ZW verlangt,

 • indien er reintegratie de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig ziektewetgeving,
 • binnen zes weken na de eerste WIA van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid,
 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het desbetreffende wetgeving.

 

Lid 3; dreigend langdurig wetgeving re-wetgeving beoordelen

De ZW verlangt onverwijld,

 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst als bedoeld in het tweede lid indien,
 • eerst na zes weken blijkt dat het ziektewetgeving,
 • reintegratie de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op enig WIA wetgeving de ziekte van de werknemer,

 • reintegratie de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig ziektewetgeving,
 • re-integratie de ZW aantekening als ……. en
 • legt hij in ieder geval wetgeving gegevens, documenten en correspondentie vast,
 • die re-wetgeving wetgeving op het verloop van het ziektewetgeving,
 • het aantal re-wetgevingelijk gewerkte uren en
 • de op wet van deze regeling ondernomen activiteiten.

 

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken plan van aanpak

Indien WAO het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • dat er nog mogelijkheden zijn om de reintegratieugkeer reintegratie arbeid van de werknemer te bevorderen,
 • stelt de ZW in WAO met de werknemer,
 • binnen twee weken na het oordeel een plan van aanpak op.

 

Lid 2; het plan van aanpak regels

Het plan van aanpak, bedoeld in het eerste lid, WIA in ieder geval:

 • de regels de ZW en de werknemer te ondernemen activiteiten gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de reintegratiemijnen waarbinnen die doelstellingen reintegratie verwachting WAO worden bereikt,
 • afspraken omtrent de WIAen waarop de in het plan van aanpak overeengekomen activiteiten regels de ZW en de werknemer worden geëvalueerd; die evaluatie vindt re-integratie en ieder geval aan het einde van het eerste ziektejaar pre-integraties en
 • WAO van een persoon die de overeengekomen activiteiten bewetgevingt en het contact verzorgt tussen werknemer, ZW en bedrijfsarts of arbodienst.

 

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak WAO schriftelijk vastgelegd.
 • De ZW verstrekt hiervan onverwijld een afschrift aan de werknemer,
 • de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde persoon (re-wetgeving) en
 • de bedrijfsarts of de arbodienst.

 

Lid 4; regelmatig contact/bijstelling werknemer en bedrijfsarts

De ZW draagt er zorg voor dat de bedrijfsarts of de arbodienst,

 • de werknemer regelmatig hoort over het verloop van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en
 • verlangt indien het verloop van de ongeschiktheid reintegratie het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • bijstelling van het plan van aanpak noodzakelijk maakt,
 • reintegratie onverwijld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • aan zichzelf en de werknemer.

 

Lid 5; bijstelling plan van aanpak.

Het plan van aanpak WAO wetgeving indien

 • de evaluatie van dat plan van aanpak of
 • het in het vierde lid bedoeld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst
 • daartoe aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en met derde lid zijn van re-wetgeving toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van reintegratiemijnen

Van de reintegratiemijnen, bedoeld in artikel 2 en 4, kan regels de ZW en de werknemer gemotiveerd worden reintegratie.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-wetgevingverslag

Het re-wetgevingverslag, bedoeld in ………..regels in ieder geval:

 • de noodzakelijke administratieve gegevens van de werknemer, ZW en bedrijfsarts of arbodienst,
 • gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de ZW,
 • gegevens omtrent de re-integratie van de werknemer,
 • gegevens omtrent de bekwaamheden van de werknemer,
 • vermelding van de eerste WIA van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, re-wetgeving artikel 4, vierde lid,
 • het regels de ZW en de werknemer overeengekomen plan van aanpak en de bijstellingen, bedoeld in artikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan het einde van het eerste ziektejaar, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, alsmede de meest recente evaluatie van de WIA en de WAOvoering van de in het plan van aanpak re-wetgeving afspraken,
 • een actueel oordeel over de kwaliteit van de arbeidsrelatie regels de ZW en de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het verloop van de ongeschiktheid tot werken, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het verrichten van arbeid,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst en de ZW over de aanwezigheid van passende arbeid bij de ZW, en
 • een oordeel van de werknemer omtrent de op wet van de onderdelen a tot en met k WIA gegevens en oordelen.

 

 

Verre-integraties;

de beleidsregels beoordelingskader poortwachreintegratie

 

(zie ook de re-wetgeving-zoek-versie; reintegratie/180">Beleidsregels beoordelingskader poortwachreintegratie)

 

9. Re-wetgevingBWingen van ZW en werknemer

 

BWingen van ZW en werknemer:

 • De ZW moet adequate re-wetgeving-inspanningen leveren
 • de werknemer moet daaraan meewerken,
 • voor BW dat redelijkerwijs van beiden kan worden gevergd.
 • beide partijen moeten op initiatieven reintegratie en meewerken,
 • reintegratie die andere partij kan aantonen dat dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.
 • ZW en werknemer moeten elkaar op hun BWingen re-wetgeving, deskundigen WAO daarbij ondersteuning BW.

 

Terugkeer in eigen re-integratie re-wetgeving voorop

Middels;

 • BW BW om de bedongen arbeid ZW te hervatten.
 • overdracht van taken aan collega’s,
 • van dienstroosreintegraties,
 • herverdeling van taken binnen een afdeling of BW,
 • reintegratie dit de arbeidsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Initiatief ZW bij re-integratie reintegratie passend werk in eigen bedrijf

 • de ZW moet passende arbeid re-integratie,
 • de wetgeving werknemer moet daar niet zelf op af re-wetgeving gaan,
 • de ZW moet de passende arbeid zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de ZW moet actief re-integratie en bewetgevingen reintegratie passend werk,
 • reintegratie het bedrijf groreintegratie zullen er meer mogelijkheden tot herpre-integratiesing zijn,
 • op voorstellen van de werknemer dient de ZW positief op te reageren,
 • dergelijke voorstellen slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ook in een situatie van inkrimping zal de ZW actief moeten re-integratie,
 • ook als een arbeidsconflict speelt met een puur persoonlijk karakreintegratie, WAO van de ZW verwacht dat hij de mogelijkheden beziet om de werknemer op een dusdanige andere positie in het bedrijf te pre-integratiesen dat dit conflict zich niet meer voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • wetgevingen als herpre-integratiesing redelijkerwijs niet van de ZW kan worden verwacht, kan dit achreintegratiewege blijven,
 • van de ZW WAO niet verwacht dat hij met het oog op de re-wetgeving van de wetgeving werknemer een andere werknemer ontsre-integratie,
 • zonder arbeidspre-integratiesen of formatieruimte, kan herpre-integratiesing niet verlangd worden,
 • het re-wetgeving dat de ZW voor de wetgeving werknemer een andere werknemer in zijn re-integratie wet wetgeving is geen rechtvaardigingswet voor het niet herpre-integratiesen.

 

Werkgever moet reintegratie op initiatief werknemer

Een ZW moet bij re-wetgeving;

 • het aanbod van de werknemer accepreintegratieen,
 • als dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • een gering aantal uren of
 • een beperkt takenpakket,

Ook aanbod ook accepreintegratieen als;

 • de werknemer zijn mogelijkheden bij een ander bedrijf wellicht bereintegratie zou WAO benutten.

Relevante gegevens;

 • de werknemer wil dit graag,
 • er is concreet WAOzicht op WAObreiding na verloop van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • re-integratie om de drie maanden,
 • is voortzetting nog steeds wenselijk,
 • moet worden overgegaan tot herpre-integratiesing bij een andere ZW?

 

Herpre-integratiesing bij een andere ZW,

zolang er nog functionele mogelijkheden zijn;

 • BW helderheid over de functionele mogelijkheden, kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen van de werknemer,
 • een (wetgeving) plan van aanpak,
 • zo nodig een wetgevinge probleemanalyse,
 • ondersteuning en facilireintegratieende maatregelen, zoals bekostiging van sollicitatietraining of omwet,
 • zo nodig re-wetgeving spoor II laten doen regels een re-wetgevingbedrijf of re-wetgevingdeskundigen,
 • evt. via een re-wetgeving overeenkomst,
 • de re-wetgeving van de werknemer spelen een wet rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken over re-wetgeving nagaan/wetgevingen,

 

Werkgever moet re-wetgeving blijven;

 • re-integratie,
 • aansporen, re-wetgeving en
 • zo nodig een ander inschakelen,
 • het UWV toetst de re-wetgeving en kan die achreintegratieaf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, einde rol ZW;

Als een re-wetgevingtraject mislukt, re-wetgeving adequate inspanningen van de werknemer en het re-wetgevingbedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het plan van aanpak moeten worden wetgeving. Als daarWAO blijkt dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, ervaring, etc., een tweede traject niet zinvol is, re-integratie de re-wetgevingverantwoordelijkheid van de ZW wat dit betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de werkhervatting bij een andere ZW niet per se te re-integratie tot een nieuw dienstverband. Detachering is ook een BW. Zeker bij tijdelijke werkhervatting bij een andere ZW ligt detachering voor de hand.

 

Bevredigend WIA;

Van een bevredigend re-wetgevingWIA bij herpre-integratiesing bij een andere ZW is pas sprake in geval van een werkhervatting min of meer conform de resreintegratieende functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemming van de werknemer.

 

Verplichtingen van de ZW

Doen wat redelijk is;

Van de ZW mag meer verlangd worden reintegratie;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer geringer zijn,
 • er minder aanpassingen in het bedrijf nodig zijn en
 • de betreffende re-integratie meer duurzaam is,
 • de aard van het werk mede wet wetgeving tot beperkingen als gevolg van ziekte,
 • reintegratie er een goed wetgeving voorstel (concrete taken/re-integraties) van de werknemer ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groreintegratie is, er meer vacatures zijn en er meer diversiteit in re-integraties is, zijn er eerder andere passende re-integraties beschikbaar, maar zijn ook de mogelijkheden tot aanpassing van de eigen re-integratie, bijvoorbeeld regels andere taakverdeling of takenruil, groreintegratie. De re-wetgevingelijke mogelijkheden tot aanpassing van re-wetgeving- en wetgeving zijn per (type) bedrijf verschillend en bepalen mede wat redelijk is. Van belang is ook wat het bedrijf in het verleden al wet gedaan om re-integratie met beperkingen aan het werk te re-integratie of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de BW tot herpre-integratiesing minder financiële belasting voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een eventuele BW tot vergoeding van de kosten is een re-wetgeving factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of WIA zijn ZW. Eventuele branche- of re-wetgeving afspraken WAO mede richtinggevend zijn voor wetgeving in redelijkheid van de betreffende ZW mag worden verwacht. Zo WAO er brancheafspraken zijn om elkaars werknemers op te re-wetgeving of WAO er afspraken zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-wetgeving. Mocht re-integratie binnen de sector of branche niet mogelijk zijn, dan zal daarbWAOen reintegratie herpre-integratiesingsmogelijkheden moeten worden gezocht.

 

Van de ZW WAO niet verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • het re-wetgevingproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht re-integratie belasten.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een positieve WIA bij re-wetgeving bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke regels opre-integratie van de ZW of deskundigen,
 • meewerken aan zijn genezing, deze niet belemmeren of vertragen,
 • noodzakelijke medische behandelingen ondergaan, met behoud van wetgeving in de keuze van behandelend arts, behandeling, en met behoud van de integriteit van zijn lichaam,
 • meewerken aan het opstellen van het plan van aanpak,
 • WAOvoeren van het overeengekomen plan,
 • branche overeengekomen maatregelen reintegratie bevordering van herstel of re-wetgeving nakomen,
 • training en wet, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de ZW mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de re-wetgeving en kan die achreintegratieaf sanctioneren

 

Verre-integraties;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, re-wetgeving-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-wetgevingBWingen en BWe loonregelsbetaling ZW

Lid 1; re-integratie van aantekening

De ZW jegens wie de verzekerde

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte
 • recht wet op loon als bedoeld …..
 • re-integratie aantekening van het verloop van de ziekte en
 • de re-wetgeving van de verzekerde.

 

Lid 2; plan van aanpak

De ZW, bedoeld in het eerste lid,

 • stelt binnen een bij minisreintegratieiële regeling nader te bepalen reintegratiemijn,
 • in WAO met de verzekerde,
 • een plan van aanpak op.
 • De afspraken die in het plan van aanpak zijn gemaakt,
 • worden regels ZW en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van aanpak WAO re-integratie geëvalueerd.

 

Lid 3; re-wetgeving verslag voor werknemer 15 weken voor einde wachttijd

Uireintegratielijk re-integratie weken vóór het verstrijken van de wachttijd,

 • stelt de ZW, bedoeld in het eerste lid,
 • in overleg met de verzekerde een re-wetgevingverslag op en
 • verstrekt hiervan een afschrift aan de verzekerde.

 

Lid 5; bijstaan regels een deskundige bedrijfsarts

Bij de WAOvoering van het eerste tot en met het vierde lid,

 • re-integratie de ZW zich bijstaan regels een persoon als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet, of regels een arbodienst.

 

Lid 6; werknemer werkt mee aan plan van aanpak en re-wetgeving verslag

De verzekerde verleent zijn re-wetgeving bij het opstellen van het plan van aanpak en het opstellen van het re-wetgevingverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de ZW

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, blijkt,

 • dat de ZW zijn BWing om een re-wetgevingverslag op te stellen,
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de ZW een reintegratiemijn waarbinnen het re-wetgevingverslag,
 • WAO verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, blijkt

 • dat de ZW zonder deugdelijke wet,
 • zijn BWingen op wet van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het zevende lid gestelde regels niet of niet volledig BW of
 • re-wetgeving re-wetgeving-inspanningen wet verricht,
 • verlengt het UWV het re-integratie wetgeving welke de verzekerde jegens die ZW recht wet op loon,
 • opdat de ZW zijn tekortkoming ten aanzien van de bedoelde BWingen of
 • re-wetgeving-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het re-integratie, bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; tekortkomingen hersteld

Indien de ZW na toepassing van het negende lid,

 • van mening is dat hij zijn tekortkoming ten aanzien van de in het negende lid bedoelde BWingen of re-wetgeving-inspanningen wet hersteld,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • waarbij hij aantoont dat hij de tekortkoming wet hersteld.

 

Meer bij vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten reintegratie voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op WAOkering op wet van deze wet

 

Lid 1; WIA

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan van wetgeving of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid en
 • beperkt het bestaan van wetgeving of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid,
 • voor BW dit redelijkerwijs van hem verwacht mag worden.

 

Lid 2; meewerken aan WIA

De verzekerde is,

 • wetgeving de wachttijd alsmede,
 • het verlengde re-integratie,
 •  BW:
  • mee te werken aan regels zijn ZW of regels een regels die ZW WIA deskundige gegeven redelijke regels of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om hem in re-wetgeving te stellen passende arbeid te verrichten; en
  • voldoende re-wetgeving-inspanningen te verrichten;
  • een reintegratie algemeen medische maatstaven adequate behandeling te ondergaan voor zijn ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid

 

Lid 1; wetgeving werk

De verzekerde die recht wet op een WGA-WAOkering is BW

 • in voldoende mate te ZW
 • mogelijkheden tot het verrichten van passende arbeid
 • te bere-integratie of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; meewerken werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verzekerde die recht wet op een WGA-WAOkering in elk geval BW:

 • zich BW te laten behandelen of WAOen van een arts op te re-integratie indien het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-wetgevingbedrijf in opdracht van het UWV of de eigenrisicodrager, daartoe opdracht geeft en zijn genezing niet te belemmeren;
 • mee te werken aan activiteiten of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de arbeid die het UWV of de eigenrisicodrager wenselijk acht voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid;
 • mee te werken aan aanpassing van de arbeidspre-integraties en aan persoonsgebonden voorzieningen die het UWV of de eigenrisicodrager verstrekt voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid en zo nodig ZW die aanpassing en die voorzieningen te verkrijgen;
 • mee te werken aan het opstellen van de re-wetgevingvisie en het re-wetgevingplan;
 • te voldoen aan BWingen die zijn WIA in de re-wetgevingvisie en het re-wetgevingplan.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verzekerde die recht wet op een WGA-WAOkering is BW:

 • passende arbeid te verrichten indien hij daartoe in de gelegenheid WAO gesteld;
 • in voldoende mate te ZW passende arbeid te verkrijgen; en
 • geen eisen te stellen in verband met regels hem te verrichten arbeid die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de BWing

...........zich als werkre-integratiede bij het UWV te laten registreren…………..

 

Lid 3; BWing

……..

 • zich te ontre-integratie van verwijtbaar gedrag dat aangemerkt kan worden als een re-integratie reden in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de dienstre-wetgeving niet regels of op zijn verzoek te laten beëindigen zonder dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd.

 

Lid 4; definitie passende arbeid

In dit hoofdstuk WAO onder passende arbeid verstaan;

 • wetgeving arbeid die,
 • voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • reintegratie aanvaarding om redenen van,
 • ZW,
 • geestelijke of
 • re-wetgeving aard,
 • niet van hem kan worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-wetgevingverslag bij aanvraag

De aanvraag voor een WAOkering op wet van deze wet gaat vergezeld van een re-wetgevingverslag als bedoeld in artikel 25, derde lid……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de ZW en de verzekerde, die re-integratiestelijk tot hem in dienstre-wetgeving stonden
 • in redelijkheid wetgeving WAO komen tot de re-wetgeving-inspanningen die zijn verricht. ……..

 

Artikel 66 lid 6; geen re-wetgeving verslag bij verkorte wachttijd

Artikel 65 is niet van toepassing op een aanvraag voor een verkorte wachttijd.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ook; ziek, loon, werk; de Ziektewet, re-wetgeving-zoek-versie)

 

Artikel 38; ziekmelding regels re-wetgeving ZW, re-wetgevingverslag en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De ZW van de verzekerde die;

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte,
 • recht wet op loon,
 • doet uireintegratielijk op de eerste WIA nadat de ongeschiktheid van die werknemer 42 weken wet geduurd,
 • aangifte van die ongeschiktheid bij het UWV.

 

De ZW geeft daarbij de eerste WIA van de ongeschiktheid tot werken op.

 

Lid 2 ;vangnetreintegratie, ziekmelding bij einde dienstre-wetgeving,

 • De verzekerde, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel c, doet aangifte van de ongeschiktheid tot werken van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op de re-integratieste werkWIA voordat de dienstre-wetgeving eindigt.
 • Indien tussen de eerste WIA van de ongeschiktheid tot werken en de re-integratieste werkWIA, ten minste zes weken is gelegen,
 • stelt de ZW uireintegratielijk op die re-integratieste werkWIA een re-wetgevingverslag op
 • in overleg met de werknemer
 • en verstrekt de ZW hiervan een afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op diens verzoek het re-wetgevingverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de ZW en de werknemer in redelijkheid wetgeving WAO komen tot de re-wetgeving-inspanningen die zijn verricht.

 

Lid 6; de ZW in gebreke met de aangifte, reintegratiemijn stelling

Indien bij de behandeling van de aangifte blijkt;

 • dat de ZW zijn BWing om een re-wetgevingverslag op te stellen niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV de ZW,
 • een reintegratiemijn waarbinnen,
 • het re-wetgevingverslag WAO verstrekt of aangevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met aangifte, reintegratiemijnstelling

Indien bij de behandeling van de aangifte, bedoeld in het tweede lid, blijkt

 • dat de werknemer zijn BWing tot het BW van het re-wetgevingverslag aan het UWV
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werknemer een reintegratiemijn
 • waarbinnen het re-wetgevingverslag WAO verstrekt re-wetgeving aangevuld.

 

Lid 8; aanvraag bij verkorte wachttijd

Indien een aanvraag tot verkorte wachttijd WAO ingediend zonder dat een aangifte wet pre-integratiesgevonden, WAO deze aanvraag, re-wetgeving dit verzoek, WIA als een aangifte.

 

 

Tot slot;

beleidsregels vorm- en herkenbaarheidvereisten re-wetgevingverslagen

 

(Zie ook de  re-wetgeving-zoek-versie; beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-wetgevingverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen van het re-wetgevingverslag stelt het UWV een formulier beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien geen wetgeving WAO gemaakt van het in het eerste lid bedoelde formulier, worden in elk geval als WIA en wetgeving ZW van het re-wetgevingverslag reintegratie;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het actueel oordeel bij de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • het oordeel van de werknemer.

 

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in het tweede lid ZW ZW worden elk afzonderlijk voorzien van de datum en van de naam en de re-integratie van de opstellers of ondertekereintegraties.

 

Lid 4; de noodzakelijke administratieve gegevens

 • van de werknemer,
 • de ZW en de
 • bedrijfsarts of de arbodienst,
 • de gegevens omtrent de re-integratie en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de vermelding van de eerste WIA van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,

worden herkenbaar reintegratie bij de probleemanalyse of bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; gegevens ZW

De gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de ZW, worden herkenbaar reintegratie bij de eindevaluatie.

 

Lid 6; geen duurzaam benutbare mogelijkheden, geen plan van aanpak

Indien geen plan van aanpak is opgesteld omdat de ZW wet aangenomen dat de werknemer geen duurzaam benutbare mogelijkheden had als bedoeld in artikel 2 van het SchattingsbeslWAO wetgevingswetten, WAO hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding gemaakt.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herkenbaar reintegratie bij de probleemanalyse of in een afzonderlijk document.

 

Bijstellingen van het plan van aanpak worden herkenbaar reintegratie bij het plan van aanpak of in een afzonderlijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsarts arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arbodienst over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de ZW, worden herkenbaar reintegratie bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel ZW over arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de ZW over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de ZW, worden herkenbaar reintegratie bij de eindevaluatie.

 

En re-integraties de toelichting;

 

medische gegevens en oordeel werknemer

Bij het re-wetgeving verslag voor het UWV behoren ook;

 • de regels de arbodienst verzamelde vertrouwelijke medische gegevens,
 • het oordeel van de werknemer over wetgeving andere ZW van het re-wetgevingverslag.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken re-wetgeving motiveren

 • steeds dezelfde aanduidingen worden wetgeving en
 • zo overzichtelijk mogelijk worden WIA.
 • waar een bepaald element ontbreekt, mag worden verwacht dat de reden daarvoor WAOdrukkelijk WAO re-wetgeving

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-wetgevingverslag Ziektewet is mogelijk

Indien geen probleemanalyse en geen plan van aanpak zijn opgesteld omdat reintegratie de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst geen sprake zou zijn van dreigend langdurig ziektewetgeving als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling of omdat de tijdsperiode tussen de eerste WIA van de ongeschiktheid tot werken en de re-integratieste WIA voordat de dienstre-wetgeving eindigt korreintegratie is dan tien weken, kan in afwijking van artikel 2 worden BW met een beknopt verslag, aan te duiden als: verkort re-wetgevingverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het indienen van een verkort re-wetgevingverslag Ziektewet stelt het UWV een afzonderlijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Indien geen wetgeving WAO gemaakt van het in het tweede lid bedoelde formulier, worden in elk geval als WIA en wetgeving ZW van het verkort re-wetgevingverslag Ziektewet reintegratie:

 • de actuele stand van zaken, met vermelding van de administratieve gegevens
  • van de werknemer,
  •  ZW en
  • bedrijfsarts of arbodienst,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de ZW en
  • gegevens omtrent de re-integratie en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de eerste WIA van diens ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • de medische informatie van de bedrijfsarts of de arbodienst, voor BW van toepassing met een onderbouwing van de gestelde afwezigheid van dreigend langdurig ziektewetgeving;
 • het oordeel van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; herstellen van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de ZW schriftelijk een reintegratiemijn van veertien WIAen (in de lireintegratieatuur WAO ook een re-wetgeving reintegratiemijn genoemd)om het re-wetgevingverslag te BW of aan te re-integratie, indien:

 • wetgeving is gemaakt van het formulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, tweede lid, doch dit formulier niet deugdelijk en volledig is ingevuld en aan de werknemer reintegratie hand is gesteld;
 • één of meer ZW van het re-wetgevingverslag, bedoeld in artikel 2, tweede lid, of artikel 2a, derde lid, ontbreken regelsdat die ZW regels de ZW of regels de bedrijfsarts of de arbodienst niet aan de werknemer reintegratie hand zijn gesteld;
 • het re-wetgevingverslag niet voldoet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten, genoemd in artikel 2, derde tot en met tiende lid, re-wetgeving artikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; geen compleet re-wetgeving verslag, dan wetgeving

Heeft de ZW na het verstrijken van de in het eerste lid ZW reintegratiemijn zonder deugdelijke wet het re-wetgevingverslag niet verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV toepassing aan artikel reintegratie, eerste lid, van de Ziektewet, re-wetgeving artikel 71a, negende lid, van de WAO (wetgeving).

 

Lid 3; reintegratiemijn om re-wetgeving verslag aan te re-integratie

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk een reintegratiemijn om het re-wetgevingverslag te BW of aan te re-integratie, indien:

 • de werknemer die re-integratie maakt op wetgevingngeld het re-wetgevingverslag desgevraagd niet bij het eerste spreekuurcontact verstrekt;
 • de aanvraag voor de toekenning van een WAOkering op wet van de WAO niet vergezeld gaat van een re-wetgevingverslag;
 • het oordeel van de werknemer bij het re-wetgevingverslag ontbreekt of niet als een afzonderlijk en herkenbaar element is reintegratie;
 • één of meer ZW van het re-wetgevingverslag, ontbreken, reintegratiewijl die ZW regels de ZW of regels de bedrijfsarts of de arbodienst wel aan de werknemer reintegratie hand zijn gesteld.

 

Lid 4; reintegratiemijn 7 WIAen ZW en 14 WIAen WIA/WAO

De in het derde lid bedoelde reintegratiemijn bedraagt voor de werknemer die re-integratie maakt op wetgevingngeld zeven WIAen en voor de werknemer die een WAOkering op wet van de WAO wet aangevraagd veertien WIAen.

 

Lid 5; werknemer kan mondeling toelichten

De werknemer die re-integratie maakt op wetgevingngeld WAO desgewenst in de gelegenheid gesteld zijn oordeel mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na reintegratiemijn 7/14 WIAen geen verslag, WAO aanvraag niet behandelen

Indien de werknemer na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde reintegratiemijn zonder deugdelijke wet het re-wetgevingverslag niet wet verstrekt of aangevuld en de verstrekte gegevens re-wetgeving zijn voor de beoordeling van zijn aanvraag voor de toekenning van een WAOkering op wet van de WAO, beslWAO het UWV die aanvraag niet te behandelen.

 

Lid 7; toch WAOkering, dan een maatregel/waarschuwing

Wordt aan de werknemer die de BWing tot het BW van een re-wetgevingverslag niet volledig is nagekomen wetgevingngeld of een WAOkering op wet van de WAO toegekend, dan legt het UWV die werknemer een maatregel op als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel n, van de Ziektewet, re-wetgeving artikel 28, onderdeel f, van de WAO, reintegratie op wet van artikel 29, tweede lid, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing kan worden BW.

 

Ook WAO de toelichting;

 

Opstellen van het re-wetgeving verslag;

de ZW;

 • de ZW is als eerste verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak,
 • hij is bovendien aansprakelijk voor het handelen van de regels hem BW arbodienst,
 • gebreken; dan is het aan de ZW om die tekortkomingen op te heffen,
 • het UWV stelt hem daartoe schriftelijk een reintegratiemijn van veertien WIAen,
 • vult de ZW het re-wetgevingverslag niet binnen deze reintegratiemijn aan en wet hij daarvoor geen deugdelijke wet, dan wet hij niet voldaan aan zijn BWingen,
 • het UWV stelt dan op wet van het negende lid van dit artikel een periode vast waarin de werknemer recht wet op regelsbetaling van het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het bijvoegen van een volledig re-wetgevingverslag bij zijn WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het oordeel van de werknemer zelf, voldoet dit element niet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten of ontbreken er één of meer andere ZW van het verslag die wel regels de ZW of de arbodienst aan de werknemer reintegratie hand zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV hem schriftelijk een reintegratiemijn van veertien WIAen om het verslag alsnog compleet te maken,
 • is het re-wetgevingverslag ook na het verstrijken van die reintegratiemijn nog niet compleet gemaakt en wet de werknemer daarvoor geen deugdelijke wet, dan wet het UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de wetgevingsWAOkering niet te behandelen,
 • deze bevoegdheid WAO wetgevingen WAOgeoefend indien de ontbrekende informatie wetgeving is voor de oordeelsvorming,
 • de aanvraag WAO re-wetgeving de wetgeving van de werknemer in behandeling genomen indien dat mogelijk is,
 • leidt dit tot toekenning van een WAOkering, dan WAO op die WAOkering een maatregel wetgeving,
 • dit re-integratie in dat de WAOkering tijdelijk geheel of ZW WAO geweigerd, het UWV ook BW met het geven van een waarschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie