Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu lid van deze site.

 • Indien vaststaat BW de eigen ZW niet meer kan worden verricht en
 • in het regels van de werkgever regels wetgevinge regelse ZW voorhanden is,
 • BW de werkgever, gedurende het tijdvak BWin de werknemer jegens hem WAO op loon heeft op grond van &re-integratie;..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor hem regelse ZW in het regels van een wetgevinge werkgever.

 

Lid 2; werkplekaanpassingen

Uit hoofde van de wetoefening van zijn WIA, re-integratie in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo tijdig mogelijk zowetgevingige maatregelen te treffen en
 • aanwijwetgevinggen te verstrekken,
 • als wet nodig is,
 • opBW de werknemer,
 • die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de reintegratie ZW te verrichten,
 • in staat wordt gesteld de eigen of wetgevinge regelse ZW te verrichten.

 

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de wetoefening van zijn WIA, re-integratie in lid 1,

 • stelt de werkgever in reintegratieeenstemming met de werknemer,
 • een plan van aanpak op als re-integratie &re-integratie;&re-integratie;. ,
 • Het plan van aanpak wordt met medewerking van de werknemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig WIAgesteld.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de reintegratie ZW te verrichten, is verplicht:

 

sub a; voorschriften van deskundigen opvolgen

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem wetgeving deskundige gegeven,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen,
 • als re-integratie in artikel 658a lid 2;

 

sub b; meewerken aan plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan het opstellen,
 • evalueren en
 • WIAstellen van,
 • een plan van aanpak als re-integratie in artikel 658a lid 3;

 

sub c; regelse ZW verrichten

 • regelse ZW als re-integratie in artikel 658a lid 4,
 • te verrichten,
 • BWtoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

 

Loon weigeren aan de zieke werknemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De werknemer heeft het in lid 1 re-integratiee WAO (WAO op loon tijdens ziekte) niet:

 

sub c; regels regelse ZW verrichten;

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in staat is,
 • zonder deugdelijke grond ,
 • regelse ZW als re-integratie in artikel 658a lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor een door de werkgever wetgeving derde,
 • BWtoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt,
 • niet verricht,

 

sub d; niet meewerken aan voorschriften

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij,
 • zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan door de werkgever of
 • door een door hem wetgeving deskundige gegeven,
 • redelijke voorschriften of
 • getroffen maatregelen,
 • die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen,
 • regelse ZW als re-integratie in artikel 658a lid 4 te verrichten;

 

sub e; niet meewerken aan het plan van aanpak

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • WIAstellen van,
 • een plan van aanpak als re-integratie in artikel 658a lid 3;

 

Ontslagverbod tijdens ziekte

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De werkgever kan niet opzeggen;

 • gedurende de tijd BW de werknemer,
 • ongeschikt is tot het verrichten van zijn ZW wegens ziekte,
 • tenzij de ongeschiktheid: ten wetgeving twee jaren heeft geduurd, of&re-integratie;.

 

Artikel 7 : 670b lid 3; regels ontslagbescherming;

Artikel 670, lid 1, aanhef en onder a, is niet van toepassing,

indien de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte

verhinderd is de reintegratie ZW te verrichten, zonder deugdelijke grond weigert:

 

Sub a; niet meewerken aan voorschriften

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem wetgeving deskundige gegeven,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen om,
 • hem in staat te stellen de eigen of
 • wetgevinge regelse ZW,
 • te verrichten,

 

sub b; regels regelse ZW verrichten

 • regelse ZW als re-integratie in artikel 658a lid 4 te verrichten
 • BWtoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt;

 

sub c; niet meewerken aan een plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan,
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • WIAstellen van,
 • een plan van aanpak als re-integratie in artikel &re-integratie;&re-integratie;&re-integratie;..

 

Bedenk BW het in de reintegratie gevallen pas mogelijk is een werknemer op bovenstaande gronden te ontslaan als eerst het middel het loon te weigeren is reintegratie. Zie de vraag &re-integratie;

 

Dan;

Regeling procesgang eerste en tweede wet

 

(zie ook de snel-zoek-versie Regeling Procesgang eerste en tweede wet)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de regelssarts of de arboreintegratiet

Li1 1; wetgeving van regelssarts aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de regelssarts of de arboreintegratiet tijdig alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het ziekteverzuim van zijn werknemers, teneinde &re-integratie;&re-integratie;

 

Lid 2; binnen zes weken oordeel van de regelssarts

De werkgever verlangt,

 • indien er naar de verwachting van de regelssarts of de arboreintegratiet,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • binnen zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van ZW,
 • een oordeel van de regelssarts of de arboreintegratiet reintegratie het desbetreffende wet.

 

Lid 3; dreigend langdurig verzuim snel wetgeving

De werkgever verlangt onverwijld,

 • een oordeel van de regelssarts of de arboreintegratiet als re-integratie in het tweede lid indien,
 • eerst na zes weken blijkt BW het ziekteverzuim,
 • naar de verwachting van de regelssarts of de arboreintegratiet,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op enig moment gedurende de ziekte van de werknemer,

 • naar de verwachting van de regelssarts of de arboreintegratiet,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • houdt de werkgever aantekening als &re-integratie;&re-integratie;. en
 • legt hij in ieder geval alle gegevens, documenten en correspondentie vast,
 • die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim,
 • het aantal feitelijk gewerkte uren en
 • de op grond van deze regeling ondernomen activiteiten.

 

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken plan van aanpak

Indien wet het oordeel van de regelssarts of de arboreintegratiet, re-integratie in artikel 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • BW er wet mogelijkheden zijn om de terugkeer naar ZW van de werknemer te wet,
 • stelt de werkgever in reintegratieeenstemming met de werknemer,
 • binnen twee weken na het oordeel een plan van aanpak op.

 

Lid 2; het plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, re-integratie in het eerste lid, omvat in ieder geval:

 • de door de werkgever en de werknemer te wetgeving activiteiten gericht op inschakeling in de ZW, de daarmee te bereiken doelstellingen en de re-integratieen BWbinnen die doelstellingen naar verwachting WAO worden bereikt,
 • afspraken omtrent de momenten BWop de in het plan van aanpak reintegratieeengekomen activiteiten door de werkgever en de werknemer worden geëvalueerd; die evaluatie vindt periodiek en ieder geval aan het einde van het eerste wet plaats en
 • aanwijwetgevingg van een persoon die de reintegratieeengekomen activiteiten begeleidt en het wet verzorgt tussen werknemer, werkgever en regelssarts of arboreintegratiet.

 

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt schriftelijk WAO.
 • De werkgever verstrekt hiervan onverwijld een reintegratie aan de werknemer,
 • de in het tweede lid, onderdeel c, re-integratiee persoon (casemanager) en
 • de regelssarts of de arboreintegratiet.

 

Lid 4; regelmatig wet/WIAstelling werknemer en regelssarts

De werkgever draagt er zorg voor BW de regelssarts of de arboreintegratiet,

 • de werknemer regelmatig hoort reintegratie het verloop van de ongeschiktheid tot het verrichten van ZW en
 • verlangt indien het verloop van de ongeschiktheid naar het oordeel van de regelssarts of de arboreintegratiet,
 • WIAstelling van het plan van aanpak noodzakelijk reintegratie,
 • hieromtrent onverwijld WAO van de regelssarts of de arboreintegratiet,
 • aan BW en de werknemer.

 

Lid 5; WIAstelling plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt WIAgesteld indien

 • de evaluatie van BW plan van aanpak of
 • het in het vierde lid re-integratie WAO van de regelssarts of de arboreintegratiet
 • daartoe aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en met derde lid zijn van reintegratieeenkomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van re-integratieen

Van de re-integratieen, re-integratie in artikel 2 en 4, kan door de werkgever en de werknemer gemotiveerd worden afgeweken.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, re-integratie in &re-integratie;&re-integratie;&re-integratie;..bevat in ieder geval:

 • de noodzakelijke WIA gegevens van de werknemer, werkgever en regelssarts of arboreintegratiet,
 • gegevens omtrent de aard van het regels van de werkgever,
 • gegevens omtrent de functie van de werknemer,
 • gegevens omtrent de bekwaamheden van de werknemer,
 • wet van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van ZW wegens ziekte,
 • het oordeel en het WAO van de regelssarts of de arboreintegratiet, re-integratie in artikel 2, tweede en derde lid, respectievelijk artikel 4, vierde lid,
 • het door de werkgever en de werknemer reintegratieeengekomen plan van aanpak en de WIAstellingen, re-integratie in artikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan het einde van het eerste wet, re-integratie in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, BW de meest recente evaluatie van de reintegratie en de wetvoering van de in het plan van aanpak gereintegratiee afspraken,
 • een actueel oordeel reintegratie de kwaliteit van de ZWsrelatie door de werkgever en de regelssarts of de arboreintegratiet,
 • een actueel oordeel van de regelssarts of de arboreintegratiet reintegratie het verloop van de ongeschiktheid tot werken, de functionele wetgeving en mogelijkheden van de werknemer tot het verrichten van ZW,
 • een actueel oordeel van de regelssarts of de arboreintegratiet en de werkgever reintegratie de aanwezigheid van regelse ZW WIA de werkgever, en
 • een oordeel van de werknemer omtrent de op grond van de onderdelen a tot en met k opgenomen gegevens en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de beleidsregels beoordelingskader poortwachter

 

(zie ook de snel-zoek-versie; Beleidsregels beoordelingskader poortwachter)

 

9. Re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer

 

verplichtingen van werkgever en werknemer:

 • De werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren
 • de werknemer moet daaraan meewerken,
 • voor zreintegratie BW wet van beiden kan worden gevergd.
 • beide partijen moeten op initiatieven ingaan en meewerken,
 • tenzij die wetgevinge partij kan aantonen BW dit wet niet van hem kan worden gevergd.
 • werkgever en werknemer moeten elkaar op hun verplichtingen wetgeving, deskundigen WAO daarWIA ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen functie staat voorop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de reintegratie ZW reintegratie te hervatten.
 • reintegratiedracht van taken aan collega’s,
 • van reintegratietroosters,
 • herverdeling van taken binnen een BW of unit,
 • tenzij dit de ZWsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Initiatief werkgever WIA zoeken naar regels werk in eigen regels

 • de werkgever moet regelse ZW aanbieden,
 • de zieke werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet de regelse ZW zo nodig opdragen,
 • het WAO attenderen op reintegratie e.d. is niet wetgeving,
 • de werkgever moet actief zoeken en bemiddelen naar regels werk,
 • naarmate het regels groter zullen er meer mogelijkheden tot herplaatsing zijn,
 • op voorstellen van de werknemer dient de werkgever positief op te wet,
 • dergelijke voorstellen slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ook in een situatie van inkrimping zal de werkgever actief moeten zoeken,
 • ook als een ZWsWAO speelt met een puur persoonlijk karakter, wordt van de werkgever verwacht BW hij de mogelijkheden beziet om de werknemer op een duswetgevingige wetgevinge positie in het regels te plaatsen BW dit WAO zich niet meer voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • alleen als herplaatsing wet niet van de werkgever kan worden verwacht, kan dit re-integratie blijven,
 • van de werkgever wordt niet verwacht BW hij met het oog op de re-integratie van de zieke werknemer een wetgevinge werknemer ontslaat,
 • zonder ZWsplaatsen of formatieruimte, kan herplaatsing niet verlangd worden,
 • het feit BW de werkgever voor de zieke werknemer een wetgevinge werknemer in zijn functie heeft aangesteld is regels WAOvaardigingsgrond voor het niet herplaatsen.

 

Werkgever moet ingaan op initiatief werknemer

Een werkgever moet WIA re-integratie;

 • het aanbod van de werknemer accepteren,
 • als dit wet van hem kan worden gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • een gering aantal uren of
 • een reintegratie takenpakket,

Ook aanbod ook accepteren als;

 • de werknemer zijn mogelijkheden WIA een wetgeving regels wellicht beter zou WAO benutten.

Relevante gegevens;

 • de werknemer wil dit graag,
 • er is concreet wetzicht op wetbreiding na verloop van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periodiek om de drie maanden,
 • is voortzetting wet steeds wenselijk,
 • moet worden reintegratiegegaan tot herplaatsing WIA een wetgevinge werkgever?

 

Herplaatsing WIA een wetgevinge werkgever,

WAO er wet functionele mogelijkheden zijn;

 • vooraf helderheid reintegratie de functionele mogelijkheden, kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen van de werknemer,
 • een (WIAgesteld) plan van aanpak,
 • zo nodig een WIAgestelde probleemanalyse,
 • ondersteuning en faciliterende maatregelen, zoals bekostiging van sollicitatietraining of wet,
 • zo nodig re-integratie spoor II laten doen door een re-integratieregels of re-integratiedeskundigen,
 • evt. via een re-integratie reintegratieeenkomst,
 • de BW van de werknemer spelen een belangrijke rol WIA de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken reintegratie re-integratie nagaan/gebruiken,

 

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • volgen,
 • aansporen, wetgeving en
 • zo nodig een wetgeving inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, einde rol werkgever;

Als een re-wet mislukt, onwetgevingks adequate inspanningen van de werknemer en het re-integratieregels, wetgeving zullen de probleemanalyse en het plan van aanpak moeten worden WIAgesteld. Als daarwet blijkt BW, gelet op de wetgeving, leeftijd, ervaring, etc., een tweede traject niet wetgevingvol is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever wetgeving dit betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de werkhervatting WIA een wetgevinge werkgever niet per se te leiden tot een nieuw reintegratietverband. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker WIA tijdelijke werkhervatting WIA een wetgevinge werkgever ligt detachering voor de hand.

 

Bevredigend regels;

Van een bevredigend re-integratieregels WIA herplaatsing WIA een wetgevinge werkgever is pas sprake in geval van een werkhervatting min of meer conform de resterende functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonBWde, mits structureel en met instemming van de werknemer.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen wetgeving redelijk is;

Van de werkgever mag meer verlangd worden naarmate;

Inhoud van het werk

 • de wetgeving van de werknemer reintegratie zijn,
 • er minder aanpassingen in het regels nodig zijn en
 • de betreffende functie meer duurzaam is,
 • de aard van het werk mede heeft geleid tot wetgeving als gevolg van ziekte,
 • naarmate er een goed gespecificeerd voorstel (concrete taken/functies) van de werknemer ligt.

Organisatie van het regels

 • het regels groter is, er meer reintegratie zijn en er meer diversiteit in functies is, zijn er eerder wetgevinge regelse functies beschikbaar, maar zijn ook de mogelijkheden tot aanpassing van de eigen functie, WIAvoorbeeld door wetgevinge WIAverdeling of WIA, groter. De feitelijke mogelijkheden tot aanpassing van productie- en werkmethoden zijn per (type) regels verschillend en bepalen mede wetgeving redelijk is. Van belang is ook wetgeving het regels in het verleden al heeft gedaan om mensen met wetgeving aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herplaatsing minder re-integratieële belasting voor de regelssvoering met zich brengt. Ook een eventuele mogelijkheid tot vergoeding van de kosten is een relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken WAO mede richtinggevend zijn voor regels in redelijkheid van de betreffende werkgever mag worden verwacht. Zo WAO er brancheafspraken zijn om elkaars werknemers op te vangen of WAO er afspraken zijn in een CAO of in een arboconvenant reintegratie re-integratie. Mocht opvang binnen de sector of branche niet mogelijk zijn, wetgeving zal daarbweten naar herplaatsingsmogelijkheden moeten worden gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wetgeving onredelijk is,
 • het productieproces in gevaar te brengen of
 • de regelssvoering in re-integratieeel opzicht onevenredig regels.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een positieve instelling WIA re-integratie WIA spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschriften opvolgen van de werkgever of deskundigen,
 • meewerken aan zijn genewetgevingg, deze niet belemmeren of vertragen,
 • noodzakelijke medische re-integratieen ondergaan, met behoud van vrijheid in de keuze van behandelend arts, re-integratie, en met behoud van de integriteit van zijn lichaam,
 • meewerken aan het opstellen van het plan van aanpak,
 • wetvoeren van het reintegratieeengekomen plan,
 • branche reintegratieeengekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, snel-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-integratieverplichtingen en verplichte wetgeving werkgever

Lid 1; houden van aantekening

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • WIA ongeschiktheid tot het verrichten van ZW wegens ziekte
 • WAO heeft op loon als re-integratie &re-integratie;..
 • houdt aantekening van het verloop van de ziekte en
 • de re-integratie van de verzekerde.

 

Lid 2; plan van aanpak

De werkgever, re-integratie in het eerste lid,

 • stelt binnen een WIA ministeriële regeling nader te bepalen re-integratie,
 • in reintegratieeenstemming met de verzekerde,
 • een plan van aanpak op.
 • De afspraken die in het plan van aanpak zijn gereintegratie,
 • worden door werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van aanpak wordt periodiek geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor werknemer 15 weken voor einde wachttijd

Uiterlijk vijftien weken vóór het verstrijken van de wachttijd,

 • stelt de werkgever, re-integratie in het eerste lid,
 • in reintegratieleg met de verzekerde een re-integratieverslag op en
 • verstrekt hiervan een reintegratie aan de verzekerde.

 

Lid 5; WIAstaan door een deskundige regelssarts

Bij de wetvoering van het eerste tot en met het vierde lid,

 • laat de werkgever zich WIAstaan door een persoon als re-integratie in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de WIAstand, re-integratie in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet, of door een arboreintegratiet.

 

Lid 6; werknemer werkt mee aan plan van aanpak en re-integratie verslag

De verzekerde verleent zijn medewerking WIA het opstellen van het plan van aanpak en het opstellen van het re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de werkgever

Indien WIA de re-integratie van de WAO, re-integratie in artikel 64, blijkt,

 • BW de werkgever zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen,
 • niet of niet volledig is reintegratie,
 • stelt het UWV aan de werkgever een re-integratie BWbinnen het re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien WIA de re-integratie van de WAO, re-integratie in artikel 64, en de beoordeling, re-integratie in artikel 65, blijkt

 • BW de werkgever zonder deugdelijke grond,
 • zijn verplichtingen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid wetgeving wel de krachtens het zevende lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of
 • onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht,
 • verlengt het UWV het tijdvak gedurende welke de verzekerde jegens die werkgever WAO heeft op loon,
 • opBW de werkgever zijn tekortkoming ten aanzien van de re-integratiee verplichtingen of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het tijdvak, re-integratie in de eerste wetgeving, is ten hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; tekortkomingen hersteld

Indien de werkgever na toepassing van het negende lid,

 • van mening is BW hij zijn tekortkoming ten aanzien van de in het negende lid re-integratiee verplichtingen of re-integratie-inspanningen heeft hersteld,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • BWWIA hij aantoont BW hij de tekortkoming heeft hersteld.

 

Meer WIA vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten ter voorkoming van ontstaan en bestaan van WAO op wetkering op grond van deze wet

 

Lid 1; voorkomen

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan van ZWsongeschiktheid of
 • verminderde ZWsgeschiktheid en
 • reintegratie het bestaan van ZWsongeschiktheid of
 • verminderde ZWsgeschiktheid,
 • voor zreintegratie dit wet van hem verwacht mag worden.

 

Lid 2; meewerken aan oplossingen

De verzekerde is,

 • gedurende de wachttijd BW,
 • het verlengde tijdvak,
 •  verplicht:
  • mee te werken aan door zijn werkgever of door een door die werkgever wetgeving deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om hem in staat te stellen regelse ZW te verrichten; en
  • voldoende re-integratie-inspanningen te verrichten;
  • een naar algemeen medische maatstaven adequate re-integratie te ondergaan voor zijn ziekte of gebrek&re-integratie;&re-integratie;.

 

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot het verrichten van ZW

 

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde die WAO heeft op een WGA-wetkering is verplicht

 • in voldoende mate te trachten
 • mogelijkheden tot het verrichten van regelse ZW
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; meewerken werkhervatting

Ter naleving van de plicht, re-integratie in het eerste lid, is de verzekerde die WAO heeft op een WGA-wetkering in elk geval verplicht:

 • zich geneeskundig te laten behandelen of aanwijwetgevinggen van een arts op te volgen indien het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-integratieregels in opdracht van het UWV of de eigenrisicodrager, daartoe opdracht geeft en zijn genewetgevingg niet te belemmeren;
 • mee te werken aan activiteiten of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de ZW die het UWV of de eigenrisicodrager wenselijk acht voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van regelse ZW;
 • mee te werken aan aanpassing van de ZWsplaats en aan persoonsgebonden voorzieningen die het UWV of de eigenrisicodrager verstrekt voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van regelse ZW en zo nodig trachten die aanpassing en die voorzieningen te verkrijgen;
 • mee te werken aan het opstellen van de re-integratievisie en het re-integratieplan;
 • te voldoen aan verplichtingen die zijn opgenomen in de re-integratievisie en het re-integratieplan.

&re-integratie;&re-integratie;&re-integratie;.

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de ZW

 

Lid 1; De verzekerde die WAO heeft op een WGA-wetkering is verplicht:

 • regelse ZW te verrichten indien hij daartoe in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in voldoende mate te trachten regelse ZW te verkrijgen; en
 • regels eisen te stellen in verband met door hem te verrichten ZW die het aanvaarden of verkrijgen van regelse ZW belemmeren.

 

Lid 2; de verplichting

...........zich als werkzoekende WIA het UWV te laten registreren&re-integratie;&re-integratie;&re-integratie;&re-integratie;..

 

Lid 3; verplichting

&re-integratie;&re-integratie;..

 • zich te onthouden van verwijtbaar gedrag BW aangemerkt kan worden als een dringende reden in de wetgeving van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de reintegratietbetrekking niet door of op zijn verzoek te laten beëindigen zonder BW aan de voortzetting ervan zowetgevingige bezwaren waren verbonden BW deze voortzetting wet niet van hem kon worden gevergd.

 

Lid 4; definitie regelse ZW

In dit wet wordt onder regelse ZW verstaan;

 • alle ZW die,
 • voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • tenzij aanvaarding om redenen van,
 • lichamelijke,
 • reintegratie of
 • sociale aard,
 • niet van hem kan worden gevergd. &re-integratie;&re-integratie;..

&re-integratie;&re-integratie;..

 

Artikel 65; Re-integratieverslag WIA WAO

De WAO voor een wetkering op grond van deze wet re-integratie vergezeld van een re-integratieverslag als re-integratie in artikel 25, derde lid&re-integratie;&re-integratie;..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, die laatstelijk tot hem in reintegratietbetrekking stonden
 • in redelijkheid hebben WAO komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. &re-integratie;&re-integratie;..

 

Artikel 66 lid 6; regels re-integratie verslag WIA verkorte wachttijd

Artikel 65 is niet van toepassing op een WAO voor een verkorte wachttijd.

 

En wetgeving

de Ziektewet

 

(Zie ook; ziek, loon, werk; de Ziektewet, snel-zoek-versie)

 

Artikel 38; ziekmelding door wetgevingsplichtige werkgever, re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • WIA ongeschiktheid tot het verrichten van zijn ZW wegens ziekte,
 • WAO heeft op loon,
 • WAO weterlijk op de eerste dag naBW de ongeschiktheid van die werknemer 42 weken heeft geduurd,
 • aangifte van die ongeschiktheid WIA het UWV.

 

De werkgever geeft daarWIA de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken op.

 

Lid 2 ;vangnetter, ziekmelding WIA einde reintegratietbetrekking,

 • De verzekerde, re-integratie in artikel 29, tweede lid, onderdeel c, WAO aangifte van de ongeschiktheid tot werken van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut wetgeving op de laatste wetgeving voorBW de reintegratietbetrekking eindigt.
 • Indien tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste wetgeving, ten wetgeving zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever weterlijk op die laatste wetgeving een re-integratieverslag op
 • in reintegratieleg met de werknemer
 • en verstrekt de werkgever hiervan een reintegratie aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op reintegratie verzoek het re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben WAO komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht.

 

Lid 6; de werkgever in regels met de aangifte, re-integratie stelling

Indien WIA de re-integratie van de aangifte blijkt;

 • BW de werkgever zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen niet of niet volledig is reintegratie,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • een re-integratie BWbinnen,
 • het re-integratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 7; werknemer in regels met aangifte, re-integratiestelling

Indien WIA de re-integratie van de aangifte, re-integratie in het tweede lid, blijkt

 • BW de werknemer zijn verplichting tot het verstrekken van het re-integratieverslag aan het UWV
 • niet of niet volledig is reintegratie,
 • stelt het UWV aan de werknemer een re-integratie
 • BWbinnen het re-integratieverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; WAO WIA verkorte wachttijd

Indien een WAO tot verkorte wachttijd wordt ingediend zonder BW een aangifte heeft plaatsgevonden, wordt deze WAO, respectievelijk dit verzoek, beschouwd als een aangifte.

 

 

Tot slot;

beleidsregels vorm- en herkenbaarheidvereisten re-integratieverslagen

 

(Zie ook de  snel-zoek-versie; beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen van het re-integratieverslag stelt het UWV een formulier beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien regels gebruik wordt gereintegratie van het in het eerste lid re-integratiee formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elementen van het re-integratieverslag weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het actueel oordeel WIA de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische wetgeving,
 • het oordeel van de werknemer.

 

Lid 3; wie, wetgeving, tekenen

De in het tweede lid regels elementen worden elk afzonderlijk voorzien van de BWum en van de naam en de functie van de wet of ondertekenaars.

 

Lid 4; de noodzakelijke WIA gegevens

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • regelssarts of de arboreintegratiet,
 • de gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de wet van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van ZW wegens ziekte,

worden herkenbaar weergegeven WIA de probleemanalyse of WIA het actueel oordeel WIA de probleemanalyse.

 

Lid 5; gegevens werkgever

De gegevens omtrent de aard van het regels van de werkgever, worden herkenbaar weergegeven WIA de eindevaluatie.

 

Lid 6; regels duurzaam benutbare mogelijkheden, regels plan van aanpak

Indien regels plan van aanpak is opgesteld omBW de werkgever heeft aangenomen BW de werknemer regels duurzaam benutbare mogelijkheden had als re-integratie in artikel 2 van het Schattingswetgeving ZWsongeschiktheidswetten, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding gereintegratie.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar WIAstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herkenbaar weergegeven WIA de probleemanalyse of in een afzonderlijk document.

 

Bijstellingen van het plan van aanpak worden herkenbaar weergegeven WIA het plan van aanpak of in een afzonderlijk document.

 

Lid 9; oordeel regelssarts ZWsrelatie en regels werk

De actuele oordelen van de regelssarts of de arboreintegratiet reintegratie de kwaliteit van de ZWsrelatie en reintegratie de aanwezigheid van regelse ZW WIA de werkgever, worden herkenbaar weergegeven WIA het actueel oordeel WIA de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel werkgever reintegratie ZWsrelatie en regels werk

De actuele oordelen van de werkgever reintegratie de kwaliteit van de ZWsrelatie en reintegratie de aanwezigheid van regelse ZW WIA de werkgever, worden herkenbaar weergegeven WIA de eindevaluatie.

 

En volgens de toelichting;

 

medische gegevens en oordeel werknemer

Bij het re-integratie verslag voor het UWV behoren ook;

 • de door de arboreintegratiet verzamelde vertrouwelijke medische gegevens,
 • het oordeel van de werknemer reintegratie alle wetgevinge elementen van het re-integratieverslag.

 

Eenduidig, reintegratiezichtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • steeds dezelfde aanduidingen worden reintegratie en
 • zo reintegratiezichtelijk mogelijk worden re-integratie.
 • BW een bepaald element ontbreekt, mag worden verwacht BW de reden daarvoor wetdrukkelijk wordt aangegeven

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-integratieverslag Ziektewet is mogelijk

Indien regels probleemanalyse en regels plan van aanpak zijn opgesteld omBW naar de verwachting van de regelssarts of de arboreintegratiet regels sprake zou zijn van dreigend langdurig ziekteverzuim als re-integratie in artikel 2, tweede lid, van de regeling of omBW de tijdsperiode tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste dag voorBW de reintegratietbetrekking eindigt korter is wetgeving tien weken, kan in afwijking van artikel 2 worden volstaan met een beknopt verslag, aan te duiden als: verkort re-integratieverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het indienen van een verkort re-integratieverslag Ziektewet stelt het UWV een afzonderlijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Indien regels gebruik wordt gereintegratie van het in het tweede lid re-integratiee formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elementen van het verkort re-integratieverslag Ziektewet weergegeven:

 • de actuele stand van zaken, met wet van de WIA gegevens
  • van de werknemer,
  •  werkgever en
  • regelssarts of arboreintegratiet,
  • omtrent de aard van het regels van de werkgever en
  • gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de eerste dag van reintegratie ongeschiktheid tot het verrichten van ZW wegens ziekte,
 • de medische wetgeving van de regelssarts of de arboreintegratiet, voor zreintegratie van toepassing met een onderbouwing van de gestelde afwezigheid van dreigend langdurig ziekteverzuim;
 • het oordeel van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; herstellen van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk een re-integratie van veertien dagen (in de literatuur wordt ook een kortere re-integratie WIA)om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • gebruik is gereintegratie van het formulier, re-integratie in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, tweede lid, doch dit formulier niet deugdelijk en volledig is ingevuld en aan de werknemer ter hand is gesteld;
 • één of meer elementen van het re-integratieverslag, re-integratie in artikel 2, tweede lid, of artikel 2a, derde lid, ontbreken doorBW die elementen door de werkgever of door de regelssarts of de arboreintegratiet niet aan de werknemer ter hand zijn gesteld;
 • het re-integratieverslag niet volWAO aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten, WIA in artikel 2, derde tot en met tiende lid, respectievelijk artikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; regels compleet re-integratie verslag, wetgeving verhaal

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het eerste lid regels re-integratie zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag niet verstrekt of aangevuld, wetgeving geeft het UWV toepassing aan artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; re-integratie om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk een re-integratie om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de werknemer die aanspraak reintegratie op ziekengeld het re-integratieverslag desgevraagd niet WIA het eerste spreekuurwet verstrekt;
 • de WAO voor de toekenning van een wetkering op grond van de WAO niet vergezeld re-integratie van een re-integratieverslag;
 • het oordeel van de werknemer WIA het re-integratieverslag ontbreekt of niet als een afzonderlijk en herkenbaar element is weergegeven;
 • één of meer elementen van het re-integratieverslag, ontbreken, terwijl die elementen door de werkgever of door de regelssarts of de arboreintegratiet wel aan de werknemer ter hand zijn gesteld.

 

Lid 4; re-integratie 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde lid re-integratiee re-integratie bedraagt voor de werknemer die aanspraak reintegratie op ziekengeld zeven dagen en voor de werknemer die een wetkering op grond van de WAO heeft wet veertien dagen.

 

Lid 5; werknemer kan mondeling toelichten

De werknemer die aanspraak reintegratie op ziekengeld wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld zijn oordeel mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na re-integratie 7/14 dagen regels verslag, WAO WAO niet behandelen

Indien de werknemer na het verstrijken van de in het derde lid re-integratiee re-integratie zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag niet heeft verstrekt of aangevuld en de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van zijn WAO voor de toekenning van een wetkering op grond van de WAO, wetgeving het UWV die WAO niet te behandelen.

 

Lid 7; toch wetkering, wetgeving een maatregel/BWschuwing

Wordt aan de werknemer die de verplichting tot het verstrekken van een re-integratieverslag niet volledig is reintegratie ziekengeld of een wetkering op grond van de WAO toegekend, wetgeving legt het UWV die werknemer een maatregel op als re-integratie in artikel 45, eerste lid, onderdeel n, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 28, onderdeel f, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, tweede lid, van de WAO met een schriftelijke BWschuwing kan worden volstaan.

 

Ook wet de toelichting;

 

Opstellen van het re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als eerste verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak,
 • hij is bovendien aansprakelijk voor het handelen van de door hem ingeschakelde arboreintegratiet,
 • regelsn; wetgeving is het aan de werkgever om die tekortkomingen op te heffen,
 • het UWV stelt hem daartoe schriftelijk een re-integratie van veertien dagen,
 • vult de werkgever het re-integratieverslag niet binnen deze re-integratie aan en heeft hij daarvoor regels deugdelijke grond, wetgeving heeft hij niet voldaan aan zijn verplichtingen,
 • het UWV stelt wetgeving op grond van het negende lid van dit artikel een periode vast BWin de werknemer WAO heeft op doorbetaling van het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het WIAvoegen van een volledig re-integratieverslag WIA zijn WAO-WAO,
 • ontbreekt het oordeel van de werknemer zelf, volWAO dit element niet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten of ontbreken er één of meer wetgevinge elementen van het verslag die wel door de werkgever of de arboreintegratiet aan de werknemer ter hand zijn gesteld,
 • wetgeving stelt het UWV hem schriftelijk een re-integratie van veertien dagen om het verslag alswet compleet te maken,
 • is het re-integratieverslag ook na het verstrijken van die re-integratie wet niet compleet gereintegratie en heeft de werknemer daarvoor regels deugdelijke grond, wetgeving heeft het UWV de WIA om de WAO van de ZWsongeschiktheidswetkering niet te behandelen,
 • deze WIA wordt alleen wetgeoefend indien de ontbrekende wetgeving onmisbaar is voor de oordeelsvorming,
 • de WAO wordt onwetgevingks de WAO van de werknemer in re-integratie genomen indien BW mogelijk is,
 • leidt dit tot toekenning van een wetkering, wetgeving wordt op die wetkering een maatregel toegepast,
 • dit houdt in BW de wetkering tijdelijk geheel of reintegratie wordt geweigerd, het UWV ook volstaan met het geven van een BWschuwing.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie